ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDELIG TILSYNSRAPPORT"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: E-pst: Vår dat: Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående skle Tyrifjrdveien Røyse Att: Styrets leder Harald Nrheim ENDELIG TILSYNSRAPPORT T Y R I F J O R D V I D E R E G Å E N D E S K O L E Pstadresse: Pstbks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Osl Britveien 4, Mlde Parkgata 36, Hamar Telefn: Telefaks: E-pst: Internett: Bankgir: Org.nr.: NO MVA

2 Side 2 av 14 1 T i l s y n m e d p r i v a t e s k l e r - ø k n m i f r v a l t n i n g O m g j e n n m f ø r i n g e n a v t i l s y n e t I n n t a k r e g l e m e n t g p r a k s i s... 4 R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t... 4 F u n n g v u r d e r i n g e r B e r e g n i n g g i n n k r e v i n g a v e l e v p e n g e r... 6 R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t... 6 F u n n g v u r d e r i n g e r K r a v t i l r e g n s k a p e t... 8 R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t... 8 F u n n g v u r d e r i n g e r A n v e n d e l s e a v t i l s k u d d g e l e v p e n g e r... 9 R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t... 9 F u n n g v u r d e r i n g e r S t y r e t s p p g a v e r k n y t t e t t i l t i l s k u d d s f r v a l t n i n g e n R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t F u n n g v u r d e r i n g e r P å l e g g m r e t t i n g... 13

3 Side 3 av 14 1 T i l s y n m e d p r i v a t e s k l e r - ø k n m i f r v a l t n i n g Privatsklene er på grunnlag av sine gdkjenninger etter privatsklelven betrdd den viktige ppgaven med å frestå barn g unge pplæring. Privatsklenes virksmhet er fullfinansiert gjennm elevpenger g statlige tilskudd. Privatsklenes individualiserte midler, i frm av vennevnte ressurser, er således beregnet på bakgrunn av hva det etter en nrmalberegning kster å drive en kvalitativt gd skle g til å ppfylle elevenes rettigheter til en likeverdig pplæring med elevene i den ffentlige skle. I 2009 ble det utbetalt ca 2,6 milliarder krner i statstilskudd frdelt på de m lag 300 sklene sm per i dag er gdkjent etter privatsklelven. Av denne grunn stiller lvgiver krav til hvrdan statstilskuddet g sklepengene skal benyttes, nærmere bestemt at disse midlene skal kmme elevene til gde, jf. privatsklelven 6-3. Dette innebærer bl.a. et frbud mt kmmersiell drift av private skler g krav til at kstnader sm pådras har relevans fr sklevirksmheten g ligger innen fr rammen av markedspris. Kntrll med privatsklenes øknmifrvaltning er av disse grunner påkrevet ut i fra samfunnsmessige hensyn. Statsfrvaltningen er frpliktet til å påse at Strtingets bevilgninger g skattebetalernes penger blir benyttet i samsvar med intensjnen g derigjennm bidra til en kvalitativt gd skle g pplæring fr elevene. 2 O m g j e n n m f ø r i n g e n a v t i l s y n e t Det verrdnede temaet fr tilsynet med Tyrifjrd videregående skle har vært kntrll av sklens øknmifrvaltning. Tema fr tilsynet har vært: Inntak reglement g praksis, jf. privatsklelven 3-1 Beregning g innkreving av elevpenger, jf. privatsklelven 6-2 Krav til regnskapet, privatsklelven 7-1 Anvendelse av tilskudd g elevpenger, jf. privatsklelven 6-3 Styrets ppgaver knyttet til øknmifrvaltningen, privatsklelven 5-2 Tyrifjrd videregående skle har etterkmmet Utdanningsdirektratets pålegg m innsendelse av dkumentasjn. Denne tilsynsrapprten baserer seg således på innsendt dkumentasjn fra sklen, samt infrmasjn sm er ffentlig tilgjengelig gjennm sklens nettsider g ffentlige registre (fr eksempel Brønnøysundregistrene), g kntrllen er avgrenset til plikter etter privatsklelven g frskrifter gitt med hjemmel i denne, samt frvaltningslven av 10. februar Rettslige plikter etter annen lvgiving har ikke vært gjenstand fr kntrll. Tilsynet er avgrenset av valgt metdikk g rapprten presenterer lvbrudd sm ble avdekket under tilsynet. Rapprten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av privatsklen innenfr

4 Side 4 av 14 tilsynstemaets ramme. Fr en nærmere angivelse av hvilke frhld sm har vært gjenstand fr kntrll, viser vi til vedlegg 1 til den freløpige rapprten. Våre knklusjner benevnes sm lvbrudd g følges pp av pålegg - Med lvbrudd menes frhld sm er i strid med krav sm følger av privatsklelven g frskrifter gitt med hjemmel i denne g krav sm stilles i gdkjenningen. - Med pålegg menes rettslig bindende krav til sklen m å freta endringer fr å rette pp lvbruddene. Hjemmelen fr pålegg m retting er privatsklelven 7-2a første ledd. I egenskap av å være øverste rgan etter privatsklelven er det sklens styre sm er adressat fr eventuelle pålegg sm gis i tilsynet. 3 I n n t a k r e g l e m e n t g p r a k s i s R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t Enhver privatskle skal ha et inntaksreglement, jf. privatsklelven 3-1. Inntaksreglement skal være fastsatt av styret, tilfredsstille lvens krav til innhld g saksbehandling ved inntak. Frmålet med inntaksreglement er å sikre at vilkårene fr inntak av elever til private skler er lik sm fr den ffentlige sklen. Dette betyr at alle elever sm søker skal få plass innenfr rammen av fastsatt elevtall ved sklen. Det følger av lven at de private sklene skal ha hele landet sm inntaksmråde. Søkere til private skler skal derfr gis lik rett til utdanning g rett til likebehandling i inntaksprsessen sm i den ffentlige sklen. Inntaksreglementet kan ikke innehlde regler sm psitivt avgrenser hvem sm kan søke m inntak til sklen. Sm en følge av åpenhetskravet kan reglementet heller ikke innehlde regler m pptakskrav, fr eksempel intervju. De skal ikke diskrimineres fr eksempel ut i fra persnlige frutsetninger, behv fr spesialundervisning eller behv fr spesiell tilrettelegging i pplæringssituasjnen. Sklen kan i frbindelse med inntaket ikke etterspørre annen infrmasjn enn det sm er relevant fr vurderingen av m eleven ppfyller kravene til grunnpplæring tilsvarende vilkårene fr inntak i den ffentlige sklen. Sklen kan perere med søknadsfrist, g skal da pplyse m denne. Fristen skal være lik fr alle søkere. Reglementet må dessuten pplyse hvrvidt sklen åpner fr frtløpende inntak slik at det gjelder et først i tid best i rett prinsipp, eller m vedtak m inntak først fretas etter søknadsfristens utløp. Videre må det infrmeres m eventuelle rettsvirkninger av fr sent innkmne søknader, fr eksempel at sklen etter søknadsfristens utløp bare tar inn elever på særskilt, bjektivt g saklig grunnlag, selv m maksimum elevtall ikke er ppnådd. Dersm inntaksreglementet innehlder en slik bestemmelse, må det klart fremgå hva sm er et særskilt g saklig grunnlag.

5 Side 5 av 14 Videre skal inntaksreglementet vise pririteringen av søkerne ved versøking (søkermassen er større enn fastsatt elevtall). I lv g frarbeider stilles det krav til saklige g bjektive pririteringsregler, fr eksempel: De med rett til grunnsklepplæring eller videregående pplæring skal pririteres; a) Lddtrekning; b) Først i tid best i rett -prinsipp; c) Gegrafisk nærhet til sklen; d) Søkerens karakterer; e) Søker har søsken ved sklen; f) Søker er medlem av den kirke eller det trssamfunn sm har etablert sklen; g) Søker er barn av ansatt ved sklen Søknadsskjemaet skal ivareta de samme interessene sm inntaksreglementet. Kravet til likebehandling, frutberegnelighet g frbudet mt diskriminering gjelder alle relevante aktiviteter i frbindelse med inntak. Det kan derfr ikke stilles krav til søkeren i søknadsskjemaet sm er i strid med eller i uverensstemmelse med inntaksreglementet. Beslutning m inntak/avslag er et enkeltvedtak, jf. privatsklelven 3-1 sjette ledd. Dette innebærer at frvaltningslvens saksbehandlingsregler kmmer til anvendelse. Inntaksreglementet skal sikre frutberegnelighet g skal derfr gjøres kjent fr elever/fresatte. Publisering på sklens hjemmeside, at reglementet følger sm vedlegg til søknadsskjemaet, eller at sklen utsteder kpi på frespørsel fra elev/fresatte, vil alle være hensiktsmessige fremgangsmåter i denne sammenheng. F u n n g v u r d e r i n g e r Av inntaksreglementets punkt F fremkmmer det at: Tyrifjrd videregående skles styre kan dispensere fra bestemmelser i denne frskrift. Det er ikke angitt nen kriterier eller retningslinjer fr hva en innvilgelse av dispensasjn kan innehlde. Dette er derfr i strid med privatsklelven 3-1 frdi det ikke er frutberegnelig fr søkere hva sm vektlegges ved inntak. I sklens søknadsskjema bes det pplyst m søkeren har nen krniske sykdmmer eller spesielle behv fr pedaggisk tilrettelegging. Dette er i strid med privatsklelven 3-1 første ledd da det kan være egnet til å diskriminere elever med slike behv. Fr en uttømmende versikt ver de øvrige punkter sm er kntrllert på dette temaet, vises det til vedlagt skjema med kntrllspørsmål.

6 Side 6 av 14 4 B e r e g n i n g g i n n k r e v i n g a v e l e v p e n g e r R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t Private skler gdkjent etter privatsklelven mttar tilskudd til gdkjent pplæring med 85 % av et nærmere fastsatt tilskuddsgrunnlag per elev, jf. privatsklelven 6-1 første ledd. I privatsklelven 6-2 første ledd åpnes det fr at sklene kan kreve at elevene dekker restbeløpet, altså inntil 15 % av tilskuddsgrunnlaget, i frm av sklepenger. I tillegg åpner lven fr at sklene kan kreve et tilleggsbeløp til dekning av utgifter til husleie/kapitalkstnader. Størrelsen på dette tilleggsbeløpet er fastsatt i frskrift til privatsklelven 13-1, g utgjør per i dag kr fr grunnskler, g kr fr videregående skler per år. Beregningen av størrelsen på sklepengene skal skje med utgangspunkt i det fastsatte tilskuddsgrunnlaget. Tilskuddsgrunnlaget beregnes årlig, g det gjelder egne satser fr henhldsvis barnetrinnet (1. til 7. klasse), ungdmstrinnet (8. til 10. klasse), samt de ulike utdanningsprgrammene i den videregående sklen, jf. privatsklelven 6-1. Ved de videregående sklene er det fastsatt egne tilskuddssatser fr de ulike utdanningsprgrammene, g sklenes tilskudd beregnes ut i fra antall elever sm deltar på det enkelte utdanningsprgram. Det kan være str frskjell på tilskuddssatsene fr de enkelte utdanningsprgrammene. Dette innebærer at sklepengene enten må ligge innenfr den laveste tilskuddssatsen fr alle sklens elever, eller beregnes særskilt ut i fra tilskuddsgrunnlaget fr det enkelte utdanningsprgram. Eksempel på beregning av sklepenger Fr 2010 er tilskuddssatsen fr studiespesialisering kr per elev. Beregningen av høyeste tillatte sklepengesats fr dette utdanningsprgrammet blir dermed sm følger: 15 % av tilskuddsgrunnlag barnetrinnet, høyeste sats kr Frskriftsfestet tillegg kr = Maksimale sklepenger per elev per år kr Bestemmelsen i 6-2 er uttømmende med hensyn til hvilken betaling sklen kan kreve fra elever/fresatte, jf. bestemmelsens tredje ledd. Dette innebærer at sklen ikke kan kreve nen annen frm fr tilleggsbetaling ved siden av sklepengene. I den grad sklen pererer med fr eksempel innmeldings- eller administrasjnsgebyr i frbindelse med inntaksprsessen, må det fremgå klart av infrmasjnen fra sklen at dette er kstnader sm kmmer til fradrag i de

7 Side 7 av 14 rdinære sklepengene når eleven starter ved sklen, g ttalbeløpet må dessuten ligge innenfr den abslutte beløpsgrensen på 15 % av beregningsgrunnlaget med tillegg av det frskriftsfestede beløpet til dekning av husleie/kapitalkstnader. F u n n g v u r d e r i n g e r Fr 2010 var tilskuddssatsen fr studiespesialisering kr per elev. Beregningen av høyeste tillatte sklepengesats fr dette utdanningsprgrammet blir dermed sm følger: 15 % av tilskuddsgrunnlag kr Frskriftsfestet tillegg kr = Maksimale sklepenger per elev per år kr Fr 2010 var tilskuddsatsen fr Elektrfag kr per elev. Beregningen av høyeste tillatte sklepengesats fr dette utdanningsprgrammet blir dermed sm følger: 15 % av tilskuddsgrunnlag kr Frskriftsfestet tillegg kr = Maksimale sklepenger per elev per år kr Fr 2010 var tilskuddssatsen fr Helse g ssialfag kr per elev. Beregningen av høyeste tillatte sklepengesats fr dette utdanningsprgrammet blir dermed sm følger: 15 % av tilskuddsgrunnlaget kr Frskriftsfestet tillegg kr = Maksimale sklepenger per elev per år kr Sklen tar sklepenger, g det fremkmmer av versendt styreprtkll at sklen har vedtatt å ta kr frdelt på 10 måneder sklepenger fr inneværende studieår (2010/2011). 1 Dette betyr at uansett utdannelsesløp ligger sklepengene innenfr de gjeldende satsene. På bakgrunn av den versendte infrmasjnen, er sklens beregning av sklepenger etter Utdanningsdirektratets vurdering, i samsvar med privatsklelvens krav. Etter det pplyste fremkmmer det at sklen tar like sklepenger fr alle dagelever til trss fr at tilskudd utbetales med ulike satser fr de ulike utdanningsprgram sklen tilbyr. Dette er imidlertid ikke prblematisk så lenge sklepengesatsen, sm i dette tilfellet, ligger innenfr rammene av det sklen har adgang til å kreve. Styret har videre i sin dkumentasjn til Utdanningsdirektratet pplyst at det ikke kreves andre faste betalinger fra elever/fresatte. Utdanningsdirektratet legger til grunn at dette gså gjelder i frhld til øvrige enkeltstående betalinger sm fr eksempel betaling fr skleturer, lån av datamaskiner g lignende. 1 Styreprtkll fra styremøte , sak nr dk nr 24

8 Side 8 av 14 Fr en uttømmende versikt ver de kntrller sm er fretatt på dette temaet, vises det til vedlagt skjema med kntrllspørsmål. 5 K r a v t i l r e g n s k a p e t R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t Privatsklelven stiller krav til at sklene skal følge regnskapslven, bkføringslven g ha revisjn i samsvar med revisjnslven. Privatskler plikter gså å legge frem revidert regnskap etter frskrift fastsatt av departementet. Det rettslige utgangspunktet fr denne delen av tilsynet finnes i privatsklelven 7-1 g øknmifrskriftens kapittel 2. Fr at en privatskle skal være mhandlet av kravene i privatsklelvens 7-1 g frskriftene til denne, er det en frutsetning at sklen mttar statstilskudd. Frmålet med disse kravene i privatsklelven er å sikre at grunnlaget fr beregningen av statstilskuddet til den enkelte skle er krrekt, g at sklen anvender det ffentlige tilskuddet g sklepengene i samsvar med lven g frutsetningene fr gdkjenningen. Regnskapet skal innehlde alle transaksjner sm er relevante fr sklevirksmheten. I den grad sklen driver annen virksmhet etter privatsklelven 2-2, skal regnskapet innehlde inntekter g utgifter knyttet til denne virksmheten. Ved skler sm driver slik annen virksmhet skal skledriften føres på egen avdeling i regnskapet, jf. øknmifrskriften 3 andre ledd. Et regnskap sm blir ført med bruk av flere avdelinger skal vise interne transaksjner mellm avdelingene, g transaksjnene skal være tilfredsstillende dkumentert. Videre stilles det i øknmifrskriftens 4 visse krav til innhldet i ntene til sklens årsregnskap: Offentlige finansieringskilder skal spesifiseres. Spesifikasjnen skal vise hvem sm har ytt midlene, g hva sm var frmålet med ytelsen. Både statlige g eventuelle kmmunale tilskudd er mfattet. Sklepengesatsene vedtatt av styret skal spesifiseres. Det skal fremgå hvilken sats sm er brukt, g hvr mange elever sklen har mttatt tilskudd fr. Ntene skal angi hvilke frmål et eventuelt investeringsfnd skal kunne benyttes til, g hvrdan grunnlaget fr fndsavsetningen er regnet ut. Dersm sklen har benyttet fndsmidlene, skal det i nte til årsregnskapet stå hva de ble benyttet til. Det samme gjelder fr de tilfeller hvr fndsmidlene er benyttet til ne annet enn det sm pprinnelig planlagt. Dersm sklen driver annen virksmhet, jf. privatsklelven 2-2, skal det i ntene pplyses m avdelingsvis frdeling av fellesutgifter. Det skal videre pplyses hva sm

9 Side 9 av 14 ligger til grunn fr frdelingen mellm avdelingene, g hvilken frdelingsnøkkel sm er benyttet, herunder grunnlaget fr denne. Årsregnskap, årsmelding g revisjnsberetning skal på sklens eget initiativ sendes til Utdanningsdirektratet innen 1. juni året etter regnskapsåret. Dersm sklen driver annen virksmhet etter privatsklelven 2-2 første ledd annet g tredje punktum, plikter sklen gså å sende inn avdelingsregnskap. I øknmifrskriften 16 presiseres det at revisjn av sklens regnskap skal utføres av en statsautrisert eller registrert revisr i samsvar med revisrlven. F u n n g v u r d e r i n g e r Fr en uttømmende versikt ver de kntrller sm er fretatt på dette temaet, vises det til vedlagt skjema med kntrllspørsmål. 6 A n v e n d e l s e a v t i l s k u d d g e l e v p e n g e r R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t Hvedbestemmelsen m anvendelse av statsstøtte g elevpenger er privatsklelven 6-3, hvr det heter at: Alle ffentlege tilskt g sklepengar skal kme elevane til gde. Dette inneber mellm anna at sklen ikkje kan a) gi utbytte eller på annan måte verføre verskt til eigarane eller deira nærståande, verken når sklen er i drift eller m drifta blir nedlagd b) pådra seg kstnader i frm av leigeutgifter fr eigedm eller lkale sm tilhører sklens eigarar eller deira nærståande eller på anna måte pådra seg kstnader sm kan innebere at alle ffentlege tilskt eller eigendelar frå elevane ikkje kjem elevane til gde. Disse eksemplene nedfelt i bestemmelsens bkstav a) g b) gir hldepunkter g retning fr de knkrete vurderingene sm må fretas av sklens frvaltning av tilskudd g elevpenger. Med frankring i frmålsbetraktninger srteres kriteriene fr lvlig anvendelse av statstilskudd g elevpenger i t kategrier: 1. Relevans type g mfang av kstnader Alle kstnader sm sklen pådrar seg skal være relevante vurdert pp i mt sklens gdkjenning etter privatsklelven, det være seg både i type/art g mfang. Nrmalkstnader knyttet til drift av ffentlige skler er den generelle referanserammen fr denne vurderingen, krrigert fr eventuelle særegenheter sm følger av privatsklelven eller av

10 Side 10 av 14 sklens gdkjenning. Sklen skal med andre rd ikke pådra seg kstnader til annet enn det sm tilgdeser sklens virksmhet etter privatsklelven g gdkjenningen gitt med hjemmel i denne. Kstnadene skal fruten å være relevante i alminnelighet sett pp i mt virksmhetens frmål gså være nødvendige fr den knkrete skledriften vurdert pp i mt gdkjenningen. Eksempelvis vil kjøp av skrivemateriell åpenbart være en relevant kstnad fr en skle, men ikke være nødvendig utver et visst mfang. Tilsvarende vil kstnader knyttet til ansettelser g markedsføring kunne være relevante kstnader fr en virksmhet sm skal rekruttere elever g lærere, men ikke i større utstrekning enn hva behvet tilsier. Fr øvrig bør en skle alltid kunne begrunne hvrfr det er nyttig eller nødvendig fr sklen å pådra seg kstnader sm er atypiske i art eller mfang. 2. Prising Sklen kan ikke pådra seg kstnader fr en ytelse sm er større enn dens verdi. Dette vilkåret mtales nrmalt sm et krav m at vederlaget fr en ytelse ikke må verstige markedspris. Vurderingstemaet i denne sammenhengen er følgelig hva en alminnelig frnuftig frretningsdrivende ville ha gitt fr den knkrete ytelsen på det aktuelle tidspunkt g sted. Overføringer av midler mellm regnskapsår g fndsavsetninger Statstilskuddet til private grunnskler beregnes årlig, ut i fra sklens elevantall. Utgangspunktet er derfr at de pengene sm tilføres sklen i frm av statsstøtte g elevbetalinger skal brukes det året midlene mttas, jf øknmifrskriften 5 første ledd. Av hensyn til sklens behv fr langsiktig planlegging av drift g fremtidige investeringer har imidlertid lvgiver lempet ne på dette kravet. Fr det første er det i øknmifrskriften 7 åpnet fr at styret kan vedta å verføre inntil 10 % av den mttatte statsstøtten fra ett regnskapsår til det neste. Frutsetningen fr et slikt vedtak er at regnskapet viser verskudd, g at elevene har fått pplæring i samsvar med gjeldende regelverk g frutsetningene i sklens gdkjenning fr øvrig. Fr det andre gis styret i øknmifrskriften 8 adgang til å vedta at inntil 15 % av statstilskuddet skal settes av i et investeringsfnd. Investeringsfndet skal brukes til innkjøp av driftsmidler sm kmmer elevene til gde, g sm har en levetid på minst tre år. Styrets vedtak m avsetning i fnd skal i tillegg innehlde beslutning m hva investeringsfndet skal kunne brukes til, g når investeringene skal være gjennmført. I særlige tilfeller kan styret i etterkant gjøre vedtak m at fndsmidlene skal brukes til andre frmål enn det pprinnelige, jf. øknmifrskriften 10. Ved avsetning til investeringsfnd er det et abslutt vilkår at elevene, i hele fndets levetid, får pplæring i samsvar med gjeldende regelverk g frutsetningene i gdkjenningen fr øvrig, g at fndsmidlene kmmer elevene til gde, jf. øknmifrskriften 12 første ledd.

11 Side 11 av 14 F u n n g v u r d e r i n g e r Fr en uttømmende versikt ver de kntrller sm er fretatt på dette temaet, vises det til vedlagt skjema med kntrllspørsmål. 7 S t y r e t s p p g a v e r k n y t t e t t i l t i l s k u d d s f r v a l t n i n g e n R e t t s l i g u t g a n g s p u n k t Privatsklens styre skal i egenskap av å være privatsklens øverste rgan sørge fr at sklen drives i samsvar med privatsklelvens g øknmifrskriftens krav til regnskap, bkføring g revisjn. Dette gjelder selv m styret har sørget fr regnskaps- g revisr bistand. Det rettslige utgangspunktet fr dette kravet er privatsklelven 5-2 g øknmifrskriften. Privatsklelvens 5-2 annet ledd stiller særskilte krav til styrets øknmi g regnskapsfrvaltning. Disse ppgavene tilligger styret g kan ikke delegeres brt, jf. 5-2 fjerde ledd. I bestemmelsen følger det at styret skal [s]ørge fr at sklen har en frsvarlig øknmi- g regnskapsfrvaltning. Knkret innebærer dette at styret skal: fastsette størrelsen på sklepengene vedta budsjett g regnskap fr sklen påse at ffentlige tilskudd g sklepenger kmmer elevene til gde Fruten å pålegge styret knkrete plikter, gir bestemmelsen i 5-2 visse føringer på hvilke saker sm skal behandles i styrets møter. Styret skal behandle sklens øknmiske stilling g regnskapsfrvaltningen fr øvrig, g det må fremkmme av styreprtkller at sklens øknmiske situasjn er fremlagt g drøftet. I kravet m frsvarlig øknmi- g regnskapsfrvaltning ligger det videre en frutsetning m at sklen har et administrativt system sm synliggjør hvrdan styret har sørget fr arbeidsfrdeling knyttet til øknmifrvaltning, herunder rutiner ved anskaffelser. De instrukser, delegasjner g rutiner mv. sm ligger i systemet må dessuten gjennmføres i praksis. Styret står relativt fritt ved utfrmingen av sitt eget administrative system fr øknmifrvaltning slik at det skal være tilpasset frhldene ved sklen. instruksene, rutinene mv. må imidlertid vise hvilke ppgaver sm skal utføres, når de skal utføres, samt hvem sm har ansvaret fr at ppgavene utføres. Videre må rutinebeskrivelser g lignende være klare med hensyn til kravene til kmmunikasjn, infrmasjn, rapprtering, ppfølgning g samhandling mellm styret g henhldsvis daglig leder/rektr g andre i sklens administrasjn sm er tildelt ppgaver innenfr øknmi- g regnskapsfrvaltningen.

12 Side 12 av 14 Det er dessuten et krav at instruksene, rutinene mv. er nedfelt skriftlig slik at de er etterprøvbare g rbuste mt persnelle g rganisatriske endringer i styret g sklens administrasjn fr øvrig. Systemet i seg selv må dessuten revideres jevnlig fr å sikre at det hele tiden fungerer etter intensjnen. Også andre bestemmelser i privatskleregelverket pålegger styret plikter sm har sammenheng med øknmifrvaltningen. I frbindelse med vedtakelsen av årsregnskapet pålegges fr eksempel styret å fatte særskilt vedtak dersm et eventuelt verskudd skal avsettes til investeringsfnd, jf. øknmifrskriften 8 flg. Styrets myndighet til å fatte vedtak m avsetning til investeringsfnd kan ikke delegeres, jf øknmifrskriften 12 annet ledd. Videre er det slått fast i øknmifrskriften 18 at styret har en selvstendig plikt til å gjøre revisr kjent med relevante regler i privatsklelven, frskrifter gitt med hjemmel i lven, frutsetningene fr gdkjenningen, samt det årlige tilskuddsbrevet fra Utdanningsdirektratet. F u n n g v u r d e r i n g e r Fr en uttømmende versikt ver de kntrller sm er fretatt på dette temaet, vises det til vedlagt skjema med kntrllspørsmål.

13 Side 13 av 14 8 P å l e g g m r e t t i n g På bakgrunn av det sm fremgår av kapitlene 2 til g med 7 gir Utdanningsdirektratet følgende pålegg: Inntak reglement g praksis 1. Styret ved Tyrifjrd videregående skle skal sørge fr å ta ut bestemmelser fra sklens inntaksreglement sm er egnet til å sile ut elever. 2. Styret ved Tyrifjrd videregående skle skal sørge fr at det i søknadsskjema ikke bes m pplysninger fra ptensielle søkere sm kan være egnet til å diskriminere elever med særskilte behv. Bekreftelse på at lvbruddene er rettet Tiltak fr å rette lvbruddene skal iverksettes umiddelbart. Når påleggene er rettet skal styret inngi en skriftlig erklæring sm bekrefter rettingen. Frist fr innsendelse av slik erklæring vil være Dersm senere tilsyn avdekker at ilagte pålegg ikke er rettet, vil Utdanningsdirektratet kunne anvende reaksjner etter den til enhver tid gjeldende reaksjnsbestemmelse. Klageadgang Den endelige tilsynsrapprten vil være et enkeltvedtak etter frvaltningslven 2 bkstav b, g kan påklages til Kunnskapsdepartementet. En eventuell klage skal sendes til Utdanningsdirektratet innen tre uker fra det tidspunkt underretning m vedtaket er kmmet fram til vedkmmende part, jf. frvaltningslven 28 g 29. Om utfrmingen av klage vises det til frvaltningslven 32. Med hilsen Håvard Tvinnereim avdelingsdirektør Rnny Alver Gursli rådgiver Vedlegg: 1. Oversikt ver innsendt dkumentasjn 2. Kntrllpunktliste

14 Side 14 av 14 Vedlegg 1: Oversikt verinnsendt dkumentasjn Inntaksreglement Søknadsskjema Skriftliggjrte interne rutiner ved inntak Eksempel på tre vedtak m tildeling av skleplass Standardavtale mellm sklen g elev/fresatt Eksempel på pptaksbrev Skjema bekreftelse på plass g øknmisk ansvarlig Skjema avtaler g bekreftelser undervisningsavd. Sklereglement Sklerute Prisliste Infrmasjn m stipend fra Lånekassen Infrmasjn m satser fr elevpenger Revisjnsberetning fr regnskapsårene Vedtak fra styremøte sm viser avsetning til drifts- eller investeringsfnd Oversikt ver sklens leverandører(tjeneste g vareleverandører) Kpi av avtale mellm sklen g de fem største leverandørene Saldbalanse fr regnskapsårene 2007,2008 g 2009 Husleieavtale Arbeidsavtale mellm skle g rektr Kpi av avtale med nærstående(husleieavtale med Vestre Rud Eiendm) Inkl vedtekter fr Vestre Rud Eiendm Styreprtkller de siste 12 månedene Styreinstruks Prtkll fra styremøte sm viser vedtak m fastsettelse av sklepenger Prtkll fra styremøte sm viser vedtak m inntaksreglement Prtkll fra styremøte sm viser behandling av siste årsregnskap g årsberetning Redegjørelse fr hvrdan styret har infrmert revisr m privatsklelven med frskrifter I tillegg har Utdanningsdirektratet tidligere fått versendt årsregnskap, årsberetning g revisjnsberetning fr 2009.

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond Tjeldsund kmmunes retningslinjer fr kmmunalt næringsfnd Innhld 1. Målsetting... 3 2. Søknadsprsess... 3 2.1 Søknad... 3 2.2 Søknadsfrist... 3 2.3 Hvem kan søke m støtte... 4 2.4 Hva kan det søkes støtte

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautkein kmmune ved rådmann Bredbukstnesveien 6 9520 Kautkein ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehagelven: Kmmunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lv m barnehager Kautkein kmmune 13.09.17

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Vår saksbehandler: Bente Barton Dahlberg Vår dato: 27.04.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3556 Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen i Fredrikstad Postboks 92 1662 ROLVSØY Att: Styrets leder TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N S T E I N E R S K O L E N I B Æ R U M. Stiftelsen Steinerskolen i Bærum Grav gårdsvei 5 1358 JAR Att: Styrets leder

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N S T E I N E R S K O L E N I B Æ R U M. Stiftelsen Steinerskolen i Bærum Grav gårdsvei 5 1358 JAR Att: Styrets leder Vår saksbehandler: Sigurd Holen Direkte tlf: 23 30 14 28 sigurd.holen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2011 Deres dato: 28.02.2011 Vår referanse: 2010/3555 Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3551 Deres referanse: Noroff Videregående skole Fredrikstad AS ved styrets leder Kirkegaten 22 4612 Kristiansand

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/5121 Deres referanse: Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen. Tranøy kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen. Tranøy kommune FORVALTNINGSREVISJON Tranøy kmmune Rapprt 2014 Frrd På grunnlag av bestilling fra kntrllutvalget i Tranøy kmmune har KmRev NORD gjennmført frvaltningsrevisjn av kmmunens grunnskle. Kntrllutvalgets plikt

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

Premissene for god økonomistyring og internkontroll

Premissene for god økonomistyring og internkontroll Premissene fr gd øknmistyring g internkntrll Flkevalgtpplæring Nvember 2015 Lars-Andrè Hanssen g Alf-Erlend Vaskinn KmRev NORD IKS Interkmmunalt revisjnsselskap Hvedkntr i Harstad 34 eiere Trms g Nrdland

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Søknad om motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark Nes kmmune - Buskerud Rukkedalsvn. 46 Kmmunehuset 3540 Nesbyen Telefn: 32 06 83 00 Telefaks: 32 06 83 21 E-pst: pstmttak@nes-bu.kmmune.n Hjemmeside: http://www.nes-bu.kmmune.n Søknad m mtrferdsel i utmark

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

tilsagnsperioden som er angitt for hvert fag i tabellen under. Det tas forbehold om

tilsagnsperioden som er angitt for hvert fag i tabellen under. Det tas forbehold om Saksbehandler: Mrten Skaug Vår dat: 19.11.2015 Deres dat: Vår referanse: 2015/3473 62718/2015 Deres referanse: Universitetet i Bergen Pstbks 7800 5020 Bergen Organisasjnsnummer: 874 789 542 Tilsagnsbrev

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak Regelverk fr tilskuddsrdning Kapittel 761 pst 79 Opplysningene m kapittel, pst, divisjn g ppdrags- eller frmålskde kan endres uten departementets gdkjenning. Oppdragskde nr 870059 (Kun fr intern bruk i

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 30.05.2016 2016/1334 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Davinci Montessoriskole ved styrets leder Postboks 43 Minde 5821 BERGEN TILSYNSRAPPORT -

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer

@ Utdanningsdirektoratet

@ Utdanningsdirektoratet @ Utdanningsdirektratet Saksbehandler: Trine ytre-arna vsr dat: 15.03.2012 Deres dat: v3r referanse: 2012/251 Deres referanse: Private videreg~ende skler i Nrge g utlandet Elevtelling 1.4.2012 fr private

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Aurland kmmune 5745 Aurland Telefn: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 15.01.2014 2013/5983 Deres dato: Deres referanse: Hop videregående ved styrets leder Askvegen 264 5307 Ask skole AS ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK SKOLENS

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak Regelverk fr tilskuddsrdning Kapittel 761 pst 79 Opplysningene m kapittel, pst, divisjn g ppdrags- eller frmålskde kan endres uten departementets gdkjenning. Oppdragskde nr 870059 (Kun fr intern bruk i

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede Vår saksbehandler: Trine Ytre-Arna Direkte tlf: 23 30 13 64 E-post: tya@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.03.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/415 Deres referanse: Private skoler i Norge for funksjonshemmede

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

Utgangspunktet: Kommunestyrets alminnelige tilsynsansvar

Utgangspunktet: Kommunestyrets alminnelige tilsynsansvar Jan Fridthjf Bernt Kntrllutvalgets rlle g kmpetanse rettslige utgangspunkter g utfrdringer Fredrag på NKRFs Kntrllutvalgsknferanse 6-7 februar Clarin Htel Osl Airprt, Gardermen Utgangspunktet: Kmmunestyrets

Detaljer