KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser"

Transkript

1 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse er innklaget: Studentsamskipnaden i Osl, Nrges Praktiserende Arkitekter/ Nrske Arkitekters Landsfrbund (NPA/NAL) Brudd på regelverket Terskelverdi. Tidsfrister. Knkurransefrm. Antall deltakere i begrenset anbudsknkurranse. Kvalifikasjnskrav. Diskriminering på lkalt grunnlag. Referanser sm tildelingskriterium. Studentsamskipnaden kunngjrde en begrenset anbudsknkurranse fr arkitektarbeider. Det var bedt m innlevering av skisser sammen med tilbudet. Klagenemnda la til grunn at dette ikke var i strid med reglene fr anbudsknkurranser. Klagenemnda fant at det var grunnlag fr å stille krav m erfaring fra bygging av studentbliger. Innklagede hadde imidlertid brutt regelverket ved å stille krav m at leverandørene skulle ha kntr i Osl Rådgivende sak Avgjrt Dat fr saksavslutning: Klagenemndas avgjørelse: Klagenemndas avgjørelse i sak 2003/109 Klager: Nrske Arkitekters Landsfrbund g Nrges Praktiserende Arkitekter Innklaget: Studentsamskipnaden i Osl Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Mrten Gller, Siri Teigum. Klagesaken gjelder: Frhldet mellm plan- g designknkurranse g anbudsknkurranse. Tidsfrister fr innlevering av tilbud. Frhandlingsfrbudet ved anbudsknkurranser. Antall deltakere ved begrenset anbudsknkurranse. Kvalifikasjnskrav g tildelingskriterier. Bakgrunn: Side 1 av 6

2 Studentsamskipnaden i Osl (heretter kalt innklagede ) kunngjrde i DOFFIN-databasen en knkurranse fr anskaffelse av arkitekttjenester. I kunngjøringen ble både betegnelsen Hastetilfelle begrenset anbudsknkurranse g invitasjn til begrenset arkitektknkurranse benyttet. Kntraktens varighet ble angitt å være 18 måneder g mfattet Utarbeidelse av materiale fr frprsjekt, materiale fr søknad m rammetillatelse g igangsettingstillatelse, anbudsmateriale fr ttalentreprise, prsjektering g gjennmføring av denne. Frist fr frespørsel m deltakelse var satt til Det var utarbeidet et eget knkurransegrunnlag, sm ble sendt til leverandørene den Tilbudsfristen ble ppgitt å være Det ble i knkurransegrunnlaget stilt følgende kvalifikasjnskrav: 1. Dkumentert erfaring med studentbligprsjekt, 2. Dkumentert kapasitet iht. vedlagt fremdriftsplan g 3. Kntr i Osl. Tildelingskriteriene var: - Pris/hnrar Frprsjekt Hele prsjektet - Ttalvurdering av prsjektet med vekt på byggekst g livsløpkstnad i frm av fremtidige driftskstnader. - Arealeffektivitet; Hensiktmessig arealutnyttelse g gde planløsninger (Prsjektet er delvis finansiert ved statstilskudd sm er knyttet pp til antall bebere) - Arkitektnisk kvalitet - Referanser Det ble videre presisert at det innsendte materialet måtte innehlde: 1. Skissefrslag - skisser, 1:200 av: Oppriss, fasade Etasjeplaner Perspektivskisse - Mdell ver arbeidet frventes ikke. 2. Pris: - Frprsjekt - Hele prsjektet sm en ttalentreprisekntrakt 3. Referanseprsjekter. Det ble angitt enkelte elementer fr ønsket rmprgram, herunder at bygget skal rmme minimum 150 studenter, fellesvaskeri g at 10% av benhetene tilrettelegges fr bevegelseshemmede. Flere arkitekter har meddelt innklagede at de vil avstå fra knkurransen sm følge av at det ikke var nedsatt en jury sm skulle vurdere frslagene, manglende hnrering av prsjektfrslagene g knappe tidsfrister. En leverandør sendte videre e-pst til innklagede hvr det fremgikk at: Vi lurer på m det er nedsatt nen jury sm skal arbeide 2.juni 3.juni g m det er nen arkitekter i denne juryen? Vi ønsker j at vårt arbeid skal bli rettferdig, faglig bedømt med en skriftlig begrunnelse av prsjektene. I e-pst tilbake pplyste innklagede at kriteriene frslagene vil bli bedømt etter fremgår av knkurransegrunnlaget. Det ble videre pplyst at: Vi frutsetter at vi sm ppdragsgiver selv er istand til å freta en vurdering av knkurransefrslag ut i fra de knkurransevilkår/-parametre sm vi har ppstilt i grunnlaget. Dersm De er usikker på hvrvidt De kan ha tillit til ss sm ppdragsgiver finner vi grunn til å nevne at deltakelse i knkurransen er frivillig g at det fra vår side ikke synes sm et heldig utgangspunkt fr et evt. videre samarbeide. Side 2 av 6

3 Partenes anførsler Klagers anførsler: Knkurransen er kunngjrt sm tjenestekjøp Under terskelverdi. Dette er feil. Det skal bygges ca m2 kmbinert blig/næring. Samlede byggekstnader vil ligge i størrelsesrden milliner krner. Dette betinger en samlet prsjekteringsinnsats på langt ver terskelverdien på 1,3 mill. kr. Knkurransen er i realiteten en plan- g designknkurranse. At den er betegnet sm en begrenset anbudsknkurranse er derfr feil. Deltakerne i knkurransen skal utarbeide løsningsfrslag g i tillegg gi tilbud på hnrar fr prsjekteringsarbeidet. I en anbudsknkurranse er det frhandlingsfrbud. Løsningsfrslaget vil aldri være helt identisk med det endelige prsjektet, g det vil derfr ikke være mulig å kmme frem til en bindende anbudspris uten å frhandle etter avsluttet knkurranse. Deltakerne er gitt t uker til å arbeide med ppgaven, ne sm er en ufrsvarlig krt frist. Det er benyttet Hasteparagrafen i frskriften uten å angi i kunngjøring hva sm berettiger til dette, g uten at det freligger gyldig grunn. Viktige pplysninger er utelatt i kunngjøringen. Blant annet gjelder dette antall deltakere sm vil bli valgt ut fr å delta i knkurransen. Det er i strid med regelverket å ppstille krav m at leverandørene må ha kntr i Osl, idet dette diskriminerer leverandørene på grunnlag av lkal tilhørighet. Krav m at selskapet skal dkumentere tidligere erfaring med studentbliger er unødvendig knkurransebegrensende. Dette er ikke en spesiell eller krevende type ppgave. Det må være tilstrekkelig å dkumentere erfaring med prsjektering av bliganlegg. Siden innklagede er den helt dminerende aktør i bygging av studentbliger i Osl-mrådet vil kmbinasjnen av dette kravet, g kravet m kntr i Osl medføre at alle kandidater sm ikke har hatt innklagede sm ppdragsgivere tidligere blir utelukket fra knkurransen. Tildelingskriteriet referanser er i strid med regelverket. Innklagede har utvist utilbørlig g diskriminerende pptreden. En av leverandørene har i e-pst stilt et naturlig spørsmål. Det er myndighetsmisbruk når innklagede i svar tilbake uttaler at spørsmålet røper slik mistillit til innklagede at vedkmmende ikke anses aktuell fr eventuelt senere ppdrag. Innklagede anfører: Det er verdien av kntrakten mellm innklagede g arkitekten sm må legges til grunn ved vurderingen av m det er frskriftens del II eller del III sm kmmer til anvendelse. Det er tale m separate kntrakter g kntraktstyper med frskjellige fag- g yrkesgrupper. Anskaffelsen er kunngjrt sm en begrenset anbudsknkurranse. Hvilken type knkurranse det er tale m må avgjøres ut fra dens innhld. Det er i det vesentligste øknmiske frhld sm innklagede, ikke en jury, skal benytte ved valg av tilbud. Det er således tale m en ren anbudssituasjn. Det vesentligste av arbeidet knyttet til utfrming av løsningsfrslag vil bestå i utarbeidelse av illustrasjner. Dette endrer ikke realiteten i knkurransen. Knkurransen er utlyst etter frskriften del III. Innklagede har ikke påberpt seg hasteparagrafen i frskriften 7-4. Det er imidlertid lagt pp til en streng fremdrift i saken, g meningen har vært å fremheve dette. De tidsmessige rammer var et vilkår fr prsjektets eksistens g ikke gjenstand fr innklagedes kntrll. Vedkmmende eiendm har vært gjenstand fr årelang frhandling med Statsbygg, hvr hensikten har vært å kmme frem til vilkår sm begge parter har kunnet akseptere. Dette har ikke lykkes, g prsjektet ble lagt død fr en tid tilbake. På bakgrunn av dialg mellm andre parter via ulike plitiske kanaler g føringer ble innklagede først i begynnelsen av mai infrmert m at prsjektet allikevel kanskje kunne realiseres sm et studentbligprsjekt. Dette betinger imidlertid en fremdrift sm innebærer at bygge- g gravarbeid igangsettes inneværende år. Dette er rammebetingelser innklagede må frhlde seg til selv m en meget stram fremdrift ppleves sm krt g ubehagelig fr leverandørene. Tilbudsfristen er således tilstrekkelig i frhld til regelverkets krav. Regelverket åpner fr at ppdragsgiver kan fastsette en øvre eller nedre grense fr antall deltakere. Dette innebærer at ppdragsgiver står fritt til å velge dette eller å la være. De innkmne frslag blir vurdert g evaluert slik de freligger. Anførselen m at den valgte knkurransefrm frutsetter frhandlinger etter at tilbud er valgt må derfr avvises. Det kan ikke tas stilling til m etterfølgende frhandlinger er nødvendig uten å kjenne innhldet i de innkmne frslag. Krav m kntr i Osl innebærer at leverandøren sm velges frplikter seg til å pprette en kntrplass i Osl, fr eksempel ved at man leier seg plass i et kntrfellesskap. Dette står det alle utenbys arkitekter fritt til å gjøre, g det er således ikke nen diskriminering. Side 3 av 6

4 Etter innklagedes vurdering er det påkrevd med erfaring fra studentbliger fr å kunne prsjektere ptimalt i frhld til en studentsamskipnads særskilte behv. Prsjektets stramme fremdrift øker gså kravet til dette. Vilkåret er ikke usaklig knkurransebegrensende. Det ble stilt krav m dkumentert erfaring fra studentbliger i knkurransegrunnlaget. Klager har ikke evnet å frstå de faktiske frhld g klagers prblemstilling er uriktig. Nedre grense fr dkumentasjn av alle prekvalifiseringsvilkårene anser innklagede ppfylt ved inneståelseserklæring fra deltakerne. I knkurransegrunnlagets er referanser ppført sm tildelingskriterium. Med dette siktes det i utgangspunktet til de mer subjektive frhld hs leverandøren, sm fr eksempel samarbeidsevne, ryddighet etc. Det er derfr ulike frhld sm bes dkumentert. Det er ikke utilbørlig eller diskriminerende å påpeke verfr en knkurransedeltaker at en eventuell mistillit i frhld til ppdragsgiver g dennes vurderingsevne er et uheldig utgangspunkt fr et eventuelt videre samarbeid. Klagenemndas vurdering: Den aktuelle anskaffelsen retter seg blant annet mt yrkesgruppen arkitekter. Sm henhldsvis medlemsrganisasjn g bransjerganisasjn fr arkitekter, finner klagenemnda at Nrske Arkitekters Landsfrbund g Nrges Praktiserende Arkitekter ANS har saklig klageinteresse, jf. frskrift fastsatt ved kgl. res nr m klagenemnd fr ffentlige anskaffelser 6. Klagen er rettidig. Terskelverdi g hvilke deler av regelverket sm kmmer til anvendelse Frskrift av m ffentlige anskaffelser del II gjelder fr kntrakter der den anslåtte verdi, eksklusive merverdiavgift, verstiger 1,6 mill. krner eks. mva. fr vare- g tjenestekntrakter g 40,5 mill. krner eks. mva. fr bygge- g anleggskntrakter, jf. frskriften 2-2 (1). Fr statlige ppdragsgivere er terskelverdien 1,3 mill. krner eks. mva. fr vare- g tjenestekntrakter, jf. frskriften 2-2 (2). Frskriften definerer bygge- g anleggskntrakter sm kntrakt sm mhandler enten utførelse, eller både utførelse g planlegging av arbeider., jf. frskriften 1-4 bkstav c). Det er umstridt at den påtenkte kntrakten med arkitekt ikke gjelder utførelse av byggearbeider, g det således tale m anskaffelse av en tjenestekntrakt. Klagenemnda kan da ikke se at det er grunnlag fr å legge sammen verdien av tjenestekntrakten med verdien av eventuelt senere bygge- g anleggsarbeider ved vurderingen av anskaffelsens verdi. Oppdragsgiver plikter å gjøre en frsvarlig vurdering av anskaffelsens antatte verdi på kunngjøringstidspunktet. Det er ikke fremlagt tilstrekkelig infrmasjn til å vurdere m innklagedes frutsetning m at anskaffelsens verdi ikke verstiger 1,6 mill. krner var frsvarlig. Klagenemnda vil derfr begrense seg til å vurdere m regelverket er brutt innenfr den prsedyre innklagede faktisk har benyttet, dvs. frskriftens del III. Tidsfrister g hasteprsedyrer Utgangspunktet er at tilbudsfristen skal fastsettes slik at leverandørene får tilstrekkelig tid til å freta de nødvendige undersøkelser g beregninger, jf. frskriften Det er i regelverkets del III ikke nen bestemmelse m hastetilfeller sm kan betinge krtere tilbudsfrister, slik sm i frskriften 7-4. At det haster å gjennmføre anskaffelsen vil imidlertid være et tungtveiende mment ved vurdering av m det er gitt tilstrekkelig tid etter frskriftens Tilbudsfristen var fra til , g således svært krt. Det er imidlertid ikke, slik sm i frskriftens del II, gitt knkrete minimumsfrister fr innlevering av tilbud i frskriftens del III. Vurderingen vil derfr måtte bli knkret, g klagenemnda vil være tilbakehlden med å verprøve innklagedes skjønn, så lenge fristen er saklig begrunnet g den faktisk ikke har vært til hinder fr knkurranse. Leverandørene hadde naturlig et behv fr ne lengre tidsfrister fr utarbeidelsen av tilbudene i den freliggende sak, enn hva sm er vanlig. Klagenemnda viser her til at det blant annet skulle utarbeides skisser sm skulle vedlegges tilbudet. På den annen side har innklagede gitt en frklaring på hvrfr innklagede anså det nødvendig med en så knapp frist, g anført at årsaken til behv lå utenfr innklagedes kntrll. Etter klagenemndas ppfatning, har innklagede med dette gitt en saklig grunn fr fristfastsettelsen. Det er da ikke grunnlag fr klagenemnda til å knkludere med at fristen var i strid med frskriftens Prsedyre Anskaffelsen er kunngjrt sm en begrenset anbudsknkurranse, g dette er gså frutsatt i knkurransegrunnlaget. Klagenemnda kan da ikke se at det er grunnlag fr å anføre at prsedyren i realiteten er en plan- g designknkurranse, jf. frskriften 18-1 g 1-4 bkstav l). En plan- g designknkurranse frutsetter ppnevnelse av en jury, g har regler m hvrdan juryen skal sammensettes. Nen jury er ikke nedsatt i den freliggende knkurransen. Klagenemnda kan ikke se at leverandørene kan ha ne rettslig krav på at en knkurranse skal skje i frm av ppnevnelse av en jury eller fr øvrig kunngjøres sm en plan- g designknkurranse. Klagenemnda kan ikke se ne rettslig frbud mt at det sm en del av tilbudet i en anbudsknkurranse skal utarbeides illustrasjner, g at disse blir vurdert i frhld til de angitte tildelingskriteriene. At det skal utarbeides illustrasjner kan således ikke i seg selv medføre at det er tale m en plan- g designknkurranse. Side 4 av 6

5 Om det vil vise seg å være nødvendig med frhandlinger mellm leverandør g ppdragsgiver etter inngåelsen av kntrakt, vil i str grad avhenge av hvrdan kntrakten utfrmes. Videre er utgangspunktet at frhandlingsfrbudet bare gjelder frem til tildeling av kntrakt, jf. frskriftens 16-1 g klagenemndas avgjørelse i sak 2003/58 (Trndheim kmmune). Fastsettelse av antall deltakere i knkurransen Ved begrenset anbudsknkurranse kan ppdragsiver fastsette en øvre g en nedre grense fr antallet leverandører sm skal inviteres til å delta, jf. frskriftens 15-4 (2). Oppdragsgiver kan således velge å ikke fastsette nen grense, fr dermed å verlate dette til en knkret vurdering i etterhånd. Klagenemnda kan på denne bakgrunn ikke se at innklagede har brutt frskriftens 15-4 ved ikke å angi antall deltakere sm skal være med i knkurransen. Krav m kntr i Osl Oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører på grunn av nasjnalitet eller lkal tilhørighet, jf. frskriftens 3-1 (3). Å stille krav m kntr i Osl vil være en diskriminering av leverandører sm ikke har kntr i Osl, g således være i strid med bestemmelsen. Innklagedes anførsel m at kravet bare frplikter leverandørene til å pprette en kntrplass i Osl har ikke støtte i kunngjøringsteksten. Klagenemnda finner etter dette at innklagede har brutt diskrimineringsfrbudet i frskriftens 3-1 (3) ved å stille krav m at leverandørene skal ha kntr i Osl. Krav m erfaring fra studentbliger Oppdragsgiver kan stille krav til leverandørene, herunder til leverandørenes tekniske kvalifikasjner, jf. frskriftens 12-5 (1). Kravene skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne ppfylle kntraktsfrpliktelsene g skal stå i frhld til den ytelse sm skal leveres, jf. frskriftens 12-5 (2). I vurderingen av m et krav til leverandørene er egnet til å kunne ppfylle kntraktsfrpliktelsene, g m kravet står i frhld til den ytelse sm skal leveres, må ppdragsgiver ha et betydelig skjønn. Det avgjørende må være m ppdragsgiver har gjrt en saklig g frsvarlig vurdering ved fastsettingen av de kvalitative kravene. Klagenemndas kmpetanse til å underkjenne ppdragsgivers skjønnsutøvelse vil på dette punkt være begrenset til tilfeller hvr skjønnet fremstår sm usaklig, vilkårlig eller kvalifisert urimelig. Klagenemnda vurderte en lignende prblemstilling i sak 2003/31 (Asker kmmune). Det var her blant annet tale m erfaring med bygging av skler, mens det i freliggende sak er tale m erfaring med bygging av studentbliger. Det kan ha vært saklig begrunnet å stille krav m erfaring fra studentbligprsjekter. Spørsmålet er m kravet står i frhld til den ytelse sm skal leveres. Klagenemnda antar det i denne vurderingen kan være relevant å legge vekt både på ppdragets kmpleksitet g vanskelighetsgrad, g på hvr mye det hastet med å gjennmføre prsjektet. Klagenemnda finner grunn til å uttrykke tvil m dette spørsmålet, g kan i utgangspunktet vanskelig å se at studentbliger skiller seg så vesentlig fra prsjektering g bygging av andre hybelhus mv. Klagenemnda har likevel ikke nk faktum i den freliggende sak til å knkludere i dette spørsmålet. Bruk av referanser sm tildelingskriterium Referanser er av innklagede benyttet både sm grunnlag fr å vurdere leverandørenes kvalifikasjner g til å vurdere tilbudets øknmiske verdi (frventet kvalitet). Vurderingen av kvalifikasjnskravene g tildelingskriteriene er t atskilte prsesser med ulikt frmål. Klagenemnda kan ikke se at regelverket er til hinder fr at referanser benyttes både til å vurdere m leverandørene ppfyller kvalifikasjnskravene g til å vurdere tilbudets øknmiske verdi (kvalitet). Utilbørlig g diskriminerende uttalelser Klagenemnda kan ikke se at innklagede ved sin uttalelse, selv m den er tilspisset i frmen, har brutt regelverket fr ffentlige anskaffelser. Knklusjn: Studentsamskipnaden i Osl har brutt ikke-diskrimineringsfrbudet i frskriftens 3-1 (3) ved å stille krav m at leverandørene skal ha kntr i Osl. Fr øvrig tas klagen ikke til følge. Fr klagenemnda, Mrten Gller Side 5 av 6

6 Skriv ut Tips en venn Del KOFA Pstbks 439 Sentrum, 5805 Bergen tlf: Faks: E-pst: RSS Kntnr. Side 6 av 6

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM 2010 178391 Eidsivating lagmannsrett LE 2011 50469 (11 050469ASD ELAG/ 11 138706ASK-ELAG/).

Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM 2010 178391 Eidsivating lagmannsrett LE 2011 50469 (11 050469ASD ELAG/ 11 138706ASK-ELAG/). Eidsivating lagmannsrett Dm Avsagt: 012011 i sak LE-2011-50469 Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM2010178391 Eidsivating lagmannsrett LE201150469 (11050469ASDELAG/ 11 138706ASK-ELAG/). Parter: Helse Sør-Øst

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/143 Innklaget virksomhet: Klager: Rikstrygdeverket, Saksnummer: 2003/143 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak:

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Samarbeidsprsjektet Riktigere pririteringer i spesialisthelsetjenesten Mttak, vurdering g registrering av henvisninger til planlagt helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 1 Målgrupper Spesialister sm vurderer

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Høgevarde Vel. Arbeidsplan 2011

Høgevarde Vel. Arbeidsplan 2011 Høgevarde Vel Arbeidsplan 2011 Styrets frslag Innledning.... 2 Kjennskap til egne medlemmer... 3 Videre utbygging i Gulsvikfjellet... 4 Veier, stier g løyper.... 8 Beredskap... 10 Infrmasjn g kmmunikasjn...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser Innklagede gjennmførte en åpen anbudsknkurranse fr anskaffelse av rehabiliteringsarbeider i et kmmunalt bligmråde. Klagenemnda fant at klagers anførsel m at innklagede

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/178 Innklaget virksomhet: Klager: Haugesund kommune, All Service AS Saksnummer: 2003/178 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser 2008/203 Innklaget virksmhet: Klager: Innvasjn Nrge, Saksnummer: 2008/203 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester for prosjektering av tilbygg og rehabilitering på Skudenes barneskole. Klagenemnda

Detaljer

Søknad om motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark Nes kmmune - Buskerud Rukkedalsvn. 46 Kmmunehuset 3540 Nesbyen Telefn: 32 06 83 00 Telefaks: 32 06 83 21 E-pst: pstmttak@nes-bu.kmmune.n Hjemmeside: http://www.nes-bu.kmmune.n Søknad m mtrferdsel i utmark

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Ingeniørenes hverdag

Ingeniørenes hverdag Ingeniørenes hverdag Ingeniøren Tillegges ppgaver sm: - er diffust frmulerte - fte er en del av en større helhet (flerfaglige av karakter) - skal løses innenfr gitte tids- g kstnadsrammer 1 Ingeniørenes

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om rehabilitering av en skole. Klager anførte at innklagede at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/34 Innklaget virksomhet: Klager: Statsbygg Vest, MT Vest AS Saksnummer: 2009/34 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

fzizi Eiendomsinformasjon as

fzizi Eiendomsinformasjon as & Nrsk fzizi Eiendmsinfrmasjn as Miljøverndepartementet Pstbks 8013 Dep. 0030 OSLO Justisdepartementet Pstbks 8005 Dep. 0030 OSLO Nærings- g handelsdepartementet vi Næringspl. avd. g Eierskapsavd. Pstbks

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/105 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/105 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda NOKUTs rutiner ved mistanke m falske dkumenter Eksempel fra Pakistan Eksempel fra Russland Eksempel fra Diplma

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Elevator AS Att: Glenn Skjæret Postboks 4399 2308 Hamar Deres referanse Vår referanse Dato 2010/44 25.01.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prsjekter fr implementering av FU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd, (FHF) lyser ut inntil 7,4 mill. kr til

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer