Tilbudsinnbydelse vedrørende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbudsinnbydelse vedrørende"

Transkript

1 Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I. KONKURRANSEGRUNNLAGET 5 1. Oppdraget Oppdragsgiver Anskaffelsens frmål Kntraktsbestemmelser Kunngjøring Leverandørens kntaktpersn Antall eksemplarer Tilbudsbefaring/Tilbudsknferanse Tilleggspplysninger ppdragsgivers kntaktpersn Rettelser, suppleringer eller endring av knkurransegrunnlaget 7 2. Alminnelige regler fr gjennmføringen av knkurransen Regler fr knkurransen Anskaffelsesprsedyre Opplysningsplikt Offentlighet Taushetsplikt Frbud mt at ppdragsgiverens ansatte deltar i knkurransen Habilitet 8 3. Krav til leverandøren / Kvalifikasjnskrav Generelt m kvalifikasjnskrav Obligatriske g ufravikelige krav Leverandørens rganisatriske g juridiske stilling Leverandørens øknmiske g finansielle kapasitet Leverandørens tekniske g faglige kvalifikasjner Skatteattester HMS-egenerklæring Eventuell tilleggsfrist Krav til tilbudet 10

3 3 4.1 Tilbudets utfrming g levering Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Innleveringssted Tilbuds-/prisskjema Frbehld Alternative frister Alternative tilbud Tilbud på deler av ppdraget Endre g tilbakekalle tilbud Adgang til at flere leverandører kan gi tilbud sammen Kmplett tilbud Andre pplysninger m tilbudet Infrmasjnspplegg Testsystem Oppdragsgiverens behandling av tilbudene Registrering av tilbud Tilbudsåpning Avvising av leverandører Obligatriske avvisingsgrunner Avklaring Retting av åpenbare feil Utskrift av anskaffelsesprtkll, avviste g frkastede tilbud Avgjørelsen av knkurransen Avlysing av knkurransen g ttal frkastelse Tildelingskriterier Innstilling på kntraktstildeling 16 II. KRAVSPESIFIKASJON Grunnleggende pplysninger Leveransens mfang g betingelser 17

4 4 1.2 Beskrivelse av dagens løsning - prsesser Beskrivelse av systemarkitektur Mttaksapplikasjnen Grensesnitt fr web -rapprtering Agress hvedbk Rapprteringsstruktur i Agress Sammenheng mellm regnskapsrapprtering g budsjett Øvrige uttrekk g løsninger Frprsjektets funn g verrdnede krav til leveransen Frprsjektets funn Overrdnede krav til leveransen 22 III. KONTRAKTBESTEMMELSER 24

5 5 I. KONKURRANSEGRUNNLAGET 1. Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Senter fr statlig øknmistyring (SSØ) ble etablert 1. januar 2004 sm et frvaltningsrgan underlagt Finansdepartementet. Senteret har sm ppgave å styrke den statlige øknmistyringen g frbedre ressursutnyttelsen på mrådet. SSØ har ca. 270 ansatte frdelt på 6 reginkntrer g en sentralenhet i Osl. Reginkntrene leverer tjenester innenfr regnskap, budsjett, lønn g persnal til statlige virksmheter. Sentralenheten skal ivareta frvaltningsppgaver innenfr statlig øknmistyring, g har gså støttefunksjner fr kundevirksmheten i reginene. Finansdepartementet har delegert en rekke perative funksjner knyttet til statsregnskapet til SSØ v/ Avdeling fr knsernsystemer. Avdelingen har bl.a. ansvar fr å behandle g registrere regnskapsrapprter fra virksmhetene (regnskapsførere) 1, departementer g Finansdepartementet i et ppdatert g avstemt statsregnskap med et bevilgningsregnskap g et kapitalregnskap rapprtere ppdatert statsregnskap til departementene, Finansdepartementet, Riksrevisjnen g Statistisk sentralbyrå gi råd til statlige virksmheter g besvare henvendelser i regnskapsfaglige spørsmål gi Finansdepartementet råd m utvikling av statens kntplan g statsregnskapet, herunder fremme frslag til eventuelle justeringer i rundskriv m statsregnskapet Avdeling fr knsernsystemer har systemeieransvaret fr statsregnskapssystemet. Avdelingen sørger fr at risiken knyttet til statsregnskapssystemet blir vurdert kntinuerlig, g at driftssikkerheten blir ivaretatt i nært samarbeid med IKT seksjnen i SSØ. IKT seksjnen har både det daglige tekniske driftsansvaret fr systemet, g ansvar fr det tekniske uttrekk i frbindelse med rapprtering til Riksrevisjnen. Oppgavene til Avdeling fr knsernsystemer er definert sm null-tleranse ppgaver. De krav til punktlighet, fullstendighet, nøyaktighet, sprbarhet g sikring sm avdelingen stilles verfr er abslutte Anskaffelsens frmål I tildelingsbrevet fr 2005 ba Finansdepartementet SSØ m å utrede g vurdere behvet fr utfasing av eksisterende databaseplattfrm fr statsregnskapet, herunder vurdere alternativer fr videreutvikling, inkludert vurdering av øknmiske g administrative knsekvenser. SSØ ble bedt m å kmme med en anbefaling innen Statlige frvaltningsrganer g frvaltningsbedrifter. 2 Jfr. Bestemmelser m øknmistyring i staten, fastsatt av Finansdepartementet den pkt. 4.2.

6 6 SSØ gjennmførte denne ppgaven med ekstern bistand sm ble anskaffet etter knkurranse med frhandlinger. Delitte Cnsulting ble valgt til ppgaven g leverte sin utredning den 30. mai Utredningen (frprsjektet) har vist at det ligger betydelige ptensielle gevinster i løsningen g prsessene sm benyttes av statsregnskapet. Disse gevinster kan realiseres med enkle grep g mderat risik. I tråd med utredningens anbefalinger ønsker SSØ å bytte sin databaseplattfrm fra Sybase til MS SQL server ppgradere sin Agress til siste versjn g marbeide sin rapprteringsløsning lage en kravspesifikasjn fr et nytt Mttakssystem Gjennm tildelingsbrevet fr 2006 stiller Finansdepartementet midler til dispsisjn slik at utredningens anbefalinger kan gjennmføres. Departementet ønsker å bli rientert m prsjektplaner g gjennmføring. 1.3 Kntraktsbestemmelser Avtalefrhldet reguleres av følgende kntraktsbestemmelser: Statens standardavtale m knsulentppdrag (vedlegg 1). SSØs generelle krav til infrmasjnssikkerhet i kntrakter (vedlegg 2). Den leverandør sm blir valgt ut til å gjennmføre prsjektet skal undertegne SSØs taushetserklæring. 1.4 Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjrt i DOFFIN-basen prim mars Leverandørens kntaktpersn Oppdragsgiveren ber leverandøren innen krt tid etter mttak av dette knkurransegrunnlaget å sende inn navn g adresse på kntaktpersn. 1.6 Antall eksemplarer Leverandøren får utdelt 1 elektrnisk eksemplar av knkurransegrunnlaget. Det er mulig å be m utsendelse av papir eksemplar. 1.7 Tilbudsbefaring/Tilbudsknferanse Det vil ikke bli avhldt tilbudsbefaring/tilbudsknferanse. 1.8 Tilleggspplysninger ppdragsgivers kntaktpersn Dersm leverandøren finner at knkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan leverandøren skriftlig be m tilleggspplysninger hs SSØ ved kntaktpersn Ayse Nrdal i henhld til frister pplyst under pkt 4. nedenfr. Spørsmål skal sendes skriftlig g være merket Spørsmål IT plattfrm Henvendelsene kan rettes pr. brev, faks eller . SSØ att: Ayse Nrdal

7 7 Fredrik Selmersv. 4, Pb 6622 Etterstad, 0607 Osl Telefaks: Spørsmålene vil bli gjennmgått g besvart på en generell g annymisert måte. Spørsmålene g SSØ svar vil bli gjrt tilgjenglig fr samtlige sm har mttatt knkurransegrunnlaget i henhld til frister pplyst under pkt.4 nedenfr. 1.9 Rettelser, suppleringer eller endring av knkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har ppdragsgiveren rett til å freta rettelser, suppleringer g endringer av knkurransegrunnlaget sm ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer skal umiddelbart sendes alle sm har mttatt knkurransegrunnlaget. Dersm rettelsene, suppleringene eller endringene sm nevnt i første ledd kmmer så sent at det er vanskelig fr leverandøren å ta hensyn til det i tilbudet, skal det fastsettes en frhldsmessig frlengelse av tilbudsfristen. Samtlige leverandører skal varsles m frlengelsen. 2. Alminnelige regler fr gjennmføringen av knkurransen 2.1 Regler fr knkurransen Anskaffelsen er mfattet av lv m ffentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 g frskrift m ffentlig anskaffelser av 15. juni Fr denne anskaffelsen gjelder frskriftens del I g III. 2.2 Anskaffelsesprsedyre Denne anskaffelsen følger prsedyren «knkurranse med frhandling» hvr dkumentasjn knyttet til kvalifikasjnskrav g tildelingskriterier leveres samtidig. Utvelgelse til frhandlinger vil ved denne anskaffelsen skje etter at tilbudene er sendt inn. Trinnene i knkurransen vil være sm følger: 1. Tilbud mttas 2. SSØ vil ut fra freliggende infrmasjn m leverandørens tekniske, øknmiske g finansielle kapasitet (kvalifikasjnskrav) gjøre en vurdering av hvilke leverandører sm er kvalifisert til å utføre ppdraget fr SSØ. 3. Blant de sm ppfyller kvalifikasjnskravene vil SSØ velge ut minimum 3 g maksimum 6 leverandører til frhandlinger. Det vil kun frhandles med leverandører sm har reell mulighet til å få tildelt kntrakt. 2.3 Opplysningsplikt Oppdragsgiveren skal gi skriftlig melding med en krt begrunnelse dersm: frespørselen m å få delta i knkurransen eller tilbudet avvises, ppdragsgiveren beslutter å frkaste samtlige tilbud eller avlyse knkurransen

8 8 Oppdragsgivers beslutning m hvem sm skal tildeles kntrakt skal meddeles leverandørene i henhld til 17-3 i frskriften. 2.4 Offentlighet Fr allmennhetens innsyn i tilbud g anskaffelsesprtkll gjelder lv av 19. juni 1970 nr. 69 m ffentlighet i frvaltningen. Innsynet kan begrenses med hjemmel i frskrift av 14. februar 1986 pkt. V nr. 12 gitt i medhld av ffentlighetslven. 2.5 Taushetsplikt Oppdragsgiveren g hans ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til pplysninger m tekniske innretninger g fremgangsmåter eller drifts- g frretningsfrhld sm det vil være av knkurransemessig betydning å hemmelighlde, av hensyn til den pplysningen angår. 2.6 Frbud mt at ppdragsgiverens ansatte deltar i knkurransen En ansatt hs ppdragsgiveren kan ikke delta i knkurranse eller inngå kntrakt med den administrasjnen hvr han gjør tjeneste. Det samme gjelder firma sm helt eller i verveiende grad eies av en eller flere av ppdragsgiverens ansatte. 2.7 Habilitet Ved behandling av saker sm mfattes av denne frskrift, gjelder reglene m habilitet i frvaltningslven 6 til 10 g kmmunelven 40 nr Krav til leverandøren / Kvalifikasjnskrav 3.1 Generelt m kvalifikasjnskrav Det er t ulike evalueringsprsesser i alle knkurranser m ffentlige ppdrag. Først skal ppdragsgiveren vurdere kvalifikasjnene til leverandørene, g her blir ikkekvalifiserte leverandører avvist. Når ppdragsgiver har fretatt kvalifikasjnsvurderingene, står alle kvalifiserte leverandører likt før evalueringen av tilbuden skal starte. I dette ligger det at ppdragsgiveren ikke har adgang til å legge vekt på hvr gdt leverandørene hver fr seg er kvalifisert (graden av kvalifikasjner), når han evaluerer tilbudene. Evalueringen av tilbudene vil kun baseres på tildelingskriteriene sm står listet pp i kapittel Obligatriske g ufravikelige krav DOKUMENTASJON BEVIS FOR AT DE STILTE KRAV ER OPPFYLT Skatteattest (se 3.1.5) MVA attest (se 3.1.5) HMS- egenerklæring (se 3.1.6)

9 Leverandørens rganisatriske g juridiske stilling OPPDRAGSGIVERENS KVALIFIKASJONSKRAV: Det kreves at leverandøren har et lvlig etablert fretak DOKUMENTASJON - BEVIS FOR AT DE STILTE KRAV ER OPPFYLT Firmaattest Leverandørens øknmiske g finansielle kapasitet OPPDRAGSGIVERENS KVALIFIKASJONSKRAV: Det kreves gd sliditet DOKUMENTASJON BEVIS FOR AT DE STILTE KRAV ER OPPFYLT Fretakets siste årsberetning til Brønnøysundregisteret g nyere pplysninger sm har betydning fr fretakets regnskapstall Framleggelse av fretakets årsregnskap eller utdrag fra dette Erklæring m fretakets msetning de siste årene sm har betydning fr denne kntrakten Leverandørens tekniske g faglige kvalifikasjner OPPDRAGSGIVERENS KVALIFIKASJONSKRAV: Krav 1: Det kreves betydelig erfaring fra tilsvarende ppdrag/prsjekt utført med tilsvarende teknlgi Krav 2: Det kreves et gdt g velfungerende kvalitetssikrings-/styringssystem DOKUMENTASJON BEVIS FOR AT DE STILTE KRAV ER OPPFYLT Krav 1 Fretakets viktigste tilsvarende leveranser de siste 3 år, inkludert deres verdi, tidspunkt, mttaker (frtrinnsvis med kntaktpersn g telefnnummer) g teknlgi. Opplysninger m utdanning g kvalifikasjner hs de persner i fretaket sm har ansvar fr å utføre ppdraget. Krav 2 Redegjørelse fr firmaets kvalitetssikrings-/styringssystem

10 Skatteattester Nrske leverandører skal framlegge skatteattester fr merverdiavgift fra fylkesskattekntret g skatteattest fr skatt utstedt av den kmmunale skatteppkrever (Skjema RF-1244) i kmmunen der leverandøren har sitt hvedkntr. Attestene skal freligge innen tilbudsfristens utløp, g de skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp HMS-egenerklæring Leverandører sm skal utføre arbeid i Nrge, skal framlegge en egenerklæring m at leverandøren ppfyller, eller ved eventuelt tildeling av kntrakt vil ppfylle, lvbestemte krav i Nrge når det gjelder helse, miljø g sikkerhet. Egenerklæringen skal freligge innen tilbudsfristens utløp. Skjema fr HMS-egenerklæring kan hentes på nettadressen: 3.2 Eventuell tilleggsfrist Oppdragsgiver vil ikke benytte seg av retten av å fastsette tilleggsfrist fr ettersendelse av HMS erklæring eller skatteattester. Alle attester skal leveres innen fristen. 4. Krav til tilbudet 4.1 Tilbudets utfrming g levering 1. Tilbudet skal være skriftlig g innehlde et tilbudsbrev sm skal være datert, undertegnet g stemplet med firmaets navn 2. Tilbudet merkes med Tilbud ved frsendelse. Tilbudet leveres enten direkte eller pr. pst. Elektrnisk tilbud kan ikke aksepteres pga. begrensningene knyttet til tilbudsåpningen 3. Tilbudet skal versendes i lukket frsendelse 4. Tilbudet skal leveres på nrsk 5. Tilbudet skal leveres direkte til leveringsadressen eller sendes med pst, jf pkt Tilbudet skal leveres i 2 eksemplarer 4.2 Tilbudsfrist SSØ planlegger en fremdrift etter følgende tidsplan. Fr sent innkmne tilbud vil bli avvist. Aktivitet/milepæl 1 Kunngjøring av knkurranse med frhandlinger i DOFFIN/elektrnisk Nrsk Lysingsblad. 2 Frist fr eventuelle skriftlige spørsmål/spørsmål via mail m knkurransegrunnlaget fra leverandørene. 3 Frist fr Senter fr statlig øknmistyring til å gi skriftlige tilleggspplysninger / tilleggspplysninger via mail. Tidspunkt/ Tidsfrist Senest Kl: Frist fr mttak av tilbud Kl: Ansvar Senter fr statlig øknmistyring Senter fr statlig øknmistyring Senter fr statlig øknmistyring Senter fr statlig øknmistyring Merknader.

11 11 5 Åpning av tilbud Senter fr statlig øknmistyring 6 Gjennmgang av tilbudene, samlet Fra åpningen Senter fr statlig vurdering i henhld til kriteriene i øknmistyring knkurransegrunnlaget. 7 Skriftlige spørsmål fra SSØ til ptensielle Senter fr statlig leverandører vedrørende mttatte tilbud. øknmistyring 8 Frhandlinger med leverandører Karenstid Avtale undertegnes Senter fr statlig øknmistyring Ikke ffentlig, jf. kunngjøringen Vedståelsesfrist Leverandøren er bundet av tilbudet til 1/9-2006, kl Innleveringssted Tilbudet bes sendt/innlevert til: Senter fr statlig øknmistyring Tilbud Fredrik Selmersv. 4 Pb 6622 Etterstad 0607 Osl 4.5 Tilbuds-/prisskjema Det skal utarbeides pristilbud fr Del 1, Del 2 g Del 3 av prsjektet i henhld til pplysninger i Del II kravspesifikasjn. Det skal utarbeides estimat fr lisenskstnader eller lignende samt knsulenttimer. Dersm leverandøren ønsker å gi detaljspesifikasjn g priser ut ver det sm fremgår av kravspesifikasjnen, skal dette identifiseres g gis i tilbudsbrevet eller i eget skjema. Dersm det freligger mtstrid mellm pplysningene i tilbuds-/prisskjemaet g i tilbudsbrevet, har pplysningene i tilbudsbrevet frrang. Prsjektets ttale øknmisk ramme fr gjennmføring av alle delprsjekter er NOK eks. MVA.. Rammen mfatter knsulenttimer, testing, kvalitetssikring, anskaffelse av utstyr g lisenser) Vi ber m at leverandøren legger denne rammen til grunn ved utfrming av det ttale pristilbudet g tilbudet fr delprsjekter: Leverandøren vil kunne regne med en prsjektdeltagelse fra prsjekteier på til sammen 150 arbeidstimer. Disse timer kan benyttes til: fremskaffelse av dkumentasjn g bidrag til testing fra Avdeling fr knsernsystemer deltagelse i eventuelle wrks-shp, bidrag til utarbeidelse g kvalitetssikring av prsjektdkumentasjn fra Avdeling fr knsernsystemer idèutveksling med IKT seksjnen i SSØ

12 12 idèutveksling med Øknmitjenesteavdelingen i SSØ 4.6 Frbehld Frbehld skal klart fremgå i tilbudsbrevet/tilbudet/vedlegg fr å være gyldige. Frbehld skal være presise g entydige slik at ppdragsgiveren kan vurdere disse uten kntakt med leverandøren. Bemerkninger til den tekniske beskrivelse g mengdefrtegnelser kan anføres på det aktuelle stedet i dkumentene, men skal i så fall gså listes pp i tilbudsbrev/tilbudet/vedlegg med henvisning til sidetall g til nummeret på den aktuelle psten i tilbudet. 4.7 Alternative frister Det er adgang til å gi tilbud på alternative frister fr gjennmføring av ppdraget. Leverandøren skal i tilbudsbrevet redegjøre fr de øknmiske/tekniske knsekvensene de freslåtte alternative fristene får fr ppdragsgiveren. 4.8 Alternative tilbud Leverandøren skal svare på kravspesifikasjn så langt dette er mulig. Alternative tilbud vil bli evaluert hvis tilbudet innehlder en tilfredsstillende frklaring hvrfr det leveres et alternativt tilbud tilbudet er versiktelig tilbudet er tilfredsstillende dkumentert Frprsjektet har allerede utredet kvalifiserte g reelle alternativer i frbindelse med valg av databaseplattfrm. Dette, bl.a. på bakgrunn av: Driftskmpetanse i SSØ Eksisterende infrastruktur g løsninger Dataflyt på tvers av installasjner Samkjøringsgevinster Tilbudene skal ta utgangspunkt i en vergang av databaseplattfrm til MS SQL Server Det er imidlertid adgang til å gi beskrive egne løsninger i frbindelse med rapprtering, g i frbindelse med frprsjektet fr design av nytt mttakssystem. 4.9 Tilbud på deler av ppdraget Prsjektets Del I g II krever prsjektledelse, anskaffelse av utstyr g lisenser, kntakter med Erg Grup sm har vedlikehldsavtale fr statsregnskapet, prsjekt gjennmføring, implementering g testing. Del I g Del II skal gjennmføres sammenhengende. Prsjektets Del III er et designprsjekt. Det er derfr adgang til å gi tilbud til hele ppdraget, kun til del I g II eller kun til del III.

13 Endre g tilbakekalle tilbud Et tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbudet er å betrakte sm et nytt tilbud g skal utfrmes i samsvar med punkt Adgang til at flere leverandører kan gi tilbud sammen Det gis adgang til at flere selskaper sm har ulike kmpetansemråder gir tilbud i samarbeid. I så tilfelle skal tilbudet innehlde klare beskrivelser m øknmisk ansvar g ansvar fr gjennmføring av de enkelte aktivitetene Kmplett tilbud Kmplett tilbud består av: Tilbudsbrev. Eventuelle frbehld skal tydelig fremkmme av Tilbudsbrevet. DEL 1: Opplysninger vedrørende Knkurransegrunnlaget / Kvalifikasjnskrav Dkumentasjn på ppdragsgiverens kvalifikasjnskrav (Kap ) a) Obligatriske g ufravikelige krav b) Leverandørens rganisatriske g juridiske stilling c) Leverandørens øknmiske g finansielle kapasitet d) Leverandørens tekniske g faglige kvalifikasjner Liste med eventuelle frbehld vedrørende Knkurransegrunnlaget (DEL 1) DEL 2: Opplysninger vedrørende Kravspesifikasjn /Tildelingskriterier Overrdnet beskrivelse av tilbudt løsning Utfyllende svar på kravspesifikasjn. Dette inkluderer gså nødvendig tilbudsbeskrivelse g beskrivelse/dkumentasjn sm viser at leveransen (med tilbudte prdukter/tjenester) ppfyller de fastsatte funksjns- g kvalitetskrav. Pris fr henhldsvis DEL 1, DEL2 g DEL3 av prsjektet Liste med eventuelle frbehld vedrørende kravspesifikasjnen DEL 3: Opplysninger vedrørende Kntraktsvilkår Aksept på vedlagte kntraktsvilkår, eventuelt liste med frbehld vedrørende kntraktsvilkår Andre pplysninger m tilbudet Infrmasjnspplegg Tilbudet skal innehlde et frmelt infrmasjnspplegg til prsjekteier, slik at prsjekteier gis anledning til å påvirke prsjektfremdrift g strategiske valg vedr. teknisk arkitektur- g rapprteringsløsninger Testsystem Det er viktig at leverandøren kan sikre at Statsregnskapet frtsetter sin drift g sine leveranser uten avbrudd under prsjektperiden. Alle endringer sm skal gjøres skal simuleres i egen installasjn før løsningen legges ver til prduksjn.

14 14 Testingen skal mfatte Integrasjn mt mttaksapplikasjn Funksjnalitet i tilpasninger (innlesninger g stikkrd) Generering g utsendelse av rapprter Levering av bevilgningsregnskap fra ny løsning Levering av kapitalregnskap Leverandøren bes ppgi eventuelle punkter der testsystemet frventes å avvike fra det rdinære prduksjnssystemet, g hvrdan eventuelle avvik kan løses i frbindelse med vergang til prduksjnen. Versjnsppdateringer g øvrige endringer skal gdkjennes av SSØ v/ Avdeling fr knsernsystemer før implementering. En slik frm fr brukergdkjennelse skal sikre at SSØ får bedre løsninger enn sm de sm allerede er i bruk. 5. Oppdragsgiverens behandling av tilbudene 5.1 Registrering av tilbud Tilbudene skal påføres tidspunkt fr mttakelse etter hvert sm de kmmer inn. På anmdning skal ppdragsgiveren skriftlig bekrefte når et tilbud er mttatt. 5.2 Tilbudsåpning Tilbudsåpning finner sted i henhld til pplysninger i tidtabell under pkt Åpning skal fretas av minst t representanter fr ppdragsgiveren. Leverandøren har ikke rett til å være til stede ved åpningen. 5.3 Avvising av leverandører Oppdragsgiveren har plikt til å avvise leverandører sm ikke har sendt inn skatteattester g HMS erklæring innen de angitte fristene, g de leverandørene sm ikke ppfyller de fastsatte g kunngjrte kvalifikasjnskravene. Oppdragsgiveren kan avvise leverandører sm ikke har sendt inn øvrig etterspurt dkumentasjn. Oppdragsgiveren kan i tillegg avvise leverandører av andre årsaker, jf. FOA (2) Obligatriske avvisingsgrunner Oppdragsgiveren plikter å avvise tilbudet når det: a) ikke er levert innen fastsatte frister b) ikke er levert i samsvar med pkt 4.1 c) innehlder avvik fra knkurransegrunnlaget sm er i strid med FOA 15-6 d) på grunn av frbehld eller feil, uklarheter, ufullstendigheter eller lignende kan medføre tvil m hvrdan tilbudet skal bedømmes i frhld til de øvrige tilbudene Valgfrie avvisingsgrunner Oppdragsgiveren kan avvise tilbudet når det: a) ikke innehlder alle de pplysninger, ppgaver, sm er frlangt b) ikke ppgir prisen slik sm frutsatt i knkurransegrunnlaget

15 15 c) virker unrmalt lavt i frhld til prduktet sm tilbys d) ikke er undertegnet 5.4 Avklaring I frkant av frhandlingene kan det kun gjøres avklaringer knyttet til knkurransegrunnlaget. Detaljerte tekniske avklaringer skal gjøres under frhandlingene. 5.5 Retting av åpenbare feil Dersm ppdragsgiveren blir ppmerksm på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersm det ikke er tvil m hvrdan feilen skal rettes. 5.6 Utskrift av anskaffelsesprtkll, avviste g frkastede tilbud Leverandørene vil ikke få tilsendt utskrift av anskaffelsesprtkllen. Avviste g frkastede tilbud vil ikke bli returnert. 6. Avgjørelsen av knkurransen 6.1 Avlysing av knkurransen g ttal frkastelse Oppdragsgiveren frbehlder seg retten til å avlyse knkurransen dersm det freligger saklig grunn, fr eksempel ved brtfall av planlagt finansiering eller manglende gdkjenning fra plitisk hld. Oppdragsgiveren kan frkaste alle tilbudene dersm resultatet av knkurransen gir saklig grunn fr det. 6.2 Tildelingskriterier Det er kun tilbud fra leverandører sm har tilfredsstilt kvalifikasjnskravene sm vil bli vurdert. Tildelingen av ppdraget skjer på grunnlag av hvilket tilbud sm er det øknmisk mest frdelaktige, basert på følgende kriterier: Pris vektes med 30 % Kvalitet vektes med 30 %, g følgende elementer vil vektlegges i vurderingen: Tilbyderens prsedyrer g dkumentasjn på prsjektledelse g pplegg fr ppfølging av prsjektets fremdrift Tilbyderens prsedyrer g pplegg fr testing g avvikshåndtering Gjennmføringsevne- g plan i henhld til kravspesifikasjnen vil vektes med 30 %, g følgende elementer vil vektlegges i vurderingen: Tilbyderens beskrivelse av ppgaveløsning g dkumentasjn av metdikk Tilbyderens beskrivelse g dkumentasjn av løpende rapprtering til ppdragsgiver Tilbyderens pplegg g dkumentasjn på risikanalyse i frbindelse med gjennmføringen

16 16 Kjennskap til ffentlig sektr g ffentlig regnskapsføring g kntplan vektes med 10 %. 6.3 Innstilling på kntraktstildeling Oppdragsgiverens beslutning m hvem sm skal tildeles kntrakt, skal varsles skriftlig til alle deltakerne samtidig i rimelig tid før kntrakt inngås. Med «kntrakt er inngått» menes tidspunktet da begge parter undertegner kntrakten. Meldingen skal innehlde en begrunnelse fr valget, g gi en frist fr leverandøren til eventuelt å klage ver beslutningen.

17 17 II. KRAVSPESIFIKASJON 1. Grunnleggende pplysninger 1.1 Leveransens mfang g betingelser Den ttale leveransen skal gjennmføres sm tre delprsjekter med gdkjennelse av hvert arbeidstrinn Del 1 består av både prsjektledelse g gjennmføring i frm av installasjn, uttrekk av database g klargjøring av ny versjn av Agress på nye servere anskaffelse av lisenser, hardware g knsulenttimer, samt samarbeid med leverandør sm har vedlikehldsavtalen. Det anslåtte behv fr utstyr er sm følger 3 stk. lisenser Exceleratr Lisens fr 2 CPU-server Sybase lisens Sybase Direct Cnnect 2 nye servere: en fr database g en fr applikasjn Utstyr g lisenskstnadene mfattes av den ttale øknmiske rammen av prsjektet. ppsett g test av integrasjn mt mttaksapplikasjnen Del 2 består av prsjektledelse g gjennmføring i frm av implementering av ny rapprteringsløsning, mskriving av eksisterende rapprter, utvikling av nye rapprter, avklaringer mt Finansdepartementets budsjettsystem test av tilpasninger akseptansetest fr ny løsning Del 3 består av frslag til design samt utarbeidelse av kravspesifikasjn fr nytt Mttakssystem. Del 1 g Del 2 er avhengige av hverandre, mens Del 3 kan gjennmføres uavhengig av resten av prsjektet. 1.2 Beskrivelse av dagens løsning - prsesser P.t. er det 304 virksmheter sm rapprterer til statsregnskapet. Av disse rapprterer 27 på web g 14 på papir. De øvrige virksmheter benytter EDIFACT løsningen. Nedenfrstående figur beskriver de kmpnentene g prsessene sm utgjør løsningen sm i dag benyttes av statsregnskapet.

18 18 Statsregnskapsløsning kmpnenter Direkte psteringer Webrapprter 27stk EDI fra lkale regnskapssystemer 263 stk mttakssystem mttakssystem hvedbk rapprter rapprter Papir 14 stk. Innlesning kntplan g budsjett fra Sentralt budsjettsystem (BUDSYS) Prsesstrinnene er sm følger: Statlige virksmheter avgir regnskapsfil Denne mttas sm EDI-melding via SMTP til ECServe, via manuell registrering eller fra Web-grensesnittet Avgivende virksmhets identitet valideres Filens innhld valideres, kvittering sendes avgivende virksmhet, med enten feilmelding eller melding m at filen er gdkjent I rapprteringsperiden, når systemet er åpent, verføres gdkjente filer til Agress daglig eller flere ganger m dagen Bkføring skjer i Agress Perideavslutning gjøres i Agress Uttrekk av sammenstilte data fra saldtabeller gjøres i MS Query ved å kjøre databaseprsedyrer Uttrekk verføres til Excel/Access Endelig layut g rapprt sammenstilling gjøres i Excel/ Access/Pwer Builder Utsendes på mail g papir til ansvarlige i departementene g virksmhetene Før sammensetting av regnskapene fretar avdelingen en rekke psteringer. Psteringene består av: Direkte psteringer Ompsteringer

19 Det fretas en rekke direkte psteringer på statsregnskapet gjennm året, samt mpsteringer ved årets slutt. Fra fikk SSØ fullmakt til å krrigere uppklarte differanser g feilpsteringer i tidligere års statsregnskap 1.3 Beskrivelse av systemarkitektur SSØ benytter i dag en rekke systemer g løsninger fr å mtta rapprter, behandle disse g rapprtere månedlige regnskaper til respektive departementer, Statistisk sentralbyrå g Riksrevisjnen. Vedlikehld av: Hjemmeknti/kap Grenseverdier etc. Vedlikehld av: Knfigurasjnsparametere Vedlikehld av: EDI-partnere Regnskapsførere/-sentraler etc. 1 Kntrll registere 1 Knfigurasjn 1 Faste registere SMTP prgramvare Hvedbk Kntrllapplikasjn EDIprgramvare FINSTA APERAC REQDOC CONTRL FINSTA Oversikt ver avstemminger Manuell innlegging av regnskapsrapprter etc. 1 Lgger Utskrift av meldinger Status mttatte meldinger Meldingsjurnal Meldingsregister etc. WEB prgramvare Mttaksapplikasjnen En sentral del av systemet er Mttaksapplikasjnen. Denne applikasjnen er i sin helhet utviklet av leverandør i henhld til kravspesifikasjn utarbeidet av Finansdepartementet g i samarbeid med Finansdepartementet, før etablering av SSØ. Det er laget tilpasninger g grensesnitt sm binder systemet sammen med standard EDI-sftware (ECServe) g mailsftware fra Micrsft (Exchange). Løsningen sikrer at det gjennmføres kntrller på 5 kntrllnivåer: Autentiseringskntrll Knsistenskntrll Peridekntrll Inngangskntrll Avstemmingskntrll Systemet har muligheter fr å mtta datafil via EDI, web g sm manuell registrert transaksjn. Databaseplattfrmen er Sybase. Løsningen driftes via flere servere.

20 Grensesnitt fr web -rapprtering Det er laget en verbygging til Mttaksapplikasjnen fr mttak av regnskapsrapprter fra virksmhetene ved hjelp av en web-applikasjn. Løsningen er uavhengig av Agress hvedbkinstallasjnen Agress hvedbk Dette er løsningen sm tar i mt regnskapsfilene fra virksmhetene g sammenstiller til en samlet hvedbk. Agress hvedbk er en standard applikasjn. Det er imidlertid gjrt en rekke tilpasninger. En ppgradering av tekniske plattfrm bør ta hensyn til følgende spesielle tilpasninger: Spesialtilpassede rapprter i Agress - Imprt av knt g begrepsverdier - Imprt av relasjnsverdier - Imprt fra BUDSYS (Finansdepartementets statsbudsjett-system) - Autmatisk reversering av frrige måneds regnskap Stikkrdløsning fr bruk av lange tekster Imprt av infrmasjn m knsernknt fra fil Rapprteringsstruktur i Agress I dag er det bygget en rapprteringsstruktur i Agress basert på relasjner. Det ligger knytninger ver den regnskapsmessige knteringen av transaksjnene, g dette gir muligheter fr å benytte høyere aggregeringsnivåer. I rapprteringen benyttes det både spørremaler g en rekke tredjeparts verktøy (MS Query, EXCEL, Access). Følgende kmpnenter inngår i rapprteringen: Spørringer i Agress g verføring til EXCEL filer Prsedyrer sm kjøres manuelt i prgrammet MS Query mt prduksjnsdatabasen fr Agress (Sybase) med parametere sm spesifiserer bestillingsverdier (peride, saldtabell, regnskapsfirma) Regneark i kmbinasjn med MS Query fr rapprtering av månedlige regnskaper til departementene MS Access fr fremstilling av Kapitalregnskapet Egen applikasjn utvidet i Pwer Builder fr fremstilling av Bevilgningsregnskapet Sammenheng mellm regnskapsrapprtering g budsjett Statsregnskapet sm eies g driftes av SSØ g statsbudsjettet sm eies g driftes av Finansdepartementet eksprterer/ imprterer filer til/fra hverandre. Rapprteringsløsninger sm velges fr statsregnskapet vil ha implikasjner fr statsbudsjettløsningen. Rapprteringsfrslagene skal ha en knsekvensutredning/ pplisting av disse implikasjnene.

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET INNHOLDSFORTEGNELSE 1OPPDRAGET... 3 1.1Oppdragsgiver... 3 1.2Anskaffelsens frmål

Detaljer

DEL I TILBUDSINSTRUKS

DEL I TILBUDSINSTRUKS DEL I TILBUDSINSTRUKS FORESPØRSEL VEDRØRENDE SYKESIGNALANLEGG SOLGÅRDEN SYKEHJEM TIL ASKER KOMMUNE Knkurranse nr 540 540 sykesignalanlegg Slgården sykehjem - Tilbudsinstruks Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING. Prosjekt: Vestfoldbanen

TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING. Prosjekt: Vestfoldbanen TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING Prsjekt: Vestfldbanen Innleien skal dekke et midlertidig behv g både vikarbyråer g prduksjnsbedrifter kan inngi

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder Vedlegg 8.1 Til pkt 8 i knkurransegrunnlaget «Krav til Tilbudets innhld» Spørsmål sm skal besvares g dkumenters av Tilbyder i frbindelse med anskaffelse av System fr behandling av skleskysselever i Vestfld

Detaljer

Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling

Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling Til tilbydere Dat: 02.05.2014 Bruk av permitteringer g utenlandsk arbeidskraft i fiskefredling Knkurransegrunnlag Åpen anbudsknkurranse (FOA del I g II) Sak 14/1774 ENDRINGSLOGG Versjn 2.0 8.mai 2014 Følgende

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av lån

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av lån KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse av lån INNHOLD Tilbyder må kntrllere at det mttatte knkurransegrunnlaget innehlder alle tekstsider, bilag g øvrige dkumenter sm angitt nedenfr g i

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Regin øst/jernbaneverket Utbygging B3-1 B3 Krav til tilbud g spesielle knkurranseregler Innhld 1 Bruk av tekniske spesifikasjner, fa 8-3 / 17-3...2 2 Utlevering av knkurransegrunnlaget...2

Detaljer

Ålgård nye kirke. Tilbudsinnbydelse- konkurransegrunnlag - tilbudsskjema. Innkjøp av kirkestoler

Ålgård nye kirke. Tilbudsinnbydelse- konkurransegrunnlag - tilbudsskjema. Innkjøp av kirkestoler Ålgård nye kirke Tilbudsinnbydelse- knkurransegrunnlag - tilbudsskjema FOR Innkjøp av kirkestler Innhldsfrtegnelse 1 TILBUDSINNBYDELSE... 4 2 ORIENTERING... 5 2.1 Knkurransegrunnlaget... 5 2.2 Organisering...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

DEL I TILBUDSINSTRUKS

DEL I TILBUDSINSTRUKS DEL I TILBUDSINSTRUKS FORESPØRSEL VEDRØRENDE Rammeavtale fr Kjøp av enkeltstående heldøgns msrgsplasser TIL ASKER KOMMUNE 496 - Kjøp av enkeltstående heldøgns msrgsplasser - Dkumentdel Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

Rammeavtale økonomiske og finansielle tjenester knyttet til Transportreformen

Rammeavtale økonomiske og finansielle tjenester knyttet til Transportreformen Til tilbydere Vår dat: 26.09.2014 Rammeavtale øknmiske g finansielle tjenester knyttet til Transprtrefrmen Knkurransegrunnlag Åpen anbudsknkurranse (FOA del I g III) Sak 14/563 ENDRINGSLOGG Versjn 1.1

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Konkurransegrunnlag Hovedentrepriser_kgr 003 23.09.2009 H1V1..doc 2 av 11 OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Anskaffelsens formål...3 1.3 Kontraktbestemmelser...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen

KONKURRANSEGRUNNLAG. Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen Saksnummer: 12/2095 KONKURRANSEGRUNNLAG Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen Tilbudsfrist: 12. juli 2012 kl 0900. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Troms fylkeskommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG Advokattjenester til barneverntjenesten i Melhus kommune ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tilbudsfrist: 11.03.2013 1 Melhus kommune INNLEDNING 1.1 OPPDRAGSGIVER 4 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prsjekter fr implementering av FU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd, (FHF) lyser ut inntil 7,4 mill. kr til

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak Regelverk fr tilskuddsrdning Kapittel 761 pst 79 Opplysningene m kapittel, pst, divisjn g ppdrags- eller frmålskde kan endres uten departementets gdkjenning. Oppdragskde nr 870059 (Kun fr intern bruk i

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Telefoni- og sentralbordtjenester. Versjon 1.0

Prosedyrebeskrivelse Telefoni- og sentralbordtjenester. Versjon 1.0 Prsedyrebeskrivelse Telefni- g sentralbrdtjenester Versjn 1.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 INVITASJON... 3 1.2 KONTRAKTSTYPE... 3 1.3 KONTRAKTENS VARIGHET... 3 1.4 ANSKAFFELSEN VERDI... 3

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser I en begrenset idéknkurranse skulle innklagede velge ut 5 leverandører til å delta i knkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet i lvens 5 til etterprøvbarhet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjn Innhld 1 Innledning... 2 1.1 Frmål med anskaffelsen... 2 1.2 Oppdragets mfang (billett- g kvalitetskntrll)... 2 2 Gjennmføring... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Oppdragsgivers ansvar...

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune Prosedyre: Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist: 07.06.2013 kl. 1200 INNHOLDSFORTEGNELSE I

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpent anbud nr. : Linje- og kabelmateriell for bruk hos

Konkurransegrunnlag. Åpent anbud nr. : Linje- og kabelmateriell for bruk hos Konkurransegrunnlag Åpent anbud nr. : 01-2009 Linje- og kabelmateriell for bruk hos Kravspesifikasjon for anbud 01-2009 Linje- og kabelmateriell for Lofotkraft. Innholdsoversikt 1 Kundene:... 3 2 Alminnelige

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Del I Konkurransebeskrivelsen for åpen anbudskonkurranse om totalentreprisekontrakt for prosjektet:

Del I Konkurransebeskrivelsen for åpen anbudskonkurranse om totalentreprisekontrakt for prosjektet: Del I Knkurransebeskrivelsen fr åpen anbudsknkurranse m ttalentreprisekntrakt fr prsjektet: Alta brannstasjn 30.01.17 1. Innhld 1. Innbydelsen... 4 1.1 Krt m anskaffelsen... 4 1.2 Om ppdragsgiver... 4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Årlig kontroll- og rammeavtale porter

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Årlig kontroll- og rammeavtale porter Saksnummer: [] KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Troms fylkeskommune Årlig kontroll- og rammeavtale porter Avtaleperiode 01.01.2014 31.12.2015 Opsjon 1 + 1 år utover avtaleperioden For oppdragsgiver Troms fylkeskommune,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Vedr. LEIE AV DIGITAL LÆRINGSARENA TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG Vedr. LEIE AV DIGITAL LÆRINGSARENA TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 07/3143 KONKURRANSEGRUNNLAG Vedr. LEIE AV DIGITAL LÆRINGSARENA TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For Troms fylkeskommune Tromsø, den 18.01.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Bjørn Martin Sivertsen prosjektleder

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

samt kommunene Frosta, Levanger og Verdal som egne rettssubjekt. TILBUDSGRUNNLAG ELEKTRONISK JOURNAL, ARKIV OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEM

samt kommunene Frosta, Levanger og Verdal som egne rettssubjekt. TILBUDSGRUNNLAG ELEKTRONISK JOURNAL, ARKIV OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEM samt kmmunene Frsta, Levanger g Verdal sm egne rettssubjekt. TILBUDSGRUNNLAG ELEKTRONISK JOURNAL, ARKIV OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEM 1. INNLEDNING...3 1.1. Presentasjn av kmmunene...3 1.2. Om gjennmføring

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak Regelverk fr tilskuddsrdning Kapittel 761 pst 79 Opplysningene m kapittel, pst, divisjn g ppdrags- eller frmålskde kan endres uten departementets gdkjenning. Oppdragskde nr 870059 (Kun fr intern bruk i

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer