PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS"

Transkript

1 PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS REGLER OM TILSETTING I TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER OG UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER KAP I KAP II KAP III KAP 1V KAP V KAP VI KAP VII INNLEDENDE BESTEMMELSER FELLESBESTEMMELSER OM TILSETTING SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR TILSETTING I UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSMYNDIGHET ORDENSTRAFF, OPPSIGELSE MV. ANDRE BESTEMMELSER IKRAFTTREDELSE MV KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger ved Høgskolen i Oslo og Akershus som omfattes av lov om statens tjenestemenn (heretter tjml), lov om universiteter og høgskoler (heretter uhloven), med tilhørende forskrifter, og Hovedavtalen i staten. Reglementet gjelder også for eksternt finansierte stillinger. 2 Forkortelser Følgende forkortelser benyttes videre i dokumentet: a) HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus b) FA: Fellesadministrasjonen c) SPS: Senter for profesjonsstudier d) NAFO: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring e) SVA: Senter for velferds- og arbeidslivsforskning KAP II FELLESBESTEMMELSER OM TILSETTING 3 Kunngjøring av stillinger Ledige stillinger skal som hovedregel kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse. Alle ledige stillinger skal i tillegg kunngjøres på HiOAs hjemmeside. 1

2 4 Unntak fra krav om offentlig kunngjøring HR-direktør (FA, SPS og NAFO), seksjonssjef HR (fakultet) og seksjonssjefer adm (SVA) kan fatte beslutning om unntak fra offentlig kunngjøring ved a) tilsetting for seks måneder eller mindre b) overgang fra midlertidig til fast tilsetting der denne muligheten har vært opplyst ved kunngjøringen c) tilsetting i stilling med kortere arbeidstid enn 15 timer ukentlig eller mindre enn 37,5 prosent stilling d) tilsetting i eksternt finansiert stilling. Når offentlig kunngjøring kan unnlates etter (1) kan stillingen likevel kunngjøres internt. Forlengelse utover seks måneder kan bare skje etter offentlig kunngjøring. 5 Kunngjøringens innhold Forslag til kunngjøringstekst og eventuell stillingsbetenkning utformes av stillingens nærmeste leder. Kunngjøringen skal bygge på jobbanalyse/strategisk bemanningsplan. Kunngjøringen skal inneholde a) opplysninger om tittel og arbeidsområde b) om det er en fast eller midlertidig stilling c) om det er en heltids- eller deltidsstilling d) beskrivelse av stillingen e) kvalifikasjonskrav f) lønnsvilkår g) arbeidssted (for tiden) h) opplysninger om ev. stillingsbetenkning i) hvem som kan gi nærmere opplysninger om stillingen j) tidspunkt for tiltredelse k) søknadsfrist. Ved kunngjøring av undervisnings- og/eller forskerstillinger skal det opplyses om prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i de tilfeller det er aktuelt. Dersom stillingsinnehaveren plikter å gjennomføre opplæring, for eksempel høgskolens program for pedagogisk basiskompetanse, skal dette fremgå av kunngjøringen. Kunngjøringer skal utformes med sikte på å rekruttere kvalifiserte søkere i alle aldre, av begge kjønn, med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Søknadsfristen skal være minst to uker. 6 Godkjenning av kunngjøringstekster godkjenner kunngjøringstekst for rektor og prorektor. For øvrig godkjenner rektor, etter drøfting med tjenestemannsorganisasjonene, kunngjøringstekster for stillinger høgskolestyret tilsetter i. Tilsettingsorganet godkjenner kunngjøringstekster for undervisnings- og/eller forskerstillinger. Dekan/senterleder SVA godkjenner kunngjøringstekst for faglig-administrative lederstillinger ved fakultet/sva. Fakultetsdirektør godkjenner kunngjøringstekst for stilling som seksjonssjef ved fakultet. HR-direktør godkjenner kunngjøringstekst for tekniske og administrative stillinger i FA, SPS og NAFO. Seksjonssjef HR (fakultet) og seksjonssjefer adm (SVA) godkjenner kunngjøringstekst for tekniske og administrative stillinger, som ikke er lederstillinger, ved fakultetet/sva. Dersom kvoteringsreglene i Hovedavtalen skal benyttes, skal tjenestemannsorganisasjonene ha anledning til å uttale seg om kunngjøringsteksten, jf. Hovedavtalen 21. 2

3 7 Fornyet kunngjøring En stilling skal kunngjøres på nytt dersom det ikke har meldt seg et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere og det må forventes at en ny kunngjøring kan endre dette forholdet det har gått uforholdsmessig lang tid siden stillingen ble kunngjort innstillings- eller tilsettingsmyndigheten ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i kunngjøringen. 8 Behandling av søknader Etter utløpet av søknadsfristen skal det foreligge utvidet søkerliste som inneholder søkernes navn, alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis. Søkere til en stilling har rett til å få utvidet søkerliste dersom de ber om det. Det skal snarest foreligge en offentlig søkerliste som skal inneholde søkernes navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune. Det skal fremgå av søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn disse har. Dersom noen av søkerne ber om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, skal denne anmodningen behandles av HR-direktør (FA, SPS og NAFO), seksjonssjef HR (fakultet) og seksjonssjefer adm (SVA). Dersom anmodningen ikke kan imøtekommes skal søkeren få beskjed umiddelbart slik at vedkommende kan få anledning til å trekke søknaden. Innstillende myndighet kan velge å ta søknader under behandling selv om søknadsfristen er overskredet. I så fall skal samtlige slike søknader tas i betraktning. 9 Intervju og innhenting av referanser Ved tilsetting skal de som synes å være best kvalifisert, innkalles til intervju. Dersom det synes å være kvalifiserte søkere til en stilling som oppgir å ha innvandrerbakgrunn, skal det alltid innkalles minst én søker med slik bakgrunn til intervju. Dersom det synes å være kvalifiserte søkere som oppgir å være funksjonshemmet/yrkeshemmet, og enten er eller blir uten arbeid, skal det alltid innkalles minst én slik søker til intervju. Forskrift til tjenestemannsloven 9, 3. ledd gir nærmere bestemmelser om hvem som anses å være funksjonshemmet/yrkeshemmet. En tjenestemannsrepresentant skal normalt være til stede på intervjuene. Det skal innhentes referanser fra nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver for søkere som synes å være aktuelle. Det skal som hovedregel innhentes minst to referanser. Ved tilsetting i lederstillinger skal det som hovedregel innhentes minst tre referanser. Referanser kan ikke innhentes uten søkers samtykke. 10 Innstilling Innstillende myndighet foretar en vurdering av søkerne på grunnlag av stillingsbeskrivelse, kvalifikasjonskrav og ønskede egenskaper, søknad, intervju, eventuelle tester og referanseintervju. Der relevant, skal også uttalelse fra sakkyndig utvalg, eventuelle merknader fra søkerne og tilleggsuttalelse fra sakkyndig utvalg, samt pedagogisk vurdering utgjøre en del av grunnlaget for vurderingen. Vurderingen inngår i en skriftlig innstilling til tilsettende myndighet. Hvem som er innstillende og tilsettende myndighet for den enkelte stillingskategori fremkommer av reglementets 15. Dersom det er flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal det vanligvis gis begrunnet innstilling for tre søkere angitt i den rekkefølge de bør komme i betraktning. Når innstillende leder er medlem av tilsettingsorganet, avgir vedkommende i stedet forslag til tilsetting (ikke formell innstilling). 3

4 11 Forenklet tilsettingsprosedyre (administrative tilsettinger) Tilsetting for kortere tid enn seks måneder kan foretas uten innstilling av HR-direktør (FA, SPS og NAFO) eller en som fungerer for denne, seksjonssjef HR (fakultet) og seksjonssjefer adm (SVA). Forlengelse utover seks måneder kan bare skje ved ordinær tilsettingsprosedyre. Tilsetting for seks måneder eller mer kan foretas: I stilling som: Tilsettings kan foretas av Innstilling a) Timelærer med kortere arbeidstid enn 15 timer i uken eller med mindre enn 37,5 prosent stilling b) Timebetalt tilkallingshjelp og studentassistenter med kortere arbeidstid enn 15 timer i uken eller mindre enn 37,5 prosent stilling c) Eksternt finansiert personale (tilsatte som skal utføre oppdrag som helt eller i det alt vesentlige finansieres ved inntektsoverføring fra en annen virksomhet) Instituttleder eller dekan HR-direktør (FA, SPS og NAFO) eller en som fungerer for denne, seksjonssjef HR (fakultet) og seksjonssjefer adm (SVA) HR-direktør (FA, SPS og NAFO), seksjonssjef HR (fakultet) og seksjonssjefer adm (SVA) Forenklet innstilling fra nærmeste leder Uten innstilling Uten innstilling Tilsatte som har rettskrav på stilling underrettes ved brev og endring i arbeidsavtale. KAP III SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR TILSETTING I UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER 12 Tilsetting uten forutgående kunngjøring (kallelse) Når særlige grunner taler for det kan høgskolestyret foreta tilsetting i undervisnings- og/eller forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Hvis flere enn ett medlem av høgskolestyret motsetter seg dette, skal stillingen likevel kunngjøres offentlig. Særlige grunner til å fravike kunngjøringskravet er når a) det for å oppnå strategiske mål er særlig sterke grunner for å få besatt stillingen så hurtig som mulig b) det i helt spesielle tilfeller er ønskelig å knytte til seg en bestemt person. Det må kunne dokumenteres at den som ansettes oppfyller stillingens kompetansekrav. 13 Bedømmelse av vitenskapelige kvalifikasjoner De vitenskapelige og kunstneriske kvalifikasjonene til søkere til undervisnings- og/eller forskerstilling, inkludert bistilling, skal bedømmes av oppnevnte sakkyndige før innstilling avgis. Tilsettingsutvalg for professorer, forsker 1 og dosenter oppnevner sakkyndig utvalg ved tilsetting i og ved opprykk til professor-, forsker og dosentstillinger. For tilsetting i stilling under nivå som nevnt i (2) oppnevner instituttleder/senterleder sakkyndig utvalg. Når det til en stilling kun er søkere med kompetanse som høgskolelektor eller forsker 1108, kan tilsettingsorganet gjøre unntak fra krav om sakkyndig vurdering. Tilsettingsorganet kan gjøre unntak fra krav om sakkyndig vurdering ved tilsetting i stilling som stipendiat når det ikke er dokumentasjon utover masteroppgave som skal vurderes. 4

5 Tilsettingsorganet kan i særlige tilfelle og etter drøfting med tjenestemannsorganisasjonene gjøre unntak fra krav om sakkyndig vurdering ved tilsetting i stilling som forsker 1109, der søker er tilkjent førstestillingskompetanse ved annet, allment anerkjent universitet eller høgskole. Ved midlertidig tilsetting i undervisnings- og/eller forskerstilling for kortere tid enn ett år kan det gjøres unntak fra krav om sakkyndig vurdering. Ved oppnevning av sakkyndig utvalg skal de sakkyndiges habilitet vurderes. Det er utarbeidet egne retningslinjer om habilitet for sakkyndig utvalg ved HiOA. 14 Bedømmelse av pedagogiske kvalifikasjoner Pedagogiske kvalifikasjoner og ferdigheter skal vurderes og prøves ved tilsetting i undervisnings- og/eller forskerstillinger. Unntak fra prøving kan gjøres a) der de forhold som prøvingen er ment å avdekke er kjent og tilfredsstillende dokumentert b) når søkeren befinner seg så langt utenfor landets grenser at økonomiske og/eller praktiske årsaker legger store hindringer i veien. Forutsetningen er at pedagogisk skikkethet kan dokumenteres c) ved midlertidig tilsetting for kortere tid enn ett år. Dersom den som tilsettes i fast stilling ikke har relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må vedkommende forplikte seg til å gjennomføre høgskolens program for pedagogisk basiskompetanse innen to år. KAP IV INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSMYNDIGHET 15 Høgskolens tilsettingsorganer Institusjonsnivå a) b) Tilsettingsutvalg for professorer, forsker 1 og dosenter FA, SPS, NAFO a) Tilsettingsråd for administrative lederstillinger og tekniske og administrative stillinger b) Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger Fakultetene (ett per fakultet) a) Tilsettingsutvalg for tilsetting av fakultetsdirektør, instituttledere, studieledere og seksjonssjef b) Tilsettingsråd for administrative lederstillinger og tekniske og administrative stillinger c) Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger SVA a) Tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger b) Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger Stilling Innstillingsmyndighet Tilsettingsorgan INSTITUSJONSNIVÅ Rektor Innstillingsutvalg bestående av: Leder, oppnevnes av og blant høgskolestyrets eksterne medlemmer 5

6 Prorektor Dekan Senterleder Avdelingsdirektør i rektors ledergruppe Professor, forsker 1183 og dosent 5 studentrepresentanter, oppnevnes av Studentparlamentet 4 tjenestemannsrepresentanter, oppnevnes av tjenestemannsorganisasjonene 10 UF-tilsatte 2 oppnevnes av hvert fakultet/1 oppnevnes av hvert av sentrene (SVA og SPS) 5 TA-tilsatte 1 oppnevnes av hvert fakultet/fa Innstillingsutvalg bestående av: Rektor, leder HR-direktør Eksternt medlem fra høgskolestyret Tilsatt i undervisnings- og/eller forskerstilling Tilsatt i TA-stilling Studentrepresentant i Studentparlamentet Innstillingsutvalg bestående av: Rektor, leder HR-direktør Eksternt medlem av fakultetsrådet Tilsatt i undervisnings- og/eller forskerstilling i fakultetsrådet Studentrepresentant i fakultetsrådet Tilsettingsutvalg for undervisnings- og/eller forskerstillinger Instituttleder Tilsettingsutvalg for professorer, forsker 1 og dosenter bestående av: Rektor eller den person rektor, leder HR-direktør, eller den person HR-direktøren Dekan eller senterleder, eller den person dekan/senterleder for saker som gjelder egen enhet Tjenestemannsrepresentant Studentrepresentant, oppnevnt av Studentparlamentet FELLESADMINISTRASJONEN, SENTER FOR PROFESJONSSTUDIER OG NASJONALT SENTER FOR FLERKULTURELL OPPLÆRING Undervisnings- og/eller forskerstillinger (unntatt professor, forsker 1183 og dosent) Stipendiat Administrative lederstillinger og tekniske og administrative stillinger Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger bestående av: Prorektor for FoU, leder Senterleder SPS eller den person senterleder HR-direktør eller den person HR-direktøren Studentrepresentant, oppnevnt av Studentparlamentet Tilsettingsråd for adm. lederstillinger og tekniske og administrative stillinger bestående av: Direktør for Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring eller den person direktøren, leder Direktør for Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, 6

7 FAKULTET Instituttleder og studieleder Fakultetsdirektør Seksjonssjef Innstillingsutvalg bestående av: Dekan, eller den person som dekan Fakultetsdirektør, eller den person som fakultetsdirektøren Tjenestemannsrepresentant Studentrepresentant oppnevnt av Studentenes fakultetsråd eller den person direktøren Direktør for Avdeling for forskning og utvikling, eller den person direktøren Tilsettingsutvalg for tilsetting av fakultetsdirektør, instituttledere, studieledere og seksjonssjef bestående av: Dekan, leder Tilsatt i undervisnings- og forskerstilling i fakultetsrådet Tilsatt i teknisk og administrativ stilling i fakultetsrådet Eksternt medlem i fakultetsrådet Studentrepresentant i fakultetsrådet (ved tilsetting av instituttleder og studieleder) Undervisningsog/eller forskerstillinger på fakultet (unntatt professor, forsker 1183 og dosent) Tekniske og administrative stillinger SENTER FOR VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSFORSKNING Senterleder Innstillingsutvalg bestående av: Direktør Rektor, leder HR-direktør Leder av senterstyret Forskningssjef Forsker (unntatt Forsker 1183) Stipendiat Vit.ass. Professor Forsker 1183 Dosent Seksjonssjef Administrative stillinger NETTAVISEN KHRONO Tilsattrepresentantene i senterstyret Tilsettingsutvalg for undervisnings- og/eller forskerstillinger bestående av: Dekan, leder Instituttleder oppnevnt av dekan Fakultetsdirektør, eller den person direktøren Studentrepresentant, oppnevnt av Studentenes fakultetsråd Tilsettingsråd for adm. lederstillinger og tekniske og administrative stillinger bestående av: Fakultetsdirektør eller den person direktøren, leder Seksjonssjef STU, eller den person seksjonssjefen Seksjonssjef ØK, eller den person seksjonssjefen Tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger bestående av: Senterleder, leder Direktør Seksjonssjef Tilsettingsutvalg for professorer, forsker 1 og dosenter (se under Institusjonsnivå) Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger bestående av: Senterleder Direktør Seksjonssjef 7

8 Redaktør Redaksjonelle medarbeidere i Khrono Eget innstillingsutvalg, oppnevnt av avisstyret Eget innstillingsutvalg, oppnevnt av avisstyret Avisstyret Redaktøren 16 Oppnevning av medlemmer til innstillings- og tilsettingsorganene Til alle verv som medlem av innstillings- og tilsettingsorgan skal det normalt oppnevnes vara som møter/avgir stemme når fast medlem er forhindret. Den tjenestemannsorganisasjon som enten selv eller gjennom tilslutning til en hovedsammenslutning har forhandlingsrett, oppnevner representanter for tjenestemennene og 1-3 personlige vararepresentanter, i henhold til tabellen i 15. Er det flere forhandlingsberettigede organisasjoner som har medlemmer i vedkommende tjenestemannsgruppe, oppnevner organisasjonene i fellesskap representanter og vararepresentanter. Tjenestemannsrepresentantene oppnevnes for en periode for to år av gangen fra 1. august. Oppnevnte tjenestemannsrepresentantene representerer ikke sin egen organisasjon, men skal ivareta interessene til samtlige søkere. Oppnevning av studentrepresentanter fremgår av tabellen i 15. Studentrepresentantene oppnevnes for ett studieår av gangen. 17 Plikt til å ta imot og utføre verv i innstillings- og tilsettingsråd Deltagelse i innstillings- og tilsettingsorgan er en tjenesteplikt. Medlemmene av organet kan således ikke hindre vedtak ved å utebli fra behandlingen eller nekte å underskrive/godkjenne møteprotokoll. 18 Taushetsplikt Taushetsplikt praktiseres i henhold til forvaltningslovens Saksbehandlingen i tilsettingsorganene Saker for tilsettingsorganene kan behandles i møte eller elektronisk gjennom HiOAs saksbehandlingssystem. Dersom minst ett medlem krever det skal saken behandles i møte. Tilsettingsorganene er beslutningsdyktige når mer enn halvparten av medlemmene avgir stemme i møte eller elektronisk innen fastsatt frist. Det endelige tilsettingsvedtaket tas inn i en protokoll som underskrives eller godkjennes elektronisk. Ved dissens har hvert av medlemmene rett til å grunngi sitt standpunkt i protokollen. Protokollen skal følge saken. Hvis ett eller flere av tilsettingsorganets medlemmer er uenig med flertallet om hvem som skal tilsettes, kan hvert medlem kreve at saken avgjøres av høgskolestyret (mindretallsanke). Slikt krav skal fremsettes og protokollføres i møtet. Det kan gis en kort frist for begrunnelse av kravet. Når høgskolestyret tilsetter er det ikke adgang til mindretallsanke. Dersom minst ett av medlemmene i tilsettingsorganet ønsker å tilsette en som ikke er innstilt, skal innstillingsmyndigheten gi skriftlig uttalelse. Denne bestemmelse gjelder kun hvor det foreligger en formell innstilling, ikke et forslag til tilsetting (se 10 (3)). Hvis innstillingsmyndigheten opprettholder sin innstilling og tilsettingsorganet fastholder sin mening skal saken avgjøres av høgskolestyret. Denne bestemmelsen gjelder ikke når høgskolestyret tilsetter. KAP V OPPSIGELSE, ORDENSTRAFF MV. 8

9 20 Vedtaksorgan i saker om oppsigelse, ordenstraff, suspensjon og avskjed Vedtak om at tjenestemann skal sies opp, ilegges ordenstraff, suspenderes eller gis avskjed, treffes av tilsettingsmyndigheten. Dersom saken krever særlig rask avgjørelse, kan vedtak om suspensjon eller overføring til annen tjeneste også treffes av rektor. Vedtaket skal straks meldes fra til den som ellers skulle truffet det, og til Kunnskapsdepartementet. 21 Saksbehandlingsregler, klage Dersom det i tilsettingsorganet ikke er flertall for oppsigelse, avskjed eller ordenstraff, kan hvert medlem av mindretallet kreve saken avgjort av høgskolestyret. Det samme gjelder hvor et mindretall ønsker en ilagt ordenstraff skjerpet. Vedtak om ordenstraff, oppsigelse, suspensjon eller avskjed kan påklages i samsvar med reglene i tjml. og fvl. Klageinstans er departementet når høgskolestyret har fattet vedtak, og ellers høgskolestyret. Klagen fremsettes skriftlig for tilsettingsorganet. 22 Ordenstraff Ordenstraff slettes etter tre år. KAP VI ANDRE BESTEMMELSER 23 Melding om tilsetting m.v. Ved tilsetting av tjenestemann gis et skriftlig tilbud med opplysning om eventuelle særvilkår. Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven både for faste og midlertidige tilsettingsforhold. Alle søkere skal underrettes når stillingen er besatt. Underretningen skal inneholde navnet på den som er tilsatt i stillingen («vedtaket»). 24 Attest Tjenestemann som fratrer sin stilling har rett til å få skriftlig attest. Attesten skal inneholde tjenestemannens navn, fødselsdato, hvilke(n) stilling(er) vedkommende har hatt, stillingsbrøk/omfang og dato for tiltredelse i og fratredelse fra stillingen(e). I tillegg skal det gis opplysninger om hvilke arbeidsområder tjenestemannen har hatt. Attesten kan videre gi en vurdering av tjenestemannen og utførelsen av arbeidet, dersom dette ønskes av tjenestemannen selv. 25 Beregning av tjenestetiden Ved beregning av tjenestetid etter tjenestemannsloven 9 og 10 legges all sammenhengende tjeneste ved HiOA og innlemmede institusjoner til grunn for tjenesteberegningen. For stipendiater inngår kun pliktarbeid ved beregning av tjenestetiden iht. tjml. 9 og 10. KAP VII IKRAFTTREDELSE OG REVISJON 26 Ikrafttredelse og revisjon Dette reglementet er fastsatt etter forhandlinger med de hovedsammenslutninger som er forhandlingsberettiget ved Høgskolen i Oslo og Akershus etter tjenestetvistloven 15. februar Reglementet er stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (dato) og trådte i kraft (dato) etter godkjenning av Kunnskapsdepartementet. 9

10 Hver av partene i virksomheten og stadfestelsesmyndigheten kan når som helst kreve at reglementet tas opp til revisjon. 10

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

Personalreglement for Mattilsynet

Personalreglement for Mattilsynet Styrende dokument Utarbeidet av: krjep Sist endret: 28.10.2011 Prosess: HR Prosesseier: Jarleif Nordheim Instruks Utgave: 1 ephorte saksnr: 2008/124805-1 Personalreglement for Mattilsynet Vedtatt i Etatssamarbeidsgruppa

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR Pasientskadenemnda PERSONALREGLEMENT FOR PASIENTSKADENEMNDAS SEKRETARIAT (PsN) Innhold Generelt Kunngjøring 3, Innstilling og behandling av søknader m.m. 4. Tilsetting 5. Bergningsregler, ordensstralí,oppsigelse,

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av 9.3.2005 med senere endringer, senest 20.11.2008 Del I Generelt 1 Tjenestemannsloven Lov om statens tjenestemenn av 4. mars

Detaljer

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Tjenestemann betyr i dette reglement alle stillingsbetegnelser. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 3-12 gjelder

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet I Postadresse P.boks 8059..-- 0031 Oslo Besøksadre,.,,,,_z.- Hausmam: 23-25 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Internett: Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postm Sentraib(': 24 16 88 0. Telefaks:

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010.

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010. Personalreglement for ansettelser, permisjoner m.v. ved Gjeldende fra 1. august 2010. Innholdsfortegnelse Del I Generelt... 3 1 Virkeområde... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 3 3 Unntak fra reglementsbestemmelsene...

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler 1.4.200 (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av 4.3.1983 og forvaltningsloven

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement er skrevet med svart. Bestemmelser som er gjort etter at disse reglementene ble vedtatt er

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Personal- og organisasjonsavdelingen Arkiv nr: 16/04533

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNUs personalreglementer for NTNU fra

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo.

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo. Rundskriv 2006/016 Til Politimestrene, sjefene for politiets særorganer, namsfogdene som ligger direkte under Politidirektoratet, riksadvokaten, statsadvokatene, generaladvokaten og grensekommissæren Dato

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 13.01.2004 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/143 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002/2004 SAK: TILSETTINGSMYNDIGHET FRA 2004 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Personalreglement for embets- og tjenestemenn

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Del I: Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement, Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorater og Retningslinjer for vurdering av

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet.

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet. FORSLAG TIL REGLEMENT FOR VITENSKAPELIG ANSATTE 1. Virkeområdet for reglene Reglene gjelder for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som er regulert i eller i medhold av universitets- og

Detaljer

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. VIRKEOMRÅDE Disse bestemmelser gjelder ved tilsetting i alle professorater der tilsettingsmyndigheten

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

Personalreglement for vitenskapelige stillinger

Personalreglement for vitenskapelige stillinger Del I: Personalreglement for vitenskapelige stillinger Vedtatt av Universitetsstyret i møte 18.08.2009 (S-sak 50/09) Trer i kraft 01.10.2009 Side 1 av 17 Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken k Kunst- og designhøgsko(en Bergen Bergen Academy of Art and Design PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bakgrunn for saken Avtjenestemannsloven følger det at alle statlige virksomheter

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av fellesstyret 5.3.2013, sak 22/2013. Endelig beslutning om ordlyden i 14 og 21 tas i fellesstyrets møte 25. april Kapittel

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd 1 av 6 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Opprykk til professor - utfyllende bestemmelser Styret behandlet sak om utfyllende regler til 2-1 Framgangsmåte

Detaljer

Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger. Personalforum 5. oktober 2012

Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger. Personalforum 5. oktober 2012 Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger Personalforum 5. oktober 2012 Bedømmelse i tekn./adm. stillinger Mål: Tilsette den best kvalifiserte søkeren. Bedømmelseskomiteens funksjon er å bistå innstillingsmyndigheten

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER 1 Innhold DEL 1 GENERELT... 3 1 Formål, virkeområde og definisjoner... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 4 DEL 2 KUNNGJØRING...

Detaljer

Fullmaktskart ved tilsettinger

Fullmaktskart ved tilsettinger 1.9.2014 Fullmaktskart ved tilsettinger - For ansatte - Universitetet i Oslo Fullmaktskart ved tilsettinger Stillingsgruppe Innstillingsmyndighet Tilsettingsmyndighet Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016 Valgreglement for NMBU... 2 Kapittel

Detaljer

Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16

Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16 KR 47.1/16 Vedlegg 1: Regelverk til vedtakssak for Kirkerådet Innhold Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16... 1 Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke... 1

Detaljer

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler Høringsnotat Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 1. Bakgrunn Da lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) trådte i kraft

Detaljer

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn med følgende merknader: 1.

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: HR-seksjon DMF/Albert Verhagen O-sak

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG sreglement for HiG ble vedtatt av styret 15.12.2014, gjeldende fra 15.12.2014. 1 GENERELT Styrets delegasjon av myndighet er gjort i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, 9-1

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper DELEGASJONSREGLEMENT FOR Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009 1. Innledning Ledelse medfører ansvar Leder sitt ansvarsområde skal være definert, konkretisert og kommunisert. Ansvar og

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Til 1 Personalreglementet gjelder for alle embets- og tjenestemenn i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

MØTEINKALLING - FELLESSTYRET

MØTEINKALLING - FELLESSTYRET MØTEINKALLING - FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK MØTEINNKALLING Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge Dato: 11.12.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen Arkivsak: 15/02785

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Midlertidig tilsetting Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Hovedregel fast tilsetting Aml 14-9, 1. ledd Arbeidstaker skal ansettes fast Tjml 3 nr. 2 Tjenestemann skal tilsettes

Detaljer

Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO

Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO Orientering for søkere og bedømmelseskomiteer Avdeling for personalstøtte Redaksjon: Avdeling for personalstøtte Produksjon: Foto: Ståle Skogstad Form: Alv

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

Spørsmålet om intern eller ekstern kunngjøring reguleres av dette notatet.

Spørsmålet om intern eller ekstern kunngjøring reguleres av dette notatet. 1 av 5 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakulteter, Fellesadministrasjonen Tjenestemannsorganisasjonene HR/HMS-sjefen Avvikling av kunngjørings- og tilsettingsstoppen for teknisk/administrative

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.08.2010 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Revidering av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisings- og forskerstillinger

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer 25.4.2013. Kapittel 1. Regler som gjelder ved valg

Detaljer

Instituttstyret på IMV

Instituttstyret på IMV Instituttstyret på IMV Tilsettinger fra A-Å av seniorrådgiver/jurist Greta Holm Innhold Gangen i tilsettingssaker ved fakultetet Instituttstyret som innstillende organ- hva betyr det? Habilitet 3 Ulike

Detaljer

Tilsettinger. - utdanningsforbundet

Tilsettinger. - utdanningsforbundet Tilsettinger - utdanningsforbundet 110912 Kjøreregler Konfidensiell behandling Rask tilbakemelding Referanser innhentes ikke uten samtykke Ikke still provoserende, irrelevante, sårende eller unødvendig

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark Godkjent av styret for Høgskolen i Finnmark 01.11.06 i sak S 37/06 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler. INNHOLD KAPITTEL 1... 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1-1 Hvem

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Oppsigelse Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Hjemmel for oppsigelse (materielle vilkår) Arbeidsgiver kan si opp en ansatt med hjemmel

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Organisasjon Saksnr: D-sak 2 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 1. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer