Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Tipskanal"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Tipskanal

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN OPPDRAGSGIVER KUNNGJØRING BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN Bakgrunn for anskaffelsen Nærmere presisering av Tipskanalsystemet Funksjonelle krav som stilles til Tipskanalen Varighet PRIS MV BRUK AV UNDERLEVERANDØR TILBUD PÅ DELER AV ANSKAFFELSEN ALTERNATIVE TILBUD LEVERINGSSTED KOMMUNIKASJON VEDRØRENDE ANSKAFFELSEN 5 2. ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN REGLER FOR KONKURRANSEN ANSKAFFELSESPROSEDYRE FORELØPIG TIDSPLAN TILBUDSFRIST LEVERING VEDSTÅELSESFRIST 7 3. KVALIFIKASJONSKRAV OBLIGATORISKE KRAV KRAV TIL LEVERANDØRENS ORGANISATORISKE OG JURIDISKE STILLING KRAV TIL LEVERANDØRENS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE KAPASITET KRAV TIL LEVERANDØRENS TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER 7 4. KRAV TIL TILBUDET UTFORMING AV TILBUDET INFORMASJON SOM MÅ VEDLEGGES OG NUMMERERES I REKKEFØLGEN UNDER KOSTNADER I FORBINDELSE MED UTARBEIDELSE AV TILBUD 8 5. AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN TILDELINGSKRITERIER AVLYSNING AV KONKURRANSEN OG TOTALFORKASTELSE 9 6. KONTRAKTSMESSIGE FORHOLD 9 7. VEDLEGG 9 Side 2 av 9

3 1. Opplysninger om anskaffelsen 1.1 Oppdragsgiver Riksrevisjonen v/juridisk sekretariat Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Kontaktperson: Marianne Støkken Pilgaard Telefon: Telefaks: E-post: Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan, og har en uavhengig stilling i forhold til forvaltningen. Riksrevisjonens overordnede oppgave er å føre kontroll med at statens midler brukes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Riksrevisjonen har totalt ca. 500 ansatte. Hovedkontoret ligger i Oslo, men rundt 100 av de ansatte har kontor utenfor Oslo. Riksrevisjonen utfører tre typer av revisjon regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, fordelt på seks avdelinger. I tillegg har Riksrevisjonen en administrasjonsavdeling som arbeider med drift, økonomi, personalsaker, IKT informasjon og internasjonale saker. For nærmere informasjon om Riksrevisjonens organisering og virksomhet, vises det til våre hjemmesider på 1.2 Kunngjøring Anskaffelsen er sendt til DOFFIN-databasen den 15. juni Beskrivelse av anskaffelsen Bakgrunn for anskaffelsen Riksrevisjonen skal gjennom revisjon av statens midler og verdier bidra til å forebygge og avdekke misligheter i statsforvaltningen. Riksrevisjonen mottar tips om misligheter og andre kritikkverdige handlinger i statlige virksomheter. Denne anskaffelsen skal utgjøre en elektronisk formidlingskanal for personer som ønsker å informere Riksrevisjonen om mistanker om misligheter og kritikkverdige forhold. Inngangen til kanalen skal ligge godt synlig på Riksrevisjonens hjemmeside. Tipskanalen skal gjøre det mulig for potensielle tipsere å tipse Riksrevisjonen uten fare for at identiteten deres blir avslørt. Side 3 av 9

4 Alle tips skal bli vurdert, og avhengig av innhold skal Riksrevisjonen kunne vurdere å igangsette nærmere undersøkelser Nærmere presisering av Tipskanalsystemet Leveransen i denne avtalen vil overordnet omfatte Kjøp av tipskanal Tilpasning av grafisk design til Riksrevisjonens profil. Driftavtale Service og vedlikehold Funksjonelle krav som stilles til Tipskanalen Riksrevisjonen stiller følgende krav: 1) Funksjonalitet Se vedlegg 1 kravsspesifikasjon. Tipskanalen skal være basert på en ferdig utviklet programvare som enkelt kan tas i bruk, der kun tilpasning av innhold og begrenset designjustering er nødvendig. Grafisk design skal kunne tilpasses Riksrevisjonens Internettprofil.. Hensikten er at besøkende skal få en opplevelse av å være på et nettsted hos Riksrevisjonen. Det kreves derfor et sammenfallende design. Tipser skal kunne velge mellom åpen eller anonym tipsing av angjeldende sak. Data skal sendes kryptert mellom tipser og mottaker. Det bør være rettighetshåndtering i tipskanalen slik at Riksrevisjonen kan styre tilgangen til tipsene internt.tipser skal ved å trykke "send" motta automatisk svar på skjermen om at tips er mottatt i Riksrevisjonen. Svartekst formuleres av Riksrevisjonen. Det er ønskelig at de ansatte i Riksrevisjonen som skal behandle tipsene får et automatisk varsel pr e-post når tips er innkommet i tipskanalen. Tipskanalen bør legge til rette for at tipsere som behersker engelsk, og ikke norsk, skal kunne bruke tipskanalen uten språklige hindre. Det bør være mulig for tipser å vedlegge dokumenter til den elektroniske meldingen. Fullstendige tips, dvs. med informasjon om både tipser og sak, må kunne skrives ut direkte fra skjermbildet. Det bør være mulig å lagre tipsene elektronisk i word, pdf eller tilsvarende formater. Det er ønskelig at systemet åpner for at en Tipser og Riksrevisjonen kan kommunisere gjennom systemet Side 4 av 9

5 2) Sikkerhet Det stilles strenge krav til sikkerheten i en slik løsning. All kommunikasjon mellom sender (tipser) og mottaker (Riksrevisjonen) skal være kryptert. Det kreves at en detaljert arkitekturskisse sendes med tilbudet som viser hvordan leverandøren har løst sikkerheten for hvordan kommunikasjonen og lagringen vil foregå. Leverandøren skal utarbeide en risikovurdering av systemet Varighet Riksrevisjonen ønsker en kontraktsvarighet på tre 3 år, med opsjon på ytterligere ett 1 år. 1.4 Pris mv. Tilbudets komplette pris skal oppgis. Alle priser skal oppgis inklusiv mva. Riksrevisjonen ønsker at prisene spesifiseres, jf pkt Bruk av underleverandør Bruk av underleverandører må fremgå av tilbudet. Det må angis hvor stor del av oppdraget det vil tildeles underleverandør. Ved bruk av underleverandører må det skriftlig dokumenteres at hovedleverandør for dette oppdraget har rett til å benytte underleverandørens ressurser. Underleverandøren må oppfylle de samme krav som stilles til hovedleverandøren. Bruk av underleverandør fritar ikke hovedleverandøren for ansvar etter kontrakten. 1.6 Tilbud på deler av anskaffelsen Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av anskaffelsen. 1.7 Alternative tilbud Det er ikke anledning til å levere alternative tilbud. 1.8 Leveringssted Riksrevisjonens hovedkontor i Oslo, Pilestredet Kommunikasjon vedrørende anskaffelsen Konkurransedokumentene er tilgjengelig på se under Anbudskonkurranser. Leverandørene må følge med på disse sidene for den enkelte konkurranse. Oppdragsgiver oppdaterer fortløpende rubrikken Spørsmål og svar under hver konkurranse etter hvert som eventuelle spørsmål er behandlet. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig informasjon, kan det skriftlig stilles spørsmål eller bes om tilleggsopplysninger, se adresse nedenfor. Frist for å sende inn slike spørsmål er 14. juli Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget vil også bli oppdatert på våre nettsider. Dersom rettelser, suppleringer eller endringer kommer så sent Side 5 av 9

6 at det er vanskelig for leverandøren å ta hensyn til det i tilbudet, vil det bli fastsatt en forholdsmessig forlengelse av fristen. All kommunikasjon vedrørende konkurransedokumentene og anskaffelsen for øvrig, skal rettes skriftlig pr. e-post til og merkes Tilbud på Tipskanal, ved Marianne Støkken Pilgaard. 2. Alminnelige regler for gjennomføring av konkurransen 2.1 Regler for konkurransen Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april For denne anskaffelsen, som er en nasjonal anskaffelse, gjelder forskriftens del I og II. 2.2 Anskaffelsesprosedyre Denne anskaffelsen følger prosedyren konkurranse med forhandlinger", ett-trinns. Det innebærer at alle interesserte tilbydere må levere fullstedige tilbud, og at det vil bli forhandlet med 3-7 tilbydere, utvalgt etter en foreløpig vurdering av tildelingskriteriene. 2.3 Foreløpig tidsplan Tabellen under viser en oversikt over den videre prosessen og omtrentlige tidspunkter for oppstart og leveranse mv. Konkrete datoer for oppstart av prosjektet og videre leveranser vil avtales nærmere når leverandør er valgt. Foreløpig plan kan ses i tabellen under. AKTIVITETER DATO (ESTIMERT) 1. Utlysning i DOFFIN 15. juni Frist for innsending av spørsmål 14. juli Tilbudsfrist 22. juli Forhandlinger Uke Valg av leverandør 18. august Oppstart, installasjon og opplæring Uke 40, senest 1. oktober Lansering Riksrevisjonens hjemmeside 20. oktober Tilbudsfrist Tilbudsfrist : 22. juli 2009 klokken Levering Tilbudet leveres signert og i lukket forsendelse merket «Tilbud på Tipskanal» og sendes eller leveres til: Side 6 av 9

7 Postadresse: Leveringsadresse: Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Riksrevisjonen Pilestredet Oslo For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Det vil ikke bli foretatt offentlig åpning av tilbudene. 2.6 Vedståelsesfrist Tilbudet skal være bindende til og med 15. oktober Kvalifikasjonskrav 3.1 Obligatoriske krav Følgende dokumentasjon skal leveres sammen med tilbudet: o Skatteattester som ikke er eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp: - skatteattest for skatt - skatteattest for merverdiavgift 3.2 Krav til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Det kreves at leverandøren er et lovlig etablert foretak Dokumentasjon: Firmaattest 3.3 Krav til leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet Det kreves god soliditet og likviditet. Det er ønskelig med god/best kredittrating. Dokumentasjon: o Firmaets årsregnskap for de to siste regnskapsår, inklusiv årsberetning, revisorsberetning og/eller andre opplysninger som har relevans for foretakets regnskapstall. o Selskapets kredittrating vil bli sjekket i Creditinform av Riksrevisjonen. 3.4 Krav til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Det kreves meget god gjennomføringsevne. Dokumentasjon: o Leverandørens viktigste tilsvarende leveranser de siste to år, inkl. dets verdi, tidspunkt og mottaker. Side 7 av 9

8 o o Skriftlige referanser på leverandørens kvalifikasjoner Eventuell annen dokumentasjon på gjennomføringsevne 4. Krav til tilbudet 4.1 Utforming av tilbudet Tilbudsbrev må sendes inn skriftlig mens all annen dokumentasjon i tilbudet skal sendes inn elektronisk på CD til oppdragsgiver. For at det skal være mulig å foreta en vurdering av de innkommende tilbudene, må det leveres inn informasjon / dokumentasjon iht. underpunkt 4.2. Informasjonen skal organiseres i tråd med inndelingen i pkt 4.2. Tilbud som ikke vedlegges denne informasjonen vil bli ansett som ufullstendig og kan bli avvist. 4.2 Informasjon som må vedlegges og nummereres i rekkefølgen under Kvalifikasjonsdokumentasjon: 1. Tilbudsbrev som er datert og underskrevet av en person med fullmakt. 2. Skatteattester som ikke er eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp: - skatteattest for skatt - skatteattest for merverdiavgift 3. Leverandørens Firmaattest. 4. Firmaets årsregnskap for de to siste regnskapsår, inklusiv årsberetning, revisorsberetning og/eller nyere andre opplysninger som har relevans for foretakets regnskapstall. 5. Leverandørens viktigste tilsvarende leveranser de siste to år, inkl. dets verdi, tidspunkt og mottaker. 6. Skriftlige referanser på leverandørens kvalifikasjoner 7. Eventuell annen dokumentasjon på gjennomføringsevne Tildelingsdokumentasjon: 8. Detaljert beskrivelse av hva den tekniske løsningen tilbyr for å dekke kravene beskrevet i kapittel.1.3 med underkapitler og vedlegg Beskrivelse av opplegg for service og vedlikehold og drift, herunder responstid og nedetid. 10. Referanse på minst to kunder som benytter tilsvarende løsning. 11. Risikovurdering. 12. Reservasjoner / forbehold. Har tilbyder innsigelser/forbehold mot noen del eller formuleringer i denne utlysningen, må disse spesifiseres i tilbudet for å være gyldige. Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne, vil kunne føre til at tilbudet anses som ufullstendig og blir avvist. 4.3 Kostnader i forbindelse med utarbeidelse av tilbud Alle kostnader i forbindelse med utarbeidelse av tilbud skal dekkes av de respektive tilbydere. Side 8 av 9

9 5. Avgjørelse av konkurransen 5.1 Tildelingskriterier Tildeling av kontrakt vil skje på grunnlag av hvilket tilbud som er økonomisk mest fordelaktig, basert på følgende kriterier: # Vurderingskriterier Vekting 1 Tipskanalens kvalitet, herunder: oppfyllelse av krav til funksjonalitet stilt i pkt 1.3, teknisk løsning, sikkerhet, design, referanser, drift, og enkel administrasjon) 60 % 2 Pris 20 % 3 Service og vedlikehold, herunder responstid, nede-tid 20 % 5.2 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen eller å forkaste alle tilbudene dersom det foreligger saklig grunn for dette. 6. Kontraktsmessige forhold Riksrevisjonen benytter siste versjon av Statens standardavtaler. Anskaffelsen vil bli basert på følgende avtaler: Den lille Kjøpsavtalen Den lille Vedlikeholdsavtalen Driftsavtale 7. Vedlegg 1. Kravsspesifikasjon 2. Risikovurderingsmal Side 9 av 9

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale for opplæringstiltak i teamarbeid

Konkurransegrunnlag Rammeavtale for opplæringstiltak i teamarbeid Konkurransegrunnlag Rammeavtale for opplæringstiltak i teamarbeid Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 4 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Printere og multifunksjonsprintere Saksnr. 2011/425 Tilbudsfrist: 24.11.2011

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av Ministudie av samordning og deling

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta kommune Drift og utbygging Kommunale Bygg Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta 9.6.15 Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

Invitasjon til å levere inn endelig tilbud

Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Anskaffelse av nytt skoleadministrativt system Dato: 9.8.2013 Saksnr: 2012/11 Innhold Side 1 Innledning... 2 1.1 Invitasjon til å levere inn endelig tilbud...

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. Versjon 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av Evaluering av den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG Naturfaglige registreringer av bekkekløfter synteserapport, oppsummering av gjennomførte registreringer i 2007-2010, analyse av resultater og faglige vurderinger knyttet til bekkekløfter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE Sykehusservice Bygg- og eiendoms seksjon KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING Ref 2013-41 TJE Tilbudsfrist: 19. april 2013 kl 12:00 INNLEDNING...3 1 GENERELL

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer