PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken"

Transkript

1 k Kunst- og designhøgsko(en Bergen Bergen Academy of Art and Design PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bakgrunn for saken Avtjenestemannsloven følger det at alle statlige virksomheter må utarbeide et eget personalreglement hvor det fastsettes nærmere bestemmelser for arbeidsordningen ved virksomheten. Ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) har ansettelsesprosesser m.v. vært regulert i styregodkjente prosedyrer for de respektive stillingskategorier som er i bruk ved institusjonen, og således ikke vært samlet i et felles reglement. Administrasjonen har av denne grunn tatt initiativ til å få utarbeidet et persona[reglement for KHiB, med utgangspunkt i eksisterende prosedyrer. Dette var en prosess som ble påbegynt våren I prosessen frem mot det reglement som nå forelegges for styret, har ulike revisjoner av gjeldende prosedyrervært vurdert basert på innspill fra de ulike stillingsgrupperog diskusjoner i ledergruppen. Konstruktive forslag i tråd med forsvarlig saksbehandling, er innarbeidet. Særlig to endringer kan fremholdes i forhold til tidligere praksis: Innstillingsmyndigheten i undervisnings- og forskerstillinger, som før lå til Avdelingsrådet er lagt til innstillingsutvalg for den respektive stilling (konferer reglementets 12). I tillegg skal sakkyndig komité avgi innstilling i prioritert rekkefølge (konferer reglementets ii). Et personalreglement skal selvfølgelig være tråd med gjeldende lovverk og skal prosessuelt endelig stadfestes av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). Av denne grunn har administrasjonen valgt å sende et utkast tjenestevei til FAD via Kunnskapsdepartementet (KD) før det har vært forelagt for KHiBs styre. Dette er vurdert som en mer hensiktsmessig prosess enn om styret skulle vært forelagt konkrete utkast, før FAD hadde avgitt uttale. Styret har vært muntlig orientert om valg av prosess, og står selvfølgelig som overordnet strategisk organ fritt til å gjøre justeringer i Personalreglementet som forelegges. Med denne prosessen er det imidlertid KHiBs styre som har siste ord i saken og ikke KD/FAD ettersom lovmessige og avtalerettslige forhold er kualitetssikret. Konkret ble det etter forhandlinger inngått avtale om Personalreglement 9. februar 2011 mellom (da) Kunsthøgskolen i Bergen og de lokale tjenestemannsorganisasjonene: Forskerforbundet, STAFO og Norsk Tjenestemannslag (i henhold til Hovedavtalens 13, nr 2e). Reglementet ble deretter oversendt tjenestevei til Kunnskapsdepartementet (KD) for stadfestelse i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). FAD stadfestet Personalreglementet den 12. desember På bakgrunn av merknader fra FAD og KD, gitt i brev av 9. februar 2012, ble endringer i avtaleteksten forhandlet med tjenestemannsorganisasjonene 12. april For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at institusjonens navneendring er innarbeidet i det personalreglement som nå forelegges for styret. Kunst- ogdesignhøgskoten i Bergen, Bergen National Academy of Art and Design A: Strømgaten i, 5015 Bergen, Nor. iay T: F: E: W:

2 Styret tar Personalreglement for Kunst- og designhøgskoten i Bergen tit etterretn ing. Forslag til vedtak k A; Strømgaten 1, 5015 Bergen, Norway T: +t F: E: W: Kunst- ogdesignhøgskoten Bergen, Bergen Nafional Academy of Art and Design person a lsj ef Vidar Lidtun. BergeriAcademyofArtand Oesgn Kunst- og designhøgskolen i Bergen

3 Trude Mathiesen NTL, Øystein Hauge FF Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene: ProtokoLl fra forhandlingsmøte 12. april 2012 A Strømgaten i, 5015 Bergen, Norway T: F: E: W: www,khib.no Kunst- og deslgnhøgskoten I Bergen. Bergen National Academy of Art and Design høgskoledirektør Cecilie Ohm cjll(1% NTL Trude Mathiesen Bergen Partene gir sin tilslutning til de endringer i personalreglementet som er innarbeidet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra KD/FAD. personalreg(ement ihhttjml 23 med følgende resultat: Det er ved Kunsthøgskolen i Bergen gjennomført forhandlinger vedrørende nytt Høgskoledirektør Ceci[ie Ohm, personalsjefvidar Lidtun Til stede fra arbeidsgiver: k:) Bergen Academy of Art and Design Kunst- og deslgnhøgskolen I Bergen

4 Dette reglementet gjelder for alle ansatte der Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KH1B) DEL 1. Generelt i Reglementets virkeområde PERSONALREGLEMENT FOR KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN ansatte slutter i løpet av studieåret, blir langvarig sykmeldt eller dør. grunner taler for det, foreta tidsbegrenset tilsetting i inntil ett år i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Særlige grunner kan blant annet være at måneder eller mindre, jfr. tjenestemannsloven 6 nr. i Unntak fra hovedregelen i tjenestemannslovens 2 om at ledige stillinger skal kunngjøres offentlig, kan gjøres av tilsettingsorganet i følgende tilfeller: utarbeider forslag til utiysingstekstjbetenkning. konkurranse (jfr. tjml. 2 og uhi 6-3). Leder ved den enkelte avdeling eller enhet DEL 2. Kunngjøring og behandling av søknader 4 Kunngjøring av stillinger Ledige stillinger skal som hovedregel kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig oppstilt i kunngjøringen av stillingen. vurderingen av hvem som er best kvalifisert, skal det legges vekt på søkerens utdanning, yrkeserfaring og personlige egnethet, sammenholdt mot de kva[ifikasjonskrav som er ledig stilling ved KHiB skal den best kvalifiserte søker for den aktuelle stillingen tilsettes. I 3 Kvalifikasjonsprinsippet i staten ti[setting, gjelder ikke kravene til kunngjøring og innstilling. Dekan har tilsettingsmyndighet måneder, jfr. tjml. 6 nr. 1. I disse tilsettingssakene, heretter betegnet som administrativ tilsettingsmyndighet for teknisk- administrative stillinger. En tilsetting/forlengelse av et tilsettingsforhold som vil strekke seg utover seks måneder, skal behandles etter reglementets vanlige regler. Reglene i del 3., 4. og 5 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks 2 Unntak fra personalreglementets bestemmelser Reglementets del 4. gjelder tilsetting i teknisk- administrative stillinger. Reglementets del statens tjenestemenn (tjml.), Hovedavtalen i staten (HA) og Hovedtariffavtaten i staten har arbeidsgiveransvaret og bygger på Lov om universiteter og høgskoler (uhl), Lov om Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen Bergen Academy ofart and Design (HTA). Reglementets del 3. gjelder tilsetting i undervisnings- ogforskerstillinger. 5. gjelder tilsetting i Ledersti[Iinger. for undervisnings- og forskerstillinger. Direktør, eller den direktøren gir fullmakt, har 5 Unntak fra kunngjøring av stillinger 1. Ved tilsetting av vikarer og andre midlertidige tjenestemenn som tilsettes for seks 2. For å sikre planlagt undervisning, kan tilsettingsutvalget rent unntaksvis, og når særlige i

5 k Kunst- ogdesignhøgsko(en i Bergen Bergen Academy ofart and Design 3. Ved tilsetting i arbeidsforhold med kortere arbeidstid enn 15 timer ukentlig eller med mindre enn 15/40 av full lønn for tilsvarende heltidsstil(ing. Dette gjelder ikke for bistillinger. 4. Styret kan, når særlige grunner taler for det, foreta tilsetting i professor Il stillinger uten forutgående utlysning i medhold av uhl. 6-3 (4). 6 Kunngjøringens innhold 1. Kunngjøringen skal inneholde en beskrivelse av stillingen, opplysninger om evt. stillingsbetenkning, opplysninger om tittel og ansvarsområde, kvalifikasjonskrav, lønnsvilkår og eventuelt innskudd i Statens pensjonskasse, arbeidssted (fortiden) og hvem som kan gi nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsmiljøet. Det skal opplyses om søknadsfristen, som ikke må være kortere enn to uker og opplyses om fra hvilket tidspunkt stillingen er ledig. 2. Kunngjgringen skal også inneholde opplysninger om stillingen er en heltids- eller deltidsstilling og om det er en fast eller midlertidig stilling. Dersom en stilling i en annen stillingskategori kan forventes å bli ledig ved at den utlyste stillingen besettes av intern søker, og det er aktuelt å besette denne stillingen samtidig, skal dette opplyses i kunngjøringen, slik at det også er anledning til å inkludere denne stillingen i søknaden. 3. Dersom stillingsinnehaveren plikter å gjennomgå opplæring, skal dette fremgå av kunngjøringen. 4. Utlysingsteksten for stillinger skal utformes med sikte på å rekruttere søkere av begge kjønn, med innvandrerhakgrunn og nedsatt funksjonsevne. For stillingsgrupper der det ene kjønnet er underrepresentert, bør det i utlysingsteksten tas inn en formulering om at det underrepresenterte kjønn oppford res til å søke stillingen. 7 Vilkårene for fornyet kunngjøring En stilling skal lyses ut på nytt dersom det ikke har meldt seg et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere og det må forventes at en ny utlysing kan endre på dette forholdet. Dersom tilsettingsrnvndigheten på et vesentlig punkt ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i kunngjoringen, skal også stillingen utlyses på nytt. Det samme gjelder om det har gått uforholdsmessig lang tid siden kunngjøring ble foretatt, eller om forholdene har endret seg vesentlig. 8 Behandling av søknader 1. Etter utløpet av søknadsfristen skal det snarest settes opp en liste over søkerne (utvidet søkerliste) som skal innehold søkernes navn, alder og fulistendige opplysninger om deres utdanning og praksis i både offentlig og privat virksomhet, jf 15 i forvaltningsforskriften, gitt ved kgl.res. av 15. desember Det skal også snarest settes opp offentlig søkerliste som skal inneholde søkernes navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune jfr. offentlighetsloven 2

6 k Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Academy ofart and Design 25. Hvis en søker ber om å bli unntatt fra offentlighet, skal det vurderes om vilkårene for dette er tilstede. Det skal framgå av søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn disse har. DEL 3. Innstilling og tilsetting i undervisnings- og forskerstitlinger Stillingene det her refereres til er stillinger i l.pl ; Undervisnings- og forskerstillinger og stilling som kode 1017 stipendiat, under lønnsplan Styret ved KHiB er tilsettingsmynd ighet. Styret ved KHiB har vedtatt at ansettelse i stillinger der kunstnerisk/designfaglig kompetanse inngår i kvalifikasjonskravene normalt skal være på åremål (jfr. UhI 6-4, bokstav j). Styret kan imidlertid, på bakgrunn av tilrådn ing fra avdeling og berørte tjenestemannsorganisasjoner når tungtveiende faglige grunner tilsier det, bestemme at faglige stillinger skal utlyses for fast ansettelse Sakkyndig vurdering ved tilsetting i undervisnings- ogforskerstillinger 9 Sakkyndig vurdering 1. Ordinære åremålsstillinger som førsteamanuensis eller professor skal vurderes av en sakkyndig komité, jfr. kravet i uhl. 6-3, nr 3. Vurderingen skal inngå i innstillingsmyndighetens vurdering og innstilling til styret. 2. Ved sakkyndig vurdering i forbindelse med ansettelse i stilling som høgskolelektor vurderes den kunstfaglige/designfaglige kompetan sen av en sakkyndig oppnevnt av d eka n. 10 Oppnevningavsakkyndigkomité 1. Styret har delegert til rektor å oppnevne medlemmer av sakkyndig komité etter forslag fra innstillingsmyndigheten (5 34/07). 2. De sakkyndige bør normalt tre sammen som komité. Komiteen skal normalt bestå av tre medlemmer, hvorav to er eksterne medlemmer. Ett av medlemmene skal oppnevnes som leder av komiteen. Habflitet skal vurderes. Vanlige regler for habilitet etter fvl 6 gjelder her. I tillegg vil et medlem av et sakkyndig utvalg normalt regnes som inhahit dersom faglig samproduksjon med en av søkerne inngår i vurderingsgrunnlaget. 3. Begge kjønn skal være representert i komiteen. Dette kan bare fravikes, hvis det klart kan dokumenteres at slik representasjon ikke vil være praktisk gjennomførbart (jfr. UhI. 6-3 (3)) 4. Den sakkyndige komiteens medlemmer skal selv ha kompetanse på samme nivå som den stillingen det skal vurderes søkere til. 5. Minst ett medlem bør komme fra et av de øvrige nordiske landene. 6. Komiteen kan be om at det oppnevnes spesialsakkyndige for å avgi uttalelse om deler av materialet som er sendt inn. 3

7 k Kunst og designhøgskolen i Bergen Bergen Academy ofart and Design 7. Søkerne skal underrettes om hvem som er oppnevnt som sakkyndig. 11 Sakkyndig komités vurdering av søkerne 1. Sakkyndig komité skal foreta en bedømmelse av søkernes faglige kvalifikasjoner. Dette gjøres med utgangspunkt i de kriterier som er fastsatt i betenkningen for den aktuelle stillingen og mai for sakkyndig vurdering, fastsatt av styret Komiteen skal normalt avgi en felles uttalelse til innstillingsmyndigheten. Eventuell dissens i komiteen skal fremgå av uttalelsen. Innstillingsmyndigheten kan be de sakkyndige om en utfyllende begrunnelse. 2. Når uttalelse fra de sakkyndige foreligger, sendes uttalelsen til søkerne med en merknadsfrist på minimum ti dager. 3. Komiteen avgir innstilling i prioritert rekkefølge. Innstillingen skal begrunnes. 3.2 Innstilling ved tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger 12 Innstillingsutvalg 1. Dekan ved den avdeling hvor der er ledig stilling oppnevner i samråd med rektor innstillingsutvalg for den enkelte stilling. Et innstillingsutvalg har følgende sammensetning: Dekan, en ansatt i undervisnings- og forskerstilling fra gjeldende fagområde, en representant for de ansatte oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene, en student fra avdelingen oppnevnt av dekan i samråd med studentrådet samt personalsjef. Dekan leder innstillingsutvalget. Rektor kan etter samråd med dekan beslutte at innstillingsutvalget skal suppleres med ytterligere en ansatt i undervisnings- og forskerstilling, evt. rektor selv (5 34/07). 2. Innstillingsutvalget tilretteiegger for åpne prøveforelesninger og intervju av de søkere som gruppen anser som aktuelle innenfor rammen av de søkere som er funnet kunstfaglig/designfaglig kom petent (5 34/07). innstillingsutvalget fremmer begrunnet forslag om ansettelse. Forslaget skal bygge på: Stiflingsbetenkning Sakkyndig vurdering Prøveforeiesning Intervju Referanser 3. Personlige kvalifikasjoner skal vurderes sammen med faglige kvalifikasjoner og danne grunnlag for endelig rangering. 4. Ved dissens har mindretallet anledning til å få sin stemmegivning og begrunnelse protokollert. 5. Dersom det er flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal vanligvis tre søkere innstilles i prioritert rekkefølge. 4

8 k. Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design 13 Oppnevningavtjenestemannsrepresentanter 1. Tjenestemannsrepresentantene skal i alminnelighet tilhøre den samme tjenestemannsgruppe som den ledige stillingen. Med tjenestemannsgruppe menes stillingsgrupper som er i bruk ved Kunsthøgskolen i Bergen for undervisnings- og forskerstillinger. 2. Den tjenestemannsorganisasjon som organiserer tjenestemenn i vedkommende tjenestemannsgruppe og som enten selv eller gjennom tilslutning til en hovedsammenslutning, er forhandlingsberettiget, oppnevner representanter for tjenestemennene med personlige vararepresentanter. Er det flere forhandlingsberettigede organisasjoner som har medlemmer i vedkommende tjenestemannsgruppe, oppnevner organisasjonene i fellesskap representantene med vararepresentanter. 3. Dersom tjenestemannsorganisasjonene ikke blir enige seg imellom om hvem som skal oppnevnes, skal den organisasjon som har størst prosent innen den aktuelle stillingskategori der tilsetting skal foretas, oppnevne tjenestemannsrepresentanten. 4. Tjenestemannsrepresentantene oppnevnes for inntil tre år om gangen. 14 Innsynsrett Søkernes (partenes) innsynsrett i en formell innstilling reguleres i forskrift av 15. desember 2006 nr til forvaltningsloven (forvaltningsforskriften). En part i en sak har rett til å gjøre seg kjent med hvem som er innstilt til stillingen, rangering, om det foreligger dissens blant medlemmene av vedkommende innstillingsmyndighet og i tilfelle hvor mange stemmer hver av de innstilte søkerne har fått. 3.3 TiLsetting i undervisnings- og forskerstitlinger 15 Tilsettingsmyndighet Styret selv er ansettelsesmyndighet i undervisnings- og forskerstillinger ihht uhl 6-3. Tilsettingen foretas på grunnlag av innstilling, jfr 12. 5

9 k. Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen Bergen Academy ofart and Design DEL 4. Innstilling og tilsetting i teknisk- administrative stillinger Stillingene det her refereres til er alle stillinger ved KH1B som ikke er særlig omtalt i del 3. og del Innstilling ved tilsetting i teknisk- administrative stillinger 16 InnstiLlingsmyndighet 1. Et innstillingsråd for den aktuelle stilling foretar innstilling når tilsettingsrådet har tilsettingsmyndighet, jfr. tjml 4 nr lnnstillingsrådet skal bestå av tre medlemmer og ha følgende sammensetning: Stillingens nærmeste overordnete som også er rådets leder Et medlem med varamedlem oppnevnt av rådets leder Et medlem med varamedlem oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap, for en periode på tre år. 3. Ved tvil om hvem som skal regnes som stillingens nærmeste overordnede er administrerende direktør innstillingsrådets leder. 17 Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter 1. Tjenestemannsrepresentantene skal i alminnelighet tilhøre den samme tjenestemannsgruppe som den ledige stillingen. Med tjenestemannsgruppe menes stillingsgrupper som er i bruk ved Kunsthøgskolen i Bergen for teknisk og administrativt tilsatte. 2. Den tjenestemannsorganisasjon som organiserer tjenestemenn i vedkommende tjenestemannsgruppe og som enten selv ellergjennom tilslutning til en hovedsammenslutning, er forhandlingsberettiget, oppnevner representanter for tjenestemennene med personlige vararepresentanter. Er det flere forhandlingsberettigede organisasjoner som har medlemmer i vedkommende tjenestemannsgruppe, oppnevner organisasjonene i fellesskap representantene med vararepresentanter. 3. Dersom tjenestemannsorganisasjonene ikke blir enige seg imellom om hvem som skal oppnevnes. skat den organ isasjon som har storst prosent innen den aktuelle stillingskategori der tilsetting skal foretas, oppnevne tjenestemannsrepresentanten. 4. Tjenestemannsrepresentantene oppnevnes for inntil tre år om gangen. 18 Saksbehandlingen i innstillingsrådet 1. lnnstillingsrådet foretar en vurdering av søkerne og avgir innstilling på grunnlag av søknadene, kunngjøringen og opplysninger som fremkommer under intervjuet eller på annen måte. Innstillingen skal være skriftlig. Innstillingsrådet skal foreta en rangering av de tre best kvalifiserte søkerne. Rangeringen skal begrunnes. 2. Rådet er beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar. 6

10 k Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Acdemy ofart nd Design 3. Innstillingen og eventuelle dissensertas inn i innstillingsprotokollen. Protokollen underskrives av alle medlemmer som har deltatt ved utarbeidelse av innstillingen. Disse har også rett til å begrunne sitt standpunkt i protokotlen. 4. Søkerne kan gjøres kjent med hvem som er innstilt til stillingen, rangering, om det foreligger dissens blant medlemmene av vedkommende innstillingsmyndighet og i tilfelle hvor mange stemmer hver av de innstilte søkerne har fått, jfr. kap. 5 i forskrift av 15. desember 2006 nr (forvaltningslovforskriften). 4.2 Tilsetting i teknisk- administrative stillinger 19 Tilsettingsmyndighet Tilsettingsrådet skal bestå av fire medlemmer og ha følgende sammensetning: Administrerende direktør Et medlem fra administrasjonen Person alsjef, som er rådets leder To tjenestemannsrepresentanter 20 Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter 1. Tjenestemannsrepresentantene skal tilhøre den samme tjenestemannsgruppe som den ledige stillingen. 2. Den tjenestemannsorganisasjon som organiserer tjenestemenn vedkommende tjenestemannsgruppe og som enten selv eller gjennom tilslutning til en hovedsammenslutning, erforhandlingsberettiget, oppnevner representanter or tjenestemennene med personuge vararepresentanter. Er det flere forhandlingsberettigede organisasjoner som har medlemmer i vedkommende tjenesternannsgruppe, oppnevner organisasjonene i fellesskap representantene med vararepresentanter. Tjenestemann srepresentantene representerer ikke sin egen organisasjon, men skal ivareta interessene til samtlige søkere. 3. Tjenestemannsrepresentantene oppnevnes for en periode på to år om gangen. Funksjonstiden settes slik at den ikke løper ut samtidig for alle tjenesternannsrepresentantene innen samme tienestemannsgruppe. Kan organisasjonene ikke bli enige om hvem som skal oppnevnes, oppnevnes to tjcnesternannsrepresentanter med vararepresentanter etter følgende regler: - For - Primærorganisasjonene - Dersom at en organisasjon skal kunne utpeke representanter etter reglene nedenfor, må den ha som medlemmer minst 25 % av de organiserte tjenestemennene i tjenestemannsgruppen. under samme hovedsammenslutning kan slå sammen medlemstallet i relasjon til reglene i denne paragraf. to eller flere tjenestemannsorganisasjoner organiserer tjenestemenn i vedkommende tjenestemannsgruppe, skal de to organisasjonene som har størst medlemstall innen gruppen oppnevne hver sin representant med vararepresentant. 7

11 1. Vedtak i tilsettingsrådet skjer i møte, med mindre rådets lederfinnerat saken kan 2. Tilsettingsrådet er beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar. 3. Det endelige tilsettingsvedtaket tas inn i en protokoll som underskrives av medlemmer med rimelig varsel. forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Leder innkaller til møte 21 SaksbehandLingen i tilsettingsrådet k til å grunngi sitt standpunkt i protokollen. Protokollen skal eventuelt følge saken til høyere En midlertidig tilsatt tjenestemann, tilsatt etter offentlig kunngjøring og vanlig 1. Ved tilsetting gis den som tilsettes skriftlig melding om tilsettingen. Tilsettingsbrevet 2. Den som tilsettes gis en svarfrist på minimum én uke. 3. Alle søkere skal underrettes om at stillingen er besatt når den tilsatte har bekreftet at og personalsjef samt stillinger på tilsvarende nivå. 25 TiLsettingsmyndighet og personalsjef samt stillinger på tilsvarende nivå. Styret selv tilsetter i stilling som høgskoledirektør, dekan, studiesjef, økonomisjef, it-sjef 5.2 Tilsetting i lederstilling 5.1 Innstilling ved tilsetting i lederstillinger tilsvarende nivå. høgskoledirektør, dekan, studiesjef, økonomisjef, it-sjef og personalsjef samt stillinger på Styret, eller den styret gir fullmakt oppnevner innstillingsråd for stilling som 24 Innstillingsmyndighet Stillingene det her refereres til er: Høgskoledirektør, dekan. studiesjef, økonomisjef, it-sjef DEL 5. InnstiLLing og titsetting i Lederstiltinger navnet på den som er tilsatt i stillingen. stillingen mottas, jfr. forva[tningslovens 27, 1. Ledd. Underretningen skal inneholde tilsettes på prøve, denne må bekreftes skriftlig av søker, jfr. tjenestemannsloven 8, nr. 1. Tilsettingsbrevet må videre inneholde en orientering om prøvetid dersom tjenestemannen stillingen. Hjemmel for tidsbegrenset tilsetting skal framgå av tilsettingsbrevet. skal inneholde orientering om de lover, instrukser og reglementer som for tiden gjelder for 23 Melding om tilsetting mv. Også for arbeidsforhold av lite omfang som nevnt i tjenestemannslovens 6, pkt. 2 e, gis skriftlig melding. myndighet. Tilsettingen foretas av tilsettingsrådet. tilsettingsprosedyre, kan tilsettes fast uten ny kunngjøring og behandling av inristillende 22 Overgang fra midlertidig til fast titsetting organ. som har vært med på vedtaket. Ved en eventuelt klage har hvert av disse medlemmene rett 8 Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design

12 k Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Academy ofart and Design DEL 6. Beregningsregler, ordensstraff, oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage 26 Beregning av tjenestetideri 1. Ved beregning av tjenestetid etter tjml. 9 og 10 medregnes all sammenhengende tjeneste ved KHiB. 2. Dersom hele eller deler av annen virksomhet overføres til KHiB, skal sammenhengende tjeneste fra den tidligere virksomhet medregnes. 27 Ordensstraff Ordensstraff etter tjml. 14 stettes etter fem år. 28 Vedtaksorgan i saker om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og klage 1. Vedtak om at tjenestemann skal sies opp, ilegges ordensstraff, suspenderes eller gis avskjed, treffes av tilsettingsorganet. 2. Dersom saken krever særlig rask avgjørelse, kan vedtak om suspensjon eller overføring til annen tjeneste treffes av administrerende direktør eller den han bemyndiger. Hvor styret ertilsettingsorgan, kan rektor bes[utte kortvarig suspensjon i tjenesten i påvente av styrets behandling. 29 Saksbehandlingsregler, klage 1. Klageinstansen ved klage over vedtak om avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff er departementet når vedtaket er fattet av styret, og ellers av styret selv, jfr. universitets- og høgskoleloven 11-3 (3). 2. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jfr. forva[tningsloven 29. 9

13 Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen Bergen Academy ofart and Design DEL 7. Andre bestemmelser 30 Arbeidstid mv. Alle tjenestemenn plikter å overholde den arbeidstid som til en hver tid er bestemt for dem. Nærmeste foresatte er forpliktet til å føre kontroll med at de underordnede overholder den fastsatte arbeidstid og at denne utnyttes effektivt. Nærmeste foresatte har ansvar for at det føres kontroll med underordnedes ferie- og sykefravær. 31 Permisjoner 1. Søknad om permisjon omtalt i hovedtariffavtalen, hovedavtalen og Statens personalhåndbok, avgjøres av personalenheten etter innstilling fra nærmeste foresatte. 2. Velferdspermisjon vurderes etter Hovedtariffavtalen i staten, fellesbestemmelsene 22. Søknad om velferdspermisjon avgjøres av nærmeste foresatte. Kopi av avtalen sendes til Personalenheten. 32 Ferie og feriellster Ferien avvikles i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtaten for staten. Foresatt tjenestemyndighet setter opp og godkjennerferielister innen 1. mai. Nærmeste foresatte godkjenner endring av ferie og søknad om overføring av ferie til neste kalenderår. Det skal sørges for forsvarlig bemanning til enhver tid. 33 Attest 1. Nærmeste foresatte skal utarbeide attest til tilsatte som fratrer sin stilling etter oppsigelse eller avskjed, eller som ber om det. Attesten skal inneholde navn, fødselsdato, stilling(er), og dato for tiltredelse og eventuell fratredelse fra stiflingen(e). I tillegg skal det gis opplysninger om hvilke arbeidsområder den tilsatte har hatt. 2. Attesten kan gi en vurdering av tjenestemannen og utførelsen av arbeidet, dersom dette ønskes av tjenestemannen selv. 34 lkrafttredetse og revisjon Dette reglernent er fastsatt etter forhandinger med tjenestemannsorganisasjonene ved KHiB 9.februar 2011, 12. april 2012 og tatt til etterretning av KHIBs styre 24. april Reglementet er stadfestet av FAD 12. desember 2012 ogtrer i kraft 24.april Hver av partene i virksomheten og stadfestelsesmyndigheten kan når som helst kreve at reglementet tas opp til revisjon, jfr. tjml. 23 nr

14 Kunsthøgskolen i Bergen j J.nr/ / I KUNNS KAPS DEPARTEMENT Strømgaten 1 / Mottaff 5015 BERGEN ---/. Posiboks )tp Akersg. 44 stmot1akq1d.dipio Felelon Jana Weidemann ()rg on K ( &41) 00 J(f i7 I otodresst KnIradrtse Telefon * Unvcrsitcts- og hovskoteavd llngen Saksbuhandltr Vedlegg 2 k()pi: FAD (ref. 11/1717) avdelingsdirektor iik-.1 {c& LI Q seniorrådgiver Bodil Marie Olsen (jjana Weidemann (e.f.) Med hilsen Reglementet kan tre i kraft så snart merknadene er innarbeidet. Vi her om å få en kopi av det endelige reglementet. skal lede innstillingsrådet dersom det er tvil om hvem som er stillingens nærmeste Når det gjelder FADs kommentar til 15 punkt 3 i reglernentet, som gjelder hvem som overordnede, beslutter KD herved at dette er administrerende direktør. KhiB bes om å innarheide merknadene fra KD og FAT) i utkastet til reglement. (se vedlgg). Tilbakemelding fra FAD kom i brev datert (se vedlegg). kommentarer til Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) for vurdering I t v stadfestelse. Kunnskapsdeparternentet (KD) oversendte reglementet med departementets ec Det vises til brev fra KhiB datert med utkast til personalreglement for Personalreglement Kunsthøgskolen i Bergen (KhiB) 2011/ /jW Deres ref Vâr ref Dato DET KONGELIGE _ri_ CD

15 0030 Oslo Postboks 8004 Dep Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet ()rg no $42 ()32 ( )slo www kurmkaps&parteinent-l.no lek-laks : Posiboks I)ep Akcrsg. 44 postmottakkd.dep.no Telefon Jana \Vcideniann I is1airess K>i0radressi Telelun (1 9()* I. niversitels- og luwskoh-avdelingen Saksbehandler tjen estema nnsrepresentanter. 12 lnnstiiiingsutvaig. Innstilling skal foretas av nærmeste overordnede for stillingen, eller tjeneslemannsorganisasjonene, på samme måte Som i 16 Oppnevning av en representant for (le ansatte, og denne kan ikke utpekes av arbeidsgiver, men av det kan etableres innstillingsutvalg. Prosedyrene for et innstillingsurvalg må vedtas av innstillingsutvalg, må dette følge tjenestemannsiovens bestemmelser. Det må være med styret (St.yrevedtak må refereres.) Fordi det ikke er noen bestemmelse i UH-loven om 10 Oppnevning av sakkyndig komité: Her må det vises iii styrevedtak. ved tilsetting. Det er ingenting i veien for å legge prosedyrereglene i denne forskriften til Forskriften om ansettelse og opprykk som det vises til her, omhandler ikke prosedyrer I)el 3 pkt 3.1 Sakkyndig vurdering ved tilsetting i undervisnings- ogforskerstillinger. grunn. men dette må besluttes av styret. dreier seg ikke om tidsbegrensede stillinger. 04-Ol nr 15: Lov om universiteter og høyskoler (UH-loven) tas ut her. Denne paragrafen 2 Unntak fra personairegleinentets bestemmelser, vi ber om at henvisningen til LOV KD har folgeiide kommentarer til reglementet: oss til stadfestelse. Vedlagt følger fremforhandlet personalreglement for Kunsthøgskolen i Bergen, oversendt Personalreglement Kun sthogskolen i Bergen 2011/ /jW Deres ref Vr ref Dato KUNNS KAPS DEPARTEMENT DET KONGELIGE

16 ,Ç 15 Innstillingsmyndighet punkt 2, prikkpunkt 2: Medlem med varamedlem til innstihingsrådet må oppnevnes fast for en definert periode, slik at dette er forutsigbart. Med hilsen Jana Weidemann (e.f.) avdelingsdirektør Bodil Marie Olsen seniorrådgiver 2 vedlegg Kopi: Kunsthøgskolen i Bergen Vedlegg i Side 2

17 0032 OSW Postboks 8119 Dep Kunnskapsdepartementet 6&LLafl5zL 4 DES. 20U Deres ref. Vår refi Dato W 11/ Postadresse Kontoradresse Telefon Arbeidsgiverpolitisk avdeling Saksbehandler Postboks 8004 Dep Akersg Espen Gaard N-0030 OSLO Org. nr. Telefaks ber også om at det i senere saker vises til en eventuell hjemmel for dette. I innledningen til del 3 er det sagt at innstillingsmyndigheten for stilling som 1017 Kunnskapsdepartementet må undersøke om det er åpnet for dette i annet regelverk. Vi delegering av innstillingsmyndighet, og spesielt ikke til et program. stipendiat er delegert til det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Etter tjenestemannsiovens regler er det ikke adgang til en slik DEL3 arbeidsavtale, hvor omtale av midlertidig tilsetting er 1jernet. Av denne årsak kan vi ikke se at det er behov for 5 nr. 3, og bestemmelsen bør kunne i3ernes. Det er også vanskelig å se hvordan situasjonen skulle være dersom mer enn ett medlem av tilsatt av en eller annen årsak (eksempelvis lang tjenestetid, manglende eller ulovlig hjemmel for midlertidig tilsetting eller annet) har (retts)krav på fast stilling, er det ikke behov for noe tilsettingsvedtak. Det vil da bare være nødvendig å utarbeide en ny tilsettingsorganet motsetter seg at vedkommende har rett til fast stilling. har rettskrav på tilsetting. Dette er en uklar bestemmelse. Dersom en midlertidig I denne paragrafens nr. 3 er det bestemmelser om midlertidig tilsatte eller vikarer som 5 Unntak fra kunngjøring av stillinger Vi har følgende merknader til relementet Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 19. mai Personalreglement for Kunsthøgskolen i Bergen ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT DET KONGELIGE FORNYINGS-,

18 12 Innstillingsutvalg Vi viser her til merknader fra Kunnskapsdepartementet i brevet av 19. mai. Etter tjenestemannsiovens regler (se lovens 4 nr. 2) skal et innstiflingsråd bestå av den ledige stillingens nærmest foresatte og av like mange representanter for tjenestemennene som for administrasjonen. I tillegg skal administrasjonen oppnevne formannen. For øvrig skal reglementet gi nærmere regler om oppnevning av tjenestemannsrepresentantene. Det kan heller ikke bestemmes at innstillingsrådet normalt skal ha en bestemt sanunensetning, uten at det er gitt nærmere regler. 13 Innsynsrett Vi minner her om at etter forvaltingslovforskriften 19 annet ledd har en part (søker) også rett til å gjøre seg kjent med om det foreligger dissens blant medlemmene av vedkommende innstillingsmyndighet, og i tilfelle hvor mange stemmer hver av de innstilte søkerne har fått. 15 Innstillingsmyndighet I denne paragrafens nr. 3 er det gitt en bestemmelse om situasjonen hvor det er tvil om hvem som skal regnes som stillingens nærmeste overordnede. Vi viser her til tjenestemannsioven 4 nr. 2 tredje ledd, hvor det er bestemt at dersom det er tvil, kan fagdepartementet avgjøre hvem som skal regnes som nærmest foresatte Ijenestemyndighet og kan bestemme at en annen skal tre i stedet, når særlige grunner tilsier dette. 17 Saksbehandlingen i innsfiuingsrådet Når det gjelder innsynsretten i en innstiffing (reglementets 17 nr. 4), viser vi til vår merknad til reglementets 13 ovenfor. 18 Tilsettingsmyndighet I denne paragrafen er det sagt at tilsettingsrådet skal ha fire medlemmer, to fra administrasjonen og to tjenestemannsrepresentanter. Universitets- og høyskoleloven fastsetter i 11-1 (5) at tilsetting i teknisk eller administrativ stilling skjer i ansettelsesråd oppnevnt etter reglene i tjenestemannsioven. Tjenestemannsioven bestemmer i 5 nr. 2 at det i et tilsettingsråd skal være like mange representanter for tjenestemennene som for administrasjonen. I tillegg oppnevner administrasjonen formannen. Det er altså ikke adgang til å ha et tilsettingsråd med totalt like mange representanter for administrasjonen som for tjenestemennene. Reglementet må derfor endres på dette punkt. Under forutsetning av at reglementet endres i samsvar med våre merknader ovenfor, finner Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet å kunne stadfeste personalreglementet for Kunsthøgskolen i Bergen, med hjemmel i tjenestemannsloven 23. Det endrede reglement kan tre i kraft fra det tidspunkt Kunnskapsdepartementet fastsetter. Side 2

19 L) Med hilsen Side 3 beklager den lange saksbehandlingstiden for denne saken. Vi viser ellers til merknadene fra Kunnskapsclepartementet i brevet av 19. mai, og

20 Trude Mathiesen NTL, Rita Marhaug STAFO Øystein Hauge FF Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene: Protokoll fra forhandlingsmøte 9. februar 2011 k:) k Strømgaten 1, 5015 Bergen, Norway T: +t F: E: W: Kunsthøgskoten I Bergen, Bergen National Academy of the Arts personalsjef NTL STAFO Forskerforbundet Trude Mathiesen Rita Marhaug Øysin Hauge Bergen at det sendes via KD til FAD for endelig stadfestelse. Partene gir sin tilslutning til personalreglementet slik det foreligger og er inneforstått med personalregtement ihhttjml 23 med følgende resultat: Det er ved Kunsthøgskolen i Bergen gjennomført forhandlinger vedrørende nytt Administrerende direktør Ketil Schreiner Evjen, personalsjef Vidar Lidtun Til stede fra arbeidsgiver: Bergen National Acaderny of the Arts Kunsthøgskolen I Bergen

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Personalreglement for Mattilsynet

Personalreglement for Mattilsynet Styrende dokument Utarbeidet av: krjep Sist endret: 28.10.2011 Prosess: HR Prosesseier: Jarleif Nordheim Instruks Utgave: 1 ephorte saksnr: 2008/124805-1 Personalreglement for Mattilsynet Vedtatt i Etatssamarbeidsgruppa

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR Pasientskadenemnda PERSONALREGLEMENT FOR PASIENTSKADENEMNDAS SEKRETARIAT (PsN) Innhold Generelt Kunngjøring 3, Innstilling og behandling av søknader m.m. 4. Tilsetting 5. Bergningsregler, ordensstralí,oppsigelse,

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS REGLER OM TILSETTING I TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER OG UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER KAP I KAP II KAP III KAP 1V KAP V KAP VI KAP VII

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet I Postadresse P.boks 8059..-- 0031 Oslo Besøksadre,.,,,,_z.- Hausmam: 23-25 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Internett: Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postm Sentraib(': 24 16 88 0. Telefaks:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Tjenestemann betyr i dette reglement alle stillingsbetegnelser. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 3-12 gjelder

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler 1.4.200 (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av 4.3.1983 og forvaltningsloven

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av 9.3.2005 med senere endringer, senest 20.11.2008 Del I Generelt 1 Tjenestemannsloven Lov om statens tjenestemenn av 4. mars

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Personal- og organisasjonsavdelingen Arkiv nr: 16/04533

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo.

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo. Rundskriv 2006/016 Til Politimestrene, sjefene for politiets særorganer, namsfogdene som ligger direkte under Politidirektoratet, riksadvokaten, statsadvokatene, generaladvokaten og grensekommissæren Dato

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement er skrevet med svart. Bestemmelser som er gjort etter at disse reglementene ble vedtatt er

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 13.01.2004 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/143 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002/2004 SAK: TILSETTINGSMYNDIGHET FRA 2004 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010.

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010. Personalreglement for ansettelser, permisjoner m.v. ved Gjeldende fra 1. august 2010. Innholdsfortegnelse Del I Generelt... 3 1 Virkeområde... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 3 3 Unntak fra reglementsbestemmelsene...

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT NTNU Hovedarkivet Saksyr. 1.a y3 Universiteter og høgskoler under universitets- og høgskoleloven Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler Forsvarsdepartementet

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

p2o~ Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO

p2o~ Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO p2o~ Deres ref. 201005790-/AT Vår ref. 10/4148- Dato 17.02.2011 Høring tiltak for å redusere

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn med følgende merknader: 1.

Detaljer

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. VIRKEOMRÅDE Disse bestemmelser gjelder ved tilsetting i alle professorater der tilsettingsmyndigheten

Detaljer

US 72a/2017 Styringsreglement og personalreglement. Melding om avvik.

US 72a/2017 Styringsreglement og personalreglement. Melding om avvik. US 72a/2017 Styringsreglement og personalreglement. Melding om avvik. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Saksbehandler(e): Arkiv nr: Administrasjonsdirektøren v. personal- og organisasjonsdirektør Vedlegg:

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

S T Y R E S A K # 46/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 46/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 46/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som dekan lyses ut. 2. Styret godkjenner det vedlagte

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd 1 av 6 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Opprykk til professor - utfyllende bestemmelser Styret behandlet sak om utfyllende regler til 2-1 Framgangsmåte

Detaljer

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Del I: Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement, Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorater og Retningslinjer for vurdering av

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Personalreglement for embets- og tjenestemenn

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet.

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet. FORSLAG TIL REGLEMENT FOR VITENSKAPELIG ANSATTE 1. Virkeområdet for reglene Reglene gjelder for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som er regulert i eller i medhold av universitets- og

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess LOVSPEIL TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I TJENESTEMANNSLOVEN - Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess Fullstendige dokum enter: Lov om statens tjenestemenn m.m.: https://lovdata.no/dokument/nl/lov/1983-03-04-3

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler Høringsnotat Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 1. Bakgrunn Da lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) trådte i kraft

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

S T Y R E S A K # 09/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR KUNST

S T Y R E S A K # 09/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR KUNST S T Y R E S A K # 09/15 STYREMØTET DEN 15.01.15 Vedrørende: DEKAN VED AVDELING FOR KUNST Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som dekan lyses ut. 2. Styret godkjenner det vedlagte

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Forslag av 15.11.2017, godkjent av Tromsø kirkelige fellesråd 07.12.2017 1. FORMÅL Formålet med dette reglementet er å tilsette rett person på rett plass,

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16

Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16 KR 47.1/16 Vedlegg 1: Regelverk til vedtakssak for Kirkerådet Innhold Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16... 1 Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke... 1

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Fullmaktskart ved tilsettinger

Fullmaktskart ved tilsettinger 1.9.2014 Fullmaktskart ved tilsettinger - For ansatte - Universitetet i Oslo Fullmaktskart ved tilsettinger Stillingsgruppe Innstillingsmyndighet Tilsettingsmyndighet Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 1 av 6 Personalavdelingen Notat 05.10.2015 Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Regler om behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Regler om behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 39/16 28.04.2016 Dato: 30.03.2016 Arkivsaksnr: 2008/7421 Regler om behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Saken

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING TILSETTINGSREGLEMENT Etter mal fra KA. Tilsetting er et arbeidsgiveransvar. Det er arbeidsgiverorganet selv som bestemmer hvor tilsettingsmyndigheten skal være lagt. De fleste fellesråd vil legge tilsettingsmyndigheten

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER 1 Innhold DEL 1 GENERELT... 3 1 Formål, virkeområde og definisjoner... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 4 DEL 2 KUNNGJØRING...

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.08.2010 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Revidering av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisings- og forskerstillinger

Detaljer

KM 04.2/16 Trondheim, april 2016

KM 04.2/16 Trondheim, april 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet KM 04.2/16 Trondheim, 06.-12. april 2016 1. innstilling Saksdokumenter: KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Praktisering av hovedavtalen i staten 8 nr 2 i universitets- og høgskolesektoren

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Praktisering av hovedavtalen i staten 8 nr 2 i universitets- og høgskolesektoren Lru 5139/0^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200800251 200800785-/BMO 27.11.2009 Praktisering av hovedavtalen i staten 8 nr 2 i universitets-

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper DELEGASJONSREGLEMENT FOR Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009 1. Innledning Ledelse medfører ansvar Leder sitt ansvarsområde skal være definert, konkretisert og kommunisert. Ansvar og

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Personalreglement for vitenskapelige stillinger

Personalreglement for vitenskapelige stillinger Del I: Personalreglement for vitenskapelige stillinger Vedtatt av Universitetsstyret i møte 18.08.2009 (S-sak 50/09) Trer i kraft 01.10.2009 Side 1 av 17 Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder

Detaljer