Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet"

Transkript

1 I Postadresse P.boks Oslo Besøksadre,.,,,,_z.- Hausmam: Arbeids- og inkluderingsdepartementet Internett: Postboks 8019 Dep Oslo E-post: postm Sentraib(': Telefaks: Org.nr DERES REF VÅR REF DATO /ILH 06/ pba Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet Vi viser til departementets brev , vedlagt brev fra Fornyings og administrasjonsdepartementets (FAD) Vedlagt oversendes endret reglement i samsvar med merknadene fra FAD for stadfestelse. Endringene har vært lagt fram for tjenestemannsorganisasjonene i IMDi i møte Organisasjonene hadde ingen merknader til endret personalreglement. Når det gjelder FADs etterlysning av protokoll fra forhandlingene, viser vi til at den ble oversendt Protokollen vedlegges også her i kopi. Med hilsen for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Anne E. $y ersen adminis' jonssjef Pål Bærum rådgiver Vedlegg: Personalreglement for Integrerings- og mangfoldsdepartementet. Kopi av protokoll fra forhandlingsmøte etter HA 13, Tjml

2 PERSONALREGLEMENT INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INNHOLD Forhandlet , endringer etter AIDs og FADs innspill er godkjent i møte med tjenestemannsorganisasjonene i IMDI senest Del 1 - Generelt 1 1 Virkeområde 1 2 Definisjoner 2 Del 2 - Kunngjøring og behandling av søknader 2 3 Kunngjøring av stilling 2 4 Kunngjøringens innhold 2 5 Vilkårene for fornyet kunngjøring 3 Del 3 - Behandling av søknader og innstilling/forslag til tilsetting 3 6 Behandling av søknader og vurdering av søkere 3 7 Forslag til tilsetting 4 8 Innsynsrett 4 Del 4 - Tilsetting 4 9 Tilsettingsmyndighet 4 10 Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter Saksbehandlingen i tilsettingsrådet 5 12 Habilitet og taushetsplikt 5 13 Beslutningsdyktighet, vedtak og klage 6 14 Overgang fra midlertidig til fast stilling 6 15 Melding om tilsetting 6 16 Prøvetid 6 Del 5 - Beregningsregler, ordensstraff, oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage 7 17 Beregning av tjenestetiden 7 18 Ordensstraff 7 19 Vedtaksorgan i saker om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og klage 7 20 Saksbehandlingsregler, klage 7 Del 6 - Andre bestemmelser 7 21 Arbeidstid og arbeidsform 7 22 Inkluderende arbeidsliv 8 23 Velferdspermisjoner 8 24 Permisjoner i forbindelse med opplæring og overgang til annen stilling 8 25 Permisjon for deltakelse i organisasjonsmessige oppdrag Ferielister/ bemanning 8 27 Attest 8 28 Utbetaling av lønn 8 29 Ikrafttredelse og revisjon 9 Del 1 - Generelt 1 Virkeområde 1. Dette reglementet gjelder for tjenestemenn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 2. Reglene i 3-13 gjelder ikke ved tilsettinger som er seks måneder eller kortere. I disse tilsettingssakene har direktøren, eller den direktøren gir fullmakt, myndighet til å tilsette uten kunngjøring og forslag til tilsetting. En tilsetting /forlengelse av et tilsettingsforhold som vil strekke seg utover seks måneder, skal behandles etter reglementets vanlige regler. 3. Gjeldende lov- og avtaleverk går foran bestemmelsene i dette reglementet hvis de ikke samsvarer. Endret i tråd med A1Ds rnerknader ref datert , samhandlingsmøter i IMDi og og Endret igjen i tråd med FADs merknader, deres ref datert , godkjent i samhandlingsmøte i 1MDi

3 2 Definisjoner Med «tjenestemann» menes arbeidstaker tilsatt i Integrerings - og mangfoldsdirektoratet. Del 2 - Kunngjøring og behandling av søknader 3 Kunngjøring av stilling 1. Stillingen som direktør kunngjøres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 2. Ledige stillinger skal som hovedregel kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse med mindre noe annet fastsettes av tilsettingsrådet i det enkelte tilfelle i henhold til 3 nr 2 og Tilsettingsrådet kan i det enkelte tilfelle bestemme ved alminnelig flertallsavgjørelse at ledige stillinger bare kunngjøres internt. Avgjørelsen kan ikke ankes. Lederstillinger skal alltid kunngjøres offentlig. 4. Offentlig kunngjøring av stillinger skal skje via Aetat, internt i IMDi, og via IMDis nettsider. Kunngjøring i aktuelle nyhetsmagasin for innvandrere vurderes. For øvrig bestemmes administrativt i IMDi hvordan ledige stillinger skal kunngjøres. Stillinger som kunngjøres offentlig, skal også kunngjøres internt. Fraværende tjenestemenn skal så langt det er mulig underrettes. 5. Før kunngjøring av stillinger skal utkast til kunngjøringstekst forelegges tjenestemannsrepresentantene i tilsettingsrådet til uttalelse. Med hensyn til lønnstilbud i kunngjøringen følges de til en hver tid gjeldende bestemmelser i Hovedtariffavtalen i staten og avtale om lønnspolitikk i IMDi. 4 Kunngjøringens innhold 1. Kunngjøringen skal inneholde beskrivelse av organisasjonen, herunder mål for mangfold, stillingen og det aktuelle arbeidsområdet, krav til utdanning, praksis og andre kvalifikasjonskrav, lønnsvilkår og eventuelt andre arbeidsvilkår. Aktuell tiltredelse og geografisk arbeidssted bør også fremkomme. Dersom en annen stilling kan forventes å bli ledig ved at intern søker tilsettes i den utlyste stillingen, og det er aktuelt å tilsette i den andre stillingen samtidig, skal det opplyses i kunngjøringen slik at det også er anledning til å inkludere denne stillingen i søknaden. 2. Ved offentlig kunngjøring må ikke søknadsfristen være kortere enn to uker fra publisering via Aetat. Det skal alltid stå hvem som kan gi nærmere opplysninger om stillingens arbeidsoppgaver og opplysninger for øvrig, jf I Integrerings- og mangfoldsdirektoratets stillingsannonser skal det tas inn en formulering som oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke. 4. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om stillingen er heltids- eller deltidsstilling og om det er fast eller midlertidig stilling (vikariat eller annen tidsbegrenset stilling). 5. Når ledige stillinger skal besettes uten offentlig kunngjøring, skal fristen så vidt mulig settes sa langt at alle interesserte tjenestemenn i IMDi har adgang til å gjøre seg kjent med kunngjøringen, og å søke innen fristens utløp, normalt 2 uker. Endret i tråd med AlDs merknader ref 06/ datert , samhandlingsmøter i IMDi og og Endret igjen i tråd med FADs merknader, deres ref datert , godkjent i samhandlingsmøte i IMDi

4 6. Intern kunngjøring kan forenkles, slik at man ikke tar med opplysninger som det må antas at tjenestemenn i IMDi er kjent med på forhånd. 5 Vilkårene for fornyet kunngjøring 1. Dersom tilsettingsrådet ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i kunngjøringen, skal stillingen kunngjøres på nytt. 2. Dersom det går uforholdsmessig lang tid siden stillingen ble kunngjort eller dersom det ikke har meldt seg tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere eller når forholdene forøvrig har endret seg vesentlig, kan tilsettingsrådet beslutte at stillingen utlyses på nytt. Del 3 - Behandling av søknader og forslag til tilsetting 6 Behandling av søknader og vurdering av søkere 1. Etter utløpet av søknadsfristen skal det snarest settes opp en liste over søkere (utvidet søkerliste) som skal inneholde søkernes navn, alder, fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis både i offentlig og privat virksomhet. Medlemmene i tilsettingsrådet gis tilgang til søkerlisten så snart den er klar. 2. Det utarbeides også en søkerliste som er offentlig i henhold til offentlighetsloven 6. 4) som skal inneholde søkernes navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune. Opplysninger om søker kan likevel unntas offentlighet dersom søkeren selv ber om det. Det skal fremgå av søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn disse har. 3. Søkerne sendes snarest mulig bekreftelse på mottatt søknad med informasjon om rettighetene som følger av partsoffentlighetsforskriftene. 4. Administrasjonen kan velge å ta søknader under behandling selv om søknadsfristen er overskredet I så fall skal samtlige slike søknader tas i betraktning og tilsettingsrådet informeres. 5. Søkere som antas å være best kvalifisert, innkalles til intervju. De tilsattes representant skal delta i vurdering av hvem som innkalles. Kvalifiserte interne søkere innkalles til intervju. 6. Det å ha innvandrerbakgrunn kan være relevant kompetanse ved søknad på stillinger i IMDi. Minst 50 % av de som innkalles til intervju, bør ha innvandrerbakgrunn forutsatt at kvalifikasjonskravene er oppfylt. 7. For å sikre økt likebehandling bør søker løse relevante praktiske oppgaver for stillingen i tilknytning til intervjuet. 8. Ved intervju skal fortrinnsvis stillingens nærmeste overordnet delta. En representant utpekt av tjenestemannsrepresentantene i tilsettingsrådet skal delta. 9. Ytterligere deltakelse ved intervjuer kan finne sted etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. 10. Det skal ikke innhentes opplysninger fra en søkers nåværende eller tidligere arbeidsgivere uten søkers godkjenning. Endret i tråd med AlDs merknader ref 06/ datert , samhandlingsmøter i IMDi og og Endret igjen i tråd med FADs merknader, deres ref datert , godkent i samhandlingsmøte i IMDi

5 11.Kommer det under intervjuet fram nye opplysninger av betydning, skal disse nedtegnes og vedlegges saksdokumentene. 7 Forslag til tilsetting Før tilsetting i stillinger skal stillingens nærmeste foresatte utarbeide skriftlig forslag til tilsetting. Forslaget skal inneholde: Bakgrunn og arbeidsområde for stillingen Krav til kvalifikasjoner m.v. Omtale av søkermassen Omtale av alle søkere som er innkalt til intervju Vurdering i forhold til mål om mangfold Dersom det er flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal vanligvis tre søkere foreslås til stillingen i den rekkefølge de bør komme i betraktning. Erfaringsbasert kompetanse til søkere med innvandrerbakgrunn konkretiseres. I de tilfeller bare norske søkere foreslås, skal den best kvalifiserte med innvandrerbakgrunn omtales i forslag til tilsetting sammen med en begrunnelse av hvorfor vedkommende ikke er ansett som kvalifisert. Den tjenestemann som har deltatt ved intervjuet, kan avgi uttalelse til forslaget. 8 Innsynsrett Søkernes (partenes) innsynsrett i en formell innstilling reguleres av forvaltningslovforskriften. Søkerne skal ha den samme innsynsrett i et forslag til tilsetting. Del 4 - Tilsetting 9 Tilsettingsmyndighet 1. Kongen. Direktøren beskikkes av Kongen i statsråd. 2. Tilsettingsrådet Tilsettingsrådet er sammensatt av direktør (rådets leder) administrasjonssjef leder for den enheten stillingen sorterer under, og 2 tjenestemannsrepresentanter. Ved tilsetting i lederstilling og i administrativ enhet utpeker direktøren den siste representanten for ledelsen. 3. Leder for den enheten stillingen sorterer under (nærmeste overordnet) utarbeider forslag til tilsetting. 4. Vararepresentanter for ledelsens representanter er deres utpekte stedfortredere. Tjenestemannsrepresentantene skal ha personlige vararepresentanter. 5. Administrativ enhet har sekretærfunksjonen. Endret i tråd med AlDs merknader ref 06/ datert , samhandlingsmøter i IMDi og og Endret igjen i tråd med FADs merknader, deres ref datert , godkjent i samhandlingsmøte i IMDi

6 6. Tilsetting for inntil 6 måneder foretas av enhetens leder i samråd med Administrativ enhet, jf. i. nr Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter. 1. Representanter for tjenestemennene med personlige stedfortredere oppnevnes av tjenestemannsorganisasjonen som enten selv eller gjennom tilknytning til en hovedsammenslutning er forhandlingsberettiget etter Hovedavtalen. 2. Er flere organisasjoner forhandlingsberettiget etter Hovedavtalen, oppnevner organisasjonene i fellesskap representantene med stedfortredere. 3. Kan organisasjonene ikke bli enige om hvem som skal oppnevnes, oppnevnes tjenestemannsrepresentanter med vararepresentanter etter følgende regler: For at en organisasjon skal kunne få representanter etter reglene nedenfor, må den ha som medlemmer minst 25 % av de organiserte tjenestemennene i IMDi. a) Dersom to eller flere tjenestemannsorganisasjoner organiserer tjenestemenn i IMDi, skal de to organisasjonene som har størst medlemstall, oppnevne hver sin representant med vararepresentant. b) Primærorganisasjonene under samme hovedsammenslutning kan slå sammen medlemstallet i relasjon til reglene i denne paragrafen. 4. Tjenestemannsrepresentasjonen baseres på antall registrerte medlemmer pr. 1. juli med et tilsettingsforhold i IMDi. Personer som er tilsatt, men ikke tiltrådt, teller ikke. 5. Tjenestemannsrepresentantene representerer ikke sin egen organisasjon når de først er oppnevnt, men skal ivareta interessene til samtlige søkere. 6. Tjenestemannsrepresentantene bør oppnevnes for en periode på to år om gangen. Etter avtale mellom administrasjonen og den aktuelle tjenestemannsorganisasjonen kan funksjonstiden settes kortere enn to år. Funksjonstiden settes slik at den ikke løper ut samtidig for begge tjenestemannsrepresentantene. 11 Saksbehandlingen i tilsettingsrådet 1. Forslag til tilsetting sendes på sirkulasjon blant tilsettingsrådets medlemmer. Utvidet søkerliste og søknader til intervjuete søkere, følger forslaget enten som trykt vedlegg eller utrykt ved innsyn i IMDis elektroniske jobbsøkerportal. 2. Forslag til tilsetting sendes rådsmedlemmene i følgende rekkefølge: administrasjonssjef leder for den enheten stillingen sorterer under tjenestemannsrepresentantene rådets leder. 3. Dersom det er enighet, foretas tilsetting uten møte i tilsettingsrådet. Ved uenighet eller dersom noen av representantene i tilsettingsrådet krever det, skal tilsetting skje ved avgjørelse i møte i tilsettingsrådet. 12 Habilitet og taushetsplikt Forvaltningslovens habilitetsregler gjelder for medlemmer av rådene. Drøftingene i rådet skal være fortrolige. Medlemmene av rådene har taushetsplikt med hensyn til det de får Endret i tråd med AlDs merknader ref 06/ datert , samhandlingsmøter i 1MDi og og Endret igjen i tråd med FADs merknader, deres ref datert , godkjent i samhandlingsmøte i IMDi

7 tjenestemannsorganisasjonene i IMDi senest 8, kjennskap til under saksbehandlingen. Når tilsettingssaken er ferdigbehandlet, skal medlemmene av rådene selv sørge for å makulere tilsendte sakspapir. 13 Beslutningsdyktighet, vedtak og klage I statsforvaltningen gjelder generelt at deltagelse i innstillings- og tilsettingsråd er en tjenesteplikt. Medlemmene av rådet kan ikke hindre vedtak ved å utebli fra behandlingen eller nekte å underskrive møteprotokoll. Dersom likevel enkelte av rådets medlemmer ikke deltar i behandlingen av en sak eller ikke underskriver møteprotokollen, er rådet beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar og underskriver. 1. Det endelige tilsettingsvedtak med mulige dissenser tas inn i en protokoll som undertegnes av alle, jf. dog pkt. 2. Forslag til tilsetting undertegnet av alle medlemmene utgjør protokoll ved enighet. 2. Det enkelte medlem av tilsettingsrådet kan ved uenighet kreve saken avgjort av overordnet myndighet. Slikt krav skal fremsettes og protokollføres i møtet. I disse tilfellene har hvert av medlemmene rett til å grunngi sitt standpunkt i protokollen. Det kan gis en kort frist for begrunnelse av kravet. Protokollen skal følge saken til den myndighet som avgjør saken, dvs. fagdepartementet, jf. tjenestemannslovens 4, nr. 5, og 5, nr Overgang fra midlertidig til fast stilling En midlertidig tilsatt tjenestemann, tilsatt etter offentlig kunngjøring og vanlig tilsettingsprosedyre, kan tilsettes fast uten ny kunngjøring, men med behandling av tilsettingsrådet 15 Melding om tilsetting 1. Ved tilsetting både i faste og midlertidige stillinger gis tjenestemannen skriftlig underretning hvor vedkommende orienteres om de lover, instrukser og reglementer og evt. særvilkår som for tiden gjelder for stillingen. Hvis vedkommende tilsettes på prøve, skal underretningen også inneholde en orientering om prøvetidsreglene og underretningen skal bekreftes skriftlig, jf. tjenestemannslovens 8. Det kan utferdiges standardformularer for slike underretninger. 2. Alle søkere skal underrettes når stillingen er besatt. Underretningen skal inneholde navnet på søkeren som er tilsatt i stillingen. 3. Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven både for faste og midlertidige tilsettingsforhold. 16 Prøvetid 1. I de første seks måneder er tjenestemannen tilsatt på prøve, jf tjenestemannsloven 8. Prøvetiden gjelder som hovedregel for alle nytilsatte, også midlertidig tilsatte. 2. I prøvetiden er den gjensidige oppsigelsesfristen tre uker. 3. Under prøvetiden skal tjenestemannen gis nødvendig veiledning og vurdering av sitt arbeid. Vurderingen skal bygge på den nytilsattes tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet. Endret i tråd med AlDs merknader ref 06/ datert , samhandlingsmøter i IMDi og og Endret igjen i tråd med FADs merknader, deres ref datert , godkjent i samhandlingsmøte i IMDi

8 Del 5 - Beregningsregler, ordensstraff, oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage 17 Beregning av tjenestetiden 1. Ved beregning av tjenestetid etter tjenestemannsloven 9 og 10 medregnes all sammenhengende tjeneste i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Utgangspunktet regnes fra den dag tjenestemannen har tiltrådt stilling i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 2. Ved overføring fra Utlendingsdirektoratet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ved etableringen pr. 1. januar 2006, skal all sammenhengende tjeneste fra Utlendingsdirektoratet medregnes. Det samme gjelder ev. overføring av hele eller deler av en annen virksomhet til IMDi. 18 Ordensstraff Ordensstraffer etter tjenestemannsloven 14 slettes etter tre år. 19 Vedtaksorgan i saker om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og klage 1. Vedtak om at tjenestemann skal sies opp, ilegges ordensstraff, suspenderes eller gis avskjed, treffes av tilsettingsrådet. 2. Dersom saken krever særlig rask avgjørelse, kan vedtak om suspensjon eller overføring til annen tjeneste etter tjenestemannsloven 16 også treffes av direktøren, jf. tjenestemannsloven 17 nr Saksbehandlingsregler, klage 1. Dersom det i tilsettingsrådet ikke flertall for oppsigelse, avskjed eller ordensstraff, kan hvert medlem av mindretallet kreve saken avgjort av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Det samme gjelder hvor et mindretall ønsker en ilagt ordensstraff skjerpet. 2. Vedtak om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon eller avskjed kan påklages i samsvar med reglene i tjenestemannsloven 19 og forvaltningsloven. Klagen fremsettes skriftlig for vedtaksorganet. Del 6 - Andre bestemmelser 21 Arbeidstid og arbeidsform 1. Alle tjenestemenn plikter å overholde den arbeidstiden som til enhver tid er bestemt for dem. Innretning og registrering av frammøte skjer etter regler fastsatt i egne avtaler. 2. Avtalene kan inkludere bruk av mobile arbeidsformer. 3. Enhver leder er forpliktet til å føre kontroll med at de underordnede overholder den fastsatte arbeidstid og at arbeidstiden utnyttes effektivt. Lederen plikter å føre kontroll med underordnedes fravær. 4. Forholdene i de enkelte enhetene må legges til rette slik at arbeidstakere sikres adgang til deltidsarbeid på fast eller midlertidig basis iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Endret i tråd med AlDs merknader ref 06/ datert , samhandlingsmøter i JMDi og og Endret igjen i tråd med FADs merknader, deres ref datert , godkjent i samhandlingsmøte i IMDi

9 22 Inkluderende arbeidsliv IMDi skal være en IA-bedrift, jf. egen avtale. 23 Velferdspermisjoner 1. Velferdspermisjoner kan gis i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk. 2. Direktøren, eller den direktøren gir fullmakt, avgjør søknader om velferdspermisjon. Søknader om velferdspermisjon for direktøren avgjøres av fagdepartementet (Arbeidsog inkluderingsdepartementet pr. juli 2006). 24 Permisjoner i forbindelse med opplæring og overgang til annen stilling 1. Permisjon for videreutdanning og kompetanseoppbygging for tjeneste i IMDi gis iht. gjeldende lov og tariffavtaler. 2. Permisjon for å ta relevant stilling, kan gis i inntil ett år. Unntaksvis kan slik permisjon forlenges. Permisjon innvilges etter avveining mellom IMDis og den ansattes behov. Ved vurderingen legges hovedvekt på IMDis og den ansattes kompetansebehov. 25 Permisjon for deltakelse i organisasjonsmessige oppdrag. Permisjon for deltakelse i organisasjonsmessige oppdrag innvilges iht. Hovedavtalens bestemmelser. 26 Ferielister/ bemanning 1. Regler om feriefastsettelse og tiden for ferie er regulert i ferieloven, jf. 6 og Hver enhet sørger for at det blir satt opp ferielister med oversikt over ferie og avspasering i så god tid som mulig. Det skal sørges for forsvarlig bemanning til enhver tid. Ferielistene skal godkjennes av lederne for enhetene. Tilsvarende gjelder ved senere endringer. 27 Attest 1. Tjenestemann som fratrer sin stilling etter oppsigelse eller avskjed, eller som ber om det, har rett til å få skriftlig attest, jf. arbeidsmiljøloven Dette gjelder også personer på rekrutteringstiltak i IMDi. 2. Attesten skal inneholde tjenestemannens navn, fødselsdato, hvilken (hvilke) stilling(er) vedkommende har hatt, og dato for tiltredelse i og eventuell fratredelse fra stillingen(e). I tillegg skal det gis opplysninger om hvilke arbeidsområder tjenestemannen har hatt. For tidligere UDI-ansatte, jf. 17.2, skal attesten inkludere tjenestetiden i UDI. Attesten kan videre gi en vurdering av tjenestemannen og utførelsen av arbeidet, dersom dette ønskes av tjenestemannen selv. 28 Utbetaling av lønn Lønn utbetales den 12. i hver måned iht. Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser. Endret i tråd med AlDs merknader ref 06/ datert , samhandlingsmøter i IMDi og og Endret igjen i tråd med FADs merknader, deres ref datert , godkjent i samhandlingsmete i IMDi

10 29 Ikrafttredelse og revisjon Dette reglement er stadfestet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet trådte i kraft etter beslutning av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. og Hver av partene i virksomheten og stadfestelsesmyndigheten kan når som helst kreve at reglementet tas opp til revisjon, jf. tjenestemannsioven 23 nr. 3. Endret i tråd med AlDs merknader ref 06/ datert , samhandlingsmøter i 1MDi og og Endret igjen i tråd med FADs merknader, deres ref datert , godkjent i samhandlingsmøte i 1MDi

11 IDi rdt` 0 N". Møte innkalt av: Møteleder: Møtedeltakere: Saksdokument Protokoll Samhandlingsmote Pål Bærum Anne E. Syversen Type møte: Referent: Pål Bærum «11-15 IMDI, Hausmanns ate Forhandling etterlia 13, Tjrni 23 Akademikerne v/ Ingrid Signe Moen, NTL v/marit lund Larsen, Parat v/sidsel RønnIng, IMDis ledelse V/Anne E. Syversen, Pål Bærum Ikke tilstede: hovedverneombud Chrysostorn Selahvarzi Til forhandling forelg bearbeidet forhandlingsutkast fra samhandlingsmøtet : "Personalreglement for IMDI ", datert Sak: Behandling: 1. Presentør: Anne E. Syversen Det ble tatt utgangspunkt i versjon av Dokumentet ble redigert "online" i møtet Etter forhandlinger ble det konkludert med følgende: Partene slutter seg til Personaireglernent for IMDI, datert Inntil stadfestelse fra FAD og AID foreligger, gjelder dette som et midlertidig personalreglement med virkning fra 1. juli Melding om oppnevnelse av tjenestemannsrepresentanter administrativ enhet. med vara gis snarest til Felles protokolititførsel: Under forhandlingene ble det blant annet drøftet om godskriving av arbeldstid ved pendling, mobilt kontor og trening i arbeidstiden skuile reglementsfestes. Det kom til enighet om at disse områdene ikke hørte hjemme I personaireglementet, men behandles for seg og evt. fastsettes annet sted. Det var likevel enighet om at personalreglementet åpner for mobile arbeidsformer og henviser til IA-avtalen, jf 21 og 22. Oslo ss) 1 c f z1qh Anne E. S ersen Marit Lund Larsen Ingrid igne Moen Sidsel Rønning Administr sjonssjef for NTL for A demikerne for Parat

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Tjenestemann betyr i dette reglement alle stillingsbetegnelser. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 3-12 gjelder

Detaljer

Personalreglement for Mattilsynet

Personalreglement for Mattilsynet Styrende dokument Utarbeidet av: krjep Sist endret: 28.10.2011 Prosess: HR Prosesseier: Jarleif Nordheim Instruks Utgave: 1 ephorte saksnr: 2008/124805-1 Personalreglement for Mattilsynet Vedtatt i Etatssamarbeidsgruppa

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR Pasientskadenemnda PERSONALREGLEMENT FOR PASIENTSKADENEMNDAS SEKRETARIAT (PsN) Innhold Generelt Kunngjøring 3, Innstilling og behandling av søknader m.m. 4. Tilsetting 5. Bergningsregler, ordensstralí,oppsigelse,

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av 9.3.2005 med senere endringer, senest 20.11.2008 Del I Generelt 1 Tjenestemannsloven Lov om statens tjenestemenn av 4. mars

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo.

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo. Rundskriv 2006/016 Til Politimestrene, sjefene for politiets særorganer, namsfogdene som ligger direkte under Politidirektoratet, riksadvokaten, statsadvokatene, generaladvokaten og grensekommissæren Dato

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn med følgende merknader: 1.

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler 1.4.200 (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av 4.3.1983 og forvaltningsloven

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Personalreglement for embets- og tjenestemenn

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS REGLER OM TILSETTING I TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER OG UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER KAP I KAP II KAP III KAP 1V KAP V KAP VI KAP VII

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 14.06.2016 2016/207-8192/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 7 Lars

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 25.06.2015 2015/1017-7814/2015 Arkivkode: 412 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Silje

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 02.05.2016 2016/207-5997/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 6 Sol Gabrielle

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 19.02.2015 2015/438-1847/2015 Arkivkode: Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Charlotte

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn

Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn FADs seminar for virksomheter som skal iverksette forsøk med moderat kvotering Oslo, 9. januar 2008 Osmund Kaldheim direktør 1 Disposisjon: Nøkkeltall og

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.05.2014 2014/71-6361/2014 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Randi

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 22.02.2016 2016/125-2628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lone

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 06.06.2016 2016/306-7741/2016 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.06.2015 2015/906-7909/2015 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 5 Bodil

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement er skrevet med svart. Bestemmelser som er gjort etter at disse reglementene ble vedtatt er

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 30.06.2015 2015/821-8104/2015 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lise

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010.

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010. Personalreglement for ansettelser, permisjoner m.v. ved Gjeldende fra 1. august 2010. Innholdsfortegnelse Del I Generelt... 3 1 Virkeområde... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 3 3 Unntak fra reglementsbestemmelsene...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess LOVSPEIL TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I TJENESTEMANNSLOVEN - Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess Fullstendige dokum enter: Lov om statens tjenestemenn m.m.: https://lovdata.no/dokument/nl/lov/1983-03-04-3

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

p2o~ Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO

p2o~ Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO p2o~ Deres ref. 201005790-/AT Vår ref. 10/4148- Dato 17.02.2011 Høring tiltak for å redusere

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16

Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16 KR 47.1/16 Vedlegg 1: Regelverk til vedtakssak for Kirkerådet Innhold Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16... 1 Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke... 1

Detaljer

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund Protokoll 13. mai 2013 ble det med hjemmel i Hovedavtalen i staten 2 nr. 2 holdt forhandlingsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og berørte organisasjoner om omstillingsavtale i forbindelse med fusjon av

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 1 VEDLEGG 2 6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 6.1.1. Tilsetting av felles leder 6.1.1.1 Tilsetting av felles leder på statlige vilkår Kunngjøring skjer ihht de fastlagte statlige bestemmelser, der hovedregelen

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret fastsettes til bruk i Forsvaret Akershus festning, 11. august 2011 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben personellavdelingen Tilsettingsreglement

Detaljer

KM 04.2/16 Trondheim, april 2016

KM 04.2/16 Trondheim, april 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet KM 04.2/16 Trondheim, 06.-12. april 2016 1. innstilling Saksdokumenter: KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

Detaljer

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken k Kunst- og designhøgsko(en Bergen Bergen Academy of Art and Design PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bakgrunn for saken Avtjenestemannsloven følger det at alle statlige virksomheter

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER 1 Innhold DEL 1 GENERELT... 3 1 Formål, virkeområde og definisjoner... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 4 DEL 2 KUNNGJØRING...

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET (IHT. HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN, PUNKT 2.3.1) 25. august 2011 Side 1 av 10 sider INNHOLD: 1. Innledning 2. Mål 3. Generelt lønnsnivå 4. Lønn og likestilling 5. Hovedfaktorer

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Rundskriv, 01.06.1999

Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv G-46/1999 Til: By- og herredsrettene Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold 1. Ansettelse av dommerfullmektiger 1-1 Ansettelse av dommerfullmektiger

Detaljer