Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen"

Transkript

1 Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13

2 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN OPPDRAGSGIVER KUNNGJØRING BESKRIVELSE AV OG FORUTSETNINGER FOR ANSKAFFELSEN KRAV TIL LEVERANSEN FOR KRAV TIL LEVERANSEN, SE VEDLAGTE KRAVSPESIFIKASJON BRUK AV UNDERLEVERANDØRER AVTALEPERIODE / OPSJONER TILBUD PÅ DELER AV ANSKAFFELSEN ALTERNATIVE TILBUD LEVERINGSSTED KOMMUNIKASJON VEDRØRENDE ANSKAFFELSEN FORBEHOLD 6 2. ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN REGLER FOR KONKURRANSEN ANSKAFFELSESPROSEDYRE TILBUDSFRIST LEVERING VEDSTÅELSESFRIST TENTATIV TIDSPLAN 7 3. KVALIFIKASJONSKRAV OBLIGATORISKE KRAV KRAV TIL LEVERANDØRENS ORGANISATORISKE OG JURIDISKE STILLING KRAV TIL LEVERANDØRENS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE KAPASITET KRAV TIL LEVERANDØRENS TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER 8 4. KRAV TIL TILBUDET UTFORMING AV TILBUDET KOSTNADER I FORBINDELSE MED UTARBEIDELSE AV TILBUD AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN TILDELINGSKRITERIER AVLYSNING AV KONKURRANSEN OG TOTALFORKASTELSE KONTRAKTSMESSIGE FORHOLD VEDLEGG 11 A Arbeidsmdul 12 B Individuelle helseundersøkelser g lvpålagte helsekntrller 13 Side 2 av 13

3 1. Opplysninger m anskaffelsen 1.1 Oppdragsgiver Riksrevisjnen v/ Persnalseksjnen Pstbks 8130 Dep 0032 Osl Kntaktpersner Britt Fss Olsen, tlf Bente Strøm, tlf Telefaks: E-pst: Riksrevisjnen er Strtingets revisjns- g kntrllrgan, g har en uavhengig stilling i frhld til frvaltningen. Riksrevisjnens verrdnede ppgave er å føre kntrll med at statens midler brukes g frvaltes på en øknmisk frsvarlig måte g i samsvar med Strtingets vedtak g frutsetninger. Riksrevisjnen har ttalt ca. 500 ansatte. Hvedkntret ligger i Osl, men rundt 100 av de ansatte har kntr utenfr Osl. Virksmheten har hatt landsdekkende bedriftshelsetjeneste i m lag åtte år g er en Inkluderende Arbeidslivs (IA) bedrift. Riksrevisjnen arbeider kntinuerlig med å videreutvikle et gdt arbeidsmiljø g et element i dette arbeidet er å ha en gd bedriftshelsetjeneste sm arbeider aktivt med frebygging g prblemløsning. Fr nærmere infrmasjn m Riksrevisjnens rganisering g virksmhet, vises det til våre hjemmesider på Kunngjøring Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i DOFFIN-basen g har kunngjøringsnummer Beskrivelse av g frutsetninger fr anskaffelsen Riksrevisjnen ønsker å inngå avtale m bedriftshelsetjeneste (BHT). De ytre rammene fr avtalen fremgår av vedlagte kravspesifikasjn. Tjenesten skal utfrmes nærmere i samarbeid med Riksrevisjnen, sm ønsker en bedriftshelsetjeneste hvr det legges vekt på frebyggende arbeid g infrmasjn, g sm gir råd g veiledning både på individuelt nivå g rganisasjnsnivå. BHT skal være en aktiv pådriver i arbeidet med å frbedre Riksrevisjnens helsetjenestetilbud til medarbeiderne. I samarbeid med Riksrevisjnen g med utgangspunkt i Riksrevisjnens pririteringer g budsjett skal BHT utarbeide g gjennmføre årlige planer sm ivaretar virksmhetens behv g fremmer HMS-arbeidet. Planene skal følges pp gjennm analyser g evalueringer sm avdekker frbedringsptensial. BHT skal videre tilby legeknsultasjner i frbindelse med arbeidsrelaterte plager/skader samt individuelle helseundersøkelser g lvpålagte Side 3 av 13

4 helsekntrller. Tjenestene skal utføres i Osl g i seks byer hvr Riksrevisjnen har reginkntrer (Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trndheim, Bdø g Trmsø). Ansatte sm har arbeidssted i Sandefjrd, Skien, Hamar g Mss skal ikke ha ne lkalt tilbud, men skal benytte BHT i Osl. Unntaksvis kan leverandør sm er lkalisert i Osl måtte freta besøk ved arbeidssteder utenfr Osl. Dette skal i tilfelle avtales med Riksrevisjnen på frhånd. Reise- g pphldskstnader dekkes etter statens satser. Ansatte kan eventuelt velge kun å gjennmføre helsekntrll hs fastlege hvis de finner det mer hensiktsmessig. Leverandøren må ppgi nøkkelpersner fr leveranse, samt CV g referanser. Dette vil danne grunnlag fr vurderingen av kmpetanse/erfaring under tildelingskriteriene, jfr. pkt Det settes følgende krav til respnstid: Generelle henvendelser/frespørsler m bistand, råd, veiledning: svar g frslag til løsning/type bistand g evt. tidsplan innen maks 3 dager Kritiske hendelser/akutt behv fr råd g veiledning når ne uventet har skjedd/utviklet seg g /eller en dramatisk hendelse krever rask reaksjn: svar g bistand umiddelbart, g innen maks 24 timer. Helsekntrll/undersøkelse: innen maks 14 dager etter bestilling finner sted Arbeidsplassvurdering: innen maks 14 dager etter bestilling finner sted Leverandøren skal i tilbudet beskrive hvrdan frhld nevnt i kravspesifikasjnens mdul A, pkt. 1 6, er tenkt løst. Det skal gså pplyses m leverandørens ppfølgning av henvendelser. Antall ansatte frdelt på de aktuelle kntrstedene: Antall Sted ansatte Trmsø inkl ansatte i Harstad Bdø 9 Trndheim inkl en ansatt i Steinkjær Bergen inkl en ansatt i Leikanger Stavanger 9 Kristiansand inkl. ansatte i Arendal Osl ca 400 Side 4 av 13

5 Alderssammensetningen i Riksrevisjnen pr Alder Antall % Opptil ,9 % ,5 % ,7 % ,3 % 60 g ver 52 9,6 % Sum % Basert på tidligere erfaringer er mfanget av bedriftshelsetjenesten anslagsvis frdelt sm følger pr år: Tjeneste timer Arbeid i fm AKAN, AMU. l. Ca 40 Ergnmi Ca 75 Fredrag/kurs Ca 30 Rådgivning/veiledning Ca 200 Individuelle samtaler, ppfølging av sykemeldte, knfliktarbeid.l. Treningsgrupper Ca 50 Vernerunder Ca 10 Helsekntrller Ca 200 Vaksinasjner (influensa) Ca 125 Annet Ca Krav til leveransen Fr krav til leveransen, se vedlagte kravspesifikasjn. 1.5 Bruk av underleverandører Det kan brukes underleverandører. Bruk av underleverandør må fremgå av tilbudet g det stilles de samme kvalifikasjnskrav til underleverandør (er) sm til hvedleverandør. Ved bruk av underleverandører må det skriftlig dkumenteres at hvedleverandør fr dette ppdraget har rett til å benytte underleverandørens resurser. Underleverandøren må ppfylle de samme krav sm stilles til hvedleverandøren. Bruk av underleverandør fritar ikke hvedleverandøren fr ansvar etter kntrakten. 1.6 Avtaleperide / psjner Avtalen vil ha en varighet på ett år fra inngåelse av avtalent, med psjn på frlengelse i ytterligere tre år. Det tas sikte på at avtalen løper fra Side 5 av 13

6 1.7 Pris Prismatrise er vedlagt i egen excel-fil, jf. vedlegg 3. Tilbyder skal fylle inn etterspurte priser direkte i skjemaet. Prismatrisen er satt pp i henhld til kravspesifikasjnen, men er ikke ment å være uttømmende. Tilbyder må selv føre på øvrige timepriser han mener er av betydning fr leveransen. 1.8 Tilbud på deler av anskaffelsen Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av anskaffelsen. 1.9 Alternative tilbud Det er ikke anledning til å levere alternative tilbud Leveringssted Tjenestene skal utføres i Osl, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trndheim, Bdø g Trmsø. Unntaksvis kan hvedleverandør i Osl måtte freta besøk ved arbeidssteder utenfr Osl. Dette skal i tilfelle avtales med Riksrevisjnen på frhånd. Reise- g pphldskstnader dekkes etter statens satser Kmmunikasjn vedrørende anskaffelsen Oppdragsgiver frbehlder seg retten til å rette, supplere g endre knkurransegrunnlaget innen tilbudsfristen iht. FOA 8-2. Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av knkurransegrunnlaget blir sendt til alle sm har meldt sin interesse fr utlysningen på Dffin. Dersm leverandøren finner at knkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig infrmasjn, kan det skriftlig stilles spørsmål eller bes m tilleggspplysninger, se adresse nedenfr. Frist fr å sende inn slike spørsmål er Alle spørsmål fra tilbyderne vil bli besvart g sendt i annymisert frm til samtlige sm har meldt sin interesse fr utlysningen på Dffin. All kmmunikasjn vedrørende knkurransedkumentene g anskaffelsen fr øvrig, skal rettes skriftlig pr. e-pst til g merkes «Tilbud på bedriftshelsetjeneste» g kntaktpersners navn Frbehld Eventuelle frbehld til innhldet i knkurransegrunnlaget må fremkmme av tilbudet. Side 6 av 13

7 2. Alminnelige regler fr gjennmføring av knkurransen 2.1 Regler fr knkurransen Anskaffelsen er mfattet av lv m ffentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 g frskrift m ffentlige anskaffelser av 7. april Fr denne anskaffelsen, sm gjelder en upriritert tjeneste, gjelder frskriftens del I g II. 2.2 Anskaffelsesprsedyre Denne anskaffelsen følger prsedyren åpen anbudsknkurranse". Dette innebærer at alle interesserte leverandører kan gi tilbud, g at det ikke er tillatt med frhandlinger. 2.3 Tilbudsfrist 2.4 Levering Tilbudsfrist , kl Tilbudet leveres i lukket frsendelse merket «Tilbud på bedriftshelsetjeneste» g sendes eller leveres til: Pstadresse : Riksrevisjnen Pstbks 8130 Dep 0032 Osl Leveringsadresse: Riksrevisjnen Pilestredet Osl Fr sent innkmne tilbud vil bli avvist. Det vil ikke bli fretatt ffentlig åpning av tilbudene. 2.5 Vedståelsesfrist Tilbudet skal være bindende til g med Tentativ tidsplan Frist fr å stille spørsmål til utlysningen/knkurransegrunnlag: Frist fr levering av tilbud: , kl Valg av leverandør planlagt gjennmført innen: Endelig kntrakt planlegges inngått innen: Kntraktsppstart planlagt: Side 7 av 13

8 3. Kvalifikasjnskrav 3.1 Obligatriske krav Følgende dkumentasjn skal leveres sammen med tilbudet: Skatteattester sm ikke er eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp: - skatteattest fr skatt - skatteattest fr merverdiavgift HMS-egenerklæring, jf. vedlegg 2 til frskrift m ffentlige anskaffelser av 7. april Eksempel på egenerklæringsskjema sm kan benyttes ligger vedlagt sm egen fil, vedlegg Krav til leverandørens rganisatriske g juridiske stilling Det kreves at leverandøren er et lvlig etablert fretak. Dkumentasjn: Firmaattest 3.3 Krav til leverandørens øknmiske g finansielle kapasitet Det kreves gd sliditet. Dkumentasjn: Leverandørens siste årsberetning g nyere pplysninger sm har relevans fr fretakets regnskapstall. Leverandørens årsregnskap fr de t siste regnskapsår. 3.4 Krav til leverandørens tekniske g faglige kvalifikasjner Det kreves betydelig erfaring fra tilsvarende ppdrag, meget gd gjennmføringsevne g et gdt g velfungerende kvalitetssikringssystem. Dkumentasjn: Oversikt ver leverandørens ttale bemanning. Leverandørens viktigste leveranser de siste tre år, inkl. dets verdi, tidspunkt g mttaker. Skriftlige referanser fr leverandørens kvalifikasjner. Bemanning fr dette ppdraget (rganisasjnsplan) med navn g CV fr nøkkelpersner sm skal utføre ppdraget. Redegjørelse fr leverandørens helse-, miljø- g sikkerhetsplicy. Redegjørelse fr leverandørens kvalitetssikrings- g styringssystem. Side 8 av 13

9 4. Krav til tilbudet 4.1 Utfrming av tilbudet Tilbudet skal være skriftlig, utarbeidet på nrsk g leveres i 2 eksemplarer. Det skal leveres i A4-frmat, innsatt i ringperm med innhldsfrtegnelse g inndelt i vedlegg sm beskrevet nedenfr. I tillegg skal tilbudet leveres i elektrnisk frmat, helst i en scannet versjn (PDF/A- frmat el.l.). På grunn av retten til dkumentinnsyn etter ffentleglva 23 tredje ledd, skal det gså leveres en sladdet versjn av tilbudet. Tilbyder bes å sladde infrmasjn sm tilbyder mener er mfattet av bestemmelsene m taushetsplikt i ffentleglva g frvaltningslven. Riksrevisjnen frbehlder seg retten til å vurdere m tilbyders sladding er i verensstemmelse med nevnte lver. Obligatriske krav 1. Tilbudsbrevet skal være datert g underskrevet av en persn med fullmakt. 2. Skatteattester: - fr skatt - fr merverdiavgift 3. HMS-egenerklæring, jfr. vedlegg 2, eget skjema. Krav til leverandøren (kvalifikasjnskrav) 4. Firmaattest 5. Leverandørens siste årsberetning, g nyere pplysninger sm har relevans fr fretakets øknmi 6. Leverandørens årsregnskap fr de t siste regnskapsår 7. Oversikt ver leverandørens ttale bemanning. 8. Leverandørens viktigste leveranser de siste tre år, inkl. dets verdi, tidspunkt g mttaker. 9. Skriftlige referanser på leverandørens kvalifikasjner 10. Bemanning fr dette ppdraget (rganisasjnsplan) med navn g CV g skriftlige referanser fr nøkkelpersner sm skal utføre ppdraget. 11. Redegjørelse fr leverandørens helse-, miljø- g sikkerhetsplicy. 12. Redegjørelse fr leverandørens kvalitetssikrings- g styringssystem. Dkumentasjn på leveransen g annen dkumentasjn 13. Beskrivelse av hvrdan leverandøren freslår å løse ppdraget beskrevet i knkurransegrunnlaget /kravspesifikasjnen, samt infrmasjn m hvrdan leverandøren følger pp henvendelser, jfr. pkt Pris 14. Utfylte prisskjema fr hhv. mdul A g mdul B, samt mekanismer fr justering av pris ved innløsning av psjn, jfr. Vedlegg 3, eget skjema. Side 9 av 13

10 Annet 15. Frslag til kntrakt, jf. pkt Innsigelser/frbehld Har tilbyder innsigelser/frbehld mt nen del av eller frmuleringer i denne utlysningen, må disse spesifiseres i tilbudet fr å være gyldige. Frbehld sm ikke lar seg kstnadsberegne, vil kunne føre til at tilbudet anses sm ufullstendig g blir avvist. 4.2 Kstnader i frbindelse med utarbeidelse av tilbud Alle kstnader i frbindelse med utarbeidelse av tilbud skal dekkes av de respektive tilbydere. 5. Avgjørelse av knkurransen 5.1 Tildelingskriterier Tildeling vil skje på grunnlag av det øknmisk mest frdelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier g vekting: - Kmpetanse g erfaring til tilbudt persnale (40 %) - Oppdragsfrståelse, herunder leverandørens beskrivelse av dette, g ppfølgning av henvendelser, jfr. pkt (30 %) - Pris (30 %) 5.2 Avlysning av knkurransen g ttalfrkastelse Oppdragsgiver frbehlder seg retten til å avlyse knkurransen eller å frkaste alle tilbudene dersm det freligger saklig grunn fr dette. 6. Kntraktsmessige frhld Tilbyderne bes m å versende frslag til kntrakt. Følgende kntraktsklausuler skal inkluderes i kntrakten: 1. Krav til leverandørens lønns- g arbeidsvilkår Leverandøren g eventuelle underleverandører sm direkte medvirker til ppfyllelse av kntrakten skal ha lønns- g arbeidsvilkår sm ikke er dårligere enn det sm følger av gjeldende landsmfattende tariffavtale, eller det sm ellers er nrmalt fr vedkmmende sted g yrke. Dette gjelder gså fr arbeid sm skal utføres i utlandet. Leverandøren g eventuelle underleverandører plikter på frespørsel å dkumentere lønnsg arbeidsvilkårene til de av sine ansatte sm medvirker til å ppfylle kntrakten.. Side 10 av 13

11 Dersm leverandøren eller underleverandør ikke ppfyller vilkårene i første eller andre avsnitt, har ppdragsgiver rett til å hlde tilbake deler av kntraktssummen. Beløpet skal minimum tilsvare et beløp på 2 ganger den anslåtte besparelse fr leverandør eller underleverandør. 2. Taushetsplikt Taushetspliktbestemmelsene i lv m Riksrevisjnen av 7. mai 2004 nr g instruks fr infrmasjnssikkerhet i Riksrevisjnen pkt. 3.2 kmmer til anvendelse fr partene. Leverandøren skal følge instruks fr infrmasjnssikkerhet i Riksrevisjnen g tilhørende retningslinjer fr sikring av knfidensiell infrmasjn g annen sikkerhet. Disse skal gjøres tilgjengelig fr leverandøren. Leverandøren skal gså påse at underleverandører blir pålagt å følge vennevnte bestemmelser. Leverandøren, eventuelle tredje part(er) g underleverandør(er) skal undertegne taushetserklæring. 7. Vedlegg Sm vedlegg til dette knkurransegrunnlaget følger: 1. Kravspesifikasjn til bedriftshelsetjeneste i Riksrevisjnen 2. HMS-egenerklæringsskjema (egen pdf-fil) 3. Prisskjema fr utfylling (egen excel-fil) Side 11 av 13

12 Vedlegg 1 Kravspesifikasjn til bedriftshelsetjeneste i Riksrevisjnen Bedriftshelsetjenesten skal dekke følgende ppgaver under A) Arbeidsmdul g B) Individuelle helseundersøkelser g lvpålagte helsekntrller: A Arbeidsmdul 1) Frebyggende helsearbeid Bedriftshelsetjenesten skal i samarbeid med Riksrevisjnen utarbeide årlige planer fr BHT på bakgrunn av Riksrevisjnens pririteringer g budsjett. Det er viktig at bedriftshelsetjenesten er aktiv g fremmer frslag til frbedringer g tiltak innenfr HMS-mrådet g gir gde faglige råd. BHT skal årlig utarbeide rapprt m arbeidet sm er gjennmført g gi en evaluering av Riksrevisjnens HMS-arbeid sett med deres øyne. Bedriftshelsetjenesten skal kunne gjennmføre risikvurderinger g kartlegginger på HMSmrådet. BHT skal gså kunne gjennmføre aktuelle treningstiltak g kurs, f.eks. røykeavvenningskurs, førstehjelpskurs etc. 2) Knflikthåndtering Bedriftshelsetjenesten skal ved behv gi veiledning/råd i frm av individuelle samtaler g gruppesamtaler med fkus på vanskelige arbeidsfrhld/knflikthåndtering, rganisasjnsutvikling/egenutvikling, spesielt verfr ledere med persnalansvar. Det skal hldes fredrag, seminarer, eventuelt temakurs ver emnet etter behv. 3) Råd g veiledning Bedriftshelsetjenesten skal delta i g følge pp i vernerunder, arbeidsplassbesøk g vurdere det psykssiale arbeidsmiljøet ved behv. Videre skal BHT gi råd i f m utvikling av gde HMSrutiner i henhld til frskrift m intern kntrll, g delta i AMU g AKAN. 4) Oppfølging av sykefravær, attføring, rus- g alkhlprblematikk Bedriftshelsetjenesten skal bidra i ppfølging av sykefraværet, gså på individnivå, Det skal skje i samarbeid med aktuelle parter sm kan være Riksrevisjnens kntaktpersner, aktuell leder, den sykemeldte, den sykemeldtes lege, arbeidsgiver, arbeidskntr, Statens pensjnskasse g trygdekntr/ia- kntakt. BHT skal bidra aktivt til at IA-avtalens intensjner etterleves g at gde rutiner videreutvikles. 5) Ergnmi/tilrettelegging av de fysiske arbeidsfrhld Bedriftshelsetjenesten skal veilede g følge pp ansatte ergnmisk: a) på rganisasjnsnivå ved arbeidsplassbesøk av fysiterapeut, infrmasjn i tilknytning til arbeidsplassutfrming, vurdering av inneklima g rådgiving. b) på individnivå hvis den enkelte ansatte har behv fr veiledning i frbindelse med egen arbeidsplass/kntr Side 12 av 13

13 6) Legeknsultasjner i frbindelse med arbeidsrelaterte plager Bedriftshelsetjenesten skal kunne tilby legeknsultasjner i frbindelse med arbeidsrelaterte plager/sykdm. B Individuelle helseundersøkelser g lvpålagte helsekntrller Bedriftshelsetjenesten skal tilby individuelle helseundersøkelser hvert år til medarbeidere sm har fylt 50 år, g hvert tredje år til medarbeidere under 50 år. I tillegg skal lvpålagte helsekntrller gjennmføres årlig iht. arbeidsmiljølven, dvs. fr renhldere g driftsteknikere. Innhld i helsekntrllene Basis helsekntrll: Kartlegging av eventuelt arbeidsrelaterte helseplager Fastslå m det er behv fr en ergnmisk arbeidsplassvurdering Samtale m eventuelt familiær sykdmsbelastning Eventuelt tidligere eller nåværende sykdmmer/helseplager Vurdering av eventuelt røyking, alkhlknsum, medikamentbruk Vurdering ved eventuelt tidligere unrmale bld-/urinprøver Eventuelt spørsmål sm den enkelte ønsker å ta pp knyttet til helse eller arbeidsmiljø Urinprøve (frivillig); undersøkes fr bld, sukker, eggehvite, bakterier Undersøkelse av bldtrykk, puls, undersøkelse av hjerte/lunger/eventuelt mage, lymfeknuter skjldbruskkjertel, eventuelt muskulatur, eventuelt annet etter legens vurdering Bldprøver: Hb, SR, ttalklesterl, HDL/LDL-klesterl, lever- g nyrefunksjnsprøver Hs kvinner i fertil alder sjekkes gså ferritin (jernlager) Hs kvinner ver fertil alder g menn >40 år sjekkes ferritin, TIBC g S-jern. Legen kan vurdere at det ikke er nødvendig å ta en eller flere prøver, hvis prøver nylig er tatt eller tidligere prøve har vært nrmal. Legen skal i slike tilfeller gi en faglig begrunnelse til pasienten når prøver ikke ppfattes å være nødvendig. Tillegg helsekntrller: Kvinner: Gyneklgisk undersøkelse/henvisning til gyneklg rdnes etter behv Brystundersøkelse g tilbud m/henvisning til mammgrafi fr de sm ønsker (>40 år) Stffskifteprøver fr kvinner >40 år. Menn: Yngre menn: tilbud m undersøkelse av testikler/infrmasjn m egenundersøkelse Eldre menn (>50 år): tilbud m prstataundersøkelse Bldprøve (PSA) med tanke på prstatasykdm kan tilbys (>50 år eller yngre ved indikasjn), PSA> referansegrense fr alder kntrlleres en gang, g ved frtsatt høy verdi henvises urlg. Avhengig av hva sm ellers kmmer fram under samtalen eller undersøkelsen bør videre undersøkelser vurderes/henvises til, fr eksempel EKG, spirmetri, audimetri. Side 13 av 13

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET INNHOLDSFORTEGNELSE 1OPPDRAGET... 3 1.1Oppdragsgiver... 3 1.2Anskaffelsens frmål

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING. Prosjekt: Vestfoldbanen

TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING. Prosjekt: Vestfoldbanen TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING Prsjekt: Vestfldbanen Innleien skal dekke et midlertidig behv g både vikarbyråer g prduksjnsbedrifter kan inngi

Detaljer

Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling

Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling Til tilbydere Dat: 02.05.2014 Bruk av permitteringer g utenlandsk arbeidskraft i fiskefredling Knkurransegrunnlag Åpen anbudsknkurranse (FOA del I g II) Sak 14/1774 ENDRINGSLOGG Versjn 2.0 8.mai 2014 Følgende

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Regin øst/jernbaneverket Utbygging B3-1 B3 Krav til tilbud g spesielle knkurranseregler Innhld 1 Bruk av tekniske spesifikasjner, fa 8-3 / 17-3...2 2 Utlevering av knkurransegrunnlaget...2

Detaljer

DEL I TILBUDSINSTRUKS

DEL I TILBUDSINSTRUKS DEL I TILBUDSINSTRUKS FORESPØRSEL VEDRØRENDE SYKESIGNALANLEGG SOLGÅRDEN SYKEHJEM TIL ASKER KOMMUNE Knkurranse nr 540 540 sykesignalanlegg Slgården sykehjem - Tilbudsinstruks Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Rammeavtale økonomiske og finansielle tjenester knyttet til Transportreformen

Rammeavtale økonomiske og finansielle tjenester knyttet til Transportreformen Til tilbydere Vår dat: 26.09.2014 Rammeavtale øknmiske g finansielle tjenester knyttet til Transprtrefrmen Knkurransegrunnlag Åpen anbudsknkurranse (FOA del I g III) Sak 14/563 ENDRINGSLOGG Versjn 1.1

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av reisebyråtjenester

Rammeavtale for kjøp av reisebyråtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale for kjøp av reisebyråtjenester Saksnummer: 2010/01900 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av lån

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av lån KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse av lån INNHOLD Tilbyder må kntrllere at det mttatte knkurransegrunnlaget innehlder alle tekstsider, bilag g øvrige dkumenter sm angitt nedenfr g i

Detaljer

Ålgård nye kirke. Tilbudsinnbydelse- konkurransegrunnlag - tilbudsskjema. Innkjøp av kirkestoler

Ålgård nye kirke. Tilbudsinnbydelse- konkurransegrunnlag - tilbudsskjema. Innkjøp av kirkestoler Ålgård nye kirke Tilbudsinnbydelse- knkurransegrunnlag - tilbudsskjema FOR Innkjøp av kirkestler Innhldsfrtegnelse 1 TILBUDSINNBYDELSE... 4 2 ORIENTERING... 5 2.1 Knkurransegrunnlaget... 5 2.2 Organisering...

Detaljer

DEL I TILBUDSINSTRUKS

DEL I TILBUDSINSTRUKS DEL I TILBUDSINSTRUKS FORESPØRSEL VEDRØRENDE Rammeavtale fr Kjøp av enkeltstående heldøgns msrgsplasser TIL ASKER KOMMUNE 496 - Kjøp av enkeltstående heldøgns msrgsplasser - Dkumentdel Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Telefoni- og sentralbordtjenester. Versjon 1.0

Prosedyrebeskrivelse Telefoni- og sentralbordtjenester. Versjon 1.0 Prsedyrebeskrivelse Telefni- g sentralbrdtjenester Versjn 1.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 INVITASJON... 3 1.2 KONTRAKTSTYPE... 3 1.3 KONTRAKTENS VARIGHET... 3 1.4 ANSKAFFELSEN VERDI... 3

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

MATVARER ANBUDSINNBYDELSE INVEST KOMMUNENE (INDERØY, VERRAN OG STEINKJER KOMMUNE) ANBUD 7/07. Steinkjer mai 2007 1. GENERELLT

MATVARER ANBUDSINNBYDELSE INVEST KOMMUNENE (INDERØY, VERRAN OG STEINKJER KOMMUNE) ANBUD 7/07. Steinkjer mai 2007 1. GENERELLT INVEST KOMMUNENE (INDERØY, VERRAN OG STEINKJER KOMMUNE) ANBUDSINNBYDELSE MATVARER ANBUD 7/07 Steinkjer mai 2007 INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ MATVARER TIL INDERØY, VERRAN OG STEINKJER KOMMUNE

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM 2010 178391 Eidsivating lagmannsrett LE 2011 50469 (11 050469ASD ELAG/ 11 138706ASK-ELAG/).

Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM 2010 178391 Eidsivating lagmannsrett LE 2011 50469 (11 050469ASD ELAG/ 11 138706ASK-ELAG/). Eidsivating lagmannsrett Dm Avsagt: 012011 i sak LE-2011-50469 Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM2010178391 Eidsivating lagmannsrett LE201150469 (11050469ASDELAG/ 11 138706ASK-ELAG/). Parter: Helse Sør-Øst

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av sykehjemsplasser. Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av sykehjemsplasser. Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av sykehjemsplasser Knkurranse med frhandling i ett trinn Avtaleperide fra 1.11.12 31.10.14 Sak 2011/1651 Side 2 av 10 1 OPPDRAGET... 3 1.1 OM SKEDSMO KOMMUNE... 3 1.2 OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag Konsulent til undersøkelse av flom- og skredfarekart

Konkurransegrunnlag Konsulent til undersøkelse av flom- og skredfarekart Konkurransegrunnlag Konsulent til undersøkelse av flom- og skredfarekart Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

Detaljer

Del I Konkurransebeskrivelsen for åpen anbudskonkurranse om totalentreprisekontrakt for prosjektet:

Del I Konkurransebeskrivelsen for åpen anbudskonkurranse om totalentreprisekontrakt for prosjektet: Del I Knkurransebeskrivelsen fr åpen anbudsknkurranse m ttalentreprisekntrakt fr prsjektet: Alta brannstasjn 30.01.17 1. Innhld 1. Innbydelsen... 4 1.1 Krt m anskaffelsen... 4 1.2 Om ppdragsgiver... 4

Detaljer

Konkurransegrunnlag Oversettingstjenester norsk russisk/russisk norsk (rammeavtaler)

Konkurransegrunnlag Oversettingstjenester norsk russisk/russisk norsk (rammeavtaler) Konkurransegrunnlag Oversettingstjenester norsk russisk/russisk norsk (rammeavtaler) Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder Vedlegg 8.1 Til pkt 8 i knkurransegrunnlaget «Krav til Tilbudets innhld» Spørsmål sm skal besvares g dkumenters av Tilbyder i frbindelse med anskaffelse av System fr behandling av skleskysselever i Vestfld

Detaljer

Til tilbydere Vår dato Konkurransegrunnlag. Rammeavtale jernbanefaglig rådgivning knyttet til Jernbanereformen

Til tilbydere Vår dato Konkurransegrunnlag. Rammeavtale jernbanefaglig rådgivning knyttet til Jernbanereformen Til tilbydere Vår dat 9.10.2014 Knkurransegrunnlag Rammeavtale jernbanefaglig rådgivning knyttet til Jernbanerefrmen Åpen anbudsknkurranse (FOA del I g III) Sak 14/563 Innhldsfrtegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av: 1 stk. ultralyd hjerte, opsjon på 1 stk. ultralyd bryst/endokrinologi TILBUDSFRIST: 24.09.12 kl 10:00 SAK NR. 12/05887 Konkurransegrunnlag sak

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale for opplæringstiltak i teamarbeid

Konkurransegrunnlag Rammeavtale for opplæringstiltak i teamarbeid Konkurransegrunnlag Rammeavtale for opplæringstiltak i teamarbeid Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 4 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

RIKSTEATRET OG RIKSKONSERTENE. Konkurransegrunnlag. Mobiltelefoni og Nettsentrisk ip-telefoni

RIKSTEATRET OG RIKSKONSERTENE. Konkurransegrunnlag. Mobiltelefoni og Nettsentrisk ip-telefoni RIKSTEATRET OG RIKSKONSERTENE Knkurransegrunnlag Mbiltelefni g Nettsentrisk ip-telefni 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Om Knkurransen 3 Orientering m anskaffelsen 4 Kvalifikasjnskrav 6 Kravspesifikasjn / Prisskjemaer

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjn Innhld 1 Innledning... 2 1.1 Frmål med anskaffelsen... 2 1.2 Oppdragets mfang (billett- g kvalitetskntrll)... 2 2 Gjennmføring... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Oppdragsgivers ansvar...

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI TILBUDSFRIST: 22.03.2012 KL. 10:00 SAK NR. 12/01696 Side 1 av 7 Innhold 1. Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser I en begrenset idéknkurranse skulle innklagede velge ut 5 leverandører til å delta i knkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet i lvens 5 til etterprøvbarhet

Detaljer

Veiledning for disponeringsomgangene

Veiledning for disponeringsomgangene FPH del B Frvaltning av befal Veiledning fr dispneringsmgangene 1 Innledning 1.1 Hensikt g bakgrunn Disse verrdnede retningslinjene skal bidra å bedre kvaliteten på dispneringsmgangene gjennm å gi infrmasjn

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse om hotell- og konferansetjenester. Tilbudsfrist: 29. november 2012 klokken 12.00

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse om hotell- og konferansetjenester. Tilbudsfrist: 29. november 2012 klokken 12.00 Vår referanse g arkivkde: 201222280 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen knkurranse m htell- g knferansetjenester Tilbudsfrist: 29. nvember 2012 klkken 12.00 1 Innhld Tilbyder må kntrllere at det mttatte knkurransegrunnlaget

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Elektronisk personal- og lederhåndbok. Saksnummer: 2012/02023. Side 1 av 12

KONKURRANSEGRUNNLAG. Elektronisk personal- og lederhåndbok. Saksnummer: 2012/02023. Side 1 av 12 KONKURRANSEGRUNNLAG Elektronisk personal- og lederhåndbok Saksnummer: 2012/02023 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KONTAKTPERSON 3 1.3 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse om rammeavtale om kjøp av KJENNINGSMERKER. for Sjøfartsdirektoratet. Saksnummer: 2014/62237

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse om rammeavtale om kjøp av KJENNINGSMERKER. for Sjøfartsdirektoratet. Saksnummer: 2014/62237 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen knkurranse m rammeavtale m kjøp av KJENNINGSMERKER fr Sjøfartsdirektratet Saksnummer: 2014/62237 Tilbudsfrist: 20. januar 2015 kl. 1200 IM- 0073 Rev.: 26.04.13 Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudsknkurranse etter frskriftens del I g III fr anskaffelse av Rammeavtale arrangementstjenester (VERSJON OPPDATERT 26.04.2012) Saksnr. KOMM-070-12 Tilbudsfrist 16.05.2012 kl.

Detaljer

Rammeavtale Rådgivertjenester. Landskapsarkitekt KONKURRANSEGRUNNLAG HFK

Rammeavtale Rådgivertjenester. Landskapsarkitekt KONKURRANSEGRUNNLAG HFK Rammeavtale Rådgivertjenester Landskapsarkitekt KONKURRANSEGRUNNLAG HFK-09-088 Knkurransegrunnlag: Eigedmsseksjnen Dat: 23. juni 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilbudsinnbydelse Tilbudsskjema Kap. 1 Beskrivelse

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923 KONKURRANSEGRUNNLAG FRA Direktoratet for forvaltning og IKT OM LEVERING AV Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 Saksnummer 2012/923 Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON... 3 1.1

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer