RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)"

Transkript

1 RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige stillinger i Vestfld fylkeskmmune, dersm ikke annet er bestemt i lv eller avtaleverk. 2. STILLINGSVURDERING M.V. Når en stilling blir ledig, skal det vurderes m stillingen bør ppretthldes, mgjøres eller inndras. Det skal nrmalt utarbeides en stillingsanalyse mht. stillingens ppgaver g innhld, m.v., samt en kravspesifikasjn mht. hvilke kvalifikasjnskrav sm knyttes til stillingen. Det skal sm hvedregel tilsettes i full stilling, jfr HTA kap Ved ledighet skal det derfr fretas en gjennmgang av arbeidsplaner, ppgavefrdeling, m.v. fr å vurdere evt. sammenslåing av deltidsstillinger, jfr. fylkeskmmunens rutiner vedr. deltidsstillinger. Arbeidstaker skal tilsettes fast, jfr. AML Midlertidige tilsettinger kan likevel benyttes i de tilfellene AML 14-9, pkt. a) e) beskriver. Fr undervisningspersnalet gjelder dessuten Opplæringslvens 10-6 m midlertidig tilsetting. Arbeidsgiver skal, så tidlig sm mulig, infrmere, drøfte g ta de berørte tillitsvalgte med på råd m ledige g nypprettede stillinger, jfr. HA 3-1, pkt. d). Arbeidsgiver g tillitsvalgte lkalt avklarer hvilke tillitsvalgte/rganisasjner dette gjelder. Ved ledighet skal det avklares m det er aktuelt å tilby stillingen til andre ansatte i fylkeskmmunen ift.: mplassering pga helsemessige frhld, jfr. AML 4 6 nr. 2 mplassering ved vertallighet jfr. AML 15 7 nr. 2 frtrinnsrett etter ppsigelse jfr. AML 14 2 frtrinnsrett fr deltidsansatte til å utvide stilling jfr. AML 14 3 g HTA kap. 1, pkt Før evt. utlysning skal derfr alle stillinger legges ut på Stillingstrget på fylkeskmmunens intranett så snart man vet at stillingen blir ledig, g sm hvedregel senest 7 kalenderdager før utlysing finner sted, jfr. fylkeskmmunens rutiner fr bruk av Stillingstrget, samt AML Dersm det etter dette ikke viser seg aktuelt å tilby stillingen til andre ansatte ifm mplassering eller frtrinnsrett, kan stillingen lyses ut. 3. UTLYSNING AV LEDIG STILLING Ledige stillinger skal sm hvedregel lyses ut ffentlig. Unntaksvis, g når sterke grunner taler fr det, herunder når tilsettingen er ledd i en bevisst videreutvikling av allerede ansatte, kan: en stilling bare lyses ut internt fr fylkeskmmunens tilsatte, eller grupper av tilsatte. en stilling besettes uten utlysning.

2 Før det gjøres unntak fra ffentlig utlysning iht franstående, skal det først innhentes uttalelse fra tillitsvalgte, jfr. franstående pkt. 2, 5. ledd, 2. setning. Utlysning kan fr øvrig unnlates fr stillinger sm er ledige fr et krtere tidsrm enn 6 mnd. Undervisnings- g rektrstillinger skal lyses ut ffentlig, likevel med de unntak sm framgår av bestemmelsene i Opplæringslvens Ved utlysning bør søknadsfristen nrmalt være 3 uker. Tilsettingsmyndigheten har likevel anledning til å ta inn i tilsettingsprsessen de evt. søknader sm kmmer inn etter søknadsfristen. Utlysningen skal gi pplysninger m stillingens arbeidsmråde/-ppgaver, kvalifikasjnskrav, samt lønns- g arbeidsvilkår. Det må ikke stilles større krav til kvalifikasjner enn det stillingens ppgaver g funksjn tilsier. Ved utlysning av stillinger skal utlysningen innehlde følgende: "Vestfld fylkeskmmune er pptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfldet i beflkningen, g vi ppfrdrer derfr alle sm er kvalifisert til å søke, uansett alder, kjønn, evt. funksjnshemming, nasjnal eller etnisk bakgrunn". Av utlysningen skal ellers fremgå at arbeidstakeren tilsettes i Vestfld fylkeskmmune, på de vilkår sm til enhver tid fremgår av lver, tariffavtaler g reglement. Det skal i utlysningen gjøres ppmerksm på at pplysninger m søkeren vil kunne bli ffentliggjrt selv m søkeren har bedt m ikke å bli ført pp på søkerlisten, jfr. Offentleglva 25. Se fr øvrig pkt. 4. nedenfr. Det kan fastsettes prøvetid på inntil 6 måneder, jfr. AML I så fall bør dette fremgå av utlysningen. Dersm det er stillinger hvr det stilles spesielle krav til helse, jfr. AML 9 3, skal det før tilsetting fremlegges tilfredsstillende legeattest. Dette skal i så fall fremgå av utlysningstekst. Ved tilsetting i videregående skle må det fremlegges plitiattest, jfr. Opplæringslva Dette skal fremgå av utlysningstekst. Ved tilsetting i tannhelsetjenesten må det fremlegges plitiattest, jfr. Lv m tannhelsetjenesten 3-1/Helsepersnellven 20 a. Dette skal fremgå av utlysningstekst. Ifm. utlysning g tilsetting vises fr øvrig til: Likestillingslven - m frbud mt direkte eller indirekte frskjellsbehandling av kvinner g menn - særlig 4 g 5 AML kap m frbud mt direkte eller indirekte diskriminering pga plitisk syn, medlemskap i arbeidstakerrganisasjner, seksuell rientering, eller alder - særlig Diskrimineringslven - m frbud mt diskriminering pga etnisitet, nasjnal pprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religin g livssyn - særlig 3 a g 7. Dersm det etter at utlysning har funnet sted dukker pp tilfeller hvr det er aktuelt med mplassering eller bruk av frtrinnsrett, jfr. pkt. 2 venfr, skal den rdinære

3 tilsettingsprsessen stppes inntil det er avklart hvrvidt den aktuelle stilling skal benyttes til dette. I så fall skal søkerne underrettes. Dersm innstillende eller tilsettende myndighet finner grunn til det, kan den bestemme at stillingen likevel ikke skal besettes, evt. skal lyses ut på nytt. De sm i slike tilfeller har søkt stillingen må da underrettes. Stillinger lyses ut eksternt i aktuelle medier gjennm bestilling i Annnsebanken på fylkeskmmunens intranett, samt på Vestfld fylkeskmmunes hjemmeside, under Ledige stillinger, jfr. Rutiner fr bestilling av annnser i Vestfld fylkeskmmune. Fr øvrig vises til fylkeskmmunens brukerveiledning ift rekrutteringsmdulen i Visma Enterprise HRM vedr. utlysning g tilsetting i stillinger. 4. SØKERLISTER Så snart en søknad er registrert, sendes melding til søker m at søknaden er mttatt, g m antatt behandlingstid. Umiddelbart etter at søknadsfristen er gått ut, skal det settes pp en søkerliste med pplysninger m søkernes navn, alder, bsteds- eller arbeidskmmune g nåværende stilling eller yrkestittel. Disse pplysningene er ffentlige, jfr Offentleglva 25. Opplysninger m en søker kan imidlertid unntas fra ffentlighet dersm søkeren selv anmder m det. Ved vurderingen av m anmdningen skal tas til følge, skal det legges vekt på m det knytter seg særlig ffentlig interesse til stillingen, jfr Offentleglva 25. Søkeren skal varsles dersm anmdningen ikke blir tatt til følge. Dersm det er søkere sm unntas fra den ffentlige søkerlisten, skal det likcvel fremgå av søkerlisten hvr mange søkere det har vært til stillingen g hvilket kjønn disse har, jfr Offentleglva 25. Søkerlisten skal sm fast rdning sendes tillitsvalgte, jfr HA 3 1, pkt. e), jfr. franstående pkt. 2, 5. ledd, 2. setning. I tillegg skal det utarbeides en utvidet søkerliste sm innehlder pplysninger gså m søkernes utdanning g praksis, jfr. kap 5, 15 i Frskrift til frvaltningslven (jfr. vedlegg 1). Denne utvidede søkerlisten skal sendes til de instanser sm har uttalerett i tilsettingssaken, jfr. pkt. 6. nedenfr vedr. tillitsvalgte, g skal gså følge saken til tilsettingsmyndigheten. Den utvidede søkerlisten er ikke ffentlig etter Offentlighetslven, kun partsffentlig, jfr nevnte kap 5, 15 i Frskrift til frvaltningslven. I nevnte frskrift, 14-19, er fr øvrig regulert hva søkere har rett til å gjøre seg kjent med av pplysninger, g hva de ikke har krav på. Fr de sm får tilgang til utvidet søkerliste, herunder søkerne, må det presiseres at pplysninger m andre søkere er undergitt taushetsplikt. 5. INTERVJU REFERANSEINNHENTING Det skal gjennmføres intervju med de av søkerne sm, ut fra sine kvalifikasjner, anses mest aktuelle til stillingen, jfr. HTA kap. 1, 2.2. Innen rammen av dette skal det ved utvelgelse av søkere særskilt vurderes m det er søkere sm kan bidra til å ivareta mangfldet i arbeidsstyrken, jfr. pkt. 3, 8. ledd, venfr. Så langt sm mulig bør begge kjønn være representert i intervjugruppen. Når tilsettingsutvalg/direktør/virksmhetsleder er tilsettingsmyndighet, jfr. pkt. 7 nedenfr, skal tillitsvalgt delta i intervjugruppen.

4 I de tilfeller hvr tillitsvalgte deltar ved intervju g tilsetting, skal det på frhånd drøftes med vedkmmende hvilke søkere sm innkalles til intervju, før endelig utvelgelse fretas. Før innstilling utarbeides skal det innhentes nødvendige referanser på de aktuelle søkerne. Søker skal infrmeres før referanser innhentes. 6. INNSTILLING OG TILSETTING Direktør/Virksmhetsleder skal utarbeide saksfrelegg med innstilling på grunnlag av de freliggende pplysninger m søkerne. Ved vurderingen legges i første rekke til grunn søkernes kvalifikasjner, dvs. teretisk utdanning g praksis, samt skikkethet fr stillingen, jfr. HTA kap. 1, 2.2. Skjønnet må bygge på en saklig vurdering av søknader, vitnemål, attester, intervjuer g innhentede referanser. Det skal gis en krtfattet begrunnelse fr innstillingen. Dersm det innstilles flere i rekkefølge skal det gså gis en krtfattet begrunnelse fr den innbyrdes rangering. Saksframstillingen skal sm et minimum innehlde: Hva slags stilling det gjelder (still.benevnelse, still.størrelse) Fast eller midlertidig stilling. Dersm tilsettingen er midlertidig skal fremgå begrunnelsen fr dette, samt fr hvilket tidsrm. Antall søkere Hvem av søkerne sm har vært til intervju, evt. gså til ppfølgingsintervjuer Hvem sm har deltatt i intervjugruppen Selve innstillingen g begrunnelsen fr den Utlysningstekst g søkerliste skal følge saken sm vedlegg. Det samme gjelder evt. uttalelser til innstillingen fra tillitsvalgte (se nedenfr). Det er sm hvedregel ikke anledning til å tilsette medlemmer av en arbeidstakers nærmeste familie (freldre, ektefelle, sambende, barn, søsken, svger, svigerinne) i direkte administrativ linje i vedkmmende virksmhet/avdeling, når stillingens arbeidsppgaver knytter seg til frvaltning av øknmiske midler. Med direkte administrativ linje menes tilfeller hvr instruksjnsmyndighet vil bli utøvet direkte mellm den sm er tilsatt g den sm skal tilsettes. Unntak fra denne bestemmelse kan bare gjøres hvr hensynet til tjenesten tilsier det. Slike saker skal frelegges fylkesrådmannen fr avgjørelse før innstilling i tilsettingssaken avgis. Fylkesrådmannen treffer avgjørelse etter samråd med tillitsvalgte. Tillitsvalgte har rett til å avgi uttalelse til innstillingen, jfr. HA del B 3-2 g), jfr. franstående pkt. 2, 5. ledd, 2. setning. Tilsettingsvedtak skal være skriftlig. Når tilsettingsvedtak er gjrt, skal tilsettingen meddeles skriftlig til den tilsatte, jfr. AML Det skal av tilsettingsbrev/arbeidsavtale fremgå at arbeidstakeren tilsettes i Vestfld fylkeskmmune på de vilkår sm til enhver tid fremgår av lver, tariffavtaler g reglement. Det skal gså fremgå øvrige vilkår fr stillingen, herunder nøyaktig stillingsbetegnelse, stillingskde, stillingsstørrelse, m den er fast eller midlertidig, samt lønnsvilkår, jfr. Arbeidsmiljølvens Tilsettingsbrev/arbeidsavtale ligger i rekrutteringsmdulen i Visma Enterprise, jfr pkt. 3 venfr. Fylkeskmmunens arbeidsreglement vedlegges tilsettingsbrevet/arbeidsavtalen. Når den tilsatte har skriftlig bekreftet at vedkmmende tar imt stillingen, skal det gis melding til de øvrige søkerne m at tilsetting er fretatt. Det bør gså pplyses m hvem sm er tilsatt i stillingen. Arbeidsgiver skal gså snarest mulig rientere de tillitsvalgte m nyansettelser g gi nyansatte beskjed m hvem sm er tillitsvalgt, jfr. HA 3-1, pkt. g), jfr. franstående pkt. 2, 5. ledd, 2. setning.

5 7. TILSETTINGSMYNDIGHET Etter Kmmunelven 22 nr. 2 tilsetter Fylkestinget fylkesrådmann. Fr de øvrige stillinger er tilsettingsmyndigheten delegert til fylkesrådmannen, sm igjen har delegert myndigheten videre. Tilsettingsmyndigheten er sm følger: Sektr/stilling: Fylkesadministrasjnen: Fylkesrådmann Øvrige stillinger Avgjørelsesmyndighet: Fylkestinget Tilsettingsutvalget i Fylkesadministrasjnen (utvalget kan delegere sin myndighet) Virksmhetene: Virksmhetsleder Øvrige stillinger Tilsettingsutvalget i Fylkesadministrasjnen Virksmhetens tilsettingsutvalg (utvalget kan delegere sin myndighet) Fr tilsettingsutvalgene er det utarbeidet egne regler, jfr. vedlegg 2. I de tilfeller hvr tilsettingsutvalg har delegert sin myndighet, skal likevel tillitsvalgte invlveres på vanlig måte. Dersm tilsetting skjer etter slik delegert myndighet, g en eller flere av de aktuelle tillitsvalgte, ifm uttaleretten, gir uttrykk fr at de er uenige i innstillingen, kan de samtidig evt. gså kreve at tilsettingen blir behandlet av respektive tilsettingsutvalg. Tilsetting i midlertidige stillinger med varighet inntil 6 måneder, kan fretas av direktør/virksmhetsleder. Tillitsvalgte skal likevel invlveres på vanlig måte. Frlenget tilsetting ut ver dette skal behandles etter de rdinære tilsettingsrutinene. Dersm det allerede på tilsettingstidspunktet er på det rene at tilsettingen vil vare lenger enn 6 måneder, skal saken, behandles etter de rdinære tilsettingsrutinene.

6 VEDLEGG 1 Frskrift til frvaltningslven (utdrag) Kapittel 5 Partsinnsyn i saker m tilsetting i den ffentlige frvaltning 14 Generelt unntak fr saker m tilsetting Saker m tilsetting i den ffentlige frvaltning er unntatt fra reglene m dkumentinnsyn i frvaltningslven 18. En part har med de begrensninger sm følger av frvaltningslven 19 rett til å gjøre seg kjent med dkumenter i saker m tilsetting etter 15 til 19 i frskriften her. Dersm pplysninger sm en part har krav på etter frskriften her er tatt inn i et annet dkument sm parten har adgang til, kan frvaltningen vise til dette. Faktiske pplysninger betyr i 15 til 19 i frskriften her gså sammendrag eller annen bearbeidelse av faktum. Retten til å gjøre seg kjent med sakens dkumenter gjelder gså etter at det er truffet vedtak m tilsetting i saken. 15 Utvidet søkerliste En part i en sak m tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med samtlige øvrige søkeres navn g alder g fullstendige pplysninger m deres utdanning g praksis i ffentlig g privat virksmhet. Slike pplysninger kan frvaltningsrganet sammenfatte i en egen liste (utvidet søkerliste). 16 Partens rett til pplysninger m seg selv En part i en sak m tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med de deler av et dkument sm innehlder pplysninger (faktiske pplysninger g vurderinger) m parten selv. Dette gjelder likevel ikke vurderinger sm er gjrt eller gitt av: a) tilsettingsrganet eller innstillingsmyndigheten eller nen sm frbereder saken fr disse eller uttaler seg i egenskap av særlig rådgiver eller sakkyndig fr dem, b) partens nåværende eller tidligere arbeidsgiver eller verrdnet eller nen sm har handlet på vegne av disse, c) partens nåværende eller tidligere ppdragsgiver eller i særlige tilfeller persn sm parten har hatt nær yrkesmessig kntakt med. 17 Partens rett til å gjøre seg kjent med pplysninger sm gjelder andre søkere En part i en sak m tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med søknadene fra søkere sm er innstilt til eller tilsatt i stillingen, g vedlegg til disse søknadene. En part har gså rett til å gjøre seg kjent med deler av dkumenter sm innehlder faktiske pplysninger m søkere sm er blitt innstilt, g m den søker sm er tilsatt i stillingen. Slike pplysninger kan likevel hldes tilbake dersm de er uten betydning fr avgjørelsen. 18 Intervjuer e.l. En part i en sak m tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med skriftlig referat sm gjengir hva parten selv har sagt i intervju eller annen samtale med tjenestemann sm deltar i frberedelsen av tilsettingssaken, dersm slikt referat er ført. Dersm skriftlig referat sm gjengir hva en søker sm er innstilt til eller tilsatt i stillingen har sagt i intervju eller annen samtale, innehlder nye pplysninger eller anførsler av betydning fr saken, har parten gså rett til å gjøre seg kjent med disse.

7 En part har ikke krav på å gjøre seg kjent med de vurderinger sm er kmmet fram i frbindelse med intervjuet eller samtalen. 19 Innstillingen En part i en sak m tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med hvem sm er innstilt til stillingen g den rekkefølgen de er innstilt i. Dette gjelder innstillinger sm skal gis i medhld av lv, reglement eller avtale med tjenestemannsrganisasjner. En part har gså rett til å gjøre seg kjent med m det freligger dissens blant medlemmene av vedkmmende innstillingsmyndighet, g i tilfelle hvr mange stemmer hver av de innstilte søkerne har fått. En part har ikke krav på å få gjøre seg kjent med dkument sm innehlder den begrunnelse sm innstillingsmyndigheten har gitt fr innstillingen. Dette gjelder likevel ikke deler sm innehlder nye faktiske pplysninger eller anførsler av betydning fr saken.

8 VEDLEGG 2 Regler fr tilsettingsutvalg A. Sammensetning - virksmhetsleder (sm leder utvalget), samt èn representant til fr arbeidsgiver - èn arbeidstakerrepresentant (utpekt av arbeidstakerrganisasjnene) Ved større virksmheter kan utvalget utvides med ytterligere 1 representant fr hver av partene. B. Myndighetsmråde Tilsettingsutvalget tilsetter arbeidstakere i samsvar med freliggende tilsettingsprsedyrer. C. Behandlingsrutiner/arbeidsfrm Utvalgets leder samrdner tilsettingsutvalgets virksmhet. Tilsettingsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede, hvrav 1 er tillitsvalgt. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres tilsettingen av utvalgets leder. Det føres prtkll fra møtene i tilsettingsutvalget. Utskrift av prtkllen sendes utvalgets medlemmer. Utvalgets møter er lukkede, g medlemmene har alminnelig taushetsplikt.

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

ANSETTELSESRUTINER I KONGSBERG KOMMUNE

ANSETTELSESRUTINER I KONGSBERG KOMMUNE ANSETTELSESRUTINER I KONGSBERG KOMMUNE 1.Stillingsvurdering Når en stilling blir ledig er det svært viktig at det fretas en grundig stillingsanalyse. Frmålet med stillingsanalysen er å få en klarhet i

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Forslag av 15.11.2017, godkjent av Tromsø kirkelige fellesråd 07.12.2017 1. FORMÅL Formålet med dette reglementet er å tilsette rett person på rett plass,

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

Tilsettinger Problemstillinger Tillitsvalgets rettigheter og rolle ved tilsettinger Søkers rettigheter Fortrinnsrett Krav til saksbehandling Vurdering av hvem som skal ansettes kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING TILSETTINGSREGLEMENT Etter mal fra KA. Tilsetting er et arbeidsgiveransvar. Det er arbeidsgiverorganet selv som bestemmer hvor tilsettingsmyndigheten skal være lagt. De fleste fellesråd vil legge tilsettingsmyndigheten

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk. Nettverk for ATG, 19. mai 2011 Anders Pedersen

Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk. Nettverk for ATG, 19. mai 2011 Anders Pedersen Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk Nettverk for ATG, 19. mai 2011 Anders Pedersen Hefte som utgangspunkt Tilsettingsprosedyre Tilsettingspolitikk Tillitsvalgtes rolle s2 Hjemmel for deltakelse

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

Tilsetting i barnehage og skole Utdanningsforbundet Vest-Agder 04.02.2013

Tilsetting i barnehage og skole Utdanningsforbundet Vest-Agder 04.02.2013 Tilsetting i barnehage og skole Utdanningsforbundet Vest-Agder 04.02.2013 advokatfullmektig Marianne Gjerstad Advokatfirma Raugland Innledning Tema: Advokatfirma Hvordan: tilsettingsprosessen Hvem: rangeringen

Detaljer

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland 30.01.2013 advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Innledning Tema: Hvordan tilsetting skjer - tilsettingsprosessen Hvem

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 1 VEDLEGG 2 6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 6.1.1. Tilsetting av felles leder 6.1.1.1 Tilsetting av felles leder på statlige vilkår Kunngjøring skjer ihht de fastlagte statlige bestemmelser, der hovedregelen

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Reglement for tilsettinger i Strand kommune

Reglement for tilsettinger i Strand kommune 13/4116-17 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune - fastsatt 25.11.15 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune Fastsatt 25.11.2015 Innledning Strand

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010 TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Veiledning for disponeringsomgangene

Veiledning for disponeringsomgangene FPH del B Frvaltning av befal Veiledning fr dispneringsmgangene 1 Innledning 1.1 Hensikt g bakgrunn Disse verrdnede retningslinjene skal bidra å bedre kvaliteten på dispneringsmgangene gjennm å gi infrmasjn

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Tilsettinger og overtallighet

Tilsettinger og overtallighet Tilsettinger og overtallighet 12. april 2012 Hvor står det? Håndbok Oslo kommunes tariffområde Forvaltningsloven Opplæringsloven og forskrifter til opplæringsloven Arbeidsmiljøloven Rundskriv nr 7/2010

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 Vedtekter fr Nrsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening,

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond Tjeldsund kmmunes retningslinjer fr kmmunalt næringsfnd Innhld 1. Målsetting... 3 2. Søknadsprsess... 3 2.1 Søknad... 3 2.2 Søknadsfrist... 3 2.3 Hvem kan søke m støtte... 4 2.4 Hva kan det søkes støtte

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING. Prosjekt: Vestfoldbanen

TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING. Prosjekt: Vestfoldbanen TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING Prsjekt: Vestfldbanen Innleien skal dekke et midlertidig behv g både vikarbyråer g prduksjnsbedrifter kan inngi

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

Arbeidslivsdag UiA 2013

Arbeidslivsdag UiA 2013 Arbeidslivsdag UiA 2013 Når utlyses stillinger? Hver kommune utlyser i felles annonse (hovedutlysning). Denne gjelder for faste stillinger og vikariater fra skolestart høsten 2013. Søknadsfrist som regel

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Regin øst/jernbaneverket Utbygging B3-1 B3 Krav til tilbud g spesielle knkurranseregler Innhld 1 Bruk av tekniske spesifikasjner, fa 8-3 / 17-3...2 2 Utlevering av knkurransegrunnlaget...2

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger. Personalforum 5. oktober 2012

Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger. Personalforum 5. oktober 2012 Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger Personalforum 5. oktober 2012 Bedømmelse i tekn./adm. stillinger Mål: Tilsette den best kvalifiserte søkeren. Bedømmelseskomiteens funksjon er å bistå innstillingsmyndigheten

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda Hjemmelsgrunnlag Universitets- g høysklelven med tilhørende frskrift Straffelven Definisjner Falsk frklaring

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle. Modul 4 Februar 2016

Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle. Modul 4 Februar 2016 Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle Modul 4 Februar 2016 s2 Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Forhandlingsordninger Hovedavtale

Detaljer

Administrasjonsutvalget i VFK. Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson 26. november 2015

Administrasjonsutvalget i VFK. Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson 26. november 2015 Administrasjonsutvalget i VFK Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson 26. november 2015 Reglement for administrasjonsutvalget Kapittel 5 - Reglementer for diverse råd nemnder og utvalg 1. Valg og sammensetning

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET INNHOLDSFORTEGNELSE 1OPPDRAGET... 3 1.1Oppdragsgiver... 3 1.2Anskaffelsens frmål

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer