Personalreglement for SIFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personalreglement for SIFO"

Transkript

1 Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte , endringer vedtatt og Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder for alle stillinger ved SIFO. Det er et supplement til tjenestemannsloven og inneholder bestemmelser på områder hvor loven forutsetter eller gir adgang til det. 2. Alle stillinger ved SIFO er tjenestemannsstillinger. Stillingen som direktør er en åremålsstilling. 3. Dette reglementet benytter følgende definisjoner: a) Tilsettingsmyndighet er de som formelt tar beslutning i tilsettingssaker b) Styret eller Tilsettingsrådet opptrer som tilsettingsmyndighet ved SIFO, avhengig av hvilken stilling det gjelder. c) Innstillende myndighet vil være innstillingsrådet, eller i enkelte tilfeller direktør, avhengig av hvilken stilling det gjelder d) Med bedømmelseskomité forstås en gruppe av personer, interne og/eller eksterne, som innstillende myndighet benytter som støtte i sitt vurderingsarbeid. e) Med administrasjonen forstås direktøren eller den han/hun delegerer arbeidsoppgaver til, for eksempel i tilknytning til en tilsetting. f) Med personalfunksjon forstås de personer som utfører personaladministrative oppgaver ved SIFO. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene Regler om tilsetting i gjelder ikke for nedenstående forhold, da disse forholdene avgjøres administrativt og derfor er unntatt for behandling av tilsettingsmyndigheten: Forlengelse av en tidsbegrenset tilsetting når det ved første tilsetting ble fulgt vanlig tilsettingsprosedyre Tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn 12 måneder Tilsetting i arbeidsforhold med kortere arbeidstid enn 15 timer pr uke I ovennevnte tilfeller er det nærmeste overordnede leder som innstiller og SIFOs direktør som tilsetter. Tilsettingsrådet skal i forkant av ovennevnte omgjøringer orienteres skriftlig, eventuelt i samlet møte. 1

2 Del II Kunngjøring 3 Kunngjøring av stillinger 1. Ledige stillinger skal som hovedregel kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse. Kunngjøring kan imidlertid unnlates ved tilsetting i eksternt finansierte stillinger når særskilte grunner taler for det, eller ved midlertidig tilsetting i inntil 1 år såfremt dette er knyttet til avgrenset oppdrag eller avgrenset tidsrom. 2. Uavhengig av reglene under pkt 1, skal alle ledige stillinger kunngjøres for alle som SIFO har arbeidsgiveransvar for, inkludert ansatte som er fraværende grunnet permisjon, sabbatstid eller lignende ved tidspunkt for utlysningen. 3. En midlertidig tilsatt tjenestemann, tilsatt etter offentlig kunngjøring og vanlig tilsettingsprosedyre, kan tilsettes fast uten ny kunngjøring og behandling av innstillende myndighet. 4 Kunngjøringens innhold 1. Innholdet i utlysningsteksten er i utgangspunktet juridisk bindende og skal minst inneholde: Stillingens ansvars- og arbeidsområder Forbehold om eventuelle organisasjonsendringer Arbeidssted Krav til utdanning, praksis og personlige egenskaper Stillingsbetegnelse og lønn Opplysninger om stillingen er en heltids- eller deltidsstilling og om det er en fast eller midlertidig stilling Kontaktperson for henvendelser vedrørende stillingen Søknadsfrist krav om minimum 14 dager Dersom stillingsinnehaver plikter å gjennomgå opplæring, eventuelt at stillingen medfører plikttjeneste, skal også dette fremgå av kunngjøringen. 2. Administrasjonen skal sende utlysningsteksten til tjenestemannsorganisasjonene for gjennomlesing. Tjenestemannsorganisasjonene har normalt fire virkedagers frist for å kreve drøfting av lønnsinnplassering til den utlyste stillingen (jf Hovedtariffavtalens pkt 2.3.8). 5 Fornyet kunngjøring En stilling skal lyses ut på nytt dersom det ikke har meldt seg et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere og det må forventes at en ny utlysning kan endre dette forholdet. Dersom tilsettingsmyndigheten på et vesentlig punkt ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i kunngjøringen, skal også stillingen utlyses på nytt. Det samme gjelder om det har gått uforholdsmessig lag tid siden kunngjøringen ble foretatt, eller om forholdene har endret seg vesentlig. Dersom utlysningsteksten endres skal ny utlysningstekst drøftes med tjenestemannsorganisasjonene. 2

3 6 Bruk av midlertidige stillinger Midlertidig tilsetting ved SIFO kan skje i henhold til Tjenestemannslovens 3, men primært i følgende situasjoner: Ved tilsetting i utdanningsstillinger som stipendiat (normalt 3-4 år) eller vitenskapelig assistent (inntil 2 år). I stilling der man ønsker å tilsette noen som ikke fullt ut tilfredsstiller kvalifikasjonene i en utlysning, for eksempler der man primært søker etter forsker II (SKO 1109) eller forsker I (SKO 1183). Da kan engasjement i lavere stilling benyttes med sikte på kvalifisering i engasjementsperioden. Mulighet for dette skal i så fall nevnes i utlysningsteksten. Del III Innstilling og behandling av søknader 7 Behandling av søknader og vurdering av søkere 1. Ved utløp av søknadsfristen utarbeider personalfunksjonen: Offentlig søkerliste som inneholder søkerens navn, alder, stilling, eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune, jf Offl. 6 nr 4. Opplysninger om en søker kan likevel unntas fra offentlighet dersom søkeren selv anmoder om dette. Det skal fremgå av søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn disse har. Utvidet søkerliste med opplysninger om navn, alder, utdanning og tidligere offentlig og privat praksis, jf forvaltningslovforskriften For stillinger som forsker I (SKO 1183) og forsker II (SKO 1109) kreves det sakkyndig vurdering. Komiteens sammensetning skal gjenspeile nivået til den utlyste stillingen og skal bestå av minst tre medlemmer, hvorav et eksternt medlem på samme eller høyere kvalifikasjonsnivå ved vurdering av forsker II (SKO 1109), og to eksterne medlemmer med professorkompetanse ved vurdering av forsker I (SKO 1183). Komiteens innstilling er rådgivende for innstillende myndighet. I enkelte tilfeller kan krav om komité fravikes, for eksempel der søker(e) nylig har avlagt doktorgrad eller hvor kompetansevurdering fra annen institusjon foreligger. 3. Innstillende myndighet vurderer søknadene, og de søkere som vurderes best kvalifisert innkalles til personlig intervju. Ved intervjuet deltar medlemmer av innstillingsrådet. Innstillingsrådet består av stillingens nærmeste overordnede leder, en representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene og personalkonsulenten (som også fungerer som sekretær). Dersom en forskerstilling ikke er endelig plassert på faggruppe, avgjør direktøren hvilken forskningsleder som skal sitte i innstillingsrådet. Eventuelle medlemmer av en bedømmelseskomité kan også inviteres til å være med på intervjuet. 4. Interne søkere skal innkalles til intervju på lik linje med eksterne søkere. 5. Kommer det under intervjuet frem nye opplysninger av betydning, skal disse nedtegnes og vedlegges saksdokumentene. 3

4 6. Det skal alltid foreligge samtykke fra søker før referanser kontaktes. Dersom referanser er oppgitt i søknaden er ytterligere samtykke ikke nødvendig. Det kan ikke innhentes opplysninger fra en søkers nåværende eller tidligere arbeidsgiver dersom søkeren ber om at man unnlater dette. 7. Innstillende myndighet kan velge å ta søknader under behandling selv om søknadsfristen er overskredet. I så fall skal samtlige slike søknader tas i betraktning. 8 Innstilling 1. For stillinger som behandles i SIFOs tilsettingsråd avgir innstillingsrådet innstilling. Direktøren avgir innstilling ved tilsetting i lederstillinger hvor direktør er nærmeste overordnede. 2. Innstillingen skal inneholde en omtale av alle søkerne vurdert i forhold til de krav til utdannelse og praksis og personlige egenskaper som er satt i kunngjøringen. Dog kan søkere som åpenbart ikke fyller kravene omtales summarisk. Som avslutning på omtalen av søkerne skal det gis en innstilling som vanligvis skal omfatte tre søkere dersom tre eller flere søkere finnes kvalifisert for stillingen. Med færre enn tre kvalifiserte søkere skal kun de kvalifiserte innstilles. Det skal gis en begrunnelse for hvorfor de innstilte foreslås i den rekkefølge som er gjort. 3. Innstillingen sendes til personalfunksjonen som har ansvar for den administrative behandlingen av tilsettingssaken. Når saken oversendes tilsettingsrådet skal den inneholde: Innstilling Kopi av kunngjøringen Utvidet søkerliste Alle søknader med eventuelle vitnemål og attester (gjelder også interne søkere) 9 Innsynsrett Søkernes (partenes) innsynsrett i en formell innstilling reguleres av forvaltningslovforskriftens Tilsettingsmyndighet Del IV Tilsetting 1. Alle tilsettinger, også midlertidige utover 12 måneder, samt suspensjoner, oppsigelser og avskjed skal behandles av tilsettingsmyndigheten. 2. SIFOs styre er tilsettingsmyndighet ved tilsetting i lederstillinger der direktør er nærmeste overordnede. De øvrige tjenestemenn ved SIFO tilsettes av tilsettingsrådet. Tilsettingsrådets oppgave er å foreta en kvalitativ god og rettferdig utvelgelsesprosess i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. De skal se til at den formelle behandling 4

5 og tilsettingsprosess sikrer at den best kvalifiserte blir valgt. Tilsettingsrådet skal behandle saker i samlet møte. 3. Det skal være et tilsettingsråd for tilsetting av vitenskapelig ansatte, og et tilsettingsråd for tilsetting av teknisk/administrativt ansatte. 4. Tilsettingsrådet for vitenskapelig ansatte skal bestå av tre medlemmer. Tilsettingsrådets medlemmer består av direktør, forskningssjef og en representant for den tjenestemannsorganisasjon som representerer den stillingsgruppe det tilsettes i. For hvert medlem skal det oppnevnes personlig varamedlem. 5. Tilsettingsrådet for teknisk/administrativt ansatte skal bestå av tre medlemmer. Tilsettingsrådets medlemmer består av direktør, administrasjonssjef og en representant fra den tjenestemannsorganisasjon som representerer den stillingsgruppe det tilsettes i. For hvert medlem skal det oppnevnes personlig varamedlem. 6. Hvis et av de medlemmer eller varamedlemmer som er oppnevnt av administrasjonen eller tjenestemannsorganisasjonen må fratre tilsettingsrådet i løpet av oppnevningsperioden, skal nytt medlem (varamedlem) straks oppnevnes, og personalfunksjonen underrettes skriftlig. 11 Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter i tilsettingsrådet 1. Tjenestemannsrepresentantene skal tilhøre den samme tjenestemannsgruppe som den ledige stillingen, jf reglementets 10 nr 4 og 5. Den tjenestemannsorganisasjon innen vedkommende tjenestemannsgruppe som enten selv eller gjennom tilslutning til en hovedsammenslutning er forhandlingsberettiget, oppnevner representanter for tjenestemennene med personlige vararepresentanter. Er flere organisasjoner innen samme gruppe forhandlingsberettiget, oppnevnes representant og vararepresentant i fellesskap. Tjenestemannsrepresentantene representerer ikke sin egen organisasjon når de først er oppnevnt, men skal ivareta interessene til samtlige søkere. 2. Tjenestemannsrepresentantene oppnevnes for en periode på to år om gangen. Kan organisasjonene ikke bli enige om hvem som skal oppnevnes, skal det oppnevnes representanter med vararepresentanter etter følgende regler: a) Den tjenestemannsorganisasjon som har størst medlemstall innen tjenestemannsgruppen skal oppnevne representant til tilsettingsrådet. b) Primærorganisasjoner under samme hovedsammenslutning har adgang til å slå sammen medlemstall. 12 Saksbehandlingen i tilsettingsrådet 1. Tilsettingsrådet skal behandle tilsettingssaker og andre saker i samlet møte. 2. Deltakelse i tilsettingsråd er en tjenesteplikt. Medlemmene av rådet kan ikke hindre vedtak ved å utebli fra behandlingen eller nekte å underskrive møteprotokoll. Unnlater 5

6 likevel enkelte av rådets medlemmer å delta i behandlingen av en sak eller å underskrive møteprotokollen, er rådet beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar og underskriver. 3. Innstillingen er et formelt forslag til tilsettingsrådet om hvem som bør tilsettes i stillingen. Tilsettingsrådets medlemmer har plikt til å sette seg inn i sakens dokumenter. Saksdokumenter skal være tilsettingsrådets medlemmer i hende minimum 3 virkedager før tilsettingrådets møte. 4. Det endelige tilsettingsvedtaket tas inn i en protokoll som underskrives av alle. Ved en eventuell anke har hvert av medlemmene rett til å grunngi sitt standpunkt i protokollen. Protokolltilførsler må varsles i møtet, og det kan da settes frist for tilførelsen. Protokollen skal eventuelt følge saken til SIFOs styre. 5. Blir det i tilsettingsrådet ikke enighet om en tilsettingssak, kan hvert medlem kreve saken forelagt styret til avgjørelse. Kravet må fremsettes innen møtets avslutning. Saken sendes i tilfelle til styret og skal være begrunnet. 13 Fravikelse av innstilling 1. Anser tilsettingsrådet (et flertall eller et mindretall) at en søker som ikke er innstilt, er bedre kvalifisert enn de innstilte og således ønsker å tilsette denne søkeren i stillingen, skal saken returneres innstillende myndighet med anmodning om ny vurdering. Tilsettingsrådet skal da angi de momenter som ligger til grunn for anmodningen, slik at innstillende myndighet spesielt kan ta disse momenter med i sin revurdering av tidligere gitte innstilling. Finner innstillende myndighet ikke å kunne endre sin innstilling, og tilsettingsrådet (et flertall eller et mindretall) fremdeles anser en av de ikke innstilte søkere for å være best kvalifisert, skal saken fremlegges styret for endelig avgjørelse. 2. Tilsettingsrådet har ikke adgang til å tilsette noen annen enn en av de innstilte. 3. Hvis tilsettingsrådet velger å tilsette en annen av de tre innstilte enn nr 1, skal avgjørelsen begrunnes. Denne begrunnelsen skal klart angi hvorfor tilsettingsrådet anser vedkommende bedre kvalifisert og meddeles direktør sammen med underretning om vedtaket. 14 Taushetsplikt Drøftinger i tilsettingsrådet er fortrolige, og både tilsettingsrådets medlemmer og andre som behandler tilsettingssakene har taushetsplikt både når det gjelder opplysninger om søkere og om selve innstillingen. Tilsettingsrådet kan ikke meddele resultatet av behandlingen til andre enn direktør og personalfunksjon. 6

7 15 Underretning om tilsetting Når tilsettingsmyndighetens vedtak er endelig, skal det utarbeides tilbudsbrev og arbeidsavtale der det orienteres om lover, instrukser og reglementer som for tiden gjelder for tjenesten. Alle søkere til stillingen skal underrettes når tilsetting er foretatt. Del V Beregningsregler, opphør av midlertidig tjeneste, ordensstraff, oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage 16 Beregning av tjenestetid Ved beregning av tjenestetid etter Tjenestemannsloven 9 og 10, medregnes all sammenhengende tjeneste i virksomheten. 17 Opphør av midlertidig tjeneste En tjenestemann som er tilsatt for et bestemt tidsrom, på åremål eller i utdanningsstilling, fratrer uten oppsigelse når tiden er ute. Tjenestemann som er tilsatt som vikar (under permisjon, sykdom eller lignende) fratrer uten oppsigelse når stillingens faste innehaver inntrer i stillingen. 18 Oppsigelse Oppsigelse kan bare gis av tilsettingsmyndighet. Oppsigelsen skal meddeles skriftlig og kan innen tre uker påklages. 19 Ordensstraff Ileggelse av ordensstraff kan kun gis av tilsettingsmyndighet. Ilagt ordensstraff skal slettes fra rullebladet etter fem år. 20 Suspensjon Vedtak om suspensjon eller midlertidig overføring til annen tjeneste treffes av tilsettingsmyndigheten, alternativt foresatte tjenestemyndighet dersom saken krever særlig rask avgjørelse, jf Tjenestemannslovens 16 og Avskjed Avskjed kan bare gis av tilsettingsmyndigheten. Unntatt er avskjed ved oppnådd aldersgrense og avskjed etter egen søknad, som begge gis av personalfunksjonen. 7

8 22 Saksbehandlingsregler, klage 1. Dersom det i tilsettingsrådet ikke er flertall for oppsigelse, ordensstraff, suspensjon eller avskjed, kan hvert medlem av mindretallet kreve saken avgjort av styret ved SIFO. Det samme gjelder hvor et mindretall ønsker en ilagt ordensstraff skjerpet. 2. Vedtak om oppsigelse, ordensstraff, suspensjon eller avskjed kan påklages i samsvar med reglene i Tjenestemannslovens 19 og Forvaltningsloven. Klagen fremsettes skriftlig for tilsettingsrådet som vedtaksorgan. Dersom tilsettingsrådet ikke omgjør vedtaket av eget tiltak, sendes klagen til styret ved SIFO som avgjør saken. 23 Arbeidstid Del VI Andre bestemmelser Alle tjenestemenn plikter å overholde den arbeidstid som til enhver tid er bestemt for dem. SIFO følger regler fastsatt i Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten, hvilket innebærer arbeidstidsregistrering og registrering av fravær. Avregning av fleksitid ved SIFO skjer årlig. 24 Permisjoner 1. Velferdspermisjoner Velferdspermisjoner tilstås etter Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 22. Vilkår for å få slik permisjon er at det foreligger viktige velferds- eller omsorgsgrunner, så som begravelser, tilvenning i barnehage, flyttedag, første skoledag m.m. Velferdspermisjoner innvilges etter søknad. 2. Permisjon ved utdannelse/opplæring Tjenestefri bør, så langt tjenesten tillater det, gis den som ønsker å gjennomføre en utdanning som er av direkte betydning for vedkommendes videre faglige utvikling. Slike permisjoner gis i henhold til Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. 3. Permisjon ved overgang til annen stilling Tjenestefri for å overta annen statsstilling kan gis for inntil 1 år. Unntaksvis kan slike permisjoner forlenges. Tilsvarende tjenestefri kan gis ved overtakelse av stilling utenfor staten, såfremt arbeidet har faglig tilknytning til det arbeidsområdet vedkommende får permisjon fra. Tjenestefri for begrenset tjenestegjøring i utdanningsstilling kan gis for inntil 2 år. Ved gjeninntreden etter permisjon har tjenestemannen krav på samme lønn som før permisjonen, men ikke nødvendigvis samme arbeidsoppgaver/ stilling. 4. Øvrige permisjoner kan innvilges i tråd med retningslinjer i Statens Personalhåndbok kapittel

9 25 Ferielister Regler om feriefastsettelse og tiden for ferie er regulert i ferieloven, se særlig denne lovs 6 og 7. Hver avdeling er ansvarlig for at det blir satt opp ferielister i så god tid som mulig. Det skal sørges for forsvarlig bemanning til enhver tid. Ferielistene skal godkjennes av direktøren eller den direktøren bemyndiger. Tilsvarende gjelder ved senere endringer. 26 Attest Tjenestemann som fratrer sin stilling etter oppsigelse eller avskjed, eller som ber om det, har rett til å få skriftlig attest. Attesten skal inneholde tjenestemannens navn, fødselsdato, hvilken (hvilke) stilling(er) vedkommende har hatt, samt dato for tiltredelse i og eventuell fratredelse fra stillingen(e). I tillegg skal det gis opplysninger om hvilke arbeidsområder tjenestemannen har hatt. Attesten kan videre gi en vurdering av tjenestemannen og utførelsen av arbeidet, dersom dette ønskes av tjenestemannen selv. 27 Utbetaling av lønn Lønn utbetales den 12. i hver måned og i henhold til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser Ikrafttredelse og revisjon Dette reglement er stadfestet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 5. november 2007 og trådte i kraft 8. februar 2008 etter beslutning av Barne- og likestillingsdepartementet. Hver av partene i virksomheten og stadfestelsesmyndigheten kan når som helst kreve at reglementet tas opp til revisjon, jf Tjenestemannslovens 23 nr 3. 9

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Personalreglement for Mattilsynet

Personalreglement for Mattilsynet Styrende dokument Utarbeidet av: krjep Sist endret: 28.10.2011 Prosess: HR Prosesseier: Jarleif Nordheim Instruks Utgave: 1 ephorte saksnr: 2008/124805-1 Personalreglement for Mattilsynet Vedtatt i Etatssamarbeidsgruppa

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Tjenestemann betyr i dette reglement alle stillingsbetegnelser. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 3-12 gjelder

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet I Postadresse P.boks 8059..-- 0031 Oslo Besøksadre,.,,,,_z.- Hausmam: 23-25 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Internett: Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postm Sentraib(': 24 16 88 0. Telefaks:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR Pasientskadenemnda PERSONALREGLEMENT FOR PASIENTSKADENEMNDAS SEKRETARIAT (PsN) Innhold Generelt Kunngjøring 3, Innstilling og behandling av søknader m.m. 4. Tilsetting 5. Bergningsregler, ordensstralí,oppsigelse,

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn med følgende merknader: 1.

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler 1.4.200 (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av 4.3.1983 og forvaltningsloven

Detaljer

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo.

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo. Rundskriv 2006/016 Til Politimestrene, sjefene for politiets særorganer, namsfogdene som ligger direkte under Politidirektoratet, riksadvokaten, statsadvokatene, generaladvokaten og grensekommissæren Dato

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av 9.3.2005 med senere endringer, senest 20.11.2008 Del I Generelt 1 Tjenestemannsloven Lov om statens tjenestemenn av 4. mars

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS REGLER OM TILSETTING I TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER OG UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER KAP I KAP II KAP III KAP 1V KAP V KAP VI KAP VII

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Personalreglement for embets- og tjenestemenn

Detaljer

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010.

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010. Personalreglement for ansettelser, permisjoner m.v. ved Gjeldende fra 1. august 2010. Innholdsfortegnelse Del I Generelt... 3 1 Virkeområde... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 3 3 Unntak fra reglementsbestemmelsene...

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 1 VEDLEGG 2 6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 6.1.1. Tilsetting av felles leder 6.1.1.1 Tilsetting av felles leder på statlige vilkår Kunngjøring skjer ihht de fastlagte statlige bestemmelser, der hovedregelen

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16

Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16 KR 47.1/16 Vedlegg 1: Regelverk til vedtakssak for Kirkerådet Innhold Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16... 1 Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke... 1

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Tilsettinger. - utdanningsforbundet

Tilsettinger. - utdanningsforbundet Tilsettinger - utdanningsforbundet 110912 Kjøreregler Konfidensiell behandling Rask tilbakemelding Referanser innhentes ikke uten samtykke Ikke still provoserende, irrelevante, sårende eller unødvendig

Detaljer

KM 04.2/16 Trondheim, april 2016

KM 04.2/16 Trondheim, april 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet KM 04.2/16 Trondheim, 06.-12. april 2016 1. innstilling Saksdokumenter: KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement er skrevet med svart. Bestemmelser som er gjort etter at disse reglementene ble vedtatt er

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER 1 Innhold DEL 1 GENERELT... 3 1 Formål, virkeområde og definisjoner... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 4 DEL 2 KUNNGJØRING...

Detaljer

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken k Kunst- og designhøgsko(en Bergen Bergen Academy of Art and Design PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bakgrunn for saken Avtjenestemannsloven følger det at alle statlige virksomheter

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret av Guvernørrådet 19. februar 2005, utgår Nytt reglement er vedtatt av Guvernørrådet 1/6-2007 med ikrafttreden fra samme dato Ajourført

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

KM 04.3/16 Trondheim, april 2016

KM 04.3/16 Trondheim, april 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet KM 04.3/16 Trondheim, 06.-12. april 2016 2. innstilling Referanser: KM 10/99, KM 04/08, KM 13/14, KM 10/15, KM 11/15, KM 07/16, KM 10/16, KM 19/16; KR 55/09, KR 34/15, KR 39/15,

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004)

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Disse retningslinjer er i samsvar med Retningslinjer for tilsetting i stilling som

Detaljer

KR 03/16 Oslo, januar 2016

KR 03/16 Oslo, januar 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 03/16 Oslo, 28. 29. januar 2016 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk Referanser:

Detaljer

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret fastsettes til bruk i Forsvaret Akershus festning, 11. august 2011 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben personellavdelingen Tilsettingsreglement

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess LOVSPEIL TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I TJENESTEMANNSLOVEN - Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess Fullstendige dokum enter: Lov om statens tjenestemenn m.m.: https://lovdata.no/dokument/nl/lov/1983-03-04-3

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Del I: Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement, Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorater og Retningslinjer for vurdering av

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING TILSETTINGSREGLEMENT Etter mal fra KA. Tilsetting er et arbeidsgiveransvar. Det er arbeidsgiverorganet selv som bestemmer hvor tilsettingsmyndigheten skal være lagt. De fleste fellesråd vil legge tilsettingsmyndigheten

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Personal- og organisasjonsavdelingen Arkiv nr: 16/04533

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om arbeidsforholdet 2. Tilsetting 3. Fast eller midlertidig

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 14.06.2016 2016/207-8192/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 7 Lars

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Fullmaktskart ved tilsettinger

Fullmaktskart ved tilsettinger 1.9.2014 Fullmaktskart ved tilsettinger - For ansatte - Universitetet i Oslo Fullmaktskart ved tilsettinger Stillingsgruppe Innstillingsmyndighet Tilsettingsmyndighet Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

Håndtering av overtallige ved UiO. Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte

Håndtering av overtallige ved UiO. Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte Håndtering av overtallige ved UiO Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte Hva er overtallig? Ved oppsigelse eller varsel om oppsigelse av en ansatt vil det kunne utløse konkrete rettigheter som

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 25.06.2015 2015/1017-7814/2015 Arkivkode: 412 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Silje

Detaljer

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Tilsettinger Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Mål for økta: Kunne mer om hvordan tilsetting skjer (tilsettingsprosessen) Vite noe om de lover og avtaler som styrer en tilsettingsprosess Hvem

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Til 1 Personalreglementet gjelder for alle embets- og tjenestemenn i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Detaljer

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland 30.01.2013 advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Innledning Tema: Hvordan tilsetting skjer - tilsettingsprosessen Hvem

Detaljer