Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo"

Transkript

1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den og etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon (LO) og STAFO (YS). Endret etter vedtak i Kunsthøgskolens tilsettingsutvalg. Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av og forvaltningsloven (fvl). Del 1 GENERELT 1 Reglementets virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger der tilsettingsmyndigheten er tillagt Kunsthøgskolen i Oslo og som omfattes av tjml og uhl. Del 2 KUNNGJØRING 2 Kunngjøring av ledige stillinger Ledige stillinger skal ordinært kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse, jf tjml 2. Direktøren kan etter samråd med leder for seksjon og tjenestemannsrepresentantene i vedkommende tilsettingsutvalg bestemme om en stilling skal kunngjøres internt, når vilkårene for intern kunngjøring foreligger, se 3. Undervisnings- og forskerstillinger kunngjøres som regel som åremålsstillinger når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet, jf. uhl 6-4 nr. 1 j. Leder ved den enkelte seksjon utarbeider forslag til utlysingstekst. Utlysningsteksten skal godkjennes av det tilsettingsorgan som skal tilsette i saken. I henhold til Hovedtariffavtalen i staten (HTA) punkt er det drøftingsplikt på lønnsplassering for den/de kunngjorte stillingene. Stillinger skal kunngjøres på høgskolens og NAVs nettsider. Interne kunngjøringer legges ut på høgskolens intranett. De kunngjøres også i dagspressen, aktuelle fagtidsskrifter, fagforeningstidsskrifter, aktuelle nettsteder, etc., dersom dette er hensiktsmessig. Seksjonen fastsetter hvor den enkelte stilling skal kunngjøres. Søknadsfristen skal være minimum to uker fra de er publisert på NAVs nettsider. 3 Overgang fra midlertidig til fast tilsetting En midlertidig tilsatt tjenestemann, tilsatt etter offentlig kunngjøring og vanlig tilsettingsprosedyre, kan tilsettes fast av tilsettingsorganet uten ny kunngjøring og behandling av innstillende myndighet. 4 Intern kunngjøring Unntak fra hovedregelen i tjml 2 om at ledige stillinger skal kunngjøres offentlig, kan gjøres av tilsettingsorganet i følgende tilfeller: 1

2 Ved tilsetting av vikarer og andre midlertidige tjenestemenn som tilsettes for seks måneder eller mindre, jf tjml 6 nr. 1 Tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring reguleres i universitets- og høyskoleloven (UH-loven) 6-3 (4), kallelse, og må foretas av styret. 5 Kunngjøringens innhold Kunngjøringen skal inneholde: opplysning om virksomhetens navn og om arbeidssted pt beskrivelse av stillingen, tittel og arbeidsområde krav til kvalifikasjoner opplysninger om lønnsvilkår og innskudd i Statens pensjonskasse opplysning om tilsettingen skal være tidsbegrenset opplysning om tilsettingen er en heltids- eller deltidsstilling opplysning om tilsettingsmyndighet opplysning om stillingsinnehaveren plikter å gjennomgå opplæring opplysning om søknadsfristen angivelse av hvem som kan gi nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsmiljøet opplysning om at det vil være mulighet for tidsbegrenset tilsetting dersom det ikke melder seg søker som er fullt kvalifisert for fast stilling (gjelder undervisnings- og forskerstillinger) bestemmelser om kjønnskvotering Hvis det ene kjønn er klart underrepresentert innen den aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområde, skal de som er av dette kjønn spesielt inviteres til å søke. Se også hovedavtalen i staten 21 nr 3 og Statens Personalhåndbok (SPH punkt 8.21). Personer med minoritetsbakgrunn skal oppfordres til å søke Opplysninger om at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste, jf lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offl) 25. For tilsetting ved høgskolen forutsettes at søkere har eller tilegner seg basiskunnskaper i norsk. Ved tilsetting i enkelte stillinger kan det kreves norskkunnskaper utover dette nivå. Se også SPH punkt Vilkår for ny kunngjøring En stilling kan lyses ut på nytt dersom det har meldt seg få kvalifiserte søkere eller når forholdene for øvrig har endret seg vesentlig, og det kan forventes at en ny utlysning kan endre dette. Stillingen skal kunngjøres på nytt dersom tilsettingsmyndigheten ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i utlysningsteksten på vesentlige punkt. Del 3 SØKNADER 7 Behandling av søknader Hvorvidt opplysninger om en søker kan unntas den offentlige søkerlisten, dersom vedkommende anmoder om det, må vurderes særskilt for hver kunngjorte stilling, og må sees i forhold til den enkeltes søkers behov for å bli skjermet, viktigheten av stillingen og samfunnets interesser. 2

3 Utvidede søkerlister sendes tilsettingsorgan og leder for den aktuelle seksjon. Den enkelte søker får tilsendt utvidet søkerliste etter ønske. Listen er underlagt taushetsplikt, jf. fvl kap 5 og offl Vurdering av søkere A. Teknisk/administrative stillinger 1. Det skal normalt foretas intervju ved tilsettinger i teknisk administrative stillinger. Leder av seksjon foreslår de kandidater som synes å være best kvalifiserte til intervju. Medlemmene i tilsettingsrådet kan i tillegg kreve at andre kvalifiserte søkere innkalles til intervju. 2. Ved intervju skal en eller to representanter for arbeidsgiver være med. Den aktuelle leder av seksjon skal alltid delta som en av disse. I tillegg har en representant for de tilsatte, utpekt av organisasjonene i fellesskap, rett til å delta. 3. Nye opplysninger av betydning som kommer fram under intervjuet med søkerne, skal nedtegnes og vedlegges saksdokumentene. B. Undervisnings- og forskningsstillinger Det skal benyttes sakkyndig bedømmelse i tilsettingsprosessen for undervisnings- og forskerstillinger. Styret fastsetter nærmere regler om bedømmelse jf UH-loven 6-3 (3).Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger oppnevner det sakkyndige utvalget etter forslag fra avdelingens innstillingsutvalg. Når uttalelse fra de sakkyndige foreligger, sendes den til søkerne. 1. Ved tilsetting av professor/dosent skal det sakkyndige utvalget bestå av tre medlemmer, hvorav minst to er eksterne. 2. Ved vurdering av stilling som førsteamanuensis/førstelektor skal antall sakkyndige være tre, hvorav minst to er eksterne. 3. Ved vurdering til stilling som høgskolelektor skal antall sakkyndige være minst to, hvorav minst en er ekstern. 4. Ved tilsetting i vikariat eller midlertidig tilsetting med inntil ett års varighet, kan sakkyndig vurdering utelates. Tilsettingsutvalget fastsetter dette. UH-loven 6-3 (3) fastsetter når vilkår for når ansettelsesorganet eventuelt kan fravike kravet til sakkyndig bedømmelse. Det framgår her at sakkyndig bedømmelse ikke kan fravikes når det gjelder førstestillinger og professorstillinger. 5. De søkerne som synes best kvalifisert, skal normalt innkalles til intervju og eventuelt prøveforelesning jf. uhl 6-3 (3). Avdelingens Innstillingsutvalg utgjør intervjugruppen. Oppnevning av representant for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til Innstillingsutvalget skjer etter forslag fra Dekan. 6. For tilsetting kreves det praktisk-pedagogisk kompetanse, jf Forskrift fastsatt av Kunnskapsdepartementet og med endringer fastsatt Det skal innhentes referanser om de søkerne som synes best kvalifisert. Opplysningen som framkommer skal nedtegnes. 3

4 C. Lederstillinger 1. Ved tilsetting av lederstillinger oppnevner leder styret, eller den styret delegerer fullmakt til, intervjugruppe. 2. Ved tilsetting av dekaner oppnevner innstillingsutvalget for dekanstillingen intervjugruppe. 3. Ved tilsetting av studieledere utgjør avdelingens innstillingsutvalg intervjugruppen. Generelt for A, B og C-stillinger 1. Dersom det blant kvalifiserte søkere til en stilling er noen som oppgir å være funksjonshemmet/yrkeshemmet og enten er eller blir uten arbeid, skal det alltid innkalles minst en slik søker til intervju før det gis innstilling, jf forskrift til tjml Dersom det er kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn til en stilling, bør det alltid innkalles minst en slik søker til intervju, jf intensjonene i Fornyingsadministrasjons og kirkedepartementets handlingsplan om rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til statlig sektor. jf PM 2004:12 (se også SPH punkt og ). Del 4 INNSTILLING 9 Saksgang ved innstilling av søkere A. Teknisk/ administrative stillinger Nærmeste foresatte tjenestemyndighet foretar innstilling når tilsettingsråd har tilsettingsmyndighet, jf. tjml. 4 nr Dersom det er flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal vanligvis tre søkere innstilles i den rekkefølge stillingens nærmeste foresatte mener at søkerne bør komme i betraktning, jf. tjml. 4 nr.4. Dersom nærmeste foresatte er medlem av tilsettingsrådet, avgir vedkommende ikke formell innstilling, men derimot et forslag til innstilling. Innstillingen eller forslag til innstilling skal være begrunnet. Likestillingsprinsippet samt minoritetsaspektet belyses i eget avsnitt. 2. Søkernes rettigheter i forhold til innsyn i tilsettingssaker er regulert i forskrift av til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften), bl.a. retten til å få innsyn i innstillingen. B. Undervisnings- og forskningsstillinger 1. Avdelingens innstillingsutvalg skal ha følgende sammensetning: jf styrevedtak 115/07: studieleder/fagansvarlig innen det aktuelle fagområdet (varierer fra sak til sak) en representant for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - oppnevnt for 2 år, med fast vara en tjenestemannsrepresentant - oppnevnt for 2 år, med fast vara en studentobservatør oppnevnt for 1 år, med fast vara Dekan forutsettes å delta i innstillingsarbeidet, men har ingen formell rolle i innstillingsutvalget. 4

5 2. Avdelingens innstillingsutvalg innstiller til alle undervisnings- og forskerstillinger (for dekanstilling, se pkt C). 3. Dersom det finnes minst tre kvalifiserte søkere til en stilling, skal det gis grunngitt innstilling om tre søkere angitt i den rekkefølge avdelingens innstillingsutvalg mener at søkerne bør komme i betraktning. Innstillingen skal bygge på vurderinger gitt av sakkyndig utvalg, intervju med prøveforelesning og referanser. Likestillingsprinsippet samt minoritetsaspektet belyses i eget avsnitt i innstillingen. 4. Søkernes rettigheter i forhold til innsyn i tilsettingssaker er regulert i forskrift av til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften), bl.a. retten til å få innsyn i innstillingen. C. Lederstillinger 1. Dekan Innstillingsutvalg for dekantilsettinger etableres med slik sammensetning: Rektor (innstillingsutvalgets leder) Eksternt styremedlem (oppnevnes av styret) Direktør 3 representanter for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (1 oppnevnes av tjenestemannsorganisasjonen på det angjeldende avdeling 2 oppnevnes blant de tilsatte på angjeldende avdeling ) 1 studentrepresentant (oppnevnes av Studentutvalget på det angjeldende avdeling) Rektor gis fullmakt til å oppnevne studieleder/fagansvarlig og representant for de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved avdelingen etter forslag fra vedkommende avdeling. 2. Høgskoledirektør Dersom høgskolen har valgt rektor, skal høgskoledirektør tilsettes i henhold til 10-3 i UH-loven. Det etableres et innstillingsutvalg i tråd med UH-lovens 11-1 (3). 3. Administrative lederstillinger Høgskoledirektør er innstillende myndighet ved tilsetting i administrative lederstillinger (lpl ) og FOU-leder. 4. Studieleder Avdelingens innstillingsutvalg er innstillende organ ved tilsetting av studieleder. Del 5 TILSETTING A. TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER 10 Tilsettingsråd Høgskolens tilsettingsråd, jf. tjml. 5 nr.2, i teknisk/administrative stillinger skal ha følgende sammensetning: Høgskoledirektør Personalsjef Representant for arbeidsgiver. Utpekes av høgskoledirektøren. To tjenestemannsrepresentanter fra teknisk-administrativt personale oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene 5

6 Tjenestemannsrepresentantene og arbeidsgiverrepresentantene skal ha vararepresentanter. Tjenestemannsrepresentantene utpekes av organisasjonene, vara for arbeidsgiverrepresentantene utpekes av høgskoledirektøren. Alle representanter for arbeidsgiver og arbeidstaker sitter for 2 år om gangen. Høgskoledirektøren er leder av tilsettingsrådet. 11 Behandling i tilsettingsrådet 1. Tidsrommet mellom innstilling og vedtak om tilsetting skal være 1 uke. 2. Behandling av tilsettinger foregår som regel i møte. Dersom alle tilsettingsrådets medlemmer er enige, kan saken behandles som postsak. Ved dissens mht vedtak, eller dersom ett av tilsettingsrådets medlemmer krever det, skal saken behandles i møte. 3. Deltagelse i tilsettingsrådet er en tjenesteplikt. 4. Det skal føres protokoll over forhandlingene i tilsettingsrådet. I protokollen inntas alle vedtak med angivelse av mulige dissenser. Medlemmene har rett til å grunngi sitt standpunkt ved tilførsel i protokollen, disse vurderingene er unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven Medlem av tilsettingsråd kan kreve at tilsettingssak må avgjøres av styret i medhold av tjenestemannslovens 5, nr. 3. Krav om dette må fremsettes i det møte hvor tilsettingssaken behandles. Når styret tilsetter, gjelder ikke tjenestemannslovens 5, nr. 3 jf uhl Vil tilsettingsrådet tilsette en som ikke er innstilt, skal det be om en skriftlig uttalelse om vedkommende fra den/de som innstiller. Også et mindretall i tilsettingsrådet kan be om slik uttalelse. Hvis den/de som innstiller, likevel ikke vil innstille vedkommende, og tilsettingsrådet fastholder sin mening, skal saken avgjøres av styret selv. Bare én av dem som er innstilt, eller den som tilsettingsrådet vil tilsette, kan da tilsettes, jf. tjml. 4 nr.5 og uhl Unntak for behandling i tilsettingsrådet Tilsetting for kortere tid enn 6 måneder av teknisk og administrativt personale foretas av den enkelte administrative leder. Dersom tilsettingsforholdet forlenges, må vanlig tilsettingsprosedyre følges. 13 Melding om tilsetting 1. Ved tilsetting gis den som tilsettes skriftlig melding om tilsettingen. Tilsettingsbrevet skal inneholde orientering om de lover, instrukser og reglementer som for tiden gjelder for tjenesten. Hjemmel for tidsbegrenset tilsetting skal framgå av tilsettingsbrevet. Tilsettingsbrevet må videre inneholde en orientering om prøvetid dersom tjenestemannen tilsettes på prøve, denne må bekreftes skriftlig av søker, jf. lov om statens tjenestemenn 8, nr. 1. Også for arbeidsforhold av lite omfang som nevnt i tjenestemannslovens 6, pkt. 2 e, gis skriftlig melding. 2. Den som tilsettes gis en svarfrist på minimum én uke. 3. Alle søkere skal underrettes om at stillingen er besatt når den tilsatte har bekreftet at stillingen mottas, jf. fvl 27, 1. ledd. Underretningen skal inneholde navnet på den som er tilsatt i stillingen. Arbeidsavtaler skal være i samsvar med aml B. UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER 6

7 14 Tilsettingsorgan Tilsettingsutvalg etableres av styret i følge UH-lovens 6-3 (1) jf styrevedtak 101/07. Tilsettingsutvalget foretar tilsetting i alle undervisnings- og forskerstillinger, jf dog tjml. 1 nr 3 og forskrift tjml. 1 nr 1 bokstav L. Vedtak om opprykk fattes av den instans som er tillagt denne myndigheten etter forskrift. Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger skal ha følgende sammensetning, jf styrevedtak 115/07.: rektor med prorektor som varamedlem dekan ved den avdeling som saken tilhører ett fast styremedlem med vara fra faste styremedlemmer en tjenestemannsrepresentant fra undervisnings- og forskningspersonalet for to år med fast vara en studentrepresentant for ett år med fast vara Rektor gis fullmakt til å oppnevne etter innstilling fra de respektive gruppene. 15 Behandling i tilsettingsutvalget 1. Tidsrommet mellom innstilling og vedtak om tilsetting skal være 1 uke. 2. Behandling av tilsettinger foregår som regel i møte. Dersom alle tilsettingsutvalgets medlemmer er enig, kan saken behandles som postsak. Ved dissens mht vedtak, eller dersom ett av tilsettingsutvalgets medlemmer krever det, skal saken behandles i møte. 3. Deltagelse i tilsettingsorganet er en tjenesteplikt. 4. Det skal føres protokoll over forhandlingene i tilsettingsutvalget. I protokollen inntas alle vedtak med angivelse av mulige dissenser. Medlemmene har rett til å grunngi sitt standpunkt ved tilførsel i protokollen, disse vurderingene er unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven Medlem av tilsettingsutvalg kan kreve at tilsettingssak må avgjøres av styret i medhold av tjenestemannslovens 5, nr. 3. Krav om dette må fremsettes i det møte hvor tilsettingssaken behandles. Når styret tilsetter, gjelder ikke tjenestemannslovens 4 nr Vil tilsettingsutvalget tilsette en som ikke er innstilt, skal det be om en skriftlig uttalelse om vedkommende fra den/de som innstiller. Også et mindretall i tilsettingsutvalget kan be om slik uttalelse. Hvis den/de som innstiller, likevel ikke vil innstille vedkommende, og tilsettingsutvalget fastholder sin mening, skal saken avgjøres av styret selv. Bare én av dem som er innstilt, eller den som tilsettingsutvalget vil tilsette, kan da tilsettes, jf. tjml. 4 nr.5 og uhl Når styret tilsetter gjelder ikke tjml. 4-5 tredje punktum og 5 nr 3. Uenighet om tilsetting avgjøres av styret. 16 Unntak for behandling i tilsettingsutvalget 7

8 Tilsetting for kortere tid enn 6 måneder foretas av den enkelte dekan. Dersom tilsettingsforholdet forlenges, må vanlig tilsettingsprosedyre følges. 17 Melding om tilsetting 1. Ved tilsetting gis den som tilsettes skriftlig melding om tilsettingen. Tilsettingsbrevet skal inneholde orientering om de lover, instrukser og reglementer som for tiden gjelder for tjenesten. Hjemmel for tidsbegrenset tilsetting skal framgå av tilsettingsbrevet. Tilsettingsbrevet må videre inneholde en orientering om prøvetid dersom tjenestemannen tilsettes på prøve, denne må bekreftes skriftlig av søker, jf. tjml 8, nr. 1. Også for arbeidsforhold av lite omfang som nevnt i tjml 6, pkt. 2 e, gis skriftlig melding. Arbeidsavtaler skal være i samsvar med aml Alle søkere skal underrettes om at stillingen er besatt når den tilsatte har bekreftet at stillingen mottas, jf. fvl 27, 1. ledd. Underretningen skal inneholde navnet på den som er tilsatt i stillingen. 3. Den som tilsettes gis en svarfrist på minimum én uke. C. LEDERSTILLINGER 18 Prosedyre ved tilsetting av ledere Høgskolestyret tilsetter administrative ledere (lpl ), FoU-leder og dekaner. Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger tilsetter studieleder/fagansvarlige. Ved tilsetting av ledere, der styret eller tilsettingsutvalget er tilsettingsorgan, følges samme prosedyre som under Del 5 A og B, der det er relevant. Del 6 BEREGNINGSREGLER, ORDENSSTRAFF OPPSIGELSE, SUSPENSJON, AVSKJED OG KLAGE 19 Beregning av tjenestetid Ved beregning av tjenestetid i relasjon til tjml 9 og 10 legges all sammenhengende tjeneste ved KHiO (tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole, Statens kunstakademi, Statens teaterhøgskole, Statens operahøgskole og Statens balletthøgskole) til grunn. Dersom hele eller deler av en annen virksomhet overføres til KHiO, skal all sammenhengende tjeneste fra den tidligere virksomhet medregnes. 20 Ordensstraff Før ordensstraff ilegges har tjenestemann, i følge tjml., rett til å forklare seg muntlig for den myndighet som skal avgjøre saken. I tillegg til dette skal tjenestemannen bli kalt inn til samtale hvor man går gjennom saken og hvor tjenestemannen får anledning til å uttale seg. 8

9 Skriftlig materiale som ligger til grunn for vedtaket om ordenstraff skal etter at ordensstraffen er slettet, lagres i eget arkiv og være utilgjengelig for andre enn dem som saken direkte vedkommer. Ordensstraffer etter tjml 14 slettes etter 3 år. 21 Oppsigelse, suspensjon, avskjed og ordenstraff Vedtak om oppsigelse, suspensjon, avskjed og ordensstraff treffes av tilsettingsorgan for stillingen i tråd med uhl 11-3 og tjml Klage over vedtak om avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff Klageinstansen ved klage over vedtak om avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff er departementet når vedtaket er fattet av styret, og ellers av styret selv, jf uhl 11-3 (3). Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf. fvl 29. Del 7 ANDRE BESTEMMELSER 23 Arbeidstid m.v. Alle tjenestemenn plikter å overholde den arbeidstid som til enhver tid er bestemt for dem. Nærmeste foresatte er forpliktet til å føre kontroll med at de underordnede overholder den fastsatte arbeidstid og at denne utnyttes effektivt. Det vises til avtale om fleksibel arbeidstid for ansatte i teknisk-administrative stillinger, og til retningslinjer for arbeidsplaner for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Nærmeste foresatte har ansvar for at det føres kontroll med underordnedes ferie- og sykefravær. 24 Velferdspermisjoner Det vises til HTAs fellesbestemmelser 22. Arbeidsgiverrepresentanten på det enkelte nivå fatter vedtak på søknad om velferdspermisjon. Ved avgjørelsen tas det hensyn til både de anførte permisjonsgrunner og arbeidstakerens individuelle behov for slik permisjon. 25 Permisjoner i forbindelse med opplæring, overgang til annen stilling m.v Permisjon bør, så langt tjenesten tillater det, gis tjenestemann som ønsker å gjennomføre en utdanning eller utføre et arbeid som er av direkte betydning for vedkommendes videre faglige utvikling i høgskolens tjeneste. Permisjon kan være med eller uten lønn. Permisjoner kan, så langt tjenesten tillater det, gis i inntil to år. I særskilte tilfeller kan permisjon gis utover dette. 1. Utdanningspermisjon 9

10 Det vises til særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etterutdanning kurs mv. (se SPH 9.11). 2. Permisjon for å overta annen stilling Permisjon for å overta annen stilling i staten kan gis i inntil ett år. Unntaksvis kan slik permisjon forlenges. Tilsvarende permisjon kan gis ved overtakelse av stilling utenfor staten, såfremt arbeidet har faglig tilknytning til det arbeidsområdet vedkommende får permisjon fra. Styret/Tilsettingsrådet behandler og gjør vedtak om permisjoner fra 6 måneder og oppover. Mindre enn 6 måneders permisjon delegeres til nærmeste foresatte. Permisjon for å inneha annen stilling gis med forbehold om at kvalifisert vikar kan skaffes. 26 Ferielister Hver seksjon sørger for at det blir satt opp ferielister i så god tid som mulig, jf. ferieloven 6. Det skal sørges for forsvarlig bemanning til enhver tid. Ferielistene skal godkjennes av nærmeste foresatte eller den han/hun bemyndiger. Tilsvarende gjelder ved senere endringer. 27 Attest Tjenestemann som fratrer sin stilling etter oppsigelse eller avskjed, eller som ber om det, skal få skriftlig attest. I tillegg til lovens minimumskrav etter arbeidsmiljøloven skal det gis opplysninger om hvilke arbeidsområder tjenestemannen har hatt. 28 Ikrafttredelse og revisjon Dette reglementet er stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) den og trådte i kraft etter beslutning av Kunnskapsdepartementet. Hver av partene i virksomheten samt stadfestelsesmyndighetene kan når som helst kreve at reglementet tas opp til revisjon, jf. tjml 23 nr

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler 1.4.200 (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av 4.3.1983 og forvaltningsloven

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

Personalreglement for Mattilsynet

Personalreglement for Mattilsynet Styrende dokument Utarbeidet av: krjep Sist endret: 28.10.2011 Prosess: HR Prosesseier: Jarleif Nordheim Instruks Utgave: 1 ephorte saksnr: 2008/124805-1 Personalreglement for Mattilsynet Vedtatt i Etatssamarbeidsgruppa

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS REGLER OM TILSETTING I TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER OG UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER KAP I KAP II KAP III KAP 1V KAP V KAP VI KAP VII

Detaljer

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR Pasientskadenemnda PERSONALREGLEMENT FOR PASIENTSKADENEMNDAS SEKRETARIAT (PsN) Innhold Generelt Kunngjøring 3, Innstilling og behandling av søknader m.m. 4. Tilsetting 5. Bergningsregler, ordensstralí,oppsigelse,

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av 9.3.2005 med senere endringer, senest 20.11.2008 Del I Generelt 1 Tjenestemannsloven Lov om statens tjenestemenn av 4. mars

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 13.01.2004 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/143 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002/2004 SAK: TILSETTINGSMYNDIGHET FRA 2004 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet I Postadresse P.boks 8059..-- 0031 Oslo Besøksadre,.,,,,_z.- Hausmam: 23-25 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Internett: Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postm Sentraib(': 24 16 88 0. Telefaks:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Tjenestemann betyr i dette reglement alle stillingsbetegnelser. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 3-12 gjelder

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement er skrevet med svart. Bestemmelser som er gjort etter at disse reglementene ble vedtatt er

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Personal- og organisasjonsavdelingen Arkiv nr: 16/04533

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken k Kunst- og designhøgsko(en Bergen Bergen Academy of Art and Design PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bakgrunn for saken Avtjenestemannsloven følger det at alle statlige virksomheter

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn med følgende merknader: 1.

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Personalreglement for embets- og tjenestemenn

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Del I: Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement, Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorater og Retningslinjer for vurdering av

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Til 1 Personalreglementet gjelder for alle embets- og tjenestemenn i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010.

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010. Personalreglement for ansettelser, permisjoner m.v. ved Gjeldende fra 1. august 2010. Innholdsfortegnelse Del I Generelt... 3 1 Virkeområde... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 3 3 Unntak fra reglementsbestemmelsene...

Detaljer

Reglement for tilsettinger i Strand kommune

Reglement for tilsettinger i Strand kommune 13/4116-17 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune - fastsatt 25.11.15 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune Fastsatt 25.11.2015 Innledning Strand

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Forslag av 15.11.2017, godkjent av Tromsø kirkelige fellesråd 07.12.2017 1. FORMÅL Formålet med dette reglementet er å tilsette rett person på rett plass,

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING TILSETTINGSREGLEMENT Etter mal fra KA. Tilsetting er et arbeidsgiveransvar. Det er arbeidsgiverorganet selv som bestemmer hvor tilsettingsmyndigheten skal være lagt. De fleste fellesråd vil legge tilsettingsmyndigheten

Detaljer

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Midlertidig tilsetting Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Hovedregel fast tilsetting Aml 14-9, 1. ledd Arbeidstaker skal ansettes fast Tjml 3 nr. 2 Tjenestemann skal tilsettes

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Personalreglement for vitenskapelige stillinger

Personalreglement for vitenskapelige stillinger Del I: Personalreglement for vitenskapelige stillinger Vedtatt av Universitetsstyret i møte 18.08.2009 (S-sak 50/09) Trer i kraft 01.10.2009 Side 1 av 17 Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder

Detaljer

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet.

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet. FORSLAG TIL REGLEMENT FOR VITENSKAPELIG ANSATTE 1. Virkeområdet for reglene Reglene gjelder for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som er regulert i eller i medhold av universitets- og

Detaljer

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNUs personalreglementer for NTNU fra

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

Fullmaktskart ved tilsettinger

Fullmaktskart ved tilsettinger 1.9.2014 Fullmaktskart ved tilsettinger - For ansatte - Universitetet i Oslo Fullmaktskart ved tilsettinger Stillingsgruppe Innstillingsmyndighet Tilsettingsmyndighet Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo.

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo. Rundskriv 2006/016 Til Politimestrene, sjefene for politiets særorganer, namsfogdene som ligger direkte under Politidirektoratet, riksadvokaten, statsadvokatene, generaladvokaten og grensekommissæren Dato

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte 17.01.2016 Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler

Detaljer

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler Høringsnotat Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 1. Bakgrunn Da lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) trådte i kraft

Detaljer

Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16

Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16 KR 47.1/16 Vedlegg 1: Regelverk til vedtakssak for Kirkerådet Innhold Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16... 1 Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke... 1

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Håndtering av overtallige ved UiO. Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte

Håndtering av overtallige ved UiO. Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte Håndtering av overtallige ved UiO Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte Hva er overtallig? Ved oppsigelse eller varsel om oppsigelse av en ansatt vil det kunne utløse konkrete rettigheter som

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper DELEGASJONSREGLEMENT FOR Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009 1. Innledning Ledelse medfører ansvar Leder sitt ansvarsområde skal være definert, konkretisert og kommunisert. Ansvar og

Detaljer

KM 04.2/16 Trondheim, april 2016

KM 04.2/16 Trondheim, april 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet KM 04.2/16 Trondheim, 06.-12. april 2016 1. innstilling Saksdokumenter: KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

Detaljer

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 1 VEDLEGG 2 6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 6.1.1. Tilsetting av felles leder 6.1.1.1 Tilsetting av felles leder på statlige vilkår Kunngjøring skjer ihht de fastlagte statlige bestemmelser, der hovedregelen

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger. Personalforum 5. oktober 2012

Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger. Personalforum 5. oktober 2012 Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger Personalforum 5. oktober 2012 Bedømmelse i tekn./adm. stillinger Mål: Tilsette den best kvalifiserte søkeren. Bedømmelseskomiteens funksjon er å bistå innstillingsmyndigheten

Detaljer

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. VIRKEOMRÅDE Disse bestemmelser gjelder ved tilsetting i alle professorater der tilsettingsmyndigheten

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-36/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: HR-seksjon DMF/Albert Verhagen O-sak

Detaljer