Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet"

Transkript

1 Pensum fr Kvalitetsrevisr, Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i Nrmativt kument fr sertifisering av Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet med utdypninger (markert i blå tekst). isse kravene vil danne grunnlag fr utarbeidelse av eksamensppgaver g bedømming av eksamensbesvarelser. I listen under benyttes følgende kder fr krav til kunnskap: A = Kjennskap til, versikt. = Frstå g kunne frklare = Kunne anvende = Analysere resultater g evaluere dem (detaljert kunnskap) Rød tekst: Nytt fra Kunnskaper g ferdigheter til Kvalitetsrevisr g Revisjnsleder Kvalitet, del 1 Oppgave beskrivelse fr kvalitetsrevisrer A Utvikle, implementere g frbedre revisjnsprgrammet Relatert kunnskap g ferdighet Revisjnsprgram etaljert kunnskap m ISO 9001 Utvikle, implementere g frbedre revisjnsprgrammer i henhld til ISO Kunnskaper g ferdigheter i henhld til ISO (punkt ). Ytterligere detaljering: Kunnskap m ISO er et sentralt krav. efinere mål, mfang g ressurser fr revisjnsprgrammet Gjenkjenne g minimalisere risik, hindringer g prblemer relatert til revisjnsprgrammet Gjennmføre revisjnsprgrammet ved å infrmere alle berørte parter m prgrammet, g spesifisere mål, mfang g kriterier fr hver enkelt revisjn. Organisere gjennmføringen av hver enkelt revisjn (revisjnslag, tid, ressurser) Sørge fr dkumentasjn av revisjnsprgrammet Lære taksnmi (nivå) pyright QMe.

2 Pensum fr Kvalitetsrevisr, Side 2 Ta initiativ til, planlegge, gjennmføre g evaluere systemg prsessrevisjner g hver enkelt revisjn. Ytterligere detaljering: kumentstyring. Fastsette hvilke dcumenter dette mfatter. Være rådgiver fr revisjnslag Velge g bruke passende revisjnsmetder g verktøy med hensyn til revisjnens mål, mfang g kriterier (f.eks. velge passende revisjnstype sm kan være system- eller prsessrevisjn) Kjenne til hvrdan kmpetansen til revisrer bestemmes g hvrdan den evalueres. Ytterligere detaljering: Referanse til ISO g eventuelle andre krav Kjenne til kmpetansekrav til revisrer (persnlige egenskaper, kunnskap g ferdigheter) g være i stand til å bruke disse ved etablering av revisjnslag Overvåke et revisjnsprgram. Ytterligere detaljering: Sørge fr at prgrammet gjennmføres g innfrir mål. Evaluere g frbedre et revisjnsprgram. Ytterligere detaljering: Evaluere resultater av revisjner med tanke på å frbedre prgrammet. Initiere, planlegge, gjennmføre g evaluere revisjner Frstå hvilken betydning en revisjn kan ha i frhld til frbedring av perativ ytelse i rganisasjnen Generell kunnskap m ISO 9000 g ISO 9004 Frklare frdeler med en revisjn fr andre persner. Ytterligere detaljering: Få frem de frdeler revisjn kan gi rganisasjnen g begrunne dem. Frstå revisjnsprinsipper, prsedyrer, metder g teknikker, samt bruke dem i praksis i revisjner Gjennmføre enkeltstående g kmbinerte systemrevisjner Gjennmføre prsessrevisjner. Ytterligere detaljering: Prsess- g systemrevisjner har likhetstrekk. Initiere, frberede g lede/utføre revisjnsaktiviteter med fkus på målene g frutsetninger i pyright QMe.

3 Pensum fr Kvalitetsrevisr, Side 3 rganisasjnen (i henhld til ISO 19011, Kap. 6) Frstå revisr rllen g revisrs ppgaver i alle faser av revisjnen Frstå g klassifisere ppgaver g ansvar til de reviderte Initiere en revisjn fra første kntakt fr å bestemme mulighet fr gjennmføring. Ytterligere detaljering: ette er vanligvis revisjnsleders ppgave. ersm en persn gjør revisjn alene, er vedkmmende gså revisjnsleder. Frberede revisjn ved å utarbeide en revisjnsplan, tildele ppgaver til revisjnslaget g frberede arbeidsdkumenter, inklusive Valg g bruk av passende revisjnsmetder g verktøy med hensyn til mål g mfang fr revisjnen Gjenkjenne g minimalisere risik, hindringer g prblemer relatert til tidsplanen fr revisjnen Gjenkjenne g minimalisere risik under planlegging av revisjnen Gjennmføre aktiviteter i henhld til revisjnens mål, sm dkumentgjennmgåelse, åpningsmøtet, kmmunikasjn under revisjnen, rller g ansvar til rådgivere g bservatører, samle, verifisere g evaluere infrmasjn g revisjnsutsagn, fastsette revisjnsknklusjner g gjennmføre avslutningsmøtet, inklusive bl.a. Lede individuelle medrevisrer i henhld til revisjnens mål Gjennmføre målrienterte intervjuer ruke målrientert intervjuteknikk i alle faser av revisjnen Lage egnede referat fra intervjuene g revisjnsrapprter med tanke på målgruppen Gjenkjenne revisjnsrisik, hindringer g prblemer under implementeringen, fr å unngå knflikter g være i stand til håndtere disse passende hvis de skulle ppstå. Ytterligere detaljering: Håndtering av eventuelle knflikter. Regler fr å pyright QMe.

4 Pensum fr Kvalitetsrevisr, Side 4 Evaluere kvalitetsstyringssystemer klage/anke på saksbehandling eller revisjnsresultater. Avslutte g freta ppfølging av revisjnen. Ytterligere detaljering: Hvis ppfølging er en del av revisjnen, ha regler fr ppfølging. Evaluering av kvalitetsstyringssystemer Kjenne til g kunne tlke relevante frskrifter g standarder fr det styringssystemet sm skal revideres. Ytterligere detaljering: Spesielt fkus på krav i ISO 9001 g detaljert kunnskap m denne standarden.. Analysere g evaluere karakteristika g trekk ved prsesser. Kjennskap til enkle statistiske metder. Ytterligere detaljering: Være i stand til å revidere prsesser. Evaluere prsessers resultat g bjektivt vurdere m samsvar med krav ppnås. Evaluere implementering av planlagte målparametre, basert på frretningsmessig strategi/mål, under revisjnen. 5.2 Kunnskaper g ferdigheter til Kvalitetsrevisr g Revisjnsleder Kvalitet, del 2. Oppgave beskrivelse fr Revisjnsledere kvalitet Relatert kunnskap g ferdighet Revisjnsprgram, tredje parts sertifisering Lære taksnmi (nivå) Utvikle, implementere, evaluere g frbedre revisjnsprgram fr tredje parts sertifisering Ta hensyn til ISO krav g veiledning (Annex F nsideratins fr the audit prgramme, scpe r plan). Ytterligere detaljering: ette er en sjekkliste ver tema sm bør tas i betraktning. E Ta initiativ til, planlegge, gjennmføre g Revisjnsplan, tredje parts sertifisering Gjennmføre tredjeparts revisjner ved å ta hensyn til ISO Kapittel 9 g veiledning (Annex E Third party audit an certficatin prcess). pyright QMe.

5 Pensum fr Kvalitetsrevisr, Side 5 evaluere tredje parts systemrevisjner, (enkle, kmbinerte) g Prsessrevisjner. Ytterligere detaljering: Kapittel 9 er i en str grad sammenfallende med kravene i ISO Fkus skal derfr være på de kravene sm er i frskjellige eller i tillegg til ISO F Evaluere Kmplekse Kvalitetsstyringssystemer G Være revisjnsleder fr revisjnslag Kjenne til relevante juridiske g andre krav, g grunnleggende m kntrakts- g ansvarslvgivning. Ytterligere detaljering: lant annet Lv m Prduktansvar g Internkntrllfrskriften. Kjenne til juridisk terminlgi g juridiske systemers struktur, nasjnale g internasjnale Evaluere samsvar med relevante lver, frskrifter, g standarder (ved hjelp av eksperter hvis nødvendig). Ytterligere detaljering: Eventuelt etablering av verensstemmelsesmatriser. Evaluere kmplekse kvalitetsstyringssystemer Evaluere virkningen av kvalitetsstyringssystemer Ta i betraktning infrmasjn fra andre relevante fagmråder (finans, persnell/hr, risik, rganisasjnsutvikling, miljø, helse/sikkerhet, m.m.) ved evaluering av kvalitetsstyringssystemet, diskutere resultater g utviklingsmuligheter med de revidertes øverste ledelse. Ytterligere detaljering: Revisr må frhlde seg til revisjnens mål g ikke frlate sitt kmpetansemråde. Revisjnsledelse Kunnskap g ferdigheter i henhld til ISO (punkt Generelle kunnskaper g ferdigheter hs en revisjnsleder) Lede revisjnslaget g representere dette i kmmunikasjnssammenheng Organisere g lede revisrene i revisjnslaget Lede hele revisjnsprsessen Frstå g evaluere en rganisasjns frretningsplan. Ytterligere detaljering: Innenfr revisjnens mål. Frstå hvrdan beslutte anvendelse av egnede frbedringsverktøy fr virksmheten. pyright QMe.

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder

Detaljer

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studieplan Fagskleutdanning i sneterapi Kull 2014 Institutt fr helhetsmedisin Side 1 av 26 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Innhldsfrtegnelse INNLEDNING...

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelsen

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprgram: Studiespesialisering Fagkder: REA3014, REA3016 Prgrammråde: Realfag Valgfrie prgramfag Årstrinn:

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer