Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene."

Transkript

1 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: Notatdato: Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon av tilsettingsmyndighet for stipendiater Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.: Universitetsstyrets vedtak i sak 3 i møtet 7. september Normalreglenes 7. De viktigste problemstillinger: Universitetsstyret har i møte 7. september 2004 (sak 3) vedtatt en betinget (delvis) delegering av tilsettingsmyndigheten i saker som gjelder tilsetting i professorstillinger og stipendiater. Fakultetene gis med dette adgang til å legge til rette for enklere saksbehandling for de nevnte stillingskategorier. For tilsetting i stipendiatstillinger: Fakultetsstyret gis mulighet til å delegere tilsettingsmyndigheten for stipendiater til instituttnivå der innstillingen fra vurderingskomiteen er enstemmig, ikke påklages og tas til følge. Når en eller flere av disse betingelsene ikke er oppfylt, fattes tilsettingsvedtaket av fakultetet. Når det gjelder tilsetting av stipendiater vil fakultet med dette fremme forslag om at tilsettingsmyndigheten delegeres til instituttnivået med virkning fra 1. mars Det forutsettes at tilsettingsmyndigheten legges til instituttstyret eller et eget tilsettingsutvalg. Ved Institutt for geofag forutsettes det opprettet et eget innstillings- og tilsettingsorgan. Institutt- /senterleder er innstillingsmyndighet i tilsettingssaker som gjelder stipendiater. Delegasjonen vil omfatte både kunngjøring og tilsetting i stilling. Delegasjon av tilsetting skjer under forutsetning av enstemmig uttalelse fra bedømmelseskomiteen. De administrative retningslinjer gir en mer detaljert beskrivelse av de krav som følger av delegert myndighet. Fakultetsdirektøren vil foreslå en prøveperiode frem til Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til forslaget fra fakultetsdirektøren og vedtar at tilsettingsmyndigheten for stipendiatstillinger delegeres til fakultetets institutter og sentre med virkning fra 1. mars Institutt- /senterleder er innstillingsmyndighet. Delegasjonen forutsetter enstemmig uttalelse fra vurderingskomiteen. Hvis denne betingelsen ikke er oppfylt, fattes tilsettingsvedtaket av fakultetets tilsettingsutvalg. Tilsettinger uten forutgående kunngjøring foretas av dekan. Delegasjon av tilsettingsmyndigheten etableres som en prøveordning frem til Vedlegg: Brev fra universitetsdirektøren, datert 24. september 2004 Rutinebeskrivelse for tilsetting av stipendiater i fakultetets tilsettingsutvalg Forslag til ny rutinebeskrivelse ved delegert tilsettingsmyndighet til instituttene. Faculty of Mathematics and Natural Sciences University of Oslo

2 Retningslinjer for utlysning og tilsetting i stipendiatstillinger Vedtatt av fakultetsstyret Lov-/regelanvendelse: Universitetsloven, Tjenestemannsloven, Arbeidsmiljøloven, Forvaltningsloven, Forskrift om partsoffentlighet i tilsettingssaker, Personalreglement ved Universitetet i Oslo, Reglementshåndbok for Universitetet i Oslo: Retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler, Regler for oppdragsstillinger. Fakultetsstyrets vedtakssak 15 av UTLYSNING Alle stillinger som skal tilsettes for mer enn ett år, skal som hovedregel kunngjøres offentlig, dvs. i Norsk lysingsblad og når det er hensiktsmessig i dagspressen. I tillegg legges alle kunngjøringer ut på UiOs nettsider. Instituttet utarbeider forslag til utlysningstekst i samarbeid med fakultetet, jf. skjemaet Kunngjøring av stipendiatstillinger. Kunngjøringen skal inneholde beskrivelse av stillingen, det aktuelle arbeidsområdet og kvalifikasjonskrav. Ved fakultetet er det innført et generelt krav om at søkere må være ferdige med hovedfag/mastergrad innen søknadsfristen*. Så vidt mulig skal det/de aktuelle fagretninger for stillingen samt arten av pliktarbeidet angis. Det bør angis fra hvilket tidspunkt stillingen er ledig. Utlysningen kan inneholde opplysninger om at søkeren må legge frem faglig begrunnet forslag for sin forskerutdanning, og at rettledning i utarbeidelse av slikt forslag vil bli gitt dersom søkeren ønsker det. Kunngjøringen skal også inneholde opplysninger om lønnsvilkår, søknadsfrist, arbeidssted og særlige vilkår for stillingen, regelverk (henvisning til Retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler), den dokumentasjon som skal vedlegges søknaden, at interesserte vil få tilsendt eventuell stillingsbeskrivelse ved å henvende seg til fakultet, og at søkere skal benytte fakultetets Søknadsskjema for stipendiatstilling ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Application Form for Research Fellowship at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences * Det kan utarbeides en mer utførlig stillingsbeskrivelse som kunngjøringsteksten bygger på, jf. skjemaet Stillingsbeskrivelse. Skjemaene inneholder fast tekst som gjelder alle stipendiatstillinger. Instituttet fyller inn spesielle krav og ønsker. Forslag til utlysningstekst og eventuell stillingsbeskrivelse godkjennes av instituttstyret. Forslag til kunngjøring, eventuell stillingsbeskrivelse og instituttstyrets vedtak sendes med følgebrev og til fakultetet. I oversendelsesbrevet til fakultetet skal det redegjøres for behovet for stillingen, den økonomiske situasjon og hvordan stillingen skal lyses ut. For eksternt finansierte stipendiatstillinger oversendes forslag til kunngjøring med opplysninger om hvordan stillingen skal lyses ut samt kopi av kontrakten som danner grunnlag for stillingen.

3 Fakultetet sender utlysningsteksten til tjenestemannsorganisasjonene. Tjenestemannsorganisasjonene kan kreve tre dagers frist for å drøfte stillings- og lønnsplassering før enhver stilling kunngjøres. Eventuelle drøftinger skal gjennomføres på fakultets- eller tilsvarende nivå. Når anmodning om å lyse ut stillingen er vedtatt i fakultetsstyrets tilsettingsutvalg, oversender fakultetet utlysningsteksten til Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) ved Personalseksjonen for kunngjøring. Søknadsfristen bør være minimum tre uker. SØKNADSBEHANDLING Generelt For alle stillinger bør man som hovedregel bruke intervju. Etter søknadsfristens utløp sender fakultetet brev til alle søkere med bekreftelse på mottatt søknad vedlagt forenklet søkerliste (med navn, alder, akademisk grad og bostedskommune) originale søknader, kunngjøring, søkerliste og Retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universitetet og høgskole til instituttet, sammen med sjekkliste for søknadsbehandlingen.* Oppnevning av sakkyndig (bedømmelses) Instituttet, dvs. innstillingsorganet, skal oppnevne minst tre sakkyndige som skal avgi en uttalelse på grunnlag av kunngjøring, eventuell stillingsbeskrivelse, samt søknadene med vedlegg. Begge kjønn skal være representert blant de sakkyndige. Hvis dette ikke er mulig, må det begrunnes. Stipendiater og postdoktorer kan inngå blant de sakkyndige. Ved eksternt finansierte stipendiatstillinger oppnevnes prosjektleder eller annen sentral person i prosjektet som har fått innvilget midler til stillingen. Vedtak om oppnevning av sakkyndig sendes fakultetet til orientering. vurdering (bedømmelse) av søkerne Ved vurdering av søkerne skal det legges vekt på deres forutsetninger for å gjennomgå forskerutdanning. Vurderingen baseres i første rekke på dokumenterte kvalifikasjoner, samt faglig begrunnet forslag for deres forskerutdanning der dette kreves i henhold til kunngjøringen. Personlig egnethet undersøkes gjennom intervjuer og referanser. Komiteen skal vanligvis rangere de tre best egnede søkere, dersom det er så mange er kvalifisert for stillingen. Dersom de ved vurderingen finner flere søkere tilnærmet like godt egnet, skal de rangere kvinnelig søker foran mannlig søker. Uttalelsen skal inneholde: en kort omtale av søkerne en kort begrunnelse hvis søkere ikke rangeres for innstilling en begrunnet rangering av søkere som anbefales innstilt for tilsetting

4 Vurdering av utenlandsk utdanning ved fakultetet eller Universitetets internasjonale avdeling for opptak til ph. d.-programmet skal følge innstillingen for søkere som innstilles for tilsetting. Behandlingstiden bør være to-fire (maksimum) uker fra oppnevning av den sakkyndige komiteen.* INNSTILLING De sakkyndiges uttalelse leveres til fakultetet for gjennomsyn før behandling ved instituttet. Komiteens uttalelse skal behandles av instituttstyret, som fatter vedtak om innstilling og rangering. Instituttstyrets innstilling og rangering sendes fakultetet ved referat fra instituttstyremøtet. Alle saksdokumenter og komplette søknader skal følge saken til fakultetet. Forslag til lønnsplassering utover vanlig begynnerlønn i stipendiatstilling SKO 1017 skal følge saken i eget notat. TILSETTING Instituttets innstilling og rangering legges frem som tilsettingssak for vedtak i fakultetsstyrets tilsettingsutvalg. Etter behandling i fakultetsstyrets tilsettingsutvalg sender fakultetet tilbud om tilsetting til søker som er innstilt på 1. plass. Den som mottar tilbudet gir skriftlig beskjed til fakultetet om hun/han aksepterer stillingen, eller ikke. Dette skal normalt skje innen 14 dager fra dato på tilbudsbrevet. Dersom vedkommende ikke aksepterer stillingen, sendes tilbud til søker som er innstilt på 2.plass. Når stillingen er besatt, underretter fakultetet de øvrige søkerne om hvem som er tilsatt og returnerer søknadspapirene. Samtidig sender fakultetet arbeidsavtalen, utfylt skjema "Vedlegg til arbeidsavtale v/uio" og CV til OPA v/lønningsseksjonen, med kopi til instituttet og fakultetets studieseksjon. Ved tiltredelse fyller fakultetet/instituttet ut skjemaet "Bekreftelse på tiltredelse" og sender det til OPA v/lønningsseksjonen sammen med skattekort og eventuelt skjema for melding om redusert ferie (maiseptember). Kopi av "Bekreftelse på tiltredelse" sendes til instituttet/fakultetet, inkl. fakultetets studieseksjon. * Foreslåtte endringer i dagens retningslinjer.

5 Sjekkliste for saksbehandlingsprosedyrer ved tilsetting i stipendiatstillinger UTLYSNING Forslag til utlysningstekst utarbeides, evt. i samsvar med stillingsbeskrivelse eller prosjektkontrakt Godkjenne kunngjøringen, evt. stillings- beskrivelsen Sende skjemaene til tjenestemannsorganisasjonene Sende skjemaene til OPA, Personalavdelingen SØKNADSBEHANDLING Mottak av søknader Utarbeide søkerliste Skrive bekreftelse om mottatt søknad Levere søknader m.m. til instituttet Returnere søknader etter at tilsettingssaken er avsluttet INNSTILLING Oppnevne sakkyndig Vurdere søknader, sjekke referanse Evt. intervju av søkere Vurdering av utenlandsk utdnnning for opptak til ph. d.-programmet Levere vurdering og rangering av søkerne (sakkyndig uttalelse) Godkjenne vurdering og rangere fatte vedtak om innstilling Evt. foreslå lønnsplassering utover vanlig begynnerlønn i stipendiatstilling Fatte vedtak om tilsetting TILSETTING Fatte vedtak om tilsetting Utarbeide tilbudsbrev, arbeidsavtale, inkl. beregning av lønn Motta svar på tilbud om stilling Sender utfylte, undertegnede tilsettings- Papirer til OPA, institutt og MN studieseksjon Sende Bekreftelse på tiltredelse til OPA og () institutt og fakultet

6 Forslag til NYE retningslinjer for utlysning og tilsetting i stipendiatstillinger Vedtatt av fakultetsstyret Lov-/regelanvendelse: Universitetsloven, Tjenestemannsloven, Arbeidsmiljøloven, Forvaltningsloven, Forskrift om partsoffentlighet i tilsettingssaker, Personalreglement ved Universitetet i Oslo, Reglementshåndbok for Universitetet i Oslo: Retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler, Regler for oppdragsstillinger. Fakultetsstyrets vedtakssak 15 av UTLYSNING Alle stillinger som skal tilsettes for mer enn ett år, skal som hovedregel kunngjøres offentlig, dvs. i Norsk lysingsblad og når det er hensiktsmessig i dagspressen. I tillegg legges alle kunngjøringer ut på UiOs nettsider. Instituttet utarbeider forslag til utlysningstekst i samarbeid med personalkonsulent, jf. skjemaet Kunngjøring av stipendiatstillinger. Kunngjøringen skal inneholde beskrivelse av stillingen, det aktuelle arbeidsområdet og kvalifikasjonskrav. Ved fakultetet er det innført et generelt krav om at søkere må være ferdige med hovedfag/mastergrad innen søknadsfristen.* Så vidt mulig skal det/de aktuelle fagretninger for stillingen samt arten av pliktarbeidet angis. Det bør angis fra hvilket tidspunkt stillingen er ledig. Utlysningen kan inneholde opplysninger om at søkeren må legge frem faglig begrunnet forslag for sin forskerutdanning, og at rettledning i utarbeidelse av slikt forslag vil bli gitt dersom søkeren ønsker det. Kunngjøringen skal også inneholde opplysninger om lønnsvilkår, søknadsfrist, arbeidssted og særlige vilkår for stillingen, regelverk (henvisning til Retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler), den dokumentasjon som skal vedlegges søknaden, at interesserte vil få tilsendt eventuell stillingsbeskrivelse ved å henvende seg til fakultet, og at søkere skal benytte fakultetets Søknadsskjema for stipendiatstilling ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Application Form for Research Fellowship at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences * Det kan utarbeides en mer utførlig stillingsbeskrivelse som kunngjøringsteksten bygger på, jf. skjemaet Stillingsbeskrivelse. Skjemaene inneholder fast tekst som gjelder alle stipendiatstillinger. Instituttet fyller inn spesielle krav og ønsker. Forslag til utlysningstekst, eventuell stillingsbeskrivelse og hvordan stillingen skal lyses ut godkjennes av instituttstyret. Forslag til kunngjøring, eventuell stillingsbeskrivelse og instituttstyrets vedtak sendes til fakultetet med opplysninger om hvordan stillingen skal lyses ut. For eksternt finansierte stipendiatstillinger oversendes forslag til kunngjøring med opplysninger om hvordan stillingen skal lyses ut samt kopi av kontrakten som danner grunnlag for stillingen.

7 Fakultetet sender utlysningsteksten til tjenestemannsorganisasjonene. Tjenestemannsorganisasjonene kan kreve tre dagers frist for å drøfte stillings- og lønnsplassering før enhver stilling kunngjøres. Eventuelle drøftinger skal gjennomføres på fakultets- eller tilsvarende nivå. Fakultetet oversender utlysningsteksten til Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) v/personalseksjonen for kunngjøring. Søknadsfristen bør være minimum tre uker. SØKNADSBEHANDLING Generelt For alle stillinger bør man som hovedregel bruke intervju. Etter søknadsfristens utløp sender fakultetet brev til alle søkere med bekreftelse på mottatt søknad vedlagt forenklet søkerliste (med navn, alder, akademisk grad og bostedskommune) originale søknader, kunngjøring, søkerliste, Retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler) til instituttet, sammen med sjekkliste for søknadsbehandlingen. Oppnevning av sakkyndig (bedømmelses) Instituttet skal oppnevne minst tre sakkyndige som skal avgi en uttalelse på grunnlag av kunngjøring, eventuell stillingsbeskrivelse samt søknadene med vedlegg. Begge kjønn skal være representert blant de sakkyndige. Hvis dette ikke er mulig, må det begrunnes. Stipendiater og postdoktorer kan inngå blant de sakkyndige. Ved eksternt finansierte stipendiatstillinger oppnevnes prosjektleder eller annen sentral person i prosjektet som har fått innvilget midler til stillingen. vurdering (bedømmelse) av søkerne Ved vurdering av søkerne skal det legges vekt på deres forutsetninger for å gjennomgå forskerutdanning. Vurderingen baseres i første rekke på dokumenterte kvalifikasjoner, samt faglig begrunnet forslag for deres forskerutdanning der dette kreves i henhold til kunngjøringen. Personlig egnethet undersøkes gjennom intervjuer og referanser. Komiteen skal vanligvis rangere de tre best egnede søkere, dersom det er så mange er kvalifisert for stillingen. Dersom de ved vurderingen finner flere søkere tilnærmet like godt egnet, skal de rangere kvinnelig søker foran mannlig søker. Uttalelsen skal inneholde: en kort omtale av søkerne en kort begrunnelse hvis søkere ikke rangeres for innstilling en begrunnet rangering av søkere som anbefales innstilt for tilsetting Vurdering av utenlandsk utdanning ved fakultetet eller Universitetets internasjonale avdeling for opptak til ph. d.-programmet skal følge innstillingen for søkere som innstilles for tilsetting. Behandlingstiden bør være to-fire (maksimum) uker fra oppnevning av den sakkyndige komiteen.*

8 INNSTILLING De sakkyndiges uttalelse leveres til fakultetet for gjennomsyn før behandling ved instituttet. Komiteens uttalelse skal behandles av instituttstyret, som fatter vedtak om tilsetting. TILSETTING Instituttstyret fatter vedtak om tilsetting. Instituttstyrets vedtak om tilsetting sendes fakultetet ved referat fra instituttstyremøtet. Alle saksdokumenter og komplette søknader skal følge saken til fakultetet. Forslag til lønnsplassering utover vanlig begynnerlønn i stipendiatstilling SKO 1017 skal følge saken i eget notat. Fakultetet sender tilbud om tilsetting til søker som er innstilt på 1. plass. Den som mottar tilbudet gir skriftlig beskjed til fakultetet om hun/han aksepterer stillingen, eller ikke. Dette skal normalt skje innen 14 dager fra dato på tilbudsbrevet. Dersom vedkommende ikke aksepterer stillingen, sendes tilbud til søker som er innstilt på 2.plass. Når stillingen er besatt, underretter fakultetet de øvrige søkerne om hvem som er tilsatt og returnerer søknadspapirene. Samtidig sender fakultetet arbeidsavtalen, utfylt skjema "Vedlegg til arbeidsavtale v/uio" og CV til OPA v/lønningsseksjonen, med kopi til instituttet og fakultetets studieseksjon. Ved tiltredelse fyller fakultetet/instituttet ut skjemaet "Bekreftelse på tiltredelse" og sender det til OPA v/lønningsseksjonen sammen med skattekort og eventuelt skjema for melding om redusert ferie (maiseptember). Kopi av "Bekreftelse på tiltredelse" sendes til instituttet/fakultetet, inkl. fakultetets studieseksjon. * Forslag til endringer i dagens retningslinjer, i tillegg til delegeringen til instituttene.

9 Sjekkliste for saksbehandlingsprosedyrer ved tilsetting i stipendiatstillinger UTLYSNING Forslag til utlysningstekst utarbeides, evt. i samsvar med stillingsbeskrivelse eller prosjektkontrakt Godkjenne kunngjøringen, evt. stillings- beskrivelsen Sende skjemaene til tjenestemannsorganisasjonene Sende skjemaene til OPA, Personalavdelingen SØKNADSBEHANDLING Mottak av søknader Utarbeide søkerliste Skrive bekreftelse om mottatt søknad Levere søknader m.m. til instituttet Returnere søknader etter at tilsettingssaken er avsluttet INNSTILLING Oppnevne sakkyndig Vurdere søknader, sjekke referanse Evt. intervju av søkere Vurdering av utenlandsk utdanning for opptak til ph. d.-programmet Levere vurdering og rangering av søkerne (sakkyndig uttalelse) Godkjenne vurdering og rangere fatte vedtak om tilsetting TILSETTING Fatte vedtak om tilsetting Evt. foreslå lønnsplassering utover vanlig begynnerlønn i stipendiatstilling Utarbeide tilbudsbrev, arbeidsavtale, inkl. beregning av lønn Motta svar på tilbud om stilling Sender utfylte, undertegnede tilsettings- Papirer til OPA, institutt og MN studieseksjon Sende Bekreftelse på tiltredelse til OPA og () institutt/fakultet

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO ADMINISTRASJONEN I. 1/2017 INNKALLING KONSTITUERENDE STYREMØTE Instituttstyrets møte nr 1/2017 17.01.2017, kl.11.00, lille Nucleus (Bikuben) I DET GODE OG NØDVENDIGE STYREARBEIDET Første del av møtet er

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 14/12 Møtedato: 15.02.2012 Notatdato: 02.02.2012 Saksbehandler: Thomas Brånå Sakstittel:

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Organisasjon Saksnr: D-sak 2 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 1. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Sak: Fakultetsstyret Sirkulasjonssak Frist dato: Så snart som mulig og senest fredag 25. november 2016 Forslag til kunngjøring av stilling

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 95 Saksnr.: 2014/12250 Møte: 11. desember 2014 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

Rutinebeskrivelser for tilsetting i rekrutteringsstillinger, samt eksternt finansierte forskerstillinger ved MOF

Rutinebeskrivelser for tilsetting i rekrutteringsstillinger, samt eksternt finansierte forskerstillinger ved MOF Utarbeidet av: Marianne Seim og Eli Winther Godkjent av: Gerd Johannessen Oppdatert: 29.03.2010 Rutinebeskrivelser for tilsetting i rekrutteringsstillinger, samt eksternt finansierte forskerstillinger

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Saksnr: 23/2016 ephorte: Møtedato: 15.06.2016 Notatdato:

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. VIRKEOMRÅDE Disse bestemmelser gjelder ved tilsetting i alle professorater der tilsettingsmyndigheten

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO

Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO Orientering for søkere og bedømmelseskomiteer Avdeling for personalstøtte Redaksjon: Avdeling for personalstøtte Produksjon: Foto: Ståle Skogstad Form: Alv

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

Fullmaktskart ved tilsettinger

Fullmaktskart ved tilsettinger 1.9.2014 Fullmaktskart ved tilsettinger - For ansatte - Universitetet i Oslo Fullmaktskart ved tilsettinger Stillingsgruppe Innstillingsmyndighet Tilsettingsmyndighet Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 10 Møtenr.: 4/2017 Møtedato: 20. juni 2017 Notatdato: 6. juni 2017

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS REGLER OM TILSETTING I TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER OG UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER KAP I KAP II KAP III KAP 1V KAP V KAP VI KAP VII

Detaljer

Instituttstyret på IFIKK

Instituttstyret på IFIKK Instituttstyret på IFIKK Tilsettinger fra A-Å av seniorrådgiver/jurist Greta Holm Innhold Gangen i tilsettingssaker ved fakultetet Instituttstyret som innstillende organ- hva betyr det? Habilitet Strategisk

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet.

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet. FORSLAG TIL REGLEMENT FOR VITENSKAPELIG ANSATTE 1. Virkeområdet for reglene Reglene gjelder for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som er regulert i eller i medhold av universitets- og

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Personal- og organisasjonsavdelingen Arkiv nr: 16/04533

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN). Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 35/08 Møtedato: 27.10.08 Notatdato: 15.10.08 Saksbehandler: Mona Bratlie Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til MN-fakultetsstyret DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

UNIVERSITETET I OSLO. Til MN-fakultetsstyret DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Til MN-fakultetsstyret DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 23. april 2007 Notatdato: 12. april 2007 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel:

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret. Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 67 Møtedato: Notatdato: Saksbehandler: A. H.

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret. Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 67 Møtedato: Notatdato: Saksbehandler: A. H. Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 67 Møtedato: 21.10.2004 Notatdato: 08.10.2004 Saksbehandler: A. H. Quande Sakstittel: Professor II-stilling i farmasi (farmasøytisk immunkjemi) ved

Detaljer

Instituttstyret på IMV

Instituttstyret på IMV Instituttstyret på IMV Tilsettinger fra A-Å av seniorrådgiver/jurist Greta Holm Innhold Gangen i tilsettingssaker ved fakultetet Instituttstyret som innstillende organ- hva betyr det? Habilitet 3 Ulike

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10.

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10. UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008 Mandag 6.10.2008 TIL STEDE: Instituttleder: Hanne Gram Simonsen Nestleder:

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

Veiledning for bedømmelse av søkere til stipendiatstillinger

Veiledning for bedømmelse av søkere til stipendiatstillinger U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Senter for vitenskapsteori Institutt for fremmedspråk Institutt for arkeologi, historie,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSE TIL UTLYST PROFESSORSTILLING

RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSE TIL UTLYST PROFESSORSTILLING U N I V E R S IT E T E T I B E R G E N Det samfunnsvitenskapelige fakultet RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSE TIL UTLYST PROFESSORSTILLING Det samfunnsvitenskapelige fakultet har utarbeidet egne retningslinjer

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 52 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 12. september 2013 FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE

Detaljer

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd 1 av 6 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Opprykk til professor - utfyllende bestemmelser Styret behandlet sak om utfyllende regler til 2-1 Framgangsmåte

Detaljer

Arkivref: 2013/4634 KGA000 ARKTISKE Dato: IJNIVERSITET

Arkivref: 2013/4634 KGA000 ARKTISKE Dato: IJNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet N 0 R BE 5 Arkivref: 2013/4634 KGA000 ARKTISKE Dato: 19.09.2013 IJNIVERSITET SAK JF 52/13 Til: fakultetsstyret Møtedato: 28.10.2013 Vedtagelse av betenkning - postdoktor i

Detaljer

Fakultetsstyrets arbeidsutvalg (sommerfullmakt) oppnevnte følgende bedømmelseskomite:

Fakultetsstyrets arbeidsutvalg (sommerfullmakt) oppnevnte følgende bedømmelseskomite: Saksnr.: 57 Sakstittel: Professorat i beregningsorientert matematikk ved Institutt for informatikk. Universitetsstyret 31.03.03. Stillingen har vært kunngjort med søknadsfrist 15.05.03. Ved søknadsfristens

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt.

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt. Instruks Ansettelse i nye og ledige stillinger som professor II eller førsteamanuensis ved UiO, kombinert med samtidig ansettelse i hovedstilling ved OUS OUS nivå 1 / Personal Dokument-ID: 2671 Versjon:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

Sakkyndig vurdering. fra et HR-perspektiv. Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no. Forum for forskning 29.4.

Sakkyndig vurdering. fra et HR-perspektiv. Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no. Forum for forskning 29.4. Sakkyndig vurdering fra et HR-perspektiv Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no Forum for forskning 29.4.204 Tema Fra et HR-perspektiv gjennomgå hva som forventes

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 22/14 Møtedato: 13.10.14 Notatdato: 29.09.14 Saksbehandler: A. L. S. Hansen

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak3

Detaljer

INNKALLING STYREMØTE. Instituttstyrets møte nr. 4 / , kl.13.30, rom Forslag til vedtak: innkallingen godkjennes.

INNKALLING STYREMØTE. Instituttstyrets møte nr. 4 / , kl.13.30, rom Forslag til vedtak: innkallingen godkjennes. INSTITUTT FOR MOLEKYLÆR BIOVITENSKAP ADMINISTRASJONEN INNKALLING STYREMØTE. Instituttstyrets møte nr. 4 / 2012 18.10.2012, kl.13.30, rom 2217. V-SAK 23/2012 V-SAK 24/2012 GODKJENNING AV INNKALLING. Forslag

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak2

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 1 av 6 Personalavdelingen Notat 05.10.2015 Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Kunnskapsdepartementet

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 13.01.2004 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/143 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002/2004 SAK: TILSETTINGSMYNDIGHET FRA 2004 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Detaljer

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNUs personalreglementer for NTNU fra

Detaljer

Sakstittel: Forslag til endringer i Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet

Sakstittel: Forslag til endringer i Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET Til: Fakultetsstyret Fra: Dekan Saksbehandler: Astrid Holø Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 27. september 2016 Sakstittel: Forslag til endringer i Styrings- og administrasjonsreglement

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 POLICY FOR BRUK AV POSTDOKTORER VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 5/2010 Fra: Fakultetsdirektøren Møtedato: 16.4.2010 Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr.: Notat: 9.4.2010, Inger-Johanne Ullern

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger. Personalforum 5. oktober 2012

Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger. Personalforum 5. oktober 2012 Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger Personalforum 5. oktober 2012 Bedømmelse i tekn./adm. stillinger Mål: Tilsette den best kvalifiserte søkeren. Bedømmelseskomiteens funksjon er å bistå innstillingsmyndigheten

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret. Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 2 Møtedato: 22.01.04 Notatdato: 12.01.04 Saksbehandler: Gro Corell

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret. Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 2 Møtedato: 22.01.04 Notatdato: 12.01.04 Saksbehandler: Gro Corell Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 2 Møtedato: 22.01.04 Notatdato: 12.01.04 Saksbehandler: Gro Corell Sakstittel: Professor II stilling i medisinsk fysikk ved Fysisk institutt. Forlenget

Detaljer

FORSLAG OM Å FRAVIKE KRAVET OM SAKKYNDIG BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL STIPENDIATSTILLINGER

FORSLAG OM Å FRAVIKE KRAVET OM SAKKYNDIG BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL STIPENDIATSTILLINGER UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 96 Saksnr.: 2014/12244 Møte: 11. desember 2014 FORSLAG OM Å FRAVIKE KRAVET OM SAKKYNDIG BEDØMMELSE AV SØKERNE

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING TILSETTINGSREGLEMENT Etter mal fra KA. Tilsetting er et arbeidsgiveransvar. Det er arbeidsgiverorganet selv som bestemmer hvor tilsettingsmyndigheten skal være lagt. De fleste fellesråd vil legge tilsettingsmyndigheten

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

NTNU S-sak 24/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 24/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 24/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger Tilråding: På bakgrunn av

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR KUNNGJØRING OG UTARBEIDELSE AV INNSTILLINGER VED FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI NTNU

RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR KUNNGJØRING OG UTARBEIDELSE AV INNSTILLINGER VED FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI NTNU RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR KUNNGJØRING OG UTARBEIDELSE AV INNSTILLINGER VED FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI NTNU INNHOLDSFORTEGNELSE Trondheim 2008 rev 29.9.2008 Saksgang teknisk/administrative

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement er skrevet med svart. Bestemmelser som er gjort etter at disse reglementene ble vedtatt er

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.08.2010 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Revidering av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisings- og forskerstillinger

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Del I: Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement, Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorater og Retningslinjer for vurdering av

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 40 Til: Styret v/ Det medisinske fakultet Fra: Forskningsadministrasjonen Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr: Vedlegg: 2 Møtedato: 26 september 2017 Sakstittel: Retningslinjer

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet Dato: 25.08.2015 Styresak: 42/15 Arkivsaksnr: 2015/9300-SUO Møtedato: 08.09.2015 Rekruttering ved Det humanistiske fakultet -

Detaljer

Retningslinjer for ansettelse i postdoktorog stipendiatstillinger ved UiO

Retningslinjer for ansettelse i postdoktorog stipendiatstillinger ved UiO Retningslinjer for ansettelse i postdoktorog stipendiatstillinger ved UiO Hensikten med disse retningslinjene er å samle bestemmelser som knytter seg til ansettelsesprosessen for postdoktor og stipendiat

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Forslag av 15.11.2017, godkjent av Tromsø kirkelige fellesråd 07.12.2017 1. FORMÅL Formålet med dette reglementet er å tilsette rett person på rett plass,

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 29-30.03.2017 Dato: 23.03.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

2) Prosedyre for opptak

2) Prosedyre for opptak Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for opptak Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 24.8.2012 2) Prosedyre for opptak Formål: Omfang: Skal sikre kvalitetsmessig

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer