Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personalreglement for den høyere påtalemyndighet"

Transkript

1 RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Oslo, den 3. juli 2013 Tor-Aksel Busch

2 Innholdsfortegnelse DEL I GENERELT Virkeområde Unntak fra enkelte av bestemmelsene i reglementet Definisjoner... 4 DEL II KUNNGJØRING Kunngjøring av stillinger Kunngjøringen Vilkårene for fornyet kunngjøring... 6 DEL III TILSETTINGSMYNDIGHET Tilsettingsmyndighet Tilsettingsråd (se tjenestemannsloven 5 nr. 2) Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter... 7 DEL IV TILSETTINGSFORSLAG OG TILSETTING Behandling av søknader og vurdering av søkere Tilrådning om innstilling, innstilling, forslag til ansettelse Innsynsrett Saksbehandling i tilsettingsrådet Tilsettingsvedtak Anke Tilsetting i rekkefølge Konstitusjon og midlertidig tilsetting Overgang fra midlertidig til fast stilling Melding om tilsetting/arbeidsavtale DEL V ORDENSSTRAFF, OPPSIGELSE, AVSKJED OG SUSPENSJON Hvem som kan treffe vedtak Uenighet om oppsigelse, avskjed eller ordensstraff Klage over oppsigelse, avskjed eller ordensstraff Sletting av ordensstraff

3 DEL VI ANDRE BESTEMMELSER Tjenstlig tilrettevisning/skriftlig advarsel/irettesettelse Protokoll Beregning av tjenestetid Permisjoner Attest Taushetsplikt og innsynsrett Bistand av fullmektig Ikrafttredelse og revisjon

4 DEL I GENERELT 1 Virkeområde Dette reglement gjelder for embets- og tjenestemenn ved Riksadvokatembetet og statsadvokatembetene. Videre gjelder det for førstestatsadvokater og statsadvokater ved ØKOKRIM, unntatt sjef og assisterende sjef. 2 Unntak fra enkelte av bestemmelsene i reglementet 1. Bestemmelsene i 4-16 og 18 gjelder ikke ved tilsetting av tjenestemenn (jf. 3 nr. 1 og 2) for kortere tid enn seks måneder (se tjenestemannsloven 6 nr. 1). I slike tilsettingssaker har embetsleder (jf. 3 nr. 3) eller riksadvokaten myndighet til å tilsette uten å kunngjøre stillingen eller fremme forslag til tilsetting. 2. Bestemmelsene i 8, 9, 10 nr. 1 andre ledd og nr. 3 første, tredje og fjerde ledd, 11 nr. 3 og 4, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22 og 25 gjelder ikke for embetsmenn. 3 Definisjoner 1. Betegnelsen tilsetting brukes om enhver form for tilsetting i stillinger, også konkurranse om høyere stillinger, hvis ikke annet uttrykkelig er sagt. 2. Betegnelsen tjenestemann betyr i det følgende embets- og tjenestemann, og «stilling» omfatter både embete og tjenestemannsstilling, dersom ikke annet uttrykkelig er sagt eller klart fremgår av sammenhengen. 3. Betegnelsen embetsleder brukes om riksadvokaten og førstestatsadvokat som er leder av et statsadvokatembete. 4. Betegnelsen nærmeste foresatte betyr i denne sammenheng: riksadvokaten eller assisterende riksadvokat for så vidt gjelder embetslederne ved de regionale statsadvokatembetene embetsleder for så vidt gjelder embetsmenn, med mindre hun/han har bestemt at funksjonen tilligger avdelingsledere førstestatsadvokat for så vidt gjelder embetsmenn når embetene er delt opp i avdelinger, og førstestatsadvokaten er leder for slik avdeling administrasjonssjef/kontorsjef for så vidt gjelder øvrige tjenestemenn 4

5 DEL II KUNNGJØRING 4 Kunngjøring av stillinger 1. Ledige faste og midlertidige stillinger skal kunngjøres offentlig på hensiktsmessig måte og besettes etter alminnelig konkurranse. 2. Unntak fra hovedregelen er (se tjenestemannsloven 6): - Tilsettinger i stilling med varighet inntil seks måneder, trenger ikke kunngjøres. Ved forlenget ledighet ut over seks måneder må stillingen kunngjøres, selv om forlengelsen er utilsiktet (se tjenestemannsloven 6 nr. 1). - Midlertidig ledighet i stillinger som nevnt i strekpunktet ovenfor bør kunngjøres internt i virksomheten og/eller politiet. - Overgang fra midlertidig til fast stilling, se Stilling som riksadvokat besørges kunngjort av Justis- og beredskapsdepartementet. Stillinger som assisterende riksadvokat, førstestatsadvokat og statsadvokat besørges kunngjort av Riksadvokatembetet. Øvrige stillinger besørges kunngjort av det enkelte embete. 4. Stillinger som kunngjøres offentlig skal også kunngjøres internt i virksomheten. Tjenestemenn i permisjon bør underrettes om ledige stillinger. 5 Kunngjøringen 1. Innhold a. Minimumskrav: - beskrivelse av stillingen og det aktuelle arbeidsområdet - opplysinger om tittel og arbeidsområde - krav eller ønske om utdanning, praksis og andre kvalifikasjoner, herunder om - søkeren må beherske begge målformer - stillingens lønnsvilkår - arbeidssted (for tiden) - opplysning om stillingen er heltids- eller deltidsstilling - opplysning om stillingen er fast, tidsbegrenset eller eventuelt forventet varighet og mulighet for fast tilsetting - fra hvilket tidspunkt stillingen er ledig - søknadsfrist - navn på en tilsatt som kan gi nærmere opplysninger - opplysninger om prøvetid - opplysning om eventuell plikt til å gjennomgå spesiell opplæring - eventuell oppfordring til kvinner om å søke - oppfordring til personer som tilhører etniske minoriteter om å søke - eventuelt at politiattest vil bli innhentet b. Dersom en lavere stilling kan forventes å bli ledig ved at den utlyste stillingen besettes av intern søker, og det er aktuelt å besette denne stillingen samtidig, skal dette opplyses i kunngjøringen, slik at det også er anledning til å inkludere denne stillingen i søknaden. c. Kunngjøringen må ikke utformes slik at søkerkretsen blir mer begrenset enn nødvendig. Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingsgrupper som tradisjonelt er mannsdominerte. Videre må kunngjøringen være i overensstemmelse med Hovedavtalen 21 nr. 3. 5

6 2. Saksbehandlingsregler a) Før kunngjøring av ledig stilling som ikke er et embete, skal kunngjøringen normalt sendes den/de tillitsvalgte med en rimelig frist til å kreve drøftinger. b) Tillitsvalgte kan i tillegg til å kreve drøftinger om kunngjøringens innhold også kreve drøftinger om lønnsplasseringen (det/de lønnsalternativ i lønnsramme eller lønnsspenn stillingen ønskes kunngjort i). Innen tre dager kan tillitsvalgte kreve at nærmeste overordnede administrative ledd i virksomheten skal avgjøre spørsmålet, jf. hovedtariffavtalen pkt c) Søknadsfristen ved offentlig kunngjøring skal være minst to uker fra stillingen er kunngjort offentlig. Samme minimumsfrist gjelder for stillinger som bare kunngjøres internt. 6 Vilkårene for fornyet kunngjøring Dersom tilsettingsmyndigheten ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i kunngjøringen eller det er gått uforholdsmessig lang tid siden stillingen ble kunngjort, skal den kunngjøres på nytt. Tilsettingsmyndigheten kan også vedta ny kunngjøring dersom det ikke har meldt seg et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere eller forholdene har endret seg vesentlig. DEL III TILSETTINGSMYNDIGHET 7 Tilsettingsmyndighet 1. Riksadvokaten, assisterende riksadvokat, førstestatsadvokater og statsadvokater er embetsmenn, og utnevnes/konstitueres av Kongen i statsråd. 2. Justis- og beredskapsdepartementet har fullmakt til å konstituere stedfortreder for riksadvokaten for et tidsrom av inntil 6 måneder. Videre har Justis- og beredskapsdepartementet fullmakt til å konstituere førstestatsadvokat og statsadvokat for et tidsrom av inntil 1 år. Justis- og beredskapsdepartementet har også fullmakt til midlertidig å engasjere riksadvokatfullmektig for et tidsrom av inntil 1 år. Samlet konstitusjonstid etter nr. 2 og nr. 3 kan ikke overstige 1 år. 3. Riksadvokaten har fullmakt til å konstituere førstestatsadvokater og statsadvokater for et tidsrom av inntil 6 måneder. Videre har riksadvokaten fullmakt til midlertidig å engasjere riksadvokatfullmektig for et tidsrom av inntil 6 måneder. 4. Embetsleder, jf. 3, gis fullmakt til å konstituere sin stedfortreder ved fravær av inntil 5 ukers varighet i forbindelse med kurs, tjenestereiser og lignende, samt ved ferie. 5. For andre tjenestemenn har embetsleder fullmakt til å foreta midlertidige tilsettinger i inntil 6 måneder. Ved forlenget ledighet må tilsetting behandles i tilsettingsrådet, selv om forlengelsen er utilsiktet. 6. Tilsettinger i stilling med kortere arbeidstid enn 15 timer ukentlig eller med mindre enn 15/40 av full lønn tilsvarende heltidsstilling kan foretas av embetsleder, jf. tjenestemannsloven 6 nr. 2 bokstav e. Ved midlertidige tilsettinger i inntil seks måneder er det ikke krav om forslag eller innstilling, jf. tjenestemannsloven 6 nr. 1. 6

7 7. Alle andre tjenestemenn tilsettes av tilsettingsrådet. 8. Ved tilsetting av embetsleder avgjør riksadvokaten lønn innenfor de lønnsalternativer som fremgår av utlysingen. Ved plassering i lederlønn avgjøres lønnen av Justis- og beredskapsdepartementet. 8 Tilsettingsråd (se tjenestemannsloven 5 nr. 2) 1. Tilsettingsrådet skal bestå av fem medlemmer, tre representanter fra arbeidsgiversiden og to representanter fra arbeidstakersiden. Fra arbeidsgiversiden består rådet av en førstestatsadvokat, som er rådets leder og to statsadvokater, evt. en statsadvokat og en administrasjonssjef/kontorsjef. Riksadvokaten oppnevner arbeidsgiversidens representanter, samt personlige vararepresentanter for disse, for en periode på to år. Fra arbeidstakersiden oppnevner tjenestemannsorganisasjonene representanter og vararepresentanter, jf Arbeidsgiversiden skal være representert ved begge kjønn, slik at rådets sammensetning blir i tråd med likestillingslovens 21 første ledd. 3. Riksadvokaten oppnevner setterepresentanter for arbeidsgiversidens representanter, dersom det er behov for dette. 4. Dersom en sak skal fremmes for høyere myndighet i medhold av tjenestemannslovens 4 nr. 5, 5 nr. 3, 18 nr. 2 og 19 nr. 1, jf. 13, 14, 15, 22 og 23 i dette reglement, skal Justis- og beredskapsdepartementet avgjøre saken. 9 Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter 1. Tjenestemannsrepresentantene må være fast ansatt i den høyere påtalemyndighet. 2. Den tjenestemannsorganisasjonen som enten selv eller gjennom tilslutning til en hovedsammenslutning er forhandlingsberettiget, oppnevner representanter for tjenestemennene med personlige varamenn. Er flere organisasjoner forhandlingsberettiget, oppnevner organisasjonene i fellesskap representanter med vararepresentanter. Tjenestemannsrepresentantene representerer ikke sin egen organisasjon når de først er oppnevnt, men skal ivareta interessen til samtlige søkere. 3. Dersom tjenestemannsorganisasjonene ikke blir enige om representanter, skal det oppnevnes to representanter med vararepresentanter etter følgende regler: a Dersom to tjenestemannsorganisasjoner hver organiserer minst 25 % av de organiserte tjenestemenn (faste stillinger), skal organisasjonene oppnevne hver sin representant i tilsettingsrådet. b Dersom flere tjenestemannsorganisasjoner har minst 25 % av de organiserte tjenestemenn, skal de to organisasjonene som har størst medlemstall oppnevne hver sin representant i tilsettingsrådet. c Primærorganisasjonene under samme hovedsammenslutning har adgang til å slå sammen medlemstallet i relasjon til reglene i a og b. 4. Administrasjons- og kontorsjefer kan velges som tjenestemannsrepresentanter, men kan ikke velges som lokal tillitsvalgt. 7

8 5. Tjenestemannsrepresentantene og vararepresentantene oppnevnes for to år om gangen. Oppnevningen foregår slik at funksjonstiden utløper for en av representantene hvert år. Riksadvokatembetet tar initiativ til oppnevning av nye rådsmedlemmer en gang i året. Organisasjonene oppnevner sine medlemmer, og gir beskjed til Riksadvokatembetet om hvem som er valgt. Riksadvokatembetet sender så melding til statsadvokatembetene om rådets sammensetning. Inntil nytt valg er foretatt, fungerer det avgående medlem eller varamedlem. 6. Hvis en tjenestemannsrepresentant i løpet av perioden skifter tjenestemannsgruppe, kan det foretas nyoppnevning hvis organisasjonene eller arbeidsgiveren krever det. 7. Dersom så vel tjenestemannsrepresentantene som vararepresentantene vil være forhindret fra å møte eller inhabile, oppnevner organisasjonene setterepresentanter. DEL IV TILSETTINGSFORSLAG OG TILSETTING 10 Behandling av søknader og vurdering av søkere 1. Utarbeidelse av utvidet søkerliste Etter utløpet av søknadsfristen skal det snarest settes opp en liste over søkerne (utvidet søkerliste) som skal inneholde søkernes navn, alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis både i offentlig og privat virksomhet, jf. forvaltningslovforskriften 15. For stillinger der tilsetting foretas av tilsettingsrådet, skal utvidet søkerliste sendes medlemmene av rådet så snart den foreligger. Samtidig oversendes kunngjøringsteksten og opplysning om hvilke søkere som vil bli innkalt til intervju. Embetsleder innkaller til intervju, se punkt Utarbeidelse av offentlig søkerliste Det skal også snarest settes opp offentlig søkerliste som skal inneholde søkerens navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune, jf. offentleglova 25 andre ledd. Opplysninger om en søker kan likevel unntas fra offentlighet dersom søkeren selv anmoder om dette. Det skal fremgå av søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn disse har. 3. Konferanse/intervju Embetsleder innkaller, gjerne etter å ha konferert med lokal tillitsvalgt, de av søkerne som synes best kvalifisert til konferanse/intervju. Medlemmende i tilsettingsrådet kan dessuten kreve at andre kvalifiserte søkere innkalles. Det vurderes konkret om man skal innkalle søkere som er kjent fra før. Ved avgjørelsen av hvilke av søkerne som skal intervjues/innstilles, er det blant annet antatt egnethet, herunder faglige og personlige kvalifikasjoner, muntlig og skriftlig formuleringsevne, samarbeidsevne, utdanning og relevant praksis som avgjør hvem som skal intervjues/innstilles. Søkerne skal vurderes mot de krav som fremgår av kunngjøringsteksten. Når tilsettingsrådet er tilsettingsmyndighet, har en av tjenestemannsrepresentantene i rådet, eller den han bemyndiger, rett til å delta ved konferansen. Utgifter i forbindelse med intervju og møter i tilsettingsrådet dekkes av det embete hvor stillingen er ledig. 8

9 Kommer det under intervjuet fram nye opplysninger av betydning, skal disse nedtegnes og vedlegges saksdokumentene. 4. Referanser En søker har rett til å be om at det ikke blir innhentet opplysninger om han/henne hos hans/hennes nåværende eller tidligere arbeidsgiver. For så vidt gjelder personell som skal sikkerhetsklareres, vises til 20 i sikkerhetsloven av 20. mars 1998 nr Overskridelse av søknadsfristen Tilsettingsmyndigheten kan velge å behandle søknader som mottas etter at søknadsfristen er overskredet. I så fall skal samtlige slike søknader tas i betraktning. 11 Tilrådning om innstilling, innstilling, forslag til ansettelse 1. Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt at når Kongen i statsråd skal utnevne riksadvokat, assisterende riksadvokat, førstestatsadvokater og statsadvokater, skal ekspedisjonssjefen i Politiavdelingen først gi tilråding om innstilling til utnevnelse eller konstitusjon, jf. tjenestemannsloven 4 nr Ved utnevnelser og konstitusjoner i embeter skal nærmeste foresatte avgi uttalelse/forslag til riksadvokaten. Ved utnevnelse/konstitusjon av førstestatsadvokater og statsadvokater sendes uttalelsen/forslaget via riksadvokaten, som skal avgi egen uttalelse/eget forslag til Justis- og beredskapsdepartementet. 3. Innstilling fra nærmeste foresatte om hvem som skal tilsettes, sendes samtidig til alle medlemmer av tilsettingsrådet med en frist for tilbakemelding. Er det flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal de foreslås i den rekkefølge de bør komme i betraktning, jf. tjenestemannsloven 4 nr. 4. Søknadene til søkerne som har vært intervjuet eller som for øvrig anses kvalifisert for stillingen legges ved forslaget til tilsetting. Tilsettingsrådets medlemmer kan be om å få tilsendt ytterligere søknader. Innstillingen skal omtale alle søkere som har vært innkalt til intervju. Innstillingen skal begrunnes. 4. Dersom den nærmeste foresatte er medlem av tilsettingsrådet, skal han/hun ikke gi egen innstilling, jf. tjenestemannsloven 4 nr. 3. Nærmeste foresatte skal i så fall fremme forslag for rådet. Forslaget skal ha samme innhold som en innstilling. Søkernes rettigheter etter forvaltningslovforskriften gjelder tilsvarende for forslag som for innstilling. 12 Innsynsrett I Søkerne har rett til å gjøre seg kjent med innstillingen eller forslaget til tilsetting. Søkernes (partenes) innsynsrett reguleres av kapittel 5 i forvaltningslovforskriften. 13 Saksbehandling i tilsettingsrådet 1. Tilsettingsrådet skal fortrinnsvis behandle tilsettingssaker og andre saker i samlet møte. Skriftlig behandling kan finne sted hvor saken ikke volder tvil og saksbehandlingsreglene i tjenestemannsloven ikke er til hinder for dette. 2. Medlemmene av tilsettingsrådet skal ivareta interessene for enhver søker, eksterne så vel som interne. De møter ikke med bundet mandat, og kan ikke instrueres. 9

10 3. Ved avgjørelsen av hvilken av søkerne som skal tilsettes, er det blant annet antatt egnethet, herunder faglige og personlige kvalifikasjoner, muntlig og skriftlig formuleringsevne, samarbeidsevne, utdanning og relevant praksis som avgjør hvem som skal tilsettes i stillingen. Søkerne skal vurderes mot de krav som fremgår av kunngjøringen. 4. Vil rådet tilsette en søker som ikke er innstilt, skal rådet be innstillingsmyndigheten om en skriftlig uttalelse om vedkommende søker. Blir vedkommende søker ikke innstilt av innstillingsmyndigheten og tilsettingsrådet fastholder sin vurdering, skal saken oversendes Justis- og beredskapsdepartementet til endelig avgjørelse. Departementet kan bare tilsette en av dem som er innstilt eller en av dem som noen i tilsettingsrådet vil tilsette, jf. for øvrig tjenestemannsloven 4 nr Finner Justis- og beredskapsdepartementet at det er mangler ved tilsettingsrådets saksbehandling, kan saken sendes tilbake til tilsettingsrådet for ny behandling. 6. Hvis det er uenighet om hvem som skal tilsettes, eller ett av medlemmene krever det, trer tilsettingsrådet sammen til møte. Møtet ledes av tilsettingsrådets leder. 14 Tilsettingsvedtak 1. Avgjørelsen treffes på grunnlag av flertallsvedtak, jf. 15. Det er en tjenesteplikt å møte i tilsettingsrådet. Medlemmene av rådet kan således ikke hindre vedtak ved å utebli fra behandlingen eller nekte å underskrive møteprotokoll. Dersom likevel enkelte av rådets medlemmer ikke deltar i behandlingen av en sak eller ikke underskriver møteprotokollen, er rådet beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar og underskriver. 2. Det endelige tilsettingsvedtaket tas inn i en protokoll som underskrives av alle. Ved en eventuell anke har hvert av medlemmene rett til å grunngi sitt standpunkt i protokollen, og den skal i så fall følge saken. 15 Anke Hvis ett eller flere av tilsettingsrådets medlemmer er uenig med flertallet om hvem som skal tilsettes, har hvert medlem anledning til å kreve at saken avgjøres av høyere myndighet ( mindretallsanke ), jf. tjenestemannsloven 5 nr. 3. Denne myndighet er Justis- og beredskapsdepartementet. Et slikt krav skal fremsettes og protokollføres i møtet. Det kan gis en kort frist for begrunnelse av kravet. 16 Tilsetting i rekkefølge Tilsettingsrådet kan treffe vedtak om tilsetting i rekkefølge. Trekker nr. 1 seg, er nr. 2 ansatt uten ny behandling i tilsettingsrådet osv. Et slikt vedtak må klart gi uttrykk for at det er et vedtak om tilsetting i rekkefølge. 17 Konstitusjon og midlertidig tilsetting Uten kunngjøring av stillingen kan nærmeste foresatt, eventuelt den han/hun bemyndiger, etter forutgående drøftinger med den/de tillitsvalgte, foreta midlertidig tilsetting for et tidsrom av inntil 6 måneder. For konstitusjoner av førstestatsadvokater og statsadvokater ligger denne myndigheten hos riksadvokaten. Underretning skal sendes henholdsvis tilsettingsrådet og Justis- og beredskapsdepartementet. 10

11 Dersom det er sannsynlig at konstitusjonen eller den midlertidige tilsettingen vil vare ut over 6 måneder, skal tilsettingsmyndigheten foreta tilsetting etter kunngjøring og konkurranse på vanlig måte. 18 Overgang fra midlertidig til fast stilling Embets-/tjenestemann som er konstituert eller midlertidig tilsatt etter offentlig kunngjøring og ordinær tilsettingsprosedyre, kan ved ledighet tilsettes fast av tilsettingsmyndigheten uten ny kunngjøring. 19 Melding om tilsetting/arbeidsavtale 1. Ved tilsetting av en tjenestemann skal den tilsatte, i samsvar med tjenestemannsloven 5 nr. 5, gis en skriftlig underretning med opplysning om eventuelle særvilkår. Hvis vedkommende tilsettes på prøve skal underretningen også inneholde en orientering om prøvetidsreglene. Underretningen skal bekreftes skriftlig, jf. tjenestemannsloven Ved midlertidig tilsetting skal underretningen inneholde opplysninger om forventet varighet og om hvilke oppdrag som skal utføres. 3. Riksadvokaten skal inngå en skriftlig arbeidsavtale med embetsmenn i samsvar med de til enhver tid gjeldende lønns- og arbeidsvilkår, både for faste og midlertidige tilsatte, jf. arbeidsmiljøloven 14-5 til og med Embetsleder skal inngå tilsvarende avtale med øvrige tjenestemenn. 4. Alle søkere skal underrettes når stillingen er besatt, jf. forvaltningsloven 27, 1. ledd. Underretningen skal inneholde navnet på den søkeren som er tilsatt i stillingen (vedtaket). DEL V ORDENSSTRAFF, OPPSIGELSE, AVSKJED OG SUSPENSJON 20 Hvem som kan treffe vedtak 1. Vedtak om at en tjenestemann som ikke er embetsmann skal sies opp, ilegges ordensstraff, suspenderes eller gis avskjed, treffes av tilsettingsorganet, jf. tjenestemannsloven 17 nr Dersom saken krever særlig rask avgjørelse, kan vedtak om suspensjon eller overføring til annen tjeneste etter tjenestemannsloven 16 også treffes av embetslederen, se nærmere tjenestemannsloven 17 nr. 4. Vedtaket skal straks meldes til tilsettingsrådet, riksadvokaten og Justis- og beredskapsdepartementet. Tilsettingsrådet eller Justis- og beredskapsdepartementet kan omgjøre vedtaket, og kan også treffe vedtak etter 16 om vilkårene for det foreligger. 3. For så vidt gjelder embetsmenn vises til bestemmelsene i tjenestemannsloven 17 nr. 1 og Uenighet om oppsigelse, avskjed eller ordensstraff Dersom det i tilsettingsrådet ikke er flertall for oppsigelse, avskjed eller ordensstraff, kan hvert medlem av mindretallet kreve saken avgjort av Justis- og beredskapsdepartementet. Det samme gjelder hvor et mindretall ønsker en ilagt ordensstraff skjerpet, jf. tjenestemannsloven 18 nr

12 22 Klage over oppsigelse, avskjed eller ordensstraff Vedtak om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon eller avskjed kan påklages i samsvar med reglene i tjenestemannsloven 19 og forvaltningsloven. Klagen fremsettes skriftlig for vedtaksorganet. For vedtak fattet av tilsettingsrådet, er Justis- og beredskapsdepartementet klageinstans. For vedtak fattet av Justis- og beredskapsdepartementet, og som kan påklages, er Kongen i statsråd klageinstans. Samtidig med underretning om vedtaket skal tjenestemannen orienteres om muligheten til å klage over vedtaket, hvordan klagen skal fremsettes og klagefrist, jf. forvaltningsloven 27 og Sletting av ordensstraff Ordensstraffer etter tjenestemannsloven 14 slettes etter 5 år. DEL VI ANDRE BESTEMMELSER 24 Tjenstlig tilrettevisning/skriftlig advarsel/irettesettelse Tjenstlig tilrettevisning er ikke ordensstraff jf. tjenestemannslovens 14. For embetsmenn kan riksadvokaten meddele tjenstlig tilrettevisning, eventuelt sammen med skriftlig advarsel. For andre tjenestemenn tilligger denne myndighet embetsleder med underretning til riksadvokaten. 25 Protokoll 1. Det skal føres protokoll over alle saker som behandles i tilsettingsrådet. Protokollen skal inneholde dato for møtet, de tilstedeværendes navn og stilling/funksjon, anførsler om at habilitetsspørsmålet er vurdert og opplysninger om vedtak med stemmegivning, herunder stemmegivningen til det enkelte rådsmedlem. 2. Protokollen skal underskrives av samtlige rådsmedlemmer. Hvert medlem kan kreve at begrunnelse nedtegnes i protokollen. Tilsettingsrådet skal straks sende kopi av protokollen til riksadvokaten og Justis- og beredskapsdepartementet. Organisasjonene ved embetet underrettes om hvem som er tilsatt. 3. I disiplinærsaker som ikke gjelder embetsmenn skal riksadvokaten i tillegg til selve vedtaket ha underretning om grunnlaget for avgjørelsen, herunder eventuelt kopi av forelegg, tiltalebeslutninger og dommer. Disiplinærsaker av mer alvorlig karakter skal innberettes til riksadvokaten før spørsmålet om ordensstraff eller avskjed tas opp i tilsettingsrådet. Disiplinærsaker av alvorlig karakter skal innberettes til Justis- og beredskapsdepartementet av riksadvokaten. 26 Beregning av tjenestetid 1. Ved beregning av tjenestetid etter tjenestemannsloven 9 og 10 medregnes all sammenhengende tjeneste i virksomheten. 2. Dersom hele eller deler av en annen virksomhet overføres til denne virksomheten, skal all sammenhengende tjeneste fra den tidligere virksomhet medregnes. 12

13 27 Permisjoner 1. Velferdspermisjoner Velferdspermisjoner kan gis i samsvar med hovedtariffavtalens fellesbestemmelser. 2. Permisjoner i forbindelse med opplæring, Permisjoner i forbindelse med opplæring, overgang til annen stilling mv. tjenestefri for å overta annen statsstilling eller stilling utenfor statsforvaltningen, kan gis i inntil ett år. Unntaksvis kan slik permisjon forlenges. Tjenestefri for tidsbegrenset tjenestegjøring i utdanningsstilling kan gis i inntil 3 år. 3. Avgjørelsesmyndighet a Embetslederne har fullmakt til å innvilge seg permisjon etter Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 20 (omsorg for barn) og 22 (velferdspermisjon), arbeidsmiljøloven kapittel 12, Hovedavtalens 34, Avtale om permisjon og økonomiske vilkår ved skoler og kurs mv. 10, samt for kurs/fravær av inntil 2 ukers varighet. Riksadvokaten skal ha en begrunnet underretning om slike fravær av mer enn 1 ukes varighet. b Embetsleder eller den han/hun bemyndiger avgjør søknader om permisjon etter Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 18 (sykdom eller skade), 19 (svangerskap mv.), 20 (omsorg for barn), 21 (militærtjeneste) og 22 (velferdspermisjon), Hovedavtalen, arbeidsmiljøloven 10-2 nr. 4 (redusert arbeidstid), avtale om permisjon og økonomiske vilkår ved skoler og kurs mv. 10. c Riksadvokaten avgjør søknader om permisjon i inntil 6 måneder for førstestatsadvokater og statsadvokater. Underretning om vedtak sendes Justis- og beredskapsdepartementet. Søknader om permisjon ut over 6 måneder for førstestatsadvokater og statsadvokater avgjøres av Justisog beredskapsdepartementet. Embetsleder avgjør permisjonssøknader for andre tjenestemenn. Underretning om vedtak sendes riksadvokaten. 28 Attest Tjenestemenn som fratrer sin stilling etter oppsigelse eller avskjed, eller som ber om det, har rett til å få skriftlig attest fra sin overordnede, jf. arbeidsmiljøloven Attesten skal inneholde tjenestemannens navn, fødselsdato, hvilken (hvilke) stilling(er) vedkommende har hatt, og dato for tiltredelse i og eventuell fratredelse fra stillingen(e). I tillegg skal det gis opplysninger om hvilke arbeidsområder tjenestemannen har hatt. Attesten kan videre gi en vurdering av tjenestemannen og utførelsen av arbeidet, dersom dette ønskes av tjenestemannen selv. 29 Taushetsplikt og innsynsrett Tilsettingsrådets medlemmer plikter å hindre at andre får kjennskap til det de gjennom tilsettingssaker får vite om noens personlige forhold. Det vises ellers til de generelle reglene i forvaltningsloven 13 flg. I tilsettingssak har søker rett til å gjøre seg kjent med opplysninger om seg selv, om andre søkere og om innstillingen i samsvar med bestemmelsene i forvaltningslovforskriften 16, 17 og 19. I andre sakstyper har en part adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven

14 Søkerlistene er i utgangspunktet offentlige, jf. offentleglova 25. Opplysninger om en søker kan likevel unntas fra offentlighet dersom søkeren selv ber om dette og vilkårene i annet ledd i nevnte bestemmelse foreligger. Det skal fremgå av søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn disse har. 30 Bistand av fullmektig Den som er part i en sak har rett til å la seg bistå av fullmektig på ethvert trinn i saken, jf. forvaltningsloven 12 og tjenestemannsloven 18 nr. 1, andre ledd. Som fullmektig kan brukes enhver myndig person eller den tjenestemannsorganisasjon parten er medlem av. Fullmektig som ikke er tillitsvalgt i vedkommende tjenestemannsorganisasjon eller advokat skal legge frem skriftlig fullmakt. Før en tjenestemann ilegges ordensstraff, sies opp eller gis avskjed, skal vedkommende, i tillegg til sine rettigheter etter forvaltningsloven, gis anledning til å forklare seg muntlig for den myndighet som skal avgjøre saken, jf. tjenestemannsloven 18 nr. 1, første ledd. 31 Ikrafttredelse og revisjon Dette reglement er stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og trer i kraft 1. august Hver av partene i virksomheten og stadfestingsmyndigheten kan når som helst kreve at reglementet tas opp til revisjon, jf. tjenestemannsloven 23 nr

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo.

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo. Rundskriv 2006/016 Til Politimestrene, sjefene for politiets særorganer, namsfogdene som ligger direkte under Politidirektoratet, riksadvokaten, statsadvokatene, generaladvokaten og grensekommissæren Dato

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

Personalreglement for Mattilsynet

Personalreglement for Mattilsynet Styrende dokument Utarbeidet av: krjep Sist endret: 28.10.2011 Prosess: HR Prosesseier: Jarleif Nordheim Instruks Utgave: 1 ephorte saksnr: 2008/124805-1 Personalreglement for Mattilsynet Vedtatt i Etatssamarbeidsgruppa

Detaljer

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Tjenestemann betyr i dette reglement alle stillingsbetegnelser. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 3-12 gjelder

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet I Postadresse P.boks 8059..-- 0031 Oslo Besøksadre,.,,,,_z.- Hausmam: 23-25 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Internett: Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postm Sentraib(': 24 16 88 0. Telefaks:

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR Pasientskadenemnda PERSONALREGLEMENT FOR PASIENTSKADENEMNDAS SEKRETARIAT (PsN) Innhold Generelt Kunngjøring 3, Innstilling og behandling av søknader m.m. 4. Tilsetting 5. Bergningsregler, ordensstralí,oppsigelse,

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn med følgende merknader: 1.

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av 9.3.2005 med senere endringer, senest 20.11.2008 Del I Generelt 1 Tjenestemannsloven Lov om statens tjenestemenn av 4. mars

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Personalreglement for embets- og tjenestemenn

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler 1.4.200 (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av 4.3.1983 og forvaltningsloven

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER 1 Innhold DEL 1 GENERELT... 3 1 Formål, virkeområde og definisjoner... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 4 DEL 2 KUNNGJØRING...

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS REGLER OM TILSETTING I TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER OG UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER KAP I KAP II KAP III KAP 1V KAP V KAP VI KAP VII

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess LOVSPEIL TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I TJENESTEMANNSLOVEN - Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess Fullstendige dokum enter: Lov om statens tjenestemenn m.m.: https://lovdata.no/dokument/nl/lov/1983-03-04-3

Detaljer

Rundskriv, 01.06.1999

Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv G-46/1999 Til: By- og herredsrettene Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold 1. Ansettelse av dommerfullmektiger 1-1 Ansettelse av dommerfullmektiger

Detaljer

Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven].

Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven]. Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven]. Dato LOV 1983 03 04 3 Departement Kommunal og moderniseringsdepartementet Sist endret LOV 2015 02 13 9 fra 01.03.2015 Publisert ISBN 82 504 1404 7

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Til 1 Personalreglementet gjelder for alle embets- og tjenestemenn i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Detaljer

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010.

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010. Personalreglement for ansettelser, permisjoner m.v. ved Gjeldende fra 1. august 2010. Innholdsfortegnelse Del I Generelt... 3 1 Virkeområde... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 3 3 Unntak fra reglementsbestemmelsene...

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16

Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16 KR 47.1/16 Vedlegg 1: Regelverk til vedtakssak for Kirkerådet Innhold Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16... 1 Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke... 1

Detaljer

PERSONALEREGLEMENT FOR POLITIDISTRIKTENE, POLITIETS SÆRORGANER (EKSL. DEN SENTRALE ENHET FOR POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE) OG GRENSEKOMMISSARIATET

PERSONALEREGLEMENT FOR POLITIDISTRIKTENE, POLITIETS SÆRORGANER (EKSL. DEN SENTRALE ENHET FOR POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE) OG GRENSEKOMMISSARIATET POLITIET POLITIDIREKTORATET Rundskriv 2005/008 Til politimestrene m. fl. Dato 12. juli 2005 Saks m. 2001/01479-20200 Saksk andkr Seniorrådgiver Maria B. Belle PERSONALEREGLEMENT FOR POLITIDISTRIKTENE,

Detaljer

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret fastsettes til bruk i Forsvaret Akershus festning, 11. august 2011 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben personellavdelingen Tilsettingsreglement

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven]

Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven] Dato Departement Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven] LOV-1983-03-04-3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sist endret LOV-2016-01-22-1 fra 01.03.2016 Publisert ISBN 82-504-1404-7

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer Stillingsvern Tema Stillingsvern side 4 Arbeidsgiver tar kontakt med Sigrid

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement er skrevet med svart. Bestemmelser som er gjort etter at disse reglementene ble vedtatt er

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, gjeldene fra 01.08.2011

Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, gjeldene fra 01.08.2011 Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, gjeldene fra 01.08.2011 Vedtatt 08.09.94, revidert 27.06.96, 23.10.03, 21.01.10, 14.04.11 og 20.06.13 Med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

Statsansattloven versjon 1.0: Lovspeil med enkelte kommentarer

Statsansattloven versjon 1.0: Lovspeil med enkelte kommentarer Statsansattloven versjon 1.0: Lovspeil med enkelte kommentarer Kvalifikasjons -prinsippet 3 Kvalifikasjonsprinsippet (1) Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes eller utnevnes i ledig stilling eller

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte 17.01.2016 Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

HOVEDAVTALEN I STATEN

HOVEDAVTALEN I STATEN HOVEDAVTALEN I STATEN Grunnkurs for tillitsvalgte 9.-10. september 2015 Gabels Hus advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Oversikt over regelverket i staten MEDBESTEMMELSE (bedriftsdemokrati)

Detaljer

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken k Kunst- og designhøgsko(en Bergen Bergen Academy of Art and Design PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bakgrunn for saken Avtjenestemannsloven følger det at alle statlige virksomheter

Detaljer

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Tilsettinger Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Mål for økta: Kunne mer om hvordan tilsetting skjer (tilsettingsprosessen) Vite noe om de lover og avtaler som styrer en tilsettingsprosess Hvem

Detaljer

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Oppsigelse Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Hjemmel for oppsigelse (materielle vilkår) Arbeidsgiver kan si opp en ansatt med hjemmel

Detaljer

KR 03/16 Oslo, januar 2016

KR 03/16 Oslo, januar 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 03/16 Oslo, 28. 29. januar 2016 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk Referanser:

Detaljer

KM 04.2/16 Trondheim, april 2016

KM 04.2/16 Trondheim, april 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet KM 04.2/16 Trondheim, 06.-12. april 2016 1. innstilling Saksdokumenter: KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

Detaljer

Saksbehandling i offentlig sektor. Nettverkssamling Lindesnes juni 2014

Saksbehandling i offentlig sektor. Nettverkssamling Lindesnes juni 2014 Saksbehandling i offentlig sektor Nettverkssamling Lindesnes 3.-5. juni 2014 Forvaltningsloven lovens formål: Skape mer betryggende saksbehandling i forvaltningen, unngå vilkårlighet/utenforliggende hensyn.

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

Stortinget vil utelukkende styre på den nye driftsposten (ny felles post 01), som også skal dekke lønn til tilsatte.

Stortinget vil utelukkende styre på den nye driftsposten (ny felles post 01), som også skal dekke lønn til tilsatte. Planleggings- og samordningsdepartementet Arbeidsgiveravdelingen PM 1997-20 Opphevelse av bevilgningsreglementet 10, retningslinjer 1997.09.29 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Sph pkt2.02.02-03,

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER DEL 1 GENERELT 1 Formål, virkeområde og definisjoner 1. En overordnet målsetting for politi- og lensmannsetaten er at arbeidsgiverne i

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING TILSETTINGSREGLEMENT Etter mal fra KA. Tilsetting er et arbeidsgiveransvar. Det er arbeidsgiverorganet selv som bestemmer hvor tilsettingsmyndigheten skal være lagt. De fleste fellesråd vil legge tilsettingsmyndigheten

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

KM 04.3/16 Trondheim, april 2016

KM 04.3/16 Trondheim, april 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet KM 04.3/16 Trondheim, 06.-12. april 2016 2. innstilling Referanser: KM 10/99, KM 04/08, KM 13/14, KM 10/15, KM 11/15, KM 07/16, KM 10/16, KM 19/16; KR 55/09, KR 34/15, KR 39/15,

Detaljer

Utkast til retningslinjer for et felles klageorgan for alternativ behandling

Utkast til retningslinjer for et felles klageorgan for alternativ behandling Utkast til retningslinjer for et felles klageorgan for alternativ behandling 1 Formål Rådet for etikk innen alternativ behandling skal bidra til - å sikre pasienter hjelp av god kvalitet - økt sikkerhet

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer