PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG"

Transkript

1 PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov om universiteter og høyskoler. Reglementet omfatter ikke forelesere, hjelpelærere, øvingslærere og praksisveiledere med mindre enn 37,5 prosent av full stilling, eksamenssensorer og eksamensinspektører, jf. forskrift til lov om statens tjenestemenn 1.1 L. 2 KUNNGJØRING 1 Kunngjøring av ledige stillinger a. Hovedregelen er at ledig stilling skal kunngjøres offentlig med de unntakene som følger av dette reglementet. b. Unntak kan gjøres av tilsettingsorganet i følgende tilfeller: - Ved tilsetting i stilling som førstefullmektig, sekretær, førstesekretær, konsulent og førstekonsulent - Stillinger som studieleder kunngjøres internt. Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere, lyses stillingen ut eksternt. - Ved tilsetting i vikariater og andre tidsbegrensede tilsettinger for 1 år eller mindre når det er nødvendig å foreta tilsetting raskt. Tilsettingen gjelder for ett tilsettingsforhold i virksomheten, og gjelder for teknisk-administrative stillinger og undervisnings- og forskerstillinger der høgskolestyret eller tilsettingsutvalg under høgskolestyret ikke er tilsettingsorgan, jf. reglementets 5.2 og b. - Ved administrative tilsettinger for inntil 6 måneder, jf. reglementets 5.4 og tjenestemannslovens 6 nr For arbeidsforhold av lite omfang som nevnt i tjenestemannslovens 6 nr. 2e. - Når særlige grunner taler for det, kan høgskolestyret foreta tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Slik tilsetting kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette, jf. lov om universiteter og høyskoler 6-3 (4). - Uavhengig av reglene i 2 nr. 1 a skal alle ledige stillinger gjøres kjent innad i virksomheten. c. Dersom et vikariat kunngjøres offentlig med mulighet for senere fast tilsetting, kan det foretas fast tilsetting i stillingen uten ny kunngjøring under forutsetning av at tilsettingen har skjedd etter ordinær tilsettingsprosedyre. d. Stillinger som kunngjøres offentlig, skal også kunngjøres internt. Fraværende tjenestemenn bør så langt råd er underrettes om ledige stillinger. Den enkelte avdeling og høgskoleadministrasjonen har ansvaret for at slik underretning skjer. e. Alle stillinger som kunngjøres offentlig, skal meldes til Aetat. 1

2 f. Kunngjøring av lederstillinger fastsettes av høgskolestyret, jf. reglementets 5 nr. 1. Rektor eller den hun/han bemyndiger sørger for at det utarbeides forslag til kunngjøringstekst. Kunngjøringstekst for øvrige teknisk-administrative stillinger fastsettes av tilsettingsråd. Rektor eller den hun/han bemyndiger, sørger for at det utarbeides forslag til kunngjøringstekst på grunnlag av utkast fra avdelingene eller høgskoleadministrasjonen. Når det gjelder kunngjøring av undervisnings- og forskerstillinger, jf. lov om universiteter og høyskoler 6-3 (2) og HS-sak 049/ Kunngjøringens innhold a. Kunngjøringen skal inneholde: - beskrivelse av stillingens tittel og størrelse - beskrivelse av stillingens hovedoppgaver, ansvar og myndighet - kvalifikasjonskrav (herunder utdanning, praksis og personlige egenskaper og om søkeren må beherske begge målformer) - opplysninger om lønnsvilkår og eventuelt innskudd i Statens pensjonskasse - opplysning om fra hvilket tidspunkt stillingen er ledig - opplysning om tilsettingen skal være tidsbegrenset - opplysning om arbeidssted (for tiden) - opplysning om stillingsinnehaveren plikter å gjennomgå opplæring, eller om stillingen medfører plikttjeneste - opplysing om søknadsfristen som ikke må være kortere enn to uker etter at stillingen er kunngjort offentlig. - angivelse av hvem som kan gi nærmere opplysninger m.m. Det skal ikke kreves helseattest. b. Kunngjøringens innhold må være i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk, høgskolens personal- og organisasjonspolitikk og generelle kvalifikasjonskrav for tilsetting. c. Kunngjøringen skal opplyse om de bestemmelser om kjønnskvotering som er fastsatt i virksomhetens tilpasningsavtale til Hovedavtalen. Jf. Hovedavtalen 21 nr. 3. For lederstillinger der kvinner er underrepresentert og i de stillingsgrupper som omfattes av en kvoteringsregel, skal kvinner særskilt oppfordres til å søke, jf. Hovedavtalens 21 nr. 4. Se også lov om universiteter og høyskoler 6-3 (2). d. Likestillingsutvalgets representant skal ha anledning til å uttale seg om forslag til kunngjøringstekst før teksten endelig utformes. e. I forbindelse med utlysning av undervisnings- og forskerstillinger hvor tilsettingsmyndighet er på avdeling/driftsenhet, skal tillitsvalgte ved driftsenheten gis anledning til å uttale seg om forslag til kunngjøringstekst før teksten endelig utformes. 2

3 3 Vilkårene for ny kunngjøring Stillingen skal kunngjøres på nytt dersom det ikke har meldt seg tilstrekkelig kvalifiserte søkere og det må forventes at en ny kunngjøring kan endre dette. Det samme gjelder dersom tilsettingsmyndigheten ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i kunngjøringen på noe vesentlig punkt, dersom det har gått uforholdsmessig lang tid siden kunngjøringen ble foretatt (til vanlig over 4 måneder) eller om forholdene for øvrig har endret seg vesentlig. 3 BEHANDLING AV SØKNADER OG VURDERING AV SØKERE 1. Søkerlister Etter utløpet av søknadsfristen for alle stillinger sørger rektor/dekanen eller den han /hun har bemyndiget for at det snarest settes opp utvidet søkerliste etter 2 i forskrift til partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning. Utvidet søkerliste skal inneholde søkernes navn, alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis både i offentlig og privat virksomhet. Utvidet søkerliste sendes tilsettingsorganets medlemmer og varamedlemmer samt likestillingsutvalgets representant. Søkerne har rett til å få utvidet søkerliste dersom de ber om det. Det skal også snarest settes opp offentlig søkerliste i samsvar offentlighetsloven 6 nr. 4. Listen skal inneholde søkernes navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds-eller arbeidskommune. Opplysninger om en søker kan likevel unntas fra offentlighet dersom søkeren selv anmoder om dette. Det skal framgå av søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn disse har. 2 Intervju a. Ved tilsetting i teknisk-administrative stillinger skal de søkere som etter administrasjonens vurdering synes å være best kvalifisert, innkalles til intervju. Interne søkere skal innkalles til intervju eller samtale. b. Ved tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger avgjør tilsettingsorganet om det skal gjennomføres intervju og prøveforelesninger, jf. lov om universiteter og høyskoler 6-3 (3), HS-sak 049/2007. c. Ethvert medlem i tilsettingsråd/tilsettingsutvalg kan kreve at flere kvalifiserte søkere innkalles til intervju. d. Ved tilsetting i administrative lederstillinger på avdelingsdirektørnivå foreslår en rådgivende gruppe hvilke søkere som skal innkalles til intervju. Gruppen skal i tillegg til rektor bestå av minst to representanter oppnevnt av rektor i hvert tilfelle. En representant for de tilsatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap, skal delta i tilsettingsprosessen. Samme gruppe deltar ved intervju. Denne gruppen fungerer som rådgivende gruppe i innstillingsprosessen, jf. HS-sak 049/

4 e. Ved intervju til teknisk-administrative stillinger skal en eller to representanter for arbeidsgiver være med. Den som blir nærmeste foresatte, eller en som fungerer for denne, skal alltid delta ved intervju. I tillegg har en representant for de tilsatte, utpekt av organisasjonene i fellesskap, rett til å delta. Representanten for de tilsatte skal være medlem eller varamedlem av tilsettingsråd. f. Ved intervju til undervisnings- og forskerstillinger skal en eller to representanter for arbeidsgiver være med. Den som skal forberede saken for tilsettingsutvalget, eller en som fungerer for denne, skal alltid delta ved intervju; jf. også reglementets 4.4. Berørte tjenestemannsorganisasjoner har rett til å delta ved intervju, samt å få innsyn i utvidet søkerliste og innstillingsrekkefølgen. g. Ved intervju til dosent og professorstillinger, samt II-stillinger på dette nivå, skal dekan og programansvarlig ved avdelingen eller deres stedfortredere alltid være med. Ved intervju til høgskoledosent- og professorstillinger uten avdelingstilknytning deltar to representanter som er utpekt av rektor. Nærmeste foresatte tjenestemyndighet eller en som fungerer for denne, skal alltid delta. h. Tilsettingsorganet har rett til å være representert ved intervju av søkere. Fortrinnsvis skal begge kjønn være representert i intervjugruppene. i. Nye faktiske opplysninger av betydning som kommer fram under intervju av søkerne, skal nedtegnes, jf. forskrift om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning 5. 3 Referanser 4 Annet Søkere må gjøres kjent med hvilke nåværende eller tidligere arbeidsgivere det ønskes innhentet opplysninger hos, dersom de ikke er oppgitt som referanser. Det kan ikke innhentes opplysninger hos nåværende eller tidligere arbeidsgivere uten søkers samtykke. All referanseinnhenting foretas av innstillende myndighet og skal kunne dokumenteres ved skriftlig nedtegning. Det skal framgå hvem som har gitt opplysningene og hvem disse er innhentet av. En som er oppnevnt som fullmektig for søker, har rett til innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningslovens 12 og forskrift om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning. 4 INNSTILLING 1 Høgskoledirektør, dekaner og studieledere a. Innstilling til stilling som høgskoledirektør foretas av rektor dersom rektor er tilsatt. 4

5 b. Innstilling til stilling som dekan foretas av innstillingsutvalg oppnevnt av høgskolestyret, jf. lov om universiteter og høyskoler 11-1 (3). Sammensetningen av innstillingsutvalg skal være som følger: rektor høgskoledirektør 1 eksternt styremedlem 1 student oppnevnt av Studentparlamentet 2 faglig tilsatte fra den aktuelle avdeling 1 tjenestemann fra den teknisk-administrative stillingsgruppen, jf. HS-sak 73/2003. c. Innstilling til stilling som studieleder foretas av innstillingsutvalg oppnevnt av avdelingsstyrene. Innstillingsutvalgene skal ha følgende sammensetning: dekan, en representant fra vedkommende grunnenhet en studentrepresentant en representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene. 2 Teknisk-administrative stillinger Nærmeste foresatte tjenestemyndighet foretar innstilling til teknisk-administrative stillinger. 3 Undervisnings- og forskerstillinger a. Ved avdelingene er programansvarlig for det programområdet hvor stillingsinnehaver har sin hovedtilknytning, innstillende myndighet, jf. HS-sak 049/2007. b. Innstilling i undervisnings- og forskerstillinger uten avdelingstilknytning foretas av nærmeste foresatte tjenestemyndighet, jf. HS-sak 049/ c. Innstilling til stillinger som professor, dosent, samt II-stillinger på dette nivå, foretas av tilsettingsutvalget ved vedkommende avdeling, jf HS-sak 049/2007. d. Innstilling ved tilsetting av undervisnings- og forskerstillinger skjer på bakgrunn av sakkyndig vurdering, intervju og evt. prøveforelesning. Det skal foretas en grundig vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner og formidlingsevne., jf. lov om universiteter og høyskoler 6-3 (3). Unntak fra sakkyndig bedømming kan gjøres ved tilsetting uten forutgående kunngjøring, jf. forskrift til lov om statens tjenestemenn 2 nr. 5 og det allerede kan vises til bedømming fra sakkyndig utvalg, ved tilsetting av høgskolelærere og ved tilsetting av andre fagstillinger av kort varighet. e. I tvilstilfeller avgjør departementet hvem som er nærmeste foresatte tjenestemyndighet, jf. tjenestemannslovens 4 nr Vedrørende innstilling i alle stillingsgrupper unntatt lederstillinger I forbindelse med innstilling avgitt av nærmeste foresatte tjenestemyndighet skal følgende 5

6 5 Annet praksis legges til grunn: Den som innstiller skal rådføre seg med representanter fra den enhet hvor vedkommende skal arbeide og bruke disse som hjelp og støtte i innstillingsarbeidet. Disse representantene skal ha anledning til å følge innstillingsprosessen fra utvelgelse av aktuelle kandidater, intervju og til utarbeidelsen av innstillingen. a. Nærmeste foresatte tjenestemyndighet som er medlem av tilsettingsorganet, skal ikke gi egen innstilling, jf. tjenestemannsloven 4.3. Dersom nærmeste foresatte er medlem av tilsettingsorganet, avgir vedkommende et forslag til tilsetting. Dette forslaget begrenser ikke tilsettingsorganets valgmuligheter blant søkerne slik en innstilling gjør. b. 6 i forskrift om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning gjelder også når det foreligger forslag og ikke formell innstilling. c. Tidsrommet mellom innstilling (eller forslag) og vedtak om tilsetting skal være minst 1 uke. 5 TILSETTING 1 Lederstillinger I medhold av 11-1 (1) i lov om universiteter og høgskoler skal høgskolestyret tilsette rektor, prorektor, dekan, høgskoledirektør og administrative lederstillinger på avdelingsdirektørnivå. jf. HS-sak 049/2007. Et sentralt tilsettingsråd sammensatt av rektor, organisasjons- og personaldirektør, dekan fra vedkommende avdeling, samt to representanter oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene foretar tilsetting i stillinger som studieleder; jf. HS-sak 07/09. 2 Teknisk-administrative stillinger Tilsetting i teknisk-administrative stillinger, inkludert teknisk-administrative lederstillinger under avdelingsdirektørnivå, foretas av ett sentralt tilsettingsråd oppnevnt etter reglene i tjenestemannsloven, dersom ikke styret selv skal foreta tilsetting, jf (5) i lov om universiteter og høyskoler. Tilsettingsråd skal etter dette tilsette: - bibliotekarer - ingeniører og annet laboratoriepersonale - kontorpersonale - renholdspersonale og annet personale knyttet til bygningers drift (dersom disse ikke tilsettes av Statsbygg) - saksbehandlere (herunder rådgivere og prosjektledere) - underdirektører, kontorsjefer og undervisningsledere m.fl., jf. HS-sak 002/

7 3 Undervisnings- og forskerstillinger a. Et tilsettingsutvalg under høgskolestyret er gitt tilsettingsmyndigheten for tilsetting av og opprykk til dosent og professor, samt tilsetting av II-stillinger på dette nivå., jf. lov om universiteter og høyskoler 6-3 (1) og styrevedtak i HS-sak 049/2007. b. I medhold av 6-3 (1) i lov om universiteter og høyskoler og styrevedtak i HS-sak 049/2007 har tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger på avdelingsnivå tilsettingsmyndigheten for undervisnings- og forskerstillinger under dosent- /professornivå og opprykk til førstestillinger. c. Tilsetting på åremål kan skje i undervisnings- og forskerstillinger når vedkommende skal delta i prosjekt, jf. lov om universiteter og høyskoler 6-4. Åremålsperioden kan være fire til seks år. Ingen kan være ansatt på åremål etter denne bestemmelsen i en sammenhengende periode på mer enn tolv år. 4 Administrative tilsettinger - teknisk-administrative stillinger og undervisnings- og forskerstillinger Tilsetting for et tidsrom av inntil 6 måneder foretas av rektor eller den han/hun bemyndiger. Grunnlaget for tilsetting må være hjemlet i tjenestemannslovens SAMMENSETNING AV TILSETTINGSRÅD OG TILSETTINGSUTVALG Jf. HS-sak 049/ Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger skal ha følgende sammensetning: 3 representanter for arbeidsgiver 2 representanter for de tilsatte oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap Rektor oppnevner leder og arbeidsgiverrepresentanter og personlige vararepresentanter for disse. Tjenestemannsrepresentantene skal tilhøre den samme stillingsgruppe som den ledige stillingen (jf. reglementets 5 nr. 2). Stillingsgrupper kan slås sammen. Tjenestemannsrepresentantene skal ha personlige vararepresentanter. 2 Tilsettingsutvalgets medlemmer, med personlige varamedlemmer oppnevnt av avdelingsstyret har følgende sammensetning: dekan. 2 medlemmer oppnevnt blant avdelingsstyrets representanter fra de tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 1 medlem oppnevnt blant avdelingsstyrets studentrepresentanter Dekan oppnevnes som leder av tilsettingsutvalget. 7

8 3. Tilsettingsutvalget under høgskolestyret er oppnevnt av høgskolestyret. Tilsettingsutvalgets medlemmer, med personlige vararmedlemmer, har følgende sammensetning: Rektor 1 medlem oppnevnt blant høgskolestyrets eksterne representanter. 1 medlem oppnevnt blant høgskolestyrets representanter fra de tilsatte i undervisning- og forskerstillinger 1 medlem oppnevnt blant høgskolestyrets studentrepresentanter. Rektor er leder av utvalget. 7 OPPNEVNING AV TJENESTEMANNSREPRESENTANTER TIL TILSETTINGSRÅD FOR TEKNISK-ADMINISTRATIVE STILLINGER Tjenestemannsrepresentantene oppnevnes ut fra en sammenslåing av stillingsgruppene nevnt i personalreglementes 5 nr. 2. Styret i en tjenestemannsorganisasjon innen vedkommende tjenestemannsgruppe som enten selv eller gjennom tilslutning til en hovedsammenslutning er forhandlingsberettiget, oppnevner representanter for tjenestemennene med personlige vararepresentanter. Er flere tjenestemannsorganisasjoner innen vedkommende tjenestemannsgruppe forhandlingsberettiget, oppnevner styrene i fellesskap representanter med vararepresentanter. Tjenestemannsrepresentantene oppnevnes for 2 år om gangen. Dersom de aktuelle tjenestemannsorganisasjonene ikke kan bli enige, foregår oppnevningen i samsvar med den avtalen som er inngått mellom staten og hovedsammenslutningene. 8 NÆRMERE OM INNSTILLING, TILSETTING OG AVSKJED M.V. 1 Grunngitt innstilling Dersom det finnes minst tre kvalifiserte søkere, skal det normalt gis grunngitt innstilling om tre søkere angitt i den rekkefølge innstillingsmyndigheten mener at søkerne bør komme i betraktning, jf. tjenestemannsloven Uttalerett Likestillingsutvalgets representant skal få gjenpart av innstillingen og gis anledning til å uttale seg før tilsettingsorganets behandling av saken. 3 Saksbehandling i tilsettingsråd/tilsettingsutvalg 8

9 a. Behandling i tilsettingsutvalg skal foregå i møte. b. Behandling i tilsettingsråd kan etter godkjenning av leder foregå skriftlig. Saken sendes da på sirkulasjon til medlemmene etter en angitt rekkefølge, men slik at leder behandler saken til slutt. Ved uenighet eller dersom ett av tilsettingsrådets medlemmer krever det, skal det innkalles til møte. c. Tilsettingsutvalg er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene eller deres vararmedlemmer er til stede. d. Tilsettingsråd er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene eller deres varamedlemmer er til stede. e. Det skal føres protokoll fra møtene i tilsettingsråd/tilsettingsutvalg. I protokollen inntas alle vedtak med angivelse av mulige dissenser. Medlemmene har rett til å grunngi sitt standpunkt ved tilførsel i protokollen. f. Når tilsettingsutvalget under høgskolestyret tilsetter, gjelder ikke tjenestemannsloven 5 nr. 3. Når et annet organ tilsetter, bringes saker etter disse bestemmelsene inn for høgskolestyret til avgjørelse. Krav etter tjenestemannslovens 5 nr. 3 må framsettes i det møte hvor tilsettingssaken behandles. Denne bestemmelsen gjelder kun hvor det foreligger formell innstilling, ikke et forslag til tilsetting. 4 Stans av tilsettingsprosessen Vedkommende administrasjon kan på ethvert tidspunkt fram til det er inngått bindende tilbud til en søker, velge å stanse tilsettingsprosessen. Stansing kan være naturlig om administrasjonen konstaterer at det finnes spesielle omstendigheter som bør føre til at man enten omdefinerer kvalifikasjonskrav, foretar ny utlysing eller av andre grunner finner at det ikke er nødvendig å tilsette noen i stillingen. 5 Avskjed, oppsigelse, suspensjon og ordensstraff Bestemmelsene om avgjørelsesmyndighet i saker etter tjenestemannslovens 17 nr. 3 om avskjed, oppsigelse, suspensjon og ordensstraff er gitt i lov om universiteter og høyskoler 11 3 (1). Bestemmelser om saksbehandlingen i slike saker er gitt i 11-3 (2) i samme lov. Bestemmelsene om klageinstans ved klage over vedtak om avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff er gitt i 11-3 (3) i samme lov. 9 MELDING OM TILSETTING 1. Det skal gis skriftlig melding til den som er tilsatt. 9

10 2. Det skal i medhold av 14-5 i arbeidsmiljøloven inngås skriftlig arbeidsavtale for alle arbeidsforhold. Hjemmel for tidsbegrenset tilsetting skal framgå av arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen skal også inneholde orientering om de avtaler, lover, reglement og eventuelle instrukser som for tiden gjelder for tjenesten. 3. Arbeidsavtalen skal inneholde opplysning om prøvetid dersom tilsettingsforholdet har prøvetid, jf. tjenestemannslovens 8 nr. 1. Når det gjelder bruk av prøvetid, vises det til prøvetidsbestemmelsene i Statens personalhåndbok og statlig mal for prøvetidsskjema. 4. Alle søkere skal underrettes om at stillingen er besatt når den tilsatte har bekreftet at stillingen mottas, jf. forvaltningslovens 27, første ledd. Underretningen skal inneholde navnet på den som er tilsatt. 10 BEREGNING AV TJENESTETID VED OPPSIGELSE Ved beregning av tjenestetid etter tjenestemannslovens 9 og 10 medregnes all sammenhengende tjeneste i virksomheten.. Ved innlemmelse av nye institusjoner i virksomheten fastsettes beregning av tjenestetid i egen avtale. 11 SLETTING AV ORDENSSTRAFF Ordensstraffer etter tjenestemannslovens 14 slettes etter 3 år. 12 ARBEIDSTID Alle tjenestemenn plikter å overholde den arbeidstid som til enhver tid er bestemt for dem. 13 PERMISJONER I FORBINDELSE MED OPPLÆRING, OVERGANG TIL ANNEN STILLING M.M. 1. Permisjon bør, så langt tjenesten tillater det, gis tjenestemann som ønsker å gjennomføre en utdanning eller utføre et arbeid som er av betydning for vedkommendes videre faglige utvikling i statens tjeneste. 2. Permisjon for å overta annen statsstilling eller i særlige tilfeller i stilling utenfor statsforvaltningen, kan gis i inntil ett år. Før slik permisjon innvilges, må vedkommende til vanlig ha hatt sammenhengende tjeneste ved høgskolen i minst to år. For tilsetting i åremålsstilling i tilsvarende virksomhet, gis vedkommende permisjon fra sin stilling i høgskolen for åremålsperioden. 3. Permisjon for tidsbegrenset tjenestegjøring i utdanningsstilling, i stilling for oppdragsvirksomhet eller annen tjeneste av spesiell interesse for høgskolen, kan gis for det tidsrom som er nødvendig for formålet. 10

11 4. Den instans som har tilsettingsmyndighet for vedkommende stilling, avgjør spørsmålet om permisjon. 5. Den enkelte avdeling/høgskoleadministrasjonen kan innvilge studiepermisjon for en periode på inntil 1 måned. Søknad om studiepermisjon utover 1 måned skal behandles av tilsettingsorganet. 15 FERIELISTER 1. Det skal settes opp ferielister innen 1. mai. Den enkelte arbeidstaker kan likevel be om å få fastsatt sin ferie to måneder før ferien skal avvikles dersom ikke særlige grunner er til hinder for det, jf. ferielovens Ferie for administrative ledere skal godkjennes av rektor som også skal godkjenne seinere endringer eller avvik. 3. For de øvrige tilsatte godkjennes tidspunkt for avvikling av ferie av dekan/seksjonsdirektør som også skal godkjenne seinere endringer eller avvik. 16 ATTEST Tjenestemann som fratrer sin stilling etter oppsigelse eller avskjed, eller som ber om det, har rett til å få skriftlig attest, jf. arbeidsmiljølovens I tillegg til lovens minimumskrav skal det gis opplysninger om hvilke arbeidsområder tjenestemannen har hatt. Attesten kan videre gi en vurdering av tjenestemannen og utførelsen av arbeidet, dersom dette ønskes av den tjenestemannen selv. 17 IKRAFTTREDELSE OG REVISJON Dette reglementet er stadfestet av Moderniseringsdepartementet og trer i kraft etter beslutning av Utdannings- og forskningsdepartementet gjennom brev av Hver av partene i virksomheten og stadfestelsesmyndigheten kan kreve at reglementet tas opp til revisjon, jf. tjenestemannslovens Reglementet ble revidert i møte med tjenestemannsorganisasjonene Kun endringer som følge av vedtak i HS-sak 049/2007 ble foretatt. 11

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler 1.4.200 (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av 4.3.1983 og forvaltningsloven

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 13.01.2004 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/143 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002/2004 SAK: TILSETTINGSMYNDIGHET FRA 2004 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

Personalreglement for Mattilsynet

Personalreglement for Mattilsynet Styrende dokument Utarbeidet av: krjep Sist endret: 28.10.2011 Prosess: HR Prosesseier: Jarleif Nordheim Instruks Utgave: 1 ephorte saksnr: 2008/124805-1 Personalreglement for Mattilsynet Vedtatt i Etatssamarbeidsgruppa

Detaljer

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Tjenestemann betyr i dette reglement alle stillingsbetegnelser. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 3-12 gjelder

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS REGLER OM TILSETTING I TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER OG UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER KAP I KAP II KAP III KAP 1V KAP V KAP VI KAP VII

Detaljer

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet I Postadresse P.boks 8059..-- 0031 Oslo Besøksadre,.,,,,_z.- Hausmam: 23-25 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Internett: Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postm Sentraib(': 24 16 88 0. Telefaks:

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av 9.3.2005 med senere endringer, senest 20.11.2008 Del I Generelt 1 Tjenestemannsloven Lov om statens tjenestemenn av 4. mars

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Personal- og organisasjonsavdelingen Arkiv nr: 16/04533

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR Pasientskadenemnda PERSONALREGLEMENT FOR PASIENTSKADENEMNDAS SEKRETARIAT (PsN) Innhold Generelt Kunngjøring 3, Innstilling og behandling av søknader m.m. 4. Tilsetting 5. Bergningsregler, ordensstralí,oppsigelse,

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn med følgende merknader: 1.

Detaljer

Fullmaktskart ved tilsettinger

Fullmaktskart ved tilsettinger 1.9.2014 Fullmaktskart ved tilsettinger - For ansatte - Universitetet i Oslo Fullmaktskart ved tilsettinger Stillingsgruppe Innstillingsmyndighet Tilsettingsmyndighet Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo.

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo. Rundskriv 2006/016 Til Politimestrene, sjefene for politiets særorganer, namsfogdene som ligger direkte under Politidirektoratet, riksadvokaten, statsadvokatene, generaladvokaten og grensekommissæren Dato

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement er skrevet med svart. Bestemmelser som er gjort etter at disse reglementene ble vedtatt er

Detaljer

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010.

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010. Personalreglement for ansettelser, permisjoner m.v. ved Gjeldende fra 1. august 2010. Innholdsfortegnelse Del I Generelt... 3 1 Virkeområde... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 3 3 Unntak fra reglementsbestemmelsene...

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Personalreglement for embets- og tjenestemenn

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Narvik

Valgreglement for Høgskolen i Narvik Valgreglement for Høgskolen i Narvik Fastsatt av styret ved Høgskolen i Narvik 28. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 9-4 (6) og 9-4 (9). Innhold Kapittel

Detaljer

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 1 VEDLEGG 2 6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 6.1.1. Tilsetting av felles leder 6.1.1.1 Tilsetting av felles leder på statlige vilkår Kunngjøring skjer ihht de fastlagte statlige bestemmelser, der hovedregelen

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken k Kunst- og designhøgsko(en Bergen Bergen Academy of Art and Design PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bakgrunn for saken Avtjenestemannsloven følger det at alle statlige virksomheter

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004)

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Disse retningslinjer er i samsvar med Retningslinjer for tilsetting i stilling som

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Del I: Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement, Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorater og Retningslinjer for vurdering av

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: HR-seksjon DMF/Albert Verhagen O-sak

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Tilsettinger Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Mål for økta: Kunne mer om hvordan tilsetting skjer (tilsettingsprosessen) Vite noe om de lover og avtaler som styrer en tilsettingsprosess Hvem

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNUs personalreglementer for NTNU fra

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper DELEGASJONSREGLEMENT FOR Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009 1. Innledning Ledelse medfører ansvar Leder sitt ansvarsområde skal være definert, konkretisert og kommunisert. Ansvar og

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt av styret 23.02.12. 1 Reglementets virkeområde Disse regler gjelder valg av de ansattes representanter i styret. Studentene

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Omstillingsavtalen. Fellesmøte for administrasjonen. 25. juni 2008. Personal- og økonomiavdelinga

Omstillingsavtalen. Fellesmøte for administrasjonen. 25. juni 2008. Personal- og økonomiavdelinga Omstillingsavtalen Fellesmøte for administrasjonen 25. juni 2008 Formål sikre de ansattes trygghet og rettigheter i forbindelse med fusjonen informere om hvordan omstillingsprosessene skal gjennomføres

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Forslag av 15.11.2017, godkjent av Tromsø kirkelige fellesråd 07.12.2017 1. FORMÅL Formålet med dette reglementet er å tilsette rett person på rett plass,

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark Godkjent av styret for Høgskolen i Finnmark 01.11.06 i sak S 37/06 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler. INNHOLD KAPITTEL 1... 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1-1 Hvem

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Tilsettinger. - utdanningsforbundet

Tilsettinger. - utdanningsforbundet Tilsettinger - utdanningsforbundet 110912 Kjøreregler Konfidensiell behandling Rask tilbakemelding Referanser innhentes ikke uten samtykke Ikke still provoserende, irrelevante, sårende eller unødvendig

Detaljer

Tema. Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse

Tema. Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse Kurs i ansettelse Tema Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse Refleksjon Hva er din rolle når dere skal ansette en ny medarbeider på skolen? Sammenheng \\fila1home12\brukere12\fv913\agresso

Detaljer

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret fastsettes til bruk i Forsvaret Akershus festning, 11. august 2011 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben personellavdelingen Tilsettingsreglement

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess LOVSPEIL TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I TJENESTEMANNSLOVEN - Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess Fullstendige dokum enter: Lov om statens tjenestemenn m.m.: https://lovdata.no/dokument/nl/lov/1983-03-04-3

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. ES Helsefak

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. ES Helsefak UNIVERSITETET DET HELSEVTENSKAPELIGE FAKULTET I TROMSØ UIT ES Helsefak 34-1 1 Til: Faku Itetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 22. september 2011 Arkivref.: 2011/4336 KSTO1 7/ Oppnevning

Detaljer

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet.

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet. FORSLAG TIL REGLEMENT FOR VITENSKAPELIG ANSATTE 1. Virkeområdet for reglene Reglene gjelder for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som er regulert i eller i medhold av universitets- og

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

MØTEINKALLING - FELLESSTYRET

MØTEINKALLING - FELLESSTYRET MØTEINKALLING - FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK MØTEINNKALLING Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge Dato: 11.12.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen Arkivsak: 15/02785

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer