TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE"

Transkript

1 TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret Adm. tilføyelse fra rådmannen ( ): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med plasstillitsvalgt/tillitsvalgt. Dersm det ikke ppnås enighet m kandidat fr tilsetting på drøftingsmøtet, kan plasstillitsvalgt/tillitsvalgt i møtet benytte sin vet-rett. Dette innebærer at plasstillitsvalgt/tillitsvalgt skal kble inn sin tillitsvalgt/hvedtillitsvalgt i kmmunen g enhetsleder skal kble inn rådmannsnivået (kmmunalsjef 2), dette skal skje umiddelbart slik at tilsetting kan skje snarest g senest innen 3 dager. Enhetsleder skal søke råd hs kmmunalsjef 2 i tilsettingssaker dersm saken ppfattes sm vanskelig/kntrversiell i frhld til tillitsvalgte.

2 1. FORMÅLET MED PROSEDYREN Prsedyren skal bidra til: Å synliggjøre lederansvaret ved rekruttering av arbeidstakere At med enhver tilsetting er å få tilsatt den søker sm Dønna kmmune er best tjent med i stillingen Å sikre kvaliteten på tilsettingsprssesen 2. GYLDIGHET Prsedyren gjelder alle tilsettinger av kmmunalt ansatte g pedaggisk persnell med mindre annet er fastsatt i lv eller annen avtale. Prsedyren gjelder bare så langt det ikke strider mt lv, tariffavtale g andre bestemmelser sm er bindende fr kmmunen. 3. TILSETTINGSMYNDIGHET Kmmunestyret er tilsettingsrgan fr følgende stillinger: Rådmann (administrasjnsleder) g etatssjefer. Kmmunestyret har delegert tilsettingsmyndighet fr øvrige stillinger til rådmannen (administrativ tilsetting). Tilsetting i kmmunestyret: Rådmannen er ansvarlig fr utlysing av ledig stilling. Arbeidstakerrganisasjnene i kmmunen skal rienteres m utlysingen. Det skal sm hvedregel gjennmføres intervju. Ordfører g rådmann avgjør hvem sm skal være med i intervjuutvalg i tillegg til den største arbeidstakerrganisasjnen i kmmunen. Administrasjnsutvalget innstiller til kmmunestyret. Rådmann v/persnalsjef tilsetter faste stillinger g vikariater sm varer lengre enn 12 måneder. Etatssjefer tilsetter enhetsledere i vikariater inntil 12 måneder Enhetsledere tilsetter i sin enhet vikariater inntil 12 måneder 4. TILLITSVALGTE Arbeidstakerrganisasjnens tillitsvalgte skal tas med på råd på de ulike nivåene i hele tilsettingsprsessen, jfr HA 3-1 g PROSEDYRE FOR VURDERING NÅR EN STILLING BLIR LEDIG. Behvsanalyse vurdere behvet fr stillingen Leder vurderer m stillingen skal besettes, settes i vakanse eller inndras. Leder kan stille en stilling i vakanse i 3 måneder etter drøftinger med tillitsvalgt. Dette skal rapprteres ved kvartalsrapprtering. Vakanse utver 3 måneder, skal saken fremmes til plitisk 2

3 behandling. Dersm stillingen skal inndras, skal det fremmes sm plitisk sak. Drøftingsprtkll skal vedlegges. Behvsanalyse når stillingen er bestemt ppretthldt Leder vurderer stillingen med hensyn til hensikt, funksjn, ppgaver, ansvar g myndighet. Saken drøftes med tillitsvalgt, skriftlig prtkll skal følge saken. Freligger ikke stillingsbeskrivelse, skal dette utarbeides før stillingen lyses ledig. Kravspesifikasjn Leder skal på bakgrunn av analysen i venstående punkt, fastsette kvalifikasjnskrav. Vurderingen sees i sammenheng med eksisterende kmpetanse på enheten, samt frventet framtidig behv. Dette skal gjøres skriftlig. Attføring/mplassering/frtrinnsrett Før en stilling blir utlyst skal persnalsjef sammen med leder vurdere m det er ansatte på attføring sm fyller kravene til den ledige stillingen eller m et er nen med frtrinnsrett sm tilfredsstiller kravene til stillingene. Jfr AML 4-6, første ledd, 14-2 g Stillinger unntatt utlysning Før en lyser stilling ledig, skal leder sammen med persnalsjef klargjøre m nen tilsatt(e)/tidligere tilsatt(e) har frtrinnsrett til tilsetting i hele/deler av stillingen. Har nen slik frtrinnsrett skal ikke stillingen lyses ledig. Frtrinnsrett frutsetter at vedkmmende er kvalifisert fr stillingen g ppfyller ett av følgende vilkår: 1) Er fast tilsatt i Dønna kmmune g søker mplassert til annen stilling i medhld av Arbeidsmiljølvens 4 6, førsteledd. 2) Er ppsagt eller har fått redusert stilling pga vertallighet i Dønna kmmune. Jfr. Arbeidsmiljølvens 14-2 fr utfyllende bestemmelser. Bestemmelsen kmmer ikke til anvendelse ved stilling fr tilsatt i vikariat. 3) Har vært sammenhengende midlertidig tilsatt i vikariat/engasjement i minimum 4 år, AML 14-9, pkt 5. Er vilkår 1), 2) eller 3) ppfylt, gis tilbud m stilling uten utlysning. Leder kan i samråd med persnalsjef g etter drøfting med tillitsvalg(e) fra relevant fagfrening bestemme: At krtvarige vikariater kan besettes uten kunngjøring. Frutsetningen er at det haster med å få ansatt en vikar. Vikariatet må ikke strekke seg utver 6 mnd. At tilsetting sm faller inn under AML 14-9 pkt. 1a kan unntas fra kunngjøring. Intern Utlysning HTA 2.3: Ved ledig stilling skal deltidsansatte ved intern kunngjøring tilbys utvidelse av arbeidsfrhld inntil hel stilling, dersm vedkmmende er kvalifisert fr stillingen. Når det freligger spesielle grunner fr å fravike hvedregelen m ekstern kunngjøring. (Avgjørelse av dette fattes av persnalsjef etter at saken er drøftet med hvedtillitsvalgt fra relevant fagfrening.) 3

4 Kun fast ansatte i kmmunen kan søke på stillinger sm blir lyst ut internt. Det kan avtales med tillitsvalgt m ansatte i vikariater kan søke. Ekstern utlysning Ledige stillinger skal sm hvedregel kunngjøres ved ekstern utlysning. Annnsetekst Det skal brukes en felles mal fr intern utlysning g en felles mal fr ekstern utlysning. (Se vedlegg). Leder utfrmer annnseteksten. Interne utlysninger skal sendes alle enhetene g alle fagfreninger g settes pp på inftavla ved inngangen til kmmunehuset. Eksterne utlysninger skal være med i fellesannnser i lkalavis, hjemmesida til Dønna kmmune g Nav arbeid. Søknadsfristen skal sm hvedregel være minst 2 uker, fastsatt med dat. Utlysningstekst er bindende. Vilkår g endring av krav kan ikke endres i frbindelse med tilsetting. Det er imidlertid ikke plikt til å tilsette når en stilling er lyst ut. Dersm vilkår må endres, skal stillingen lyses ut på nytt. 6. UTVELGELSESPROSESSEN. Saksbehandling Offentlig sørviskntr skal sørge fr : Jurnalføring av søknader At søkere får et freløpig svar At søknadene blir ført i ffentlig søkerliste g en utvidet søkerliste unntatt ffentligheten Søkerliste blir sendt persnalsjef, leder g tillitsvalgt 1 uke etter at søknadsfristen er gått ut. Intervju/tilsettingsmøte-sammensetning. Leder, persnalsjef g tillitsvalgt fra relevant fagfrening skal utgjøre sammensetningen ved intervju g i tilsettingsmøte. Andre tillitsvalgte har rett til å uttale seg før møtet. Dkumentinnsyn g søkernes rettigheter Saker m tilsetting er unntatt fra reglene m dkumentinnsyn, jfr. Frvaltningslvens 18. Dkumentene i en tilsettingssak er unntatt fra ffentlighet jfr. Offentlighetslvens 6.4, med unntak av søkerliste (navn, alder, yrke/tittel g bsted - eller arbeidskmmune). Søker kan spesielt be m at søknaden behandles knfidensielt. 4

5 Partenes (søkernes) adgang til å gjøre seg kjent med pplysninger i en tilsettingssak reguleres av frskrift m partsffentlighet ved tilsetting. Dette innebærer at søkere har rett til å få tilsendt utvidet søkerliste dersm de ber m det. Dersm en søknad er mangelfull, skal tilsettingsmyndighet (leder) pplyse søker m dette. Intervju / samtale Det skal alltid gjennmføres intervju med aktuelle søkere med mindre intervjuutvalg er enige m ne annet. Leder avgjør i samarbeid med intervjuutvalget hvem sm skal innkalles til intervju. Det skal lages et referat fra intervjuet på fastsatt mal (se vedlegg). Tillitsvalgt skal kunne gi uttalelse innen 1 uke fra søkerliste er mttatt. Arbeidsgiver har ansvar fr å se til at de sm skal gjennmføre intervju/samtale har den nødvendige kmpetanse. Referanse Sm hvedregel skal det innhentes referanse før tilsetting. Før referanse innhentes, skal søker ha gitt sitt samtykke g kmme med frslag til persner. Leder innhenter referanse. Fr enkelte stillinger kreves det at det framlegges tilfredsstillende legeattest eller plitiattest før tilsetting. Innstilling Når intervju er gjennmført g referanser innhentet, utarbeider intervjuutvalg skriftlig innstilling. Innstilling skal skje ut fra følgende kriterier (jfr. HA 2.2): teretiske kvalifikasjner praksis skikkethet fr stillingen Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjnsmessig likt, fretrekkes det kjønn sm er underrepresentert. Når søkere fr øvrig står kvalifikasjnsmessig likt, fretrekkes den søker sm har lengst tjeneste i kmmunen. Det skal frtrinnsvis innstilles 2 kandidater mer enn det antall sm skal tilsettes. Begrunnelse fr innstilling / vedtak m tilsetting er ikke ffentlig. Jfr Frvaltningslven TILSETTING Tilsettingsmøte Intervjuutvalg utgjør tilsettingsmøte g gir sin tilråding til leder. Det føres prtkll. Hvem tilsetter 5

6 Leder med tilsettingsmyndighet. Tilsettingsprtkll skrives ut fra fastsatt mal i kntr Klage/anke Søker har ikke klagerett i ansettelsessaker jfr Frvaltningslvens 3. Melding til søker Når vedtak er fattet sendes prtkll til persnalkntret, sm så umiddelbart skriver/sender ut tilbudsbrev til aktuell søker. Vedlegg: Arbeidsavtale Stillingsbeskrivelse Setter søkeren betingelser sm fraviker fra det sm fremkmmer i tilbudsbrevet, herunder gså lønnskrav, avgjør rådmann/etatssjef i samråd med leder m det er grunnlag fr å imøtekmme/drøfte/ endre betingelser. Bekreftet tilbudsbrev g arbeidsavtale med avklart startdat, er lønnsbilag g versendes lønningskntret fr registrering når søker har tatt imt stilling. 8. AVSLUTNING AV TILSETTINGSSAK. Persnalkntret Sender brev til de søkerne sm ikke fikk stilling, m at stillingen er besatt. Tilsettingssaken skal innehlde (ansvar kmmunalt sørviskntr): Prtkll fra drøftingsmøte med leder g tillitsvalg/behvsanalyse Stillingsbeskrivelse Stillingsannnse Alle søknader på stillingen (riginaler) Søkerlister (både ffentlig g utvidet søkerliste), med påskrift m hvem sm er tilsatt Innstilling (dersm det er fretatt innstilling) Tilsettingsmyndighetens vedtak i tilsettingssaken Kpi av tilbud m arbeidsavtale Intervjurapprt Persnalsaken (blir laget av lønnsmedarbeider) skal innehlde: Underskrevet arbeidsavtale i riginal fr den søker sm tiltrer stillingen vedlagt underskrevet taushetserklæring Evt. kpi av kvittering fr mttatt plitiattest Kpi av stillingsannnsen Søknaden i riginal 9. ANSETTELSESVILKÅR Arbeidsavtale. Tilsetting skal meddeles skriftlig. Av tilsettingsbrevet skal det fremgå hvilke vilkår g frpliktelser sm gjelder fr stillingen. Ved tilsetting får arbeidstakeren utlevert ett eksemplar 6

7 av kmmunens arbeidsreglement/permisjnsreglement g eventuelt andre reglementer/retningslinjer sm regulerer arbeidsfrhldet. Legeattest g vandelsattest Fr stillinger der det stilles spesielle krav til helse, skal det før tilsetting framlegges tilfredsstillende legeattest. Fr stillinger der det i lver eller frskrifter kreves vandelsattest skal denne legges fram før tilsetting. Flyttegdtgjøring Flyttegdtgjøring er et rekrutteringsmessig virkemiddel sm skal brukes når det er vurdert m dette er nødvendig fr å skaffe søkere til ledige stillinger. Det skal alltid vurderes m flyttegdtgjøring skal brukes sm rekrutteringsmessig virkemiddel før en stilling lyses ut. Dønna kmmune dekker inntil 100% av dkumenterte utgifter i frbindelse med flytting til Dønna kmmune. Reiseutgifter fr den tilsatte g familien til den tilsatte dekkes fullt ut, dg ut fra billigste reisemåte. Flyttegdtgjøring gis mt t års bindingstid. Slutter den tilsatte i kmmunen før t år er gått skal en frhldsvis del av flyttegdtgjøringen betales tilbake. 10. OPPSIGELSE OG AVSKJED Rådmannen delegeres myndighet til å gi arbeidstakere ppsigelse, avskjed eller suspensjn fr de stillinger hvr rådmannen gså er tildelt tilsettingsmyndigheten. Dersm det freligger tvingende grunner kan leder med persnalansvar vise arbeidstaker brt fra arbeidsplassen med øyeblikkelig virkning. Rådmannen skal da øyeblikkelig kntaktes, g administrasjnsutvalget sammenkalles på krtest mulig varsel. Administrasjnsutvalget avgjør m arbeidstaker skal suspenderes fra sin stilling. Oppsigelse Oppsigelse skal være skriftlig fra begge parter. Arbeidstakeren kan kreve begrunnelse fr ppsigelsen. Denne skal leveres i skriftlig frm. Ved ppsigelse fra kmmunen skal denne innehlde pplysninger m arbeidstakerens rett til å kreve frhandlinger, reise søksmål, g hvilke frister sm gjelder. Før slik ppsigelse finner sted, skal det knfereres med arbeidstakerens tillitsvalgte. Oppsigelse fra kmmunen skal sendes rekmmandert eller leveres direkte til arbeidstakeren. Oppsigelsesfristene skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser i lv g tariffavtale. Om arbeidstakernes rettigheter ved ppsigelse, vises fr øvrig til arbeidsmiljølvens kapittel 15 g frvaltningslvens bestemmelser. Ved fratreden har arbeidstakeren krav på tjenestebevis sm utfrmes av enhetsleder. 7

8 Avskjed Kmmunen kan avskjedige en arbeidstaker med påbud m øyeblikkelig fratreden dersm denne har gjrt seg skyldig i grvt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighld av arbeidsavtalen. Avskjed skal meddeles skriftlig g innehlde pplysninger m rett til å kreve frhandlinger, reise søksmål, g hvilke frister sm gjelder. Mens spørsmål m avskjed behandles, kan arbeidstakeren i helt spesielle tilfeller suspenderes fra sin stilling. Betingelsen fr å kunne freta suspensjn er at det er nødvendig av hensyn til tjenestens tarv at arbeidstakeren straks blir fjernet fra sin nåværende stilling, g at det må være grunn til å anta at vilkårene fr avskjed etter arbeidsmiljølvens 66 nr. 1 er til stede. Før vedtak m avskjed eller suspensjn treffes, skal det knfereres med arbeidstakerens tillitsvalgte med mindre arbeidstakeren ikke ønsker dette. Ved suspensjn har arbeidstakeren krav på at denne blir begrunnet. Arbeidstakeren har krav på å få behlde sin lønn inntil vedtak m avskjed er truffet TILSETTINGSPROTOKOLL Dat: 8

9 Hjemmel fr tilsettingen Vedlegg (prtkll fra drøftingsmøte) Tilstede fra arbeidsgiver Fagfrening Tillitsvalgt Vedtak: I stillingen sm: Stillingskde: Tilsettes (navn): I stillingsprsent: Arbeidssted: Fast fra dat: Ved vikariat: Vikar fr: Tilsetting gjelder fr periden: Bruttlønn: Vara: Underskrift av tilsettingsmyndighet Kpi: Fagfrening Mal ekstern utlysning. DØNNA KOMMUNE I Dønna kmmune er det ledig x % stilling sm xxx fra xxx. Hjemmelsnr. Arbeidsppgaver fr stillingen: Ansvar fr Kvalifikasjnskrav til stillingen: 9

10 Dønna kmmune kan tilby: Gdt arbeidsmiljø Varierte ppgaver Fr stillingen gjelder lønns- g arbeidsvilkår i følge lver, tariffavtaler g reglement. Søknad med CV (gjelder gså interne søkere), kpi av attester g vitnemål sendes Dønna kmmune, 8820 Dønna. Søknadsfrist: Infrmasjn m Dønna kmmune finnes på Mal intern utlysning DØNNA KOMMUNE I Dønna kmmune er det ledig x % stilling sm xxx fra xxx. Hjemmelsnr. Arbeidsppgaver fr stillingen: Ansvar fr Kvalifikasjnskrav til stillingen: 10

11 Lønnsvilkår: Søknad med CV sendes Dønna kmmune, 8820 Dønna. Søknadsfrist: Vedlegg intervjuguide. Intervjumal 1. Krt presentasjn av de sm er tilstede ved intervjuet, av kmmunen g enheten. Denne sekvensen bør ikke ta mer enn minutter. En sekvens hvr søkeren får frtelle m seg selv: Hvrfr han søkte nettpp denne stillingen? Hva har vedkmmende har gjrt tidligere, både utdanning, arbeidserfaring g annen nyttig erfaring? Pass spesielt på å gå grundig inn på eventuelle hull eller drastisk skifte i karriereløpet. Spør hva søkeren liker å arbeid med, hva han synes han har ppnådd på disse mrådene. NB! Ikke hjelp ham med gde svar tål pauser, nøling med mer. Utfyllende pplysninger: Her kan du spørre nærmere m arbeidserfaring g utdanning i frhld til det du har satt sm kvalifikasjner til stillingen. Bruk gjerne stikkrdene i utlysingsteksten. Det kan gså være aktuelt å stille nen spørsmål m familie g aktiviteter utenm jbben, helse, vandel mm. Det er viktig å stille åpne spørsmål m dette, selv m det ligger utenfr de tradisjnelle kvalifikasjnskrav. Det er ikke tillatt å spørre m plitisk eller religiøs verbevisning, rganisasjnstilknytning eller seksuell legning. 11

12 Andre sentrale emner kan være: Resultater, skriftlig g muntlig fremstillingsevne (vær knkret sørg fr å få vite hva vedkmmende har utført). Knfliktarbeid / situasjner hvilke erfaringer har vedkmmende g hva lærte han av det? Samarbeidserfaring /evne, hvrdan andre vil karakterisere ham psitivt g negativt. Om han er enig i denne karakteristikken hva vil han tilføye? Selvstendighet evne til å ta initiativ, se ppgaver be m eksempler fra arbeid eller privatliv. Fr ledende stillinger vil det være aktuelt å spørre m lederansvar, persnalansvar, øknmi / budsjettansvar. 2. Det vil i de fleste tilfeller være naturlig å spørre m planer fr fremtiden, karriereplan, g ønske / behv fr pplæring, videreutdanning mv. 3. Det siste er en sekvens der det åpnes fr at vedkmmende kan spørre ss m ting. Det skal skrives et krtfattet referat fra intervjuet. Gjør det stikkrdsmessig. Vurderinger er det i prinsippet ikke innsyn i, men det er innsyn i faktapplysninger. Det anbefales at man nedtegner referatet i en slik frm at partene kan gis innsyn i hele referatet. 12

13 Intervjurapprt Stilling: Navn: Fødselsdat: Følgende persner var tilstede under intervjuet: Faktiske pplysninger sm km frem under intervjuet, g sm utfyller pplysningene m utdanning: Faktiske pplysninger sm km frem under intervjuet, g sm utfyller pplysningene m arbeidserfaring: Faktiske pplysninger sm km frem under intervjuet m erfaringer, persnlige frhld, egnethet, vandel med mer. Spesielle faktiske frhld: Unntatt fra innsyn: Vurdering: Hvilke inntrykk ga søkeren, persnlig vurdering av søkerens egnethet i frhld til jbben. (Er nen av disse vurderingene avgjørende fr m vedkmmende tar stillingen, g de ikke fremgår av faktadelen, kan de ikke unntas fra partenes innsyn.) 13

14 (Det anbefales at gså denne delen skrives på en slik måte at den ikke må skilles fra resten av saken g unntas ffentlighet.) Dat fr intervjuet: Underskrift: DRØFTINGSPROTOKOLL 14

15 Dat: Sted: Fra Dønna kmmune møtte: Fra.. møtte: Hjemmel fr drøfting: Sak(er) sm ble drøftet: Dat: Fr Dønna kmmune: Fr rganisasjnen: 15

16 16

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13.

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 5 2.0 Hovedlinjer for Løten kommunes personalpolitikk... 6 2.1 Personalpolitiske

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelsen

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

PERSONALHA NDBOK. For Leka kommune 2014

PERSONALHA NDBOK. For Leka kommune 2014 ONALHA NDBOK For Leka kommune 2014 18.12.2013 Innhold Kap 1... 7 Tilsettingssaker-saksgang-beslutningsmyndighet m.m... 7 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 7 Kap 2... 8 Hovedlinjer for Leka kommunes

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell fastsettes til bruk i Forsvaret [Oslo, 1. januar 2013] Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok - Del

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer