PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS"

Transkript

1 PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative stillinger KAP. IV Innstillings- og tilsettingsmyndighet KAP. V Beregningsregler, ordensstraff, oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage KAP. VI Andre bestemmelser KAP. I GENERELT 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og som omfattes av lov om statens tjenestemenn (heretter tjml.) og lov om universiteter og høgskoler (heretter uhloven), og Hovedavtalen i staten. Reglementet gjelder også for eksternt finansierte stillinger. 2 Definisjoner Med partene forstås Høgskolen i Oslo og Akershus og de hovedsammenslutninger som er forhandlingsberettiget ved Høgskolen i Oslo og Akershus etter tjenestetvistloven. Med innstilling forstås det styre, utvalg eller den funksjon som har innstillingsmyndigheten i henhold til universitets- og høgskoleloven og/eller tjenestemannsloven. Rektor eller den personen som rektor bemyndiger er nærmeste foresatte tjenestemyndighet ved tilsetting av høgskoledirektør, dekaner, avdelingsdirektører i fellesadministrasjonen, senterledere, professorer og dosenter.

2 Dekanen eller den personen som dekanen bemyndiger er nærmeste foresatte tjenestemyndighet ved tilsetting i stillinger underlagt fakultetene. Unntatt er tilsetting av og opprykk til professorstilling og dosent. Senterleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning eller den person som senterleder bemyndiger er nærmeste foresatt tjenestemyndighet ved tilsetting i stillinger underlagt senteret. Unntatt er tilsetting av og opprykk til forsker Høgskoledirektøren eller den personen som høgskoledirektøren bemyndiger er nærmeste foresatte tjenestemyndighet ved tilsetting i øvrige stillinger. Følgende forkortelser benyttes videre i dokumentet: - HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus - FADM: Fellesadministrasjonen - SPS: Senter for profesjonsstudier - NAFO: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - SVA: Senter for velferds- og arbeidslivsforskning KAP. II TILSETTINGSREGLEMENT FOR UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER (Vedtak i S-sak 11/2012 i styremøte 27. mars) 3 Kunngjøring av stillinger Ledige stillinger skal som hovedregel kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse. Alle ledige stillinger skal gjøres kjent i virksomheten ved at stillinger lyses ut på HiOAs hjemmeside. Kunngjøring av ledige stillinger kan unnlates ved 1. tilsetting i vikariater og andre tidsbegrensede tilsettinger for seks måneder eller mindre 2. overgang fra midlertidig til fast tilsetting der denne muligheten har vært opplyst ved utlysingen 3. tilsetting i stilling med kortere arbeidstid enn 15 timer ukentlig eller mindre enn 37,5 % stilling 4. tilsetting i eksternt finansiert oppdragsstilling. Det er HR-direktør (FADM, SPS og NAFO), seksjonssjef HR (fakultet) og seksjonssjefer adm (SVA) som kan fatte beslutning om unntak fra offentlig utlysning. Tilsatte som gjennom tjenestemannslovens eller arbeidsmiljølovens bestemmelser har rettskrav på stilling tilsettes administrativt. 4 Tilsetting uten forutgående kunngjøring (kallelse) Unntaksvis kan styret foreta tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring når særlige grunner taler for det. Hvis flere enn ett medlem av styret motsetter seg dette, skal stillingen likevel kunngjøres offentlig. Særlige grunner til å fravike kunngjøringskravet er når 2

3 1. det for å oppnå strategiske mål er særlig sterke grunner for å få besatt stillingen så hurtig som mulig 2. det i helt spesielle tilfeller er ønskelig å knytte til seg en bestemt person 3. stillingen har vært utlyst flere ganger uten at det har meldt seg søkere som oppfyller stillingens kompetansekrav eller 4. det er nødvendig for å rekruttere det underrepresenterte kjønn. Det må kunne dokumenteres at den som ansettes oppfyller stillingens kompetansekrav. 5 Godkjenning av kunngjøringstekster Forslag til kunngjøringstekst og eventuell stillingsbetenkning utformes av stillingens nærmeste leder. 1. Styret godkjenner kunngjøringstekst for stillinger styret tilsetter i. 2. Tilsettingsorganet godkjenner kunngjøringstekst for undervisnings- og forskerstillinger. 3. Dekan/senterleder godkjenner utlysningstekst for faglig-administrative lederstillinger. Dersom kvoteringsreglene i Hovedavtalen skal benyttes, skal tjenestemannsorganisasjonene ha anledning til å uttale seg om utlysningsteksten, jf. Hovedavtalen Kunngjøringens innhold 1. Kunngjøringen skal bygge på en strategisk bemanningsplan som fastsettes gjennom behandling av årsplan, langtidsplan og budsjett. 2. Kunngjøringen skal inneholde en beskrivelse av stillingen, opplysninger om ev. stillingsbetenkning, opplysninger om tittel og arbeidsområde, kvalifikasjonskrav, lønnsvilkår, arbeidssted (for tiden), og hvem som kan gi nærmere opplysninger om stillingen. Det skal opplyses om søknadsfristen, som ikke må være kortere enn to uker. Ved utlysing av undervisnings- og forskerstillinger skal det opplyses om prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i de tilfeller det er aktuelt. 3. Kunngjøringen skal også inneholde opplysninger om stillingen er en heltids- eller deltidsstilling, om det er en fast eller midlertidig stilling og tidspunkt for tiltredelse. Dersom en lavere stilling kan forventes å bli ledig ved at den utlyste stillingen besettes av intern søker, og det er aktuelt å besette denne stillingen samtidig, skal dette opplyses i kunngjøringen. 4. Dersom stillingsinnehaveren plikter å gjennomgå opplæring, skal dette fremgå av kunngjøringen. Konsekvensen av å ikke gjennomføre pliktig opplæring skal fremgå av arbeidsavtalen. 5. Utlysningsteksten for stillinger skal utformes med sikte på å rekruttere søkere i alle aldre, av begge kjønn, med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. 7 Vilkår for fornyet kunngjøring En stilling skal lyses ut på nytt dersom 1. det ikke har meldt seg et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere og det må forventes at en ny utlysning kan endre dette forholdet 2. det har gått uforholdsmessig lang tid siden stillingen ble kunngjort 3. innstillings- eller tilsettingsmyndigheten ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i kunngjøringen. 3

4 8 Behandling av søknader 1. Etter utløpet av søknadsfristen skal det foreligge utvidet søkerliste over søkere, som inneholder søkernes navn, alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis. Søkere har rett til å få utvidet søkerliste dersom de ber om det, jf. forvaltningslovforskriften Det skal snarest foreligge en offentlig søkerliste, jf. offentleglova 25, som skal inneholde søkernes navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune. Hvis en søker ber om å bli unntatt fra offentlighet, skal det vurderes om vilkårene for dette er til stede. Det skal fremgå av søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn disse har. 3. Innstillende myndighet kan velge å ta søknader under behandling selv om søknadsfristen er overskredet. I så fall skal samtlige slike søknader tas i betraktning. 4. Dersom noen av søkerne ber om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, skal denne anmodningen behandles. Dersom anmodningen ikke kan imøtekommes skal søkeren få beskjed umiddelbart slik at vedkommende kan få anledning til å trekke søknaden. 9 Bedømmelse av vitenskapelige kvalifikasjoner 1. De vitenskapelige og kunstneriske kvalifikasjonene til søkere til undervisnings- og forskerstilling, inkl bistillinger, skal bedømmes av oppnevnte sakkyndige før instituttleder/studieleder avgir sin innstilling 2. Tilsettingsutvalg for professorer og dosenter oppnevner sakkyndig utvalg ved tilsetting i og ved opprykk til professor- og dosentstillinger 3. Instituttleder/senterleder oppnevner sakkyndig utvalg ved tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger under professor-/forsker 1183-/dosentnivå når det ikke er søker(e) som samtidig søker om opprykk. Ved søknad om opprykk skal tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger oppnevne sakkyndig utvalg. 4. Når det til en stilling kun er søkere med kompetanse som høgskolelektor eller forsker 1108, og ingen søker om opprykk til førstestilling/forsker 1109, kan tilsettingsorganet gjøre unntak fra krav om sakkyndig vurdering. 5. Ved midlertidig tilsetting i undervisnings- og forskerstilling for kortere tid enn ett år kan det gjøres unntak fra krav om sakkyndig vurdering, jf. brev fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 6. Ved oppnevning av sakkyndig utvalg skal de sakkyndiges habilitet vurderes. Vanlige regler for habilitet i fvl. 6 gjelder. 10 Bedømmelse av pedagogiske kvalifikasjoner 1. Intervjugruppen som ledes av innstillende myndighet skal i tillegg til intervju også vurdere søkernes pedagogiske ferdigheter. 2. Som hovedregel skal pedagogiske kvalifikasjoner og ferdigheter prøves ved tilsetting i faste undervisnings- og forskerstillinger. 3. Unntak fra dette kan gjøres a) for søkere dersom de forhold som prøvingen er ment å avdekke er kjent og tilfredsstillende dokumentert, eller b) når søkeren befinner seg så langt utenfor landets grenser at økonomiske og/eller praktiske årsaker legger store hindringer i veien. Forutsetningen er at pedagogisk skikkethet kan dokumenteres. 4. Dersom den som tilsettes i fast stilling ikke har relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må vedkommende forplikte seg til å gjennomføre høgskolens program for pedagogisk 4

5 basiskompetanse innen to år. Konsekvensen av å ikke gjennomføre pliktig opplæring skal fremgå av arbeidsavtalen. 11 Intervju og innhenting av referanser 1. Ved tilsetting skal de som synes å være best kvalifisert, innkalles til intervju. 2. Dersom det synes å være kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn til en stilling, skal det alltid innkalles minst én søker med slik bakgrunn til intervju. 3. Det skal innhentes referanser fra søkers nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver. Det skal normalt innhentes minst to referanser for søkere som innstilles. Ved tilsetting i lederstillinger skal det normalt innhentes minst tre referanser. Referanser kan ikke innhentes uten søkers samtykke. 4. Nye opplysninger av betydning som kommer fram under intervju og ev. prøving av pedagogiske kvalifikasjoner skal dokumenteres og inngå i den samlede vurderingen. 5. En tjenestemannsrepresentant har rett til å være til stede på intervjuene. 12 Innstilling 1. Når innstillende myndighet er medlem av tilsettingsorganet, avgir vedkommende i stedet forslag til tilsetting (ikke formell innstilling). 2. Dersom det er flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal det vanligvis gis grunngitt innstilling for minst tre søkere angitt i den rekkefølge de bør komme i betraktning. 3. Innstillingen gis på grunnlag av stillingsbeskrivelse, søknader, uttalelse fra sakkyndig utvalg, eventuelle merknader fra søkerne og eventuell tilleggsuttalelse fra sakkyndig utvalg, intervju, pedagogisk vurdering og referanseintervju. 4. Intervju, pedagogisk vurdering og referanseintervju kan gi grunnlag for å endre rangeringen gitt av sakkyndig utvalg, eller for å ikke innstille søker som på faglig grunnlag er tilkjent kompetanse for stillingen. 13 Administrative tilsettinger Tilsetting for kortere tid enn 6 måneder kan foretas av HR-direktør (FADM, SPS og NAFO) eller en som fungerer for denne. Seksjonssjef HR (fakultet) og seksjonssjefer adm (SFO)kan tilsette for kortere tid enn 6 måneder hvis det er budsjettmessig dekning. Forlengelse utover 6 måneder kan bare skje ved ordinær tilsettingsprosedyre med utlysing. 14 Stillinger knyttet til oppdrag som er eksternt finansiert Tilsetting av eksternt finansiert personale skjer normalt etter ordinær tilsettingsprosedyre. Etter anmodning kan HR-direktør (FADM, SPS og NAFO), seksjonssjef HR (fakultet) og seksjonssjefer adm (SVA), i særlige tilfeller foreta administrativ tilsetting, jf. forskrift til tjml. 2 nr 4. Med eksternt finansiert personale menes tilsatte som skal utføre oppdrag som helt ut eller i det alt vesentlige finansieres ved inntektsoverføring fra en annen virksomhet. 15 Timelærere 1. Tilsetting av timelærere med kortere arbeidstid enn 15 timer i uken eller med mindre enn 37,5 prosent stilling for kortere tid enn 6 måneder kan foretas av instituttleder uten innstilling, jf. tjml Tilsetting av timelærere med kortere arbeidstid enn 15 timer i uken eller med mindre enn 37,5 prosent stilling for 6 måneder eller mer foretas av instituttleder eller dekan etter forenklet innstilling fra nærmeste leder, jf. tjml. 6 nr. 2 e) og tjml

6 16 Innsynsrett Søkernes (partenes) innsynsrett i en formell innstilling reguleres av forvaltningslovforskriften. En part i en sak har rett til å gjøre seg kjent med hvem som er innstilt til stillingen, rekkefølgen, og om det foreligger dissens blant medlemmene i et innstillingsutvalg. Kap. III TILSETTINGSREGLEMENT FOR TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE STILLINGER 17 Virkeområde Dette tilsettingsreglementet gjelder for teknisk-administrative stillinger der tilsettingsmyndigheten er tillagt HiOA og som omfattes av tjenestemannsloven og lov om universitet og høgskoler, begge med tilhørende forskrifter. 18 Kunngjøring av stillinger Ledige stillinger skal som hovedregel kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse. Alle ledige stillinger skal gjøres kjent i virksomheten ved at stillinger lyses ut på HIOAs hjemmeside. 19 Tilsetting uten forutgående kunngjøring Kunngjøring av ledige stillinger kan unnlates ved 1. tilsetting i vikariater og andre tidsbegrensede tilsettinger for seks måneder eller mindre 2. overgang fra midlertidig til fast tilsetting der denne muligheten har vært opplyst ved utlysingen 3. tilsetting i stilling med kortere arbeidstid enn 15 timer ukentlig eller mindre enn 37,5 % stilling 4. tilsetting i eksternt finansiert oppdragsstilling Det er HR-direktør (FADM, SPS og NAFO), seksjonssjef HR (fakultet) og seksjonssjefer adm (SVA) som kan fatte beslutning om unntak fra offentlig utlysning. Tilsatte som gjennom tjenestemannslovens eller arbeidsmiljølovens bestemmelser har rettskrav på stilling underrettes ved brev og endring i arbeidsavtale. 20 Godkjenning av kunngjøringstekster Forslag til kunngjøringstekst utformes av stillingens nærmeste leder. 1. HR-direktør godkjenner kunngjøringstekst for tekniske og administrative stillinger i Fellesadministrasjonen og ved SPS og NAFO. 2. Dekan godkjenner kunngjøringstekst for stilling som fakultetsdirektør. 3. Fakultetsdirektør godkjenner kunngjøringstekst for stilling som seksjonssjef. 4. Seksjonssjef HR godkjenner kunngjøringstekst for tekniske og administrative stillinger på fakultet. 5. Senterleder godkjenner kunngjøringstekst for stilling som direktør og seksjonssjef ved SVA. 6. Seksjonssjefer adm ved SVA godkjenner kunngjøringstekst for vitenskaplige og teknisk/administrative stillinger ved SVA 6

7 7. Dersom kvoteringsreglene i Hovedavtalen skal benyttes, skal tjenestemannsorganisasjonene ha anledning til å uttale seg om utlysningsteksten, jf. Hovedavtalen 21 nr Kunngjøringens innhold 1. Kunngjøringen skal bygge på en strategisk bemanningsplan som fastsettes gjennom behandling av årsplan, langtidsplan og budsjett. 2. Kunngjøringen skal inneholde en beskrivelse av stillingen, opplysninger om ev. stillingsbetenkning, opplysninger om tittel og arbeidsområde, kvalifikasjonskrav, lønnsvilkår, arbeidssted (for tiden), og hvem som kan gi nærmere opplysninger om stillingen. Det skal opplyses om søknadsfristen, som ikke må være kortere enn to uker. 3. Kunngjøringen skal også inneholde opplysninger om stillingen er en heltids- eller deltidsstilling, om det er en fast eller midlertidig stilling og tidspunkt for tiltredelse. Dersom en lavere stilling kan forventes å bli ledig ved at den utlyste stillingen besettes av intern søker, og det er aktuelt å besette denne stillingen samtidig, skal dette opplyses i kunngjøringen. 4. Dersom stillingsinnehaveren plikter å gjennomgå opplæring, skal dette fremgå av kunngjøringen. Konsekvensen av å ikke gjennomføre pliktig opplæring skal fremgå av arbeidsavtalen. 5. Utlysningsteksten for stillinger skal utformes med sikte på å rekruttere søkere i alle aldre, av begge kjønn, med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. 22 Vilkår for fornyet kunngjøring En stilling skal lyses ut på nytt dersom 1. det ikke har meldt seg et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere og det må forventes at en ny utlysning kan endre dette forholdet 2. det har gått uforholdsmessig lang tid siden stillingen ble kunngjort 3. innstillings- eller tilsettingsmyndigheten ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i kunngjøringen 23 Behandling av søknader 1. Etter utløpet av søknadsfristen skal det foreligge utvidet søkerliste over søkere, som inneholder søkernes navn, alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis. Søkere har rett til å få utvidet søkerliste dersom de ber om det, jf. forvaltningslovforskriften Det skal snarest foreligge en offentlig søkerliste, jf. offentleglova 25, som skal inneholde søkernes navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune. Hvis en søker ber om å bli unntatt fra offentlighet, skal det vurderes om vilkårene for dette er til stede. Det skal fremgå av søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn disse har. 3. Innstillende myndighet kan velge å ta søknader under behandling selv om søknadsfristen er overskredet. I så fall skal samtlige slike søknader tas i betraktning. 4. Dersom noen av søkerne ber om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, skal denne anmodningen behandles. Dersom anmodningen ikke kan imøtekommes skal søkeren få beskjed umiddelbart slik at vedkommende kan få anledning til å trekke søknaden. 24 Intervju og innhenting av referanser 1. Ved tilsetting skal de som synes å være best kvalifisert, innkalles til intervju. 7

8 2. Dersom det synes å være kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn til en stilling, skal det alltid innkalles minst én søker med slik bakgrunn til intervju. 3. Det skal innhentes referanser fra søkers nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver. Det skal normalt innhentes minst to referanser for søkere som innstilles. Ved tilsetting i lederstillinger skal det innhentes minst tre referanser. Referanser kan ikke innhentes uten søkers samtykke. Nye opplysninger av betydning som kommer fram under intervju og ved eventuelle tester skal dokumenteres og inngå i den samlede vurderingen. 4. En tjenestemannsrepresentant skal normalt være til stede på intervjuene. 25 Innstilling 1. Når innstillende myndighet er medlem av tilsettingsorganet, avgir vedkommende i stedet forslag til tilsetting (ikke formell innstilling), jf. tjml Dersom det er flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal det vanligvis gis grunngitt innstilling for minst tre søkere angitt i den rekkefølge de bør komme i betraktning, jf. tjml Innstillingen gis på grunnlag av stillingsbeskrivelse, søknad, intervju, eventuelle tester og referanseintervju. 26 Administrative tilsettinger Tilsetting for kortere tid enn 6 måneder kan foretas av HR-direktør (FADM, SPS og NAFO) eller en som fungerer for denne. Seksjonssjef HR (fakultet) og seksjonssjefer adm (SVA) kan tilsette for kortere tid enn 6 måneder hvis det er budsjettmessig dekning. Forlengelse utover 6 måneder kan bare skje ved ordinær tilsettingsprosedyre med utlysing. Tilsetting av timebetalt tilkallingshjelp og studentassistenter med kortere arbeidstid enn 15 timer i uken eller mindre enn 37,5 prosent stilling kan foretas av Seksjonssjef HR (fakultet) og seksjonssjefer adm (SVA) hvis det er budsjettmessig dekning, eller HR-direktør (FADM, SPS og NAFO) eller en som fungerer for denne. 27 Stillinger knyttet til oppdrag som er eksternt finansiert Tilsetting av eksternt finansiert personale skjer normalt etter ordinær tilsettingsprosedyre. Etter anmodning kan HR-direktør (FADM, SPS og NAFO), seksjonssjef HR (fakultet) og seksjonssjefer adm (SVA), i særlige tilfeller foreta administrativ tilsetting, jf. forskrift til tjml. 2 nr 4. Med eksternt finansiert personale menes tilsatte som skal utføre oppdrag som helt ut eller i det alt vesentlige finansieres ved inntektsoverføring fra en annen virksomhet. 28 Innsynsrett Søkernes (partenes) innsynsrett i en formell innstilling reguleres av forvaltningslovforskriften. En part i en sak har rett til å gjøre seg kjent med hvem som er innstilt til stillingen, rekkefølgen, og om det foreligger dissens blant medlemmene i et innstillingsutvalg. 8

9 KAP IV. INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSMYNDIGHET 29 Høgskolens tilsettingsorganer Institusjonsnivå FADM og senter Fakultetene SVA - Styret tilsetter høgskoledirektør, dekan, senterleder og avdelingsdirektører på nivå under høgskoledirektør - Tilsettingsutvalg for professorer, forsker 1og dosenter - Tilsettingsråd for administrative lederstillinger og tekniske og administrative stillinger. Tilsetter administrative ledere som ikke tilsettes i styret. - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger - Tilsettingsutvalg for instituttledere og studieledere og administrative ledere (fakultetsdirektør og seksjonssjef) - ett utvalg ved hvert fakultet - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger (unntatt professorer og dosenter) - ett utvalg ved hvert fakultet - Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger - ett råd ved hvert fakultet - Tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger (unntatt professor, forsker 1183 og dosent) - Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger Stilling Innstillingsmyndighet Tilsettingsorgan INSTITUSJONSNIVÅ Høgskoledirektør Rektor, vara rektors stedfortreder Eksternt styremedlem med vara oppnevnt av styret Representant for ledelsen i fakultetene med vara oppnevnt av rektor Tjenestemannsrepresentant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Student med vara, oppnevnt av Studentparlamentet Dekan Rektor, vara rektors stedfortreder Høgskoledirektør, vara assisterende direktør Leder av fakultetsstyret med vara Tilsatt i undervisnings- og forskerstilling i fakultetsstyret med vara Eksternt medlem med vara Studentrepresentant i fakultetsstyret med vara Senterleder Avdelingsdir. under høgskoledirektør Professor-, forsker og dosentstillinger Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger Instituttleder Styret Styret Styret Styret Tilsettingsutvalg for professorer, forsker 1 og dosenter bestående av: Rektor leder, vara prorektor for FoU og internasjonalisering HR-direktør, eller den person HRdirektøren bemyndiger Dekan (fakultet) eller senterleder, eller den person dekan/senterleder bemyndiger tjenestemannsrepresentant med vara Studentrepresentant med vara, oppnevnt av Studentparlamentet 9

10 FELLESADMINISTRASJONEN, SENTER FOR PROFESJONSSTUDIER OG NASJONALT SENTER FOR FLERKULTURELL OPPLÆRING Undervisnings- og Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger bestående av: forskerstillinger Prorektor for FoU og (unntatt internasjonalisering, leder, vara er Professor, forsker prorektor for utdanning og regional 1183 og dosent) forankring Stipendiat Senterleder/faglig leder, eller den person senterleder/faglig leder bemyndiger HR-direktør eller den person HRdirektøren bemyndiger 2 tjenestemannsrepresentanter med vara Studentrepresentant med vara, oppnevnt av Studentparlamentet Administrative lederstillinger og tekniske og administrative stillinger FAKULTET Tilsettingsråd for adm. lederstillinger og tekniske og administrative stillinger bestående av: Ass. direktør, vara HR-direktør Direktør for Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, eller den person direktøren bemyndiger Direktør for Avdeling for forskning og bibliotek, eller den person direktøren bemyndiger 2 tjenestemannsrepresentanter med vara Instituttleder og studieleder Fakultetsdirektør Seksjonssjef Undervisnings- og forskerstillinger på fakultet (unntatt professor, forsker 1183 og dosent) Tekniske og administrative stillinger Dekan, eller den person som dekan bemyndiger Fakultetsdirektør, eller den person som fakultetsdirektøren bemyndiger Tjenestemannsrepresentant med vara Student med vara oppnevnt av Studentenes fakultetsråd (ved tilsetting av instituttleder og studieleder) Seksjonssjef HR er innstillingsutvalgets sekretær Tilsettingsutvalg for tilsetting av fakultetsdirektør, instituttledere, studieledere og seksjonssjef bestående av: Leder av fakultetsstyret, leder med vara Tilsatt i undervisnings- og forskerstilling i fakultetsstyret med vara Tilsatt i teknisk og administrativ stilling i fakultetsstyret med vara Eksternt medlem med vara Student i fakultetsstyret med vara (ved tilsetting) av instituttleder og studieleder Seksjonssjef HR er sekretær for utvalget Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger bestående av: Dekan, leder vara prodekan Instituttleder med vara oppnevnt av dekan (når instituttleder er innstillende myndighet trer en annen instituttleder inn) Fakultetsdirektør, eller den person direktøren bemyndiger 2 tjenestemannsrepresentanter med vara Student med vara, oppnevnt av Studentenes fakultetsråd Seksjonssjef HR er sekretær for utvalget Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger bestående av: Fakultetsdirektør, leder, eller den person direktøren bemyndiger 10

11 SENTER FOR VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSFORSKNING Senterleder Rektor, vara prorektor Høgskoledirektør, vara ass dir Direktør Leder av senterstyret Tilsattrepresentantene i senterstyret med vara Forskningssjef Forsker (unntatt Forsker 1183) Forsker 1183 Dosenter Stipendiater Vit.ass. Seksjonssjef Administrative stillinger NETTAVISEN KHRONO Redaksjonelle Eget innstillingsutvalg medarbeidere i Khrono Seksjonssjef STU, eller den person seksjonssjefen bemyndiger Seksjonssjef ØK, eller den person seksjonssjefen bemyndiger 2 tjenestemannsrepresentanter med vara Seksjonssjef HR er sekretær for utvalget Styret Tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger bestående av: Senterleder, direktør, seksjonssjef og 2 tjenestemannsrepresentanter. Tilsettingsutvalg for professorer, forsker 1 og dosenter (se under Institusjonsnivå) Senterleder Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger bestående av: Senterleder, direktør og seksjonssjef og 2 tjenestemannsrepresentanter. Redaktøren 30 Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter og studentrepresentanter i tilsettingsorganene 1. Den tjenestemannsorganisasjon som enten selv eller gjennom tilslutning til en hovedsammenslutning har forhandlingsrett, oppnevner representanter for tjenestemennene med personlige vararepresentanter. Er det flere forhandlingsberettigede organisasjoner som har medlemmer i vedkommende tjenestemannsgruppe, oppnevner organisasjonene i fellesskap representantene med vararepresentanter. Tjenestemannsrepresentantene representerer ikke sin egen organisasjon når de først er oppnevnt, men skal ivareta interessene til samtlige søkere. 2. Det skal oppnevnes tjenestemannsrepresentanter med vararepresentanter til hvert av organene. Tjenestemannsrepresentantene oppnevnes for en periode for to år av gangen fra 1. august. 3. Studentrepresentanter oppnevnes for ett studieår av gangen. 31 Plikt til å ta imot og utføre verv i innstillings- og tilsettingsråd Deltagelse i innstillings- og tilsettingsorgan er en tjenesteplikt. Medlemmene av organet kan således ikke hindre vedtak ved å utebli fra behandlingen eller nekte å underskrive møteprotokoll. 32 Taushetsplikt Taushetsplikt praktiseres i henhold til forvaltningslovens

12 33 Saksbehandlingen i tilsettingsorganene 1. Normalt skal tilsettinger behandles i møte. Andre saker, som godkjenning av kunngjøringstekst og oppnevning av sakkyndig utvalg ved søknad om opprykk, kan behandles på annen måte. 2. Hvis ett eller flere av tilsettingsorganets medlemmer er uenig med flertallet om hvem som skal tilsettes, kan hvert medlem kreve at saken avgjøres av styret (mindretallsanke), jf. tjml. 5.3 og uh-loven Slikt krav skal fremsettes og protokollføres i møtet. Det kan gis en kort frist for begrunnelse av kravet. Når styret tilsetter er det ikke adgang til mindretallsanke, jf. uh-loven Tillsettingsorganene er beslutningsdyktige når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme. 4. Det endelige tilsettingsvedtaket tas inn i en protokoll som underskrives av begge parter. Ved en anke har hvert av medlemmene rett til å grunngi sitt standpunkt i protokollen, og protokollen skal følge saken. 5. Dersom minst ett av medlemmene i tilsettingsorganet ønsker å tilsette en som ikke er innstilt, skal innstillingsmyndigheten gi skriftlig uttalelse. Denne bestemmelse gjelder kun hvor det foreligger en formell innstilling, ikke et forslag til tilsetting. Hvis innstillingsmyndigheten opprettholder sin innstilling og tilsettingsorganet fastholder sin mening skal saken avgjøres av styret. Når institusjonens styre tilsetter gjelder ikke tjml 4 nr punktum. Når andre tilsetter er styret klageinstans. Det vises til tjml. 4 nr. 5 og uh-loven Utfyllende saksbehandlingsregler for tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger og i tekniske og administrative stillinger fremkommer i de til enhver tid gjeldende prosedyrer. 34 Melding om tilsetting m.v. Ved tilsetting av tjenestemann gis et skriftlig tilbud med opplysning om eventuelle særvilkår. 1. Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven både for faste og midlertidige tilsettingsforhold. 2. Alle søkere skal underrettes når stillingen er besatt, jf. fvl. 27 første ledd. Underretningen skal inneholde navnet på den søker som er tilsatt i stillingen («vedtaket»). KAP. V. BEREGNINGSREGLER, ORDENSSTRAFF, OPPSIGELSE, SUSPENSJON, AVSKJED OG KLAGE 35 Beregning av tjenestetiden Ved beregning av tjenestetid etter tjenestemannsloven 9 og 10 legges all sammenhengende tjeneste ved institusjonen og tidligere høgskoler som er innlemmet til grunn for tjenesteberegning. For stipendiater inngår kun pliktarbeid ved beregning av tjenestetiden iht. tjml. 9 og Ordensstraff Ordensstraffer slettes etter tre år, jf. tjml

13 37 Vedtaksorgan i saker om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og avskjed 1. Vedtak om at tjenestemann skal sies opp, ilegges ordensstraff, suspenderes eller gis avskjed, treffes av tilsettingsmyndigheten, jf. tjml. og uh-loven. 2. Dersom saken krever særlig rask avgjørelse, kan vedtak om suspensjon eller overføring til annen tjeneste etter tjml. også treffes av rektor, se nærmere tjml Vedtaket skal straks meldes fra til den som ellers skulle truffet det, og til Kunnskapsdepartementet. 38 Saksbehandlingsregler, klage a. Dersom det i tilsettingsorganet ikke er flertall for oppsigelse, avskjed eller ordensstraff, kan hvert medlem av mindretallet kreve saken avgjort av styret, jf. uh-loven. Det samme gjelder hvor et mindretall ønsker en ilagt ordensstraff skjerpet. b. Vedtak om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon eller avskjed kan påklages i samsvar med reglene i tjml. og fvl. Klageinstans er departementet når styret har fattet vedtak, og ellers institusjonens styre selv, jf uh-loven. Klagen fremsettes skriftlig for vedtaksorganet. KAP. VI. ANDRE BESTEMMELSER 39 Arbeidstid m.v. Alle tjenestemenn plikter å overholde den arbeidstid som til enhver tid er bestemt for dem. 40 Ferielister Ferien avvikles i henhold til ferielovens bestemmelser og gjeldende tariffavtaler. 41 Attest Tjenestemann som fratrer sin stilling har rett til å få skriftlig attest, jf. aml Attesten skal inneholde tjenestemannens navn, fødselsdato, hvilken (hvilke) stilling(er) vedkommende har hatt, og dato for tiltredelse i og eventuell fratredelse fra stillingen(e). I tillegg skal det gis opplysninger om hvilke arbeidsområder tjenestemannen har hatt. Attesten kan videre gi en vurdering av tjenestemannen og utførelsen av arbeidet, dersom dette ønskes av tjenestemannen selv. 42 Ikrafttredelse og revisjon Dette reglementet er fastsatt etter forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene ved HiOA Reglementet er stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og trådte i kraft etter godkjenning av Kunnskapsdepartementet. Hver av partene i virksomheten og stadfestelsesmyndigheten kan når som helst kreve at reglementet tas opp til revisjon, jf. tjml. 23 nr. 3 og Hovedavtalen

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS REGLER OM TILSETTING I TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER OG UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER KAP I KAP II KAP III KAP 1V KAP V KAP VI KAP VII

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Personalreglement for Mattilsynet

Personalreglement for Mattilsynet Styrende dokument Utarbeidet av: krjep Sist endret: 28.10.2011 Prosess: HR Prosesseier: Jarleif Nordheim Instruks Utgave: 1 ephorte saksnr: 2008/124805-1 Personalreglement for Mattilsynet Vedtatt i Etatssamarbeidsgruppa

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Tjenestemann betyr i dette reglement alle stillingsbetegnelser. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 3-12 gjelder

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler 1.4.200 (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av 4.3.1983 og forvaltningsloven

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet I Postadresse P.boks 8059..-- 0031 Oslo Besøksadre,.,,,,_z.- Hausmam: 23-25 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Internett: Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postm Sentraib(': 24 16 88 0. Telefaks:

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR Pasientskadenemnda PERSONALREGLEMENT FOR PASIENTSKADENEMNDAS SEKRETARIAT (PsN) Innhold Generelt Kunngjøring 3, Innstilling og behandling av søknader m.m. 4. Tilsetting 5. Bergningsregler, ordensstralí,oppsigelse,

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn med følgende merknader: 1.

Detaljer

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo.

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo. Rundskriv 2006/016 Til Politimestrene, sjefene for politiets særorganer, namsfogdene som ligger direkte under Politidirektoratet, riksadvokaten, statsadvokatene, generaladvokaten og grensekommissæren Dato

Detaljer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Personal- og organisasjonsavdelingen Arkiv nr: 16/04533

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement er skrevet med svart. Bestemmelser som er gjort etter at disse reglementene ble vedtatt er

Detaljer

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av 9.3.2005 med senere endringer, senest 20.11.2008 Del I Generelt 1 Tjenestemannsloven Lov om statens tjenestemenn av 4. mars

Detaljer

Fullmaktskart ved tilsettinger

Fullmaktskart ved tilsettinger 1.9.2014 Fullmaktskart ved tilsettinger - For ansatte - Universitetet i Oslo Fullmaktskart ved tilsettinger Stillingsgruppe Innstillingsmyndighet Tilsettingsmyndighet Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet.

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet. FORSLAG TIL REGLEMENT FOR VITENSKAPELIG ANSATTE 1. Virkeområdet for reglene Reglene gjelder for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som er regulert i eller i medhold av universitets- og

Detaljer

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010.

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010. Personalreglement for ansettelser, permisjoner m.v. ved Gjeldende fra 1. august 2010. Innholdsfortegnelse Del I Generelt... 3 1 Virkeområde... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 3 3 Unntak fra reglementsbestemmelsene...

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 13.01.2004 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/143 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002/2004 SAK: TILSETTINGSMYNDIGHET FRA 2004 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Del I: Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement, Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorater og Retningslinjer for vurdering av

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNUs personalreglementer for NTNU fra

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken k Kunst- og designhøgsko(en Bergen Bergen Academy of Art and Design PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bakgrunn for saken Avtjenestemannsloven følger det at alle statlige virksomheter

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Personalreglement for embets- og tjenestemenn

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004)

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Disse retningslinjer er i samsvar med Retningslinjer for tilsetting i stilling som

Detaljer

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Midlertidig tilsetting Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Hovedregel fast tilsetting Aml 14-9, 1. ledd Arbeidstaker skal ansettes fast Tjml 3 nr. 2 Tjenestemann skal tilsettes

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Personalreglement for vitenskapelige stillinger

Personalreglement for vitenskapelige stillinger Del I: Personalreglement for vitenskapelige stillinger Vedtatt av Universitetsstyret i møte 18.08.2009 (S-sak 50/09) Trer i kraft 01.10.2009 Side 1 av 17 Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder

Detaljer

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret fastsettes til bruk i Forsvaret Akershus festning, 11. august 2011 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben personellavdelingen Tilsettingsreglement

Detaljer

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Nynorsk Sámegiella Lytt til teksten Normalvisning Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter høyskoler 6-3 sjette ledd har

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av fellesstyret 5.3.2013, sak 22/2013. Endelig beslutning om ordlyden i 14 og 21 tas i fellesstyrets møte 25. april Kapittel

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: HR-seksjon DMF/Albert Verhagen O-sak

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. VIRKEOMRÅDE Disse bestemmelser gjelder ved tilsetting i alle professorater der tilsettingsmyndigheten

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016 Valgreglement for NMBU... 2 Kapittel

Detaljer

RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR KUNNGJØRING OG UTARBEIDELSE AV INNSTILLINGER VED FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI NTNU

RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR KUNNGJØRING OG UTARBEIDELSE AV INNSTILLINGER VED FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI NTNU RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR KUNNGJØRING OG UTARBEIDELSE AV INNSTILLINGER VED FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI NTNU INNHOLDSFORTEGNELSE Trondheim 2008 rev 29.9.2008 Saksgang teknisk/administrative

Detaljer

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler Høringsnotat Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 1. Bakgrunn Da lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) trådte i kraft

Detaljer

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Tilsettinger Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Mål for økta: Kunne mer om hvordan tilsetting skjer (tilsettingsprosessen) Vite noe om de lover og avtaler som styrer en tilsettingsprosess Hvem

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Narvik

Valgreglement for Høgskolen i Narvik Valgreglement for Høgskolen i Narvik Fastsatt av styret ved Høgskolen i Narvik 28. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 9-4 (6) og 9-4 (9). Innhold Kapittel

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. ES Helsefak

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. ES Helsefak UNIVERSITETET DET HELSEVTENSKAPELIGE FAKULTET I TROMSØ UIT ES Helsefak 34-1 1 Til: Faku Itetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 22. september 2011 Arkivref.: 2011/4336 KSTO1 7/ Oppnevning

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd 1 av 6 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Opprykk til professor - utfyllende bestemmelser Styret behandlet sak om utfyllende regler til 2-1 Framgangsmåte

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer