Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)"

Transkript

1 Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

2 Del I Generelt Innledning Reglementets virkeområde Habilitet Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd Taushetsplikten... 4 Del II Kunngjøring Kunngjøring av stillinger Unntak fra kravet om kunngjøring Intern kunngjøring Kunngjøringers innhold Vilkårene for fornyet kunngjøring... 6 Del III Innstilling, behandling av søknader m.m Innstillingsorgan for følgende stillinger:... 6 Direktører, administrative ledere i universitetsadministrasjonen og senterledere... 6 Dekan... 7 Instituttledere... 7 Undervisnings- og forskerstillinger ved institutter:... 7 Midlertidige forsker- og undervisningsstillinger ved institutter:... 7 Administrative stillinger... 7 Tekniske stillinger... 8 Professor faglig ledelse SKO Behandling av søknader Vurdering av søkerne, intervju mv... 9 Del IV Tilsetting Tilsettingsorgan Universitetsstyret tilsetter Fakultetsstyret tilsetter: Instituttvise tilsettingsutvalg tilsetter: Sentralt tilsettingsråd tilsetter: Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter Saksbehandlingen i tilsettingsrådet Melding om tilsetting Del V Beregningsregler, ordenstraff, oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage Beregning av tjenestetiden Ordensstraff Saksbehandlingsregler ved klage av 16

3 Del VI Andre bestemmelser Arbeidstid Permisjoner Velferdspermisjoner Utdanningspermisjon Permisjon for å overta annen stilling Ferie og ferielister Attester Biarbeid Forskningstermin av 16

4 Del I Generelt 1 Innledning Reglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om statens tjenestemenn m.m av 4. mars nr. 3, jf. 23(tjenestemannsloven- tjml), universitet- og høgskoleloven av (univl) og hovedavtalen i staten 13 nr. 2 e Reglementet er godkjent i møte med tjenestemannsorganisasjonene den 23. april 2013 og er stadfestet av Fornyings- administrasjons og kirkedepartementet i brev av Reglementet trer i kraft den Hver av partene i virksomheten og stadfestelsesmyndigheten kan når som helst kreve at reglementet tas opp til revisjon, jf. tjml. 23 nr Reglementets virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger ved NMBU som omfattes av Lov om statens tjenestemenn m.m. (tjml) og Lov om universiteter og høyskoler av 1.april 2005 (univl). Reglene i del II, III og IV gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder, jf. tjml 6.nr 1. Institutt eller enhetsleder har tilsettingsmyndighet i slike saker(fs vedtak av ). En tilsetting/forlengelse av et tilsettingsforhold som vil strekke seg ut over seks måneder, skal behandles etter reglementets vanlige regler. Reglementet gjelder ikke forelesere og hjelpelærere, øvingslærere og praksisveiledere med mindre enn 37,5 prosent av full stilling, eksamenssensorer og eksamensinspektører, jfr. Forskrift til tjml 1 bokstav l. Vitenskapelig stillinger omfatter alle stillinger på lønnsplan Undervisnings- og forskerstillinger, Utdanningsstillinger, og Forskerstillinger. Universitetsstyret kan bestemme at andre stillinger enn de ovennevnte skal følge reglene for tilsetting av vitenskapelige stillinger. For øvrig vises til Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning. 3 Habilitet Samme person bør av habilitetshensyn ikke sitte i både innstillingsutvalget og tilsettingsorganet i en og samme tilsettingssak. Det vil likevel ikke medføre inhabilitet at en person er medlem av begge organer ved behandlingen av en tilsettingssak så lenge ikke flertallet av innstillingsorganet også er medlem av tilsettingsorganet. Spørsmål om habilitet i kollegiale organer behandles iht. forvaltningslovens 8. 3 av 16

5 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsorgan Deltagelse i innstillingsutvalg og tilsettingsorgan er en tjenesteplikt. Medlemmene av tilsettingsorganet kan ikke hindre vedtak ved å utebli fra behandlingen eller nekte å underskrive møteprotokoll. Dersom likevel enkelte medlemmer ikke deltar i behandlingen av en sak, eller ikke underskriver møteprotokollen er utvalget beslutningsdyktig dersom minst halvparten av medlemmene deltar og underskriver. Ved stemmelikhet har tilsettingsorganets leder dobbeltstemme. Behandles tilsettingssaken på sirkulasjon(skriftlig saksbehandling) er tilsettingsorganets beslutningsdyktig når samtlige medlemmer har avgitt uttalelse i saken. Ethvert medlem kan kreve at det i stedet skal avholdes møte. 5 Taushetsplikten Ansatte som medvirker i tilsettingsprosessen, og i øvrige saker som behandles av tilsettingsorganet skal ivareta konfidensialitet i forhold til personopplysninger og andre forhold som er undergitt taushetsplikt, jf. forvaltningslovens 13. Del II Kunngjøring 6 Kunngjøring av stillinger Ledige stillinger skal normalt kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse, jf. tjml 2. Søknadsfristen skal være minimum to uker. NMBU skal kunngjøre alle stillinger på arbeids- og velferdsetatens nettsider (nav.no) og internt på universitetets egen nettside. Det enkelte institutt fastsetter ytterligere kunngjøring i samarbeid med personalenheten. Fraværende tjenestemenn (permisjon el.lign.) bør som hovedregel underrettes om ledige stillinger. Ansvaret for dette ligger til nærmeste leder. Vitenskapelige stillinger skal som regel i tillegg kunngjøres internasjonalt gjennom Ansettelsesorganet kunngjør selv undervisnings- og forskerstillinger, jf. univl 6-3 nr. 2. Når universitetsstyret tilsetter i stilling som dekan, professor kode 1404, ved «kallelse», jfr. univl. 6.3 nr. 4, senterledere samt i stillinger som administrasjonsdirektør og økonomi- og eiendomsdirektør, fremmes betenkning/stillingsbeskrivelse og forslag til kunngjøringstekst av rektor. Når samme organ tilsetter i stilling som administrative ledere i universitetsadministrasjonen, fremmes stillingsbeskrivelse og forslag til kunngjøringstekst av administrasjonsdirektør eller økonomi- og eiendomsdirektør for sine respektive underliggende enheter. Når fakultetsstyret tilsetter i stilling som instituttleder fremmes betenkning/stillingsbeskrivelse og forslag til kunngjøringstekst av dekan. Når de instituttvise tilsettingsutvalgene tilsetter i undervisnings- og forskerstillinger fremmes betenkning/stillingsbeskrivelse og forslag til kunngjøringstekst av instituttleder. 4 av 16

6 Når det sentrale tilsettingsutvalget for teknisk-/administrative stillinger tilsetter, fremmes stillingsbeskrivelse og forslag til kunngjøringstekst av enhetsleder. Tilsettingsutvalget godkjenner kunngjøringsteksten. Kunngjøringsteksten oversendes tjenestemannsorganisasjonene for gjennomsyn før utlysing finner sted. Det settes en frist på maksimalt tre virkedager for uttalelse og drøfting av stillingens lønnsplassering, jfr. HTA pkt Unntak fra kravet om kunngjøring Det gjøres unntak fra offentlig kunngjøring 1. I særlige tilfeller ved vikariater og midlertidige stillinger for inntil 12 måneder. Disse stillingene kan kunngjøres internt. Denne bestemmelsen gjelder ikke lederstillinger. 2. Ved eksternt finansierte oppdragsstillinger når person er navngitt i prosjektsøknad, jf. forskrift til tjml 2 nr Ved tilsetting i eksternt finansierte oppdragsstillinger, dersom det er krav om hurtig tiltredelse, jf. forskrift til tjml. 2 nr. 4. Slike saker skal drøftes med tjenestemannsorganisasjonene. Stillinger nevnt i pkt. 1 innstilles iht. reglementets 11 og tilsettes av institutt/enhetsleder. Stillinger nevnt i pkt. 2-3 tilsettes av instituttleder/enhetsleder direkte, jf. FS vedtak av Universitetsstyret kan i henhold til univl. 6-3(4) og 2 nr. 5 i forskrift til tjml. foreta tilsetting i undervisnings- og forskerstilling uten forutgående kunngjøring («kallelse») når særlige grunner taler for det. Slik tilsetting kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av universitetsstyret motsetter seg dette. Når midlertidig tilsetting er foretatt etter ordinær tilsettingsprosedyre og etter offentlig kunngjøring der det er oppgitt mulighet for senere fast tilsetting, kan tilsettingsorganet fatte vedtak om fast tilsetting uten ny kunngjøring. Forøvrig vises til 5 nr. 1 og 2 i forskrift til tjml, jf. univl. 6-5 om tidsbegrenset tilsetting av vitenskapelig personale. Midlertidig tilsatt tjenestemann i henhold til forskriftens 5 nr. 1 og univl 6-5 tilsettes fast dersom stillingen er utlyst med mulighet for kvalifiseringsperiode og vedkommende har kvalifisert seg ved utløpet av perioden. 8 Intern kunngjøring I særskilte tilfeller under omstilling kan rektor eller den rektor gir fullmakt og etter samråd med avtalepartene, bestemme at tekniske- og administrative stillinger som er nyopprettede eller ledige og som ingen har krav på kan kunngjøres internt. Lederstillinger skal kunngjøres 5 av 16

7 offentlig(eksternt) også i disse tilfellene. Bestemmelse om intern kunngjøring skal alltid treffes etter samråd med tjenestemannsrepresentantene i tilsettingsrådet. 9 Kunngjøringers innhold Kunngjøringen skal inneholde en beskrivelse av stillingen, opplysninger om tittel og arbeidsområde, kvalifikasjonskrav, lønnsvilkår, arbeidssted (for tiden), fra hvilket tidspunkt stillingen er ledig og evt. særlige vilkår for stillingen samt søknadsfristen, som ikke må være kortere enn to uker. Det skal i tillegg opplyses om stillingen er en heltids- eller deltidsstilling, om det er en fast eller midlertidig stilling og angivelse av hvem som kan gi nærmere opplysninger. Opplysning skal gis om at det vil være mulighet for tidsbegrenset ansettelse dersom det ikke melder seg søker som er fullt ut kvalifisert for fast stilling. Likestillingshensyn skal vektlegges ved tilsetting. Er det ene kjønn klart underrepresentert innen den aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområde, skal kunngjøringen inneholde en oppfordring om til det underrepresenterte kjønn om å søke, jfr. univl 6-3 nr.2. Dersom stillingen utlyses som universitetslektor skal det opplyses at det er adgang til å søke opprykk til førsteamanuensis/førstelektor. 10 Vilkårene for fornyet kunngjøring Dersom innstillings- eller tilsettingsorganet ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i kunngjøringen eller det foreligger reelle feil i denne, skal stillingen normalt kunngjøres på nytt. Dersom det har gått uforholdsmessig lang tid siden stillingen ble kunngjort, kan tilsettingsorganet beslutte at stillingen skal kunngjøres på nytt. Dersom en finner at det ikke har meldt seg et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere, kan tilsettingsorganet beslutte at stillingen kunngjøres på nytt. Del III Innstilling, behandling av søknader m.m. 11 Innstillingsorgan for følgende stillinger: Prorektor, direktører, administrative ledere i universitetsadministrasjonen og senterledere Fellesstyrets vedtak av og Innstilling foretas av rektor som oppnevner en gruppe som skal bistå i innstillingsarbeidet. En i gruppen skal være foreslått av tjenestemannsorganisasjonene. Universitetsstyret skal orienteres om gruppens sammensetning før arbeidet tar til. 6 av 16

8 Dekan Fellesstyrets vedtak av Innstilling foretas av et utvalg bestående av: Rektor (leder) En universitetsstyrerepresentant, oppnevnt av universitetsstyret To representanter for tjenestemennene, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap En studentrepresentant, oppnevnt av studenttinget Utvalget suppleres med en instituttleder fra fakultetet utpekt av rektor. Denne deltar i vurdering og innstilling av søkere til det aktuelle fakultetet. Instituttledere Fellesstyrets vedtak av Innstilling foretas av et utvalg bestående av: Dekan (leder) To representanter for de fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger ved det aktuelle institutt, fremmet av instituttstyret En representant for tilsatte i tekniske og administrative stillinger ved det aktuelle institutt, fremmet av instituttstyret En studentrepresentant ved det aktuelle institutt, fremmet av studenttinget. Undervisnings- og forskerstillinger ved institutter: Fellesstyrets vedtak av Innstilling foretas av et utvalg bestående av: 2 arbeidsgiverrepresentanter oppnevnt av instituttstyret blant ansatte (ved de instituttene som ikke har instituttstyrer oppnevner instituttleder disse arbeidsgiverrepresentantene) 1 leder for aktivitetsområdet eller stedfortreder 1 tjenestemannsrepresentant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene 1 studentrepresentant oppnevnt av studenttinget Instituttstyret (instituttleder ved de instituttene som ikke har instituttstyrer) utpeker leder for innstillingsutvalget Midlertidige forsker- og undervisningsstillinger ved institutter: Fellesstyrets vedtak av Innstilling foretas av et utvalg bestående av: 2 arbeidsgiverrepresentanter oppnevnt av instituttstyret blant ansatte (ved de instituttene som ikke har instituttstyrer oppnevner instituttleder disse arbeidsgiverrepresentantene) 1 leder for aktivitetsområdet eller stedfortreder Administrative stillinger Innstilling foretas av et innstillingsutvalg sammensatt slik: 7 av 16

9 Fagansvarlig leder i universitetsadministrasjonen eller en utpekt av denne (leder) En arbeidsgiverrepresentant, vanligvis nærmeste overordnede til stillingen det skal tilsettes i En representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Til innstillingsutvalgene oppnevnes tjenestemannsrepresentantene for fire år av gangen og følger valgperiodene for de øverste styringsorganene ved NMBU. Tjenestemannsrepresentanten skal i den enkelte innstillingssak velges fra den stillingsgruppen den aktuelle stillingen tilhører. Tekniske stillinger Innstilling foretas av et innstillingsutvalg sammensatt slik: En arbeidsgiverrepresentant oppnevnt av enhetens leder blant tilsatte (leder) En arbeidsgiverrepresentant, vanligvis nærmeste overordnede til stillingen det skal tilsettes i En representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Til innstillingsutvalgene oppnevnes de faste representantene, leder og tjenestemannsrepresentant, for fire år av gangen og følger valgperiodene for de øverste styringsorganene ved NMBU. Tjenestemannsrepresentanten skal i den enkelte innstillingssak velges fra den stillingsgruppen stillingen tilhører. Professor faglig ledelse SKO 1404 Innstilling foretas av rektor som oppnevner en gruppe som skal bistå i innstillingsarbeidet. En i gruppen skal være foreslått av tjenestemannsorganisasjonene. Universitetsstyret skal orienteres om gruppens sammensetning før arbeidet tar til. 12 Behandling av søknader Etter utløpet av søknadsfristen skal det snarest settes opp en liste over søkerne (utvidet søkerliste) som skal inneholde søkernes navn, alder og fullstendige opplysninger om utdanning og praksis både i offentlig og privat virksomhet, jf. 15 i forvaltningslovforskriften. Listen sendes medlemmene av tilsettingsorganet så snart den foreligger. Det skal også snarest settes opp offentlig søkerliste som skal inneholde søkernes navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune, jf. offentleglova jf 25. Opplysninger om en søker kan likevel unntas fra offentlighet dersom søkeren selv ber om dette og etter en konkret vurdering iht. offentleglovas bestemmelser. Det skal fremgå av søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn disse har. Administrasjonen kan velge å ta søknader under behandling selv om søknadsfristen er overskredet. I så fall skal samtlige slike søknader tas i betraktning. 8 av 16

10 13 Vurdering av søkerne, intervju mv Felles for alle stillingstyper De søkere som etter innstillingsutvalgets vurdering synes å være best kvalifisert, skal innkalles til intervju. Det skal innhentes referanseuttalelse om de søkerne som etter innstillingsutvalgets vurdering synes best kvalifiserte. Det skal redegjøres for referansene i innstillingen. Dersom en søker har bedt om at det ikke innhentes opplysninger fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver og innstillingsmyndigheten likevel ønsker å innhente opplysninger skal søkeren varsles slik at vedkommende kan få mulighet til å uttale seg eller trekke søknaden. Dersom det ved prøveforelesning eller andre prøver, intervju eller på annen måte kommer fram nye opplysninger av betydning for vurderingen av søkerne, skal disse opplysningene redegjøres for i innstillingen. Statlige virksomheter skal innkalle minst en søker med innvandrerbakgrunn til jobbintervju, forutsatt at søkeren er kvalifisert. Dersom det er søkere med innvandrerbakgrunn som ikke er innkalt til intervju/ innstilt, skal dette forklares i innstillingen. Det vises til nærmere bestemmelser om dette i Statens personalhåndbok. Dersom det blant kvalifiserte søkere er noen som oppgir å være funksjonshemmet/yrkeshemmet, og enten er eller blir uten arbeid, skal det alltid innkalles minst en slik søker til intervju før det avgis innstilling (forskrift til tjml 9) Dersom det er flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal vanligvis tre søkere innstilles i den rekkefølge de bør komme i betraktning, jf. tjml. 4 nr. 4. Tilsvarende gjelder forslag til tilsetting. Innstillingen skal begrunnes og likestillingsperspektivet skal belyses. Søkernes (partenes) innsynsrett i en formell innstilling reguleres av forvaltningslovforskriften. Søkerne skal ha den samme innsynsrett i et forslag til tilsetting. Medlemmene i tilsettingsrådet kan be om at andre kvalifiserte søkere innkalles til intervju. Det vurderes konkret om man skal innkalle søkere som er kjent fra før. Særlige bestemmelser for undervisnings- og forskerstillinger Det skal benyttes sakkyndig bedømmelse i tilsettingsprosessen, jf. univl 6-3 nr. 3 med unntak av vikariat/engasjement inntil ett års varighet. For undervisnings- og forskerstillinger som ikke er professor-/dosentstillinger eller førstestillinger, kan ansettelsesorganet i særskilte tilfeller bestemme at kravet om sakkyndig bedømmelse kan fravikes, jf. univl. 6-3 tredje ledd. Dekan oppnevner sakkyndig komite etter forslag fra instituttstyret. (Fellesstyrevedtak av ) Begge kjønn skal være representert i komiteen. Sakkyndig komite settes sammen slik: For stillinger som professor, dosent og førstestillinger: det oppnevnes minst tre medlemmer, hvorav minst to velges utenfor NMBU og minst et medlem fra et annet land 9 av 16

11 Annet vitenskapelig personale: antall sakkyndige skal være tre, hvorav minst en skal velges utenfor NMBU, jf. også Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Midlertidig tilsetting i stilling som forsker/post doktor: antall sakkyndige skal være to, hvorav den ene fortrinnsvis velges utenfor NMBU. De sakkyndige skal gi en oversikt over og en vurdering av søkernes kvalifikasjoner for stillingen ut i fra kunngjøringstekst og betenkning, og rangere faglig kvalifiserte søkere. Ved utvelgelsen og rangeringen av de kvalifiserte søkerne skal de sakkyndige legge vekt på vitenskapelige og andre faglige kvalifikasjoner, pedagogiske kvalifikasjoner, kvalifikasjoner for ledelse og administrasjon samt for utadrettet faglig virksomhet og formidling i tråd med retningslinjene for sammensetning, oppnevning og arbeid i sakkyndig komite. De sakkyndige kan om nødvendig innhente supplerende opplysninger fra søkerne via instituttadministrasjonen. Hvis det ikke har meldt seg noen kompetent søker, og det er aktuelt med midlertidig tilsetting som omtalt i 7 siste ledd, skal de sakkyndige rangere søkerne for midlertidig tilsetting. Når det er oppnevnt sakkyndig komité, avgir komiteen en felles vurdering til innstillingsmyndigheten. Er det dissens i komiteen, skal begrunnelsen for de forskjellige standpunkter framgå av uttalelsen. Når de sakkyndige avgir individuelle vurderinger, skal disse oppbevares ved innstillingsmyndigheten inntil alle uttalelser er innkommet. Eventuelle spesialsakkyndige avgir individuelle vurderinger, som oversendes til veiledning for de ordinære sakkyndige. De sakkyndiges uttalelse skal foreligge innen tre måneder ved professorater/dosentstillinger, og innen en måned ved øvrige stillinger. Dersom vurderingen ikke er klar innen fristen, skal dette rapporteres og begrunnes overfor innstillingsmyndigheten. Sakkyndig komités vurdering skal sendestil søkerne som får anledning til å komme med merknader innen en frist på 10 dager. Hver søker mottar de sakkyndiges uttalelse om alle søkerne med unntak for eventuelle taushetsbelagte opplysninger. Eventuelle merknader skal forelegges innstillingsmyndigheten som vurderer om det er aktuelt med tilleggsuttalelse fra de sakkyndige. Merknadene skal under enhver omstendighet følge saken. Del IV Tilsetting Fellesstyrets vedtak av og Tilsettingsorgan Universitetsstyret tilsetter Rektor Prorektor Direktører Administrative ledere i universitetsadministrasjonen 10 av 16

12 Senterledere Professor - faglig ledelse SKO 1404 Faste og midlertidige undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående utlysning («kallelse») Dekaner Fakultetsstyret tilsetter: Instituttledere Instituttvise utvalg ansetter: Professorer/dosenter Øvrige forsker- og undervisningsstillinger Ansettelsesutvalgets sammensetning ved institutt med eget styre: Dekan (leder). Ved fakultet som har prodekan er denne vara for dekan. Ved fakultet som ikke har prodekan vil rektor utpeke vara. Instituttleder med personlig vara oppnevnt av instituttstyret To representanter for det vitenskapelige personalet derav en midlertidig ansatt. Disse foreslås blant instituttstyrets medlemmer. Dekan oppnevner etter forslag fra instituttleder En studentrepresentant, fremmet av studenttinget Ansettelsesutvalgets sammensetning ved institutt uten eget styre: Dekan (leder). Ved fakultet som har prodekan er denne vara for dekan. Ved fakultet som ikke har prodekan vil rektor utpeke vara. Instituttleder med personlig vara oppnevnt av dekan To representanter for det vitenskapelige personalet derav en midlertidig ansatt ved instituttet, oppnevnt av dekan etter forslag fra instituttleder. En studentrepresentant, fremmet av studenttinget. Representantene for det faste vitenskapelige personale oppnevnes for fire år, mens representanten for det midlertidige personale og studentrepresentanten oppnevnes for et år. Hvert kjønn skal være representert med minst 40 % av medlemmene i ansettelsesutvalget, jfr. likestillingsloven 21. Sentralt tilsettingsråd tilsetter: Administrative og tekniske stillinger for hele NMBU Tilsettingsrådets sammensetning: To arbeidsgiverrepresentanter oppnevnt av rektor for perioden til og med og administrerende direktør for perioden fra , hvorav en oppnevnes som leder. Arbeidsgiverrepresentantene skal ha stilling som leder i universitetsadministrasjonen. Det 11 av 16

13 fremgår av oppnevnelsesbrevet hvem som til enhver tid er leder, medlem og varamedlemmer til rådet. Den instituttleder/avdelingsleder som har stillingen under seg En tjenestemannsrepresentant fra det administrative personale med personlig varamedlem oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene En tjenestemannsrepresentant fra det tekniske personale med personlig varamedlem oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene De to arbeidsgiverrepresentantene og representantene for tjenestemennene oppnevnes for fire år av gangen og følger valgperiodene for de øverste styringsorganene ved NMBU. Begge kjønn skal normalt være representert med minst to representanter hver i utvalget For alle råd/utvalg oppnevnes det personlige vararepresentanter etter samme oppnevningsprosedyre som de faste medlemmene, når ikke annet er angitt. 15 Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter Tjenestemannsrepresentantene skal tilhøre den samme tjenestemannsgruppe som den ledige stillingen. Representantene for tjenestemannsorganisasjonene oppnevnes for fire år av gangen og følger valgperiodene for de øverste styringsorganene ved NMBU. Den tjenestemannsorganisasjon som organiserer tjenestemenn i vedkommende tjenestemannsgruppe og som enten selv eller gjennom tilslutning til en hovedsammenslutning er forhandlingsberettiget, oppnevner tjenestemannsrepresentanter med personlige vararepresentanter. Er det flere forhandlingsberettigede organisasjoner som har medlemmer i vedkommende tjenestemannsgruppe, oppnevner organisasjonene i fellesskap representantene med vararepresentanter. Tjenestemannsrepresentantene representerer ikke sin egen organisasjon når de er oppnevnt, men skal ivareta alle søkernes interesse. Kan organisasjonene ikke bli enige om hvem som skal oppnevnes, oppnevnes to tjenestemannsrepresentanter med vararepresentanter etter følgende regler: For at en organisasjon skal kunne utpeke representanter etter reglene nedenfor, må den ha minst 25 % av de organiserte tjenestemennene i tjenestemannsgruppen som medlemmer. Primærorganisasjonene under samme hovedsammenslutning kan slå sammen medlemstallet i relasjon til reglene i denne paragraf. Dersom to eller flere tjenestemannsorganisasjoner organiserer tjenestemenn i vedkommende tjenestemannsgruppe, skal de to organisasjonene som har størst medlemstall innen gruppen oppnevne hver sin representant med vararepresentant. 12 av 16

14 16 Saksbehandlingen i tilsettingsorganet Tilsettingen skjer som hovedregel i møte, som ledes av utvalgets leder. Tilsetting kan unntaksvis behandles på sirkulasjon. Følgende vilkår må alle være oppfylt for at saken kan behandles skriftlig: Når det foreligger en enstemmig innstilling og Ingen av tilsettingsutvalgets medlemmer krever at saken behandles i møte Det er av avgjørende betydning å behandle saken hurtigere enn normal prosedyre tilsier Ved skriftlig saksbehandling sendes saksdokumentene til tilsettingsorganets medlemmer, som hver for seg avgir uttalelse, dog slik at rådets leder uttaler seg til sist. Behandles saker på sirkulasjon skal hensynet til konfidensialitet og personvern sikres på en forsvarlig måte. Saker om ordensstraff, suspensjon, oppsigelse og avskjed skal alltid behandles i møte. Det skal føres protokoll fra møtene i tilsettingsorganet. I protokollen inntas alle vedtak med angivelse av mulige dissenser. Medlemmene har rett til å grunngi sitt standpunkt ved tilføyelse i protokollen. Dette må avgis innen avslutning av tilsettingsorganets behandling av saken i møte. Protokollen skal evt. følge saken til høyere organ. Når universitetsstyret tilsetter kan avgjørelsen ikke bringes inn for et annet organ til avgjørelse. Hvert medlem av tilsettingsorganet kan kreve at saken avgjøres av universitetsstyret («mindretallsanke»), jf. tjml. 5 nr. 3, som tar endelig avgjørelse. Mindretallets anke skal fremsettes og protokollføres i møtet. Kravet må begrunnes innen 3 arbeidsdager etter fremsettelse av anken. Ønsker tilsettingsorganet å tilsette en søker som ikke er innstilt, skal det be om skriftlig uttalelse om vedkommende fra innstillende myndighet. Også et mindretall kan be om slik uttalelse. Hvis innstillingsorganet likevel ikke vil innstille vedkommende og tilsettingsorganet fastholder sin vurdering, er departementet avgjørelsesmyndighet når universitetsstyret tilsetter, og universitetsstyret selv er avgjørelsesmyndighet når et annet organ tilsetter. Bare én av søkerne som er innstilt eller den av søkerne som noen i tilsettingsutvalget vil tilsette, kan da tilsettes. Jf. tjml. 4 nr. 5, univl Melding om tilsetting. Den tilsatte skal gis skriftlig melding om tilsettingen, hvor det opplyses om særlige vilkår som måtte være fastsatt, se tjml. 5 nr. 5. Hvis vedkommende tilsettes på prøve, skal underretningen også inneholde en orientering om prøvetidsreglene og underretningen skal bekreftes skriftlig, jf. tjml. 8 Det skal utarbeides skriftlig arbeidsavtale i samsvar med Arbeidsmiljølovens av 16

15 I underretningen om tilsettingsvedtaket skal det angis en svarfrist for aksept av tilbudet om ansettelse og opplysning om når tiltredelse senest må finne sted. Alle søkere skal underrettes om at stillingen er besatt, jf. forvaltningslovens 27 første ledd og underretningen skal inneholde navnet på den tilsatte i stillingen. Ved midlertidig tilsettinger skal det opplyses skriftlig om tilsettingens varighet, eventuelt om hvilket oppdrag som skal utføres samt lovhjemmel for midlertidigheten. Del V Beregningsregler, ordenstraff, oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage 18 Beregning av tjenestetiden Ved beregning av tjenestetid etter tjml. 9 og 10 medregnes all sammenhengende tjeneste i virksomheten. Dersom hele eller deler av en annen virksomhet overføres til denne virksomheten, skal all sammenhengende tjeneste fra den tidligere virksomhet medregnes. 19 Ordensstraff Personopplysninger skal etter personopplysningslovens 11, første ledd bokstav e ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet med behandlingen. I henhold til tjenestemannsloven 14 slettes ordensstraff etter fem år. Vedtak om at tjenestemann skal sies opp, ilegges ordenstraff, suspenderes eller gis avskjed, treffes av tilsettingsorganet, jf. univl 11-3(1), jf. tjml 17 nr. 3. Dersom saken krever særlig rask avgjørelse, kan vedtak om suspensjon eller overføring til annen tjeneste etter tjml. 16 også treffes av den ansattes nærmeste foresatte tjenestemyndighet se nærmere tjml. 17 nr. 4. Rektor avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen i møte. I sak om avskjed eller suspensjon kan rektor bare beslutte kortvarig suspensjon i tjenesten i påvente av styrets behandling, univl 10-1 b. 20 Saksbehandlingsregler ved klage Dersom det i tilsettingsorganet ikke er flertall for oppsigelse, avskjed eller ordenstraff, kan hvert medlem av mindretallet kreve saken avgjort av universitetsstyret. Det samme gjelder hvor et mindretall ønsker en ilagt ordenstraff skjerpet. Krav om dette fremsettes i møtet. For saksbehandlingen i universitetsstyret gjelder ikke tjml 18 nr. 2, jf. univl Vedtak om ordenstraff, oppsigelse, suspensjon eller avskjed kan påklages i samsvar med reglene i tjml. 19 og forvaltningsloven. Klagen fremsettes skriftlig for vedtaksorganet. Klagen avgjøres av departementet når vedtaket er fattet av universitetsstyret, og ellers av styret selv, jf. univl 11-3(3) 14 av 16

16 Del VI Andre bestemmelser 21 Arbeidstid Alle tjenestemenn plikter å overholde den arbeidstid som til enhver tid er bestemt for dem. Registrering av fremmøte skjer etter regler fastsatt i egen avtale. Enhver leder er forpliktet til å føre kontroll med at de underordnede overholder den fastsatte arbeidstid og at denne utnyttes effektivt. Lederen plikter videre å føre kontroll med underordnedes ferie- og sykefravær. 22 Permisjoner NMBU ønsker å ha en positiv holdning til permisjon, spesielt i forbindelse med omstilling. Permisjon bør, så langt tjenesten tillater det, gis den som ønsker å gjennomføre en utdanning eller utføre et arbeid som er av direkte betydning for vedkommende. 1. Velferdspermisjoner Velferdspermisjoner gis i henhold til gjeldende regler i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser. Nærmeste personalleder avgjør søknader om velferdspermisjon. 2. Utdanningspermisjon Permisjoner kan, så langt tjenesten tillater det, gis i for tidsbegrenset tjenestegjøring i utdanningsstilling. 3. Permisjon for å overta annen stilling Permisjon for å overta annen statsstilling, kan gis i inntil ett år. Unntaksvis kan slik permisjon forlenges. Tilsvarende tjenestefri kan gis ved overtakelse av annen stilling utenfor staten. Enhetsleder fatter vedtak om permisjon. Det kan gis permisjon ved overgang til annen stilling internt ved NMBU, særlig dersom dette vil bidra til videre faglig utvikling for den ansatte og gjensidig overføring av kunnskap mellom enheter/nivåer. 23 Ferie og ferielister Regler om feriefastsettelse og tiden for ferie er regulert i ferieloven, se særlig denne lovs 6 og 7. Hver enhet sørger for at det blir satt opp ferielister i så god tid som mulig. Det skal sørges for forsvarlig bemanning til enhver tid. Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å rapportere i Ferielistene skal godkjennes av nærmeste foresatte. Tilsvarende gjelder ved senere endringer. 24 Attester Tjenestemann som fratrer sin stilling etter oppsigelse eller avskjed, eller som ber om det, har rett til å få skriftlig attest, jf. aml Attesten skal inneholde tjenestemannens navn, fødselsdato, hvilken (hvilke) stilling(er) vedkommende har hatt, og dato for tiltredelse i og eventuell fratredelse fra stillingen(e). I tillegg skal det gis opplysninger om hvilke arbeidsområder tjenestemannen har hatt. 15 av 16

17 Attesten kan videre gi en vurdering av tjenestemannen og utførelsen av arbeidet, dersom dette ønskes av tjenestemannen selv. 25 Biarbeid Ansatte ved NMBU kan ikke inngå avtaler om biarbeid i strid med de retningslinjer som fremkommer i statens personalhåndbok og de til enhver tid gjeldende retningslinjer for dette ved NMBU. 26 Forskningstermin Tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger kan tilstås forskningstermin i henhold til retningslinjer for forskningstermin vedtatt av universitetsstyret. 16 av 16

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler 1.4.200 (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av 4.3.1983 og forvaltningsloven

Detaljer

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet I Postadresse P.boks 8059..-- 0031 Oslo Besøksadre,.,,,,_z.- Hausmam: 23-25 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Internett: Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postm Sentraib(': 24 16 88 0. Telefaks:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Personalreglement for embets- og tjenestemenn

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement er skrevet med svart. Bestemmelser som er gjort etter at disse reglementene ble vedtatt er

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Del I: Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement, Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorater og Retningslinjer for vurdering av

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken k Kunst- og designhøgsko(en Bergen Bergen Academy of Art and Design PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bakgrunn for saken Avtjenestemannsloven følger det at alle statlige virksomheter

Detaljer

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn med følgende merknader: 1.

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre.

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre. VALGREGLEMENT Fastsatt av styret 15.mars 2005 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. Endret etter styrebehandling 19.april 2005, 3. mars

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer av 25.4.2013 og 19.8.2013, Revidert 12. juni 2014 med

Detaljer

Fullmaktskart ved tilsettinger

Fullmaktskart ved tilsettinger 1.9.2014 Fullmaktskart ved tilsettinger - For ansatte - Universitetet i Oslo Fullmaktskart ved tilsettinger Stillingsgruppe Innstillingsmyndighet Tilsettingsmyndighet Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER 1 Innhold DEL 1 GENERELT... 3 1 Formål, virkeområde og definisjoner... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 4 DEL 2 KUNNGJØRING...

Detaljer

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Til 1 Personalreglementet gjelder for alle embets- og tjenestemenn i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO

Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO Orientering for søkere og bedømmelseskomiteer Avdeling for personalstøtte Redaksjon: Avdeling for personalstøtte Produksjon: Foto: Ståle Skogstad Form: Alv

Detaljer

MØTEINKALLING - FELLESSTYRET

MØTEINKALLING - FELLESSTYRET MØTEINKALLING - FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK MØTEINNKALLING Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge Dato: 11.12.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen Arkivsak: 15/02785

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 1 VEDLEGG 2 6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 6.1.1. Tilsetting av felles leder 6.1.1.1 Tilsetting av felles leder på statlige vilkår Kunngjøring skjer ihht de fastlagte statlige bestemmelser, der hovedregelen

Detaljer

NTNU S-sak 50/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.08.2009 PA/pw Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 50/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.08.2009 PA/pw Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 50/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.08.2009 PA/pw Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Rekruttering og personalreglement NOTAT Tilråding: 1. Styret slutter seg til forslaget

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: HR-seksjon DMF/Albert Verhagen O-sak

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

Valgreglement for Nord universitet

Valgreglement for Nord universitet Valgreglement for Nord universitet Fastsatt av fusjonsstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna 28. oktober 2015 (jf styresak xx/15) og av styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 29. oktober

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark Godkjent av styret for Høgskolen i Finnmark 01.11.06 i sak S 37/06 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler. INNHOLD KAPITTEL 1... 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1-1 Hvem

Detaljer

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Oppsigelse Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Hjemmel for oppsigelse (materielle vilkår) Arbeidsgiver kan si opp en ansatt med hjemmel

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 17/ 2014 08.04.2014 Dato: 31.03.2014 Arkivsaksnr: 2014/2402-LIG Reglement for

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper DELEGASJONSREGLEMENT FOR Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009 1. Innledning Ledelse medfører ansvar Leder sitt ansvarsområde skal være definert, konkretisert og kommunisert. Ansvar og

Detaljer

Håndtering av overtallige ved UiO. Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte

Håndtering av overtallige ved UiO. Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte Håndtering av overtallige ved UiO Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte Hva er overtallig? Ved oppsigelse eller varsel om oppsigelse av en ansatt vil det kunne utløse konkrete rettigheter som

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger. PROTOKOLL Med hjemmel i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, 14-9 (3) har medlemsbedrifter i Abelia/NHO adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid,

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag Styresak 49/06 vedlegg 2 Versjon 0.2 til diskusjon i styret før utsendelse til høring Notat til alle ansatte, studenter og deres organisasjoner i forbindelse med vurdering av ny styringsstruktur for Kunsthøgskolen

Detaljer

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik Informasjonsmøte om opprykksordningen 21.10.14 Kjetil Solvik Felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler fra 1. februar 1995 PROFESSOR 1.AMANUENSIS DOSENT 1.LEKTOR UNIVERSITETSLEKTOR HØYSKOLELÆRER

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) 1 av 9 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Fastsatt av Styret 5.11.2013 1 1 Forrige styringsreglement ble fastsatt 25.2.2009 og revidert 3.4.2009 og 30.8.2010. 1.

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Narvik

Valgreglement for Høgskolen i Narvik Valgreglement for Høgskolen i Narvik Fastsatt av styret ved Høgskolen i Narvik 28. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 9-4 (6) og 9-4 (9). Innhold Kapittel

Detaljer

VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO VEDLEGG 1 - TIL REFERAT FRA STYREMØTE 24.JANUAR JANUAR 2007, STYRESAK 07/2007 MED AVSTEMMINGSRESULTAT. VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Reglementets anvendelsesområde

Detaljer

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Tilsettinger Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Mål for økta: Kunne mer om hvordan tilsetting skjer (tilsettingsprosessen) Vite noe om de lover og avtaler som styrer en tilsettingsprosess Hvem

Detaljer

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Dokumentnr: 2-4-2 Dokumentansvarlig Godkjent av Dato Alf-Erlend Vaskinn Adm. direktør 01.09.03; Rev. 2 Hensikt Dokumentet gir retningslinjer for

Detaljer

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret fastsettes til bruk i Forsvaret Akershus festning, 11. august 2011 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben personellavdelingen Tilsettingsreglement

Detaljer

Tilsettinger Problemstillinger Tillitsvalgets rettigheter og rolle ved tilsettinger Søkers rettigheter Fortrinnsrett Krav til saksbehandling Vurdering av hvem som skal ansettes kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt av styret 23.02.12. 1 Reglementets virkeområde Disse regler gjelder valg av de ansattes representanter i styret. Studentene

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer