PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006"

Transkript

1 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september

2 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3 Kunngjøring av stillinger 4 Kunngjøringers innhold 5 Fremgangsmåten ved kunngjøring 6 Fornyet og endret kunngjøring Del III Tilsettingsmyndighet 7 Tilsettingsmyndighet 8 Tilsettingsråd 9 Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter Del IV Innstilling og tilsetting 10 Behandling av søknader og vurdering av søkerne 11 Saksbehandling ved tilsettinger 12 Melding om tilsetting 13 Prøvetid Del V Oppsigelse, avskjed, ordensstraff og suspensjon 14 Hvem kan treffe vedtaket 15 Uenighet om oppsigelse, avskjed eller ordensstraff 16 Klage over oppsigelse, avskjed eller ordensstraff 17 Sletting av ordensstraff Del VI Andre bestemmelser 18 Tjenestetid 19 Velferdspermisjon 20 Permisjoner i forbindelse med opplæring, overgang til annen stilling m.v. 21 Ferielister 22 Attest 23 Taushetsplikt Del VI Ikrafttredelse og revisjon 24 Ikrafttredelse 25 Revisjon 2

3 Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Dette reglement gjelder for tjenestemenn ved fylkesmannsembetene. 2. Fylkesmannen utnevnes av Kongen i statsråd. Med unntak for 5 nr. 1 og gjelder dette reglement ikke for fylkesmenn. 3. Assisterende fylkesmann tilsettes av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 4. Fylkeslegen utnevnes av Kongen i statsråd. Forslag om utnevnelse til fylkeslegeembetet fremmes for Helse- og omsorgsdepartementet av en gruppe bestående av fylkesmannen i vedkommende fylke og direktørene i henholdsvis Sosialog helsedirektoratet og Statens helsetilsyn. 5. Fornyings- og administrasjonsdepartementet er fagdepartement i forhold til bestemmelsene i tjenestemannsloven og i dette personalreglementet. Før avgjørelse treffes skal Fornyings- og administrasjonsdepartementet samråde seg med sektordepartementene dersom avgjørelsen er knyttet til tjenestemenn innenfor disse fagområdene. Ved tilsetting for kortere tid enn 6 måneder gjelder ikke reglene i 3-6 og Definisjoner 1. Betegnelsen tilsetting brukes om enhver form for besettelse av stillinger, hvis ikke annet er uttrykkelig sagt. 2. Tjenestemann betyr i det følgende embets- og tjenestemannsstilling, hvis ikke annet er uttrykkelig sagt. 3. Som nærmeste overordnet menes i alminnelighet leder av vedkommende avdeling eller annen representant fra arbeidsgiversiden. Del II Kunngjøring av stillinger 3 Kunngjøring av stillinger 1. Ledige stillinger, faste og midlertidige, skal som hovedregel kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse. 3

4 2. Fylkesmannen kan i særlige tilfeller bestemme at stillinger kan kunngjøres internt etter at saken har vært drøftet med de tillitsvalgte. Regelen gjelder ikke for stillinger som assisterende fylkesmann, avdelingsdirektører, administrasjonssjefer, fylkeslege, utdanningsdirektør, assisterende fylkeslege, assisterende utdanningsdirektør og seksjonsledere. 3. Kriteriene for tilsetting er de samme ved offentlig og intern kunngjøring. 4. Hvis det ved midlertidig tilsetting er fulgt vanlig tilsettingsprosedyre, kan tilsettings myndigheten, etter tilfredsstillende utstått prøvetid, vedta at fast tilsetting skjer uten ny kunngjøring og tilsettingsprosedyre. For stillinger som nevnt under 3 pkt. 2 kan dette skje selv om stillingen bare har vært lyst ut internt. 5. Stillinger som kunngjøres offentlig skal også kunngjøres internt ved alle embetene. Fraværende tjenestemenn skal så langt råd er gis underretning om ledige stillinger. 6. Offentlig kunngjøring skjer i hht gjeldende retningslinjer for statens annonsering. Kunngjøring av ledige stillinger i staten gjøres av Arbeids- og velferdsetaten. 4 Kunngjøringens innhold 1. Kunngjøringen utformes av fylkesmannen etter forslag fra nærmeste overordnet, jf. 2 pkt. 3. Kunngjøringen skal utformes slik at den tar hensyn til kvalifikasjonskrav som er nevnt i personalplanene ved embetene. 2. Kunngjøringen skal inneholde beskrivelse av stillingen og det aktuelle arbeidsområdet krav eller ønske om utdanning, praksis og andre kvalifikasjonskrav stillingens lønns- og tilsettingsvilkår søknadsfristen navn på minst en tilsatt som kan gi nærmere opplysninger om stillingen og andre arbeidsforhold opplysninger om prøvetid opplysninger om fra hvilket tidspunkt stillingen er ledig opplysninger om stillingen er fast eller tidsbegrenset 3. Dersom stillingsinnehaveren plikter å gjennomgå opplæring, eventuelt at stillingen medfører plikttjeneste, skal dette fremgå av kunngjøringen. Tilsvarende gjelder eventuell beordringsplikt. 4. Ved kunngjøring vurderer fylkesmannen om stillingen skal lyses ut som heltids- eller deltidsstilling. Hvis stillingen lyses ut som deltidsstilling, så skal dette framgå av kunngjøringen. 5. Søknadsfristen ved offentlig kunngjøring skal være minst to uker. Ved intern kunngjøring skal fristen fastsettes slik at alle interesserte søkere har mulighet til å gjøre seg kjent med kunngjøringen innen fristens utløp. 4

5 5 Fremgangsmåte ved kunngjøring 1. Når Kongen er tilsettingsmyndighet, foretar Fornyings- og administrasjonsdepartementet kunngjøringen. Fylkesmannen foretar kunngjøring av ledig stilling som assisterende fylkesmann i samråd med Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Hvis ikke annet er bestemt foretar fylkesmannen kunngjøringen for de øvrige stillingene. For stilling som fylkeslege fastsetter Helse- og omsorgsdepartementet kunngjøringsteksten. 2. Før utlysing av ledig stilling har de tillitsvalgte ved embetet rett til å uttale seg om kunngjøringsteksten og skal orienteres om det lønnstrinn eller de lønnsalternativ stillingen ønskes utlyst i, jf. Hovedtariffavtalen. De tillitsvalgte kan kreve å få drøftet forslag til lønnsplassering. Dersom ikke partene blir enige om lønnsplasseringen, kan tillitsvalgte innen tre dager kreve at Fornyingsog administrasjonsdepartementet skal avgjøre spørsmålet. Før departementet tar avgjørelsen, skal spørsmålet ha vært drøftet med de sentrale tjenestemannsorganisasjonene til den tillitsvalgte som har brakt saken inn til avgjørelse. 6 Fornyet og endret kunngjøring Dersom tilsettingsmyndigheten ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i kunngjøringen, eller kvalifikasjonskravene endres, bør stillingen kunngjøres på nytt. Det samme gjelder dersom det ikke har meldt seg tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere, om det har gått uforholdsmessig lang tid siden kunngjøringen, eller om forholdene har endret seg vesentlig. Del III Tilsettingsmyndighet 7 Tilsettingsmyndighet 1. For følgende tilfeller er tilsettingsmyndigheten lagt til fylkesmannen: tilsetting i vikariat i inntil 6 måneder tilsetting i engasjementer inntil 6 måneder Fylkesmannen kan forlenge tilsettingen administrativt, men ikke for lengre tidsrom enn seks måneder for hvert tilsettingsforhold. Tilsettingsforholdet må ikke overstige 1 år, jf. Reglementets 11 nr. 1 og 12 nr. 2. Ved slike administrative tilsettinger skal en av tjenestemannsrepresentantene i tilsettingsrådet ha uttalerett. Midlertidig tilsetting av assisterende fylkesmann forestas av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 2. Med unntak av stillinger som nevnt under pkt. 1 og 1 nr. 2, 3, og 4 tilsettes øvrige tjenestemenn av tilsettingsrådet. 5

6 8 Tilsettingsråd 1. Ved hvert embete skal det være ett tilsettingsråd for alle stillinger med unntak av stillinger nevnt i 1 nr. 2, 3 og Tilsettingsrådet skal bestå av to representanter oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene, jf. 9, fylkesmannen, assisterende fylkesmann og nærmeste overordnet jf. 2 nr. 3. Fylkesmannen er rådets formann og har dobbel stemme ved stemmelikhet. Ved tilsetting i stilling som ikke er lagt til noen bestemt avdeling oppnevner fylkesmannen det tredje medlem fra arbeidsgiversiden. 3. Ved tilsetting av miljøvernsjef eller landbruksdirektør oppnevner fylkesmannen i samråd med fagdepartementet det tredje medlem fra arbeidsgiversiden. Ved tilsetting av øvrige avdelingsdirektører, oppnevner fylkesmannen det tredje medlem fra arbeidsgiversiden. 4. For tjenestemannsrepresentantene oppnevnes en eller flere vararepresentanter. Varamedlemmer for arbeidsgiverrepresentantene er de som ved fravær konstitueres eller fungerer i vedkommende stillinger. 9 Oppnevning av tjenestemannrepresentanter 1. Representantene for tjenestemennene med varamenn innenfor hvert embete - oppnevnes til rådet av den eller de tjenestemannsorganisasjoner som enten selv eller gjennom tilslutning til en hovedsammenslutning, er forhandlingsberettiget. Er flere organisasjoner innen hvert embete forhandlingsberettiget, oppnevner organisasjonene i felleskap representanter med varamenn. Kan de ikke bli enige, skal det oppnevnes to representanter med vararepresentanter etter følgende regler: a) Dersom to tjenestemannsorganisasjoner hver organiserer minst 25 % av de organiserte tjenestemenn, skal organisasjonene oppnevne hver sin representant i tilsettingsrådet. b) Dersom flere tjenestemannsorganisasjoner har minst 25 % av de organiserte tjenestemenn innen gruppen, skal de to organisasjonene som har størst medlemstall oppnevne hver sin representant i rådet. c) Primærorganisasjoner under samme hovedsammenslutning har adgang til å slå sammen medlemstallet i relasjon til reglene i a og b. 2. Avdelingssjef og andre stillingsinnehavere som antas å ha klare arbeidsgiverfunksjoner, kan ikke oppnevnes som tjenestemannsrepresentanter. 3. Tjenestemannsrepresentanter/vararepresentanter oppnevnes for to år av gangen. 4. Oppnevningen foregår slik at funksjonstiden for minst en av representantene utløper hvert år. Organisasjonene tar selv initiativ til oppnevning og eventuell kontakt organisasjonene mellom jf. 9 nr. 1. 6

7 Del IV Innstilling og tilsetting 10 Behandling av søknader og vurdering av søkere 1. Ved utløpet av søknadsfristen utarbeides en liste over søkerne (utvidet søkerliste) med opplysninger om navn, alder, utdanning og tidligere offentlig og privat praksis (jf. forskrifter til forvaltningsloven om partsoffentlighet av 21. november ). Utvidet søkerliste sendes straks til medlemmene i tilsettingsrådet. Det utarbeides også søkerliste i henhold til Lov om offentlighet i forvaltningen 6 nr. 4. Ved tilsetting av avdelingsdirektør skal vedkommende fagdepartement som har tilknytning til stillingen ha tilsendt søkerlisten. 2. Fylkesmannen eller den han bemyndiger vurderer søknadene og innkaller eventuelt de søkerne som synes best kvalifisert til intervju. Det bør tas hensyn til deltidsansatte som ønsker å utvide sin stilling til heltid. Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Arbeidsmiljølovens regler om fortrinnsrett i 14-3 kommer til anvendelse. 3. Tilsettingsrådet orienteres om hvilke søkere som vil bli innkalt til intervju. Ethvert av rådets medlemmer kan kreve at flere kvalifiserte søkere innkalles. 4. Når Fornyings- og administrasjonsdepartementet er tilsettingsmyndighet, sendes søkerlisten dit sammen med innstillingen. 5. Nye opplysninger av betydning som kommer fram under intervjuet med søkerne, skal nedtegnes. 6. Søkere må gi sitt samtykke til at det innhentes opplysninger hos nåværende arbeidsgiver. 7. Nærmeste overordnet og en av tjenestemannsrepresentantene i tilsettingsrådet varsles og skal ha anledning til å delta under intervjuet. Deltakerne i intervju kan avgi egen uttalelse som følger saken. Ved tilsetting av miljøvernsjef eller landbruksdirektør skal det medlem som er oppnevnt av fylkesmannen i samråd med vedkommende fagdepartement, ha anledning til å delta. 11 Saksbehandling ved tilsettinger 1. Hvor tilsettingsrådet ved embetet er tilsettingsmyndighet, utarbeider nærmeste foresatte forslag (jf. tjenestemannsloven 4 nr. 3 og 4) til tilsetting. Dette gjelder også administrative tilsettinger. Forslag til tilsetting er å betrakte som innstilling når det gjelder partsoffentlighet. 7

8 2. Hvor Fornyings- og administrasjonsdepartementet er tilsettingsmyndighet (assisterende fylkesmann) skal fylkesmannen forberede saken og lage innstilling. Tjenestemennenes organisasjoner skal få anledning til å uttale seg før innstillingen sendes departementet, men etter at fylkesmannen har skrevet sin innstilling. 3. Ved skriftlig behandling i tilsettingsrådet sendes saken først til nærmeste overordnede (eller den som er oppnevnt som tredje medlem fra arbeidsgiversiden). Deretter sendes saken til tjenestemannsrepresentantene. Saken sendes videre til assisterende fylkesmann og til slutt til fylkesmannen. Hvert medlem av tilsettingsrådet gir saken sin påtegning. Ved skriftlig behandling skal samtlige representanter (eller vararepresentant) delta. 4. Hvis ikke samtlige i tilsettingsrådet er enige, innkalles det til møte. I alle tilfeller skal det holdes møte når ett av tilsettingsrådets medlemmer ønsker det. 5. I møter er rådet beslutningsdyktig når minst halvparten av rådets medlemmer eller vararepresentanter, herav minst en av tjenestemannsrepresentantene, er tilstede. 6. Deltakelse i tilsettingsrådet er en tjenesteplikt. Medlemmer i rådet kan således ikke hindre vedtak i rådet ved å utebli fra behandlingen eller nekte å underskrive møteprotokoll. Møter likevel ikke alle medlemmene, er rådet beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene er tilstede. 7. Er det heller ikke i møtet enighet om tilsetting, kan ethvert medlem av tilsettingsrådet forlange saken brakt inn for Fornyings- og administrasjonsdepartementet til avgjørelse, jf. 1 nr. 5. Dette kravet skal i tilfelle framsettes før møtet heves, hvis ikke rådet blir enig om en kort frist for å gi melding om det. En slik frist kan høyst settes til 8 kalenderdager inklusiv møtedato. 8. Fylkesmannen fører protokoll fra rådets møter og beslutninger. Den endelige avgjørelsen med mulige dissenser tar inn i protokollen, som underskrives av samtlige. 9. For de stillinger hvor tilsettingsmyndigheten er lagt til tilsettingsrådet ved embetet avgjør fylkesmannen lønnsplasseringen innenfor de lønnsalternativer som går fram av utlysingen. For miljøvernsjef og landbruksdirektør skal lønnsfastsetting skje i samråd med henholdsvis Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. 12 Melding om tilsetting 1. Tjenestemannen skal få skriftlig underretning om tilsettingen fra tilsettingsmyndigheten. Fylkesmannen skal i alle tilfeller orientere om de lover, instrukser og reglementer som for tiden gjelder for tjenesten, herunder bestemmelser om prøvetid. Det skal gå fram av underretningen om stillingen er fast eller midlertidig. 2. Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal avtalen foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. I arbeidsforhold som gjelder tilsetting av 8

9 kortere varighet enn en måned eller utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. 3. Alle søkere skal underrettes når stillingen er besatt, jf. forvaltningsloven 27 første ledd. Underretningen skal inneholde navnet på den søker som er tilsatt i stillingen. Slik underretning gis fra embetet for alle stillingsgrupper uansett hvem som er tilsettingsmyndighet med unntak av utnevning av fylkesmann hvor Fornyings- og administrasjonsdepartementet underretter søkerne. 4. Ved tilsetting av avdelingsdirektør skal vedkommende fagdepartement som har tilknytning til stillingen ha skriftlig informasjon om hvem som er tilsatt samt hvilket lønnstrinn vedkommende er tilsatt i. 13 Prøvetid Bestemmelsene om prøvetid er gitt i tjenestemannsloven 8. I prøvetiden skal arbeidstaker gis introduksjon og opplæring og holdes orientert om hvordan arbeidet blir vurdert. Del V Oppsigelse, avskjed, ordensstraff, suspensjon 14 Hvem som kan treffe vedtak Når tilsettingsmyndigheten behandler saker vedrørende oppsigelse, avskjed, ordensstraff og suspensjon skal dette skje i møte, og rådet skal være fulltallig. Det vises til de unntak som er behandlet i tjenestemannsloven 17 og Uenighet om oppsigelse, avskjed eller ordensstraff Hvis det i tilsettingsrådet ikke er flertall for oppsigelse, avskjed eller ordensstraff, kan ethvert medlem av mindretallet forlange saken brakt inn for Fornyings- og administrasjonsdepartementet til avgjørelse i henhold til tjenestemannsloven 18 nr Klage over vedtak om oppsigelse, avskjed, suspensjon eller ordensstraff Sammen med vedtaket skal tjenestemannen orienteres om muligheten for å klage over vedtaket, klagefristen og hvordan klagen skal framsettes. For vedtak fattet av tilsettingsrådet, er Fornyings- og administrasjonsdepartementet klageinstans, jf. tjenestemannsloven 19. For vedtak av Fornyings- og administrasjonsdepartementet er Kongen klageinstans. 9

10 17 Sletting av ordensstraff Ordensstraffer etter tjenestemannsloven 14 slettes fra arkivet etter 5 år. Tjenestemannen skal så langt råd er underrettes om slettingen. 18 Tjenestetid For tjenestetidsberegning i forhold til tjenestemannsloven 9 og 10 legges til grunn all sammenhengende tjenestetid ved det enkelte embete. Utgangspunktet for beregningen av tjenestetid er den dag tjenestemannen tiltrådte stillingen. Dersom hele eller deler av en annen virksomhet som er omfattet av tjenestemannsloven overføres til virksomheten, skal all sammenhengende tjeneste fra den tidligere virksomheten medregnes. 19 Velferdspermisjon 1. Nærmeste overordnet kan gi tjenestemann tjenestefri med lønn inntill tre virkedager når viktige velferdsgrunner taler for det. 2. Fylkesmannen eller den han bemyndiger, kan gi tjenestefri i henhold til Hovedtariffavtalen og fellesbestemmelsenes regler. 20 Permisjon i forbindelse med opplæring, overgang til annen stilling m.v. 1. Tjenestefri uten lønn bør så langt tjenesten tillater det, gis tjenestemenn som ønsker å gjennomføre en utdanning eller utføre et arbeid som er av direkte betydning for deres videre faglige utvikling i embetets tjeneste. Tjenestefri uten lønn kan, så langt tjenesten tillater det, gis i inntil to år for tidsbegrenset tjenestegjøring i utdanningsstilling, og i særlige tilfeller kan slik permisjon gis ut over dette. 2. Tjenestefri uten lønn for å overta annen stilling kan gis i inntil ett år, jf. Statens personalhåndbok. Unntakskvis kan slike permisjoner forlenges. 3. Tjenestefri eller fortrinnsrett til ny tilsetting i tilsvarende eller lavere stilling kan gis tjenestemann som følger sin ektefelle til nytt tjenestested når sistnevnte er undergitt beordringsplikt eller hvor det gjelder statlig tjeneste i utlandet. Fylkesmannen avgjør søknader etter denne paragraf. Utover dette avgjøres sakene av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Søknad om tjenestefri uten lønn fra assisterende fylkesmann avgjøres av Fornyings- og administrasjonsdepartementet etter innstilling fra fylkesmannen. 10

11 21 Ferielister Embetet sørger for at det så tidlig som mulig blir satt opp ferielister etter at tjenestemennene har uttalt seg. Avdelingene skal være forsvarlig betjent til enhver tid. 22 Attest 1. Arbeidstaker som fratrer stilling, eller som ber om det skal ha skriftlig sluttattest av arbeidsgiveren. Attesten skal inneholde arbeidstakerens navn, fødselsdato, betegnelse på stillingen vedkommende har hatt og arbeidsforholdets varighet. Dessuten skal det gis opplysninger om hvilke arbeidsområder vedkommende har hatt. 2. Denne bestemmelsen begrenser ikke adgangen til å utstede en mer utførlig attest om arbeidsforholdet. For øvrig gjelder arbeidsmiljøloven Taushetsplikt Behandling i innstillings- og tilsettingsråd samt forslag/innstilling til rådene, er fortrolige, jf. forvaltningslovens regler om taushetsplikt. Del VII Ikrafttreden og revisjon 24 Ikrafttreden Dette reglement trer i kraft 1. desember Fra samme dato oppheves reglement av 20. januar Revisjon 1. Dette reglement gjelder inntil nytt reglement er trådt i kraft. 2. Forhandling om revisjon av reglement skjer etter reglene i tjenestemannsloven. 11

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet I Postadresse P.boks 8059..-- 0031 Oslo Besøksadre,.,,,,_z.- Hausmam: 23-25 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Internett: Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postm Sentraib(': 24 16 88 0. Telefaks:

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Personalreglement for Mattilsynet

Personalreglement for Mattilsynet Styrende dokument Utarbeidet av: krjep Sist endret: 28.10.2011 Prosess: HR Prosesseier: Jarleif Nordheim Instruks Utgave: 1 ephorte saksnr: 2008/124805-1 Personalreglement for Mattilsynet Vedtatt i Etatssamarbeidsgruppa

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Tjenestemann betyr i dette reglement alle stillingsbetegnelser. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 3-12 gjelder

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR Pasientskadenemnda PERSONALREGLEMENT FOR PASIENTSKADENEMNDAS SEKRETARIAT (PsN) Innhold Generelt Kunngjøring 3, Innstilling og behandling av søknader m.m. 4. Tilsetting 5. Bergningsregler, ordensstralí,oppsigelse,

Detaljer

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo.

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo. Rundskriv 2006/016 Til Politimestrene, sjefene for politiets særorganer, namsfogdene som ligger direkte under Politidirektoratet, riksadvokaten, statsadvokatene, generaladvokaten og grensekommissæren Dato

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn med følgende merknader: 1.

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Personalreglement for embets- og tjenestemenn

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av 9.3.2005 med senere endringer, senest 20.11.2008 Del I Generelt 1 Tjenestemannsloven Lov om statens tjenestemenn av 4. mars

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 19.04.16 2/10 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Virkeområde... 3 2 Definisjoner... 3 3 Ansettelser... 3 4 Familieansettelser...

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler 1.4.200 (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av 4.3.1983 og forvaltningsloven

Detaljer

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess LOVSPEIL TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I TJENESTEMANNSLOVEN - Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess Fullstendige dokum enter: Lov om statens tjenestemenn m.m.: https://lovdata.no/dokument/nl/lov/1983-03-04-3

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Personalreglement ved AHO

Personalreglement ved AHO Personalreglement ved AHO Innholdsfortegnelse KAP 1 GENERELT... 2 1 Reglementets virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Habilitet... 2 4 Taushetsplikt... 2 5 Verv i AHOs innstillings- og tilsettingsmyndighet...

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Personalreglement for Den norske kirke

Personalreglement for Den norske kirke Personalreglement for Den norske kirke Del I Generelt 1. Virkeområde og definisjoner Dette reglementet gjelder for alle arbeidstakere i rettssubjektet Den norske kirke. Med menighetsprest menes sokneprest,

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE KM 13/19. KM 13/19 Nytt personalreglement for Den norske kirke

DEN NORSKE KIRKE KM 13/19. KM 13/19 Nytt personalreglement for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE KM 13/19 Kirkemøtet 2019 Fra protokollen KM 13/19 Nytt personalreglement for Den norske kirke Kirkemøtets vedtak Personalreglement for Den norske kirke Del I Generelt 1. Virkeområde og

Detaljer

Personalreglement for i departementene

Personalreglement for i departementene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Personalreglement for departementene og Reglement for personalforvaltningen i departementene Gjelder fra 1. juli 2019 Personalreglement for departementene og Reglement

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement er skrevet med svart. Bestemmelser som er gjort etter at disse reglementene ble vedtatt er

Detaljer

Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven].

Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven]. Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven]. Dato LOV 1983 03 04 3 Departement Kommunal og moderniseringsdepartementet Sist endret LOV 2015 02 13 9 fra 01.03.2015 Publisert ISBN 82 504 1404 7

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre.

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre. 1.120 Lover for skytterlag Denne standardlov gjelder for alle tilsluttede skytterlag og er sammen med øvrige regler vedtatt av Skyttertinget bindende for skytterlagene straks de er vedtatt (dog slik at

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Til 1 Personalreglementet gjelder for alle embets- og tjenestemenn i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Stiftelsen skjedde etter

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE Revidert på sameiermøte 26.04.2012 Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.2010 Endret i ekstraordinært sameiermøte 21.11.07. Opprinnelig vedtatt i ekstraordinært

Detaljer

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 1 VEDLEGG 2 6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 6.1.1. Tilsetting av felles leder 6.1.1.1 Tilsetting av felles leder på statlige vilkår Kunngjøring skjer ihht de fastlagte statlige bestemmelser, der hovedregelen

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS REGLER OM TILSETTING I TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER OG UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER KAP I KAP II KAP III KAP 1V KAP V KAP VI KAP VII

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer Stillingsvern Tema Stillingsvern side 4 Arbeidsgiver tar kontakt med Sigrid

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING 3. UTLYSING AV STILLINGER ÅFJORD KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING 3. UTLYSING AV STILLINGER ÅFJORD KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Åfjord kirkelige fellesråd er arbeidsgiver i henhold til kirkeloven 14. Reglementet

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

VEDTAK NR 51/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo.

VEDTAK NR 51/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 30.08.2010 Ref. nr.: 10/10403 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 51/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25.

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR 1 Navn og adresse Foreningens navn er Foreningen Frisørfagets Opplæringskontor, med kortformen FO. 2 Formål og virkemidler FO er et samarbeidsorgan

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn L Lokal lønnspolitikk for Statens jernbanetilsyn Inngått den 08. oktober 2013 mellom Statens jernbanetilsyn (SJT), LO Stat og Akademikerne 1 Om lønnspolitikken 4 2 Overordnede mål

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 67 Lov om statens ansatte

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) s. 1 av 8 ATL vedtekter 2014 VEDTEKTER for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Vedtatt av landsmøtet 13. juni 2014 s. 2 av 8 ATL vedtekter 2014 Innhold 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

Statsansattloven versjon 1.0: Lovspeil med enkelte kommentarer

Statsansattloven versjon 1.0: Lovspeil med enkelte kommentarer Statsansattloven versjon 1.0: Lovspeil med enkelte kommentarer Kvalifikasjons -prinsippet 3 Kvalifikasjonsprinsippet (1) Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes eller utnevnes i ledig stilling eller

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. januar 2015.

VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. januar 2015. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 04.02.2015 Ref. nr.: 14/82124 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer