FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE"

Transkript

1 ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

2 INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET Kommunestyret TILLITSVALGTE UTTALERETT LEDIGHET I STILLING STILLINGSANALYSE STILLINGSANALYSE OG VURDERING UTLYSNING AV STILLINGER INTERN UTLYSNING AVGJØRELSE OM INTERN UTLYSNING EVNT. EKSTERN UTLYSNING MIDLERTIDIGE STILLINGER, VIKARIATER OG ENGASJEMENT TILSETTING UTEN UTLYSNING FORNYET UTLYSNING KAN SKJE NÅR: UTLYSNING AV STILLINGER RUTINER ANSVAR INNHOLD UTLYSNINGSTEKST LIKESTILLINGSLOV, ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSER OM FORBUD MOT DISKRIMINERING VED STILLINGSUTLYSNING HELSEATTEST POLITIATTEST SIKKERHETSKLARERING UTLYSINGSMÅTER SØKNADSFRISTER BEHANDLING AV SØKNADER MOTTAK AV SØKNADER FORHÅNDSVARSLING TIL SØKERNE OFFENTLIG SØKERLISTE SØKERE SOM ØNSKER FORTROLIG BEHANDLING UTVIDET SØKERLISTE PARTENES ADGANG TIL UTVIDET SØKERLISTE SØKNADSDOKUMENTER OG REFERANSER INTERVJU SIKKERHETSVURDERING INNSTILLING TIL ANSETTELSE OMGJØRINGSMULIGHET TILBAKESENDING AV SAKEN SAKSFORBEREDELSE OG AVGJØRELSE VED MIDLERTIDIGE ANSETTELSER INTERNE OVERFØRINGER...11

3 8.1 ADMINISTRSJONSSJEFENS MYNDIGHET ANSETTELESESVILKÅR PRØVETID MELDING OM TILSETTING FASTSETTING AV LØNN/LØNNSANSIENNITET ANSETTELSESFORMULAR TILTREDELSE MELDINGSRUTINER INTRODUKSJON FORVALTNINGSLOVEN I TILSETTINGSSAKER KOMPETANSE TIL ADMINISTRASJONSSJEFEN MYNDIGHET VED OPPSIGELSER/AVSKJEDSSAKER...14

4 Rekruttering og tilsetting 1 FORMÅL OG OMFANG Reglementet er utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets vedtak av om ansettelsesmyndighet og Personalpolitiske retningslinjer. Reglementet gjelder for all rekruttering og tilsetting i Alstahaug Kommune. Dersom det skulle oppstå strid mellom reglementet og de til en hver tid gjeldende lov og avtalebestemte bestemmelser må reglementet vike. God rekruttering og personalforvaltning er kanskje de viktigste elementene i å sikre høy kvalitet og effektivitet i kommunale tjenester. Reglementet må legge opp til prosedyrer som sikrer at Alstahaug kommune rekrutterer de beste av de tilgjengelige arbeidssøkere til en hver tid. Målet er få tilsatt den søker som totalt sett er best skikket, etter kvalifikasjonsprinsippet, jfr. HTA 2, pkt 2.2 og å sikre at rekrutteringsarbeidet følger de formelle krav i tilsettingssaker slik de framgår av bl.a. Arbeidsmiljølov, Forvaltningslov, Hovedtariffavtale, Hovedavtale m.v. 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET 2.1 Kommunestyret Kommunestyret ansetter administrasjonssjef etter Kommunelovens 22 og 24 Administrasjonssjefen Administrasjonssjefen er av kommunestyret delegert alle andre tilsettinger. Administrasjonssjefen er delegert myndighet til å opprette, nedlegge og utvide stillinger innenfor godkjent budsjett. På bakgrunn av intervjuer og referanser, avholdes drøftingsmøte mellom leder og tillitsvalgt og fremmer innstilling. Drøftingsreferat skrives. Undertegnet drøftingsreferat med innstilling oversendes personalkontoret/*personalansvarlige på kommunenivå (*Uttrykket brukt i dette reglementet viser til de som til enhver tid er delegert slikt ansvar av administrasjonssjefen.) som har ansvaret for å påse at rettigheter i forhold til lov, avtaleverk og lokalt vedtatte reglement er ivaretatt. Administrasjonssjef fatter endelig vedtak og underskriver arbeidskontrakt. 2.2 TILLITSVALGTE UTTALERETT Etter Hovedavtalens Del B 3-2 har utvalg av tillitsvalgte rett til: Få uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykking og forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen. Å få tilsendt utvidet søkerliste, stillingsutlysing. Den utvidede søkerliste behandles som fortrolig dokument.

5 Tillitsvalgte skal i forhold til ovennevnte regelverk uttale seg om: Tilsettinger i faste stillinger Inntak i vikariater og øvrige midlertidige arbeidsforhold med intern overflytting i og mellom sektorene på permanent basis. 3 LEDIGHET I STILLING STILLINGSANALYSE. Enhver rekruttering må ta utgangspunkt i en stillingsanalyse og kompetansekravene må beskrives. 3.1 STILLINGSANALYSE OG VURDERING. Enhetsleder skal i samråd med tillitsvalgt(e), foreta en stillings og organisasjonsanalyse som bl.a. omfatter: o Kan oppgavene fordeles på andre? o Er det forventet endringer i organisasjonen som kan ha betydning for stillingen? o Kan stillingen inndras (lager i det tilfelle sak til politisk organ med forslag om nedleggelse) eller brukes på annen måte? o Stiller dagens situasjon krav til annen kompetanse og lønn/rekrutteringstiltak? Vurdere kompetansekrav til tilsetting. Vurdere intern/ekstern utlysing. Jfr. Pkt 5.2 og avsnittet om intern rekruttering og Hovedtariffavtalen 2, pkt 2.3 og Arbeidsmiljøloven 14-3 om deltidsansattes rett til utvidelse av stilling. A) Dersom en vurdering av ovennevnte punkter innebærer vesentlige endringer i stillingens lønns og arbeidsvilkår, legges saken fram for administrasjonssjefen til avgjørelse. B) I samråd med personalkontoret avklare om det er registrert tilsatte i vedkommende enhet eller andre enheter med omplasseringsbehov som er kvalifisert for å kunne fylle stillingen. C) Det skal legges til rette for stillingsrotasjon. D) I samråd med personalkontoret avklare om det i kommunen er arbeidstakere som har krav på ansettelse etter Arbeidsmiljøloven 14.9 (midlertidig ansettelse) og 14.2 (fortrinnsrett til ny tilsetting). Vurdere intern utlysning dersom det er kvalifiserte søkere blant allerede ansatte, jfr. avsnittet om karriereområder og HTAs 2, pkt 2.3 om utvidelse av stillingen for deltidsansatte som fyller stillingens kompetansekrav. 4 UTLYSNING AV STILLINGER Som hovedregel skal ledige stillinger utlyses offentlig med mindre det er gjort unntak som beskrevet i kapittel 5.

6 Stillinger som tilsettes av kommunestyret og lærerstillinger/lederstillinger i skolene med lenger varighet enn 6 mnd skal alltid utlyses offentlig. 5 INTERN UTLYSNING Alle stillinger skal gjøres kjent slik at kvalifiserte søkere i kommunen som har rettigheter i henhold til Hovedtariffavtale og Arbeidsmiljølov kan melde seg, jfr. ovenfor pkt. 4.1 eller deltidsansatte som etter Hovedtariffavtalen pkt. 2.3 kan ha krav på utvidelse av sitt arbeidsforhold, kan få utvidet sin stilling i tråd med bestemmelsene i avtalen. 5.1 AVGJØRELSE OM INTERN UTLYSNING EVNT. EKSTERN UTLYSNING Om intern utlysing skal foretas av ledige stillinger avgjøres av enhetsleder i samråd med personalkontoret etter drøfting med tillitsvalgte. Dersom det ikke melder seg søkere som anses kvalifiserte, lyses stillingen ut eksternt. 5.2 MIDLERTIDIGE STILLINGER, VIKARIATER OG ENGASJEMENT Ved inntak i midlertidige stillinger for kortere tid (vanligvis kortere enn 6 mnd) kan utlysning utelates når det er hensiktsmessig av hensyn til virksomhetens karakter. Sektorleder må påse at vikarer og midlertidige tilsatte har de kvalifikasjoner som tilsvarer det en normalt ville kreve ved fast tilsetting. Ved lengre vikariater og når vikariatet kan forventes å gå over i fast tilsetting skal hovedreglene om ekstern eller intern utlysing følges. Foretas utlysing skal vikariater normalt utlyses med tidsavgrensning. I de tilfeller det er tvil om stillingsinnehaver vil gjeninntre, kan formuleringen eks. vis: Vikariat i 6 måneder med mulighet for fast tilsetting brukes. 5.3 TILSETTING UTEN UTLYSNING I særlige tilfeller kan Administrasjonssjef vedta at en stilling skal besettes uten utlysing: Ved omgjøring fra midlertidig til fast stilling på grunnlag av folkevalgt organs vedtak. Ved omplassering som følge av omorganisering og ved fortrinnsrett til nytilsetting etter arbeidsmiljølovens I rekrutteringssaker med liten søkertilgang og behov for spesiell kompetanse. Ved jobbrotasjon, jfr. pkt 3.1 C 5.4 FORNYET UTLYSNING KAN SKJE NÅR: Søkergrunnlag og kvalifikasjoner ikke er tilfredsstillende Ved fornyet utlysning skal tidligere søkere informeres og forespørres om de ønsker å opprettholde sin søknad.

7 6 UTLYSNING AV STILLINGER RUTINER 6.1 ANSVAR Enhetsleder skal etter drøfting med tillitsvalgte og i samråd med personalkontoret, utforme utlysingstekst på grunnlag av stillings og organisasjonsanalyse, jfr. pkt. 4.1, og foretar utlysing i aktuelle media. HTV for det/de aktuelle forbund skal orienteres. 6.2 INNHOLD UTLYSNINGSTEKST Utlysingsteksten skal normalt inneholde: Overskrift stilling. Tilsettingsforhold, fast eller midlertidig. (varighet) Beskrivelse av stillingens arbeidsoppgaver. Kvalifikasjonskrav. Lønns og arbeidsbetingelser. Ev. lønnsfastsettelse etter avtale. Krav til helseattest evt. politiattest, jfr. avsnittene nedenfor. Henvendelsesmulighet, kontaktperson, telefonnr. Opplysninger om behandling av ønske om konfidensiell behandling. Det må foreligge saklig begrunnelse for å kunne gi unntak. Jfr. 9.3 og Offentleglova 25. Søknad sendes sektor eller personalkontor på bakgrunn av hva som er avtalt. Utlysingsteksten er bindende for saksbehandler i forbindelse med søkervurderingen. 6.3 LIKESTILLINGSLOV, ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSER OM FORBUD MOT DISKRIMINERING VED STILLINGSUTLYSNING Diskriminering Ut fra likestillingslovens bestemmelser skal følgende iakttas ved stillingsutlysing: Stillinger må ikke lyses ledig bare for det ene kjønn, med mindre det er åpenbar grunn for det, jfr. likestillingslovens 4. Stillingsbetegnelser skal i utgangspunktet være kjønnsnøytrale. I de tilfeller det ikke finnes dekkende betegnelser skal det framgå av utlysingen at stillingen kan søkes av begge kjønn. ( eks. formann.) Stillinger skal utlyses med de krav til kompetanse som er nødvendig for stillingens oppgaver. Ved utlysing av høyere/ledende stillinger skal det gjøres oppmerksom på at kommunen arbeider for en jevnere kjønnsfordeling. Ut fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser skal følgende iakttas ved stillingsutlysing: Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder er forbudt. Bestemmelsene gjelder tilsvarende ved diskriminering av arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt.

8 Ved diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn gjelder diskrimineringsloven. 6.4 HELSEATTEST Krav om tilfredsstillende helseattest skal ta med i utlysingen for følgende grupper: Brannvesen/feiervesen. Arbeidstakere som skal tilsettes eller gjeninntrer i stilling innen helse- og sosialtjenesten, lærerstillinger eller andre stillinger tilknyttet barneomsorg, som kommer fra, eller har oppholdt seg minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose må fremlegge helseattest som viser tuberkulinstatus og røntgenundersøkelse. Dette gjelder også midlertidige ansatte, vikarer og hospitanter. Helseattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder og leveres arbeidsstedet ved tiltredelse. Krav om helseattest bortfaller normalt ved interne overføringer. 6.5 POLITIATTEST Ved utlysing av stillinger innen barnehagene, grunnskolene, barnevern, omsorgen for funksjonshemmede og i brann og feiervesenet skal utlysingen inneholde krav om at tilfredsstillende politiattest som må framlegges før tiltredelse. 6.6 SIKKERHETSKLARERING. Krever stillingen sikkerhetsklarering (sikkerhetslov) skal dette opplyses. 6.7 UTLYSINGSMÅTER. Ved ekstern utlysing: Kommunens hjemmeside og NAV Fellesannonse i Helgelands Blad hver fredag Bruk av aktuelle aviser/samkjøringer og/eller fagtidsskrifter. Ved intern utlysing: Internrundskriv gjennom personalkontoret og intranett. Personalkontoret skal sende kopi til tilsattes organisasjoner av alle eksternt og internt utlyste stillinger. ( jfr. Hovedavtalens Del B 3-1) 6.8 SØKNADSFRISTER Søknadsfrist på både internt og eksternt utlyste stillinger skal være minst 14 dager. 7 BEHANDLING AV SØKNADER Søknader til ledige stillinger skal behandles etter følgende regler: 7.1 MOTTAK AV SØKNADER FORHÅNDSVARSLING TIL SØKERNE Søknader registreres i VISMA HRM. Ved søknadsfristens utløp skal personalkontoret gi søkerne en bekreftelse på at søknaden er mottatt og med opplysning om når tilsettingssaken kan forventes behandlet, jfr. Forvaltningsloven 11 a.

9 7.2 OFFENTLIG SØKERLISTE Offentlig søkerliste sendes media/andre som ber om det under henvisning til Offentlighetslovens 6 nr SØKERE SOM ØNSKER FORTROLIG BEHANDLING Anmodning om fortrolig behandling skal begrunnes. 7.4 UTVIDET SØKERLISTE PARTENES ADGANG TIL UTVIDET SØKERLISTE Saksbehandlere har tilgang til utvidet søkerliste i HRM rekrutteringsadministrasjon. Denne inneholder søkers navn og alder oversikt over utdanning og eksamener oversikt over arbeidspraksis med arbeidssted og stilling og/eller arbeidsområde/oppgaver samt lengden av praksis i de forskjellige stillinger. Part i saken (søker) har rett til å gjøre seg kjent med samtlige øvrige søkeres navn og alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis gjennom utvidet søkerliste. Jfr. 18 og 19 Forskrift til Forvaltningsloven. 7.5 SØKNADSDOKUMENTER OG REFERANSER Innstillende myndighet skal undersøke opplysningene i søknaden og be om ytterligere eller kompletterende informasjon fra søkeren når det kreves. Det bør innhentes referanser fra tidligere arbeidsgivere for de mest aktuelle søkere. Referanser som søkerne selv har nevnt i søknaden, kan kontaktes uten nærmere avtale med søkeren. Vær presis på hva man etterspør ved referanseinnhenting. Referanse innhentes før intervju Referat fra referanseintervju skal føres Ønskes andre referanser kontaktet, skal tillatelse fra søkeren innhentes. Kommunen har eget hjelpedokument for Innhenting av referanser. 7.6 INTERVJU Det skal som hovedregel gjennomføres intervju med søkere som er aktuelle for innstilling. Hvem som skal delta under intervju avhenger av stillingens art samt organisering og arbeidsdeling. Som et minimum bør følgende delta: Enhetsleder/arbeidsplassleder Plasstillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt for faggruppe, etter organisasjonenes ønske.

10 For stillinger der tilsettingsmyndigheten er lagt til kommunestyre skal det på forhånd avklares med det aktuelle organ om medlemmer i disse organer skal delta i intervju. Intervjugruppen bør begrenses til maksimum 5 personer. Kompetansekrav og dokumenter/referanser definerer innhold i intervjuet. Kommunen har hjelpedokumenter. 7.7 SKIKKETSHETVURDERING Etter Hovedtariffavtalen (HTA) kap.1, 2, skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen). For utdanningspersonell gjelder Opplæringsloven De formelle kvalifikasjoner vil som regel framgå av selve søknaden, vitnemål og attester. Den stillingsbeskrivelse og de kvalifikasjonskrav som er fastsatt i utlysingsteksten, er bindende for tilsettingsorganet. Prinsippet om moderat kjønnskvotering (dvs. når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, og kvinner er underrepresentert), samt ansiennitetsprinsippet (dvs. når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i kommunen), er avtalefestet i HTA, kap.1, INNSTILLING TIL ANSETTELSE Alle søknader skal behandles og vurderes. Innstilling skal bygge på et saklig og samvittighetsfullt skjønn basert på en vurdering av kvalifikasjonene, teoretisk utdanning, praksis og personlige egenskaper. Det bør vanligvis innstilles 3 søkere dersom disse er kvalifisert i henhold til utlysingstekst. Innstillingen utformes og fremmes av den som har innstillingsmyndighet overfor ansettelsesmyndigheten. Når innstillingen er ferdig sendes den til personalkontoret. Personalkontoret v/administrasjonssjef fatter endelig vedtak 7.9 OMGJØRINGSMULIGHET TILBAKESENDING AV SAKEN Dersom administrasjonssjefen mener det er grunner til å få vurdert andre søkere enn de som innstillende myndighet har ansett som aktuell eller har innstilt, skal saken sendes tilbake til enhetsleder til ny vurdering. Gjennom saksbehandlingen skal det tilstrebes enighet mellom innstillende myndighet og tilsettingsmyndigheten før avgjørelse fattes SAKSFORBEREDELSE OG AVGJØRELSE VED MIDLERTIDIGE ANSETTELSER Avtale om midlertidig ansettelse kan inngås i henhold til Arbeidsmiljølovens 14.9 og i henhold til Hovedtariffavtalen.

11 Enhetsleder gis adgang til å foreta midlertidige tilsetting inntil 6 måneder, innenfor budsjettrammen, når det er behov for rask avklaring. Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Dette gjelder likevel ikke deltaker i arbeidsmarkedstiltak som omfattes av andre ledd bokstav d. Varselet skal anses for å være gitt når det er kommet fram til arbeidstakeren. Dersom fristen ikke overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned etter at varsel er gitt. Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. For arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforhold til anvendelse. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstaker som er midlertidig ansatt etter første ledd bokstav c, d og e. De mest aktuelle tilfellene hvor det er anledning til å bruke midlertidig tilsetting er: VIKARIATER. - dvs. vikar for navngitt person i forbindelse med permisjon for utdanning, omsorg, svangerskap m.v. Som vikar for navngitt person regnes også midlertidig tilsetting i perioden mellom når en person slutter i en stilling og til en ny har tiltrådt. Ferievikarer regnes for vikarer for navngitte personer. SESONGARBEID. Det kan tilsettes personer midlertidig for å dekke arbeidskraftbehov som knytter seg til sesongmessige svingninger. PROSJEKTARBEID. Det er adgang til å inngå midlertidig tilsetting ved prosjektarbeid forutsatt at prosjektet skiller seg fra det arbeidet som ordinært utføres i sektoren. Prosjektet må være avgrenset i tid eller i forhold til når arbeidsoppdraget skal være utført, og arbeidsoppgavene må ikke være en del av den ordinære drift. EKSTRAORDINÆRT BEHOV/ARBEIDSTOPPER. Det er adgang til å inngå midlertidig arbeidsavtale ut fra pasienters situasjon når det er påkrevd med ekstra personell i forbindelse med sykdom/dødsfall omsorg ved livets slutt eller tidsavgrensede ekstraordinære tiltak for barn i barnehage eller skole. PRAKSISARBEID. I forbindelse med arbeid i utdanningssituasjon eller nødvendig praksis for opptak til utdanningsinstitusjon, kan midlertidig arbeidsavtale inngås. ARBEIDSMARKEDSTILTAK. Det gis adgang til midlertidig tilsetting for deltaker i arbeidsmarkedstiltak. Slike tiltak må være utformet i regi av eller i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten.

12 MANGLENDE KVALIFISERT PERSONELL Det kan være behov for å kunne tilsette midlertidig i de tilfellene det ikke er kvalifiserte søkere til en stilling. Det vil vesentlig gjelde stillinger der det er fastsatt bestemte utdanningskrav i særlov eller dette er begrunnet i en bemannings-/organisasjonsplan. ÅREMÅLSANSETTELSE av virksomhetens øverste leder dersom det er gjort avtale om det etter ledervilkårsavtalen. I de tilfeller enhetsleder er i tvil om vilkårene for midlertidig tilsetting er til stede, skal dette tas opp snarest med personalansvarlig på kommunenivå for juridisk avklaring. Enhetsleder skal iaktta følgende formelle krav ved midlertidige tilsettinger: For arbeidsforhold som varer kortere enn 1 måned skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett varighet av arbeidsforholdet. For arbeidsforhold av lengre varighet enn 1 måned er lovens krav at skriftlig arbeidsavtale skal foreligge senest en måned etter at arbeidstaker tiltrådte. For arbeidstaker som har vært midlertidig tilsatt lengre enn 1 år, skal vedkommende enhetsleder sende arbeidstakeren skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest 1 måned før fratredelsestidspunktet. Sektorleder er ansvarlig for at avtale inngås og skrives. Lønningskontoret skal ha kopi av inngåtte avtaler innen 25. inneværende måned for at lønn kan bli utbetalt den 12. påfølgende måned. Lønn skal ikke utbetales uten at det foreligger gyldige avtaler. 8 INTERNE OVERFØRINGER 8.1 ADMINISTRSJONSSJEFENS MYNDIGHET Ved ledighet innenfor stillingsnivåer som er angitt som interne karriereområder, kan arbeidstakere overføres til ledig stilling når: Det er hensiktsmessig for organisasjonen og den tilsatte selv har ønske om det. Der det er kompetansebehov i ledig stilling som tilsier det og/eller at det mangler behov for kompetansen i eksisterende stilling Deltidstilsatte ønsker å utvide sitt arbeidsforhold inntil 1/1 stilling, og sektorleder ikke har merknader til det. Jfr. avsnitt om Intern rekruttering. 9 ANSETTELESESVILKÅR Arbeidstakere tilsettes for tjeneste i Alstahaug Kommune, ikke i den enkelte enhet/arbeidssted, på de lønns og arbeidsvilkår som framgår av gjeldende lover, reglementer, tilsettingsdokumenter og tariffavtaler.

13 Arbeidstakeren må finne seg i forandringer i sitt arbeidsområde når dette er saklig begrunnet. 9.1 PRØVETID Arbeidstakere tilsettes skriftlig med en prøvetid på 6 måneder. Dette gjelder normalt ikke tilsatte i midlertidige stillinger, vikariater med varighet under 6 måneder og budsjettert sesonghjelparbeid. Tilsettingsmyndigheten kan frafalle vilkåret om prøvetid i særskilte tilfelle. I prøveperioden gjelder 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist. Vurdering og bedømmelse av arbeidstakeren i prøvetiden skal skje i samsvar med vedtatt Introduksjon av nytilsatte. Nærmeste overordnede plikter å følge opp kommunens: Introduksjon av nytilsatte I god tid før prøvetidens utløp skal vedkommende enhetsleder melde fra dersom det foreligger grunner som taler mot fast tilsetting. Spørsmålet om oppsigelse forelegges administrasjonssjefen snarest, jfr. Hovedavtalens bestemmelser. 9.2 MELDING OM TILSETTING Når vedtak er gjort, avsluttes tilsettingsprosedyren med utsending av tilsettingsbrev til vedkommende søker (tilsatt). I tilsettingsbrevet skal framgå hvilke vilkår og forpliktelser som gjelder for stillingen Dersom innstilte nr.1 skulle takke nei eller ikke svare innen fastsatt frist, normalt 10 dager, sendes tilbud til neste reserve i henhold til vedtak. Ansvarlig for melding om tilsettinger foretatt av: Kommunestyret: Personalkontoret Administrasjonssjefen: Personalkontoret Når skriftlig aksept av at stillingen er mottatt, sendes snarest underretning til øvrige søkere. 9.3 FASTSETTING AV LØNN/LØNNSANSIENNITET Administrasjonssjef v/personalkontoret fastsetter lønn for alle faste stillinger. Enhetsleder fastsetter lønn etter samråd med personalkontoret lønn for midlertidige stillinger. I tvilstilfeller legges fram for administrasjonssjefen til avgjørelse. Lønnsansiennitet følger Hovedavtalens bestemmelser. 10 ANSETTELSESFORMULAR Det er utarbeidet tilsettingsformularer i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser, som skal brukes ved alle tilsettinger.

14 Ved tilsetting av ledere brukes formular for Lederavtaler. 11 TILTREDELSE MELDINGSRUTINER INTRODUKSJON Ved tiltredelse får arbeidstakeren utlevert reglement/retningslinjer som regulerer arbeidsforholdet. Ansvarlig: Personalkontoret. Personalkontoret sikrer at reglement/retningslinjer blir utlevert. Enhetsleder har ansvar for introduksjonen ved den enkelte enhet og for at arbeidstaker bekrefter å ha satt seg inn i rutiner særlige retningslinjer for stillingen, taushetserklæring, informasjonssikkerhet og HMS planer for virksomheten. Det skal alltid inngås gyldig arbeidsavtale før tiltredelse av et arbeidsforhold: Ansvarlig faste arbeidsforhold/vikariat: Personalkontoret. Ansvarlig for midlertidige tilsettinger inntil 6 måneder: enhetsleder er ansvarlig for at tidsbegrenset arbeidsavtale inngås og sendes personalkontoret ved tiltredelse. 12 FORVALTNINGSLOVEN I TILSETTINGSSAKER Etter forvaltningslovens 2 er avgjørelser om tilsettinger å regne som enkeltvedtak. Se dog samme lovs 3 annet ledd. Retten til partsinnsyn etter lovens 18 og 19 er supplert av partsoffentlighet i saker om tilsettinger i den offentlige forvaltning, jfr. Offentleglova 5 og 6. Personalansvarlige på kommunenivå er saksbehandler for klager fra søkere og dersom det kommer krav om begrunnelse for tilsettingsvedtak. I tilsettingssaker gjelder likeledes følgende: Forvaltningslovens 11 om veiledningsplikt. Forvaltningslovens 16 om forhåndsvarsling. Dette ivaretas ved å sende melding til søkerne om at søknad er mottatt og når avgjørelse i saken kan forventes. Forvaltningslovens 17 om saksforberedelsen. Det er ikke klageadgang ved ansettelsessaker etter Forvaltningslovens bestemmelser. 13 KOMPETANSE TIL ADMINISTRASJONSSJEFEN. Administrasjonssjefen har kompetanse i følgende personalforvaltningsspørsmål: Omplassering Partiell oppsigelse Oppsigelse og endringsoppsigelse. Enhetsleder er delegert ansvar for: Tilrettevisning i arbeidsforhold foretas av nærmeste overordnede (arbeidsleder)

15 Advarsel i arbeidsforhold skal avgis av sektorleder. (Det utarbeides egne prosedyrer for tilrettevisning og advarsel i arbeidsforhold) MYNDIGHET VED OPPSIGELSER/AVSKJEDSSAKER. Ved oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser, jfr. 15 om Opphør av arbeidsforhold. A) Oppsigelse/avskjed der kommunestyret har tilsettingsmyndighet foretas av dette organet. B) Der tilsettingsmyndigheten er delegert til administrasjonssjefen, tar denne selv beslutning om oppsigelse eller avskjed i arbeidsforholdet. I enkeltsaker kan administrasjonssjefen delegere beslutningsmyndighet. Personalsjef Oppsigelsen står sentralt. Eks. skolefaglige, sykepleiefaglige vurderinger m.v. Beslutning og suspensasjon behandles på samme måte. C) Tillitsvalgte /rådgivers medvirkning i oppsigelse eller avskjedssaker i arbeidsforhold følger Arbeidsmiljølovens bestemmelser, jfr og Det vises ellers til Plan for nedbemanning. VEDTAK OM TILSETTING Dato: Hjemmel for tilsettingen

16 Vedlegg (protokoll fra drøftingsmøte) Tilstede fra arbeidsgiver Vedtak: I stillingen som: Stillingskode: Tilsettes (navn): I stillingsprosent: Arbeidssted: Fast fra dato: Ved vikariat: Vikar for: Tilsetting gjelder for perioden: Bruttolønn: Vara: Underskrift av tilsettingsmyndighet Kopi: Fagforening

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 1. november 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/ Personellavdelingen

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

Hovedavtalen 01.01.2010 31.12.2013

Hovedavtalen 01.01.2010 31.12.2013 30260_Hovedavtalen_KS_Layout 1 25.03.10 13.22 Side 1 Hovedavtalen 01.01.2010 31.12.2013 Kommuneforlaget 30260_Hovedavtalen_KS_Layout 1 25.03.10 13.22 Side 2 2010 Kommuneforlaget AS Sats, trykk og innbinding:

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer