FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE"

Transkript

1 ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

2 INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET Kommunestyret TILLITSVALGTE UTTALERETT LEDIGHET I STILLING STILLINGSANALYSE STILLINGSANALYSE OG VURDERING UTLYSNING AV STILLINGER INTERN UTLYSNING AVGJØRELSE OM INTERN UTLYSNING EVNT. EKSTERN UTLYSNING MIDLERTIDIGE STILLINGER, VIKARIATER OG ENGASJEMENT TILSETTING UTEN UTLYSNING FORNYET UTLYSNING KAN SKJE NÅR: UTLYSNING AV STILLINGER RUTINER ANSVAR INNHOLD UTLYSNINGSTEKST LIKESTILLINGSLOV, ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSER OM FORBUD MOT DISKRIMINERING VED STILLINGSUTLYSNING HELSEATTEST POLITIATTEST SIKKERHETSKLARERING UTLYSINGSMÅTER SØKNADSFRISTER BEHANDLING AV SØKNADER MOTTAK AV SØKNADER FORHÅNDSVARSLING TIL SØKERNE OFFENTLIG SØKERLISTE SØKERE SOM ØNSKER FORTROLIG BEHANDLING UTVIDET SØKERLISTE PARTENES ADGANG TIL UTVIDET SØKERLISTE SØKNADSDOKUMENTER OG REFERANSER INTERVJU SIKKERHETSVURDERING INNSTILLING TIL ANSETTELSE OMGJØRINGSMULIGHET TILBAKESENDING AV SAKEN SAKSFORBEREDELSE OG AVGJØRELSE VED MIDLERTIDIGE ANSETTELSER INTERNE OVERFØRINGER...11

3 8.1 ADMINISTRSJONSSJEFENS MYNDIGHET ANSETTELESESVILKÅR PRØVETID MELDING OM TILSETTING FASTSETTING AV LØNN/LØNNSANSIENNITET ANSETTELSESFORMULAR TILTREDELSE MELDINGSRUTINER INTRODUKSJON FORVALTNINGSLOVEN I TILSETTINGSSAKER KOMPETANSE TIL ADMINISTRASJONSSJEFEN MYNDIGHET VED OPPSIGELSER/AVSKJEDSSAKER...14

4 Rekruttering og tilsetting 1 FORMÅL OG OMFANG Reglementet er utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets vedtak av om ansettelsesmyndighet og Personalpolitiske retningslinjer. Reglementet gjelder for all rekruttering og tilsetting i Alstahaug Kommune. Dersom det skulle oppstå strid mellom reglementet og de til en hver tid gjeldende lov og avtalebestemte bestemmelser må reglementet vike. God rekruttering og personalforvaltning er kanskje de viktigste elementene i å sikre høy kvalitet og effektivitet i kommunale tjenester. Reglementet må legge opp til prosedyrer som sikrer at Alstahaug kommune rekrutterer de beste av de tilgjengelige arbeidssøkere til en hver tid. Målet er få tilsatt den søker som totalt sett er best skikket, etter kvalifikasjonsprinsippet, jfr. HTA 2, pkt 2.2 og å sikre at rekrutteringsarbeidet følger de formelle krav i tilsettingssaker slik de framgår av bl.a. Arbeidsmiljølov, Forvaltningslov, Hovedtariffavtale, Hovedavtale m.v. 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET 2.1 Kommunestyret Kommunestyret ansetter administrasjonssjef etter Kommunelovens 22 og 24 Administrasjonssjefen Administrasjonssjefen er av kommunestyret delegert alle andre tilsettinger. Administrasjonssjefen er delegert myndighet til å opprette, nedlegge og utvide stillinger innenfor godkjent budsjett. På bakgrunn av intervjuer og referanser, avholdes drøftingsmøte mellom leder og tillitsvalgt og fremmer innstilling. Drøftingsreferat skrives. Undertegnet drøftingsreferat med innstilling oversendes personalkontoret/*personalansvarlige på kommunenivå (*Uttrykket brukt i dette reglementet viser til de som til enhver tid er delegert slikt ansvar av administrasjonssjefen.) som har ansvaret for å påse at rettigheter i forhold til lov, avtaleverk og lokalt vedtatte reglement er ivaretatt. Administrasjonssjef fatter endelig vedtak og underskriver arbeidskontrakt. 2.2 TILLITSVALGTE UTTALERETT Etter Hovedavtalens Del B 3-2 har utvalg av tillitsvalgte rett til: Få uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykking og forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen. Å få tilsendt utvidet søkerliste, stillingsutlysing. Den utvidede søkerliste behandles som fortrolig dokument.

5 Tillitsvalgte skal i forhold til ovennevnte regelverk uttale seg om: Tilsettinger i faste stillinger Inntak i vikariater og øvrige midlertidige arbeidsforhold med intern overflytting i og mellom sektorene på permanent basis. 3 LEDIGHET I STILLING STILLINGSANALYSE. Enhver rekruttering må ta utgangspunkt i en stillingsanalyse og kompetansekravene må beskrives. 3.1 STILLINGSANALYSE OG VURDERING. Enhetsleder skal i samråd med tillitsvalgt(e), foreta en stillings og organisasjonsanalyse som bl.a. omfatter: o Kan oppgavene fordeles på andre? o Er det forventet endringer i organisasjonen som kan ha betydning for stillingen? o Kan stillingen inndras (lager i det tilfelle sak til politisk organ med forslag om nedleggelse) eller brukes på annen måte? o Stiller dagens situasjon krav til annen kompetanse og lønn/rekrutteringstiltak? Vurdere kompetansekrav til tilsetting. Vurdere intern/ekstern utlysing. Jfr. Pkt 5.2 og avsnittet om intern rekruttering og Hovedtariffavtalen 2, pkt 2.3 og Arbeidsmiljøloven 14-3 om deltidsansattes rett til utvidelse av stilling. A) Dersom en vurdering av ovennevnte punkter innebærer vesentlige endringer i stillingens lønns og arbeidsvilkår, legges saken fram for administrasjonssjefen til avgjørelse. B) I samråd med personalkontoret avklare om det er registrert tilsatte i vedkommende enhet eller andre enheter med omplasseringsbehov som er kvalifisert for å kunne fylle stillingen. C) Det skal legges til rette for stillingsrotasjon. D) I samråd med personalkontoret avklare om det i kommunen er arbeidstakere som har krav på ansettelse etter Arbeidsmiljøloven 14.9 (midlertidig ansettelse) og 14.2 (fortrinnsrett til ny tilsetting). Vurdere intern utlysning dersom det er kvalifiserte søkere blant allerede ansatte, jfr. avsnittet om karriereområder og HTAs 2, pkt 2.3 om utvidelse av stillingen for deltidsansatte som fyller stillingens kompetansekrav. 4 UTLYSNING AV STILLINGER Som hovedregel skal ledige stillinger utlyses offentlig med mindre det er gjort unntak som beskrevet i kapittel 5.

6 Stillinger som tilsettes av kommunestyret og lærerstillinger/lederstillinger i skolene med lenger varighet enn 6 mnd skal alltid utlyses offentlig. 5 INTERN UTLYSNING Alle stillinger skal gjøres kjent slik at kvalifiserte søkere i kommunen som har rettigheter i henhold til Hovedtariffavtale og Arbeidsmiljølov kan melde seg, jfr. ovenfor pkt. 4.1 eller deltidsansatte som etter Hovedtariffavtalen pkt. 2.3 kan ha krav på utvidelse av sitt arbeidsforhold, kan få utvidet sin stilling i tråd med bestemmelsene i avtalen. 5.1 AVGJØRELSE OM INTERN UTLYSNING EVNT. EKSTERN UTLYSNING Om intern utlysing skal foretas av ledige stillinger avgjøres av enhetsleder i samråd med personalkontoret etter drøfting med tillitsvalgte. Dersom det ikke melder seg søkere som anses kvalifiserte, lyses stillingen ut eksternt. 5.2 MIDLERTIDIGE STILLINGER, VIKARIATER OG ENGASJEMENT Ved inntak i midlertidige stillinger for kortere tid (vanligvis kortere enn 6 mnd) kan utlysning utelates når det er hensiktsmessig av hensyn til virksomhetens karakter. Sektorleder må påse at vikarer og midlertidige tilsatte har de kvalifikasjoner som tilsvarer det en normalt ville kreve ved fast tilsetting. Ved lengre vikariater og når vikariatet kan forventes å gå over i fast tilsetting skal hovedreglene om ekstern eller intern utlysing følges. Foretas utlysing skal vikariater normalt utlyses med tidsavgrensning. I de tilfeller det er tvil om stillingsinnehaver vil gjeninntre, kan formuleringen eks. vis: Vikariat i 6 måneder med mulighet for fast tilsetting brukes. 5.3 TILSETTING UTEN UTLYSNING I særlige tilfeller kan Administrasjonssjef vedta at en stilling skal besettes uten utlysing: Ved omgjøring fra midlertidig til fast stilling på grunnlag av folkevalgt organs vedtak. Ved omplassering som følge av omorganisering og ved fortrinnsrett til nytilsetting etter arbeidsmiljølovens I rekrutteringssaker med liten søkertilgang og behov for spesiell kompetanse. Ved jobbrotasjon, jfr. pkt 3.1 C 5.4 FORNYET UTLYSNING KAN SKJE NÅR: Søkergrunnlag og kvalifikasjoner ikke er tilfredsstillende Ved fornyet utlysning skal tidligere søkere informeres og forespørres om de ønsker å opprettholde sin søknad.

7 6 UTLYSNING AV STILLINGER RUTINER 6.1 ANSVAR Enhetsleder skal etter drøfting med tillitsvalgte og i samråd med personalkontoret, utforme utlysingstekst på grunnlag av stillings og organisasjonsanalyse, jfr. pkt. 4.1, og foretar utlysing i aktuelle media. HTV for det/de aktuelle forbund skal orienteres. 6.2 INNHOLD UTLYSNINGSTEKST Utlysingsteksten skal normalt inneholde: Overskrift stilling. Tilsettingsforhold, fast eller midlertidig. (varighet) Beskrivelse av stillingens arbeidsoppgaver. Kvalifikasjonskrav. Lønns og arbeidsbetingelser. Ev. lønnsfastsettelse etter avtale. Krav til helseattest evt. politiattest, jfr. avsnittene nedenfor. Henvendelsesmulighet, kontaktperson, telefonnr. Opplysninger om behandling av ønske om konfidensiell behandling. Det må foreligge saklig begrunnelse for å kunne gi unntak. Jfr. 9.3 og Offentleglova 25. Søknad sendes sektor eller personalkontor på bakgrunn av hva som er avtalt. Utlysingsteksten er bindende for saksbehandler i forbindelse med søkervurderingen. 6.3 LIKESTILLINGSLOV, ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSER OM FORBUD MOT DISKRIMINERING VED STILLINGSUTLYSNING Diskriminering Ut fra likestillingslovens bestemmelser skal følgende iakttas ved stillingsutlysing: Stillinger må ikke lyses ledig bare for det ene kjønn, med mindre det er åpenbar grunn for det, jfr. likestillingslovens 4. Stillingsbetegnelser skal i utgangspunktet være kjønnsnøytrale. I de tilfeller det ikke finnes dekkende betegnelser skal det framgå av utlysingen at stillingen kan søkes av begge kjønn. ( eks. formann.) Stillinger skal utlyses med de krav til kompetanse som er nødvendig for stillingens oppgaver. Ved utlysing av høyere/ledende stillinger skal det gjøres oppmerksom på at kommunen arbeider for en jevnere kjønnsfordeling. Ut fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser skal følgende iakttas ved stillingsutlysing: Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder er forbudt. Bestemmelsene gjelder tilsvarende ved diskriminering av arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt.

8 Ved diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn gjelder diskrimineringsloven. 6.4 HELSEATTEST Krav om tilfredsstillende helseattest skal ta med i utlysingen for følgende grupper: Brannvesen/feiervesen. Arbeidstakere som skal tilsettes eller gjeninntrer i stilling innen helse- og sosialtjenesten, lærerstillinger eller andre stillinger tilknyttet barneomsorg, som kommer fra, eller har oppholdt seg minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose må fremlegge helseattest som viser tuberkulinstatus og røntgenundersøkelse. Dette gjelder også midlertidige ansatte, vikarer og hospitanter. Helseattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder og leveres arbeidsstedet ved tiltredelse. Krav om helseattest bortfaller normalt ved interne overføringer. 6.5 POLITIATTEST Ved utlysing av stillinger innen barnehagene, grunnskolene, barnevern, omsorgen for funksjonshemmede og i brann og feiervesenet skal utlysingen inneholde krav om at tilfredsstillende politiattest som må framlegges før tiltredelse. 6.6 SIKKERHETSKLARERING. Krever stillingen sikkerhetsklarering (sikkerhetslov) skal dette opplyses. 6.7 UTLYSINGSMÅTER. Ved ekstern utlysing: Kommunens hjemmeside og NAV Fellesannonse i Helgelands Blad hver fredag Bruk av aktuelle aviser/samkjøringer og/eller fagtidsskrifter. Ved intern utlysing: Internrundskriv gjennom personalkontoret og intranett. Personalkontoret skal sende kopi til tilsattes organisasjoner av alle eksternt og internt utlyste stillinger. ( jfr. Hovedavtalens Del B 3-1) 6.8 SØKNADSFRISTER Søknadsfrist på både internt og eksternt utlyste stillinger skal være minst 14 dager. 7 BEHANDLING AV SØKNADER Søknader til ledige stillinger skal behandles etter følgende regler: 7.1 MOTTAK AV SØKNADER FORHÅNDSVARSLING TIL SØKERNE Søknader registreres i VISMA HRM. Ved søknadsfristens utløp skal personalkontoret gi søkerne en bekreftelse på at søknaden er mottatt og med opplysning om når tilsettingssaken kan forventes behandlet, jfr. Forvaltningsloven 11 a.

9 7.2 OFFENTLIG SØKERLISTE Offentlig søkerliste sendes media/andre som ber om det under henvisning til Offentlighetslovens 6 nr SØKERE SOM ØNSKER FORTROLIG BEHANDLING Anmodning om fortrolig behandling skal begrunnes. 7.4 UTVIDET SØKERLISTE PARTENES ADGANG TIL UTVIDET SØKERLISTE Saksbehandlere har tilgang til utvidet søkerliste i HRM rekrutteringsadministrasjon. Denne inneholder søkers navn og alder oversikt over utdanning og eksamener oversikt over arbeidspraksis med arbeidssted og stilling og/eller arbeidsområde/oppgaver samt lengden av praksis i de forskjellige stillinger. Part i saken (søker) har rett til å gjøre seg kjent med samtlige øvrige søkeres navn og alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis gjennom utvidet søkerliste. Jfr. 18 og 19 Forskrift til Forvaltningsloven. 7.5 SØKNADSDOKUMENTER OG REFERANSER Innstillende myndighet skal undersøke opplysningene i søknaden og be om ytterligere eller kompletterende informasjon fra søkeren når det kreves. Det bør innhentes referanser fra tidligere arbeidsgivere for de mest aktuelle søkere. Referanser som søkerne selv har nevnt i søknaden, kan kontaktes uten nærmere avtale med søkeren. Vær presis på hva man etterspør ved referanseinnhenting. Referanse innhentes før intervju Referat fra referanseintervju skal føres Ønskes andre referanser kontaktet, skal tillatelse fra søkeren innhentes. Kommunen har eget hjelpedokument for Innhenting av referanser. 7.6 INTERVJU Det skal som hovedregel gjennomføres intervju med søkere som er aktuelle for innstilling. Hvem som skal delta under intervju avhenger av stillingens art samt organisering og arbeidsdeling. Som et minimum bør følgende delta: Enhetsleder/arbeidsplassleder Plasstillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt for faggruppe, etter organisasjonenes ønske.

10 For stillinger der tilsettingsmyndigheten er lagt til kommunestyre skal det på forhånd avklares med det aktuelle organ om medlemmer i disse organer skal delta i intervju. Intervjugruppen bør begrenses til maksimum 5 personer. Kompetansekrav og dokumenter/referanser definerer innhold i intervjuet. Kommunen har hjelpedokumenter. 7.7 SKIKKETSHETVURDERING Etter Hovedtariffavtalen (HTA) kap.1, 2, skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen). For utdanningspersonell gjelder Opplæringsloven De formelle kvalifikasjoner vil som regel framgå av selve søknaden, vitnemål og attester. Den stillingsbeskrivelse og de kvalifikasjonskrav som er fastsatt i utlysingsteksten, er bindende for tilsettingsorganet. Prinsippet om moderat kjønnskvotering (dvs. når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, og kvinner er underrepresentert), samt ansiennitetsprinsippet (dvs. når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i kommunen), er avtalefestet i HTA, kap.1, INNSTILLING TIL ANSETTELSE Alle søknader skal behandles og vurderes. Innstilling skal bygge på et saklig og samvittighetsfullt skjønn basert på en vurdering av kvalifikasjonene, teoretisk utdanning, praksis og personlige egenskaper. Det bør vanligvis innstilles 3 søkere dersom disse er kvalifisert i henhold til utlysingstekst. Innstillingen utformes og fremmes av den som har innstillingsmyndighet overfor ansettelsesmyndigheten. Når innstillingen er ferdig sendes den til personalkontoret. Personalkontoret v/administrasjonssjef fatter endelig vedtak 7.9 OMGJØRINGSMULIGHET TILBAKESENDING AV SAKEN Dersom administrasjonssjefen mener det er grunner til å få vurdert andre søkere enn de som innstillende myndighet har ansett som aktuell eller har innstilt, skal saken sendes tilbake til enhetsleder til ny vurdering. Gjennom saksbehandlingen skal det tilstrebes enighet mellom innstillende myndighet og tilsettingsmyndigheten før avgjørelse fattes SAKSFORBEREDELSE OG AVGJØRELSE VED MIDLERTIDIGE ANSETTELSER Avtale om midlertidig ansettelse kan inngås i henhold til Arbeidsmiljølovens 14.9 og i henhold til Hovedtariffavtalen.

11 Enhetsleder gis adgang til å foreta midlertidige tilsetting inntil 6 måneder, innenfor budsjettrammen, når det er behov for rask avklaring. Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Dette gjelder likevel ikke deltaker i arbeidsmarkedstiltak som omfattes av andre ledd bokstav d. Varselet skal anses for å være gitt når det er kommet fram til arbeidstakeren. Dersom fristen ikke overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned etter at varsel er gitt. Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. For arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforhold til anvendelse. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstaker som er midlertidig ansatt etter første ledd bokstav c, d og e. De mest aktuelle tilfellene hvor det er anledning til å bruke midlertidig tilsetting er: VIKARIATER. - dvs. vikar for navngitt person i forbindelse med permisjon for utdanning, omsorg, svangerskap m.v. Som vikar for navngitt person regnes også midlertidig tilsetting i perioden mellom når en person slutter i en stilling og til en ny har tiltrådt. Ferievikarer regnes for vikarer for navngitte personer. SESONGARBEID. Det kan tilsettes personer midlertidig for å dekke arbeidskraftbehov som knytter seg til sesongmessige svingninger. PROSJEKTARBEID. Det er adgang til å inngå midlertidig tilsetting ved prosjektarbeid forutsatt at prosjektet skiller seg fra det arbeidet som ordinært utføres i sektoren. Prosjektet må være avgrenset i tid eller i forhold til når arbeidsoppdraget skal være utført, og arbeidsoppgavene må ikke være en del av den ordinære drift. EKSTRAORDINÆRT BEHOV/ARBEIDSTOPPER. Det er adgang til å inngå midlertidig arbeidsavtale ut fra pasienters situasjon når det er påkrevd med ekstra personell i forbindelse med sykdom/dødsfall omsorg ved livets slutt eller tidsavgrensede ekstraordinære tiltak for barn i barnehage eller skole. PRAKSISARBEID. I forbindelse med arbeid i utdanningssituasjon eller nødvendig praksis for opptak til utdanningsinstitusjon, kan midlertidig arbeidsavtale inngås. ARBEIDSMARKEDSTILTAK. Det gis adgang til midlertidig tilsetting for deltaker i arbeidsmarkedstiltak. Slike tiltak må være utformet i regi av eller i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten.

12 MANGLENDE KVALIFISERT PERSONELL Det kan være behov for å kunne tilsette midlertidig i de tilfellene det ikke er kvalifiserte søkere til en stilling. Det vil vesentlig gjelde stillinger der det er fastsatt bestemte utdanningskrav i særlov eller dette er begrunnet i en bemannings-/organisasjonsplan. ÅREMÅLSANSETTELSE av virksomhetens øverste leder dersom det er gjort avtale om det etter ledervilkårsavtalen. I de tilfeller enhetsleder er i tvil om vilkårene for midlertidig tilsetting er til stede, skal dette tas opp snarest med personalansvarlig på kommunenivå for juridisk avklaring. Enhetsleder skal iaktta følgende formelle krav ved midlertidige tilsettinger: For arbeidsforhold som varer kortere enn 1 måned skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett varighet av arbeidsforholdet. For arbeidsforhold av lengre varighet enn 1 måned er lovens krav at skriftlig arbeidsavtale skal foreligge senest en måned etter at arbeidstaker tiltrådte. For arbeidstaker som har vært midlertidig tilsatt lengre enn 1 år, skal vedkommende enhetsleder sende arbeidstakeren skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest 1 måned før fratredelsestidspunktet. Sektorleder er ansvarlig for at avtale inngås og skrives. Lønningskontoret skal ha kopi av inngåtte avtaler innen 25. inneværende måned for at lønn kan bli utbetalt den 12. påfølgende måned. Lønn skal ikke utbetales uten at det foreligger gyldige avtaler. 8 INTERNE OVERFØRINGER 8.1 ADMINISTRSJONSSJEFENS MYNDIGHET Ved ledighet innenfor stillingsnivåer som er angitt som interne karriereområder, kan arbeidstakere overføres til ledig stilling når: Det er hensiktsmessig for organisasjonen og den tilsatte selv har ønske om det. Der det er kompetansebehov i ledig stilling som tilsier det og/eller at det mangler behov for kompetansen i eksisterende stilling Deltidstilsatte ønsker å utvide sitt arbeidsforhold inntil 1/1 stilling, og sektorleder ikke har merknader til det. Jfr. avsnitt om Intern rekruttering. 9 ANSETTELESESVILKÅR Arbeidstakere tilsettes for tjeneste i Alstahaug Kommune, ikke i den enkelte enhet/arbeidssted, på de lønns og arbeidsvilkår som framgår av gjeldende lover, reglementer, tilsettingsdokumenter og tariffavtaler.

13 Arbeidstakeren må finne seg i forandringer i sitt arbeidsområde når dette er saklig begrunnet. 9.1 PRØVETID Arbeidstakere tilsettes skriftlig med en prøvetid på 6 måneder. Dette gjelder normalt ikke tilsatte i midlertidige stillinger, vikariater med varighet under 6 måneder og budsjettert sesonghjelparbeid. Tilsettingsmyndigheten kan frafalle vilkåret om prøvetid i særskilte tilfelle. I prøveperioden gjelder 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist. Vurdering og bedømmelse av arbeidstakeren i prøvetiden skal skje i samsvar med vedtatt Introduksjon av nytilsatte. Nærmeste overordnede plikter å følge opp kommunens: Introduksjon av nytilsatte I god tid før prøvetidens utløp skal vedkommende enhetsleder melde fra dersom det foreligger grunner som taler mot fast tilsetting. Spørsmålet om oppsigelse forelegges administrasjonssjefen snarest, jfr. Hovedavtalens bestemmelser. 9.2 MELDING OM TILSETTING Når vedtak er gjort, avsluttes tilsettingsprosedyren med utsending av tilsettingsbrev til vedkommende søker (tilsatt). I tilsettingsbrevet skal framgå hvilke vilkår og forpliktelser som gjelder for stillingen Dersom innstilte nr.1 skulle takke nei eller ikke svare innen fastsatt frist, normalt 10 dager, sendes tilbud til neste reserve i henhold til vedtak. Ansvarlig for melding om tilsettinger foretatt av: Kommunestyret: Personalkontoret Administrasjonssjefen: Personalkontoret Når skriftlig aksept av at stillingen er mottatt, sendes snarest underretning til øvrige søkere. 9.3 FASTSETTING AV LØNN/LØNNSANSIENNITET Administrasjonssjef v/personalkontoret fastsetter lønn for alle faste stillinger. Enhetsleder fastsetter lønn etter samråd med personalkontoret lønn for midlertidige stillinger. I tvilstilfeller legges fram for administrasjonssjefen til avgjørelse. Lønnsansiennitet følger Hovedavtalens bestemmelser. 10 ANSETTELSESFORMULAR Det er utarbeidet tilsettingsformularer i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser, som skal brukes ved alle tilsettinger.

14 Ved tilsetting av ledere brukes formular for Lederavtaler. 11 TILTREDELSE MELDINGSRUTINER INTRODUKSJON Ved tiltredelse får arbeidstakeren utlevert reglement/retningslinjer som regulerer arbeidsforholdet. Ansvarlig: Personalkontoret. Personalkontoret sikrer at reglement/retningslinjer blir utlevert. Enhetsleder har ansvar for introduksjonen ved den enkelte enhet og for at arbeidstaker bekrefter å ha satt seg inn i rutiner særlige retningslinjer for stillingen, taushetserklæring, informasjonssikkerhet og HMS planer for virksomheten. Det skal alltid inngås gyldig arbeidsavtale før tiltredelse av et arbeidsforhold: Ansvarlig faste arbeidsforhold/vikariat: Personalkontoret. Ansvarlig for midlertidige tilsettinger inntil 6 måneder: enhetsleder er ansvarlig for at tidsbegrenset arbeidsavtale inngås og sendes personalkontoret ved tiltredelse. 12 FORVALTNINGSLOVEN I TILSETTINGSSAKER Etter forvaltningslovens 2 er avgjørelser om tilsettinger å regne som enkeltvedtak. Se dog samme lovs 3 annet ledd. Retten til partsinnsyn etter lovens 18 og 19 er supplert av partsoffentlighet i saker om tilsettinger i den offentlige forvaltning, jfr. Offentleglova 5 og 6. Personalansvarlige på kommunenivå er saksbehandler for klager fra søkere og dersom det kommer krav om begrunnelse for tilsettingsvedtak. I tilsettingssaker gjelder likeledes følgende: Forvaltningslovens 11 om veiledningsplikt. Forvaltningslovens 16 om forhåndsvarsling. Dette ivaretas ved å sende melding til søkerne om at søknad er mottatt og når avgjørelse i saken kan forventes. Forvaltningslovens 17 om saksforberedelsen. Det er ikke klageadgang ved ansettelsessaker etter Forvaltningslovens bestemmelser. 13 KOMPETANSE TIL ADMINISTRASJONSSJEFEN. Administrasjonssjefen har kompetanse i følgende personalforvaltningsspørsmål: Omplassering Partiell oppsigelse Oppsigelse og endringsoppsigelse. Enhetsleder er delegert ansvar for: Tilrettevisning i arbeidsforhold foretas av nærmeste overordnede (arbeidsleder)

15 Advarsel i arbeidsforhold skal avgis av sektorleder. (Det utarbeides egne prosedyrer for tilrettevisning og advarsel i arbeidsforhold) MYNDIGHET VED OPPSIGELSER/AVSKJEDSSAKER. Ved oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser, jfr. 15 om Opphør av arbeidsforhold. A) Oppsigelse/avskjed der kommunestyret har tilsettingsmyndighet foretas av dette organet. B) Der tilsettingsmyndigheten er delegert til administrasjonssjefen, tar denne selv beslutning om oppsigelse eller avskjed i arbeidsforholdet. I enkeltsaker kan administrasjonssjefen delegere beslutningsmyndighet. Personalsjef Oppsigelsen står sentralt. Eks. skolefaglige, sykepleiefaglige vurderinger m.v. Beslutning og suspensasjon behandles på samme måte. C) Tillitsvalgte /rådgivers medvirkning i oppsigelse eller avskjedssaker i arbeidsforhold følger Arbeidsmiljølovens bestemmelser, jfr og Det vises ellers til Plan for nedbemanning. VEDTAK OM TILSETTING Dato: Hjemmel for tilsettingen

16 Vedlegg (protokoll fra drøftingsmøte) Tilstede fra arbeidsgiver Vedtak: I stillingen som: Stillingskode: Tilsettes (navn): I stillingsprosent: Arbeidssted: Fast fra dato: Ved vikariat: Vikar for: Tilsetting gjelder for perioden: Bruttolønn: Vara: Underskrift av tilsettingsmyndighet Kopi: Fagforening

REGLEMENT FOR REKRUTTERING, TILSETTING OG PERSONALFORVALTNING

REGLEMENT FOR REKRUTTERING, TILSETTING OG PERSONALFORVALTNING Alstahaug kommune REGLEMENT FOR REKRUTTERING, TILSETTING OG PERSONALFORVALTNING Arbeidsgiver, Fagforbundet og Utdanningsforbundet, har i et møte gått igjennom dette reglementet for revidering. Forslag

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

TILSETTING OG PERSONALFORVALTNINGS- REGLEMENT

TILSETTING OG PERSONALFORVALTNINGS- REGLEMENT Alstahaug kommune TILSETTING OG PERSONALFORVALTNINGS- REGLEMENT Vedtatt i Administrasjonsutvalget 14.12.01 Referert i Kommunestyret 19.12.01 Revidert i Administrasjonsutvalget 23.06.2006 Revidert i Adm.utvalget

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Tilsettinger Problemstillinger Tillitsvalgets rettigheter og rolle ved tilsettinger Søkers rettigheter Fortrinnsrett Krav til saksbehandling Vurdering av hvem som skal ansettes kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010 TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Arbeidslivsdag UiA 2013

Arbeidslivsdag UiA 2013 Arbeidslivsdag UiA 2013 Når utlyses stillinger? Hver kommune utlyser i felles annonse (hovedutlysning). Denne gjelder for faste stillinger og vikariater fra skolestart høsten 2013. Søknadsfrist som regel

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Kunngjøring av ledig stilling

Kunngjøring av ledig stilling Kunngjøring av ledig stilling I Fellesannonsen i Trønder-Avisa er det kun en henvisning til de kunngjøringstekster som er lagt ut på internett, eller som kan hentes ut fra informasjonen. Det er viktig

Detaljer

Reglementet gjelder for alle ansettelser i Alta kommune inkl. lærere i grunnskolen, uansett ansettelsesforhold.

Reglementet gjelder for alle ansettelser i Alta kommune inkl. lærere i grunnskolen, uansett ansettelsesforhold. ANSETTELSESREGLEMENT. Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.mars 1996. 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle ansettelser i Alta kommune inkl. lærere i grunnskolen, uansett ansettelsesforhold. Reglene

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Tilsettinger Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Mål for økta: Kunne mer om hvordan tilsetting skjer (tilsettingsprosessen) Vite noe om de lover og avtaler som styrer en tilsettingsprosess Hvem

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Tilsettinger og overtallighet

Tilsettinger og overtallighet Tilsettinger og overtallighet 12. april 2012 Hvor står det? Håndbok Oslo kommunes tariffområde Forvaltningsloven Opplæringsloven og forskrifter til opplæringsloven Arbeidsmiljøloven Rundskriv nr 7/2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Innherred samkommune ANSETTELSESREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

Innherred samkommune ANSETTELSESREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Innherred samkommune ANSETTELSESREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Utarbeidet av partsammensatt utvalg. Høring 20.12.05 16.1.06 Ny høring 23.01.06 06.02.06 Vedtatt i

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune

Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune Forvaltningsrevisjon nr 1738-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden juni 2009 til januar 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av ansettelsesrutinene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. TILSETTINGSSAK 2. PERSONALMAPPE 3. ANNEN PERSONALDOKUMENTASJON I ESA 4. PERSONALDOKUMENTASJON UTENOM ESA Troms fylkeskommune

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

Tilsetting i barnehage og skole Utdanningsforbundet Vest-Agder 04.02.2013

Tilsetting i barnehage og skole Utdanningsforbundet Vest-Agder 04.02.2013 Tilsetting i barnehage og skole Utdanningsforbundet Vest-Agder 04.02.2013 advokatfullmektig Marianne Gjerstad Advokatfirma Raugland Innledning Tema: Advokatfirma Hvordan: tilsettingsprosessen Hvem: rangeringen

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp.

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp. Saksnr: 201529742-4 Saksbehandler: WMSA Delarkiv: ESARK-0719 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ÅREMÅLSSTILLINGER I BERGEN KOMMUNE Bystyret har i sak 318/04 vedtatt å ta i bruk åremål ved nyansettelser i topplederstillinger

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE 1.LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE 1.1.Generelt 1.2.Målsetting 2.LØNN VED TILSETTING 2.1. Utlysningstekst 2.2.Rammer for lønnsfastsettelse

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014. Omstilling og nedbemanning

Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014. Omstilling og nedbemanning Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Omstilling og nedbemanning OB Omstilling - Omorganiseringer Arbeidsgivers styringsrett å organisere virksomheten etter forutgående drøftinger med tillitsvalgte.

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Utredningskomiteen

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Utredningskomiteen Engerdal kommune Saksmappe: 2016/86-625/2016 Saksbehandler: Terje Vestad Saksframlegg Sommerjobbgaranti - ungdom 15-17 år. Prøveordning Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Utredningskomiteen Saksdokumenter

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Oppsigelse Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Hjemmel for oppsigelse (materielle vilkår) Arbeidsgiver kan si opp en ansatt med hjemmel

Detaljer

Personaljuss. Utvalgte emner. Advokat Ulf Knobloch Johannessen

Personaljuss. Utvalgte emner. Advokat Ulf Knobloch Johannessen Personaljuss. Utvalgte emner. Advokat Ulf Knobloch Johannessen Systematikk Introduksjon og oversikt Spørsmål og diskusjon underveis Maler og standarddokumenter Teamene 1) Oversikt over regelverket i arbeidsretten

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 25.06.2015 2015/1017-7814/2015 Arkivkode: 412 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Silje

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 19.02.2015 2015/438-1847/2015 Arkivkode: Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Charlotte

Detaljer

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger. PROTOKOLL Med hjemmel i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, 14-9 (3) har medlemsbedrifter i Abelia/NHO adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid,

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 1 VEDLEGG 2 6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 6.1.1. Tilsetting av felles leder 6.1.1.1 Tilsetting av felles leder på statlige vilkår Kunngjøring skjer ihht de fastlagte statlige bestemmelser, der hovedregelen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 06.06.2016 2016/306-7741/2016 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 14.06.2016 2016/207-8192/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 7 Lars

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 02.05.2016 2016/207-5997/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 6 Sol Gabrielle

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 2. juni 2009. Retningslinjen avløser

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 30.06.2015 2015/821-8104/2015 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lise

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

for Steinkjer kommune

for Steinkjer kommune PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING for Steinkjer kommune Revidert 25.02.97 (korrigert i omstillingsutvalget 11.11.02, samt for endringer i hovedavtalen, arbeidsmiljøloven og organisasjonsmessige endringer i Steinkjer

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 22.02.2016 2016/125-2628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lone

Detaljer

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune.

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune. Oslo kommune Byrådet Rundskriv 21/2012 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 201200592-2 kommunale foretak Arkivkode: 050 Fra: Byrådsavdeling for finans Utsendt dato: 11.06.2012 Saksbeh.:

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Vel møtt! Tove Randi Olsen (sign.) Nestleder

Vel møtt! Tove Randi Olsen (sign.) Nestleder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: 3. etg. Herredshuset, Verdal Dato: 19.03.2012 Tid: 13:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Ansettelsesreglement. Reglement. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 11.11.2014 Websak: 14/1970. Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen

Ansettelsesreglement. Reglement. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 11.11.2014 Websak: 14/1970. Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Reglement Ansettelsesreglement Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 11.11.2014 Websak: 14/1970 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Distribusjon: Hjemmeside, QM+ INNHOLD 0: REGLEMENTETS FORMÅL

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer