Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo"

Transkript

1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av og forvaltningsloven (fvl). INNHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. GENERELT 1 Reglementets virkeområde 2 Habilitet 3 Plikt til å ta imot og utføre verv i innstillings- og tilsettingsråd 4 Taushetsplikt 5 Kvalifikasjonsprinsippet i staten Kapitel. 2 TILSETTING I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER Del I Tilsettingsorgan 6 Tilsettingsutvalget fullmakter 7 Sammensetning av Tilsettingsutvalget Del II Kunngjøring 8 Kunngjøring av ledige stillinger 9 Tilsetting uten kunngjøring 10 Kunngjøringens innhold 11 Vilkår for ny kunngjøring Del III Innstilling 12 Behandling av søknader 13 Sakkyndig bedømmelse 14 Innstillingsutvalget 15. Saksgang ved innstilling av søkere Del IV Tilsetting 16 Behandling i Tilsettingsutvalget 17 Overgang fra midlertidig til fast tilsetting 18 Unntak for behandling i tilsettingsutvalget 19 Melding om tilsetting Kapittel 3 TILSETTING I TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER Del I Tilsettingsråd 20 Tilsettingsråd fullmakter 21 Sammensetting av høgskolens tilsettingsråd 1

2 Del II Kunngjøring 22 Kunngjøring av ledige stillinger 23 Overgang fra midlertidig til fast tilsetting 24 Unntak fra kunngjøring av stillinger 25 Kunngjøringens innhold 26 Vilkår for ny kunngjøring Del III Behandling av søknader og innstilling 27 Behandling av søknader 28 Innstillingsråd for teknisk-administrative stillinger 29 Saksgang ved innstilling av søkere DEL IV Tilsetting 30 Behandling i Tilsettingsrådet 31 Unntak for behandling i Tilsettingsrådet 32 Melding om tilsetting Kapittel 4. TILSETTING I LEDERSTILLINGER 33 Tilsettingsmyndighet Del I Kunngjøring 34 Kunngjøring av ledige stillinger 35 Unntak fra kunngjøring av stillinger 36 Kunngjøringens innhold 37 Vilkår for ny kunngjøring Del II Behandling av søknader og innstilling 38 Saksgang ved innstilling av dekan 39 Saksgang ved innstilling av høgskoledirektør 40 Saksgang ved innstilling av administrative lederstillinger 41 Vurdering av søkere 42 Melding om tilsetting Kapitel 5 TILSETTING I STIPENDIATSTILLINGER 43 Tilsetting 44 Kunngjøring av stillinger i Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo 45 Behandling av søknader Kapitel 6 FELLES BESTEMMELSER 46 Beregning av tjenestetid 47 Ordensstraff 48 Oppsigelse, suspensjon, avskjed og ordenstraff 49 Klage over vedtak om avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff 50 Arbeidstid 2

3 51 Velferdspermisjoner 5 2 Permisjoner i forbindelse med opplæring, overgang til annen stilling og utdanning 53 Permisjon for å overta annen stilling 54 Ferielister 55 Attest 56 Ikrafttredelse og revisjon Kapitel. 1 GENERELT 1 Reglementets virkeområde Dette reglementet gjelder alle stillinger der tilsettingsmyndigheten er tillagt Kunsthøgskolen i Oslo og som omfattes av Tjenestemannsloven og Universitets- og høgskoleloven. I samsvar med 1 L i Forskrift til tjenestemannsloven gjelder ikke reglementet for gjesteforelesere, eksterne veiledere og øvingslærere med mindre enn 37,5 prosent av full stilling, sensorer og arbeidstaker som gjør tjeneste på pensjonistvilkår. 2 Habilitet Samme person bør av habilitetshensyn ikke sitte i både innstillings- og tilsettingsorgan. Dette gjelder ikke når rektor deltar i innstilling av dekaner og direktør. En medarbeider skal selv vurdere egen habilitet når vedkommende får tildelt saken og med en gang vedkommende får kunnskap om forholdene det kan stilles habilitetsspørsmål ved. Ansatte skal melde fra til Seksjon for personal og organisasjon hvis: medarbeideren mener at hun/han er inhabil i saken medarbeideren er i tvil om spørsmålet om egen habilitet medarbeideren bør forstå at det er grunn til å stille spørsmål ved hans/hennes habilitet medarbeideren bør forstå at media eller en part kan komme til å stille spørsmål ved hans/hennes habilitet andre har reist habilitetsinnsigelse i saken Seksjon for personal og organisasjon tar stilling til og avgjør spørsmålet om inhabilitet. 3 Plikt til å ta imot og utføre verv i innstillings- og tilsettingsorgan Deltakelse i innstillings- og tilsettingsorgan er en tjenesteplikt. Medlemmene av organet kan ikke hindre vedtak ved å utebli fra behandlingen eller nekte å underskrive møteprotokoll. 4 Taushetsplikt Taushetsplikt praktiseres i henhold til forvaltningsloven 13. Det betyr at medlemmer av innstillings- og tilsettingsorganet og andre som behandler tilsettings- og personalsaker plikter å forhindre at andre får adgang eller kjennskap til: 1) det som han/hun i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold 3

4 eller 2) det som vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår 5 Kvalifikasjonsprinsippet i staten Kunsthøgskolen i Oslo skal tiltrekke seg og tilsette den beste kvalifiserte søkeren for stillingen. I vurdering av hvem som er best kvalifisert, skal det legges vekt på søkerens utdanning, yrkeserfaring og personlig egnethet, slik kvalifikasjonskravene er beskrevet i kunngjøringen for den aktuelle stillingen. Kapitel 2 Tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger Del I Tilsettingsorgan 6 Tilsettingsutvalget fullmakter 1. Tilsettingsutvalget foretar tilsettinger i alle undervisnings- og forskerstillinger. jf tjml. 5 nr. 1. og uhl 6-3. p.1. Unntaket er midlertidige tilsettinger for opp til ett år. 2. Tilsettingsutvalget fatter vedtak i saker om permisjoner over 6 måneders varighet, ordensstraff, suspensjon, oppsigelse og avskjed, jf tjml 17 nr 3. Seksjon for personal og organisasjon saksbehandler, kvalitetssikrer og utarbeider forslag til vedtak før saken sendes tilsettingsmyndigheten. 3. Vedtak om opprykk fattes av Tilsettingsutvalget etter Forskrift om ansettelse og opprykk i forsknings- og undervisningsstillinger. 7 Sammensetning av Tilsettingsutvalget 1. Tilsettingsutvalg etableres av styret i følge uhl 6-3 p.1. Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger består av seks personer og skal ha følgende sammensetning, jf styrevedtak. rektor med prorektor som varamedlem - leder direktør - fast medlem ett fast styremedlem med vara fra faste styremedlemmer en studentrepresentant for ett år med fast vara - oppnevnt av Studentråd 2 representanter fra undervisnings- og forskningspersonale for to år med fast vara oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Rektor leder møte i Tilsettingsutvalget. Personalsjef, eller den som får delegert ansvar fra personalsjefen, er sekretær for Tilsettingsutvalget. Del II Kunngjøring 8 Kunngjøring av ledige stillinger 1. Hovedregelen er at ledige stillinger skal kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse, jf tjml Undervisnings- og forskerstillinger i UH sektoren kunngjøres normalt som faste stillinger. Stillinger der skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet, jf. uhl 6-4 nr. 1 j., kan kunngjøres som åremålsstillinger. 3. Dekan utarbeider forslag til utlysningstekst. Den forelegges innstillingsutvalget til 4

5 uttalelse. Hovedtillitsvalgte får tilsendt forslag til utlysningstekst til uttalelse fra Seksjon for personal og organisasjon med 3 arbeidsdagers merknadsfrist, jf Hovedavtalen i staten 21 nr. 3. Utlysningsteksten skal godkjennes av Tilsettingsutvalget for faglige stillinger. I henhold til Hovedtariffavtalen i staten (HTA) p.1 er det drøftingsplikt på lønnsplassering for den/de kunngjorte stillingene. 4. Stillinger skal kunngjøres på Kunsthøgskolens og NAVs nettsider. Interne kunngjøringer legges ut på Kunsthøgskolens intranett. De kan også kunngjøres i dagspressen, aktuelle fagtidsskrifter, fagforeningstidsskrifter, aktuelle nettsteder, etc., dersom dette er hensiktsmessig. Dekan fastsetter hvor den enkelte stilling skal kunngjøres. Søknadsfristen skal være minimum tre uker fra stillingen er publisert. 9 Tilsetting uten kunngjøring 1. Unntak fra hovedregelen i tjml 2, om at ledige undervisnings- og forskningsstillinger skal kunngjøres offentlig, kan skje i følgende tilfeller: Personalsjef, i samarbeid med leder for avdeling, kan bestemme at kunngjøring unnlates når vikarer og andre midlertidige tjenestemenn skal tilsettes for inntil ett år, jf tjml 6 nr 2 c. Grunnlaget for midlertidighet skal baseres på tjml 3.2.a-c Ved tilsetting i eksternt finansiert stilling når særskilte grunner taler for det, jf 2 nr 4 i forskrift til tjenestemannsloven. Tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøringkalling reguleres i universitets- og høyskoleloven 6-3 (4) og forskrift til tjenestemannsloven 2 nr.5, og foretas av styret. Slik tilsetting kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette. Særlige grunner til å bruke kalling står presisert i styrevedtak 27/13. a.styret er innstilt på unntaksvis å bruke prinsippet kalling ved tilsetting i faglige stillinger i de særlige tilfeller hvor vedkommendes kompetanse er ubestridt og kalling vil være det virkemiddel som kan sikre Kunsthøgskolen denne kompetansen. Styret vil legge seg på en forsiktig og restriktiv praktisering av ordningen. b. Kalling bør fortrinnsvis brukes i tilsetting i 20% åremålsstillinger (professornivå). c. Styret forutsetter at det til grunn for kallingen ligger en godkjent stillingsbetenkning og utlysningstekst (godkjent av Tilsettingsutvalget). d. Det forutsettes at saksfremlegg er saklig begrunnet i henhold til loven. 10 Kunngjøringens innhold 1. Kunngjøringsteksten skal tilfredsstille nasjonale krav for den aktuelle stilling ihht Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstilling og Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. 2. Tydelig beskrivelse av stillingen og arbeidsoppgaver med nærmere presisering av faget og ansvarsområde, særlige plikter og kvalifikasjonskrav og andre forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen. Stillingsomtalen må utformes slik at søkere og sakkyndig komité gis klare holdepunkter for hvilken vekt som skal tillegges ulike sider ved søkerens kvalifikasjoner. 3. Kunngjøringsteksten skal inneholde tydelige krav til søker om hvordan kompetanse 5

6 skal dokumenteres og at søknaden må vedlegges en fortegnelse over alle arbeider, attester, vitnemål og annen dokumentasjon som skal legges til grunn for behandlingen av søknaden. For tilsetting i stilling som professor/dosent skal søknad og alle vedlegg, inklusiv maksimum 15 arbeider, sendes i fire eksemplarer. For tilsetting i andre undervisnings- og forskerstillinger skal søknad og alle vedlegg, inklusiv maksimum 10 arbeider, sendes i fire eksemplarer. Det skal angis i hvilket format dokumentasjon av arbeider kan ha. 4. Det skal komme tydelig fram at søknaden skal behandles av sakkyndig komite og at denne vil kun basere seg på materiale innsendt innen søknadsfristen. 5. For åremålsstillinger skal det angis 6 år. Unntaksvis kan en åremålsstilling utlyses for 4 år. 6.Kunngjøringen skal generelt minst inneholde: opplysning om virksomhetens navn og om arbeidssted pt beskrivelse av stillingen, tittel og arbeids- og ansvarsområder krav til kvalifikasjoner For tilsetting ved Kunsthøgskolen forutsettes at søkere har eller tilegner seg basiskunnskaper i norsk. Ved tilsetting i enkelte stillinger kan det kreves norskkunnskaper utover dette nivå. presisering av at administrasjonsspråket er norsk opplysning om at tilsettingen skal være tidsbegrenset ved åremålstilsetting skal det oppgis om tilsettingsperiode er på 4 eller 6 år opplysning om tilsettingen er en heltids- eller deltidsstilling opplysning om at det kan bli aktuelt med prøveforelesning /prøveundervisning opplysninger om lønnsvilkår og innskudd i Statens pensjonskasse opplysning om tilsettingsmyndighet opplysning om stillingsinnehaveren plikter å gjennomgå opplæring og andre spesielle krav til stillingen hvis dette er aktuelt opplysning om søknadsfristen angivelse av hvem som kan gi nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsmiljøet opplysning om at det vil være mulighet for tidsbegrenset tilsetting dersom det ikke melder seg søker som er fullt kvalifisert for fast stilling Hvis det ene kjønn er klart underrepresentert innen den aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområde, skal de som er av dette kjønn spesielt inviteres til å søke. Se også Hovedavtalen i staten 21 nr 3 og Statens Personalhåndbok (SPH punkt 8.21). opplysning om at alle kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal og etnisk bakgrunn oppfordres til å søke opplysninger om at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste, jf lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offl) Vilkår for ny kunngjøring 1. En stilling kan lyses ut på nytt etter forslag fra dekan dersom det har meldt seg få kvalifiserte søkere, eller når forholdene for øvrig har endret seg vesentlig, og det kan forventes at en ny utlysning kan endre dette. 2. Stillingen skal kunngjøres på nytt dersom tilsettingsorganet eller dekan ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i utlysningsteksten på vesentlige punkt. Del III Innstilling 12 Behandling av søknader 6

7 1. Hvorvidt opplysninger om en søker kan unntas den offentlige søkerlisten, dersom vedkommende anmoder om det, må vurderes særskilt for hver kunngjorte stilling. Dette må sees i forhold til den enkeltes søkers behov for å bli skjermet, viktigheten av stillingen og samfunnets interesser. Anmodninger om unntak fra offentlig søkeliste saksbehandles og besluttes etter gjeldende regelverk og praksis på tilsvarende saker av Seksjon for personal og organisasjon. Dersom anmodningen ikke kan imøtekommes skal søkeren få beskjed umiddelbart slik at vedkommende kan få anledning til å trekke søknaden. 2. Den enkelte søker får tilsendt utvidet søkerliste etter forespørsel. Listen er underlagt taushetsplikt, jf. fvl kap 5 og offl Sakkyndig bedømmelse 1. Det skal benyttes sakkyndig bedømmelse i tilsettingsprosessen for undervisnings- og forskerstillinger. I henhold til uhl 6-3 nr 3 skjer tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger på grunnlag av sakkyndig bedømmelse ut fra kunngjøringen og de nasjonale retningslinjer/forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger. 2. Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger oppnevner det sakkyndige utvalget etter forslag fra avdelingens innstillingsutvalg og godkjenner leder for bedømmelseskomiteen blant komiteens medlemmer. 3. Regler for sammensetting av sakkyndig komite er fastsatt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger. Når uttalelse fra de sakkyndige foreligger, sendes den til søkerne med 14 dagers merknadsfrist. 4. Sakkyndig komité skal gi en oversikt over og vurdering av søkernes kvalifikasjoner for stillingen ut fra utlysningsteksten og skrive en uttalelse som tydelig avklarer om søkeren er kvalifisert for stillingen eller ikke. Alle søkere som anses kvalifisert skal gis egen omtale og rangeres. Ved dissens om rangering i komiteen kan dissenser om rangering angis i sakkyndig vurdering. For øvrig vises til «Veiledning for sakkyndig bedømmelse for undervisnings- og forskerstillinger ved Kunsthøgskolen i Oslo». 5. Alle medlemmer av sakkyndige komiteer skal beherske norsk/svensk/dansk med mindre alt materiale fra samtlige søkere som skal bedømmes foreligger på engelsk, jf Kunsthøgskolens språkpolitikk. 6. Ved tilsetting i vikariat eller midlertidig tilsetting med inntil ett års varighet, kan sakkyndig vurdering utelates dersom vedkommende ansettes som høgskolelektor/høgskolelærer. 14. Innstillingsutvalget 1. Avdelingens innstillingsutvalg skal ha følgende sammensetning: dekan - fast leder av Innstillingsutvalget ansatt i undervisnings- og forskerstilling innen det aktuelle fagområdet (varierer fra sak til sak) kan oppnevnes som ekstra medlem av dekan en representant for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - oppnevnt av styret for 2 år, med fast vara en tjenestemannsrepresentant - oppnevnt av fagorganisasjonene for 2 år, med fast vara en studentobservatør oppnevnt for 1 år av Studentutvalget, med fast vara 2. Innstillingsutvalget ledes av dekan som nærmeste foresatte tjenestemyndighet. Oppnevning av representant for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til Innstillingsutvalget skjer etter forslag fra dekan. 7

8 3. Avdelingens Innstillingsutvalg utgjør intervjugruppen og organiserer eventuell prøveforelesning/undervisning. Dekan kan velge å utvide intervjugruppen med ekstra kompetanse som har talerett men ikke stemmerett. 4. Dekan avgir innstilling som sendes til godkjenning i Innstillingsutvalget. Innstillingen kvalitetssikres av Seksjon for personal og organisasjon før saken legges frem i Tilsettingsutvalget. 5. Ved dissens skal flertalls- og mindretallsinnstilling følge saken til tilsettende myndighet. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 15 Saksgang ved innstilling av søkere 1 De søkerne som etter de sakkyndiges vurdering synes best kvalifiserte, skal innkalles til intervju og eventuelt prøveforelesning/undervisning jf. uhl 6-3 (3). 2 Innstillingsutvalget skal innhente referanser om de søkerne som synes best kvalifisert. Opplysningen som framkommer skal nedtegnes i innstillingen. 3. Dersom det blant kvalifiserte søkere til en stilling er noen som oppgir å være funksjonshemmet/yrkeshemmet, og enten er eller blir uten arbeid, skal det alltid innkalles minst en slik søker til intervju før det gis innstilling, jf forskrift til tjml Dersom det er kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn til en stilling, bør det alltid innkalles minst en slik søker til intervju, jf intensjonene i Fornyingsadministrasjons og kirkedepartementets handlingsplan om rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til statlig sektor. jf PM 2004:12 (se også SPH punkt og ). 5. Dersom det er flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal vanligvis tre søkere innstilles i den rekkefølge avdelingens innstillingsutvalg mener at søkerne bør komme i betraktning. Det skal gis en skriftlig uttalelse om den enkelte innstilte søkeres kvalifikasjoner og egnethet for stillingen sett på bakgrunn av kunngjøringsteksten. Innstillingen skal bygges på vurderinger gitt av sakkyndig komite, intervju, prøveforelesning/prøveundervisning og innhentede referanser. Minst to referanser skal sjekkes og opplysningene, som fremkommer av referanseintervju, skal nedtegnes. Innstillingen skal gi en begrunnelse for den rekkefølge de innstilte søkerne er satt opp i. Ved dissens, se Likestillingsprinsippet samt minoritetsaspektet belyses i eget avsnitt i innstillingen. 7. Søkernes rettigheter i forhold til innsyn i tilsettingssaker er regulert i forskrift av til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften), bl.a. retten til å få innsyn i innstillingen. Del IV Tilsetting 16 Behandling i Tilsettingsutvalget 1. Tidsrommet mellom innstilling og vedtak om tilsetting skal være minimum 1 uke. Forberedelse av saker, som skal behandles i Tilsettingsutvalget, utføres i samråd med Seksjon for personal og organisasjon. Seksjon for personal og organisasjon har sekretæransvar i Tilsettingsutvalget og administrerer både utsendelse av sirkulasjonssaker og møter i utvalget. Personalsjef fremmer saker til Tilsettingsutvalget. 2. Behandling av tilsettinger foregår som regel i møte. Dersom alle tilsettingsutvalgets medlemmer er enige, kan saken behandles som postsak. Dersom ett av tilsettingsutvalgets medlemmer krever det, skal saken behandles i møte. 8

9 Tilsettingsutvalget er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 3. Det skal føres protokoll over forhandlingene i tilsettingsutvalget med oversikt over hvordan den enkelte har stemt. I protokollen inntas alle vedtak med angivelse av dissenser. Mindretallets må selv formulere sine dissenser, og belyse sine standpunkter, som deretter skrives inn som protokolltilførsel. 4. Ved uenighet om en tilsettingssak, kan medlem av tilsettingsutvalget kreve at saken avgjøres av styret i henhold til tjml 5, nr. 3. Krav om dette må skriftlig fremsettes og grunngis i det møte hvor tilsettingssaken behandles. 5. Vil tilsettingsutvalget tilsette en som ikke er innstilt, skal det be om en skriftlig uttalelse om vedkommende fra den/de som innstiller. Også et mindretall i tilsettingsutvalget kan be om slik uttalelse. Hvis den/de som innstiller, likevel ikke vil innstille vedkommende, og tilsettingsutvalget fastholder sin mening, skal saken avgjøres av styret selv. Bare én av dem som er innstilt, eller den som tilsettingsutvalget vil tilsette, kan da tilsettes, jf. tjml. 4 nr.5 og uhl Når styret tilsetter gjelder ikke tjml. 4-5 nr 3. og 5 nr 3. Dersom det er uenighet om tilsetting avgjøres saken av styret. 17 Overgang fra midlertidig til fast tilsetting En midlertidig tilsatt tjenestemann, tilsatt etter offentlig kunngjøring når vanlig tilsettingsprosedyre er fulgt og der det er oppgitt mulighet for fast tilsetting i kunngjøringsteksten, kan tilsettes fast av tilsettingsorganet uten ny kunngjøring og behandling i innstillende organ. Denne bestemmelsen gjelder ikke åremålsansatte. 18 Unntak for behandling i tilsettingsutvalget 1. Tilsetting for kortere tid enn ett år anmodes av den enkelte dekan, jf. tjml 6 c. og kan kun brukes for midlertidige stillinger jf. tjml 3.2 a, b og c og Forskrift til tjml 2 p.4. Tilsettinger behandles administrativt i samarbeid med Seksjon for personal og organisasjon, som blant annet kvalitetssikrer tilsettingshjemmel, lønnsplassering og stillingskode. Midlertidige tilsettinger for periode under ett år skal være godkjent av høgskoledirektør (med personalsjef som vara). 2. Dersom tilsettingsforholdet ønskes forlenges, eller avdeling anmoder om utvidelse av stillingsbrøk, må vanlig tilsettingsprosedyre følges og saken behandles i Tilsettingsutvalget. 3. I de tilfellene hvor ordinære prosedyrer for kunngjøring, innstilling og tilsetting fravikes innenfor rammene av personalreglementet, gjelder likevel de ordinære kvalifikasjonskravene for de respektive stillingsgruppene. 19 Melding om tilsetting 1. Ved tilsetting gis den som tilsettes skriftlig melding om tilsettingen. Det inngås en skriftlig avtale i samsvar med arbeidsmiljøloven (AML) Avtalen skal inneholde orientering om de lover, instrukser og reglementer som gjelder for tjenesten. Hjemmel for tidsbegrenset tilsetting skal framgå i arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen må videre inneholde en orientering om prøvetid dersom tjenestemannen tilsettes på prøve, og denne må bekreftes skriftlig av søker, jf. tjml 8, nr. Også for arbeidsforhold av lite omfang som nevnt i tjml 6, pkt. 2 e, gis skriftlig melding. Arbeidsavtaler skal være i samsvar med AML

10 2. Alle søkere skal underrettes om at stillingen er besatt når den tilsatte har bekreftet at stillingen mottas, jf. fvl 27, 1. ledd. Underretningen skal inneholde navnet på den som er tilsatt i stillingen. 3. Den som tilsettes gis en svarfrist på minimum én uke. Kapittel 3. TILSETTING I TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER Del I Tilsettingsråd 20 Tilsettingsråd - fullmakter 1. Tilsettingsrådet foretar tilsettinger i alle ordinære teknisk-administrative stillinger. jf tjml. 5 nr.1. Unntaket er midlertidige tilsettinger for opp til ett år. 2. Tilsettingsrådet fatter vedtak i saker om permisjoner over 6 måneders varighet, ordensstraff, suspensjon, oppsigelse og avskjed, jf tjml 17 nr 3. Seksjon for personal og organisasjon saksbehandler, kvalitetssikrer og utarbeider forslag til vedtak før saken sendes tilsettingsmyndigheten. 21 Sammensetting av høgskolens tilsetingsråd 1. Høgskolens tilsettingsråd, jf. tjml. 5 nr.2, i teknisk-administrative stillinger skal ha følgende sammensetning: høgskoledirektør - leder av tilsettingsrådet personalsjef en representant for arbeidsgiver to tjenestemannsrepresentanter fra teknisk-administrativt personale oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene 2. Tjenestemannsrepresentantene og arbeidsgiverrepresentantene skal ha vararepresentanter. Tjenestemannsrepresentantene utpekes av organisasjonene, vara for arbeidsgiverrepresentantene utpekes av høgskoledirektøren. Alle representanter for arbeidsgiver og arbeidstaker sitter for 2 år om gangen. 3. Høgskoledirektøren er leder av Tilsettingsrådet. Seksjon for personal og organisasjon administrerer møter i Tilsettingsrådet, forbereder saker som sendes til behandling i Tilsettingsrådet og har sekretariatfunksjon. Del II Kunngjøring 22 Kunngjøring av ledige stillinger 1. Ledige stillinger skal ordinært kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse, jf tjml Leder ved den enkelte seksjon/avdeling utarbeider forslag til utlysningstekst. Forslag til utlysningstekst sendes videre av Seksjon for personal og organisasjon for uttalelse til hovedtillitsvalgte med 3 arbeidsdagers svarfrist, jf Hovedavtalen i staten 21 nr. 3. I henhold til Hovedtariffavtalen i staten (HTA) nr. 1 er det drøftingsplikt på lønnsplassering for den/de kunngjorte stillingene. Utlysningsteksten skal godkjennes av tilsettingsrådet som skal tilsette i saken. 10

11 3. Stillinger skal kunngjøres på Kunsthøgskolens og NAVs nettsider. De kunngjøres også i dagspressen, aktuelle fagtidsskrifter, fagforeningstidsskrifter, aktuelle nettsteder, etc., dersom dette er hensiktsmessig. Avdelingen /seksjonen fastsetter hvor den enkelte stilling skal kunngjøres. Søknadsfristen skal være minimum to uker fra de er publisert. 23 Overgang fra midlertidig til fast tilsetting En midlertidig tilsatt tjenestemann, tilsatt etter offentlig kunngjøring og vanlig tilsettingsprosedyre, kan tilsettes fast av tilsettingsorganet uten ny kunngjøring og behandling av innstillende myndighet dersom mulighet for fast tilsetting var nevnt i den opprinnelige kunngjøringen. 24 Unntak fra kunngjøring av stillinger Kunngjøring kan unnlates når vikarer og andre midlertidige tjenestemenn skal tilsettes for kortere tid enn ett år, og ved tilsetting i eksternt finansiert stilling når særlige grunner taler for det. jf tjml 2, 6 nr 2 c, og 2 nr 4 i forskrift til tjenestemannsloven. 25 Kunngjøringens innhold Kunngjøringen skal minst inneholde: opplysning om virksomhetens navn og om arbeidssted pt beskrivelse av stillingen, tittel og forventede arbeids og ansvarsområde krav til kvalifikasjoner opplysninger om at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste, jf Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 25. presisering av at administrasjonsspråket er norsk opplysning om tilsettingen skal være fast eller tidsbegrenset opplysning om stillingsprosent opplysning om stillingsinnehaveren plikter å gjennomgå opplæring opplysninger om lønnsvilkår og innskudd i Statens pensjonskasse opplysning om tilsettingsmyndighet opplysning om søknadsfristen angivelse av hvem som kan gi nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsmiljøet Hvis det ene kjønn er klart underrepresentert innen den aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområde, skal de som er av dette kjønn spesielt inviteres til å søke, jf Hovedavtalen i staten 21 nr 3 og Statens Personalhåndbok (SPH punkt 8.21). opplysning om at alle kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal og etnisk bakgrunn oppfordres til å søke 26 Vilkår for ny kunngjøring 1. En stilling kan lyses ut på nytt dersom det har meldt seg få kvalifiserte søkere, eller når forholdene for øvrig har endret seg vesentlig, og hvor det kan forventes at en ny utlysning kan endre dette. 2. Stillingen skal kunngjøres på nytt dersom tilsettingsmyndigheten eller seksjonssjef/dekan ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i utlysningsteksten på vesentlige punkt. 11

12 Del III Behandling av søknader og innstilling 27 Behandling av søknader 1. Hvorvidt opplysninger om en søker kan unntas den offentlige søkerlisten, dersom vedkommende anmoder om det, må vurderes særskilt for hver kunngjorte stilling, og må sees i forhold til den enkeltes søkers behov for å bli skjermet, viktigheten av stillingen og samfunnets interesser. Anmodninger om unntak fra offentlig søkeliste saksbehandles etter gjeldende regelverk av Seksjon for personal og organisasjon. Dersom anmodningen ikke kan imøtekommes skal søkeren få beskjed umiddelbart slik at vedkommende kan få anledning til å trekke søknaden. 2. Den enkelte søker får tilsendt utvidet søkerliste etter forespørsel. Listen er underlagt taushetsplikt, jf. fvl kap. 5 og offl Innstillingsråd for teknisk- administrative stillinger 1. Det skal foretas intervju ved tilsettinger i teknisk administrative stillinger. Leder av Innstillingsrådet i samråd med andre medlemmer foreslår de kandidater som synes å være best kvalifiserte til intervju. Interne søkere som er vurderes kvalifiserte skal alltid innkalles til intervju. 2. Nærmeste foresatte tjenestemyndighet leder Innstillingsrådet som har følgende sammensetting, jf. tjml. 4 nr.2: leder (seksjonssjef/dekan) representant for administrasjon oppnevnt av leder representant for de tilsatte, utpekt av organisasjonene i fellesskap leder kan oppnevne en ekstra fagperson blant tilsatte eller dekan som da vil representere tjenestemenn 3. Nærmeste foresatte tjenestemyndighet er sekretær for Innstillingsrådet og avgir innstilling. Innstillingen skal godkjennes av Innstillingsrådet og kvalitetssikres av Seksjon for personal og organisasjon før den legges frem i Tilsettingsrådet. Ved dissens skal flertallsinnstilling og mindretallsinnstilling saken til Tilsettingsrådet. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 29 Saksgang ved innstilling av søkere 1. Dersom det er flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal vanligvis tre søkere innstilles i den rekkefølge Innstillingsrådet mener at søkerne bør komme i betraktning, jf. tjml. 4 nr.4. Innstillingen, eller forslag til innstilling, skal være begrunnet. Minst to referanser skal sjekkes og opplysningene, som fremkommer av referanseintervju og eventuelle tester skal nedtegnes. 2. Søkernes rettigheter i forhold til innsyn i tilsettingssaker er regulert i Forskrift av til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften), bl.a. retten til å få innsyn i innstillingen. 3. Dersom det blant kvalifiserte søkere til en stilling er noen som oppgir å være funksjonshemmet/yrkeshemmet og enten er eller blir uten arbeid, skal det alltid innkalles minst en slik søker til intervju før det gis innstilling, jf forskrift til tjml 9, 1 ledd. 12

13 4. Dersom det er kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn til en stilling, bør det alltid innkalles minst en slik søker til intervju, jf intensjonene i Fornyingsadministrasjons og kirkedepartementets handlingsplan om rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til statlig sektor. jf PM 2004:12 (se også SPH punkt og ). Likestillingsprinsippet samt minoritetsaspektet belyses i eget avsnitt i innstillingen. 5. Innstillingsrådet kan bestemme om det skal gjennomføres tester av dem som kalles inn til intervju. DEL IV Tilsetting 30 Behandling i Tilsettingsrådet 1. Tidsrommet mellom innstilling og vedtak om tilsetting skal være 1 uke. 2. Saksforberedelsene av saker som skal behandles i Tilsettingsrådet utføres i samråd med Seksjon for personal og organisasjon. Seksjon for personal og organisasjon har sekretæransvar i Tilsettingsrådet og administrerer både utsendelse av sirkulasjonssaker og møter. Personalsjef fremmer saker til Tilsettingsrådet. 3. Behandling av tilsettinger foregår som regel i møte. Dersom alle tilsettingsrådets medlemmer er enige, kan saken behandles som postsak. Ved dissens mht vedtak, eller dersom ett av tilsettingsrådets medlemmer krever det, skal saken behandles i møte. Vedtak treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 4. Det skal føres protokoll over forhandlingene i Tilsettingsrådet. I protokollen inntas alle vedtak med angivelse av mulige dissenser. Mindretallet må selv formulere sine dissenser, og belyse sine standpunkter ved protokolltilførsel. Disse vurderingene er unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven Når det i tilsettingsråd er dissens om tilsettingen, kan et medlem kreve at tilsettingssak avgjøres av styret i medhold av tjenestemannslovens 5, nr. 3. Krav om dette må skriftlig fremsettes og grunngis i det møte hvor tilsettingssaken behandles. Når styret tilsetter, gjelder ikke tjenestemannslovens 5, nr. 3, jf uhl Vil tilsettingsrådet tilsette en som ikke er innstilt, skal det be om en skriftlig uttalelse om vedkommende fra den/de som innstiller. Også et mindretall i tilsettingsrådet kan be om slik uttalelse. Hvis den/de som innstiller, likevel ikke vil innstille vedkommende, og tilsettingsrådet fastholder sin mening, skal saken avgjøres av styret selv. Bare én av dem som er innstilt, eller den som tilsettingsrådet vil tilsette, kan da tilsettes, jf. tjml. 4 nr.5 og uhl Unntak for behandling i Tilsettingsrådet 1. Tilsetting av teknisk og administrativt personale for periode kortere enn ett år anmodes av den enkelte administrative leder, jf tjml 6 c. Tilsettinger behandles administrativt og utarbeides av lederen i samråd med Seksjon for personal og organisasjon, som blant annet kvalitetssikrer tilsettingshjemmel, lønnsplassering og stillingskode. Midlertidige tilsettinger for periode under ett år skal også være godkjent av enten høgskoledirektør (med personalsjef som vara) og begrunnet i tjml 3.2 a-c eller Forskrift til tjml 2 p Dersom tilsettingsforholdet forlenges eller avdelingen/seksjonen anmoder om utvidelse av stillingsbrøk, må vanlig tilsettingsprosedyre følges og saken behandles i Tilsettingsrådet. 13

14 32 Melding om tilsetting 1. Ved tilsetting gis den som tilsettes skriftlig melding om tilsettingen. Det inngås en skriftlig avtale i samsvar med arbeidsmiljøloven Avtalen skal inneholde orientering om de lover, instrukser og reglementer som for gjelder for tjenesten. Hjemmel for tidsbegrenset tilsetting skal framgå i arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen må videre inneholde en orientering om prøvetid dersom tjenestemannen tilsettes på prøve, denne må bekreftes skriftlig av søker, jf. tjml 8, nr. 1. Også for arbeidsforhold av lite omfang som nevnt i tjenestemannslovens 6, pkt. 2 e, gis skriftlig melding. 2. Den som tilsettes gis en svarfrist på minimum én uke. 3. Alle søkere skal underrettes om at stillingen er besatt når den tilsatte har bekreftet at stillingen mottas, jf. fvl 27, 1. ledd. Underretningen skal inneholde navnet på den som er tilsatt i stillingen. Kapittel 4. TILSETTING I LEDERSTILLINGER 33 Tilsettingsmyndighet Styret tilsetter i lederstillinger på grunnlag av innstilling fremmet av høgskoledirektør/rektor eller Innstillingsutvalget. Del I Kunngjøring 34 Kunngjøring av ledige stillinger 1. Ledige stillinger skal ordinært kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse, jf tjml Rektor/høgskoledirektør utarbeider forslag til utlysningstekst. Forslag til utlysningsteksten sendes av Seksjon for personal og organisasjon for uttalelse til hovedtillitsvalgte med 3 arbeidsdagers svarfrist, jf Hovedavtalen i staten 21 nr.3. I henhold til Hovedtariffavtalen i staten (HTA) punkt er det drøftingsplikt på lønnsplassering for den/de kunngjorte stillingene. Utlysningsteksten skal godkjennes av styret som skal tilsette i saken. 3. Stillinger skal kunngjøres på Kunsthøgskolens og NAVs nettsider. De kunngjøres også i dagspressen, aktuelle fagtidsskrifter, fagforeningstidsskrifter, aktuelle nettsteder, etc., dersom dette er hensiktsmessig. Rektor /direktør fastsetter hvor den enkelte stilling skal kunngjøres. Søknadsfristen skal være minimum 2 uker fra de stillingen er publisert. 35 Unntak fra kunngjøring av stillinger Kunngjøring kan unnlates når vikarer skal tilsettes for kortere tid enn ett år når særlige grunner taler for det jf tjml. 2 og 6 nr 2 c. 36 Kunngjøringens innhold Kunngjøringen skal minst inneholde: opplysning om virksomhetens navn og om arbeidssted pt beskrivelse av stillingen, tittel og forventede arbeids og ansvarsområde krav til kvalifikasjoner opplysning om tilsettingen skal være fast eller tidsbegrenset opplysning om stillingsprosent opplysning om tilsettingsmyndighet 14

15 opplysning om stillingsinnehaveren plikter å gjennomgå opplæring angivelse av hvem som kan gi nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsmiljøet opplysninger om lønnsvilkår og innskudd i Statens pensjonskasse opplysning om søknadsfristen Hvis det ene kjønn er klart underrepresentert innen den aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområde, skal de som er av dette kjønn spesielt inviteres til å søke, jf. Hovedavtalen i staten 21 nr 3 og Statens Personalhåndbok (SPH punkt 8.21) opplysning om at alle kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal og etnisk bakgrunn oppfordres til å søke opplysninger om at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste, jf lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offl) 25. presisering av at administrasjonsspråket er norsk 37 Vilkår for ny kunngjøring 1. En stilling kan lyses ut på nytt dersom det har meldt seg få kvalifiserte søkere eller når forholdene for øvrig har endret seg vesentlig, og hvor det kan forventes at en ny utlysning kan endre dette. 2. Stillingen skal kunngjøres på nytt dersom styret eller rektor/direktør ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i utlysningsteksten på vesentlige punkt. Del II Behandling av søknader og innstilling 38 Saksgang ved innstilling av dekan 1. Dersom høgskolen har valgt rektor, skal dekaner tilsettes i henhold til uhl Det etableres et innstillingsutvalg i tråd med uhl 11-3 slik sammensetning: rektor (Innstillingsutvalgets leder) eksternt styremedlem (oppnevnes av styret) direktør representant for ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger ved gjeldende avdeling oppnevnes av styret etter forslag fra ansatte ved avdelingen 1 representant i undervisnings- og forskerstillinger oppnevnes av tjenestemannsorganisasjonene 1 studentrepresentant (oppnevnes av Studentutvalget på den angjeldende avdeling) 2. Rektor leder Innstillingsutvalget og skriver innstilling. Innstillingsutvalget utgjør intervjugruppen og avgir innstilling. Seksjon for personal og organisasjon kvalitetssikrer innstillingen før den legges frem for styret. Ved dissens skal flertalls- og mindretallsinnstilling følge saken til tilsettende myndighet. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 39 Saksgang ved innstilling av høgskoledirektør 1. Dersom høgskolen har valgt rektor, skal høgskoledirektør tilsettes i henhold til uhl Det etableres et innstillingsutvalg i tråd med uhl 11-1 (3). 2. Innstillingsutvalget for tilsetting av høgskoledirektør skal være sammensatt slik: rektor (leder) ett eksternt oppnevnt styremedlem dekan (oppnevnes av styret) seksjonssjef (oppnevnt av styret) 15

16 tre representanter for de tilsatte, utpekt av organisasjonene i fellesskap Studentene skal være representert i Innstillingsutvalget, hvis ikke styret enstemmig bestemmer noe annet. 3. Tilsetting av høgskoledirektør skal skje på grunnlag av innstilling fra et Innstillingsutvalg, jf uhl 11-2, nr. 3. Rektor leder Innstillingsutvalget og skriver innstilling, som godkjennes av utvalget. Seksjon for personal og organisasjon kvalitetssikrer innstillingen før den legges frem for styret. Ved dissens skal flertallsog mindretallsinnstilling følge saken til styret. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 40 Saksgang ved innstilling av administrative lederstillinger 1. Administrative lederstillinger ved Kunsthøgskolen i Oslo tilsettes i henhold til 11-1 p.6 i uhl og tjml 4 og Tilsetting av seksjonssjefer skjer på grunnlag av innstilling fra høgskoledirektør. Innstillingsutvalg for tilsetting av seksjonssjefer skal være sammensatt slik: direktør (leder) dekan (oppnevnes av styret) seksjonssjef (oppnevnt av styret) en representant for ansatte i seksjonen som leder skal tilsettes i oppnevnes av styret etter forslag fra de ansatte i seksjonen en representant for de tilsatte, utpekt av organisasjonene i fellesskap 3. Høgskoledirektør leder Innstillingsutvalg og avgir innstilling. Innstillingen skal sendes til gjennomgang til Innstillingsutvalget. Seksjon for personal og organisasjon kvalitetssikrer innstillingen før den legges frem for styret. Ved dissens skal flertalls- og mindretallsinnstilling følge saken til styret. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 41 Vurdering av søkere 1.Dersom det er flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal det vanligvis innstilles minst tre søkere i prioritert rekkefølge. Det skal gis en skriftlig uttalelse om innstilte søkeres kvalifikasjoner og egnethet for stillingen sett på bakgrunn av kunngjøringsteksten og stillingsbeskrivelsen, samt en begrunnelse for den rekkefølge de innstilte søkerne er satt opp i. Opplysninger av betydning som kommer fram under intervjuet med søkerne, gjennomført referanseintervju, tester og dokumentasjonssjekk skal nedtegnes og vedlegges saksdokumentene. 2.Innstillingsutvalget kan bestemme om det skal gjennomføres tester av dem som kalles inn til intervju. 42 Melding om tilsetting 1. Ved tilsetting gis den som tilsettes skriftlig melding om tilsettingen. Det inngås en skriftlig avtale i samsvar med arbeidsmiljøloven Avtalen skal inneholde orientering om de lover, instrukser og reglementer som for gjelder for tjenesten. Hjemmel for tidsbegrenset tilsetting skal framgå i arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen må videre inneholde en orientering om prøvetid dersom tjenestemannen tilsettes på prøve, og denne må bekreftes skriftlig av søker, jf. tjml 8, nr. 1. Også for arbeidsforhold av lite omfang som nevnt i tjenestemannslovens 6, pkt. 2 e, gis skriftlig melding. 2. Den som tilsettes gis en svarfrist på minimum én uke. 16

17 3. Alle søkere skal underrettes om at stillingen er besatt når den tilsatte har bekreftet at stillingen mottas, jf. fvl 27, 1. ledd. Underretningen skal inneholde navnet på den som er tilsatt i stillingen. Kapitel 5 TILSETTING I STIPENDIATSTILLINGER 43 Tilsetting Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger foretar tilsetting av stipendiater. Tilsetting forutsetter finansiering fra Programstyret for kunstnerisk utviklingsarbeid eller fra Kunsthøgskolens budsjett. 44 Kunngjøring av stillinger i Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo 1. Kunngjøring skal tydeliggjøre forbehold om finansiering og skal være i samsvar med bestemmelser i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. 2. Kunngjøringer skal godkjennes av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger. 45 Behandling av søknader 1. For søknader innenfor Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid oppnevner avdelingen et faglig sammensatt utvalg (evt. Innstillingsutvalg) for vurdering av søkernes prosjektforslag, relevans og bakgrunn for stipendiatprogrammet. Det skrives protokoll fra møtet. De aktuelle kandidatene får mulighet til å bearbeide søknaden i samarbeid med avdelingen. 2. Søknaden sendes minst to eksterne sakkyndige til vurdering. De sakkyndige skal gi hver sin vurdering etter gitte kriterier jf 5.1 i Retningslinjer for Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. 3. På grunnlag av de sakkyndiges vurdering foretar det faglig sammensatte utvalget (evt. Innstillingsutvalget) en endelig vurdering av om kandidatene er kvalifiserte. Det skrives protokoll fra møtet. 4. Dersom ikke alle kvalifiserte skal oversendes, må det faglige sammensatte utvalget/avdelingenes innstillingsutvalg vedta dette. Kapitel 6 FELLES BESTEMMELSER 46 Beregning av tjenestetid 1. Ved beregning av tjenestetid i relasjon til tjml 9 og 10 legges all sammenhengende tjeneste ved Kunsthøgskolen i Oslo (tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole, Statens kunstakademi, Statens teaterhøgskole, Statens operahøgskole og Statens balletthøgskole) til grunn. 2. Dersom hele eller deler av en annen virksomhet overføres til Kunsthøgskolen i Oslo, skal all sammenhengende tjeneste fra den tidligere virksomhet medregnes. 47 Ordensstraff 1. Før ordensstraff ilegges har tjenestemann, i følge tjml. 18, rett til å forklare seg muntlig for den myndighet som skal avgjøre saken, og har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen rådgiver. I tillegg til dette skal tjenestemannen bli kalt inn til samtale hvor man går gjennom saken og hvor tjenestemannen får anledning til å uttale seg. 17

18 2. Skriftlig materiale som ligger til grunn for vedtaket om ordenstraff skal etter at ordensstraffen er slettet, lagres i eget arkiv og være utilgjengelig for andre enn dem som saken direkte vedkommer. 3. Ordensstraffer etter tjml 14 bokstaver a og b slettes etter 3 år. 48 Oppsigelse, suspensjon, avskjed og ordenstraff Vedtak om oppsigelse, suspensjon, avskjed og ordensstraff treffes av tilsettingsorganet for stillingen i tråd med uhl 11-3 og tjml 17 nr Klage over vedtak om oppsigelse, suspensjon, avskjed og ordensstraff 1. Vedtak om oppsigelse, ordensstraff, suspensjon eller avskjed kan påklages i samsvar med reglene i tjml. 19 og fvl 29. Klagen skal fremsettes skriftlig for vedtaksorganet. Klagen avgjøres av departementet når vedtaket er fattet av styret, og ellers av styret selv, jf. uhl 11-3 nr Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf. fvl Arbeidstid Alle tjenestemenn plikter å overholde den arbeidstid som til enhver tid er bestemt for dem. Nærmeste foresatte er forpliktet til å føre kontroll med at de ansatte overholder den fastsatte arbeidstid og at denne utnyttes effektivt. Det vises for øvrig til avtale om fleksibel arbeidstid for ansatte i teknisk-administrative stillinger, og til Retningslinjer for arbeidsplaner for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Nærmeste foresatte har ansvar for at det føres kontroll med underordnedes ferie- og sykefravær. 51 Velferdspermisjoner Nærmeste leder innstiller til vedtak på søknad om velferdspermisjon. Ved avgjørelsen tas det hensyn til både de anførte permisjonsgrunner og arbeidstakerens individuelle behov for slik permisjon. Det vises til HTAs fellesbestemmelser 22. Vedtak fattes av personalsjef. 52 Permisjoner i forbindelse med opplæring, overgang til annen stilling og utdanning 1. Tilsettingsorganet behandler og gjør vedtak om permisjoner fra 6 måneder og oppover. Ansvar for saksbehandling av mindre enn 6 måneders permisjon delegeres til Seksjon for personal og organisasjon, som etter forslag fra nærmeste foresatte tjenestemyndighet fatter vedtak om innvilgelse eller avslag av permisjon. 2. Vurdering av søknader om permisjon skal som utgangspunkt bygge på en avveining mellom søkerens interesser og tjenestemessige hensyn. 3. Permisjon bør, så langt tjenesten tillater det, gis tjenestemann som ønsker å gjennomføre en utdanning eller utføre et arbeid som er av direkte betydning for vedkommendes videre faglige utvikling i høgskolens tjeneste. Permisjon kan være med eller uten lønn. Det vises til særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etterutdanning, kurs mv. (se SPH 9.11). 4. Permisjoner kan, så langt tjenesten tillater det, gis i inntil to år. I særskilte tilfeller kan permisjon gis utover dette. 18

19 53. Permisjon for å overta annen stilling 1. Permisjon for å overta annen stilling i staten kan gis i inntil ett år. Unntaksvis kan slik permisjon forlenges. Tilsvarende permisjon kan gis ved overtakelse av stilling utenfor staten, såfremt arbeidet har faglig tilknytning til det arbeidsområdet vedkommende får permisjon fra. 2. Permisjon for å inneha annen stilling gis med forbehold om at kvalifisert vikar kan skaffes. 54 Ferielister Hver seksjon sørger for at det blir satt opp ferielister i så god tid som mulig, jf. ferieloven 6. Det skal sørges for forsvarlig bemanning til enhver tid. Ferielistene skal godkjennes av nærmeste foresatte eller den han/hun bemyndiger. Tilsvarende gjelder ved senere endringer. 55 Attest Tjenestemann som fratrer sin stilling etter oppsigelse eller avskjed, eller som ber om det, skal få skriftlig attest. I tillegg til lovens minimumskrav etter aml skal det gis opplysninger om hvilke arbeidsområder tjenestemannen har hatt. 56 Ikrafttredelse og revisjon Dette reglementet er stadfestet av.og trådte i kraft etter beslutning av Kunnskapsdepartementet. Hver av partene i virksomheten samt stadfestelsesmyndighetene kan når som helst kreve at reglementet tas opp til revisjon, jf. tjml 23 nr

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

Personalreglement for Mattilsynet

Personalreglement for Mattilsynet Styrende dokument Utarbeidet av: krjep Sist endret: 28.10.2011 Prosess: HR Prosesseier: Jarleif Nordheim Instruks Utgave: 1 ephorte saksnr: 2008/124805-1 Personalreglement for Mattilsynet Vedtatt i Etatssamarbeidsgruppa

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Tjenestemann betyr i dette reglement alle stillingsbetegnelser. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 3-12 gjelder

Detaljer

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet I Postadresse P.boks 8059..-- 0031 Oslo Besøksadre,.,,,,_z.- Hausmam: 23-25 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Internett: Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postm Sentraib(': 24 16 88 0. Telefaks:

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR Pasientskadenemnda PERSONALREGLEMENT FOR PASIENTSKADENEMNDAS SEKRETARIAT (PsN) Innhold Generelt Kunngjøring 3, Innstilling og behandling av søknader m.m. 4. Tilsetting 5. Bergningsregler, ordensstralí,oppsigelse,

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av 9.3.2005 med senere endringer, senest 20.11.2008 Del I Generelt 1 Tjenestemannsloven Lov om statens tjenestemenn av 4. mars

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS REGLER OM TILSETTING I TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER OG UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER KAP I KAP II KAP III KAP 1V KAP V KAP VI KAP VII

Detaljer

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn med følgende merknader: 1.

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

Fullmaktskart ved tilsettinger

Fullmaktskart ved tilsettinger 1.9.2014 Fullmaktskart ved tilsettinger - For ansatte - Universitetet i Oslo Fullmaktskart ved tilsettinger Stillingsgruppe Innstillingsmyndighet Tilsettingsmyndighet Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 13.01.2004 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/143 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002/2004 SAK: TILSETTINGSMYNDIGHET FRA 2004 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Personal- og organisasjonsavdelingen Arkiv nr: 16/04533

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Narvik

Valgreglement for Høgskolen i Narvik Valgreglement for Høgskolen i Narvik Fastsatt av styret ved Høgskolen i Narvik 28. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 9-4 (6) og 9-4 (9). Innhold Kapittel

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo.

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo. Rundskriv 2006/016 Til Politimestrene, sjefene for politiets særorganer, namsfogdene som ligger direkte under Politidirektoratet, riksadvokaten, statsadvokatene, generaladvokaten og grensekommissæren Dato

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004)

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Disse retningslinjer er i samsvar med Retningslinjer for tilsetting i stilling som

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 1 VEDLEGG 2 6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 6.1.1. Tilsetting av felles leder 6.1.1.1 Tilsetting av felles leder på statlige vilkår Kunngjøring skjer ihht de fastlagte statlige bestemmelser, der hovedregelen

Detaljer

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet.

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet. FORSLAG TIL REGLEMENT FOR VITENSKAPELIG ANSATTE 1. Virkeområdet for reglene Reglene gjelder for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som er regulert i eller i medhold av universitets- og

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Tilsettinger Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Mål for økta: Kunne mer om hvordan tilsetting skjer (tilsettingsprosessen) Vite noe om de lover og avtaler som styrer en tilsettingsprosess Hvem

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016 Valgreglement for NMBU... 2 Kapittel

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp.

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp. Saksnr: 201529742-4 Saksbehandler: WMSA Delarkiv: ESARK-0719 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ÅREMÅLSSTILLINGER I BERGEN KOMMUNE Bystyret har i sak 318/04 vedtatt å ta i bruk åremål ved nyansettelser i topplederstillinger

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement er skrevet med svart. Bestemmelser som er gjort etter at disse reglementene ble vedtatt er

Detaljer

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10.

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. 1 Målsetting for Stipendiatprogrammet Det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Dokumentnr: 2-4-2 Dokumentansvarlig Godkjent av Dato Alf-Erlend Vaskinn Adm. direktør 01.09.03; Rev. 2 Hensikt Dokumentet gir retningslinjer for

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler Høringsnotat Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 1. Bakgrunn Da lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) trådte i kraft

Detaljer

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Midlertidig tilsetting Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Hovedregel fast tilsetting Aml 14-9, 1. ledd Arbeidstaker skal ansettes fast Tjml 3 nr. 2 Tjenestemann skal tilsettes

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Forslag av 15.11.2017, godkjent av Tromsø kirkelige fellesråd 07.12.2017 1. FORMÅL Formålet med dette reglementet er å tilsette rett person på rett plass,

Detaljer

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt.

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt. Instruks Ansettelse i nye og ledige stillinger som professor II eller førsteamanuensis ved UiO, kombinert med samtidig ansettelse i hovedstilling ved OUS OUS nivå 1 / Personal Dokument-ID: 2671 Versjon:

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt av styret 23.02.12. 1 Reglementets virkeområde Disse regler gjelder valg av de ansattes representanter i styret. Studentene

Detaljer

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken k Kunst- og designhøgsko(en Bergen Bergen Academy of Art and Design PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bakgrunn for saken Avtjenestemannsloven følger det at alle statlige virksomheter

Detaljer

Reglement for tilsettinger i Strand kommune

Reglement for tilsettinger i Strand kommune 13/4116-17 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune - fastsatt 25.11.15 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune Fastsatt 25.11.2015 Innledning Strand

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Til 1 Personalreglementet gjelder for alle embets- og tjenestemenn i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Detaljer

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Del I: Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement, Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorater og Retningslinjer for vurdering av

Detaljer

Tilsettinger. - utdanningsforbundet

Tilsettinger. - utdanningsforbundet Tilsettinger - utdanningsforbundet 110912 Kjøreregler Konfidensiell behandling Rask tilbakemelding Referanser innhentes ikke uten samtykke Ikke still provoserende, irrelevante, sårende eller unødvendig

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer