UNIVERSITETET I OSLO. Til MN-fakultetsstyret DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I OSLO. Til MN-fakultetsstyret DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET"

Transkript

1 UNIVERSITETET I OSLO Til MN-fakultetsstyret DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 23. april 2007 Notatdato: 12. april 2007 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Handlingsplan for likestilling MN-fakultetet Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.: Handlingsplan for likestilling ved Universitetet i Oslo sak i universitetsstyret 28. november 2006 Handlingsplan for likestilling Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. De viktigste problemstillinger: Universitetsstyret vedtok i møte 28. november 2006 nye overordnede mål og føringer for likestillingsarbeidet ved UiO. For å sikre nødvendig engasjement, forankring og forpliktelse i oppfølgingen, igangsattes det en prosess der fakultetene skulle involveres direkte i arbeidet med konkretisering av mål og virkemidler innen sine fagområder. I brev fra OPA av understrekes det at likestilling er er et lokalt lederansvar og forutsetter at enhetene skal formulere egne handlingsplaner med måltall og tiltak basert på lokale utfordringer. Fakultetets forslag til ny handlingsplan tar utgangspunkt i disse forhold og foreslår tiltak og måltall som er viktig å følge opp og strekke seg etter. Vi har store utfordringer i arbeid med rekruttering av flere kvinner til vitenskapelige stillinger og legge til rette for gode arbeids- og utviklingsmuligheter for denne gruppen ansatte. Forslag til ny handlingsplan har tatt inn forholdsvis få men konkrete tiltak i det videre likestillingsarbeidet. Fakultetet har kr ,- til disposisjon for Etter søknad har fakultetet fått kr ,- til oppfølging av tiltak i 2007, og det er satt av kr ,- på fakultetets budsjett for inneværende år. Forslag til tiltak/oppfølging av tiltak i 2007 vil anslagsvis beløpe seg til kr ,-. Resten kan bli benyttet til å kjøpe ut II-stillinger. For 2008 vil den beregnede kostnadsramme beløpe seg til kr ,-. Fakultetet vil forplikte seg til å sette av kr ,- også for 2008, og vil dessuten søke om midler fra den sentrale likestillingspotten til oppfølging av de foreslåtte tiltak. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til de fremlagte forslag til måltall for nytilsetting av kvinner i vitenskapelige stillinger, og konkrete tiltak vedrørende arbeid med likestilling på MN-fakultetet for perioden Den beregnede kostnadsramme (kr ,- per år) vil bli lagt inn i fakultetets forslag til budsjett for Vedlegg: Handlingsplan for likestilling ved UiO Faculty of Mathematics and Natural Sciences University of Oslo

2 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING MN-FAKULTETET Innledning: Universitetsstyret vedtok i møte 28. november 2006 ny handlingsplan for likestilling ved Universitetet i Oslo for Planen for forrige periode ( ) er videreført med enkelte endringer. Det forutsettes her at UiO sentralt og enhetene skal jobbe sammen for et likestilt universitet dvs. at UiO som helhet skal fremme et arbeidsmiljø som bidrar til likestilling og like muligheter for begge kjønn. Fakultetet har til nå basert sitt likestillingsarbeid på Tiltaksplan for likestilling Hovedmålssettingene i forrige periode var: En jevnere fordeling av kvinner og menn blant studenter på alle fagområder og studienivå. Rekruttering av flere kvinner til faste vitenskapelige stillinger Tilrettelegging av arbeids- og utviklingsmuligheter for kvinner i vitenskapelige stillinger Etter endt periode kan vi oppsummere følgende fra de ulike satsningsområdene: En jevnere fordeling av kvinner og menn blant studenter på alle fagområder og studienivå: Ved fakultetet var det i 2004 registrert totalt 4908 studenter. Kvinneandelen utgjorde 1811, dvs. ca 37 % (gjennomsnittet for UiO var på 47,8 %). Tallene på de ulike utdanningsnivåene ved fakultetet fordelte seg slik: 2004: Lavere grad 904 kvinner 34 % kvinner Mastergrad/cand. scient 603 kvinner 34 % kvinner Profesjon 304 kvinner 67 % kvinner En oversikt fra oktober 2006 viser følgende situasjon: 2006: Lavere grad 945 kvinner 38 % kvinner Mastergrad 519 kvinner 35 % kvinner Profesjon 308 kvinner 58 % kvinner Utviklingen viser at kvinneandelen ved fakultetet har økt til 39 % i Gjennomsnittet ved UiO var på samme tidspunkt på 48,0 %. Når det gjelder fordelingen av kvinnelige studenter på de enkelte fagområder er det samme tendens som blant fast vitenskapelig personale. Der andelen faste vitenskapelige kvinner er lav på de tunge realfagene, som fysikk, informatikk og matematikk, er det også færre kvinnelige studenter. Flest kvinnelige studenter befinner seg på biofagene og farmasi, mens situasjonen er ca 50/50 innen kjemi og geofag. I forslag til ny handlingsplan for likestilling har ikke fakultetet tatt med tiltakspunkter for oppfølging av arbeidet med en jevnere fordeling av kvinner og menn i arbeidet med rekruttering. Dette arbeidet følges opp i den nye handlingsplanen for rekruttering. Rekruttering av flere kvinner til faste vitenskapelige stillinger Fakultetet har i dag en kvinneandel på 16,3 % blant ansatte i fast vitenskapelig stilling. I perioden var denne andelen 16,2 %. Det har altså kun vært en svak utvikling av antall kvinner i denne gruppen i løpet av perioden. I fakultetets tiltaksplan for likestilling for perioden var måltall for tilsetting av kvinner i vitenskapelige stillinger ved fakultetet følgende: Professorer 3 % økning fra 12,9 % til 15,9 % kvinner Professor II 3 % økning fra 4,9 % til 7,9 % kvinner Førsteamanuenser 5 % økning fra 23,8 % til 26,2 % kvinner

3 Stipendiater/postdoktorer 5 % økning fra 40,0 % til 45,0 % kvinner Per 2004 hadde fakultetet en kvinneandel på 12,9 % i professorater. I 2006 har denne prosentandelen sunket til 11,7 %. Fakultetet har i dag 26 tilsatte kvinner i denne stillingskategori. Vi har dermed ikke innfridd vårt mål om å øke andelen kvinner i professorater. Tilsvarende tall for kvinner i førsteamanuensisstillinger viser en utvikling fra 23,8 % i 2004 til 26,2 % i 2006 (26 årsverk). Utviklingen viser at det har vært en positiv utvikling i denne stillingskategori. Tilsvarende tall for hele UiO i 2006 er henholdsvis 21,4 % og 36,8 % for disse stillingsgruppene. Selv om utviklingen av antall kvinner i professorstillinger er negativ kan fakultetet vise til en positiv utvikling av antall kvinner i II-stillinger (professorat/delstilling som førsteamanuensis ), Per i dag har vi 7 kvinner i professor II-stillinger og 9 kvinner i delstilling som førsteamanuensis, tilsvarende 3,2 årsverk! Tilsvarende tall i 2004 var 1,0 årsverk. Andelen kvinner i professor II-stillinger har økt fra 4,9 % til 10,6 % i perioden, altså langt bedre enn oppsatt mål. I 2006 har dessuten seks kvinner i førsteamanuensisstilling ved fakultetet sendt inn søknad om professoropprykk i Det er allikevel en stor utfordring for fakultetet å sørge for en økt rekruttering av kvinner til faste stillinger. Når det gjelder rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktorer) har det totalt sett vært en økning i kvinneandelen på 40,0 % i 2004 til 43,4 % i Hvis vi kun ser på stipendiatgruppen har det her vært en fin utvikling. I 2003 hadde vi en kvinneandel på 74,3 årsverk. I 2004 økte den til 91,3 årsverk, så til 92,9 i 2005 og videre til 111,5 årsverk i For postdoktorstillingene viser utviklingen en nedgang fra 40 årsverk i 2003 til 36,9 i 2004 og videre til 34 årsverk i 2005 og 28,7 i 2006, altså en negativ trend gjennom hele perioden. Utviklingen har dermed vært svært positiv i professor II-gruppen, rimelig god når det gjelder rekruttering av kvinner til førsteamanuensisstillinger og meget positiv for stipendiatgruppen. Rekrutteringen av kvinner til professorater og postdoktorer viser ikke samme gode utvikling. Fra 1. januar 2005 fikk fakultetet en ny lederstruktur med enhetlig ledelse. Det innebar fortsatt valgt dekan, men åpnet for valgte eller tilsatte instituttledere. Tre enheter har tilsatt leder og en enhet har tilsatt direktør. Det er tilsatt en kvinnelig instituttleder og en kvinnelig direktør. I fakultetets ledelse er det en kvinnelig prodekan. Det bør også nevnes at Det matematisk-naturvitneskapelige fakultet har fått sin første kvinnelige senterleder. Når det gjelder kvinneandelen i faste vitenskapelige stillinger på enhetsnivå, fra oktober 2004 til oktober 2006 ser vi følgende utvikling: Institutt/enhet Antall Totalt Prosentande Antall Totalt årsverk antall l kvinner årsverk antall kvinner årsverk kvinner årsverk Prosentandel kvinner Biologi 17,2 % 5,0 29,0 23,4 6,2 26,4 Farmasi 46,8 % 10,9 23,3 50,9 13,7 26,3 Fysikk 11,8 % 6,0 47,6 13,4 6,6 49,2 Geofag 15,8 % 6,0 38,0 14,1 6,0 42,4 IFI 12,6 % 5,0 39,7 12,2 6,5 53,4 IMBV 22,4 % 5,0 22,35 15,3 3,0 19,6 Astrofysikk ,0-8,4 Kjemi 14,9 % 5,35 35,85 18,3 6,2 33,9 Matematikk 8,9 % 3,6 40,6 7,2 3,0 41,6 Antall II stillinger (samlet):

4 Institutt/enhet Antall årsverk kvinner Antall årsverk kvinner Biologi - 0,2 Farmasi 0,4 0,2 Fysikk - 0,6 Geofag - 0,2 IFI - 1,0 IMBV 0,6 0,8 Astrofysikk - Kjemi - 0,2 Matematikk - 1,0 3,2 Professoropprykk Fakultetet har gjennom hele perioden fra bevisst lagt til rette for at kvinner i førsteamanuensisstillinger skal kunne få en bedret mulighet for å kvalifisere seg for professoropprykk. Gjennom tiltak i fakultetets handlingsplan for likestilling er kvinner i denne kategori gitt en mulighet til å søke om undervisningsfrikjøp i ett eller to semestre for å få arbeidsro til å kvalifisere seg. Fakultetet har frem til i dag bidratt med undervisningsfrikjøpsmidler til 14 kvinnelige førsteamanuenser som på denne måte har fått mulighet til å kvalifisere seg til opprykk som professor. En har allerede fått opprykk, mens seks har søkt opprykk i ARBEID MED LIKESTILLING I PERIODEN Vårt forslag til handlingsplan er en videreføring av handlingsplanen for , men med enkelte endringer som følge av de erfaringer en har gjort i forrige planperiode og en situasjon som endrer seg over tid. Planen har to hovedmål: 1. Rekruttering av flere kvinner til faste vitenskapelige stillinger 2. Tilrettelegging av arbeids- og utviklingsmuligheter for kvinner i vitenskapelige stillinger Planen tar opp i seg noen av de problemstillinger som er tatt inn i UiO`s handlingsplan for likestilling for perioden og viderefører innsatsen ned på fakultets- og instituttnivå. Vi har ikke tatt med tiltak som retter seg mot rekruttering av kvinnelige studenter, i og med at det er utarbeidet en egen handlingsplan for fakultetet som vil omfatte rekruttering av studenter generelt, men som også vil kunne vinkle tiltak i retning av kvinner mer spesielt. Vi har foreslått å redusere innsatsen av undervisningsfrikjøp overfor kvinner i førsteamanuensisstillinger som ønsker å kvalifisere seg til professoropprykk. Per i dag vurderer vi det slik at vi har nådd alle som det for øyeblikket er aktuelt for. Det er ønskelig å opprettholde tilbudet i moderat omfang i forbindelse med nytilsettinger og mulige endringer i situasjonen for de gjenværende førsteamanuensene som ikke har benyttet tilbudet. Fakultetet vil primært satse på tiltak som fremmer arbeidet med økt rekruttering til faste vitenskapelige stillinger. Det er et mål å sikre rekruttering av kvinner fra stipendiat- og postdoktorgruppen over i faste stillinger. I dette arbeidet vil fakultetet fortsatt operere med måltall for rekruttering innen de ulike stillingskategorier. Vårt forslag er at vi særlig satser på rekruttering til stillinger som førsteamanuensis, professor og postdoktor. Utviklingen av kvinneandelen for de ulike kategorier viser en negativ utvikling for spesielt professor- og postdoktorgruppen. Selv om vi har en positiv utvikling av andelen kvinnelige førsteamanuenser, er det her vi vil ha rekrutteringsgrunnlaget for en økning av antall kvinner i professorater. En annen utfordring vil være å sørge for best mulig oppfølging og veiledning av kvinnelige stipendiater. Et godt arbeidsmiljø og støtte/oppmerksomhet fra veileder/instituttleder vil virke positivt på motivasjon og ønske om å fullføre et utdannings- og karriereløp. Hvert institutt eller fagmiljø bør aktivt bidra i arbeidet med karriereplanlegging overfor aktuelle kandidater. Kartleggingsarbeid og planer for rekruttering i tilknytning til kommende generasjonsskifte er også et viktig satsningsområde for å sikre flere kvinner til faste stillinger. Vi kan for øvrig nevne at fakultetet er med i finansieringen av en egen postdoktorstilling ved UiO som skal knyttes til et forskningsprosjekt om kvinner og realfag. Målsettingen er å få mer kunnskap om hvordan man gjennom strategisk arbeid kan legge grunnlaget for å rekruttere kvinner til, og beholde kvinner i, faste vitenskapelige stillinger.

5 I forbindelse med rekruttering av kvinner til lederstillinger, vil fakultetet stimulere kvinner til å delta på det sentrale lederutviklingsprogrammet som er planlagt for potensielle faglige leder ved UiO i Programmet vil ha som målsetting å vekke interesse for ledelse. FORSLAG PERIODEMÅL/TILTAK FOR TIDSROMMET : Hovedmål A: Rekruttering av flere kvinner til faste vitenskapelige stillinger TILTAK: 1. Rekruttering/utvelgelse Kunngjøring av vitenskapelig stilling skal som hovedregel skje som parallell utlysning av stilling for førsteamanuensis/professor. Avvik fra dette skal begrunnes Krav om innsendt informasjon om hvorvidt det finnes kvalifiserte kvinnelige (potensielle) søkere sendes samtidig med forslag til kunngjøringstekst/stillingsbetenkning Bruk av ordningen med kvalifiseringsperiode må diskuteres i forbindelse med kunngjøring av professorater Utarbeide og lage rutiner for bruk av sjekkliste i forbindelse med tilsettingsprosesser Utarbeide rekrutteringsplaner på enhetsnivå på bakgrunn av lokale utfordringer Kunngjøring av rekrutteringsstillinger bør lyses ut bredt faglig, med lav grad av spesifisering, for å øke tilfanget av potensielle søkere Måltall for perioden: Professorer: II-stillinger: Førsteamanuenser: Stipendiater/postdoktorer 5 % økning fra 11,7 % 16,7 % kvinner 5 % økning fra 12,5 % 17,5 % kvinner 5 % økning fra 26,2 % 31,2 % kvinner 5 % økning fra 43,4 % 48,4 % kvinner KOSTNADER: Ingen. 2. Undervisningsfrikjøp/kvalifiseringsstipend Undervisningsfrikjøp/forskningstermin for kvinnelige førsteamanuenser som ønsker videre kvalifisering til professor. Fakultetet bevilger et beløp til frikjøp av undervisning i ett eller to semestre. Et slikt beløp vil bli bevilget under forutsetning av at instituttet bidrar med et tilsvarende beløp KOSTNADER: Inntil kr ,- per år. 3. Professor II stillinger / delstilling (20 %) førsteamanuensisstillinger for kvinner Fakultetet vil følge opp sine forpliktelser med delfinansiering (50 %) av to professor II-stillinger, opprettet for en treårs-periode. Fakultetet vil videre bidra med finansiering av to nye delstillinger for førsteamanuensis fra og med 2007 og vurdere forlengelser av allerede tilsatte i II-stillinger hvis de økonomiske rammene tillater det. KOSTNADER: 2007 kr , kr ,- Hovedmål B: Tilrettelegging av arbeids- og utviklingsmuligheter for kvinner i vitenskapelige stillinger TILTAK: 1. Oppfølging av kvinner i vitenskapelige stillinger Instituttene (instituttleder/veileder/forskningsutvalg) skal ta et særlig ansvar for en aktiv oppfølging av kvinnelige medarbeidere i vitenskapelig stilling. Oppfølgingen bør rettes mot bruk av introduksjonsprogram for

6 nytilsatte, tilrettelegging ved spesiell livssituasjon, sosiale trivselstiltak og lignende, men også om karriererådgivning/personalpolitisk innsats overfor de kvinner som ønsker slike utviklingssamtaler. Enhetene har mulighet for å søke om midler til arbeid med likestillingstiltak lokalt KOSTNADER: Kr ,- per år 2. Bevisstgjøring av ledere, ansatte og studenter Det skal arbeides aktivt, både på fakultets- og instituttnivå, for å sikre en bedre kjønnsbalanse ved rekruttering av kandidater til ledende stillinger og verv og til formelle og uformelle utvalg/råd. Ved rekruttering av nye instituttledere vil likestillingskompetanse bli etterspurt Kvinner oppfordres spesielt til å delta på UiO`s lederutviklingsprogram i 2007 KOSTNADER: Ingen. 3. Nettverksmøter for kvinnelige ansatte ved fakultetet Nettverksmøtene for kvinnelige ansatte i vitenskapelige stillinger følges opp. Tiltaket er ment å være en møteplass for kvinner i vitenskapelige stillinger, på tvers av instituttene og skal bidra til bedre nettverksbygging. Det legges opp til ca 2 miniseminar per semester med foredrag og lett servering. KOSTNADER: Kr ,- per år. 4. Kristine Bonnevie reisestipend Reisestipend for kvinnelige stipendiater og postdoktorer. Slike reisestipend skal kunne benyttes til lengre utenlandsopphold (hospitering/ studieopphold) av mer enn tre måneders varighet, med tanke på etablering av egne internasjonale nettverk KOSTNADER: Inntil kr ,- per år 5. Invitasjon av gjesteforsker (max 1 mnd.) Det etableres en ordning hvor kvinnelige postdoktorer, som på grunn av omsorgsarbeid ikke kan benytte muligheten til å søke reisestipend, gis mulighet for å søke om midler til reise og opphold for gjesteforsker, i den hensikt å stimulere faglig samarbeid og forskning. KOSTNADER: Inntil kr ,- per år. 6. Oppfølging av mentorprosjektet ved UiO for kvinnelige stipendiater og postdoktorer Fakultetet vil aktivt støtte opp under det sentrale prosjektet og bidra til at våre kvinnelige postdoktorer kan delta i mentorprogrammene. Fakultetet vil dessuten bidra til at det rekrutteres gode mentorer fra våre fagmiljøer. KOSTNADER: Ingen SAMLEDE KOSTNADER: SUM: 2007: kr ,- (MNF bidratt med ) 2008 kr ,- (Forutsatt at MNF setter av )

TILTAKSPLAN FOR LIKESTILLING VED MN-FAKULTETET

TILTAKSPLAN FOR LIKESTILLING VED MN-FAKULTETET TILTAKSPLAN FOR LIKESTILLING VED MN-FAKULTETET 2005 2006. 1. Innledning Universitetsstyret vedtok i møte 26. januar 2004 de overordnede mål og føringer for likestillingsarbeidet ved UiO for perioden 2004

Detaljer

Likestillingsarbeidet ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet,, UiO

Likestillingsarbeidet ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet,, UiO Likestillingsarbeidet ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet,, UiO Annik M. Myhre Leder av likestillingsutvalget ved MNF 2000- Handlingsplan for likestilling UiO 2004-2006 2006 Ny handlingsplan

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 27/10 Møtedato: 25.10.10 Notatdato: 15.10.10 Saksbehandler: Annik M. Myhre Handlingsplan

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB)

Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB) Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UiB Årsverk er basert på data fra Database for høyere utdanning (DBH) offisiell årsverksstatistikk for sektoren pr 1. oktober

Detaljer

NTNU S-sak 65/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 65/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 65/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.09.2010 Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Strategi og handlingsplan for rekruttering av kvinner - 2012 Tilråding: 1 Styret vurderer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

Likestilling. Status for rekruttering til vitenskapelige stillinger ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/astrid Breivik

Likestilling. Status for rekruttering til vitenskapelige stillinger ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/astrid Breivik Status for rekruttering til vitenskapelige stillinger ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 12.10.2005 v/astrid Breivik GJENNOGANG Status i dag Utvikling i perioden 2000 2005 Er det en trend?

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET 2016-2018 Hovedmål: Det medisinske fakultet skal være et internasjonalt ledende fakultet med en aktiv likestillingspolitikk for kjønnsbalanse

Detaljer

En sentral utfordring ved UMB er å øke kvinneandelen i faste undervisnings- og forskerstillinger, derfor setter UMB mål om å ha:

En sentral utfordring ved UMB er å øke kvinneandelen i faste undervisnings- og forskerstillinger, derfor setter UMB mål om å ha: 1 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...3 Sammendrag...5 1. Innledning...5 2. Dagens situasjon...6 2.1 Omtale pr. stillingskategori...6 2.2. Forskjeller mellom instituttene...8 3. Mål for likestilling

Detaljer

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Gender Equality in Norway - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Statistics Norway (Statistisk Sentralbyrå (SSB)) Key figures on Women 2006 Nøkkeltall: 3 av 5 studenter ved universitet og høgskoler

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-sak7 5/2014

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2012

Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Alle statlige virksomheter skal arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette kalles aktivitetsplikten. I tillegg har virksomhetene

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 16/01207 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Notat til instituttledermøtet 29.5.2013 Fra fakultetsdirektøren Notatdato 23.5.13 Statusrapport for handlingsplan for likestilling 2012-2020

Detaljer

Plan for likestilling mellom kjønnene

Plan for likestilling mellom kjønnene Plan for likestilling mellom kjønnene 2015 2020 Foto: Jon Terje Hellgren Hansen Plan for likestilling mellom kjønnene ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2015 2020 Universitetsdirektøren,

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 14/12 Møtedato: 15.02.2012 Notatdato: 02.02.2012 Saksbehandler: Thomas Brånå Sakstittel:

Detaljer

Likestillings- og mangfoldsutvalget Det juridiske fakultet UiO. Inga Bostad, Leder LIMU

Likestillings- og mangfoldsutvalget Det juridiske fakultet UiO. Inga Bostad, Leder LIMU Likestillings- og mangfoldsutvalget Det juridiske fakultet UiO Inga Bostad, Leder LIMU Handlingsplan likestilling og mangfold (UiO Juss) Ansvaret for a gjennomføre handlingsplanen ligger i instituttledermøtet

Detaljer

LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø Vedtatt av fakultetsstyret 15. desember i sak FS 111/2004

LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø Vedtatt av fakultetsstyret 15. desember i sak FS 111/2004 Det humanistiske fakultet, UiTø: Likestillingsplan 2005 2010 1. Universitetet i Tromsø DET HUMANISTISKE FAKULTET LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø 2005 2010 Vedtatt av fakultetsstyret

Detaljer

Årsrapport likestilling NMBU for 2016

Årsrapport likestilling NMBU for 2016 Årsrapport likestilling NMBU for 2016 1. Innledning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) vil at arbeidsmiljøet skal reflektere mangfoldet i samfunnet og vil bekjempe og unngå alle former

Detaljer

Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved Universitetet i Stavanger

Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved Universitetet i Stavanger Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved Universitetet i Stavanger 2011 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 UTFORDRINGER, STATUS, MÅL OG PRIORITERINGER 3 1.1 Innledning og bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av likestillingsbegrepet

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2013

Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN). Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 35/08 Møtedato: 27.10.08 Notatdato: 15.10.08 Saksbehandler: Mona Bratlie Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Detaljer

Stillingsgruppe. Tabell 1: Tilsatte ved UiB (Årsverk, kvinner i %.) Kilde:DBH

Stillingsgruppe. Tabell 1: Tilsatte ved UiB (Årsverk, kvinner i %.) Kilde:DBH LIKESTILLINGSSTATISTIKK FOR UiB 2010 Del 1: Status for likestilling mellom kjønnene 2010 Del 2: Vedlegg til Handlingsplan for likestilling ved UiB 2011-2015 1. STATUS FOR LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE VED

Detaljer

LIKESTILLINGSSTATISTIKK for UIB 2009

LIKESTILLINGSSTATISTIKK for UIB 2009 LIKESTILLINGSSTATISTIKK for UIB 2009 1. Innledning Universitetsstyret vedtok i februar 2007 Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved UiB 2007 09, en personalpolitisk plan som særlig skal bidra til økt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til MN-fakultetsstyret DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

UNIVERSITETET I OSLO. Til MN-fakultetsstyret DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 11 Møtedato: 14. april 2005 Notatdato: 31.mars 2005 Saksbehandler: Ingrid Uldal DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Sakstittel:

Detaljer

FORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN OG KRITERIER FOR PRIORITERING OG TILDELING AV REISESTIPEND

FORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN OG KRITERIER FOR PRIORITERING OG TILDELING AV REISESTIPEND UNIVERSITETET I BERGEN Arkivkode: Fakultetsstyresak: 34 Saksnr.: 2017/7213 Møte: 15. juni 2017 FORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN OG KRITERIER FOR PRIORITERING OG TILDELING

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 22/14 Møtedato: 13.10.14 Notatdato: 29.09.14 Saksbehandler: A. L. S. Hansen

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: O-SAK Journalnr.: 07/776 Møtedato: 3.06.07 Notatdato: 30.05.07 Saksansvarlige: Ugletveit,

Detaljer

V-sak 7 - side 1 av 77

V-sak 7 - side 1 av 77 Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 7 Møtenr.: 4/2017 Møtedato: 20. juni 2017 Notatdato: 9. juni 2017 Arkivsaksnr.: 2016/8242 Saksansvarlig: Irene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 1. Strategisk forankring av arbeidet med likestilling ved NVH Arbeidet med likestilling er forankret i strategisk plan for 2011-13. I NVHs handlingsplan for 2011

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 47/17 Møtedato: 11.12.17 Notatdato:30.11.17 Saksbehandler: Finn-Eirik Johannessen

Detaljer

Fakultetet skal vedta ny Handlingsplan for kjønnsbalanse for perioden

Fakultetet skal vedta ny Handlingsplan for kjønnsbalanse for perioden FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 59 Til: Fakultetsstyret Fra: Dekan Sakstype (O/D/V): Vedtakssak Arkivsaksnr: 2015/14145 Vedlegg: Handlingsplan for kjønnsbalanse Møtedato: 15.desember 2015 Sakstittel:

Detaljer

US-sak 158/2010 Sakens tittel: Handlingsplan for rekruttering av kvinner 2011-2013

US-sak 158/2010 Sakens tittel: Handlingsplan for rekruttering av kvinner 2011-2013 US-SAK NR: 158/2010 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR 1302 1901 US-sak 158/2010 Sakens tittel: Handlingsplan

Detaljer

Stillingsplan IMK,

Stillingsplan IMK, Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMK-styret 05.04.2011 Stillingsplan IMK, 2011-13 Forutsetninger og prosess - Diskusjonssaker i IMKs styre 21.12.2010 og 25.01.2011

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Vedtatt på Fakultetsstyret 15.11.2011 Handlingsplan for likestilling for perioden 2012-2020 Status for fakultetets likestillingsarbeid 2007

Detaljer

Utkast styresak handlingsplan for likestilling og mangfold Rektorat- og dekanmøtet

Utkast styresak handlingsplan for likestilling og mangfold Rektorat- og dekanmøtet Utkast styresak handlingsplan for likestilling og mangfold 2018 2021 Rektorat- og dekanmøtet 10.10.2017 1 Hensikt med saken Forberede saken for styrebehandling 25.10. Punkter til diskusjon: Utvalget har

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Saksnr: 23/2016 ephorte: Møtedato: 15.06.2016 Notatdato:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Institutt for biovitenskap ADMINISTRASJONEN I. 4/2014 INNKALLING STYREMØTE Instituttstyrets møte nr 4/2014 11.12.2014, 13.30, rom 1214 (Skolelabbens møterom) V-SAK 13/2014 GODKJENNING

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO ADMINISTRASJONEN I. 1/2017 INNKALLING KONSTITUERENDE STYREMØTE Instituttstyrets møte nr 1/2017 17.01.2017, kl.11.00, lille Nucleus (Bikuben) I DET GODE OG NØDVENDIGE STYREARBEIDET Første del av møtet er

Detaljer

Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 UNIVERSITETET I OSLO

Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 UNIVERSITETET I OSLO Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 UNIVERSITETET I OSLO 1 Innhold 1. Sammendrag s. 3 2. Ny handlingsplan for likestilling 2010-2012 s. 4 2.1 Mål og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret. Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 67 Møtedato: Notatdato: Saksbehandler: A. H.

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret. Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 67 Møtedato: Notatdato: Saksbehandler: A. H. Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 67 Møtedato: 21.10.2004 Notatdato: 08.10.2004 Saksbehandler: A. H. Quande Sakstittel: Professor II-stilling i farmasi (farmasøytisk immunkjemi) ved

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 95 Saksnr.: 2014/12250 Møte: 11. desember 2014 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Organisasjon Saksnr: D-sak 2 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 1. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

Ressurssituasjonen og nøkkeltall for fakultetet forskningens og utdanningens vilkår

Ressurssituasjonen og nøkkeltall for fakultetet forskningens og utdanningens vilkår Ressurssituasjonen og nøkkeltall for fakultetet forskningens og utdanningens vilkår Oppstartseminar MN-fakultetet 1. okt 2009 Bjørn Åge Tømmerås Fakultetsdirektør og sekretær i Det nasjonale fakultetsmøte

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK Institutt for medier og Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 13/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.3.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Tanja Storsul VEDTAKSSAK: HFS

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 POLICY FOR BRUK AV POSTDOKTORER VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Sak: Fakultetsstyret Sirkulasjonssak Frist dato: Så snart som mulig og senest fredag 25. november 2016 Forslag til kunngjøring av stilling

Detaljer

Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia. Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011

Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia. Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011 Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011 Skriftserien nr 6/2011 1. INNLEDNING Forskerforbundets Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia ble

Detaljer

Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingspian for likestilling mellom kjønnene 2009

Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingspian for likestilling mellom kjønnene 2009 UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKT0REN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: 0-sak Matesaksnr.: Motenr. /2011 Motedato: 21.06.11 Notatdato: 21.03.11/05.06.2011 Arkivsaksnr. :2011/3900

Detaljer

Personalforum Midlertidige ansatte

Personalforum Midlertidige ansatte Personalforum 21.02.14 Midlertidige ansatte Midlertidige ansatte Bakgrunn Mål Tiltak Handlingsplan Helsefak Oppdaterte tall Bakgrunn UiT høy andel midlertidige årsverk sammenliknet med andre i UHsektoren

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Prolongering av likestillingsplan ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Prolongering av likestillingsplan ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/8044 IBA004 Dato: 20.09.2016 Saksnr: M 24/16 SAK M 24/16 Til: Museumsstyret Møtedato: Sirkulasjon Prolongering av likestillingsplan ved Tromsø Museum

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansvarlig for innhold: Terje Hegge seksjonssjef for økonomi Desember 2011 2 FORDELINGSMODELLEN 2012 Fordelingsmodell ved SV SV mottar midler fra

Detaljer

STILLINGSPLAN FOR IMK

STILLINGSPLAN FOR IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet STILLINGSPLAN FOR IMK 2014-2018 I. INNLEDNING IMKs stillingsplan er vedtatt av IMKs styre 11.2.2014. Planen har vært behandlet i flere runder

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden - 2018 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere Fakultetet skal styrke og videreutvikle samhandlingen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 4 Møtenr. 5/2016 Møtedato: 16. september 2016 Notatdato: 9. september 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Finansieringsmodellen ved SV SV mottar midler fra UiO fordelt etter UiOs finansieringsmodell. Universitetsstyret vedtar fakultetenes planrammer

Detaljer

Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2009 ( ) UNIVERSITETET I OSLO

Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2009 ( ) UNIVERSITETET I OSLO Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2009 (2007 2009) UNIVERSITETET I OSLO 1 Innhold 1. Sammendrag s. 3 2. Bakgrunn s. 4 3. Rekruttering til vitenskapelige

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO Forskrift fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. mars 2015 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 6-4 første avsnitt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret. Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 2 Møtedato: 22.01.04 Notatdato: 12.01.04 Saksbehandler: Gro Corell

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret. Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 2 Møtedato: 22.01.04 Notatdato: 12.01.04 Saksbehandler: Gro Corell Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 2 Møtedato: 22.01.04 Notatdato: 12.01.04 Saksbehandler: Gro Corell Sakstittel: Professor II stilling i medisinsk fysikk ved Fysisk institutt. Forlenget

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Fra: Sakstype: Styret Senterleder Vedtakssak Saksnr: V-sak 17/2013 Møtedato: 3. desember 2013 Notatdato: 28. november 2013 Saksbehandler:

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr.: 1/2018 Møtedato: 6. februar 2018 Notatdato: 24. januar 2018

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse ved Det teologiske fakultet

Handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse ved Det teologiske fakultet Vedtatt av fakultetsstyret 4. september 2014 Handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse ved Det teologiske fakultet 2014-2017 Visjon for likestillingsarbeidet ved TF: Det teologiske fakultet skal

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 16/14 Møtedato: 13.10.14 Notatdato: 3.10.14 Saksbehandler: Jarle Nygard Sakstittel:

Detaljer

STILLINGSPLAN FOR IMK

STILLINGSPLAN FOR IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 4/14 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.2.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012 ERFARINGER MED FAKULTETSSTYRET OG INSTITUTTRÅDENES ROLLE OG

Detaljer

Veien til et kjønnsbalansert akademia

Veien til et kjønnsbalansert akademia kunnskap gir vekst Handlingsplan Veien til et kjønnsbalansert akademia FF Likestilling 0108.indd 1 24-01-08 13:02:55 Forskerforbundets overordnede mål for likestilling i akademia Forskerforbundet arbeider

Detaljer

Vedlegg 2. Kontorsjefundersøkelsen

Vedlegg 2. Kontorsjefundersøkelsen Vedlegg 2 Kontorsjefundersøkelsen Oppfølging av handlingsplan for likestilling Oppfølging av aktivitetsplikten i henhold til diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Innledning

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Da universitetsstyret behandlet årsplan i juni 2011 ble følgende målsettinger foreslått på institusjonsnivå:

Da universitetsstyret behandlet årsplan i juni 2011 ble følgende målsettinger foreslått på institusjonsnivå: Fakultetsnotat Orienteringssak Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 1.april 2014 Resultatmål 2014 Resultater 2008-2013 Da universitetsstyret behandlet

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. MARS 2006

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. MARS 2006 ØKONOMISK INSTITUTT 09.03.06 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. MARS 2006 Til stede: Diderik Lund (møteleder), Tore Nilssen (unntatt sak 25/2006), Aanund Hylland, Tone Ognedal, Kjetil Storesletten,

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak2

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om likestillingsarbeidet ved KHiB til orientering

Detaljer

Karriereløp i akademia

Karriereløp i akademia RAPPORT 19/28 Karriereløp i akademia Statistikkgrunnlag utarbeidet for Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Hebe Gunnes og Elisabeth Hovdhaugen Ni NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2016

Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

MØTEREFERAT. Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi

MØTEREFERAT. Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved MNF Møtedato: Mandag 9.2.2009 kl. 12:15 Møtested: Møterom 1, Realfagbygget Referent: John Arne Opheim Arkivref.: 200900111-2/AJT/MØTEBOK Tilstede: Tore O. Vorren,

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 52 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 12. september 2013 FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE

Detaljer

Likestillingsrapport for 2015

Likestillingsrapport for 2015 Likestillingsrapport for 2015 Oppsummering - de viktigste funnene... 1 Innledning... 3 Handlingsplanen 2015-2017... 3 Et tydeligere lederansvar for likestilling... 4 Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger

Detaljer

Sakstittel: Fakultetets bruk av Postdoktor stillinger. Oppfølging av vedtak i MATNAT21 prosessen

Sakstittel: Fakultetets bruk av Postdoktor stillinger. Oppfølging av vedtak i MATNAT21 prosessen UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 04/10 Møtedato: 5. februar 2010 Notatdato: 28. januar 2010 Saksbehandler: Dekan.

Detaljer

Instituttene har levert innspill og ønsker til fakultetets stillingsplan.

Instituttene har levert innspill og ønsker til fakultetets stillingsplan. UNIVERSITETET I OSLO Det juridiske fakultet Notat Side 4 av 7 2. Stillingsplan for Det juridiske fakultet, 2009-2015 Fakultetets forskningsprioriteringer og forskergruppenes aktiviteter tillegges vekt

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 3 Møtenr.: 3/2016 Møtedato: 3. mai 2016 Notatdato: 21. april 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer