US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer"

Transkript

1 US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Personal- og organisasjonsavdelingen Arkiv nr: 16/04533 Forslag til vedtak: 1) Innstillingsorgan for tilsetting av prorektor settes sammen slik: Rektor (leder) Administrasjonsdirektør Dekan med personlig vara utpekt av rektor Én studentrepresentant med personlig vara oppnevnt av studenttinget To representanter med personlig vara oppnevnt av organisasjonene Vara for rektor er rektors faste stedfortreder. Vara for administrasjonsdirektør utpekes av rektor. 2) Det opprettes et sentralt tilsettingsutvalg for tilsetting av dekaner og avdelingsdirektører i universitetsadministrasjonen, og dette settes sammen slik: Rektor (leder) Administrasjonsdirektør En dekan med personlig vara, oppnevnt av rektor To representanter med personlig vara oppnevnt av organisasjonene Én representant med personlig vara oppnevnt av studenttinget (bare ved ansettelse av dekan) Vara for rektor er rektors faste stedfortreder. Vara for administrasjonsdirektør utpekes av rektor. Rektor har dobbeltstemme ved tilsetting av dekan. 3) Innstillingsorgan for tilsetting av dekan settes sammen slik:

2 2 Prorektor for henholdsvis studie eller forskning utpekt av rektor (leder) Avdelingsdirektør med personlig vara oppnevnt av rektor To fakultetsstyrerepresentanter hvorav en fra gruppen valgte i undervisnings- og forskerstillinger med personlig vara, oppnevnt av fakultetsstyret. To representanter fra fakultetet med personlig vara, oppnevnt av organisasjonene Én studentrepresentant fra fakultetet med personlig vara, oppnevnt av studenttinget Vara for utvalgets leder er den av prorektorene, som ikke er fast medlem. 4) Universitetsstyrets vedtak av om at administrasjonssjefen tilsettes av fakultetsstyret endres slik: Administrasjonssjef tilsettes i fakultetsvise utvalg for tekniske og administrative stillinger. 5) Leder av grunnenhet, herunder instituttleder tilsettes av fakultetsstyret. 6) Innstillingsorgan for tilsetting av leder av grunnenhet, herunder instituttleder, settes sammen slik: Dekan (leder) To representanter for de fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger med personlig vara ved det aktuelle institutt oppnevnt av fakultetsstyret En representant med personlig vara oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene En studentrepresentant med personlig vara oppnevnt av studenttinget Vara for dekanen er nestleder ved fakultetet. 7) Fakultetsvise tilsettingsutvalg for faste og midlertidige undervisnings- og forskerstillinger tilsetter settes sammen slik; Dekan (leder) To representanter fra undervisnings- og forskerstillinger med personlig vara, oppnevnt av fakultetsstyret. En representant fra fakultetet med personlig vara, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene En studentrepresentant med personlig vara fremmet av studenttinget Vara for dekanen er nestleder ved fakultetet. 8) Innstillingsutvalg for faste undervisnings- og forskerstillinger settes sammen slik; Stillingens direkte overordnede To arbeidsgiverrepresentanter med personlig vara, oppnevnt av dekanen blant ansatte ved aktuell enhet. Én representant med personlig vara oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene. Én studentrepresentant fra fakultetet med personlig vara, oppnevnt av studenttinget Dekanen utpeker leder for innstillingsutvalget blant arbeidsgiverrepresentantene. 9) Innstillingsutvalg for midlertidige undervisnings- og forskerstillinger settes sammen slik; Stillingens nærmeste overordnede med personlig vara oppnevnt av dekanen En arbeidsgiverrepresentant med personlig vara, oppnevnt av dekanen

3 3 Én representant med personlig vara oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene. 10) Innstillingsutvalg for Professor 1404 settes sammen slik; Rektor (leder) Dekan ved det aktuelle fakultetet Representant for aktuell faggruppe/forskningsleder/undervisningsleder med personlig vara. Én studentrepresentant fra fakultetet med personlig vara oppnevnt av studenttinget Én representant med personlig vara oppnevnt av organisasjonene Vara for rektor er rektors faste stedfortreder. Vara for dekanen er nestleder ved fakultetet. 11) Oppnevning og sammensetning av sakkyndig komite Dekan oppnevner den sakkyndige komiteen etter forslag fra fagmiljøet ved enheten og utpeker leder komiteen. Begge kjønn skal være representert. Sakkyndig komite settes sammen slik: Ved ansettelse av professor, dosent og førstestillinger oppnevnes det minst tre medlemmer, hvorav minst to velges utenfor NMBU og minst et medlem fra et annet land. Ved ansettelse i andre undervisnings- og forskerstillinger skal minst ett medlem velges utenfor NMBU. Ved ansettelse i midlertidig i stilling som forsker/post doktor skal komiteen bestå av minst to medlemmer, hvorav den ene fortrinnsvis velges utenfor NMBU Mari Sundli Tveit Rektor

4 4 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsmyndighet, oppnevning og sammensetning av sakkyndig komite Innhold US 100/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer... Feil! Bokmerke er ikke definert. Sammensetning og oppnevning av NMBUs tilsettings- og innstillingsmyndighet, oppnevning og sammensetning av sakkyndig komite ) Innledning ) Vedtak om tilsettingsmyndighet ved NMBU... 5 Protokoll fra styremøte den , sak 62/2016;... 5 Styringsreglement for NMBU; ) Rettslige rammer... 5 a) Undervisnings- og forskerstillinger og lederstillinger... 5 b) Tekniske og administrative stillinger... 6 c) Nærmeste overordnede tjenestemyndighet som innstillingsmyndighet ) Forslag til innstillings- og tilsettingsorganer... 7 a) Sentralt tilsettingsutvalg for tilsetting av dekaner og avdelingsdirektører i universitetsadministrasjonen... 7 b) Tilsettingsorgan for administrasjonssjef ved fakultet... 7 c) Leder av grunnenhet, herunder instituttleder... 7 d) Begrunnelse for enkelte andre punkter i forslaget ) Sammensetning av innstillings- og tilsettingsorganer ved NMBU... 8 a) Tilsettingsorganer... 8 b) Innstillingsorganer ) Sammensetning og oppnevning av sakkyndig komite ) Innledning I denne saken skal universitetsstyret (US) beslutte sammensetningen av NMBUs innstillings- og tilsettingsorgan innenfor rammen av universitetslovens bestemmelser og innenfor rammen av vedtak i styresak 62/2016 og i NMBUs styringsreglement om organisering av tilsettingsfullmakten. US må samtidig treffe vedtak om: Sentralt tilsettingsutvalg for tilsetting av dekaner og avdelingsdirektører i universitetsadministrasjonen Tilsettingsorgan for administrasjonssjef ved fakultet

5 5 Instituttleder og fagleder/seksjonsleder I tillegg skal US gi nærmere regler for sakkyndig bedømmelse i forbindelse med ansettelse i undervisnings og forskerstillinger Beslutningen i denne saken legges til grunn for utarbeidelse av NMBUs Personalreglement. Veileder for sakkyndig komité vil bli revidert. 2) Vedtak om tilsettingsmyndighet ved NMBU Protokoll fra styremøte den , sak 62/2016; US tilsetter ikke i andre stillinger enn rektor, prorektor og administrasjonsdirektør, med mindre annet er fastsatt i lov eller forskrift. Styringsreglement for NMBU; Styret tilsetter: Rektor, prorektorer, administrasjonsdirektør, professorer i stillingskode 1404 og ansettelse i faste og midlertidige undervisnings og forskerstillinger uten forutgående utlysning (kallelse) Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta: Tilsetting av administrasjonssjef Tilsetting i eksternt utlyste lederstillinger i henhold til fakultetets internorganisering. Tilsettingsfullmakten er organisert slik: Sentralt tilsettingsutvalg for tekniske og administrative stillinger i universitetsadministrasjonen Fakultetsvise tilsettingsutvalg ansetter i forsker og undervisningsstillinger Fakultetsvise tilsettingsutvalg for tekniske og administrative stillinger Følgende er sagt om innstilling; Rektor leder innstillingsarbeidet for lederstillinger som skal tilsettes i universitetsstyret. Dekan leder innstillingsarbeidet for tilsetting i lederstillinger ved fakultetet. 3) Rettslige rammer Tilsettingsprosessen i staten reguleres først og fremst av tjml og forskriftene til denne. Uhl gir særlige regler som gjelder universitets- og høyskolesektoren. I tillegg har hver virksomhet personalreglement og egne administrative regler for tilsetting, Hovedavtalen i staten og Hovedtariffavtalen har også regler om tilsetting. a) Undervisnings- og forskerstillinger og lederstillinger Uhl gir særlige regler som gjelder ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger og øvrige lederstillinger, som dekan, administrerende direktør, leder for avdeling og grunnenhet. Uhl gir rammene for US adgang til å delegere tilsettingsmyndighet til underliggende nivåer i virksomheten og utvalgenes kompetanse følger av vedtak fra styret. Delegasjonsvedtaket skal

6 6 derfor også beskrive den konkrete sammensetningen og arbeidsgivers representanter, antall ansattrepresentanter og studenter, samt oppnevning og sammensetning av sakkyndig komite. Ved delegasjon av tilsettingsretten følger også kompetansen til å kunngjøre slike stillinger, jfr. uhl 6-3(2). For stillingene som prorektor, dekan (leder for avdeling), leder for grunnenhet skal det foretas innstilling av et innstillingsutvalg. Dette følger av uhl 11-1(3). Styret selv bestemmer innstillingsutvalgets sammensetning. Når det gjelder undervisnings- og forskerstillinger bestemmer styret selv hvem som skal innstille uhl 6-3(5). b) Tekniske og administrative stillinger Med utgangspunkt i de rammene som er gitt i tjml og vedtatt organisasjonsstruktur, bestemmes fremgangsmåten for disse stillingene i NMBUs personalreglement, jf. tjml 5 nr. 1, jfr. 23. Personalreglementet fremforhandles mellom arbeidsgiver ved rektor og NMBUs forhandlingsberettigede organisasjoner. Det forhandles bl.a. om innstilling skal gjøres av innstillingsutvalg eller nærmeste overordnede tjenestemyndighet, konkret sammensetning av tilsettings- og innstillingsutvalg ved stillinger regulert iht tjenestemannsloven, regler for oppnevning av tjenestemannsrepresentanter til utvalgene, Regler om drøfting med tjenestemennenes representanter knyttet til unntak fra offentlig kunngjøring, Kunngjøringens innehold, Kunngjøringsmåten og fornyet kunngjøring og Regler for behandling av søknader mv. c) Nærmeste overordnede tjenestemyndighet som innstillingsmyndighet For tekniske og administrative stillinger gis innstilling av et innstillingsråd eller nærmeste foresatte tjenestemyndighet, dvs nærmeste leder, tjml 4(2). Det foreslås at nærmeste leder innstiller i følgende stillinger; administrasjonsdirektør, avdelingsdirektører i universitetsadministrasjonen, administrasjonssjef ved fakultet, administrative ledere i universitetsadministrasjonen og tekniske og administrative stillinger på universitetsnivå og tekniske og administrative stillinger på fakultetsnivå. Det betyr at nærmeste leder til stillingen, som det skal tilsettes i, har innstillingsretten. Lederen skal oppnevnte en rådgivende gruppe på tre, som har i oppgave å bistå i innstillingsarbeidet. En av gruppen skal være foreslått av tjenestemannsorganisasjonene. En slik ordning gir arbeidsgiver nødvendig innflytelse i tilsettingssaker samtidig som det rådgivende utvalget bidrar til at ulik erfaringsbakgrunn bringes inn. Sakene blir dermed bredere belyst og representasjon og medvirkning fra tjenestemenn ivaretatt. Forslaget vil bidra til en effektiv og tidsbesparende saksbehandling og ivareta hensynene til en betryggende og rettferdig saksbehandling. Denne ordningen er hovedregelen etter gjeldende rett og foreslås videreført som den primære ordningen i ny lov om statens ansatte. Lovgiver viser til at rekruttering og ansettelse av dyktige medarbeidere er vesentlig for at virksomhetene skal kunne gjennomføre de oppgavene de er satt til å løse. Nærmeste leder bør derfor som resultatansvarlig ha betydelig påvirkning på tilsetting av medarbeidere. Lovgiver anser det ikke nødvendig med kollegiale organ både ved

7 7 innstilling og ansettelse for å ivareta en forsvarlig saksbehandling i innstillingsfasen, blant annet fordi både tjenestemannsrepresentanter og andre ressurspersoner vil være til stede under intervjuene. I innstillingsutvalg har arbeidsgiver flertallet av representantene. I en delt innstilling vil de søkerne som er med i mindretallets innstilling, formelt regnes som innstilt, jf. jf. tjml 4 nr 5. Når nærmeste leder er innstillende myndighet innstiller vedkommende alene. Det skal imidlertid fremgå av innstillingen eller forslag til innstilling (se avsnitt nedenfor), hvorvidt rådgivende gruppe har vært enig med arbeidsgiver. Når nærmeste leder innstiller og samtidig sitter i tilsettingsutvalget, skal vedkommende gi forslag til tilsetting, og ikke en formell innstilling. Nærmeste leder deltar her i begge ledd i behandlingen av saken, og vil derfor kunne få en for sterk påvirkning på tilsettingsutvalgets valgmuligheter. Tilsettingsutvalget vil da kunne velge å ansette en søker som ikke er foreslått av nærmeste overordnede og vil derfor ha et bredere grunnlag for sin vurdering. Ved UiB, HiOA og NTNU er det nærmeste foresatte tjenestemyndighet som tilsetter. Det oppnevnes hhv. komité og rådgivende gruppe som skal bistå, og det sies noe om sammensetningen av komité/rådgivende gruppe. 4) Forslag til innstillings- og tilsettingsorganer a) Sentralt tilsettingsutvalg for tilsetting av dekaner og avdelingsdirektører i universitetsadministrasjonen Det foreslås at rektor selv skal lede tilsettingsarbeidet for dekaner og avdelingsdirektører i universitetsadministrasjonen, og det opprettes derfor et sentralt tilsettingsutvalg som ledes av rektor. Rektor gis dermed nødvendig innflytelse på tilsettingen av en av sine nærmeste ledere i tråd med Colbjørnsenutvalgets anbefaling samtidig som rektor lar seg bistå av en gruppe som bringer inn ulik erfaringsbakgrunn i utvelgelsesprosessen. b) Tilsettingsorgan for administrasjonssjef ved fakultet US fattet i sak 62/2016 i styringsreglement for ansatt rektormodell pkt 4.3 vedtak om at fakultetsstyret tilsetter administrasjonssjef. I denne saken foreslås dette endret slik at administrasjonssjef tilsettes i fakultetsvise utvalg for tekniske og administrative stillinger. Dette er en administrativ stilling som etter tjml bestemmelser enten kan tilsettes av universitetsstyret selv, eller delegeres til en tilsettingsutvalg. Det vises til tjml 5 nr 1, hvor det fremgår at det bare er kollegialt styre for en virksomhet som kan tilsette tjenestemenn. US kan derfor ikke delegere dette til fakultetsstyret. Det foreslås derfor at stillingen tilsettes i fakultetsvise tilsettingsutvalg for tekniske og administrative stillinger, og at styret endrer sitt vedtak på dette punktet. c) Leder av grunnenhet, herunder instituttleder Universitetsstyret har i styringsreglementet vedtatt følgende: «Tilsetting i eksternt utlyste lederstillinger i henhold til fakultetets internorganisering». «Eksternt utlyste stillinger» forstås

8 8 som instituttleder, seksjonsleder mv. I de fakultetene som velger å organisere sin virksomhet med institutt, kan det resultere i store enheter med mange ansatte og et stort samlet ansvarsområde for instituttleder. Det er per i dag uklart hvilke faglige lederposisjoner fakultetene vil velge i sin organisering utover at noen fakultet organiserer seg i institutt ledet av instituttleder. Instituttlederstillingen og andre faglige lederposisjoner vil kunne tillegges både faglig og administrativt ansvar. For de faglige lederstillingene som det skal tilsettes i, foreslås tilsettingsmyndigheten lagt til fakultetsstyret. d) Begrunnelse for enkelte andre punkter i forslaget Leder av sentralt tilsettingsutvalg for tekniske og administrative stillinger i universitetsadministrasjonen Rådet behandler enkeltsaker ut fra relevant lov og regelverk som aktualiseres i behandling av saker i rådet er lagt til personal og organisasjonsdirektørens ansvarsområdet. POA direktøren ivaretar i sin rolle som linjeleder det faglige ansvaret og bør lede dette rådet. Sammensetning av sentralt tilsettingsutvalg for tekniske og administrative stillinger i universitetsadministrasjonen og fakultetsvise tilsettingsutvalg for tekniske og administrative stillinger I dagens ordning med Sentralt tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger(str) tiltrer enhetsleder rådet som «ambulerende» medlem fra sak til sak. For å legge bedre til rette for kompetanseheving, kontinuitet og helhetsperspektiv i tilsettingsrådets arbeid som et kollegialt organ, foreslås det at utvalgene bare har faste medlemmer. 5) Sammensetning av innstillings- og tilsettingsorganer ved NMBU a) Tilsettingsorganer Universitetsstyret tilsetter: Rektor Prorektor Administrasjonsdirektør Professor 1404 Faste og midlertidige undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående utlysning (kalling). Sentralt tilsettingsutvalg ledet av rektor tilsetter: Dekaner Avdelingsdirektører Sentralt tilsettingsutvalg settes sammen slik: Rektor (leder) Administrasjonsdirektør En dekan med personlig vara, oppnevnt av rektor

9 9 To representanter med personlig vara oppnevnt av organisasjonene Én representant med personlig vara oppnevnt av studenttinget (bare ved ansettelse av dekan) Vara for rektor er rektors faste stedfortreder. Vara for administrasjonsdirektør utpekes av rektor. Rektor har dobbeltstemme ved tilsetting av dekan. Sentralt tilsettingsutvalg for tekniske- og administrative stillinger i universitetsadministrasjonen tilsetter: Administrative ledere i universitetsadministrasjonen Tekniske og administrative stillinger i universitetsadministrasjonen Sentral tilsettingsutvalg for tekniske og administrative stillinger i universitetsadministrasjonen settes sammen slik: Personal og organisasjonsdirektør (leder) To representanter med personlig vara oppnevnt av administrasjonsdirektør En representant i administrativ stilling med personlig vara oppnevnt av organisasjonene En representant i teknisk stilling med personlig vara oppnevnt av organisasjonene Administrasjonsdirektøren oppnevner vara for personal- og organisasjonsdirektøren. Fakultetsstyret tilsetter: Leder av grunnenhet, herunder instituttleder. Fakultetsvise tilsettingsutvalg for faste og midlertidige undervisnings- og forskerstillinger tilsetter Undervisnings- og forskerstillinger ved fakultetet Tilsettingsutvalget settes sammen slik: Dekan (leder) To representanter fra undervisnings- og forskerstillinger med personlig vara, oppnevnt av fakultetesstyret. En representant fra fakultetet med personlig vara, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene En studentrepresentant med personlig vara fremmet av studenttinget Vara for dekanen er nestleder ved fakultetet. Fakultetsvise tilsettingsutvalg for tekniske og administrative stillinger tilsetter: Tekniske og administrative stillinger ved fakultetet Administrasjonssjef og andre administrative ledere på fakultetet Utvalget settes sammen slik: Dekan (leder) To representanter med personlig vara oppnevnt av fakultetesstyret. En representant i administrativ stilling med personlig vara oppnevnt av organisasjonene En representant i teknisk stilling med personlig vara oppnevnt av organisasjonene

10 10 Vara for dekanen er nestleder ved fakultetet. For alle tilsettingsorganer gjelder: Arbeidsgiverrepresentantene og representantene for tjenestemennene oppnevnes for fire år av gangen og følger valgperioden for de øverste styringsorganene ved NMBU. Studentrepresentanter oppnevnes for ett år om gangen. b) Innstillingsorganer Rektor US fastsetter innstillingsutvalg ved tilsetting av rektor. Prorektor Innstilling foretas av et utvalg bestående av: Rektor (leder) Administrasjonsdirektør Dekan med personlig vara utpekt av rektor Én studentrepresentant med personlig vara oppnevnt av studenttinget To representanter med personlig vara oppnevnt av organisasjonene Vara for rektor er rektors faste stedfortreder. Vara for administrasjonsdirektør utpekes av rektor. Administrasjonsdirektør Rektor innstiller og oppnevner en rådgivende gruppe på tre, som skal bistå i innstillingsarbeidet. En i gruppen skal være foreslått av organisasjonene. Universitetsstyret skal orienteres om gruppens sammensetning før arbeidet tar til. Professor 1404 Innstilling foretas av et utvalg bestående av: Rektor (leder) Dekan ved det aktuelle fakultetet Representant for aktuell faggruppe/forskningsleder/undervisningsleder med personlig vara. Én studentrepresentant fra fakultetet med personlig vara oppnevnt av studenttinget Én representant med personlig vara oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Vara for rektor er rektors faste stedfortreder. Vara for dekanen er nestleder ved fakultetet. Faste og midlertidige undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående utlysning uhl 6-3(4) - kalling. Dekanen innstiller i samråd enhetens leder og stillingens direkte overordnede. Dekaner Innstilling foretas av et utvalg bestående av:

11 11 Prorektor for henholdsvis studie eller forskning utpekt av rektor(leder) Avdelingsdirektør med personlig vara oppnevnt av rektor To fakultetsstyrerepresentanter hvorav en fra gruppen valgte i undervisnings- og forskerstillinger med personlig vara, oppnevnt av fakultetsstyret. To representanter fra fakultetet med personlig vara, oppnevnt av organisasjonene Én studentrepresentant fra fakultetet med personlig vara, oppnevnt av studenttinget Vara for utvalgets leder er den av prorektorene, som ikke er fast medlem. Avdelingsdirektører Prorektor for studie innstiller ved tilsetting av studiedirektør, tilsvarende prorektor for forskning ved tilsetting av forskningsdirektør. Administrasjonsdirektør gir forslag til tilsetting for de øvrige avdelingsdirektørene i universitetsadministrasjonen. Innstillende myndighet oppnevner en rådgivende gruppe på tre, som skal bistå i innstillingsarbeidet. En i gruppen skal være foreslått av organisasjonene. Tekniske og administrative stillinger ved fakultet og i universitetsadministrasjonen, administrative ledere i universitetsadministrasjonen og ved fakultet og administrasjonssjef ved fakultet Innstilling gis av nærmeste overordnede tjenestemyndighet, det vil si stillingens direkte overordnede, som oppnevner en rådgivende gruppe på tre, som skal bistå i innstillingsarbeidet. En i gruppen skal være foreslått av organisasjonene. Når nærmeste leder også er med i tilsettingsutvalget gis det forslag til innstilling. Faste undervisnings og forskerstillinger ved fakultetet Innstillingsutvalg for faste undervisnings- og forskerstillinger settes sammen slik; Stillingens direkte overordnede To arbeidsgiverrepresentanter med personlig vara, oppnevnt av dekanen blant ansatte ved aktuell enhet. Én representant med personlig vara oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene. Én studentrepresentant fra fakultetet med personlig vara, oppnevnt av studenttinget Dekanen utpeker leder for innstillingsutvalget blant arbeidsgiverrepresentantene Midlertidige undervisnings og forskerstillinger ved fakultetet Innstilling foretas av et utvalg bestående av: Stillingens nærmeste overordnede med personlig vara oppnevnt av dekanen En arbeidsgiverrepresentant med personlig vara, oppnevnt av dekanen Én representant med personlig vara oppnevnt av organisasjonene. Leder av grunnenhet herunder instituttleder Dekan(leder) To representanter for de fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger med personlig vara ved det aktuelle institutt oppnevnt av fakultetesstyret En representant med personlig vara oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene

12 12 En studentrepresentant med personlig vara oppnevnt av studenttinget Vara for dekanen er nestleder ved fakultetet. Administrasjonssjef Dekan gir forslag til innstilling og oppnevner en rådgivende gruppe på tre, som skal bistå i innstillingsarbeidet. En i gruppen skal være foreslått av tjenestemannsorganisasjonene. Arbeidsgiverrepresentantene og representantene for tjenestemennene oppnevnes for fire år av gangen og følger valgperioden for de øverste styringsorganene ved NMBU. Studentrepresentanter oppnevnes for ett år om gangen. 6) Sammensetning og oppnevning av sakkyndig komite I henhold til uhl 6-3.Utlysing av og ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger (3) skal ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger skje på grunnlag av innstilling og innstillingen skal skje ut fra sakkyndig bedømmelse etter den stillingsbeskrivelse som er gitt i utlysing og betenkning. Styret gir nærmere regler om sakkyndig bedømmelse. Dekan oppnevner den sakkyndige komiteen etter forslag fra fagmiljøet ved enheten og utpeker leder av komiteen. Begge kjønn skal være representert. Sakkyndig komite settes sammen slik: Ved ansettelse av professor, dosent og førstestillinger oppnevnes det minst tre medlemmer, hvorav minst to velges utenfor NMBU, herav minst et medlem fra et annet land. Ved ansettelse i andre undervisnings- og forskerstillinger skal minst ett medlem velges utenfor NMBU. Ved ansettelse i midlertidig i stilling som forsker/post doktor skal komiteen bestå av minst to medlemmer, hvorav den ene fortrinnsvis velges utenfor NMBU.

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé, Elizabeth de

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 13.01.2004 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/143 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002/2004 SAK: TILSETTINGSMYNDIGHET FRA 2004 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 20.10.2016 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 10.00-15.50 Tilstede: Siri B. Hatlen (fra kl. 12.15), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNUs personalreglementer for NTNU fra

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

US 72a/2017 Styringsreglement og personalreglement. Melding om avvik.

US 72a/2017 Styringsreglement og personalreglement. Melding om avvik. US 72a/2017 Styringsreglement og personalreglement. Melding om avvik. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Saksbehandler(e): Arkiv nr: Administrasjonsdirektøren v. personal- og organisasjonsdirektør Vedlegg:

Detaljer

Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US

Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US US 86/2016 Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US Universitetsledelsen Saksansvarlig: Styreleder Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04133 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse

Detaljer

Orientering om omorganiseringen

Orientering om omorganiseringen US 9/2017 Orientering om omorganiseringen Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Siri M. Løksa Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Heidi Blom og avdelingsdirektør Jan Olav Aarflot Arkiv

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Styring og ledelse. Styrings og ledelsesreglement

Styring og ledelse. Styrings og ledelsesreglement US 62/2016 Styring og ledelse. Styrings og ledelsesreglement Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Elizabeth de Jong; Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1.

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 29-30.03.2017 Dato: 23.03.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Fullmaktskart ved tilsettinger

Fullmaktskart ved tilsettinger 1.9.2014 Fullmaktskart ved tilsettinger - For ansatte - Universitetet i Oslo Fullmaktskart ved tilsettinger Stillingsgruppe Innstillingsmyndighet Tilsettingsmyndighet Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 52 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 12. september 2013 FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst

US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04134 Vedlegg: 1. Utlysningstekst

Detaljer

US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess

US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04133 Vedlegg: 1. Utlysningstekst

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

US 121/2016 Delegasjonsreglement NMBU

US 121/2016 Delegasjonsreglement NMBU US 121/2016 Delegasjonsreglement NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/05633 Vedlegg: 1. Delegasjonsreglement

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016 Valgreglement for NMBU... 2 Kapittel

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Delegasjonsreglement for NMBU

Delegasjonsreglement for NMBU Delegasjonsreglement for NMBU Gjeldende fra 01.01.17. Vedtatt av universitetsstyret i møte 24.11.2016. Arkivnr: 16/05633 1 Myndighetsutøvelse og delegasjon Dokumentet gir en oversikt over hvordan myndighet

Detaljer

US 105/2016 Tilsetting av rektor. Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst. Oppnevning av utvalg

US 105/2016 Tilsetting av rektor. Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst. Oppnevning av utvalg US 105/2016 Tilsetting av rektor. Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst. Oppnevning av utvalg Universitetsledelsen Saksansvarlig: Styreleder Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet.

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet. FORSLAG TIL REGLEMENT FOR VITENSKAPELIG ANSATTE 1. Virkeområdet for reglene Reglene gjelder for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som er regulert i eller i medhold av universitets- og

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 1 VEDLEGG 2 6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 6.1.1. Tilsetting av felles leder 6.1.1.1 Tilsetting av felles leder på statlige vilkår Kunngjøring skjer ihht de fastlagte statlige bestemmelser, der hovedregelen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10.

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10. UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008 Mandag 6.10.2008 TIL STEDE: Instituttleder: Hanne Gram Simonsen Nestleder:

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Organisasjon Saksnr: D-sak 2 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 1. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper DELEGASJONSREGLEMENT FOR Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009 1. Innledning Ledelse medfører ansvar Leder sitt ansvarsområde skal være definert, konkretisert og kommunisert. Ansvar og

Detaljer

Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år.

Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år. Regler for instituttorganene Fastsatt av universitetsstyret 18.06.09 1. Instituttorganene Instituttene skal ha: - instituttleder - instituttråd Et institutt kan ha valgt eller ansatt instituttleder. Vedtak

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 95 Saksnr.: 2014/12250 Møte: 11. desember 2014 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Sakstittel: Forslag til endringer i Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet

Sakstittel: Forslag til endringer i Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET Til: Fakultetsstyret Fra: Dekan Saksbehandler: Astrid Holø Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 27. september 2016 Sakstittel: Forslag til endringer i Styrings- og administrasjonsreglement

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler 1.4.200 (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av 4.3.1983 og forvaltningsloven

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

Forslag til regler for Universitetsbiblioteket

Forslag til regler for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen Universitetsbiblioteket Styresak: 42/2014 Sak nr.: 2014/85 Møte: 04.11.2014 Forslag til regler for Universitetsbiblioteket I UiB- styresak 60/2013 var Universitetsbibliotekets styringsorgan

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst administrasjonsdirektør

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst administrasjonsdirektør US 87/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst administrasjonsdirektør Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04134 Vedlegg: 1.

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS REGLER OM TILSETTING I TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER OG UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER KAP I KAP II KAP III KAP 1V KAP V KAP VI KAP VII

Detaljer

Omorganiseringen. Overgangsordninger

Omorganiseringen. Overgangsordninger US 85/2016 Omorganiseringen. Overgangsordninger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): POA/Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Informasjon sendt ledere,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) 1 av 9 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Fastsatt av Styret 5.11.2013 1 1 Forrige styringsreglement ble fastsatt 25.2.2009 og revidert 3.4.2009 og 30.8.2010. 1.

Detaljer

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.08.2010 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Revidering av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisings- og forskerstillinger

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 5/2010 Fra: Fakultetsdirektøren Møtedato: 16.4.2010 Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr.: Notat: 9.4.2010, Inger-Johanne Ullern

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-36/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 10 Møtenr.: 4/2017 Møtedato: 20. juni 2017 Notatdato: 6. juni 2017

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 22/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 09.06.09 Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. ES Helsefak

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. ES Helsefak UNIVERSITETET DET HELSEVTENSKAPELIGE FAKULTET I TROMSØ UIT ES Helsefak 34-1 1 Til: Faku Itetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 22. september 2011 Arkivref.: 2011/4336 KSTO1 7/ Oppnevning

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG sreglement for HiG ble vedtatt av styret 15.12.2014, gjeldende fra 15.12.2014. 1 GENERELT Styrets delegasjon av myndighet er gjort i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, 9-1

Detaljer

NTNU S-sak 50/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.08.2009 PA/pw Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 50/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.08.2009 PA/pw Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 50/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.08.2009 PA/pw Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Rekruttering og personalreglement NOTAT Tilråding: 1. Styret slutter seg til forslaget

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Referat fra sentralt IDF- møte

Referat fra sentralt IDF- møte Norges miljø- og biovitenskapelige universitet POA - Personal- og organisasjonsavdelingen Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene Trude Wicklund, Akademikerne Anne Gravdahl, Akademikerne Catherine Trangerud,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM)

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM) PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM) Fredag 3. februar 2017 kl. 12.00-15.00 Møterom Aksnes, 3. etg. Bioteknologibygningen Tilstede: Roald Gulbrandsen, Johanne

Detaljer

Forslag til rekrutteringsform og styringsorgan på instituttnivå- UTKAST

Forslag til rekrutteringsform og styringsorgan på instituttnivå- UTKAST Forslag til rekrutteringsform og styringsorgan på instituttnivå- UTKAST Bakgrunn Fakultetsstyret ba i møte 20.5.2014 om å få lagt fram en skisse for en mer helhetlig prosess for diskusjon av rekrutterings-

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 22.1.2017 Dato: 16.02.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 24.11.2014 Saksnr..: 2013/3092 EIRIHAAK Dekanvedtak - JF - godkjenning av vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter med virkning fra 01.01.15

Detaljer

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag Styresak 49/06 vedlegg 2 Versjon 0.2 til diskusjon i styret før utsendelse til høring Notat til alle ansatte, studenter og deres organisasjoner i forbindelse med vurdering av ny styringsstruktur for Kunsthøgskolen

Detaljer