PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET"

Transkript

1 PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen for de administrativt ansatte (PFA). Reglementet er vedtatt av Styret den og gjelder fra denne dato. Reglementet gjennomgås ved hver hovedforhandling. Reglementet følger: - Lov nr 15 Om universiteter og høyskoler (UHL) - Grunnregler for Det teologiske Menighetsfakultet - Særavtale om arbeidsplikt og arbeidstid for lærere ved Det teologiske Menighetsfakultetet inngått mellom Forskerforbundet ved MF og Det teologiske Menighetsfakultet (2006). (Særavtalen) - Lov nr. 62 Om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) - Statens Personalhåndbok Lov Om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) - Forskrift om kriterier for ansettelse og fremgangsmåte og kriterier for opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (Forskrift om ansettelse mv.). - Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. (Forskrift om ansettelsesvilkår mv.) fastsatt av KD 31/ KAPITTEL 1 GENERELT Virkeområde Taushetsplikt Habilitet Unntak for visse stillinger Melding om tilsetting Prøvetid Den ansattes rett til å si opp sin stilling... 4 KAPITTEL 2 TILSETTING I ADMINISTRASJONEN... 4 Del I Utlysning, stillingsomtale og søknadsfrist Kunngjøring Innholdet i kunngjøringsteksten Fornyet kunngjøring Søknaden Søknadsfrist Søkerliste... 5 Del II Innstilling, søknadsbehandling m.m Innstillingsutvalget Innstilling Tilsetting Dissens Melding om tilsetting Tiltredelse

2 KAPITTEL 3 TILSETTING I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER... 7 Del I Utlysning, stillingsomtale og søknadsfrist Kunngjøring Innholdet i kunngjøringsteksten Fornyet kunngjøring Søknaden Søknadsfrist Søkerliste... 8 Del II Innstilling, søknadsbehandling m.m Sakkyndig vurdering Oppnevning av sakkyndig komité Sakkyndig komités vurdering av søkerne...feil! Bokmerke er ikke definert. 29. Uttalelse fra Lærerrådet Innstillingsutvalget Innstilling Del III Tilsetting Tilsettingsmyndighet Midlertidig tilsetting i lavere stilling Melding om tilsetting Tiltredelse Melding om behandling av tilsettingssak KAPITTEL 4 TILSETTING AV STIPENDIATER OG POSTDOKTORER Del I Utlysning, stillingsomtale og søknadsfrist Kunngjøring Innholdet i kunngjøringsteksten Fornyet kunngjøring Søknad for stipendiatstillinger Søknadsfrist Søkerliste Del II Innstilling, søknadsbehandling m.m Sakkyndig vurdering Faglige uttalelser fra Fagråd for forskning og Lærerrådet Innstillingsmyndighet Tilsetting KAPITTEL 5 ANDRE BESTEMMELSER Del I. Beregningsregler, oppsigelse, suspensjon, avskjed Beregning av tjenestetiden Vedtaksorgan i saker om ordensstraff, oppsigelse eller suspensjon Attest

3 Kapittel 1 Generelt 1. Virkeområde Dette reglement gjelder tilsetting i alle faste og midlertidige stillinger ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF). 2. Taushetsplikt Medlemmer av tilsettingsorganer og andre som behandler tilsettingssaker og andre personalsaker har taushetsplikt med hensyn til det de får kjennskap til under behandlingen av saken, jf. Forvaltningsloven Habilitet a. Medlemmer av organer og andre som behandler tilsettingssaker avgjør selv om de er inhabile. Dersom part i saken, innstillende myndighet eller medlem av innstillingsutvalget krever dette, skal avgjørelsen treffes av utvalget selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det stilles spørsmål om habiliteten til medlemmer av sakkyndige komité skal saken avgjøres av rektor. b. Medlem av innstillingsorganet kan ikke samtidig være medlem av tilsettingsorganet i en og samme tilsettingssak. 4. Unntak for visse stillinger a. Det gjøres unntak fra hovedregelen om offentlig kunngjøring, innstilling og tilsetting ved; i) vikariater og midlertidige tilsettinger for en periode på mindre enn 12 måneder. ii) arbeidsforhold med kortere arbeidstid enn 15 timer ukentlig. iii) ved eksternt finansierte stillinger iv) ved omdefinering/overtallighet kan stillinger unntas. b. For tilsettinger nevnt i punkt i-ii skal avdelingsleder eller fagrådsleder (for undervisningsstillinger) ha innstillingsmyndighet og rektor tilsettingsmyndighet. For kortvarige tilsettinger nevnt i punkt ii), som ikke innebærer undervisning, kan avdelingsleder ha tilsettingsmyndighet. Tilsettinger etter punkt iii-iv avgjøres av rektor, men skal være drøftet med tillitsvalgt. 5. Melding om tilsetting Ved tilsetting gis den ansatte skriftlig melding. Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale. 3

4 6. Prøvetid I de første 6 måneder er den ansatte tilsatt på prøve. 7. Den ansattes rett til å si opp sin stilling Når det ansatte sier opp sin stilling gjelder følgende oppsigelsesfrister: a) I prøvetiden: tre uker; b) Om engasjementet er mindre enn 1 år: en måned; c) Om ansettelsen er for 1 år eller mer: 3 måneder for administrative stillinger og 6 måneder for lærerstillinger. Oppsigelsen gjelder fra dato til dato. Kapittel 2 Tilsetting i administrasjonen Del I Utlysning, stillingsomtale og søknadsfrist 8. Kunngjøring a. Ledige stillinger kunngjøres normalt offentlig og stillingene besettes etter alminnelig konkurranse. Kunngjøring skjer etter stillingsvurdering på bakgrunn av en stillingsbeskrivelse. Ledige stillinger kan først lyses ledig internt på intranett med minimum 1 ukes søknadsfrist. Dersom stillingen ikke besettes av en intern søker, utlyses den eksternt. b. Personalforeningen har uttalelsesrett om kunngjøringen og innholdet i teksten. Personalforeningen kan innen tre dager kreve å få drøfte stillingskoden, jf. Hovedtariffavtalens pkt , nr. 1. c. Når midlertidig tilsetting er foretatt etter offentlig kunngjøring hvor muligheten for fast tilsetting er angitt i kunngjøringen og hvor ordinær tilsettingsprosedyre er fulgt, kan rektor fatte vedtak om fast tilsetting uten ny kunngjøring. 9. Innholdet i kunngjøringsteksten a. Kunngjøringstekst utarbeides av rektor. Styret fastsetter innholdet i kunngjøringsteksten ved tilsetting i ledende administrative stillinger. Rektor fastsetter innholdet i kunngjøringsteksten for øvrige administrative stillinger. b. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om; - stillingen, det aktuelle arbeidsområde og kvalifikasjonskrav. - stillingens plassering i organisasjonen og stillingens foresatte - fra hvilket tidspunkt det forventes tiltredelse i stillingen 4

5 - plikt til å gjennomgå opplæring og andre spesielle krav til stillingen hvis dette er aktuelt - stillingens gjeldende lojalitetskrav og forventninger til identifikasjon - lønns- og tjenestevilkår - søknadsfrist og hvem søknaden med vedlegg skal stiles til - hvem som kan gi nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsmiljøet c. Hvis det ene kjønn er underrepresentert innen den aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområder, skal de som er av dette kjønn spesielt inviteres til å søke, jf. Hovedavtalens Fornyet kunngjøring Stillinger skal kunngjøres på nytt dersom det ikke melder seg søkere som vil tilfredsstille tilsettingskravene. Styret kan også i andre tilfeller fatte vedtak om at en stilling skal kunngjøres på nytt. 11. Søknaden Søknad med attestert kopi av vitnemål og attester skal sendes MF v/rektor. I søknaden skal søkeren opplyse om utdanning og praksis, referanser og øvrige forhold av betydning for vurdering av søkeren. 12. Søknadsfrist a. Søknadsfristen, som angir den dag søknaden skal være mottatt av MF, skal normalt ikke være kortere enn fire uker etter kunngjøringsdato. b. Tilsettingsmyndigheten kan velge å ta søknader i betraktning selv om søknadsfristen er overskredet. I så fall skal alle slike søknader tas i betraktning, og det skal anmerkes i innstillingen at søknaden er innkommet etter søknadsfristens utløp. 13. Søkerliste a. Etter utløpet av søknadsfristen skal alfabetisk ordnet søkerliste oversendes innstillingsutvalgets medlemmer, samt informasjonsleder. b. Alle søkere skal senest fem virkedager etter søknadsfristens utløp underrettes om at deres søknad er mottatt. De skal samtidig underrettes om deres rett til å unnta seg fra den offentlige søkerlisten, hvordan søknaden vil bli behandlet, og når man kan forvente at vedtak vil foreligge. c. Alle søkere som ber om det skal oversendes en kopi av den utvidede søkerlisten, jf. Forskrift om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning 2. 5

6 Del II Innstilling, søknadsbehandling m.m. 14. Innstillingsutvalget Innstillingsutvalget er innstillingsmyndighet for alle administrative stillinger. Rektor oppnevner innstillingsutvalget som består av a. Avdelingsleder. For tilsetting av avdelingsledere har rektor denne funksjonen. b. Representant fra Personalforeningen for administrativt ansatte. c. Representant fra studentene i de tilfeller utlyst stilling naturlig berører studentene. Rektor har adgang til å supplere utvalget ved å utpeke en representant blant de øvrige ansatte. Innstillingsutvalget er vedtaksført når alle medlemmer deltar. 15. Innstilling a. Innstillingsutvalget avklarer kriterier og vektlegging av kvalifikasjoner. b. For tilsetting i alle faste stillinger skal det avholdes intervju før innstillingsmyndigheten avgir innstilling. c. Innstillingsutvalget evaluerer kandidatene ut fra intervjuoppsummering og innhenting av referanser. d. Den endelige innstilling med eventuelle dissenser tas inn i innstillingsprotokollen, som underskrives av alle. Hvert medlem av rådet har rett til å grunngi sitt standpunkt i protokollen. Den som er innstilt av et mindretall, regnes også som innstilt. Er det flere kvalifiserte søkere, skal vanligvis tre søkere innstilles og rangeres. e. Innstillingen skal følges av utvalgets rapport som gir opplysninger om de enkelte søkere, deres utdanning, yrkeserfaring og eventuell annen relevant praksis. 16. Tilsetting Styret er tilsettingsmyndigheten i tilsetting av ledende administrative stillinger. Rektor er tilsettingsmyndighet for øvrige administrative stillinger. 17. Dissens Der rektor er tilsettingsmyndighet og ikke ønsker å tilsette en av de tre som innstillingsutvalget flertall har innstilt, overføres tilsettingsmyndigheten til styret. 18. Melding om tilsetting Alle søkere skal underrettes om at stillingen er besatt. 6

7 19. Tiltredelse Den som har tatt imot stillingen skal tiltre innen tre måneder, med mindre rektor samtykker i at fristen forlenges. Kapittel 3 Tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger Del I Utlysning, stillingsomtale og søknadsfrist 20. Kunngjøring a. Ledige stillinger kunngjøres offentlig og stillingene besettes etter alminnelig konkurranse. Kunngjøring skjer etter stillingsvurdering på bakgrunn av en stillingsbeskrivelse. b. Når særlige grunner taler for det, kan styret foreta ansettelse uten forutgående kunngjøring. Slik ansettelse kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette, jfr. UHL 6-3 (4). c. Før ledig stilling kunngjøres skal leder av Forskerforbundets lokallag ved MF få uttale seg om kunngjøringsteksten og den stillingskode stillingen vil bli kunngjort med. d. Forskerforbundets lokallag ved MF kan innen tre dager kreve å få drøfte stillingskoden, jf. Hovedtariffavtalens pkt , nr. 1. e. Det skal i forbindelse med utlysningen tas stilling til hvilke land stillingen skal kunngjøres i. f. I de tilfeller der midlertidig tilsetting er foretatt etter offentlig kunngjøring hvor muligheten for fast tilsetting er angitt i kunngjøringen og hvor ordinær tilsettingsprosedyre er fulgt, kan tilsettingsmyndigheten fatte vedtak om fast tilsetting uten ny kunngjøring. 21. Innholdet i kunngjøringsteksten a. Kunngjøringsteksten utarbeides av rektor. b. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om; - stillingen, det aktuelle arbeidsområde og kompetansekrav. - stillingens plassering i organisasjonen og stillingens foresatte - fra hvilket tidspunkt det forventes tiltredelse i stillingen - plikt til å gjennomgå opplæring og andre spesielle krav til stillingen hvis dette er - aktuelt. - stillingens gjeldende lojalitetskrav og krav til identifikasjon med MFs profil. - lønns- og tjenestevilkår. - søknadsfrist og hvem søknaden med vedlegg skal stiles til - hvem som kan gi nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsmiljøet c. Stillingsomtalen må utformes slik at søkere og sakkyndig komité gis klare holdepunkter for hvilken vekt som skal tillegges ulike sider ved søkerens kvalifikasjoner 7

8 d. Hvis det ene kjønn er underrepresentert innen den aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområder, skal de som er av dette kjønn spesielt inviteres til å søke, jf. Hovedavtalens Fornyet kunngjøring Stillingen skal kunngjøres på nytt dersom det ikke melder seg søkere som vil tilfredsstille tilsettingskravene. Styret kan også i andre tilfeller fatte vedtak om at en stilling skal kunngjøres på nytt. 23. Søknaden Søknad med attestert kopi av vitnemål og attester skal sendes MF v/rektor. I søknaden skal søkeren opplyse om utdanning og praksis, produksjon, referanser og øvrige forhold av betydning for vurdering av søkeren. 24. Søknadsfrist a. Søknadsfristen, som angir den dag søknaden skal være mottatt av MF, skal normalt ikke være kortere enn fire uker etter kunngjøringsdato. b. Tilsettingsmyndigheten kan velge å ta søknader i betraktning selv om søknadsfristen er overskredet. I så fall skal alle slike søknader tas i betraktning, og det skal anmerkes i innstillingen at søknaden er innkommet etter søknadsfristens utløp. 25. Søkerliste Etter utløpet av søknadsfristen skal alfabetisk ordnet søkerliste oversendes innstillingsutvalgets medlemmer, samt informasjonsleder. Del II Innstilling, søknadsbehandling m.m. 26. Sakkyndig vurdering Før det foretas innstilling, skal en sakkyndig komité ha vurdert søkernes kvalifikasjoner. Rektor kan bestemme at kravet om sakkyndig bedømmelse kan fravikes for undervisnings- og forskerstillinger som ikke er førstestillinger eller professorstillinger, jf. UHL 6-3 (3). 8

9 27. Oppnevning av sakkyndig komité a. Sakkyndig komité oppnevnes av Lærerråd etter forslag fra den fagseksjonen stillingen hører inn under. Komiteen foretar en vurdering av søkerne og avgir en skriftlig uttalelse der søkerne er rangert. b. Antall sakkyndige skal normalt være tre. For tilsetting eller bedømmelse i førstestillinger og professorstillinger skal minst to av de sakkyndige være eksterne. Så langt mulig skal komiteen ha ett medlem fra et annet land. Begge kjønn skal normalt være representert blant de sakkyndige. c. De sakkyndige skal normalt arbeide som utvalg, men rektor kan bestemme at de sakkyndige skal avgi individuelle vurderinger. Rektor oppnevner komiteens leder. d. I tillegg til de ordinære sakkyndige og eventuelt etter forslag fra disse, kan rektor i særlige tilfeller utpeke en eller flere spesialsakkyndige til å vurdere deler av det materiale søkeren har sendt inn. e. Av habilitetsgrunner skal søkerne underrettes om hvem som er oppnevnt i sakkyndig komité før komiteen starter sitt arbeid. 28. Sakkyndig komités vurdering av søkerne a. Sakkyndig komité skal gi en oversikt over og vurdering av søkernes kvalifikasjoner for stillingen ut fra utlysningsteksten og stillingsomtalen. Komiteen skal, etter en første gjennomgåelse av søkernes kvalifikasjoner, finne fram til og rangere et begrenset antall søkere som en i henhold til stillingsbeskrivelsen finner kvalifiserte framfor de andre. De sakkyndige skal foreta en grundig vurdering av kompetansen til minst tre av søkerne, dersom så mange søkere anses kvalifiserte. b. Komiteen skal uttale seg om hva som skiller de utvalgte søkerne fra de øvrige når det gjelder vitenskapelige/faglige kvalifikasjoner i henhold til stillingsbeskrivelsen. Det forutsettes derfor en kort omtale av samtlige søkere og deres kvalifikasjoner. c. Ved utvelgelsen og rangeringen av de kvalifiserte søkerne, skal de sakkyndige legge vekt på følgende generelle krav i Forskrift om kriterier for ansettelse mv. i) Vitenskapelige kvalifikasjoner Ved vurdering av vitenskapelige kvalifikasjoner skal det legges vekt på avlagte eksamener, og oppnådde grader og innsendte vitenskapelige arbeider. Det skal også tas hensyn til deltakelse i forskningsprosjekter, forskningsledelse og annet dokumentert vitenskapelig arbeid. ii) Pedagogiske kvalifikasjoner Ved vurdering av søkernes pedagogiske kvalifikasjoner, skal de sakkyndige vektlegge pedagogisk basisopplæring, undervisnings- og veiledningserfaring, kvaliteten av utarbeidet læremateriell og annen dokumentasjon som kan tjene til å iii) belyse søkernes pedagogiske kvalifikasjoner. Andre kvalifikasjoner som er angitt i stillingsomtalen Øvrige kvalifikasjoner som er nevnt i kunngjøringstekst skal vektlegges i den grad de er dokumentert i det materialet som legges frem i forbindelse med søknaden. De sakkyndige kan, dersom de finner det nødvendig, innhente supplerende opplysninger fra søkerne. Henvendelsene til søkerne skal da skje via MFs administrasjon. Avveiningen mellom de ulike typer kvalifikasjoner skal foretas ut fra den utlysningstekst og stillingsomtale som foreligger. d. Hvis det ikke har meldt seg noen kompetent søker, og det er aktuelt med midlertidig tilsetting som foreskrevet i 30, skal de sakkyndige rangere søkerne for midlertidig tilsetting. 9

10 e. Sakkyndig komité avgir sin uttalelse til Lærerrådet. Ved dissens skal begrunnelsen for de forskjellige standpunkter framgå av uttalelsen. Når de sakkyndige avgir individuelle vurderinger, skal disse oppbevares ved innstillingsmyndigheten inntil alle uttalelser er innkommet. Eventuelle spesialsakkyndige avgir individuelle vurderinger, som oversendes til veiledning for de ordinære sakkyndige. f. De sakkyndiges vurdering skal foreligge innen tre måneder etter oppnevning av komité. Dersom vurderingen ikke kan leveres innen fristen, skal dette innberettes til innstillingsmyndigheten og begrunnes. g. Kopi av hele vurderingen fra de sakkyndige sendes søkerne før saken tas opp til behandling av innstillingsutvalget. Også vurderingen fra eventuelle spesialsakkyndige skal sendes søkerne. Søkerne har på dette trinn i prosessen mulighet til å kommentere vurderingen, med en frist på 14 dager. Eventuelle kommentarer fra søkerne vil følge saken. Søkerne har ikke rett til å klage over vedtaket i tilsettingssak (Jf. forvaltningsloven 3 andre ledd). 29. Uttalelse fra Lærerrådet Lærerrådet behandler uttalelsen fra sakkyndig komité og har ved ansettelse i lærerstillinger rett til uttalelse før innstillingsutvalget gir sin endelige innstilling til styret, evt. v/rektor. Uttalelsen skjer på grunnlag av den skriftlige vurderingen fra sakkyndig komité. 30. Innstillingsutvalget Innstillingsutvalget ledet av rektor er innstillingsmyndighet for alle undervisnings- og forskerstillinger. I tillegg til rektor består innstillingsutvalget av - en av fagrådslederne eller et medlem ved den aktuelle fagseksjon - representant fra Forskerforbundets lokallag ved MF - studentrådsleder eller studentenes valgte representant Rektor har adgang til å supplere utvalget ved å utpeke en representant blant de øvrige ansatte. I de tilfeller rektor er tilsettingsmyndighet, leder prorektor innstillingsutvalget. Organisasjonskonsulent er innstillingsutvalgets sekretær. Innstillingsutvalget er vedtaksført når alle medlemmer deltar. 31. Innstilling a. Innstillingsutvalget avklarer kriterier og vektlegging av kvalifikasjoner. b. Ved tilsetting i faste stillinger skal det avholdes intervju og innhentes referanser før innstillingsutvalget avgir innstilling. c. Når merknadsfristen er gått ut avgir innstillingsmyndigheten innstilling på grunnlag av de sakkyndiges vurdering, Lærerrådets uttalelse og eventuelle prøveforelesninger. Som et supplement til denne vurderingen og uten at det går på bekostning av disse kravene, skal de søkerne som de sakkyndige på vitenskapelig/faglig grunnlag har 10

11 rangert som de beste, også vurderes med tanke på personlig egnethet for stillingen, herunder søkerens kvalifikasjoner som medarbeider, miljøskaper og i forhold til samarbeid. d. Innstillingen begrunnes og sendes tilsettingsmyndigheten. Innstillingen skal følges av utvalgets rapport som gir opplysninger om de enkelte søkere, deres utdanning, yrkeserfaring og eventuell annen relevant praksis. e. Den endelige innstilling med eventuelle dissenser tas inn i innstillingsprotokollen, som underskrives av alle. Hvert medlem av rådet har rett til å grunngi sitt standpunkt i protokollen. Den som er innstilt av et mindretall, regnes også som innstilt. Er det flere kvalifiserte søkere, skal vanligvis tre søkere innstilles og rangeres. f. Innstillingsmyndighetens innstilling til tilsettingsmyndigheten er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven 6 nr. 4. Søkers rett til innsyn går fram av forskrift til forvaltningsloven om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning. Del III Tilsetting 32. Tilsettingsmyndighet Styret er normalt tilsettingsmyndighet ved tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger. Et enstemmig styre kan delegere tilsettingsmyndighet til rektor. 33. Midlertidig tilsetting i lavere stilling Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene for tilsetting, og det på grunn av undervisningssituasjonen er helt nødvendig å foreta tilsetting, kan det foretas midlertidig tilsetting for inntil tre år og seks måneder i en lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til. 34. Melding om tilsetting a. Alle søkere skal senest 5 virkedager etter søknadsfristens utløp underrettes om at deres søknad er mottatt. De skal samtidig underrettes om deres rett til å unnta seg fra den offentlige søkerlisten, hvordan søknaden vil bli behandlet og når man kan forvente at vedtak vil foreligge. b. Alle søkere som ber om det skal oversendes en kopi av den utvidede søkerlisten. c. Alle søkere skal senest 5 virkedager etter at tilsettingsvedtak foreligger underrettes om hvem som er tilsatt i stillingen. 35. Tiltredelse Den som har tatt imot stillingen skal tiltre innen seks måneder, med mindre styret samtykker i at fristen forlenges. 11

12 36. Melding om behandling av tilsettingssak Tilsettinger skal refereres i årsberetningen. Kapittel 4 Tilsetting av stipendiater og postdoktorer Del I Utlysning, stillingsomtale og søknadsfrist 37. Kunngjøring a. Ledige stipendiat- og postdoktorstillinger kunngjøres normalt offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse. b. Før ledig stilling kunngjøres skal leder av Forskerforbundets lokallag ved MF orienteres om kunngjøringsteksten, jfr. Hovedtariffavtalens pkt.2.3.8, nr. 1. og Forskrift om ansettelsesvilkår mv. 38. Innholdet i kunngjøringsteksten Ved utlysing av stipendiat- og postdoktorstilling bør så vidt mulig fagområde, arten og prosentandelen av pliktarbeid, samt åremålsperiodens lengde angis. Kortere tilsettingsperiode enn 3 år kan gis for stipendiater dersom deler av forskerutdanningsprogram allerede er gjennomført, eller når tilsettingen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. Opptak til doktorgradsprogram skal angis som vilkår for tilsetting som stipendiat. Overgang til annet doktorgradsprogram enn det arbeidsavtalen forutsetter, uten etter avtale med arbeidsgiver, kan gi grunnlag for å vurdere oppsigelse. Stillingen lyses ut med en varighet på mellom tre og seks år og med en prøvetid på seks måneder. Det henvises til Forskrift om ansettelsesvilkår mv Fornyet kunngjøring Stipendiat- og postdoktorstillinger skal kunngjøres på nytt dersom det ikke melder seg søkere som tilfredsstiller tilsettingskravene. Styret kan også i andre tilfeller fatte vedtak om at stipendiatstillinger skal kunngjøres på nytt. 40. Søknad for stipendiatstillinger 12

13 Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes MF v/ rektor i 3 eksemplarer. Søknad gjøres i henhold til skjema som også benyttes til opptak i MFs doktorgradsprogrammet. På skjemaet gis opplysninger om a. Navn b. Adresse c. Personnummer d. Grunnutdannelse e. Forskningserfaring f. Praksis g. Prosjektets/avhandlingens arbeidstittel (maks. 100 tegn) h. Fagområde i. Ønske om veileder/veiledere j. Prosjektets hovedmål og delmål (maks. 100 ord) k. Prosjektsammendrag (maks. 200 ord) l. Tidsplan m. Finansieringsplan En 5-10 siders redegjørelse for prosjektet, spesielt med tanke på problemstilling, materiale og metode, vedlegges søknaden. I tillegg til prosjektbeskrivelsen skal følgende legges ved: kopi av vitnemål, CV (curriculum vitae), evt. publikasjonsliste. 41. Søknadsfrist a. Søknadsfristen, som angir den dag søknaden skal være mottatt av institusjonen, skal normalt ikke være kortere enn fire uker etter kunngjøringsdato. b. Tilsettingsmyndigheten kan velge å ta søknader i betraktning selv om søknadsfristen er overskredet. I så fall skal alle slike søknader tas i betraktning, og det skal anmerkes i innstillingen at søknaden er innkommet etter søknadsfristens utløp. 42. Søkerliste Etter utløpet av søknadsfristen skal alfabetisk ordnet søkerliste oversendes Fagråd for forskning, samt informasjonsleder. Del II Innstilling, søknadsbehandling m.m. Fagråd for forskning, sakkyndige komiteer og lærerråd leverer faglige uttalelser i tilsettingsprosedyren. Rektor er innstillingsorgan og styret tilsettingsorgan. (jf. UHL 6-3 (1). Fagråd for forskning forestår også opptak til MFs doktorgradsprogram. 43. Sakkyndig vurdering Sakkyndig komité med minst to medlemmer oppnevnes av Fagråd for forskning. Komiteen foretar en sakkyndig vurdering av søker(ne) og avgir en skriftlig uttalelse. Det skal legges særlig vekt på søkernes antatte forutsetninger for å gjennomgå forskerutdanning. Vurderingen 13

14 baseres i første rekke på prosjektbeskrivelsen og på de dokumenterte kvalifikasjoner, med vekt på kvalitet og gjennomførbarhet. Det skal konkluderes med om prosjekt(ene) er a) klart støtteverdig, b) støtteverdig, c) svakt støtteverdig i sin nåværende form eller d) ikke støtteverdig. Det foretas rangering av de støtteverdige / klart støtteverdige søkere, dersom det er mer enn en søker. 44. Faglige uttalelser fra Fagråd for forskning og Lærerrådet På grunnlag av uttalelse fra sakkyndig komité(er) avgir Fagråd for forskning sin uttalelse og foretar en samlet rangering av søkerne. Lærerrådet gis også anledning til å avgi uttalelse på grunnlag av Fagrådets uttalelse. 45. Innstillingsmyndighet Rektor innstiller på grunnlag av de faglige uttalelser som er innhentet og etter den stillingsbeskrivelse som er gitt i utlysning og evt. betenkning for stipendiat- og postdoktorstillingen(e) (jf. Universitets- og høgskoleloven 6-3.3). Rektor kan avgjøre om det skal gjennomføres intervju. 46. Tilsetting a. Styret tilsetter stipendiater og postdoktorer. For øvrig følges retningslinjer for tilsetting som stipendiat, fastsatt av UFD 10. juni 2003 i medhold av forskrifter til Tjenestemannsloven 3 nr. 3 D. b. Dersom flere søkere er tilnærmet like godt egnet, skal det kjønn som er underrepresentert foretrekkes. c. Tilsettingsmyndighet fastsetter den samlede periode i hvert enkelt tilfelle. Se ellers Forskrift om ansettelsesvilkår mv. Kapittel 5 Andre bestemmelser Del I. Beregningsregler, oppsigelse, suspensjon, avskjed 47. Beregning av tjenestetiden 14

15 a. All sammenhengende tjeneste ved Menighetsfakultetet skal legges til grunn for tjenestetidsberegning. b. Tjenesten regnes som sammenhengende så lenge det ikke er mer enn 14 dagers avbrudd mellom tilsettingsforholdene. Avbruddperioden skal ikke regnes med i tjenestetiden, men gå til fradrag i denne. c. Tjenestetid regnes fra den dag vedkommende har tiltrådt stilling ved Menighetsfakultetet. 48. Vedtaksorgan i saker om ordensstraff, oppsigelse eller suspensjon Vedtak om at en ansatt skal sies opp, bli gjenstand for disiplinærtiltak, suspenderes eller gis avskjed, treffes av tilsettingsmyndigheten. Dersom saken krever særlig rask avgjørelse, kan vedtak om suspensjon eller overføring til annen tjeneste treffes av rektor. 49. Attest a. Ansatt som fratrer sin stilling etter oppsigelse eller avskjed, eller som ber om det, har rett til å få skriftlig attest. Attesten skal utstedes av nærmeste foresatte tjenestemyndighet. b. Attesten skal inneholde den ansattes navn, fødselsdato, hvilke stillinger vedkommende har hatt samt dato for tiltredelse og eventuell fratredelse fra stillingene. Det skal i tillegg gis opplysninger om hvilke arbeidsområder vedkommende har hatt. Attesten kan videre gi en vurdering av den ansatte og utførelsen av arbeidet, dersom dette ønskes av den ansatte selv. c. Ved avskjed kan det anføres på attesten at den ansatte er avskjediget, uten nærmere angivelse av grunnen. 15

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

Sakkyndig vurdering. fra et HR-perspektiv. Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no. Forum for forskning 29.4.

Sakkyndig vurdering. fra et HR-perspektiv. Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no. Forum for forskning 29.4. Sakkyndig vurdering fra et HR-perspektiv Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no Forum for forskning 29.4.204 Tema Fra et HR-perspektiv gjennomgå hva som forventes

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO

Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO Orientering for søkere og bedømmelseskomiteer Avdeling for personalstøtte Redaksjon: Avdeling for personalstøtte Produksjon: Foto: Ståle Skogstad Form: Alv

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler 1.4.200 (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av 4.3.1983 og forvaltningsloven

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger. PROTOKOLL Med hjemmel i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, 14-9 (3) har medlemsbedrifter i Abelia/NHO adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid,

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. VIRKEOMRÅDE Disse bestemmelser gjelder ved tilsetting i alle professorater der tilsettingsmyndigheten

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet.

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet. FORSLAG TIL REGLEMENT FOR VITENSKAPELIG ANSATTE 1. Virkeområdet for reglene Reglene gjelder for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som er regulert i eller i medhold av universitets- og

Detaljer

Personalreglement for Mattilsynet

Personalreglement for Mattilsynet Styrende dokument Utarbeidet av: krjep Sist endret: 28.10.2011 Prosess: HR Prosesseier: Jarleif Nordheim Instruks Utgave: 1 ephorte saksnr: 2008/124805-1 Personalreglement for Mattilsynet Vedtatt i Etatssamarbeidsgruppa

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS REGLER OM TILSETTING I TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER OG UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER KAP I KAP II KAP III KAP 1V KAP V KAP VI KAP VII

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Del I: Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement, Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorater og Retningslinjer for vurdering av

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSE TIL UTLYST PROFESSORSTILLING

RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSE TIL UTLYST PROFESSORSTILLING U N I V E R S IT E T E T I B E R G E N Det samfunnsvitenskapelige fakultet RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSE TIL UTLYST PROFESSORSTILLING Det samfunnsvitenskapelige fakultet har utarbeidet egne retningslinjer

Detaljer

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd 1 av 6 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Opprykk til professor - utfyllende bestemmelser Styret behandlet sak om utfyllende regler til 2-1 Framgangsmåte

Detaljer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Personal- og organisasjonsavdelingen Arkiv nr: 16/04533

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING TILSETTINGSREGLEMENT Etter mal fra KA. Tilsetting er et arbeidsgiveransvar. Det er arbeidsgiverorganet selv som bestemmer hvor tilsettingsmyndigheten skal være lagt. De fleste fellesråd vil legge tilsettingsmyndigheten

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Forslag av 15.11.2017, godkjent av Tromsø kirkelige fellesråd 07.12.2017 1. FORMÅL Formålet med dette reglementet er å tilsette rett person på rett plass,

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler Høringsnotat Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 1. Bakgrunn Da lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) trådte i kraft

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Midlertidig tilsetting Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Hovedregel fast tilsetting Aml 14-9, 1. ledd Arbeidstaker skal ansettes fast Tjml 3 nr. 2 Tjenestemann skal tilsettes

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

Retningslinjer for ansettelse i postdoktorog stipendiatstillinger ved UiO

Retningslinjer for ansettelse i postdoktorog stipendiatstillinger ved UiO Retningslinjer for ansettelse i postdoktorog stipendiatstillinger ved UiO Hensikten med disse retningslinjene er å samle bestemmelser som knytter seg til ansettelsesprosessen for postdoktor og stipendiat

Detaljer

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR Pasientskadenemnda PERSONALREGLEMENT FOR PASIENTSKADENEMNDAS SEKRETARIAT (PsN) Innhold Generelt Kunngjøring 3, Innstilling og behandling av søknader m.m. 4. Tilsetting 5. Bergningsregler, ordensstralí,oppsigelse,

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004)

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Disse retningslinjer er i samsvar med Retningslinjer for tilsetting i stilling som

Detaljer

Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016

Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016 Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016 I forbindelse med tilsetting i undervisnings- og forskerstilling ved Kunsthøgskolen i Oslo skal det foretas sakkyndig vurdering som grunnlag

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement er skrevet med svart. Bestemmelser som er gjort etter at disse reglementene ble vedtatt er

Detaljer

kunnskap gir vekst Midlertidig tilsatt?

kunnskap gir vekst Midlertidig tilsatt? kunnskap gir vekst Midlertidig tilsatt? Midlertidig tilsatt i staten? Hovedregelen både i tjenestemannsloven og i universitets- og høyskoleloven er fast ansettelse. Unntak fra fast tilsetting krever et

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Tilsettinger. - utdanningsforbundet

Tilsettinger. - utdanningsforbundet Tilsettinger - utdanningsforbundet 110912 Kjøreregler Konfidensiell behandling Rask tilbakemelding Referanser innhentes ikke uten samtykke Ikke still provoserende, irrelevante, sårende eller unødvendig

Detaljer

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av 9.3.2005 med senere endringer, senest 20.11.2008 Del I Generelt 1 Tjenestemannsloven Lov om statens tjenestemenn av 4. mars

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010 TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

stilling ved Universitetet i Stavanger

stilling ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for sakkyndig vurdering av søkere til professor- stilling ved Universitetet i Stavanger Vedtatt av styret for Universitetet i Stavanger 2008 Universitetsdirektørens forslag av 16.09.2008

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

Personalreglement for vitenskapelige stillinger

Personalreglement for vitenskapelige stillinger Del I: Personalreglement for vitenskapelige stillinger Vedtatt av Universitetsstyret i møte 18.08.2009 (S-sak 50/09) Trer i kraft 01.10.2009 Side 1 av 17 Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder

Detaljer

Rutinebeskrivelser for tilsetting i rekrutteringsstillinger, samt eksternt finansierte forskerstillinger ved MOF

Rutinebeskrivelser for tilsetting i rekrutteringsstillinger, samt eksternt finansierte forskerstillinger ved MOF Utarbeidet av: Marianne Seim og Eli Winther Godkjent av: Gerd Johannessen Oppdatert: 29.03.2010 Rutinebeskrivelser for tilsetting i rekrutteringsstillinger, samt eksternt finansierte forskerstillinger

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Instituttstyret på IMV

Instituttstyret på IMV Instituttstyret på IMV Tilsettinger fra A-Å av seniorrådgiver/jurist Greta Holm Innhold Gangen i tilsettingssaker ved fakultetet Instituttstyret som innstillende organ- hva betyr det? Habilitet 3 Ulike

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 13.01.2004 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/143 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002/2004 SAK: TILSETTINGSMYNDIGHET FRA 2004 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Detaljer

Reglement for tilsettinger i Strand kommune

Reglement for tilsettinger i Strand kommune 13/4116-17 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune - fastsatt 25.11.15 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune Fastsatt 25.11.2015 Innledning Strand

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Instituttstyret på IFIKK

Instituttstyret på IFIKK Instituttstyret på IFIKK Tilsettinger fra A-Å av seniorrådgiver/jurist Greta Holm Innhold Gangen i tilsettingssaker ved fakultetet Instituttstyret som innstillende organ- hva betyr det? Habilitet Strategisk

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vedtatt i fakultetsstyret 20. mars 2012 1 I tillegg til denne veiledningen er følgende

Detaljer

Kunngjøring av ledig stilling

Kunngjøring av ledig stilling Kunngjøring av ledig stilling I Fellesannonsen i Trønder-Avisa er det kun en henvisning til de kunngjøringstekster som er lagt ut på internett, eller som kan hentes ut fra informasjonen. Det er viktig

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre.

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre. VALGREGLEMENT Fastsatt av styret 15.mars 2005 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. Endret etter styrebehandling 19.april 2005, 3. mars

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Saksnr: 23/2016 ephorte: Møtedato: 15.06.2016 Notatdato:

Detaljer

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet I Postadresse P.boks 8059..-- 0031 Oslo Besøksadre,.,,,,_z.- Hausmam: 23-25 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Internett: Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postm Sentraib(': 24 16 88 0. Telefaks:

Detaljer

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 1 av 6 Personalavdelingen Notat 05.10.2015 Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Kunnskapsdepartementet

Detaljer

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Tjenestemann betyr i dette reglement alle stillingsbetegnelser. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 3-12 gjelder

Detaljer

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess LOVSPEIL TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I TJENESTEMANNSLOVEN - Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess Fullstendige dokum enter: Lov om statens tjenestemenn m.m.: https://lovdata.no/dokument/nl/lov/1983-03-04-3

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland 30.01.2013 advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Innledning Tema: Hvordan tilsetting skjer - tilsettingsprosessen Hvem

Detaljer

FORSLAG OM Å FRAVIKE KRAVET OM SAKKYNDIG BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL STIPENDIATSTILLINGER

FORSLAG OM Å FRAVIKE KRAVET OM SAKKYNDIG BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL STIPENDIATSTILLINGER UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 96 Saksnr.: 2014/12244 Møte: 11. desember 2014 FORSLAG OM Å FRAVIKE KRAVET OM SAKKYNDIG BEDØMMELSE AV SØKERNE

Detaljer