1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger"

Transkript

1 ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord kommune er arbeidsgiver. Reglementet vedtas og revideres av administrasjonsstyret. Dette reglementet kan ikke være i strid med lov- og avtaleverk som Båtsfjord kommune er bundet av. Det kan heller ikke være i strid med Båtsfjord kommunes delegasjonsreglement. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger Administrasjonsstyret treffer vedtak om å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger innenfor rammene av vedtatt budsjett. 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord kommune er arbeidsgiver. Reglementet vedtas og revideres av administrasjonsstyret. Dette reglementet kan ikke være i strid med lov- og avtaleverk som Båtsfjord kommune er bundet av. Det kan heller ikke være i strid med Båtsfjord kommunes delegasjonsreglement. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger Rådmannen treffer vedtak om å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger innenfor rammene av vedtatt budsjett. Vedtaket refereres på første møte i Endres tilbake.

2 Rådmannen tillates innenfor prosjekter å gjøre midlertidige endringer i stillinger oppretting, nedlegging og omgjøring. Dersom endringene skal gjøres på permanent basis, skal saken behandles i administrasjonsstyret. administrasjonsstyret. Når det gjelder stillingsendringer i forhold til spesialundervisning i skoler og barnehager, skal stillingsendringer som hovedregel behandles av administrasjonsstyret. I særlige tilfeller hvor saken haster særskilt, og det gir konsekvenser for brukere dersom tilsetting ikke skjer raskt, kan administrasjonen gjennomføre stillingsendringen, under forutsetning av at det er innenfor budsjettets rammer. Slike stillingsendringer skal refereres i administrasjonsstyret. Midlertidige stillingsendringer i forhold til bruk av 10%- midler, kan gjøres administrativt, så lenge de er innenfor de økonomiske rammer, og i tråd med gjeldende retningslinjer for bruk av denne ressursen. 3. Stillingsvurdering Ved ledighet i eller ved oppretting av stilling skal stillingens innhold og krav til stillingsinnehaver vurderes. Ved ledighet kan det vurderes om stillingen skal omorganiseres eller omgjøres. Så langt lov eller avtale ikke er til hinder for det, kan også inndraging av stillingen vurderes. Før administrasjonsstyret fatter endelig vedtak om inndraging eller omorganisering/ omgjøring, skal tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg ha anledning til å uttale seg. Tillitsvalgte skal også få uttale seg ved opprettelse av stilling. 3. Stillingsvurdering Ved ledighet i eller ved oppretting av stilling skal stillingens innhold og krav til stillingsinnehaver vurderes. Ved ledighet skal det vurderes om stillingen kan omorganiseres eller omgjøres. Så langt lov eller avtale ikke er til hinder for det, skal også nedleggelse av stillingen vurderes. Før rådmannen fatter endelig vedtak om nedleggelse eller omorganisering/ omgjøring, skal tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg ha anledning til å uttale seg. Tillitsvalgte skal også få uttale seg ved opprettelse av stilling. Endres tilbake.

3 Behovet for nytilsettinger i ledige stillinger skal vurderes grundig. Når stillinger er ledig for mer enn 6 mnd. skal det utarbeides en utredning av behovet for stillingen. Denne utredningen skal inneholde følgende opplysninger: - begrunnelse for stillingen - muligheter for å besette stillingen i redusert prosent - muligheter for omplassering av andre personer (NB! Herunder kompetansekrav) - muligheten for å tillegge funksjonen til andre personer i andre stillinger Før stillingen lyses ut, skal denne utredningen behandles av adm.styret. Følgende ledige stillinger kan likevel lyses ut, uten at det har vært realitetsbehandlet i administrasjonsstyret: - Leger - Sykepleiere og psykiatriske sykepleiere - Lærere og førskolelærere - Assistenter/ miljøarbeidere i skolene - Assistenter/ fagarbeidere i barnehagene - Hjemmehjelper/ pleiemedarbeidere/ fagarbeidere/hjelpepleiere innen pleie og omsorg - Kokker/ kokkemedarbeidere på kjøkken helsesenter - Fagstillinger på sosialkontor, barnevern, helsestasjon og PPT-kontor - Renholdere - Biblioteksjef Behovet for disse stillingene skal også utredes, se forrige avsnitt. Utredningen refereres for administrasjonsstyret. Behovet for nytilsettinger i ledige stillinger skal vurderes grundig. Når stillinger er ledig for mer enn 6 mnd. skal det utarbeides en utredning av behovet for stillingen. Denne utredningen skal inneholde følgende opplysninger: - begrunnelse for stillingen - muligheter for å besette stillingen i redusert prosent - muligheter for omplassering av andre personer (NB! Herunder kompetansekrav) - muligheten for å tillegge funksjonen til andre personer i andre stillinger Disse stillingsvurderingene refereres fortløpende for administrasjonsstyret. Rådmannen gis tillatelse til konstituering i stillinger der dette er nødvendig av hensyn til driften. Det gis tilsvarende anledning til å ta inn vikar i inntil 6 mnd.

4 Rådmannen avgjør ved tvilstilfeller. Rådmannen gis også tillatelse til å ansette skoleungdom i sommermånedene til utplanting/ vedlikehold av plener og lignende. 4. Utlysning av stillinger Generelle rutiner Ledige stillinger skal som hovedregel utlyses offentlig, med mindre det er gjort unntak som beskrevet i dette reglement. Fastsetting av utlysningstekst foretas av tilsettingsmyndighet i samråd med leder for den virksomheten som stillingen er knyttet til. Utlysningstekst bør drøftes med aktuelle tillitsvalgte. Eksterne utlysninger kunngjøres der det er hensiktsmessig for den aktuelle stillingen. Interne utlysninger skjer ved oppslag på alle aktuelle arbeidssteder i Båtsfjord kommune. Det sendes kopi av alle eksterne utlysninger til A-etat. Det sendes kopi av alle utlysningene til aktuelle ansattes organisasjoner. Tilsetting uten utlysning Det kan tilsettes i stilling uten forutgående utlysning ved: Vikariater og engasjementer på inntil 6 måneder 4. Utlysning av stillinger Generelle rutiner Ledige stillinger skal som hovedregel utlyses offentlig, med mindre det er gjort unntak som beskrevet i dette reglement. Fastsetting av utlysningstekst foretas av tilsettingsmyndighet i samråd med leder for den virksomheten som stillingen er knyttet til. Utlysningstekst bør drøftes med aktuelle tillitsvalgte. Eksterne utlysninger kunngjøres der det er hensiktsmessig for den aktuelle stillingen. Interne utlysninger skjer ved oppslag på alle aktuelle arbeidssteder i Båtsfjord kommune. Det sendes kopi av alle eksterne utlysninger til A-etat. Det sendes kopi av alle utlysningene til aktuelle ansattes organisasjoner. Tilsetting uten utlysning Det kan tilsettes i stilling uten forutgående utlysning ved: Vikariater og engasjementer på inntil 6 måneder Endres til Nav.

5 Utvidelse av stilling for deltidstilsatt som ønsker større stilling. Omgjøring fra midlertidig til fast stilling. Omplassering som følge av omorganisering Attføringssaker Evt. andre spesielle tilfeller Spørsmål om tilsetting uten utlysning avgjøres av det organ som er tillagt tilsettingsmyndigheten. Tvilstilfeller drøftes med tillitsvalgte. Intern utlysning Intern utlysning kan brukes når personalpolitiske hensyn tilsier det, og når det ut fra et saklig skjønn er klart at det finnes kvalifiserte søkere internt til ledige stillinger. Spørsmålet om intern utlysing avgjøres av tilsettingsmyndigheten. Tvilstilfeller drøftes med tillitsvalgte. Alle ansatte i Båtsfjord kommune kan søke internt utlyste stillinger. Tilsvarende kan ansatte i Båtsfjord menighet søke, jfr. tjenesteytingsavtale mellom Båtsfjord kommune og Båtsfjord menighet. Utvidelse av stilling for deltidstilsatt som ønsker større stilling. Omgjøring fra midlertidig til fast stilling. Omplassering som følge av omorganisering Attføringssaker Evt. andre spesielle tilfeller Spørsmål om tilsetting uten utlysning avgjøres av det organ som er tillagt tilsettingsmyndigheten. Tvilstilfeller drøftes med tillitsvalgte. Intern utlysning Intern utlysning kan brukes når personalpolitiske hensyn tilsier det, og når det ut fra et saklig skjønn er klart at det finnes kvalifiserte søkere internt til ledige stillinger. Spørsmålet om intern utlysing avgjøres av tilsettingsmyndigheten. Tvilstilfeller drøftes med tillitsvalgte. Alle ansatte i Båtsfjord kommune kan søke internt utlyste stillinger. Tilsvarende kan ansatte i Båtsfjord menighet søke, jfr. tjenesteytingsavtale mellom Båtsfjord kommune og Båtsfjord menighet. 5. Søknadsfrister / fornyet utlysing Ved ekstern utlysing skal søknadsfristen normalt være 3 uker. Ved intern utlysning settes det en hensiktsmessig søknadsfrist etter en konkret vurdering. 5. Søknadsfrister / fornyet utlysing Ved ekstern utlysing skal søknadsfristen normalt være 3 uker. Ved intern utlysning settes det en hensiktsmessig søknadsfrist etter en konkret vurdering.

6 Tilsettingsmyndigheten avgjør om søknader innkommet etter fristens utløp skal tas med i betraktningen. Tilsettingsmyndigheten avgjør om det eventuelt skal foretas ny utlysning. Eventuelle tidligere søkere orienteres skriftlig, og gis mulighet til å opprettholde sin søknad. Dersom det etter 2. gangs utlysing ikke melder seg kvalifiserte søkere ut fra de krav som er stilt, kan arbeidsgiver vurdere å endre/redusere kvalifikasjonskravene og foreta ny utlysing i samsvar med dette. 6. Behandling av søknader For søknadsbehandlingen vises det generelt til Offentlighetsloven og Forskrifter om partsoffentlighet i tilsettingssaker. Mottak Det foretas registrering av søknadene etter hvert som de mottas. Som grunnlag for oppsetting av søkerliste kan søkerne bes om å utfylle standard søknadsskjema. Som hovedregel sendes registrerte søkere snarest mulig skriftlig bekreftelse på mottatt søknad. Søkerliste offentlig Offentlig søkerliste settes opp snarest mulig etter søknadsfristens utløp. Når søkere har bedt om at deres navn unntas fra offentlig søkerliste foretar tilsettingsmyndighet en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, i samsvar med offentlighetslovens bestemmelser. Tilsettingsmyndigheten avgjør om søknader innkommet etter fristens utløp skal tas med i betraktningen. Tilsettingsmyndigheten avgjør om det eventuelt skal foretas ny utlysning. Eventuelle tidligere søkere orienteres skriftlig, og gis mulighet til å opprettholde sin søknad. Dersom det etter 2. gangs utlysing ikke melder seg kvalifiserte søkere ut fra de krav som er stilt, kan arbeidsgiver vurdere å endre/redusere kvalifikasjonskravene og foreta ny utlysing i samsvar med dette. 6. Behandling av søknader For søknadsbehandlingen vises det generelt til Offentlighetsloven og Forskrifter om partsoffentlighet i tilsettingssaker. Mottak Det foretas registrering av søknadene etter hvert som de mottas. Som grunnlag for oppsetting av søkerliste kan søkerne bes om å utfylle standard søknadsskjema. Som hovedregel sendes registrerte søkere snarest mulig skriftlig bekreftelse på mottatt søknad. Søkerliste offentlig Offentlig søkerliste settes opp snarest mulig etter søknadsfristens utløp. Når søkere har bedt om at deres navn unntas fra offentlig søkerliste foretar tilsettingsmyndighet en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, i samsvar med offentlighetslovens bestemmelser.

7 Offentlig søkerliste skal inneholde søkers navn, alder, tittel / yrke, arbeidssted og bostedskommune. Utvidet søkerliste - partsoffentlighet Som hovedregel utarbeides utvidet søkerliste for alle stillinger. Utvidet søkerliste skal inneholde søkers navn, adresse og alder, sivilstand, tittel / yrke, utdanning / eksamener, arbeidspraksis med angivelse av arbeidssted og arbeidets varighet. Søker som ber om det (part i saken), har rett til å få tilsendt utvidet søkerliste og andre opplysninger som kan gis i henhold til Forskrifter om partsoffentlighet i tilsettingssaker. Som hovedregel tilsendes alle søkere utvidet søkerliste så snart denne foreligger, samt opplysninger om når tilsetting forventes å skje. 7. Saksforberedelse / innstilling Innstillingsutvalg Det settes normalt sammen et innstillingsutvalg til å forberede / saksbehandle / legge fram innstilling i den enkelte tilsettingssak. Innstillingsutvalget består vanligvis av personalsjef og virksomhetsleder. For stillinger hvor det ut fra en konkret vurdering finnes hensiktsmessig, kan saksforberedelse / intervju / innstilling foretas av personalsjefen alene. Ved tilsetting av stabsledere (kontorsjef, økonomisjef, Offentlig søkerliste skal inneholde søkers navn, alder, tittel / yrke, arbeidssted og bostedskommune. Utvidet søkerliste - partsoffentlighet Som hovedregel utarbeides utvidet søkerliste for alle stillinger. Utvidet søkerliste skal inneholde søkers navn, adresse og alder, sivilstand, tittel / yrke, utdanning / eksamener, arbeidspraksis med angivelse av arbeidssted og arbeidets varighet. Søker som ber om det (part i saken), har rett til å få tilsendt utvidet søkerliste og andre opplysninger som kan gis i henhold til Forskrifter om partsoffentlighet i tilsettingssaker. Som hovedregel tilsendes alle søkere utvidet søkerliste så snart denne foreligger, samt opplysninger om når tilsetting forventes å skje. 7. Saksforberedelse / innstilling Innstillingsutvalg Det settes normalt sammen et innstillingsutvalg til å forberede / saksbehandle / legge fram innstilling i den enkelte tilsettingssak. Innstillingsutvalget består vanligvis av personalsjef og virksomhetsleder. For stillinger hvor det ut fra en konkret vurdering finnes hensiktsmessig, kan saksforberedelse / intervju / innstilling foretas av personalsjefen alene. Ved tilsetting av stabsledere (kontorsjef, økonomisjef,

8 personalsjef og ass. rådmann) og virksomhetsledere bør innstillingsutvalget bestå av rådmann, personalsjef og leder for administrasjonsstyret. Intervju og referansekontroll Dersom innstillingsutvalget finner det hensiktsmessig, gjennomføres det intervju med de mest aktuelle søkerne. For spesielle stillinger kan tilsettingsorganet også vurdere å bruke andre utvelgelsesmetoder der hvor dette anses nødvendig og hensiktsmessig. For de mest aktuelle søkerne skal det innhentes referanser. Referanser innhentes normalt av virksomhetsleder etter at det evt. er foretatt intervju med søkerne. Dersom det er ønskelig å innhente andre referanser enn de søkeren selv har oppgitt, skal søkeren så langt som mulig orienteres om dette på forhånd. Dersom det under referanseinnhenting eller på annen måte i saksforberedelsen framkommer nye opplysninger om en søker som er av betydning, skal disse forelegges for søkeren før innstilling foretas. Innstilling Innstillingsutvalgets innstilling utgjør grunnlaget for arbeidstakerorganisasjonenes uttalelse og behandlingen i tilsettingsorganet. Innstillingen skal inneholde en sammenfattende skriftlig redegjørelse for/ framstilling av, de vurderinger som er foretatt og som ligger til grunn for innstillingens konklusjon. Innstillingen er ikke offentlig. personalsjef og ass. rådmann) og virksomhetsledere bør innstillingsutvalget bestå av rådmann, personalsjef og leder for administrasjonsstyret. Intervju og referansekontroll Dersom innstillingsutvalget finner det hensiktsmessig, gjennomføres det intervju med de mest aktuelle søkerne. For spesielle stillinger kan tilsettingsorganet også vurdere å bruke andre utvelgelsesmetoder der hvor dette anses nødvendig og hensiktsmessig. For de mest aktuelle søkerne skal det innhentes referanser. Referanser innhentes normalt av virksomhetsleder etter at det evt. er foretatt intervju med søkerne. Dersom det er ønskelig å innhente andre referanser enn de søkeren selv har oppgitt, skal søkeren så langt som mulig orienteres om dette på forhånd. Dersom det under referanseinnhenting eller på annen måte i saksforberedelsen framkommer nye opplysninger om en søker som er av betydning, skal disse forelegges for søkeren før innstilling foretas. Innstilling Innstillingsutvalgets innstilling utgjør grunnlaget for arbeidstakerorganisasjonenes uttalelse og behandlingen i tilsettingsorganet. Innstillingen skal inneholde en sammenfattende skriftlig redegjørelse for/ framstilling av, de vurderinger som er foretatt og som ligger til grunn for innstillingens konklusjon.

9 Uttalelse fra arbeidstakerorganisasjonene (utvalg av tillitsvalgte) Alle tilsettingssaker sendes til uttalelse i aktuelle arbeidstakerorganisasjoner. Oversendelsen bør inneholde: Utlysingstekst Utvidet søkerliste Innstilling fra innstillingsutvalg Organisasjonene gis en rimelig frist til å uttale seg, vanligvis en uke dersom ikke annet er avtalt. 8. Tilsettings-myndighetens vurdering Tilsettingsmyndigheten plikter å foreta en saklig og samvittighetsfull totalvurdering for å finne fram til de best kvalifiserte søkerne. I hht. Hovedtariffavtalens 2 legges en samlet vurdering av søkernes kvalifikasjoner ("teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen") til grunn for denne vurderingen. Det skal tas spesielt hensyn til interne søkere som p.g.a. helsemessige problemer trenger omplassering og det ikke stilles tilsvarende krav til helse i den nye stillingen. Ved tilsettingen bør det tas spesielt hensyn til de habilitetsproblemer som kan oppstå når personer i nær familie Innstillingen er ikke offentlig. Uttalelse fra arbeidstakerorganisasjonene (utvalg av tillitsvalgte) Alle tilsettingssaker sendes til uttalelse i aktuelle arbeidstakerorganisasjoner. Oversendelsen bør inneholde: Utlysingstekst Utvidet søkerliste Innstilling fra innstillingsutvalg Organisasjonene gis en rimelig frist til å uttale seg, vanligvis en uke dersom ikke annet er avtalt. 8. Tilsettings-myndighetens vurdering Tilsettingsmyndigheten plikter å foreta en saklig og samvittighetsfull totalvurdering for å finne fram til de best kvalifiserte søkerne. I hht. Hovedtariffavtalens 2 legges en samlet vurdering av søkernes kvalifikasjoner ("teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen") til grunn for denne vurderingen. Det skal tas spesielt hensyn til interne søkere som p.g.a. helsemessige problemer trenger omplassering og det ikke stilles tilsvarende krav til helse i den nye stillingen. Ved tilsettingen bør det tas spesielt hensyn til de habilitetsproblemer som kan oppstå når personer i nær

10 ansettes på samme sted eller kommer i direkte over-/ underordnet forhold til hverandre. Vikarer skal normalt inneha de kvalifikasjoner som kreves ved fast tilsetting, men kravene kan fravikes etter en konkret vurdering. 9. Tilsettingsvilkår Arbeidstakeren tilsettes innenfor kommunens totale virksomhetsområde på de lønns- og arbeidsvilkår som følger av gjeldende lover, tariffavtaler, reglementer og tilsettingsdokumenter. Arbeidssted inntil videre skal også framgå av arbeidsavtalen. Ved evt. senere behov for stillingsendringer/ endringer i arbeidsplass/ arbeidsområde drøftes og gjennomføres dette innenfor de regler som følger av lov og avtale. Alle tilsettinger skjer normalt med en prøvetid på 6 måneder med evt. tillegg for fravær. I prøvetiden gjelder 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist. Vurdering og bedømmelse av arbeidstakeren i prøvetiden skal skje samsvar med introduksjonsplan. 10. Tilsettingsbrev Tilsetting, både fast og midlertidig, skal meddeles skriftlig. Av tilsettingsbrevet skal det framgå hvilke vilkår og forpliktelser som gjelder for stillingen. Den nytilsatte må innen 1 uke fra tilsettingsbrevet er mottatt svare skriftlig om hun/han tar imot stillingen. Fristen kan utvides etter avtale. Når slik bekreftelse foreligger, gis de øvrige søkere melding om at ansettelse har skjedd, og de familie ansettes på samme sted eller kommer i direkte over-/ underordnet forhold til hverandre. Vikarer skal normalt inneha de kvalifikasjoner som kreves ved fast tilsetting, men kravene kan fravikes etter en konkret vurdering. 9. Tilsettingsvilkår Arbeidstakeren tilsettes innenfor kommunens totale virksomhetsområde på de lønns- og arbeidsvilkår som følger av gjeldende lover, tariffavtaler, reglementer og tilsettingsdokumenter. Arbeidssted inntil videre skal også framgå av arbeidsavtalen. Ved evt. senere behov for stillingsendringer/ endringer i arbeidsplass/ arbeidsområde drøftes og gjennomføres dette innenfor de regler som følger av lov og avtale. Alle tilsettinger skjer normalt med en prøvetid på 6 måneder med evt. tillegg for fravær. I prøvetiden gjelder 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist. Vurdering og bedømmelse av arbeidstakeren i prøvetiden skal skje samsvar med introduksjonsplan. 10. Tilsettingsbrev Tilsetting, både fast og midlertidig, skal meddeles skriftlig. Av tilsettingsbrevet skal det framgå hvilke vilkår og forpliktelser som gjelder for stillingen. Den nytilsatte må innen 1 uke fra tilsettingsbrevet er mottatt svare skriftlig om hun/han tar imot stillingen. Fristen kan utvides etter avtale. Når slik bekreftelse foreligger, gis de øvrige søkere melding om at ansettelse har skjedd, og de

11 vedlegg som fulgte søknadene returneres. Pga. øvrige søkernes innsynsrett returneres ikke søknadspapirer for de som er innstilt og ikke tilsatt før etter minimum 2 måneder. Senest ved tiltredelse får arbeidstakeren utlevert ett eksemplar av arbeidsreglement og andre reglementer / retningslinjer som regulerer arbeidsforholdet. Samtidig får arbeidstakeren meddelt hvem som er tillitsvalgt, og melding om tilsetting sendes tillitsvalgt(e) innenfor det aktuelle arbeidsområdet. 11. Myndighet i tilsettingssaker Kommunestyret tilsetter rådmann. vedlegg som fulgte søknadene returneres. Pga. øvrige søkernes innsynsrett returneres ikke søknadspapirer for de som er innstilt og ikke tilsatt før etter minimum 2 måneder. Senest ved tiltredelse får arbeidstakeren utlevert ett eksemplar av arbeidsreglement og andre reglementer / retningslinjer som regulerer arbeidsforholdet. Samtidig får arbeidstakeren meddelt hvem som er tillitsvalgt, og melding om tilsetting sendes tillitsvalgt(e) innenfor det aktuelle arbeidsområdet. 11. Myndighet i tilsettingssaker Kommunestyret tilsetter rådmann. Administrasjonsstyret tilsetter assisterende rådmann, kontorsjef, økonomisjef, personalsjef og virksomhetsledere. Endres tilbake. Rådmannen eller den rådmannen bemyndiger tilsetter i alle andre stillinger. Rådmannen eller den rådmannen bemyndiger tilsetter i alle andre stillinger. 12. Klage / anke/ begrunnelse Vedtak om tilsetting er unntatt fra Forvaltningslovens begrunnelsesplikt, og kan heller ikke påklages. Administrative tilsettingsvedtak kan ankes til administrasjonsstyret av arbeidstakerorganisasjonene. Administrasjonssjefen, eller den som møter i hennes sted, kan anke tilsettingsvedtak i administrasjonsstyret til kommunestyret. Slik anke må framsettes før møtets slutt og protokolleres. 12. Klage / anke/ begrunnelse Vedtak om tilsetting er unntatt fra Forvaltningslovens begrunnelsesplikt, og kan heller ikke påklages. Administrative tilsettingsvedtak kan ankes til administrasjonsstyret av arbeidstakerorganisasjonene. Administrasjonssjefen, eller den som møter i hennes sted, kan anke tilsettingsvedtak i administrasjonsstyret til kommunestyret. Slik anke må framsettes før møtets slutt og protokolleres.

12

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING TILSETTINGSREGLEMENT Etter mal fra KA. Tilsetting er et arbeidsgiveransvar. Det er arbeidsgiverorganet selv som bestemmer hvor tilsettingsmyndigheten skal være lagt. De fleste fellesråd vil legge tilsettingsmyndigheten

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Forslag av 15.11.2017, godkjent av Tromsø kirkelige fellesråd 07.12.2017 1. FORMÅL Formålet med dette reglementet er å tilsette rett person på rett plass,

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

Reglement for tilsettinger i Strand kommune

Reglement for tilsettinger i Strand kommune 13/4116-17 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune - fastsatt 25.11.15 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune Fastsatt 25.11.2015 Innledning Strand

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010 TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

Tilsettingsreglement Rutiner

Tilsettingsreglement Rutiner GILDESKÅL KOMMUNE Tilsettingsreglement Rutiner (vedtatt i kommunestyret 23.6.2011, sak 40/11 (ark.sak11/494)) 1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. For mål Målet med enhver tilsetting er

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 09.02.2006 Tid: kl. 0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/06 05/00920 SAKSPROTOKOLL: FISKERNES AGNFORSYNING

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

TILSETTING OG PERSONALFORVALTNINGS- REGLEMENT

TILSETTING OG PERSONALFORVALTNINGS- REGLEMENT Alstahaug kommune TILSETTING OG PERSONALFORVALTNINGS- REGLEMENT Vedtatt i Administrasjonsutvalget 14.12.01 Referert i Kommunestyret 19.12.01 Revidert i Administrasjonsutvalget 23.06.2006 Revidert i Adm.utvalget

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.04.2010 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 9/10 10/308

Detaljer

Reglementet gjelder for alle ansettelser i Alta kommune inkl. lærere i grunnskolen, uansett ansettelsesforhold.

Reglementet gjelder for alle ansettelser i Alta kommune inkl. lærere i grunnskolen, uansett ansettelsesforhold. ANSETTELSESREGLEMENT. Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.mars 1996. 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle ansettelser i Alta kommune inkl. lærere i grunnskolen, uansett ansettelsesforhold. Reglene

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

Tilsettinger Problemstillinger Tillitsvalgets rettigheter og rolle ved tilsettinger Søkers rettigheter Fortrinnsrett Krav til saksbehandling Vurdering av hvem som skal ansettes kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte 17.01.2016 Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler

Detaljer

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland 30.01.2013 advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Innledning Tema: Hvordan tilsetting skjer - tilsettingsprosessen Hvem

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 1 VEDLEGG 2 6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 6.1.1. Tilsetting av felles leder 6.1.1.1 Tilsetting av felles leder på statlige vilkår Kunngjøring skjer ihht de fastlagte statlige bestemmelser, der hovedregelen

Detaljer

REGLEMENT FOR REKRUTTERING, TILSETTING OG PERSONALFORVALTNING

REGLEMENT FOR REKRUTTERING, TILSETTING OG PERSONALFORVALTNING Alstahaug kommune REGLEMENT FOR REKRUTTERING, TILSETTING OG PERSONALFORVALTNING Arbeidsgiver, Fagforbundet og Utdanningsforbundet, har i et møte gått igjennom dette reglementet for revidering. Forslag

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 25.06.2015 2015/1017-7814/2015 Arkivkode: 412 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Silje

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET. Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek og på Stokke kommunes hjemmesider.

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET. Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek og på Stokke kommunes hjemmesider. 1 STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 19.02.2015 2015/438-1847/2015 Arkivkode: Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Charlotte

Detaljer

Kunngjøring av ledig stilling

Kunngjøring av ledig stilling Kunngjøring av ledig stilling I Fellesannonsen i Trønder-Avisa er det kun en henvisning til de kunngjøringstekster som er lagt ut på internett, eller som kan hentes ut fra informasjonen. Det er viktig

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune

Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune Forvaltningsrevisjon nr 1738-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden juni 2009 til januar 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av ansettelsesrutinene

Detaljer

Innherred samkommune ANSETTELSESREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

Innherred samkommune ANSETTELSESREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Innherred samkommune ANSETTELSESREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Utarbeidet av partsammensatt utvalg. Høring 20.12.05 16.1.06 Ny høring 23.01.06 06.02.06 Vedtatt i

Detaljer

Arbeidslivsdag UiA 2013

Arbeidslivsdag UiA 2013 Arbeidslivsdag UiA 2013 Når utlyses stillinger? Hver kommune utlyser i felles annonse (hovedutlysning). Denne gjelder for faste stillinger og vikariater fra skolestart høsten 2013. Søknadsfrist som regel

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

Tema. Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse

Tema. Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse Kurs i ansettelse Tema Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse Refleksjon Hva er din rolle når dere skal ansette en ny medarbeider på skolen? Sammenheng \\fila1home12\brukere12\fv913\agresso

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 22.02.2016 2016/125-2628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lone

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Personalreglement for Mattilsynet

Personalreglement for Mattilsynet Styrende dokument Utarbeidet av: krjep Sist endret: 28.10.2011 Prosess: HR Prosesseier: Jarleif Nordheim Instruks Utgave: 1 ephorte saksnr: 2008/124805-1 Personalreglement for Mattilsynet Vedtatt i Etatssamarbeidsgruppa

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 02.05.2016 2016/207-5997/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 6 Sol Gabrielle

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 06.06.2016 2016/306-7741/2016 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 30.06.2015 2015/821-8104/2015 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lise

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.05.2014 2014/71-6361/2014 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Randi

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 6 22.12.2016 2015/1586-17015/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Norma

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 14.06.2016 2016/207-8192/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 7 Lars

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Tilsettinger Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Mål for økta: Kunne mer om hvordan tilsetting skjer (tilsettingsprosessen) Vite noe om de lover og avtaler som styrer en tilsettingsprosess Hvem

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2012 Tid: 14.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.06.2015 2015/906-7909/2015 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 5 Bodil

Detaljer

Vel møtt! Tove Randi Olsen (sign.) Nestleder

Vel møtt! Tove Randi Olsen (sign.) Nestleder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: 3. etg. Herredshuset, Verdal Dato: 19.03.2012 Tid: 13:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos administrasjonsutvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos administrasjonsutvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2014/5661-3 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Rutine og ansvarsfordeling i tilsettingssaker Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos administrasjonsutvalg

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 6 09.08.2016 2016/837-10734/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Nina

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

Rutinebeskrivelser for tilsetting i rekrutteringsstillinger, samt eksternt finansierte forskerstillinger ved MOF

Rutinebeskrivelser for tilsetting i rekrutteringsstillinger, samt eksternt finansierte forskerstillinger ved MOF Utarbeidet av: Marianne Seim og Eli Winther Godkjent av: Gerd Johannessen Oppdatert: 29.03.2010 Rutinebeskrivelser for tilsetting i rekrutteringsstillinger, samt eksternt finansierte forskerstillinger

Detaljer

Tilsettingsprosesser - søkere med nedsatt funksjonsevne

Tilsettingsprosesser - søkere med nedsatt funksjonsevne Tilsettingsprosesser - søkere med nedsatt funksjonsevne PK-nettverket 4. mars 2015 v/ juridisk seniorrådgiver Berit Hernes Bakke, Avdeling for personalstøtte Disposisjon Hovedregelen og utgangspunktet

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. TILSETTINGSSAK 2. PERSONALMAPPE 3. ANNEN PERSONALDOKUMENTASJON I ESA 4. PERSONALDOKUMENTASJON UTENOM ESA Troms fylkeskommune

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2016 Tid: 08:00-09:00 MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/1401 REVISJON AV TILSETTINGSREGLMENTET

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Delegeringsreglement - Oppfølging av vedtak i kommunestyresak 32/15

Delegeringsreglement - Oppfølging av vedtak i kommunestyresak 32/15 Saksframlegg Arkivnr. 044 Saksnr. 2015/1019-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Delegeringsreglement - Oppfølging av vedtak i kommunestyresak 32/15

Detaljer

Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle. Modul 4 Februar 2016

Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle. Modul 4 Februar 2016 Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle Modul 4 Februar 2016 s2 Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Forhandlingsordninger Hovedavtale

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

Side i av 5 PROTOKOLL. Overenskomstens 13-del prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg til protokollen.

Side i av 5 PROTOKOLL. Overenskomstens 13-del prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg til protokollen. Side i av 5 PROTOKOLL År 2016, den 25. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Fellesorganisasjonen vedrørende overenskomstens del B. Resultatet omfatter medlemmer av

Detaljer

Når det gjelder ekstraordinært arbeid for å avhjelpe arbeidsløshet, vises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, 1.

Når det gjelder ekstraordinært arbeid for å avhjelpe arbeidsløshet, vises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, 1. Arbeidsreglement for Nordre Land kommune 1 OMFANG Dette reglement gjelder for arbeidstakere i heltidsstilling. Dersom annet ikke er bestemt gjelder reglementet også for arbeidstakere i deltidsstilling.

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement er skrevet med svart. Bestemmelser som er gjort etter at disse reglementene ble vedtatt er

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PRØVETID

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PRØVETID Dok.id.: 1.2.2.1.5.1 Prøvetidsreglement Utgave: 1.01 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 20.10.2016 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PRØVETID Side

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer