Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt"

Transkript

1 Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt 1 Tjenestemannsloven Lov om statens tjenestemenn av 4. mars 1983 nr. 3 ( tjml) gjelder for tilsatte i Riksrevisjonen. De særskilte bestemmelser tjml 2-5 om kunngjøring av stillinger, innstillinger og fast og midlertidig tilsetting gjelder så lang de passer, jf. Riksrevisjonsloven 5 annet ledd. 2 Forvaltningsloven Forvaltningslovens regler gjelder for avgjørelser om tilsetting, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av tjenestemenn i Riksrevisjonen. Det samme gjelde vedtak om å ilegge en tjenestemann ordensstraff, jf. Riksrevisjonsloven 7 første ledd. 3 Unntak fra reglementsbestemmelsene Det er adgang til å fravike reglene i dette reglementets 4-12 ved tilsettinger for kortere tid enn ett år. Del II Kunngjøring 4. Kunngjøring av stillinger 1. Ledige stillinger skal som hovedregel kunngjøres offentlig og internt og besettes etter alminnelig konkurranse. Riksrevisjonen avgjør i samråd med tjenestemannsorganisasjonene hvilke ledige stillinger som bare skal kunngjøres internt. Den offentlige kunngjøringen skal skje via Aetat og ellers på den måten som Personalseksjonen, ev. i samråd med revisjonsråden, bestemmer. 2. Det bør være minst 14 dagers søknadsfrist ved kunngjøring av stillinger. Ved interne kunngjøringer brukes vanligvis 1 uke. 3. Fraværende tjenestemenn skal, så langt det er mulig, gjøres kjent med interne kunngjøringer. 5. Kunngjøringens innhold 1. Krav til utdanning og praksis i kunngjøringen skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende kvalifikasjonskrav. 2. Kunngjøringen skal inneholde en kortfattet beskrivelse av stillingen, aktuelle arbeidsoppgaver/arbeidsområdet og kvalifikasjonskrav. Dersom det er klart at den som skal ansettes må være sikkerhetsklarert, skal det opplyses i kunngjøringen at klarering er nødvendig for å besette stillingen. 3. Kunngjøringen skal også inneholde opplysninger om lønnsvilkår, avdeling og seksjon, arbeidssted, fra hvilket tidspunkt stillingen er ledig og søknadsfrist. Dersom geografisk arbeidssted ikke er avgjørende, kan stillingen kunngjøres med mulighet for plassering også utenfor Oslo uten angivelse av sted. Ved kunngjøring av generelle rekrutteringsstillinger er det ikke nødvendig å angi administrativ tilknytning. Det skal alltid fremgå hvem som kan gi nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsforholdene. 4. Kunngjøringen må utformes slik at søkerkretsen ikke blir begrenset mer enn nødvendig, og slik at den ikke virker diskriminerende. LMT C:\Documents and Settings\lmt\Skrivebord\Personalreglementet av doc 1

2 5. Kvinner oppfordres til å søke stillinger hvor de er underrepresentert, dvs. er mindre enn 40 % (jf. Riksrevisjonens Tilpasningsavtale til Hovedavtalen i staten, 10). 6 Vilkår for fornyet kunngjøring 1. Lederen for Personalseksjonen, i samråd med lederen for vedkommende seksjon, kan bestemme at en stilling skal kunngjøres på nytt dersom det ikke har meldt seg et tilstrekkelig antall søkere som tilfredsstiller de krav som er inntatt i kunngjøringen. For lederstillinger treffes beslutning om fornyet kunngjøring av nærmeste foresatte. 2. Dersom Innstillingsrådet eller tilsettingsmyndigheten ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i kunngjøringen vesentlig, skal stillingen kunngjøres på nytt. Det samme gjelder dersom det har gått uforholdsmessig lang tid siden kunngjøringen eller om forholdene har endret seg vesentlig. Del III Innstilling, behandling av søknader m.m. 7. Behandling av søknader 1. Etter utløpet av søknadsfristen skal Personalseksjonen snarest sette opp en liste over søkere ( utvidet søkerliste) som skal inneholde søkerens navn, alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis både i offentlig og privat virksomhet, jf. 2 i forskrift til forvaltningsloven, gitt ved kgl. res. av 21. november Personalseksjonen skal også snarest sette opp offentlig søkerliste som skal inneholde søkerens navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds-/arbeidskommune, jf. offl. 6 nr. 4. Opplysninger om en søker kan likevel unntas fra offentlighet dersom søkeren selv ber om det. Interne søkere til lederstillinger vil ikke bli unntatt fra offentlighet. 3. De søkerne som etter fagseksjonen og/eller Personalseksjonens vurdering synes best kvalifisert, bør innkalles til intervju. Medlemmene i Innstillingsrådet kan dessuten kreve at andre søkere som anses kvalifisert innkalles 1. Minimum 2 personer fra Riksrevisjonen skal delta i intervjuet. Personalseksjonen bør vanligvis delta i intervjuet. En representant utpekt av og blant representantene for tjenestemannsorganisasjonene i Innstillingsrådet, kan delta. Det er ikke nødvendig å innkalle søkere som er tilstrekkelig kjent fra tidligere. 4. Det skal legges til rette for mangfold blant de ansatte, særlig i forhold til kjønn (herunder kvinner til ledelse), etnisitet, funksjonsevne og alder. Dersom det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, bør minst én søker innkalles til intervju. 5. Det skal om mulig innhentes supplerende opplysninger fra tidligere og nåværende arbeidsgivere om de søkere som en vil foreslå innstilt. Det skal avtales med søkeren før slike opplysninger innhentes. Referansen legges ved saken. 6. Det utarbeides skriftlig begrunnet forslag til innstilling. Forslaget skal angi i hvilken rekkefølge søkerne bør komme i betraktning og bør om mulig omfatte minst tre kvalifiserte søkere. Forslag til innstilling sendes Innstillingsrådet via avdelingen Seksjonsleder som har kunngjort stillingen, kan i samråd med Personalseksjonen velge å ta søknader under behandling selv om søknadsfristen er overskredet. I så fall skal samtlige slike søknader tas i betraktning. 8. Innstillingsrådet 1. Innstillingsrådet består av syv medlemmer. Medlemmer av Tilsettingsråd og Likestillingsråd kan ikke være medlemmer av Innstillingsrådet. Medlemmene av Innstillingsrådet er: - to ekspedisjonssjefer oppnevnt av Riksrevisjonen, hvorav én er rådets leder - en representant og vararepresentant oppnevnt av Riksrevisjonen etter forslag fra 1 Når det gjelder lederstillinger, se 13 2 Når det gjelder innstilling til lederstillinger, se 13 2

3 Byråsjefkollegiet - lederen for Personalseksjonen - tre representanter oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene med forhandlingsrett (RTL, RF og Akademikerne) 2. Funksjonstiden for de oppnevnte medlemmene er 2 år. 3. Personalseksjonen er rådets sekretariat. 4. Det skal oppnevnes varamedlemmer for alle faste medlemmer i Innstillingsrådet. Avdelingens nestledere som er stedfortredere for ekspedisjonssjefene, er deres varamedlemmer. 9. Innstilling - saksgangen i Innstillingsrådet 1. Innstillingsrådet innstiller ved tilsettinger på alle nivåer unntatt lederstillinger. 2. Rådets sekretariat legger alle sakspapirer frem for Innstillingsrådets medlemmer, som påfører sine forslag til innstillinger i rekkefølgen: - lederen for Personalseksjonen - Byråsjefkollegiets representant - tjenestemannsorganisasjonenes representanter - ekspedisjonssjefen oppnevnt av Riksrevisjonen - Innstillingsrådets leder Om mulig bør minst tre kvalifiserte kandidater innstilles i prioritert rekkefølge. 3. Når det er enighet om den som er foreslått innstilt som nr. 1, anses forslaget som rådets endelige innstilling. 4. Hvis det er uenighet om innstillingen, eller noen av medlemmene krever det, trer Innstillingsrådet sammen til møte. 5. Dersom ett eller flere medlemmer i Innstillingsrådet under saksgangen krever det, skal Innstillingsrådet forelegge spørsmål vedrørende likestilling for Likestillingsrådet til uttalelse. 6. Deltagelse i Innstillingsrådet er en tjenesteplikt. Medlemmene av rådet kan ikke hindre vedtak ved å utebli fra behandlingen. Unnlater likevel enkelte av rådets medlemmer å delta i behandlingen av en sak, er rådet beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar. 7. Alle medlemmer av Innstillingsrådet har anledning til å kreve innkalt aktuelle seksjonsledere. 8. Den endelige innstilling med eventuelle dissenser tas inn i Innstillingsprotokollen. Hvert medlem av rådet har rett til å få innført i protokollen en begrunnelse for sin stemmegivning. Etter møter i Innstillingsrådet undertegnes behandlingsbladet av rådets leder. Kopi av protokollen sendes medlemmene av Innstillings-, Likestillingsog Tilsettingsrådet. For øvrig skal det fremgå av innstillingen at de avtalefestede krav til likestilling er ivaretatt. 10. Tilsettingsrådet 1. Tilsettingsrådet består av syv medlemmer. Medlemmer av Innstillingsråd og Likestillingsråd kan ikke være medlemmer av Tilsettingsrådet. Medlemmene av Tilsettingsrådet er: - revisjonsråden (rådets leder) - tre ekspedisjonssjefer oppnevnt av Riksrevisjonen, hvorav den ene er nestleder - tre representanter oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene med forhandlingsrett (RTL, RF og Akademikerne) 2. Nestleder i Administrasjonsavdelingen er Tilsettingsrådets sekretær. 3. Funksjonstiden for de oppnevnte medlemmer er 2 år. 4. Det skal oppnevnes varamedlemmer for alle faste medlemmer i Tilsettingsrådet. Avdelingens nestledere som er stedfortredere for ekspedisjonssjefene, er deres varamedlemmer. 3

4 11. Tilsetting - saksgangen i Tilsettingsrådet 1. Tjenestemenn, unntatt lederne, tilsettes av Tilsettingsrådet etter innstilling fra Innstillingsrådet. 2. Tilsettingsrådets leder har tilsettingsmyndigheten i de saker der det er enstemmighet i Innstillingsrådet. 3. Når en innstilling ikke er enstemmig, eller når Tilsettingsrådets leder ikke er enig med et enstemmig Innstillingsråd, skal Tilsettingsrådet snarest innkalles til møte. 4. Rådets sekretær legger saken frem for medlemmene, som gjør sine anmerkninger i rekkefølgen: - tjenestemannsorganisasjonenes representanter - ekspedisjonssjefene - rådets leder 5. Deltagelse i Tilsettingsrådet er en tjenesteplikt. Medlemmene av rådet kan ikke hindre vedtak ved å utebli fra behandlingen. Unnlater likevel enkelte av rådets medlemmer å delta i behandlingen av en sak, er rådet beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar. Vedtak om tilsetting fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederen for rådet. 6. Når innstillingen er enstemmig og den tiltres av Tilsettingsrådets leder, vil nr. to og tre bli betraktet som subsidiært tilsatte. Hvis nr. en frasier seg stillingen, rykker nr. to, og eventuelt nr. tre automatisk inn. 7. Dersom det under behandling av den enkelte sak reises spørsmål vedrørende likestilling, skal dette forelegges Likestillingsrådet til uttalelse om ett eller flere medlemmer i Tilsettingsrådet krever det. For øvrig skal det fremgå av protokollen at de avtalefestede krav til likestilling er ivaretatt. 8. Alle tilsettingsvedtak med eventuelle merknader skal tas inn i tilsettingsprotokollen. Hvert medlem av rådet har rett til å få innført i protokollen en begrunnelse for sin stemmegivning. Protokollen underskrives av rådets medlemmer. Kopi av protokollen sendes medlemmene i Innstillingsrådet. 12. Midlertidig tilsetting 1. En midlertidig tilsatt tjenestemann, tilsatt etter offentlig kunngjøring og vanlig tilsettingsprosedyre, kan tilsettes fast uten ny kunngjøring og behandling i Innstillingsrådet. 2. Det er adgang til å unnlate offentlig kunngjøring ved midlertidige stillinger som varer inntil ett år. Dersom slike tilsettingsforhold ønskes forlenget utover ett år, må stillingen behandles etter dette reglementets Innstilling og tilsetting i lederstillinger Riksrevisorkollegiet tilsetter revisjonsråd, ekspedisjonssjefer og avdelingsdirektører. Revisjonsråden, eller den han/hun gir fullmakt, avgjør hvem som skal innkalles til intervju til lederstillinger. Intervju foretas vanligvis av revisjonsråden og en ekspedisjonssjef sammen med lederen for Personalseksjonen. En representant utpekt av og blant representantene for tjenestemannsorganisasjonene i Innstillingsrådet, kan delta. Ekspedisjonssjef for den avdeling stillingen gjelder, og revisjonsråden for ekspedisjonssjefstillinger, setter opp et utkast til innstilling etter at intervjuer og referanseinnhenting er gjennomført. Utkast til innstilling sendes til uttalelse til: - Byråsjefkollegiets representant i Innstillingsrådet - tjenestemannsorganisasjonenes representanter i Innstillingsrådet - ekspedisjonssjefene 4

5 Revisjonsråden utarbeider innstillingsvedtak og legger fram forslag til tilsettingsvedtak for Riksrevisorkollegiet. Alle sakspapirer og ovennevnte uttalelser følger forslag til tilsettingsvedtak. 14. Melding om tilsetting 1. Den tilsatte tjenestemann skal gis skriftlig underretning med opplysning om eventuelle særvilkår De alminnelige prøvetidsregler iht. tjenestemannsloven gjelder både for faste stillinger og vikariater. Prøvetidsreglene gjelder ikke for lederstillinger i Riksrevisjonen. 2. Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kap XI. for både faste og midlertidige tilsettingsforhold. Avtalen skal undertegnes av arbeidsgiver og arbeidstaker. Denne skal inneholde opplysninger om gjeldende prøvetidsregler, lønnsvilkår og varighet ved vikariater. 3. De andre søkerne skal underrettes når stillingen er besatt. Underretningen skal inneholde navnet på den søker som er tilsatt i stillingen. 4. Dersom det ikke blir noen tilsetting, skal alle søkerne ha melding om dette. 5. Når tilsettingsprosessen er avsluttet skal interne søkere få en muntlig tilbakemelding fra aktuell leder om hvorfor han/hun ikke nådde opp i konkurransen. 15. Opplysninger fra Innstillingsprotokollen og Tilsettingsprotokollen En søker kan fra Personalseksjonen få skriftlig opplysning om: - hvem som har søkt (søkerne kan gjøre seg kjent med den utvidete søkerlisten) - hvilke søkere som er innstilt - rekkefølgen blant de innstilte og om det foreligger dissens om rekkefølgen - stemmeavgivningen For øvrig vises til forvaltningsloven og forskrift om partsoffentlighet i saker om tilsetting i offentlig forvaltning. 16. Klage over tilsetting Medlemmer av Tilsettingsrådet kan klage rådets avgjørelser inn for Riksrevisorkollegiet. Klagen skal fremsettes i møtet og grunngis skriftlig. Del IV Beregning, ordensstraff, oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage 17 Beregningsregel Ved beregning av tjenestetid etter tjml 9 og 10 medregnes all sammenhengende tjeneste i Riksrevisjonen. 18. Ordensstraff 1. Vedtak om ordensstraff treffes av Tilsettingsrådet, eventuelt Riksrevisorkollegiet hvis det gjelder ledere. 2. Ordensstraff slettes fra personalregister og personalkort etter 5 år. Skriftlig materiale som ligger til grunn for vedtaket om ordensstraff skal etter at ordensstraffen er slettet, lagres i eget arkiv og være utilgjengelig for andre enn dem som saken direkte vedkommer. 5

6 19. Oppsigelse, suspensjon og avskjed Vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed treffes av Tilsettingsrådet, eventuelt Riksrevisorkollegiet hvis det gjelder ledere. Før det treffes vedtak om oppsigelse eller avskjed, skal vedkommende gis anledning til å uttale seg muntlig for den myndighet som skal avgjøre saken, jf. tjenestemannsloven 17, 18, samt forvaltningsloven kap. IV og V. 20. Klage over ordensstraff, oppsigelse, suspensjon eller avskjed 1. Om en tjenestemann ønsker å klage over vedtak om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon eller avskjed, skal klagen fremsettes skriftlig for Tilsettingsrådet. Dersom Tilsettingsrådet ikke tar klagen til følge, sendes saken med uttalelse til Riksrevisorkollegiet. 2. Om en leder ønsker å klage på ordensstraff, fremsettes klagen skriftlig for Revisjonsråden. Dersom klagen ikke tas til følge, sendes saken med Revisjonsrådens uttalelse til Riksrevisorkollegiet. Klage på oppsigelse, suspensjon eller avskjed fremsettes skriftlig for Riksrevisorkollegiet. 3. Medlemmer av Tilsettingsrådet kan klage rådets avgjørelser inn for Riksrevisorkollegiet. Klagen skal fremsettes i møtet og grunngis skriftlig. 4. Klagefristen er tre uker etter at underretning om vedtak er kommet frem til tjenestemannen, jf. forvaltningsloven 29. Del V Andre bestemmelser 21. Skifte av arbeidsområde Tjenestemenn som har tjenestegjort lenge på ett område, eller som av andre årsaker ønsker skifte av arbeidsområde, kan ta kontakt med Personalseksjonen. Ved ledighet vil Personalseksjonen ta opp med vedkommende seksjon mulighet for overføring. Riksrevisjonen vil så langt det er mulig forsøke å imøtekomme slike ønsker. Ved enighet avgjøres saken i avdelingen(e). I motsatt fall blir beslutning om overføring truffet av revisjonsråden. 22. Arbeidstid 1. Alle tjenestemenn plikter å overholde den arbeidstid som til enhver tid er bestemt. Registrering skjer etter regler fastsatt i egen avtale. 2. Tjenestemennene har rett til 20 minutters spisepause i arbeidstiden. 3. Enhver leder er forpliktet til å føre kontroll med at underordnede overholder den fastsatte arbeidstid, og at denne utnyttes effektivt. Videre plikter nærmeste overordnede å føre kontroll med underordnedes fravær. 6

7 23. Velferdspermisjoner 1. Velferdspermisjon kan gis etter reglene om slike permisjoner i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 22. Det presiseres at velferdspermisjon også kan gis til pleie av og omsorg for syke foreldre, ektefelle/samboer eller nær familie, og til omsorg for barn når skole og barnehage holder stengt. Velferdspermisjonsdager kan tas ut i timer og halve dager når det passer for begge parter. 2. Seksjonsleder kan på bakgrunn av vurdering og skjønn innvilge en ansatt velferdspermisjon med lønn for inntil 12 hele eller 24 halve arbeidsdager pr år. 3. Velferdspermisjon uten lønn i inntil tre måneder pr. år kan innvilges av avdelingen. 4. Velferdspermisjon uten lønn utover tre måneder kan innvilges av Administrasjonsavdelingen etter uttalelse fra avdelingen. 5. Velferdspermisjon for ledere avgjøres av overordnet leder. 24. Permisjoner mv. 1. Permisjon bør så langt tjenesteforholdene tillater det, gis tjenestemenn som ønsker å gjennomføre en utdanning, eventuelt gjennomføre arbeid for å tilfredsstille praksiskrav knyttet til utdanningen (f.eks. registrert revisor). 2. Permisjon for å overta annen stilling kan i særskilte tilfelle gis i inntil 1 år. Unntaksvis kan slik permisjon forlenges. Etter permisjon til annen stilling reduseres avansementsansienniteten med den del av fraværet som overstiger 3 måneder, jf. Forum/Medarbeider/Lønn/Ansiennitet etter permisjon. 3. Tilsatte i Riksrevisjonen som søker og blir tilbudt stilling eller engasjement i IDI for kortere eller lengre tid, gis permisjon i det tidsrom tjenestegjøringen eller engasjementet varer, jf. Forum/Medarbeider/Ansattvilkår/Permisjoner. 4. Permisjon for å arbeide i tjenestemannsorganisasjoner og i internasjonale organisasjoner og for å skjøtte offentlige verv og organisasjonsmessige oppdrag, behandles etter bestemmelser i Hovedavtalen, Statens personalhåndbok og arbeidsmiljøloven. 25. Ferie Regler om feriefastsettelse, overføring og forskudd på ferie er regulert i ferieloven og avtale mellom Riksrevisjonen og tjenestemannsorganisasjonene, jf. Forum/Medarbeider/Ansattvilkår/Ferie. 26. Attest Tjenestemenn som fratrer sin stilling etter oppsigelse eller avskjed, eller som ber om det, har rett til å få skriftlig attest, jf. aml 68. Attesten skal inneholde vedkommendes navn, fødselsdato og hvilken (hvilke) stilling(er) vedkommende har hatt, og dato for tiltredelse og eventuelt fratredelse fra stillingen(e). I tillegg skal det gis opplysninger om hvilke arbeidsområder tjenestemannen har hatt. Attesten kan videre gi en vurdering av tjenestemannen og utførelsen av arbeidet, dersom dette ønskes av tjenestemannen. 27. Personalregistrering Riksrevisjonen fører eget personalregister, som til enhver tid skal holdes à jour. Riksrevisjonen vil følge regler fastsatt ved avtale med hovedsammenslutningene eller av Moderniseringsdepartementet. 7

8 28. Ikrafttredelse Dette reglement trer i kraft fra 9. mars Spørsmål om innholdet i dette dokumentet rettes til Personalseksjonen. 8

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

Personalreglement for Mattilsynet

Personalreglement for Mattilsynet Styrende dokument Utarbeidet av: krjep Sist endret: 28.10.2011 Prosess: HR Prosesseier: Jarleif Nordheim Instruks Utgave: 1 ephorte saksnr: 2008/124805-1 Personalreglement for Mattilsynet Vedtatt i Etatssamarbeidsgruppa

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR Pasientskadenemnda PERSONALREGLEMENT FOR PASIENTSKADENEMNDAS SEKRETARIAT (PsN) Innhold Generelt Kunngjøring 3, Innstilling og behandling av søknader m.m. 4. Tilsetting 5. Bergningsregler, ordensstralí,oppsigelse,

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet I Postadresse P.boks 8059..-- 0031 Oslo Besøksadre,.,,,,_z.- Hausmam: 23-25 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Internett: Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postm Sentraib(': 24 16 88 0. Telefaks:

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Tjenestemann betyr i dette reglement alle stillingsbetegnelser. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 3-12 gjelder

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Personalreglement for embets- og tjenestemenn

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler 1.4.200 (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av 4.3.1983 og forvaltningsloven

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS REGLER OM TILSETTING I TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER OG UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER KAP I KAP II KAP III KAP 1V KAP V KAP VI KAP VII

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement er skrevet med svart. Bestemmelser som er gjort etter at disse reglementene ble vedtatt er

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn med følgende merknader: 1.

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Til 1 Personalreglementet gjelder for alle embets- og tjenestemenn i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Detaljer

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo.

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo. Rundskriv 2006/016 Til Politimestrene, sjefene for politiets særorganer, namsfogdene som ligger direkte under Politidirektoratet, riksadvokaten, statsadvokatene, generaladvokaten og grensekommissæren Dato

Detaljer

Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16

Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16 KR 47.1/16 Vedlegg 1: Regelverk til vedtakssak for Kirkerådet Innhold Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16... 1 Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke... 1

Detaljer

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010.

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010. Personalreglement for ansettelser, permisjoner m.v. ved Gjeldende fra 1. august 2010. Innholdsfortegnelse Del I Generelt... 3 1 Virkeområde... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 3 3 Unntak fra reglementsbestemmelsene...

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

KR 03/16 Oslo, januar 2016

KR 03/16 Oslo, januar 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 03/16 Oslo, 28. 29. januar 2016 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk Referanser:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. august 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 30. august 2017 24.08.2017 nr. 1280 Forskrift om

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING TILSETTINGSREGLEMENT Etter mal fra KA. Tilsetting er et arbeidsgiveransvar. Det er arbeidsgiverorganet selv som bestemmer hvor tilsettingsmyndigheten skal være lagt. De fleste fellesråd vil legge tilsettingsmyndigheten

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER 1 Innhold DEL 1 GENERELT... 3 1 Formål, virkeområde og definisjoner... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 4 DEL 2 KUNNGJØRING...

Detaljer

KM 04.2/16 Trondheim, april 2016

KM 04.2/16 Trondheim, april 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet KM 04.2/16 Trondheim, 06.-12. april 2016 1. innstilling Saksdokumenter: KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 1 VEDLEGG 2 6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 6.1.1. Tilsetting av felles leder 6.1.1.1 Tilsetting av felles leder på statlige vilkår Kunngjøring skjer ihht de fastlagte statlige bestemmelser, der hovedregelen

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre.

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre. VALGREGLEMENT Fastsatt av styret 15.mars 2005 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. Endret etter styrebehandling 19.april 2005, 3. mars

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Forslag av 15.11.2017, godkjent av Tromsø kirkelige fellesråd 07.12.2017 1. FORMÅL Formålet med dette reglementet er å tilsette rett person på rett plass,

Detaljer

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess LOVSPEIL TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I TJENESTEMANNSLOVEN - Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess Fullstendige dokum enter: Lov om statens tjenestemenn m.m.: https://lovdata.no/dokument/nl/lov/1983-03-04-3

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

KM 04.3/16 Trondheim, april 2016

KM 04.3/16 Trondheim, april 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet KM 04.3/16 Trondheim, 06.-12. april 2016 2. innstilling Referanser: KM 10/99, KM 04/08, KM 13/14, KM 10/15, KM 11/15, KM 07/16, KM 10/16, KM 19/16; KR 55/09, KR 34/15, KR 39/15,

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016 Valgreglement for NMBU... 2 Kapittel

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte 17.01.2016 Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn

Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og

Detaljer

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland 30.01.2013 advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Innledning Tema: Hvordan tilsetting skjer - tilsettingsprosessen Hvem

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Del I: Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement, Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorater og Retningslinjer for vurdering av

Detaljer

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune.

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune. Oslo kommune Byrådet Rundskriv 21/2012 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 201200592-2 kommunale foretak Arkivkode: 050 Fra: Byrådsavdeling for finans Utsendt dato: 11.06.2012 Saksbeh.:

Detaljer

Saksdokument. Forslag til vedtak: Oppdatert: Til: Møte i BIBSYS styre 1. september 2011

Saksdokument. Forslag til vedtak: Oppdatert: Til: Møte i BIBSYS styre 1. september 2011 Saksdokument Oppdatert: 2011-08-23 Til: Møte i BIBSYS styre 1. september 2011 S-2011/22 Retningslinjer for valg av personalrepresentant til BIBSYS styre Retningslinjene som ble brukt ved forrige valg viste

Detaljer

Saksbehandling i offentlig sektor. Nettverkssamling Lindesnes juni 2014

Saksbehandling i offentlig sektor. Nettverkssamling Lindesnes juni 2014 Saksbehandling i offentlig sektor Nettverkssamling Lindesnes 3.-5. juni 2014 Forvaltningsloven lovens formål: Skape mer betryggende saksbehandling i forvaltningen, unngå vilkårlighet/utenforliggende hensyn.

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av fellesstyret 5.3.2013, sak 22/2013. Endelig beslutning om ordlyden i 14 og 21 tas i fellesstyrets møte 25. april Kapittel

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Håndtering av overtallige ved UiO. Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte

Håndtering av overtallige ved UiO. Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte Håndtering av overtallige ved UiO Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte Hva er overtallig? Ved oppsigelse eller varsel om oppsigelse av en ansatt vil det kunne utløse konkrete rettigheter som

Detaljer