Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp"

Transkript

1 Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12

2 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN OPPDRAGSGIVER KUNNGJØRING BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN Bakgrunn fr anskaffelsen Frutsetninger fr anskaffelsen Beskrivelse av anskaffelsen Tekniske frutsetninger fr anskaffelsen Oppdragets mfang BRUK AV UNDERLEVERANDØRER AVTALEPERIODE / LEVERINGSTID OPSJONER PRIS TILBUD PÅ DELER AV ANSKAFFELSEN ALTERNATIVE TILBUD LEVERINGSSTED KOMMUNIKASJON VEDRØRENDE ANSKAFFELSEN 7 2. ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN REGLER FOR KONKURRANSEN ANSKAFFELSESPROSEDYRE TILBUDSFRIST LEVERING VEDSTÅELSESFRIST TIDSPLAN 8 3. KVALIFIKASJONSKRAV OBLIGATORISKE KRAV KRAV TIL LEVERANDØRENS ORGANISATORISKE OG JURIDISKE STILLING KRAV TIL LEVERANDØRENS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE KAPASITET KRAV TIL LEVERANDØRENS TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER 9 4. KRAV TIL TILBUDET KRAV TIL DOKUMENTASJON KOSTNADER I FORBINDELSE MED UTFORMING AV TILBUD AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN TILDELINGSKRITERIER AVLYSNING AV KONKURRANSEN OG TOTALFORKASTELSE KONTRAKTSMESSIGE FORHOLD STANDARDAVTALE ANNET 12 Side 2 av 12

3 1. Opplysninger m anskaffelsen 1.1 Oppdragsgiver Riksrevisjnen v/ Metdeseksjnen 4.1 fr regnskapsrevisjn Pstbks 8130 Dep 0032 Osl Kntaktpersn: Knut Olav Slheim, Metdeseksjnen 4.1 Telefn: Telefaks: E-pst: Riksrevisjnen er Strtingets revisjns- g kntrllrgan, g har en uavhengig stilling i frhld til frvaltningen. Riksrevisjnens verrdnede ppgave er å føre kntrll med at statens midler brukes g frvaltes på en øknmisk frsvarlig måte g i samsvar med Strtingets vedtak g frutsetninger. Riksrevisjnen har ttalt ca. 500 ansatte. Hvedkntret ligger i Osl, men rundt 100 ansatte har kntr utenfr Osl. Riksrevisjnen utfører regnskapsrevisjn, frvaltningsrevisjn g selskapskntrll frdelt på seks avdelinger. I tillegg har Riksrevisjnen en administrasjnsavdeling sm arbeider med drift, øknmi, persnalsaker, IKT, infrmasjn g krdinering av internasjnalt arbeid. Frmålet med regnskapsrevisjn er å fremskaffe relevant infrmasjn m statens regnskaper, g de dispsisjner sm ligger til grunn fr det, fr med tilstrekkelig grad av sikkerhet å kunne ta standpunkt til m regnskapet kan bekreftes, g m dispsisjnene kan aksepteres. Målet fr frvaltningsrevisjn er å dkumentere avvik fra Strtingets vedtak g frutsetninger i statens frvaltning. Strtinget har fastsatt at Riksrevisjnen skal gjennmføre dette ved systematiske undersøkelser av øknmi, prduktivitet, målppnåelse g virkninger. Målet med selskapskntrllen er å vurdere m statsråden frvalter statens interesser i selskaper g banker mv. i samsvar med Strtingets vedtak g frutsetninger. Selskapskntrllen mfatter heleide selskaper g selskaper hvr staten representerer 50 prsent av aksjene eller på annen måte har dminerende innflytelse. Fr nærmere infrmasjn m Riksrevisjnens rganisering g virksmhet, vises det til våre hjemmesider på 1.2 Kunngjøring Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i DOFFIN-basen g TED-basen den g har kunngjøringsnummer MAY Side 3 av 12

4 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen Riksrevisjnen innbyr med dette til åpen anbudsknkurranse m bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av en funksjnell prttyp Bakgrunn fr anskaffelsen Riksrevisjnen skal de neste årene anskaffe er nytt revisjnsstøtteverktøy. I den frbindelse vil det være behv fr å kartlegge g analysere arbeidsprsesser innen regnskapsrevisjnen, frvaltningsrevisjnen g selskapskntrllen, samt utvikle en funksjnell prttyp fr å prøve ut m prgram sm Riksrevisjnen allerede har, egner seg til å utvikle et nytt revisjnsstøtteverktøy, jf Viktige krav til nytt revisjnsstøtteverktøy vil være at det skal støtte alle gjeldende revisjnstyper, at infrmasjn skal være tilgjengelig på tvers av revisjnstyper g rganisasjn, g at verktøyet skal støtte alle relevante arbeidsprsesser. Analyser av arbeidsprsesser g erfaringer fra prttypen vil inngå i grunnlaget fr en funksjnell kravspesifikasjn av nytt revisjnsstøtteverktøy. Anskaffelsen mfatter ikke utfrming av selve kravspesifikasjnen Frutsetninger fr anskaffelsen All kmmunikasjn knyttet til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser skal fregå på nrsk. Arbeidsfrmen vil være teamrientert g følge prinsippene i Micrsft Slutins Framewrk Teammdel (MSF) g MSF Prcess Mdel. Riksrevisjnen vil besette bl.a. rllene sm prsjektleder (prsess), kundeleder, brukerleder g utviklingsleder. Underveis i ppdraget kan det være aktuelt å gjennmføre egne møter mellm ppdragsgiver g leverandør fr å sikre framdrift g kvalitet på leverandørens arbeid. Arbeidet vil fregå i Riksrevisjnens lkaler g med Riksrevisjnens utstyr g prgram, jf. pkt Beskrivelse av anskaffelsen Leverandøren skal være fasilitatr g ha ansvaret fr den metdiske tilnærmingen ifm. kartlegging g analyse av arbeidsprsesser. I tillegg skal leverandøren delta i utviklingen av den funksjnelle prttypen ved å bidra med spisskmpetanse på prgram nevnt i pkt , samt på utvikling av gde g effektive brukergrensesnitt, inkl. interaksjnen mellm bruker g verktøy. Oppdraget mfatter leveransene: kmpetanse på g beskrivelse av rammeverk g metdikk fr kartlegging g analyse av arbeidsprsesser plan fr g pplæring i kartlegging g analyse av arbeidsprsesser bistand til kartlegging g analyse av relevante arbeidsprsesser Side 4 av 12

5 bistand til utvikling av funksjnell prttyp, inkl. dkumentasjn av prttypen Beskrivelsen av rammeverket g metdikken skal være lettfattelig g minst mfatte: hvrdan kartleggingen g analysen bør gjennmføres hvrdan resultatet bør dkumenteres hvilke rller sm bør delta, herunder fasilitatrs g dkumentasjnsansvarliges rlle alternative kartleggingsteknikker hvrdan prsessbeskrivelser kan benyttes i utfrmingen av kravspesifikasjnen av verktøyet Det er ikke et krav at prsessbeskrivelser skal være eksekverbare. Opplæring i metdikken skal i størst mulig grad ta utgangspunkt i arbeidsprsesser knyttet til revisjnstypene nevnt i pkt Prsessbeskrivelser skal vise hva sm skjer, hvem sm utfører ppgaver samt hvrdan g når ppgavene utføres. Beskrivelsen av eksisterende prsesser skal begrenses til det sm er nødvendig fr å analysere frbedringsmuligheter i prsessene. Det er ønskelig at prsessntasjnen baseres på BPMN (Business Prcess Mdelling Ntatin). Frmålet med prttypen vil være å prøve ut prgram fr samhandling g dkumenthåndtering fr å avklare m denne type prgram egner seg fr å utvikle nytt revisjnsstøtteverktøy. Prttypen skal ikke settes i prduksjn, men skal anvendes i wrkshper.l. fr å visualisere hvrdan et nytt verktøy vil arte seg, spesielt når det gjelder interaksjn med revisr. Prttypen skal mfatte utvalgte prsesser nødvendig fr å ppfylle frmålet med prttypen Tekniske frutsetninger fr anskaffelsen Riksrevisjnen skal utvikle en funksjnell prttyp basert på prgram sm virksmheten allerede har. Det er ikke aktuelt å anskaffe eller prøve ut nye prgram ifm. dette ppdraget. Riksrevisjnen har valgt MOSS (Micrsft Office SharePint Server) sm samhandlingsprgram, g en pilt fr arbeidsmråder igangsatt. Den funksjnelle prttypen skal derfr utvikles ved hjelp av MOSS 2007, men nye muligheter i MOSS 2010 bør gså identifiseres g synliggjøres. Public 360 Sak benyttes sm sakarkiv (arkivverdig materiale) g et gråsnearkiv (ikkearkivverdig materiale) er under utprøving. Det er ikke endelig besluttet hvilke prgram sm skal anvendes fr gråsnearkiv, men MOSS, Public 360 Basis g Merid EDRM er mulige alternativer, ev. MOSS i kmbinasjn med ett av de t sistnevnte Når det gjelder arbeidsflyt, er MOSS g ev. Captaris alternativer. Fr beskrivelser av prsesser, skal Micrsft Visi benyttes. Side 5 av 12

6 I utviklingen av den funksjnelle prttypen, er det et mål i størst mulig grad å benytte standardfunksjnalitet i nevnte prgram Oppdragets mfang Oppdragets mfang er begrenset ppad til 170 dv. I tabellen er ppgavenes mfang g gjennmføringstidspunkt estimert: Oppgave Dv (ca.) Tidspunkt (ca.) Opplæring i metdikk 5 dv kt. 09 Kartlegging g analyse av prsesser 65 dv kt. 09 mars. 10 Utvikling av funksjnell prttyp 100 dv kt. 09 febr Bruk av underleverandører Bruk av underleverandør må framgå av tilbudet. Det må angis hvr str del av ppdraget sm skal tildeles underleverandør. Hvedleverandøren har ansvaret fr hele ppdraget g Riksrevisjnen ønsker bare å frhlde seg til hvedleverandøren. Ved bruk av underleverandører må det skriftlig dkumenteres at hvedleverandør fr dette ppdraget har rett til å benytte underleverandørens ressurser. Underleverandøren må ppfylle de samme krav sm stilles til hvedleverandøren. Bruk av underleverandør fritar ikke hvedleverandøren fr ansvar etter kntrakten. 1.5 Avtaleperide / leveringstid Bistanden skal gis i tidsrmmet ktber 2009 til mai Opsjner Oppdragsgiver har psjn på å frlenge avtalen m bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser, samt til utvikling av funksjnell prttyp, med inntil ett år. 1.7 Pris Priser skal ppgis i nrske krner inkl. MVA iht. følgende matrise: Type kmpetanse Kartlegging g analyse av arbeidsprsesser Utvikling av en funksjnell prttyp Utfrming av gde g effektive brukergrensesnitt Pris Prismatrisen er ment fr vurdering g sammenligning av tjenester fr utvelgelse av leverandør, g skal være frpliktende fra ppstarten av ppdraget. Side 6 av 12

7 1.8 Tilbud på deler av anskaffelsen Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av anskaffelsen. 1.9 Alternative tilbud Det er ikke anledning til å levere alternative tilbud Leveringssted Tjenesten skal utføres ved Riksrevisjnens hvedkntr i Osl, Pilestredet 42. Alt arbeid skal utføres med Riksrevisjnens utstyr g prgram Kmmunikasjn vedrørende anskaffelsen Knkurransedkumentene er tilgjengelig på se under Anbudsknkurranser. Leverandørene må følge med på disse sidene fr den enkelte knkurranse. Oppdragsgiver ppdaterer frtløpende rubrikken Spørsmål g svar under hver knkurranse etter hvert sm eventuelle spørsmål er behandlet. Dersm leverandøren finner at knkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig infrmasjn, kan det skriftlig stilles spørsmål eller bes m tilleggspplysninger, se adresse nedenfr. Frist fr å sende inn slike spørsmål er 12. august Spørsmål mttatt etter 30. juni vil bli behandlet i uke 33, august Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av knkurransegrunnlaget vil gså bli ppdatert på våre nettsider. Dersm rettelser, suppleringer eller endringer kmmer så sent at det er vanskelig fr leverandøren å ta hensyn til det i tilbudet, vil det bli fastsatt en frhldsmessig frlengelse av fristen. All kmmunikasjn vedrørende knkurransedkumentene g anskaffelsen fr øvrig, skal rettes skriftlig pr. e-pst til g merkes "Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp". 2. Alminnelige regler fr gjennmføring av knkurransen 2.1 Regler fr knkurransen Anskaffelsen er mfattet av lv m ffentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 g frskrift m ffentlige anskaffelser av 7. april Fr denne anskaffelsen, sm er en EØS-anskaffelse, gjelder frskriftens del I g III. 2.2 Anskaffelsesprsedyre Denne anskaffelsen følger prsedyren åpen anbudsknkurranse". Dette innebærer at alle interesserte leverandører kan gi tilbud g at det ikke er tillatt med frhandlinger. Det kan bli aktuelt å invitere leverandørene til å presentere sitt tilbud fr ppdragsgiver. Side 7 av 12

8 2.3 Tilbudsfrist Tilbudsfrist: 20. august 2009, klkka 13: Levering Tilbudet leveres i lukket frsendelse merket «Tilbud på bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp» g sendes eller leveres til: Pstadresse: Riksrevisjnen Pstbks 8130 Dep 0032 Osl Leveringsadresse: Riksrevisjnen Pilestredet Osl Fr sent innkmne tilbud vil bli avvist. Det vil ikke bli fretatt ffentlig åpning av tilbudene. 2.5 Vedståelsesfrist Tilbudet skal være bindende til g med 16. nvember Tidsplan Aktiviteter Dat (ca.) 1. Sendt til publisering i DOFFIN g TED Tilbudsfrist Ev. presentasjn av tilbudet, inkl. metdikk aug. sept Tildeling av kntrakt Undertegning av kntrakt Kvalifikasjnskrav 3.1 Obligatriske krav Følgende dkumentasjn skal leveres sammen med tilbudet: Skatteattester sm ikke er eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp: - skatteattest fr skatt Side 8 av 12

9 - skatteattest fr merverdiavgift HMS-egenerklæring, jf. vedlegg 2 til frskrift m ffentlige anskaffelser av 7. april Egenerklæringsskjema finnes på se under Anbudsknkurranser. 3.2 Krav til leverandørens rganisatriske g juridiske stilling Det kreves at leverandøren har et lvlig etablert fretak. Dkumentasjn: Firmaattest 3.3 Krav til leverandørens øknmiske g finansielle kapasitet Det kreves meget gd sliditet g gd/best kredittverdighet i Creditinfrm. Utenlandske selskaper må kunne dkumentere tilsvarende kredittverdighet. Dkumentasjn: Leverandørens siste årsberetning, herunder revisrs beretning, samt nyere pplysninger sm har relevans fr fretakets regnskapstall. Leverandørens årsregnskap fr de t siste regnskapsårene. Riksrevisjnen vil freta kredittvurdering i Creditinfrm. 3.4 Krav til leverandørens tekniske g faglige kvalifikasjner Det kreves erfaring fra lignende ppdrag g meget gd gjennmføringsevne. I tillegg kreves det slid erfaring g spisskmpetanse på MOSS g integrasjn av tredjepartsprdukter, jf Dessuten kreves det meget gd kmpetanse på utfrming av gde g effektive brukergrensesnitt, herunder interaksjn mellm bruker g verktøy. Dkumentasjn: Leverandørens viktigste leveranser de siste tre år. Leveransenes frmål, mfang, verdi, sted g tidspunkt, samt skriftlige referanser med navn på firma g kntaktpersn. Leverandørens ttale bemanning innenfr kmpetansemråder relevant fr dette ppdraget. Det skal leveres CVer fr persner sm skal utføre ppdraget samt navn på referansepersner, jf Krav til tilbudet 4.1 Krav til dkumentasjn Tilbudet skal være skriftlig, utarbeidet på nrsk g leveres i 2 eksemplarer. Side 9 av 12

10 Det skal leveres i A4-frmat, innsatt i ringperm med innhldsfrtegnelse g inndelt i skilleark sm beskrevet nedenfr. I tillegg skal det legges ved en elektrnisk versjn av tilbudet, inkl. CVer (Wrd eller pdf). Obligatriske krav 1. Tilbudsbrev Tilbudsbrevet skal være datert g underskrevet av en persn med fullmakt. Kvalifikasjnskrav 2. Skatteattester: Fr skatt Fr merverdiavgift 3. HMS- erklæring 4. Firmaattest 5. Leverandørens siste årsberetning, herunder revisrs beretning, samt nyere pplysninger sm har relevans fr fretakets øknmi 6. Leverandørens årsregnskap fr de t siste regnskapsårene 7. Leverandørens viktigste leveranser de siste tre år. Leveransenes frmål, mfang, verdi, sted g tidspunkt, samt skriftlige referanser med navn på firma g kntaktpersn. 8. Leverandørens ttale bemanning innenfr kmpetansemråder relevant fr dette ppdraget. Det skal leveres CVer fr persner sm skal utføre ppdraget samt navn på referansepersner, jf. 5.1 Dkumentasjn av leveransen 9. Løsningsfrslag: Beskrivelse av rammeverk g metdikk fr kartlegging g analyse av arbeidsprsesser Plan fr pplæring i kartlegging g analyse av arbeidsprsesser 10. CVer fr persner sm skal utføre ppdraget 11. Erklæring m tilgjengelighet i avtaleperiden fr persner sm skal utføre ppdraget Annen dkumentasjn 12. Pris, alle frespurte priser/kstnader må være ppgitt 13. Innsigelser/frbehld Har tilbyder innsigelser/frbehld mt nen del eller frmuleringer i denne utlysningen, må disse spesifiseres i tilbudet fr å være gyldige. Frbehld sm Side 10 av 12

11 ikke lar seg kstnadsberegne, vil kunne føre til at tilbudet anses sm ufullstendig g blir avvist. 4.2 Kstnader i frbindelse med utfrming av tilbud Alle kstnader i frbindelse med utarbeidelse av tilbud skal dekkes av de respektive tilbydere. 5. Avgjørelse av knkurransen 5.1 Tildelingskriterier Tildeling av kntrakt vil skje på grunnlag av hvilket tilbud sm er øknmisk mest frdelaktig, basert på følgende kriterier: Tildelingskriterier Vekting Kmpetanser til persnene sm skal utføre ppdraget, herunder: % kunnskaper m g erfaringer fra lignende ppgaver g arbeidsfrmer, nevnt i pkt.1.3 kunnskaper m g erfaringer med prgram nevnt i pkt persnlige egenskaper Tilgang til persnene, sm skal utføre ppdraget, i avtaleperiden Vurderinger vil bli basert på CVer g referanseinnhenting. Løsningsfrslagets kvalitet, jf g % Pris 20 % Tilbudets ttalkvalitet, herunder presentasjn av tilbudet 10 % 5.2 Avlysning av knkurransen g ttalfrkastelse Oppdragsgiver frbehlder seg retten til å avlyse knkurransen eller å frkaste alle tilbudene dersm det freligger saklig grunn fr dette. 6. Kntraktsmessige frhld 6.1 Standardavtale Fr denne anskaffelsen brukes siste versjn av Statens standardavtale fr knsulentbistand. Side 11 av 12

12 6.2 Annet Følgende kntraktsklausuler kmmer i tillegg til angitte kntrakt: Taushetsplikt Taushetspliktbestemmelsene i lv m Riksrevisjnen av 7. mai 2004 nr g instruks fr infrmasjnssikkerhet i Riksrevisjnen pkt. 3.2 kmmer til anvendelse fr partene. Leverandøren skal følge instruks fr infrmasjnssikkerhet i Riksrevisjnen g tilhørende retningslinjer fr sikring av knfidensiell infrmasjn g annen sikkerhet. Disse skal gjøres tilgjengelig fr leverandøren. Leverandøren skal gså påse at underleverandører blir pålagt å følge vennevnte bestemmelser. Leverandøren, ev. tredje part(er) g underleverandør(er) skal undertegne taushetserklæring. Side 12 av 12

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG Naturfaglige registreringer av bekkekløfter synteserapport, oppsummering av gjennomførte registreringer i 2007-2010, analyse av resultater og faglige vurderinger knyttet til bekkekløfter

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder

Detaljer

DEN STATISTISKE. st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN

DEN STATISTISKE. st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN DEN STATISTISKE st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 39 DEN STATISTISKE BEHANDLINGEN AV OLJEV I RKSOMHETEN Statistisk Sentralbyrå Osl 1977 ISBN-82-537-72-9 FORORD Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer