Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg"

Transkript

1 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt

2 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Generell infrmasjn Disse retningslinjene skal legges til grunn fr rganisering, gjennmføring g vurdering av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg. Frmål Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg er en prøve sm, ved bestått resultat, bekrefter at vedkmmende ppfyller kravene til elsikkerhetskmpetanse i samsvar med frskrift m elektrfretak g kvalifikasjnskrav fr arbeid knyttet til elektriske anlegg g elektrisk utstyr (fek) 7 annet ledd g har bestått en egen prøve fr den sm skal ha det faglige ansvaret fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg. Administrasjn av Prøven fr faglig ansvarlig fr DLE Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap (DSB) har delegert administrasjnen av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg til Energi Nrge AS, heretter kalt Prøveadministratr. Definisjner Faglig ansvarlig Persn sm er kvalifisert fr å ha det faglige ansvaret fr arbeid knyttet til elektriske anlegg, jf. fek 7 første ledd. Faglig ansvarlig fr bygging g vedlikehld av andres elektriske anlegg Persn sm er kvalifisert fr å ha det faglige ansvaret fr bygging g vedlikehld av andres elektriske anlegg, jf. fek 7 annet ledd. Faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Persn sm er kvalifisert fr å ha det faglige ansvaret fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg, jf. fek 10 tredje ledd. Elektrinstallatørprøven Elektrinstallatørprøven er en prøve fr persn sm tilfredsstiller kravene til relevant teretisk g praktisk utdanning, jf. fek 7 første ledd. Bestått prøve gir, jf. 7 annet ledd, dkumentasjn på at persnen har frmell kmpetanse til å kunne ha det faglige ansvaret fr bygging g vedlikehld av andres elektriske anlegg. Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg er en prøve fr persn sm tilfredsstiller kravene til relevant teretisk g praktisk utdanning i henhld til fek 7 annet ledd. Bestått prøve gir, jf. fek 10 tredje ledd, dkumentasjn på at persnen har frmell kmpetanse til å kunne ha det faglige ansvaret fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg. Elektrinstallatørbevis Elektrinstallatørbevis er dkumentasjn på at persnen har frmell kmpetanse til å kunne ha det faglige ansvaret fr bygging g vedlikehld av andres elektriske anlegg.

3 2 Bevis fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Bevis fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg er dkumentasjn på at persnen har frmell kmpetanse til å kunne ha det faglige ansvaret fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg. Elektrisk anlegg Sammenkbling av elektrisk utstyr fr ett eller flere bestemte frmål, g sm har innbyrdes tilpassede egenskaper g data. Elektrisk utstyr Enhver artikkel eller gjenstand fr prduksjn, mfrming, verføring, frdeling, bruk eller måling av elektrisk energi slik sm bruksgjenstander, transfrmatrer, mfrmere, måle-instrumenter, vern, installasjnsmateriell, eller sammenstillinger av slike. Organisering Prøvenemnd Ved avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg får man resultatet umiddelbart etter avsluttet prøve. Prøveadministratr fungerer sm prøvenemnd ved eventuelle tvilsspørsmål. Klagenemnd Klagenemnd fr Elektrinstallatørprøven fungerer gså sm klagenemnd fr Prøven fr faglig ansvarlig ffentlig tilsyn med elektriske anlegg (se Retningslinjer fr avleggelse av Elektrinstallatørprøven). Klagenemnda behandler klager vedrørende bedømmelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg, klage ver ikke å bli akseptert sm kandidat til å framstille seg fr Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg g klage på frmelle feil sm er gjrt av Prøveadministratr. Prøveadministratr kan avvise en klage på frmelt grunnlag. Lv av 10. februar 1967 m behandlingsmåten i frvaltningssaker, kapittel VI, skal legges til grunn fr klagesakene. Søknad Søknad m å avlegge Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg sendes Prøveadministratr sm vurderer søknaden i henhld til gjeldende regler. Sammen med søknaden skal det følge dkumentasjn fr bestått Elektrinstallatørprøven fr elektriske anlegg. Ytterligere infrmasjn Nærmere infrmasjn m Prøveadministratrs behandling av en søknad g m påmelding fås ved henvendelse til Prøveadministratr. Prøvegebyr Prøvegebyr faktureres etterskuddsvis. Fr innbetaling av prøvegebyr vises det til Vedlegg 3. Gjennmføring av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Ansvar Prøveadministratr har ansvar fr at Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg gjennmføres i verensstemmelse med de fastsatte retningslinjene. Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg er en nettbasert prøve. Prøveadministratr har ansvaret fr at databasen ver spørsmål vedlikehldes g utvikles videre.

4 Oppbygging av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Den sm har avlagt g bestått Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg, har dkumentert frmell grunnleggende kmpetanse fr å kunne ha det faglige ansvaret fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg. Kandidaten skal prøves i frhld sm vedrører rllen å være faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg. Viktige elementer er å prøve kandidaten i frhld sm er listet pp i pkt. a-e i fek 10. Sentrale lver, frskrifter g instrukser i den frbindelse er: Lv 24. mai 1929 m tilsyn med elektriske anlegg g elektrisk utstyr (el-tilsynslven) Lv m behandlingsmåten i frvaltningssaker (frvaltningslven) Lv m rett til innsyn i dkument i ffentleg verksemd (ffentleglva) Lv m arkiv (arkivlva) Frskrift m systematisk helse-, miljø- g sikkerhetsarbeid i virksmheter (Internkntrllfrskriften) DSBs instruks fr DLE Frskrift m Det lkale elektrisitetstilsyn g sakkyndige sm utfører ppgaver fr netteier (fdle) Frskrift m elektriske lavspenningsanlegg (fel) Frskrift m elektrisk utstyr (feu) Frskrift m sikkerhet ved arbeid i g drift av elektriske anlegg (fse) Frskrift m elektrfretak g kvalifikasjnskrav fr arbeid knyttet til elektriske anlegg g elektrisk utstyr (fek) Prøvens innhld g mfang er nærmere beskrevet i vedlegg 1. Oppbevaring av attester, besvarelser g bevis fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Prøveadministratr skal ppbevare attester g besvarte prøver i minimum 3 tre år. Dkumentasjn på bestått Prøve fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg skal ppbevares i 50 år. Ny prøve Dersm Prøve fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg bedømmes til ikke bestått, kan ny prøve avlegges så snart dette er praktisk mulig. Vurdering Vurdering m besvarelsen anses sm bestått skjer umiddelbart etter at prøven er avsluttet. Prøveadministratr har plikt til å infrmere kandidaten m hva sm er grunnlaget fr bedømmelsen. Vurdering av besvarelsen skal til slutt knkludere med: 3 bestått eller ikke bestått Dkumentasjn Bevis utstedes sm dkumentasjn fr bestått Prøve fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg i samsvar med krav fastsatt i fek 7 g 11. Prøveadministratr utarbeider de frmularer sm skal benyttes g utsteder dkumentasjnen til alle sm har bestått Prøve fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg.

5 4 Klage på vedtak Klage på avslag på søknad m ppmelding til g ver bedømmelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Klage på å ikke bli akseptert sm kandidat til å framstille seg fr Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg eller klage på frmelle feil sm er gjrt av Prøveadministratr stiles til Klagenemnda g sendes til Prøveadministratr. Prøveadministratr skal gjøre den klageberettigede kjent med klageadgangen slik det er beskrevet i dette kapittelet. Klagenemnda har rett til å mgjøre Prøveadministratrs avgjørelser. Klagenemndas vedtak er endelig g kan ikke påklages videre. Medlemmer av en klagenemnd skal ikke ha deltatt i førstegangsbedømmelsen. Klagefrist Frist fr å klage på vedtak i henhld til disse retningslinjer er 3 tre uker. Fristen regnes fra det tidspunktet underretning m vedtaket har kmmet frem til den klageberettigede eller den klageberettigede burde ha gjrt seg kjent med vedtaket. Fristen utsettes når den sm har klagerett ber m begrunnelse fr vedtaket, g tiden frtsetter å løpe når begrunnelse er gitt. Frmkrav fr klager Klage må fremsettes skriftlig g undertegnes av klageren eller den klageren har bemyndiget. Nærmere m klagebehandling på vedtak ved ppmelding til g bedømmelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg er beskrevet i vedlegg 4. Lvhjemmel Behandlingen av klagen følger Lv av 10. februar 1967 m behandlingsmåten i frvaltningssaker, kapittel VI. Reaksjnsmåter ved fusk g brtvisning fra Prøve fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fusk Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg kan annulleres dersm en kandidat har fusket eller frsøkt å fuske under prøven. Spørsmål m annullering avgjøres av Prøveadministratr. Ved annullering skal prøven vurderes til ikke bestått. Dersm Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg blir annullert på grunn av fusk eller frsøk på fusk, kan kandidaten tidligst gå pp til prøven ett år etter at eksamen ble annullert. Ikrafttredelse Disse retningslinjer trer i kraft

6 5 Vedlegg 1 Retningslinjer fr gjennmføring, innhld g mfang av Prøve fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg fek 10 tredje ledd

7 Gjennmføring Eksamen Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg er en nettbasert prøve sm kan tas ved DSBs reginskntrer eller hs Energi Nrge. Eksamenstiden er 2 t timer, hvr en time er 60 minutter. Eksamen hjelpemidler Ved eksamen er ingen hjelpemidler tillatt. 6 Avsluttende prøve - Innhld g mfang Prøven skal avklare m kandidaten har tilstrekkelig kmpetanse til å kunne: Ha det faglige ansvaret fr arbeidet knyttet til DLE-tilsyn g at DLE etterlever relevante lver g frskrifter når det gjelder å pptre sm frvaltningsrgan Ha verrdnet ansvar fr å ivareta sikkerheten ved arbeid knyttet til elektriske anlegg Ha det faglige ansvaret fr å vurdere kvaliteten på g riktigheten av pplysninger g data sm freligger fr en virksmhet g installasjn Ha det faglige ansvaret fr å vurdere m elektriske anlegg g elektrisk utstyr er elsikkert g egnet til den frutsatte bruk Ha det faglige ansvaret fr å arbeidet knyttet til vurdering av m et elektrfretak har internkntrll sm ivaretar elsikkerheten på en frsvarlig måte Ha ansvar fr å vurdere rutiner fr kmpetanse i et fretak Ha det faglige ansvaret fr å vurdere andre frhld sm kan ha relevans med hensyn til elsikkerhet, sikkerhet g kvalitet Besvarelsen skal gi grunnlag fr å vurdere m kandidaten: Har kjennskap til verrdnet lvgivning sm er aktuell ved tilsynsarbeid Aktuelle lver er: Lv 24. mai 1929 m tilsyn med elektriske anlegg g elektrisk utstyr (el-tilsynslven) Lv m behandlingsmåten i frvaltningssaker (frvaltningslven) Lv m rett til innsyn i dkument i ffentleg verksemd (ffentleglva) Lv m arkiv (arkivlva) Kan freta risikvurderinger i frhld til brann- g driftssikkerhet g treffe beslutninger sm er riktige med hensyn på gd frvaltningsskikk Aktuelle frskrifter, nrmer g instrukser er: DSBs instruks fr DLE Frskrift m Det lkale elektrisitetstilsyn g sakkyndige sm utfører ppgaver fr netteier (fdle) Frskrift m elektrfretak g kvalifikasjnskrav fr arbeid knyttet til elektriske anlegg g elektrisk utstyr (fek) Frskrift m elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (fel) Frskrift m maritime elektriske anlegg med veiledning (fme) Frskrift m elektrisk utstyr (feu) Frskrift m elektriske maskiner

8 7 NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjner Herunder NEK 400 Landbruksinstallasjner NEK 420 Eksplsjnsfarlige mråder NEK 144 Grafiske symbler fr elektrteknisk dkumentasjn NEK EN Maskinsikkerhet. Maskiners elektriske utrustning. Del 1 Generelle krav Kan bedømme faremmenter ved drift g vedlikehld elektriske anlegg Aktuelle frskrifter g nrmer er: Frskrift m systematisk helse-, miljø- g sikkerhetsarbeid i virksmheter (Internkntrllfrskriften) Frskrift m sikkerhet ved arbeid i g drift av elektriske anlegg med veiledning (fse) NEK EN Sikkerhet ved arbeid i g drift av elektriske anlegg Kan bruke andre lver, frskrifter g nrmer sm kan være aktuelle fr bygging g vedlikehld av elektriske anlegg Aktuelle lver, frskrifter g nrmer er: Lv m elektrnisk kmmunikasjn (Ekm-lven) NEK 700 Kmmunikasjnssystemer EKOM / Kabling NEK 399 Tilknytningspunkt fr el- g ekmnett

9 8 Vedlegg 2 Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Oppbygging g innhld Gjennmføring Prøven fr faglig ansvarlige fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg er en nettbasert prøve. Energi Nrge AS har inngått en avtale med DIDAC AS sm teknisk administrerer denne prøven. Prøvesteder er DSBs reginskntrer i Osl, Kristiansand, Bergen, Trndheim g Harstad. I tillegg kan prøven kunne avlegges ved Energi Nrge i Osl. Prøvestedet stiller PC til dispsisjn fr kandidaten. Prøvens innhld g mfang Innhld Prøven skal avklare hvilken kjennskap kandidaten har til de lver, frskrifter g nrmer sm gjelder fr å kunne drive tilsynsvirksmheten i samsvar med gd frvaltningsskikk g på en faglig betryggende måte Prøven vil innehlde relevante spørsmål fra aktuelle lver, frskrifter g generelle deler av nrmer: Lv 24. mai 1929 m tilsyn med elektriske anlegg g elektrisk utstyr (el-tilsynslven) Lv m behandlingsmåten i frvaltningssaker (frvaltningslven) Lv m rett til innsyn i dkument i ffentleg verksemd (ffentleglva) Lv m arkiv (arkivlva) DSBs instruks fr DLE Frskrift m Det lkale elektrisitetstilsyn g sakkyndige sm utfører ppgaver fr netteier (fdle) Frskrift m elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (fel) Frskrift m sikkerhet ved arbeid i g drift av elektriske anlegg med veiledning (fse) Frskrift m elektrisk utstyr (feu) Frskrift m elektrfretak g kvalifikasjnskrav fr arbeid knyttet til elektriske anlegg g elektrisk utstyr (fek) Frskrift m maritime elektriske anlegg med veiledning (fme) Frskrift m systematisk helse-, miljø- g sikkerhetsarbeid i virksmheter (Internkntrllfrskriften) NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjner NEK 399 Tilknytningspunkt fr el- g ekmnett NEK EN Sikkerhet ved arbeid i g drift av elektriske anlegg NEK EN Maskinsikkerhet. Maskiners elektriske utrustning, Del 1 Generelle krav

10 9 NEK 144 Grafiske symbler fr elektrteknisk dkumentasjn NEK 420 Elektriske anlegg i eksplsjnsfarlige mråder Spørsmålene er delt pp i 5 kategrier g innehlder følgende temaer: Kategri 1: Frvaltning g nrmer Kategri 2: Internkntrll m.v. Kategri 3: Fdle g instruks fr DLE Kategri 4: Elsikkerhetsregelverket Kategri 5: Kmpetanse Prøves mfang Prøven har 100 spørsmål. Det vil være flere svaralternativer pr. spørsmål. På nen spørsmål vil flere av svaralternativene være riktige (det må da krysses av fr flere svaralternativer). Prøvetid Kandidatene har 2 timer 120 minutter til å besvare spørsmålene. Datamaskinen kbler seg autmatisk ned etter 2 timer. Vurdering Fr å kunne få gdkjent resultat må minimum 75 % av spørsmålene være riktig besvart. Maksimal verdi er 100 verdipeng Antall spørsmål : 100 Antall spørsmål fra hver av kategriene: 20 Hvert spørsmål har 1 - ett - verdipeng. Er spørsmålet riktig besvart gis det 1 ett - verdipeng. Er deler av spørsmålet riktig besvart gis det brøker av 1 verdipeng. Det gis ikke minuspeng. Gjennmføring av prøven Slik kan et spørsmål være utfrmet:

11 10 Øverst på dette skjermbildet vil grønne symbl angi hvilke spørsmål sm gjenstår å besvare. De grå symblene viser hvilke spørsmål sm er besvart g det blå symblet viser den ppgaven du arbeider med. De grønne feltene viser ubesvarte spørsmål. Oppe til høyre vises hvr lang tid du har igjen ( Tid igjen 01:59:40 ). NB! Det er ikke et krav m at spørsmålene besvares i en bestemt rekkefølge. Når du har satt det eller de kryss sm du mener er riktige g trykker Registrer svar da er ditt svar avgitt. Det er ikke lenger mulig å endre svaret. Dersm du hpper ver et spørsmål fr å besvare dette senere, vil du autmatisk kmme tilbake til dette spørsmålet neste gang du klikker på registrer svar. Etter at siste ppgave er besvart Registrer svar vil du, uten pphld, få beskjed m prøven er bestått eller ikke bestått. Antall frsøk Det er ingen spesielle begrensninger på det antall ganger du kan frsøke deg. Hjelpemidler Det er ikke tillatt med hjelpemidler, verken elektrniske eller analge. Utvidet tid Det gis ikke mulighet til å få innvilget utvidet tid på denne prøven. Spørsmål Spørsmål kan rettes til: Energi Nrge AS Prøveadministrasjnen Bks 7184 Majrstuen 0307 Osl

12 11 v/prøveadministratr: Bjørnar Brattbakk Telefn: e-pst: eller v/prsjektkrdinatr Sigrunn M. Brendem Telefn: e-pst: Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthunsgate 27, 3 etg 0367 Osl

13 12 Vedlegg 3 Prøvegebyr fr gjennmføring av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Kandidater sm er klarert fr å avlegge prøven gir prøveadministratr beskjed m når prøven ønskes avlagt. Prøveadministratr bestiller plass på ønsket prøvested. Prøvegebyret faktureres i etterkant av prøven. Prøvegebyret er prisen pr. frsøk. Spørsmål kan rettes til: Energi Nrge AS Prøveadministrasjnen Bks 7184 Majrstuen 0307 Osl Prøvegebyret er kr ,- + mva pr frsøk fr 2017 v/prøveadministratr: Bjørnar Brattbakk Telefn: e-pst: eller Prsjektkrdinatr Sigrunn M. Brendem Telefn: e-pst:

14 13 Vedlegg 4 Klageprsedyrer på vedtak ved bedømmelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg, jf.fek 10 Klage på bedømmelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg, klage på ikke å bli akseptert sm kandidat til å framstille seg fr Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg, eller klage på frmelle feil sm er gjrt av Prøveadministratr eller prøvenemnda, stiles til klagenemnda g sendes til Prøveadministratr. Klagefrist Frist fr å klage ver vedtak i henhld til disse retningslinjer er 3 tre uker. Fristen regnes fra det tidspunkt underretning m vedtaket er kmmet frem til den klageberettigede eller den klageberettigede burde ha gjrt seg kjent med vedtaket. Fristen avbrytes når den sm har klagerett ber m begrunnelse fr vedtaket, g frtsetter å løpe når begrunnelse er gitt. Frmkrav fr klager Begrunnet klage må fremsettes skriftlig g skal være undertegnet av klageren eller klagerens fullmektig. Klagen kan sendes sm vanlig pst eller sm e-pst. Prøveadministratr kan avvise en klage på frmelt grunnlag. Rett til begrunnelse Den sm har klagerett kan, innenfr klagefristen, kreve ny begrunnelse fr bedømmelsen. Prøveadministratrs begrunnelse skal følge prøveadministratrs varsel m det vedtak sm er fattet. Klagenemnda Klagenemnda behandler klager vedrørende bedømmelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg, klage ver ikke å bli akseptert sm kandidat til å framstille seg fr Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg g klage på frmelle feil sm er gjrt av Prøveadministratr. Klagenemnda har rett til å mgjøre Prøveadministratrs avgjørelse. Behandlingsrutiner i klagenemnda I de tilfeller da Prøveadministratr ikke finner grunn til å mgjøre sitt tidligere vedtak m at prøven ikke er bestått, skal klagerens besvarelse kunngjøres fr Klagenemnda uten pphld. Klagenemndas vedtak er endelig g kan ikke påklages videre. Lv m behandlingsmåten i frvaltningssaker av 10. februar 1967

15 14 Lv av 10. februar 1967 m behandlingsmåten i frvaltningssaker, kapittel VI, gjelder fr disse klagesakene.

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg Fastsatt januar 2014 Revidert august 2014 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 Rev. 01.juli 2007 2 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Østfold Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 879 904 412. Dato: 09.09.2015. Varighet: 08.07.2039.

Fjernvarmekonsesjon. Østfold Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 879 904 412. Dato: 09.09.2015. Varighet: 08.07.2039. Fjernvarmeknsesjn Meddelt: Østfld Energi AS Organisasjnsnummer: 879 904 412 Dat: 09.09.2015 Varighet: 08.07.2039 Ref: 201105361-37 Kmmune: Sarpsbrg Fylke: Østfld Side 2 I medhld av lv av 29. juni 1990

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Gjennmføringsskjema fr pplæring i bedrift Autmatiseringsfaget Navn: Bedrift: Læretid: Prgramfag: Autmatiseringssystemer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING. Prosjekt: Vestfoldbanen

TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING. Prosjekt: Vestfoldbanen TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING Prsjekt: Vestfldbanen Innleien skal dekke et midlertidig behv g både vikarbyråer g prduksjnsbedrifter kan inngi

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014.

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. s.1 Installatørmøte_2014 AGENDA Frtum Distributin AS Hafslund Nett AS ved Marius. 15:00 15:20 NEK 399 FEK ved Marius / Arild 15:20 16:00 Pause Tilknytnings avdelingen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautkein kmmune ved rådmann Bredbukstnesveien 6 9520 Kautkein ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehagelven: Kmmunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lv m barnehager Kautkein kmmune 13.09.17

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

Sikkerhet og risikohåndtering i skyen. - juridisk vinkling

Sikkerhet og risikohåndtering i skyen. - juridisk vinkling Sikkerhet g risikhåndtering i skyen - juridisk vinkling Heldagsseminar m sikkerhet g integrasjn i skyen Den nrske datafrening, 16. september 2015 Advkat Øyvind Eidissen Ransedkken 1 Hva er datasikkerhet?

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

REGLEMENT. Generelt studiereglement for deltakere på kurs og utdanninger. Versjon

REGLEMENT. Generelt studiereglement for deltakere på kurs og utdanninger. Versjon REGLEMENT Generelt studiereglement fr deltakere på kurs g utdanninger Versjn 160922 Innhld 1 FORMÅL... 3 2 VIRKEOMRÅDE... 3 3 RETTIGHETER... 3 4 PLIKTER... 4 5 ARBEIDS- OG LÆRINGSMILJØET... 4 6 OPPMØTE

Detaljer

NOKUT Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Joachim Gümüs Kallevig Seksjonssjef NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NOKUT Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Joachim Gümüs Kallevig Seksjonssjef NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT Gdkjenning av utenlandsk fag- g yrkespplæring Jachim Gümüs Kallevig Seksjnssjef NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Dagens tema Krt m NOKUT Situasjnen nå Juridiske frhld Gdkjenningsrdningen

Detaljer

Anleggskonsesjon. Sporveien Oslo AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Sporveien Oslo AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggsknsesjn Meddelt: Sprveien Osl AS Organisasjnsnummer: 915070434 Dat: 23.12.2016 Varighet: 22.12.2046 Ref.: 201606880-3 Kmmuner: Bærum, Osl Fylker: Akershus, Osl Side 2 I medhld av lv av 29. juni

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1 Retningslinje 01-01-01 ELEKTRONISK MELDING AV INSTALLASJONS- ARBEIDER Dk. ansvarlig: Arne Ringstad Dk. gdkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-10-28 Distribusjn: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond Tjeldsund kmmunes retningslinjer fr kmmunalt næringsfnd Innhld 1. Målsetting... 3 2. Søknadsprsess... 3 2.1 Søknad... 3 2.2 Søknadsfrist... 3 2.3 Hvem kan søke m støtte... 4 2.4 Hva kan det søkes støtte

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

Tillatelse etter HFL Søknad om etablering av fontene etter havne- og farvannsloven - Selsbanes Seil - Harstad havn - Troms fylke

Tillatelse etter HFL Søknad om etablering av fontene etter havne- og farvannsloven - Selsbanes Seil - Harstad havn - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Harstad kmmune Pstmttak 9479 HARSTAD Att: Bjørn Akselsen Deres ref.: Vår ref.: 2016/3592-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Chris-Thmas Jørgensen Dat: 13.06.2016 Tillatelse etter HFL 27-2 -

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Glitre Energi Nett AS Oversendelse av fornyede anleggskonsesjoner for transformatorstasjoner og kraftledninger

Glitre Energi Nett AS Oversendelse av fornyede anleggskonsesjoner for transformatorstasjoner og kraftledninger Glitre Energi Nett AS Pstbks 7007 3007 DRAMMEN Trnd Eriksen Vår dat: 29.09.2016 Vår ref.: 201604469-4 Arkiv: 611 Deres dat: 21.07.2016 Deres ref.: 006.005/1654677 Saksbehandler: Grete Jhnsen 22959160/gaj@nve.n

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

KVALITETSSIKRING Drift og vedlikehold. Rutinebeskrivelse for mottak av entreprenører og øvrige vedlikeholdspersonell

KVALITETSSIKRING Drift og vedlikehold. Rutinebeskrivelse for mottak av entreprenører og øvrige vedlikeholdspersonell Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse fr mttak av entreprenører g øvrige vedlikehldspersnell 1. Frmål Frmålet med denne rutinebeskrivelsen er å sikre en ensartet prsedyre fr å ta i mt entreprenører sm skal utføre

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Rutine for elektronisk elevarkiv i grunnskolen

Rutine for elektronisk elevarkiv i grunnskolen 4 Rutine fr elektrnisk elevarkiv i grunnsklen Definisjner Arkivdel en definert del av et arkiv rdnet etter ett g samme prinsipp. Objekt fysiske eller lgiske enheter sm arkivmateriale kan mhandle, g sm

Detaljer

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Hl kmmune Ålmannvegen 8 3576 Hl Telefn: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-pst: pstmttak@hl.kmmune.n Hjemmeside: http://www.hl.kmmune.n Skjenkebevilling - søknad m bevilling fr åpent arrangement (enkelt,

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

Retningslinjer for. gjennomføring, innhold og omfang av. installatørprøve for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for. gjennomføring, innhold og omfang av. installatørprøve for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Vedlegg 1 Retningslinjer for gjennomføring, innhold og omfang av installatørprøve for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 Rev. 01.08.2008 1 Gjennomføring Installatørprøven en skriftlig

Detaljer

Tilsynsrapport - systemrevisjon

Tilsynsrapport - systemrevisjon Rapprt tilsynsrevisjn 06.05.2008 fr Hafslund Nett AS Tilsynsrapprt - systemrevisjn Revidert enhet: Hafslund Nett AS Revis'nsdat: 6. mai 2008 Sted: Drammenveien 144, Skøyen Medvirkende fra revidert enhet:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Skagerak Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Skagerak Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggsknsesjn Meddelt: Skagerak Nett AS Organisasjnsnummer: 979 422 679 Dat: 03.03.2016 Varighet: 01.03.2046 Ref: 201403931-67 Kmmuner: Skien, Prsgrunn g Larvik Fylke: Telemark g Vestfld Side 2 I medhld

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda Hjemmelsgrunnlag Universitets- g høysklelven med tilhørende frskrift Straffelven Definisjner Falsk frklaring

Detaljer

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013. Norsk Elektroteknisk Komite 1

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013. Norsk Elektroteknisk Komite 1 NEK Elsikkerhetsknferansen 2013 Nrsk Elektrteknisk Kmite 1 NY NORM NEK 399 Tilknytningspunkt fr el- g ekmnett 26-11-2013 Kjell Myrann Nrsk Elektrteknisk Kmite 2 REJLERS» Et nrdisk knsern sm tilbyr tekniske

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Februar 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Utkast til Anleggskonsesjon

Utkast til Anleggskonsesjon Utkast til Anleggsknsesjn Meddelt: SFE Nett AS Organisasjnsnummer: 984 882 114 Dat: 16.01.2017 Varighet: Ref.: 201206662-88 Kmmuner: Glppen g Flra Fylke: Sgn g Fjrdane Side 2 I medhld av lv av 29. juni

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

DEL I TILBUDSINSTRUKS

DEL I TILBUDSINSTRUKS DEL I TILBUDSINSTRUKS FORESPØRSEL VEDRØRENDE SYKESIGNALANLEGG SOLGÅRDEN SYKEHJEM TIL ASKER KOMMUNE Knkurranse nr 540 540 sykesignalanlegg Slgården sykehjem - Tilbudsinstruks Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Sak 23/17. Representantskapsmøte Reviderte retningslinjer for ekstern revisor og revidert styreinstruks

Sak 23/17. Representantskapsmøte Reviderte retningslinjer for ekstern revisor og revidert styreinstruks Sak 23/17 Representantskapsmøte 31.10.17 Reviderte retningslinjer fr ekstern revisr g revidert styreinstruks Vedlagt følger styreinstruks gdkjent i styremøte 20.09.17, hvr punkt 2.2., 5. kulepunkt er endret

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer: I Dato for inspeksjonen: Fra Oslo kommune (VAV): Odd Navarsether Cecilie Bråthen

Inspeksjonsrapport nummer: I Dato for inspeksjonen: Fra Oslo kommune (VAV): Odd Navarsether Cecilie Bråthen Kine Martinsen, tlf. 22 00 36 34 Fylkesmannen i Osl g Akershus Miljøvernavdelingen Vår dat Vår referanse 13.11.2008 2008/22197 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjnsrapprt Inspeksjnsrapprt nummer: 2008.157.I

Detaljer

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff Finansdepartementet v/finansmarkedsavdelingen Deres ref. Vår ref. Dat 16/550 FMA 17/00139 08.09.2017 Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennmføring av markedsmisbruksfrrdningen sanksjner g straff

Detaljer

Anleggskonsesjon. Mørenett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Mørenett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggsknsesjn Meddelt: Mørenett AS Organisasjnsnummer: 912631532 Dat: 28.06.2016 Varighet: 01.06.2046 Ref: 201302185-61 Kmmune: Ørsta Fylke: Møre g Rmsdal Side 2 I medhld av lv av 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Regin øst/jernbaneverket Utbygging B3-1 B3 Krav til tilbud g spesielle knkurranseregler Innhld 1 Bruk av tekniske spesifikasjner, fa 8-3 / 17-3...2 2 Utlevering av knkurransegrunnlaget...2

Detaljer