ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANSETTELSESFORHOLD I STATEN"

Transkript

1 TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud

2 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet Bør staten ha like bestemmelser som i arbeidsmiljøloven? Forenkling Tilpasning til lokale forhold ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Stillingsvern Ekstern fortrinnsrett Personalreglement Flytteplikt Midlertidig ansettelse Tilsettingsrådet for overtallige 2 onsdag, 17. februar 2016

3 Balanserte og omforente forslag til en lov som kan stå seg over tid Tillit i befolkningen Kompetente medarbeidere God og effektiv virksomhetsstyring God ledelse Sterkt stillingsvern 3 onsdag, 17. februar 2016

4 Ansettelser i staten MÅL: Ansette den best kvalifiserte til stillingen Tillit til prosessen Forenkle Gode rekrutteringsprosesser Forvaltningslovens saksbehandlingsregler Offentlig utlysning konkurranse om stillingene Lovfeste kvalifikasjonsprinsippet Innstilling Ansettelsesmyndighet Ikke klageadgang 4 onsdag, 17. februar 2016

5 Lovutkast - Kvalifikasjonsprinsippet 2. Kvalifikasjonsprinsippet 1) Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes i ledig stilling, med mindre det er gjort unntak i lov eller med hjemmel i lov. 2) Ved vurderingen av hvem som er best kvalifisert, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er fastsatt for den aktuelle stillingen. 3. Utlysning av stilling Ledig stilling i staten skal utlyses offentlig, med mindre annet er fastsatt i forskrift, reglement eller tariffavtale. 5 onsdag, 17. februar 2016

6 Ansettelsesordningen Faktisk hovedregel Kollegiale ansettelsesorgan (ansettelsesråd eller styre) Arbeidsgiver innstiller Forsterker ansettelsesorganets rolle og ansvar: Ordningen med mindretallsanke oppheves Tilsettingsrådet for overtallige oppheves Må vurdere søkere med fortrinnsrett Kan ansette andre enn innstilte søkere (forutsatt en bestemt prosedyre) Andre ansettelsesorgan Departementene Innstillingsråd Administrativ ansettelse: For inntil 6/12 måneder 6 onsdag, 17. februar 2016

7 Personalreglement Mål: 1. Muligheter for lokal tilpasning 2. Utfyller lovens krav 3. Forenklinger Forslag: Reglementer bør fremforhandles som i dag Fjerner ordningen med stadfestelse av KMD Færre forhold skal reglementfestes Midlertidig reglement ved sammenslåinger ERFARINGER: AFI: 54 % oppgir at personalreglement er godt egnet for å oppnå lokal tilpasning. 7 onsdag, 17. februar 2016

8 Prøvetid 6 måneders prøvetid med mindre ansettelsesorganet bestemmer noe annet Prøvetiden kan forlenges hvis arbeidstaker har vært fraværende Oppsigelsestid: en måned Klagerett Ikke adgang til å stå i stilling under domstolsbehandling 8 onsdag, 17. februar 2016

9 Lovutkast 8 - Prøvetid 1) Ved ansettelse gjelder en prøvetid på seks måneder, med mindre ansettelsesorganet har fastsatt noe annet. 2) Prøvetiden kan forlenges dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden. Forlengelsen kan tilsvare perioden for fraværet. Forlengelse kan bare skje når arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen innen prøvetidens utløp. Det er ikke adgang til forlengelse ved fravær som er forårsaket av arbeidsgiver. 3) Arbeidstaker skal få nødvendig veiledning, oppfølging og vurdering av arbeidet i prøvetiden. 4) I prøvetiden kan arbeidstaker sies opp på grunn av manglende tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. 5) Adgangen til oppsigelse etter fjerde ledd gjelder bare dersom arbeidstaker har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om oppsigelse innen prøvetidens utløp. 6) Arbeidstaker som er ansatt med etatsopplæring, kan sies opp hvis opplæringen ikke er fullført på en tilfredsstillende måte. Departementet kan gi forskrift om hvilke kriterier som skal legges til grunn ved vurderingen av om opplæringen er fullført på en tilfredsstillende måte. 9 onsdag, 17. februar 2016

10 Midlertidige ansettelser FORSLAG: Arbeid av midlertidig karakter Vikariater Praksisarbeid og utdanningsstillinger Inntil 6 måneder ved uforutsett behov Sammenhengende midlertidig ansettelse begrenses til 3 år MÅL: 1. Redusere antall midlertidige ansettelser 2. Begrense lengden INNSTRAMMING: i forskrift til tjenestemannsloven i adgangen til åremål Stor grad av harmonisering med arbeidsmiljølovens regler Særlovgivningen UH-sektoren Forsvaret 10 onsdag, 17. februar 2016

11 Lovutkast 9 - Fast og midlertidig ansettelse 1) Arbeidstakere skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås: a) når arbeidet er av midlertidig karakter, b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), c) for praksisarbeid og utdanningsstillinger, eller d) for en periode på inntil seks måneder når det har oppstått et uforutsett behov. 2) Arbeidsgiver i virksomheten skal minst en gang årlig drøfte bruken av midlertidige ansettelser etter bestemmelsene i første ledd med de tillitsvalgte, herunder grunnlaget for og omfanget av slike ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet. 3) Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt. I avtaleperioden gjelder lovens regler om opphør av arbeidsforhold. 4) Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Varselet skal anses for å være gitt når det er kommet fram til arbeidstakeren. Dersom fristen ikke overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned etter at varsel er gitt. 5) Arbeidstaker som er midlertidig ansatt etter første ledd bokstavene a, b eller d, og har sammenhengende ansettelse i virksomheten i mer enn tre år, skal anses som fast ansatt. I slike tilfeller kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforhold til anvendelse. 6) Departementet kan gi forskrift om adgangen til midlertidig ansettelse for praksisarbeid og utdanningsstillinger. Det kan også gis forskrift om adgangen til midlertidig ansettelse eller åremålsstilling ved tjeneste på Svalbard. 11 onsdag, 17. februar 2016

12 Lovutkast 10 - Åremål 1) Åremål kan benyttes når dette følger av lov eller vedtak i Stortinget. 2) Det enkelte departement kan bestemme at øverste leder i en virksomhet skal ansettes på åremål. 3) Fylkesmenn kan ansettes på åremål. 4) Ansettelse på åremål kan foretas når rikets sikkerhet krever det, eller når dette anses nødvendig som følge av overenskomst med fremmed stat eller internasjonal organisasjon. 5) Åremålsperioden kan være inntil seks år. Åremålsansettelse kan bare gjentas én gang for hver arbeidstaker i samme stilling. 6) Arbeidstaker fratrer uten oppsigelse ved åremålsperiodens utløp. 7) Departementet kan gi forskrift om vilkårene for åremålsansettelser. 12 onsdag, 17. februar 2016

13 Lovutkast 11 - Innleie 1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak), er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter 9 første ledd bokstavene a eller b. 2) Arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene i virksomheten som har forhandlingsrett etter lov om offentlige tjenestetvister, kan skriftlig avtale tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. 3) Det kan inngås sentral tariffavtale mellom staten og tjenestemennenes forhandlingsberettigede organisasjoner om unntak fra reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved innleie fra bemanningsforetak. Den generelle beskyttelse av arbeidstakerne må i alle tilfelle respekteres. 13 onsdag, 17. februar 2016

14 Innleie Loven bør bare regulere vilkårene for bruk av innleie fra bemanningsforetak Regler om likebehandling mv. av innleide arbeidstakere reguleres i arbeidsmiljøloven 14 onsdag, 17. februar 2016

15 Flytteplikt Lokaliseringen avgjøres politisk Arbeidstaker har rett til å fortsette arbeidet på nytt sted Arbeidstaker bør ikke ha en ubetinget flytteplikt (f.eks. fra en landsdel til en annen) MÅL: Klargjøre og endre omstridt forvaltningspraksis Forenkle omstillingsprosesser Ordningen med fritak for flytteplikt bortfaller Innenfor pendleravstand må «flytteplikten» avgjøres konkret (som i arbeidslivet forøvrig) 15 onsdag, 17. februar 2016

16 Oppsigelse - virksomhetens forhold Lovforslag: Forskjellige regler for: Fast ansatte 2 år Midlertidige ansatte 4 år Ledere ved anlegg mv.. Tjml. 10: «Arbeidet bortfaller» «Stillingen inndras» 1. Arbeidstaker kan sies opp når oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens forhold 2. En oppsigelse er ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har en annen passende stilling i virksomheten å tilby arbeidstaker. Det skal foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påhviler arbeidstaker Samme vilkår som i arbeidsmiljøloven onsdag, 17. februar 2016

17 Lovutkast 14 - Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold 1) Arbeidstaker kan sies opp når oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens forhold. 2) En oppsigelse etter første ledd er ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har en annen passende stilling i virksomheten å tilby arbeidstaker. Ved avgjørelsen av om en oppsigelse har saklig grunn etter første ledd, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. 17 onsdag, 17. februar 2016

18 Fortrinnsrett Omplasseringsplikt før oppsigelse gis. Tilsvarer langt på veg den interne fortrinnsretten. Forslag til nye fortrinnsrettsregler: Hvem: Ansatte som er sagt opp pga. virksomhetens forhold Vilkår: ansatt i virksomheten i minst 12 måneder de siste 2 år Til hvilke stillinger: Annen passende stilling i staten Hvor lenge: 2 år fra oppsigelsestidspunktet Tilnærming til reglene i arbeidsmiljøloven, men fortrinnsretten foreslås å gjelde stillinger i staten og ikke bare i virksomheten 18 onsdag, 17. februar 2016

19 Lovutkast 15 - Fortrinnsrett til ansettelse i staten 1) Arbeidstaker som blir sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til annen passende stilling i staten. 2) Fortrinnsretten gjelder for arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to år. 3) Fortrinnsretten gjelder i to år fra oppsigelsestidspunktet. 4) Ved underretning om oppsigelsen skal arbeidstaker gjøres kjent med fortrinnsretten etter denne paragraf. 5) Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt. 6) Er det flere fortrinnsberettigede til en stilling, skal den som er best kvalifisert ansettes. 7) Departementet kan gi forskrift om fortrinnsrett, herunder kan det fastsettes hvem fortrinnsretten ikke kan gjøres gjeldende av og hvilke stillinger fortrinnsretten ikke gjelder for. 19 onsdag, 17. februar 2016

20 Reaksjoner kritikkverdige forhold fra arbeidstakers side 1. Muntlig tilrettevisning 2. Skriftlig advarsel 3. Skriftlig irettesettelse Arbeidsgivers beslutning 4. Disiplinærvedtak (ordensstraff) overtrer eller unnlater å oppfylle sine tjenesteplikter ved utilbørlig opptreden i eller utenfor tjenesten skader den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen 5. Oppsigelse nytt: gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter For øvrig: klargjøring 6. Suspensjon hovedvilkår som i dag regelforenkling 7. Avskjed vilkår som i dag Enkeltvedtak 20 onsdag, 17. februar 2016

21 Lovutkast 16 - Disiplinærvedtak 1) En arbeidstaker kan ilegges disiplinærvedtak når han eller hun a) overtrer eller unnlater å oppfylle sine tjenesteplikter b) ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten skader den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen 2) Som disiplinærvedtak kan arbeidstakeren a) ilegges ansiennitetstap fra én måned til to år b) varig eller midlertidig omplasseres til en annen stilling 3) Disiplinærvedtak lagres i arbeidstakers personalmappe i inntil fem år. 21 onsdag, 17. februar 2016

22 Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold Utvalget foreslår at en arbeidstaker kan sies opp når vedkommende: Er ute av stand til å gjenoppta arbeidet på grunn av sykdom (På grunn av sykdom er varig uskikket til forsvarlig å utføre sin tjeneste) Ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendige eller foreskrevet for stillingen (uendret) På grunn av vedvarende mangelfull arbeidsutførelse er uskikket for stillingen (Av andre grunner er varig uskikket for stillingen) Gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter 22 onsdag, 17. februar 2016

23 Lovutkast 17 - Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold 1) Arbeidstaker kan sies opp når vedkommende a) er ute av stand til å gjenoppta arbeidet på grunn av sykdom b) ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendig eller foreskrevet for stillingen c) på grunn av vedvarende mangelfull arbeidsutførelse er uskikket for stillingen d) gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter 2) Skyldes oppsigelsen forhold som nevnt i første ledd bokstav a og b skal arbeidstaker før oppsigelse gis, om mulig tilbys annen passende stilling i virksomheten. 23 onsdag, 17. februar 2016

24 Lovutkast 18 - Oppsigelsesfrister 1) Ved oppsigelse fra arbeidsgiver er oppsigelsesfristen a) én måned hvis ansettelsestiden er ett år eller mindre b) tre måneder hvis ansettelsestiden er mer enn ett år c) seks måneder hvis ansettelsestiden er mer enn to år 2) Ved oppsigelse fra arbeidstaker er oppsigelsesfristen a) én måned hvis ansettelsestiden er ett år eller mindre b) tre måneder hvis ansettelsestiden er mer enn ett år 3) Departementet kan gi forskrift om beregningen av ansettelsestiden, herunder om medregning av ansettelsestid fra andre virksomheter. 24 onsdag, 17. februar 2016

25 Lovutkast 19 - Avskjed En arbeidstaker kan avskjediges når han eller hun a) har vist grov uforstand i tjenesten b) grovt har krenket sine tjenesteplikter c) trass i skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter d) ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen 25 onsdag, 17. februar 2016

26 Lovutkast 20 - Suspensjon 1) Dersom det er grunn til å anta at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed etter 19 og virksomhetens behov tilsier det, kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å fratre arbeidsforholdet mens saken undersøkes. 2) Det skal vurderes fortløpende om vilkårene etter første ledd er oppfylt. Dersom dette ikke er tilfelle, skal suspensjonen straks oppheves. 3) Dersom vedtak om avskjed ikke er truffet innen seks måneder, skal suspensjonen oppheves. Suspensjonen kan forlenges, dersom særlige forhold tilsier det. 4) Arbeidstaker beholder den lønn vedkommende hadde på suspensjonstidspunktet frem til suspensjonen opphører. Det kan gjøres fradrag i arbeidstakers lønn for inntekt fra annet arbeid i suspensjonstiden. 26 onsdag, 17. februar 2016

27 Behandling av oppsigelsessaker mv. Vedtaksmyndighet og saksbehandling Iverksettelse av vedtak Rettsvirkninger Vedtak fattes av ansettelsesmyndigheten Forvaltningsloven gjelder, herunder reglene om klage Arbeidstaker har som hovedregel rett til å stå i stilling mens en sak verserer for domstolene Unntak for arbeidstaker som er - gitt avskjed - sagt opp i prøvetid - innleid - midlertidig ansatt Rettsvirkningene er de samme som etter arbeidsmiljøloven ugyldighet erstatning Særlige bestemmelser for disiplinærvedtak 27 onsdag, 17. februar 2016

28 Lovutkast 21 - Om hvem som kan treffe vedtak 1) Vedtak om oppsigelse, avskjed, suspensjon eller disiplinærvedtak, treffes av ansettelsesmyndigheten. 2) Arbeidsgiver kan treffe vedtak om suspensjon i saker som krever rask avgjørelse. I slike tilfeller skal melding om vedtaket straks gis til ansettelsesmyndigheten. Ansettelsesmyndigheten kan omgjøre vedtaket. 28 onsdag, 17. februar 2016

29 Lovutkast 22 - Saksbehandlingsregler 1) Før det treffes vedtak om oppsigelse, avskjed eller disiplinærvedtak, skal arbeidstaker i tillegg til sine rettigheter etter forvaltningsloven gis anledning til å forklare seg muntlig for den myndighet som skal avgjøre saken. 2) Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen rådgiver. 29 onsdag, 17. februar 2016

30 Lovutkast 23 - Klage 1) Vedtak om oppsigelse, avskjed, suspensjon eller disiplinærvedtak, kan påklages til vedkommende departement eller det forvaltningsorgan som er bestemt ved reglement. 30 onsdag, 17. februar 2016

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Lov om statens ansatte

Lov om statens ansatte Nettverk for personalkonsulenter UiO 6.12.2017 Lov om statens ansatte 3-års regelen og opphør av arbeidsforhold Kort om tema 3 års regelen utledet av 9 fast ansettelse oppnås etter tre års sammenhengende

Detaljer

Høring - Forslag til ny lov om statens ansatte

Høring - Forslag til ny lov om statens ansatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8004 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 16/1338-10 600.01/MAVO Oslo, 27.06.2016 Høring - Forslag til ny lov om statens ansatte Det vises til

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 67 Lov om statens ansatte

Detaljer

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess LOVSPEIL TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I TJENESTEMANNSLOVEN - Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess Fullstendige dokum enter: Lov om statens tjenestemenn m.m.: https://lovdata.no/dokument/nl/lov/1983-03-04-3

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Statsansattloven versjon 1.0: Lovspeil med enkelte kommentarer

Statsansattloven versjon 1.0: Lovspeil med enkelte kommentarer Statsansattloven versjon 1.0: Lovspeil med enkelte kommentarer Kvalifikasjons -prinsippet 3 Kvalifikasjonsprinsippet (1) Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes eller utnevnes i ledig stilling eller

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer Stillingsvern Tema Stillingsvern side 4 Arbeidsgiver tar kontakt med Sigrid

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 2. juni 2009. Retningslinjen avløser

Detaljer

Plikter og rettigheter ved omstilling

Plikter og rettigheter ved omstilling Plikter og rettigheter ved omstilling Universitetet i Oslo 27/02-2019 Rådgiver Truls Bjørhei Hovedtemaer 1. Hva er omstilling? 2. Arbeidsgivers styringsrett 3. Statsansatteloven 4. Hverdag Hva er omstilling?

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse Generell redegjørelse, men med hovedvekt på aktuelle problemstillinger i kirkelig sektor Advokat Anne Marie Due 27. september 2011 - Side 1 Arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd bokstavene

Detaljer

Ansettelsesforhold i staten. Rapport fra Tjenestemannslovutvalget 18. desember 2015

Ansettelsesforhold i staten. Rapport fra Tjenestemannslovutvalget 18. desember 2015 Ansettelsesforhold i staten Rapport fra Tjenestemannslovutvalget 18. desember 2015 Innhold 1 Sammendrag, oppnevning, mandat og avgrensning 19 1. Sammendrag 20 2. Utvalgets oppnevning, mandat og arbeid

Detaljer

Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven].

Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven]. Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven]. Dato LOV 1983 03 04 3 Departement Kommunal og moderniseringsdepartementet Sist endret LOV 2015 02 13 9 fra 01.03.2015 Publisert ISBN 82 504 1404 7

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Statsansatteloven opphør av ansettelsesforhold. PK-nettverk

Statsansatteloven opphør av ansettelsesforhold. PK-nettverk Statsansatteloven opphør av ansettelsesforhold PK-nettverk 7.3.2018 Dagens tema Statsansatteloven Malverk Forhåndsvarsel Innstilling Melding om vedtak Oppsigelse grunnet virksomhetens forhold Litteratur

Detaljer

Statsansatteloven en lov tilpasset en moderne statsforvaltning i endring?

Statsansatteloven en lov tilpasset en moderne statsforvaltning i endring? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsansatteloven en lov tilpasset en moderne statsforvaltning i endring? Yvonne Larssen, avdelingsdirektør, Samarbeidskonferansen 2018 - Tromsø, 8. februar 2018

Detaljer

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse til: Jarle Olavesen

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Arbeidsmiljøutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Arbeidsmiljøutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 471 Arkivsaksnr.: 2008/3054 Saksbehandlar: Rune Håseth Dato: 10.12.2008 Prosedyre / reglar ved nedbemanning Utval Møtedato Utvalssak Arbeidsmiljøutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2016/3914-JAKN

Deres ref Vår ref Dato 2016/3914-JAKN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2016/3914-JAKN 30.06.2016 Høringsuttalelse - ny lov om statens ansatte

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 6 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Nina Sverdrup Svendsen brukte i sin innledning. Arbeidslivslovutvalget Nedsatt august 2001 Partssammensatt Ny arbeidslivslov som skal

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

Statsansatteloven en lov tilpasset en moderne statsforvaltning i endring?

Statsansatteloven en lov tilpasset en moderne statsforvaltning i endring? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsansatteloven en lov tilpasset en moderne statsforvaltning i endring? Yvonne Larssen, avdelingsdirektør, Medbestemmelse og samarbeid - Regional samling Midt-Norge,

Detaljer

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6.

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6. Innhold Innledning... 2 Vilkår for bruk av prøvetid... 2 Har arbeidsgiver anledning til å forlenge prøvetidsperioden?... 2 Oppsigelse i prøvetid... 3 Oppsigelse i prøvetiden som er begrunnet i virksomhetens

Detaljer

ANSETTELSER M.M. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst vår 2020

ANSETTELSER M.M. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst vår 2020 ANSETTELSER M.M. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst 2019 - vår 2020 Ansettelser Er et arbeidsgiveransvar Baserer seg på bestemmelser i lover, forskrifter, avtaler, reglement og tjenesteordninger

Detaljer

Lov om ansettelsesforhold i staten ved Ingeborg Moen Borgerud.pdf Om hovedtariffoppgjøret 2016 ved Anders Kvam.pdf Prioriterte oppgaver 2016.

Lov om ansettelsesforhold i staten ved Ingeborg Moen Borgerud.pdf Om hovedtariffoppgjøret 2016 ved Anders Kvam.pdf Prioriterte oppgaver 2016. Lov om ansettelsesforhold i staten ved Ingeborg Moen Borgerud.pdf Om hovedtariffoppgjøret 2016 ved Anders Kvam.pdf Prioriterte oppgaver 2016.pdf Årsberetning 2015 Roald Aasen pp.pdf TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs

Detaljer

L nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

L nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). L17.06.2005 nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 14. Ansettelse mv. 14-1. Informasjon om ledige stillinger i virksomheten Arbeidsgiver skal informere

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen Barnehagedagen 2015 Stian Sigurdsen Ny stortingsmelding om likestilling Kapittel 2.2 Barnehagen Kunnskap og kompetanse om kjønn og likestilling Innsats for økt kompetanse om kjønn og likestilling Menn

Detaljer

Stillinger: 1.Vurdering før utlysning

Stillinger: 1.Vurdering før utlysning 1 [Godkjent av] [Revideres av] Formål og omfang Det skal alltid vurderes om ledig stilling skal gjøres om eller inndras. Rådmann/ sektorsjef drøfter saken med tillitsvalgte før det gjøres vedtak ihht HA

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Oppsigelse Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Hjemmel for oppsigelse (materielle vilkår) Arbeidsgiver kan si opp en ansatt med hjemmel

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om arbeidsforholdet 2. Tilsetting 3. Fast eller midlertidig

Detaljer

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp.

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp. Saksnr: 201529742-4 Saksbehandler: WMSA Delarkiv: ESARK-0719 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ÅREMÅLSSTILLINGER I BERGEN KOMMUNE Bystyret har i sak 318/04 vedtatt å ta i bruk åremål ved nyansettelser i topplederstillinger

Detaljer

Høring med forslag til ny lov om statens ansatte

Høring med forslag til ny lov om statens ansatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/1014-8/FD V 3/THBA 04.07.2016 Høring med forslag til ny lov om statens ansatte 1. Innledning Forsvarsdepartementet

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

Anonymisering - vikariat ikke forlenget

Anonymisering - vikariat ikke forlenget Anonymisering - vikariat ikke forlenget Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 12. desember 2010 fra NTL på vegne av A. NTL ber ombudet vurdere om A ble forskjellsbehandlet på grunn

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

PERSONALJUS. «Utvalgte emner»

PERSONALJUS. «Utvalgte emner» PERSONALJUS «Utvalgte emner» Mandal kommune 13.9.2018 Adv. Hans Erdvik TEMA 1. Midlertidige ansettelser og «grunnbemanningslæren» Hva betyr det? 2. Bruk av skriftlige advarsler og grensen mot tjenstlig

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE Oslo, 1. april 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Tjenestemannslovutvalget... 8 4. Hvilke spørsmål ønsker departementet

Detaljer

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Marianne Kartum 28.08.2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Adgangen til midlertidig tilsetting

Adgangen til midlertidig tilsetting Adgangen til midlertidig tilsetting Fagdag 15. februar 2017 Ved juridiske rådgivere Trine Hennig og Åshild Håvelsrud. Hovedregel: Arbeidstakere skal tilsettes fast, d.v.s. for et ubestemt tidsrom. jfr.

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter tjenestemannsloven

Detaljer

ARBEIDSTIDSKURS. Faglig oppdatering: Heltid

ARBEIDSTIDSKURS. Faglig oppdatering: Heltid ARBEIDSTIDSKURS Faglig oppdatering: Heltid Innhold 1. Fortrinnsrett for deltidsansatte 2. Rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid 3. Rett til fast ansettelse etter «4 års regelen Aml 14-3 (1)

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til ny lov om statens ansatte

Høringsuttalelse til forslag til ny lov om statens ansatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Oslo, 29.06.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/3259 Saksbehandler: Inger Marie Enstad Høringsuttalelse

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Tilsettinger Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Mål for økta: Kunne mer om hvordan tilsetting skjer (tilsettingsprosessen) Vite noe om de lover og avtaler som styrer en tilsettingsprosess Hvem

Detaljer

HOVEDAVTALEN I STATEN

HOVEDAVTALEN I STATEN HOVEDAVTALEN I STATEN Grunnkurs for tillitsvalgte 9.-10. september 2015 Gabels Hus advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Oversikt over regelverket i staten MEDBESTEMMELSE (bedriftsdemokrati)

Detaljer

Nye regler om fast ansettelse, innleie mv. Det årlige arbeidsrettsseminaret i Stavanger 30. oktober 2018

Nye regler om fast ansettelse, innleie mv. Det årlige arbeidsrettsseminaret i Stavanger 30. oktober 2018 Nye regler om fast ansettelse, innleie mv. Det årlige arbeidsrettsseminaret i Stavanger 30. oktober 2018 Emilie Veggeland Knudsen Fast advokat Kjersti Lyster Ryen Fast advokat Agenda 1 Oversikt over endringene

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven]

Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven] Dato Departement Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven] LOV-1983-03-04-3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sist endret LOV-2016-01-22-1 fra 01.03.2016 Publisert ISBN 82-504-1404-7

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) Prop. 94 L (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) 2 Prop. 94 L 2016 2017 Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold.. 9 1.1 Hovedformålet

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Tilsettinger Problemstillinger Tillitsvalgets rettigheter og rolle ved tilsettinger Søkers rettigheter Fortrinnsrett Krav til saksbehandling Vurdering av hvem som skal ansettes kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

Høring forslag om ny lov om statens ansatte

Høring forslag om ny lov om statens ansatte KMD postmottak@kmd.dep.no Deres ref: Vår ref: 2016/52894-2 Arkivkode: 008 Dato: 30.06.2016 Høring forslag om ny lov om statens ansatte Barne- ungdoms og familiedirektoratet viser til høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte 17.01.2016 Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/33 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/34 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LOVER OG AVTALER... 2 LOVHJEMMEL:... 2 2. OVERORDNEDE

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TILLITSVALGT FOR ECONA? v/liv Torill Evenrud, advokat og sektoransvarlig kommune 1 ULIKE ROLLER: tillitsvalgt ansatt likeverdig part underordnet representerer

Detaljer

Notat. Hovedstyret. Til: Kopi: Fra: Dato: Ketil Johansen 29.3.2005 Forslag til ny lov om statens embets- og tjenestemenn

Notat. Hovedstyret. Til: Kopi: Fra: Dato: Ketil Johansen 29.3.2005 Forslag til ny lov om statens embets- og tjenestemenn Notat en arbeidstakerorganisasjon i YS P.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf. 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 Til: Kopi: Fra: Dato: Sak: Hovedstyret Ketil Johansen 29.3.2005 Forslag til ny lov om statens embets-

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Høring - forslag til ny lov om statens ansatte

Høring - forslag til ny lov om statens ansatte 1 av 7 Vår dato Vår referanse 21.06.2016 2016/2345-2/310 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Kaja Therese Fossum 99521378 24.05.2016 2016/1014-2 Til Forsvarsdepartementet Postboks 8126

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven 1 Endringer i arbeidsmiljøloven - Midlertidig ansettelse - Arbeidstid - Aldersgrenser 27. januar 2015 www.svw.no Endringer i arbeidsmiljøloven innledning Proposisjon 39: - Midlertidig ansettelse Proposisjon

Detaljer

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune - melding om overtal

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune - melding om overtal Orientering til overtalleg skuleåret 2015/16 Ikkje offentleg: Offl 13, Fvl 13 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 17626/2015/400 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92 18.03.2015 Orientering

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192)

Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192) Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192) Saken gjaldt spørsmålet om en vikar ved Universitetet i Tromsø (UIT) kunne sies opp etter å ha vært ansatt i mer enn fire år. Midlertidig

Detaljer

Personalreglement for i departementene

Personalreglement for i departementene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Personalreglement for departementene og Reglement for personalforvaltningen i departementene Gjelder fra 1. juli 2019 Personalreglement for departementene og Reglement

Detaljer

p2o~ Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO

p2o~ Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO p2o~ Deres ref. 201005790-/AT Vår ref. 10/4148- Dato 17.02.2011 Høring tiltak for å redusere

Detaljer

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Midlertidig tilsetting Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Hovedregel fast tilsetting Aml 14-9, 1. ledd Arbeidstaker skal ansettes fast Tjml 3 nr. 2 Tjenestemann skal tilsettes

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Tor Ødegård

Gjelder fra: Godkjent av: Tor Ødegård Veileder for midlertidig tilsettinger i Versjon: Skrevet av: Åshild Marita Håvelsrud Gjelder fra: 12.03.2018 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 6 Denne veilederen skal gi en innsikt

Detaljer

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft?

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft? 01.09.2016 #Oppdatert 2016 Partner Advokat: Espen Johannesen og advokatfullmektig Kristine Alteren Innhold Ulike måter å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft Fordeler og ulemper ved de ulike alternativene

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PRØVETID

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PRØVETID Dok.id.: 1.2.2.1.5.1 Prøvetidsreglement Utgave: 1.01 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 20.10.2016 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PRØVETID Side

Detaljer

Høring- forslag til forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Høring- forslag til forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/ Arbeidsgiverpolitisk avdeling Postboks 8112 Dep 0032ooslo Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 21 02 34 00 Besøksadresse Tullins gate 2 Kontingentkonto 8380

Detaljer

Innhold. Forord... 15

Innhold. Forord... 15 Innhold Forord... 15 Kapittel 1 Arbeidsavtalens parter... 17 1.1 Innledning... 17 1.2 Arbeidstakerbegrepet... 19 1.2.1 Arbeidstakerbegrepets betydning... 19 1.2.2 Tolkningsmomenter... 20 1.2.3 Eksempler

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer