Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet."

Transkript

1 FORSLAG TIL REGLEMENT FOR VITENSKAPELIG ANSATTE 1. Virkeområdet for reglene Reglene gjelder for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som er regulert i eller i medhold av universitets- og høyskoleloven (uhl). Reglene gjelder i tillegg til bestemmelser som finnes i annet formelt regelverk, som lover, forskrifter, sentrale avtaler eller Personalreglementet for Universitetet i Bergen og andre interne regelverk. 2. Allmenne prinsipper Universitetet og universitets ansatte skal sikre at undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder et høyt faglig nivå og utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper. Undervisningen ved universitetet skal være forskningsbasert. Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse skal dokumenteres. Lov om universiteter og høyskoler er grunnlaget for innsatsen. Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet. For tilsetting i vitenskapelige stillinger, kreves kvalifikasjoner i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder. Etter kvalifikasjonsprinsippet i loven, skal den best kvalifiserte søkeren tilsettes i utlyste stillinger. Ved tilsetting skal søkernes kvalifikasjoner vurderes av en sakkyndig komite med utgangspunkt i kvalifikasjonskrav gitt i utlysing og stillingsbeskrivelse. Den sakkyndige komiteen vurderer søkernes samlede kvalifikasjoner, med hovedvekt på vitenskapelig kompetanse, men også undervisningserfaring, pedagogiske kvalifikasjoner og andre kvalifikasjonskrav som framgår i utlysningsteksten. Den sakkyndige komiteen rangerer søkerne ut fra deres samlede kvalifikasjoner og skal også ta stilling til om de rangerte søkerne har tilnærmet like kvalifikasjoner eller ikke. Dersom den sakkyndige komiteen vurderer at flere søkere har tilnærmet like kvalifikasjoner etter at de vitenskapelige/faglige og de øvrige kvalifikasjonene er vurdert, kan moderat kjønnskvotering være aktuell. Det skal arbeides aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene for samtlige kategorier av stillinger. Likestillingskomiteen ved UiB har som del av sitt mandat å kunne gjøre seg kjent med alle dokumenter, og komiteen kan uttale seg om likestillingsaspekter i tilsettingssaker (jf. i reglement og mandat). Komiteen kan med utgangspunkt i den sakkyndige komiteens uttalelse gi råd om hvorvidt kjønnskvotering bør brukes, men kan ikke overprøve den sakkyndige komiteens vurdering av søkernes kvalifikasjoner eller forskjellene i kvalifikasjoner mellom søkerne. 3. Universitetsstyrets funksjon i ansettelsessaker 3.1 Ansettelse i universitetsstyret Alminnelig ansettelsesprosedyre Universitetsstyret, eller rektor etter fullmakt, utlyser stillinger når ansettelse skal foretas av universitetsstyret. Ansettelse skjer på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg på tre medlemmer utpekt av styret. Dersom rektor er medlem i innstillingsutvalget, gis forslag til tilsetting. 3.2 Kalling Universitetsstyret kan, når særlige grunner taler for det, tilsette kvalifiserte personer uten forutgående kunngjøring (kalling) i undervisnings- og forskerstillinger, samt til stillinger som leder for avdeling og grunnenhet. 1

2 For at universitetsledelsen skal fremme forslag om kalling for styret, skal det som hovedregel skje etter forslag fra fakultetsstyret med klare og entydige anbefalinger fra institutt og fakultet. Kalling kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette, jf uhl xx. 3.3 Delegasjon av universitetsstyrets myndighet i ansettelsessaker Delegasjon av myndighet Styret kan delegere avgjørelsesmyndigheten til andre ved institusjonen dersom det ikke følger av lov at styret selv skal gjøre vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere. Alle beslutninger ved institusjonen som er gjort av andre enn styret, besluttes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar Utøvelse av delegert myndighet Innstillings- og tilsettingsorganer som har fått delegert styrets avgjørelsesmyndighet, anses som forvaltningsorganer. Organet eller dets medlemmer kan ikke instrueres i enkeltsaker i spørsmål som ligger innenfor organets myndighetsområde. 3.4 Ansettelsessaker som kan bringes inn for universitetsstyret til avgjørelse Når et annet organ enn universitetsstyret er ansettelsesorgan, kan følgende saker bringes inn for styret til avgjørelse: - Hvis innstillingsorganet ikke vil innstille en søker etter henvendelse fra ansettelsesorganet iht tjml 4 nr. 5 tredje punktum, skal saken avgjøres av universitetsstyret. Bare en av dem som er innstilt, eller den som ansettelsesorganet vil tilsette, kan da tilsettes. Den som er innstilt av et mindretall i et innstillingsorgan, regnes også som innstilt. - Hvis det i et ansettelsesorgan ikke er enighet om en ansettelse, kan hvert medlem iht tjml 5 nr. 3 kreve saken avgjort av universitetsstyret. Kravet må fremsettes i det møtet ansettelsessaken behandles og klagen skal grunngis skriftlig. Universitetsstyret kan i slike tilfeller bare velge mellom de søkerne som noen av ansettelsesorganets medlemmer ville ansette. 4. Ansettelser på fakultetsnivå 4.1 Ansettelse i fakultetsstyret Alminnelig ansettelsesprosedyre Fakultetsstyret er ansettelsesmyndighet for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og åremålsstillinger ved grunnenheter tilknyttet fakultetet. Fakultetsstyret skal ansette instituttledere og i faste førsteamanuensis- og professorstillinger ved grunnenheter ved fakultetet. Fakultetsstyret kan delegere til dekanen å lyse ut stillinger og å oppnevne sakkyndig bedømmelseskomité i ansettelsessaker der fakultetsstyret har ansettelsesmyndighet. Instituttrådet ved institutter ved fakultetet, innstiller i ansettelsessaker i fakultetsstyret Alminnelig ansettelsesprosedyre for fakultet uten institutter For fakultet uten institutter, gis innstilling av et innstillingsutvalg på tre medlemmer utpekt av fakultetsstyret. 2

3 4.2 Ansettelse i ansettelsesutvalg Fakultetsstyret kan opprette et ansettelsesutvalg som kan gis myndighet til å ansette i stillinger som er innenfor fakultetets myndighetsområde, med unntak for de stillingene hvor fakultetsstyret ikke kan delegere ansettelsesmyndigheten, som er faste vitenskapelige stillinger som professor og førsteamanuensis og i åremålsstilling som instituttleder, jf Ansettelsesutvalget skal ha dekanen som leder og fire medlemmer. To av medlemmene skal representere arbeidsgiver, ett medlem de ansatte og ett medlem studentene. Det oppnevnes personlige varamedlemmer for lederen og medlemmene. Dekanen vedtar utlysing og oppnevner sakkyndig bedømmelseskomité i ansettelsessaker der ansettelsesutvalget har ansettelsesmyndighet. Instituttledere ved fakultetet, gir innstilling i ansettelsessaker som ansettelsesutvalget har ansettelsesmyndighet i. Før instituttleder innstiller, nedsettes en gruppe av instituttrådet som utarbeider forslag til innstilling. 4.3 Administrativ ansettelse Dekanen kan, etter innstilling av instituttleder, vedta ansettelse for kortere tid enn seks måneder i midlertidig undervisnings- eller forskerstilling, under forutsetning av at det er særlig hjemmel for midlertidig ansettelse og den som tilsettes har dokumentert vitenskapelig kompetanse for stillingen. Dersom den midlertidige stillingen har vært utlyst offentlig, kan ansettelsesutvalget etter innstilling fra instituttleder, vedta ansettelse for kortere tid enn ett år i midlertidig undervisnings- eller forskerstilling, under forutsetning av at det er særlig hjemmel for midlertidig ansettelse og vedkommende har dokumentert vitenskapelig kompetanse for stillingen. Dersom arbeidets karakter tilsier det, kan forelesere, hjelpelærere, øvingslærere og praksisveiledere ansettes administrativt i inntil tre måneder i mindre enn 37,5 prosent av full stilling. Den midlertidige ansettelsen gjennomføres av fakultetsledelsen etter forslag fra instituttleder. Det er under ingen omstendighet adgang til å overstige fastsatt tid for administrativ ansettelse. 5. Generelle saksbehandlingsregler for ansettelsesprosedyren 5.1 Utlysing Ledig stilling skal som hovedregel utlyses offentlig Ansettelsesorganene har myndighet til å utlyse ledige undervisnings- og forskerstillinger Utarbeiding av utlysningstekst Utformingen av utlysningsteksten skjer i det fagmiljøet der stillingen hører til, ut fra de oppgavene og det fagområdet stillingen skal dekke. Utlysningsteksten godkjennes av instituttrådet, som sender utlysningsteksten videre til ansettelsesorganet. Administrasjonen legger praktisk til rette for utlysning og sørger for standardmessig utforming av de delene av utlysningsteksten som sammen med stillingsbeskrivelsen skal inngå som del av arbeidsavtalen og som har betydning for overholdelse av lov og avtaleverk. Søknadsfristen er normalt 3 uker. For professorater skal søknadsfristen være minst 4 uker. 3

4 Før utlysning skjer, skal ansettelsesmyndigheten, eller den som har fått delegert slik myndighet, kontrollere at utlysningen: - gir midlertidige stillinger tilstrekkelig lovhjemmel - inneholder spesiell invitasjon til å søke, hvis det ene kjønnet er klart underrepresentert innenfor den aktuelle stillingskategorien innenfor vedkommende fagområde - er sendt til de hovedtillitsvalgte ved UiB som orientering om lønnsplassering for stillingen i utlysningen og at merknadsfristen på tre dager er utløpt Fornyet utlysning Kvalifikasjonskrav fastsatt i kunngjøring og stillingsbeskrivelse kan ikke fravikes ved ansettelse i stillingen. Stillingen må utlyses på nytt dersom: - det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere, - eller forholdene for øvrig har endret seg vesentlig Unntak fra utlysning Utlysning kan unnlates ved administrativ ansettelse for kortere tid enn seks måneder for stillinger nevnt under pkt 4.3, og 5.2.3, samt ved ansettelse i eksternt finansierte oppdrag etter pkt Søkerliste og partsinnsyn i ansettelsessaker Det skal snarest etter at søknadsfristen er gått ut, utarbeides en offentlig søkerliste iht offentleglova. Den skal inneholde navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. En søker har som part i ansettelsessaken, iht forvaltningslovforskriften kapittel 5, rett til å gjøre seg kjent med utvidet søkerliste, som skal inneholde samtlige øvrige søkeres navn og alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat virksomhet. 5.2 Sakkyndig bedømmelse Den sakkyndige bedømmelsen i tilsettingsprosessen Ordningen med sakkyndig bedømmelse skal gi en uavhengig faglig vurdering og kvalitetssikring, samtidig som det understreker faglig autonomi som fundamentalt for forskning, undervisning og formidling. Søkernes kvalifikasjoner skal vurderes av en sakkyndig komité med utgangspunkt i kvalifikasjonskrav gitt i utlysing og stillingsbeskrivelse. Den sakkyndige komiteen vurderer søkernes samlede kvalifikasjoner, med hovedvekt på vitenskapelig kompetanse, men også ut fra undervisningserfaring, pedagogiske kvalifikasjoner og andre kvalifikasjonskrav som framgår i utlysningsteksten. Den sakkyndige komiteen rangerer søkerne ut fra deres samlede kvalifikasjoner og vurderer også om de rangerte søkerne har tilnærmet like kvalifikasjoner eller ikke Oppnevning av sakkyndig komite Fakultetsstyret oppnevner sakkyndig komite etter forslag fra instituttrådet/innstillingsutvalget. Fakultetsstyret kan delegere oppnevningsmyndigheten til dekanen. Den sakkyndige komiteen skal ha minst tre medlemmer. Komiteen skal sammensettes slik at den har kompetanse til å vurdere alle søkerne som oppfyller vilkårene i utlysningen og stillingsbeskrivelsen. Begge kjønn skal være representert i den sakkyndige komiteen, med mindre det dokumenteres at slik representasjon ikke er mulig. For vurdering av søkere til professorstilling og førsteamanuensisstillinger kan bare en av de sakkyndige være ansatt ved UiB. Der det er hensiktsmessig, skal det så langt det er 4

5 mulig være minst en sakkyndig fra utlandet. For øvrige undervisnings- eller forskerstillinger bør minst en sakkyndig være ansatt utenfor UiB. For sakkyndig bedømmelse av søkere til professorstillinger skal de sakkyndige ha professorkompetanse eller tilsvarende kompetanse innenfor sentrale deler av fagområdet. For førsteamanuensisstillinger skal minst en av de sakkyndige ha professorkompetanse, og de øvrige minst ha førsteamanuensiskompetanse eller tilsvarende kompetanse innenfor sentrale deler av det området stillingen er utlyst for. For øvrige undervisnings- eller forskerstillinger, postdoktorstillinger og stipendiatstillinger oppnevnes sakkyndige med professor- eller førsteamanuensiskompetanse, avhengig av stillingens vitenskapelige nivå. I tillegg til de ordinære sakkyndige kan den sakkyndige komiteen be om at fakultetet i særlige tilfeller utpeker én eller flere spesialsakkyndige til å vurdere deler av det materiale søkerne har levert. Eventuelle spesialsakkyndige gir individuelle vurderinger til veiledning for de ordinære sakkyndige. Sakkyndige må ikke være i slekt med eller ha slik tilknytning til søkere at de er inhabile etter forvaltningslovens regler. Heller ikke må det være andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til den sakkyndiges upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om den sakkyndige bedømmelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for den sakkyndige selv eller noen som den sakkyndige har nær personlig tilknytning til Mandat for sakkyndig komité Den sakkyndige komiteen skal på bakgrunn av innsendt materiale og dokumenterte forhold bedømme søkernes kompetanse i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder og ut fra de vitenskapelige kvalifikasjonskravene for den ledige stillingen slik de er gitt i utlysing og stillingsbeskrivelse. Den sakkyndige komiteen vurderer søkernes samlede kvalifikasjoner, med hovedvekt på vitenskapelig kompetanse, men også ut fra undervisningserfaring, pedagogiske kvalifikasjoner og andre kvalifikasjonskrav som framgår i utlysningsteksten. Den sakkyndige komiteen rangerer søkerne ut fra deres samlede kvalifikasjoner og vurderer også om de rangerte søkerne har tilnærmet like kvalifikasjoner eller ikke. Dersom det i utlysningsteksten er åpnet for midlertidig ansettelse i kvalifiseringsstilling med sikte på kvalifisering og fast ansettelse, skal den sakkyndige komiteen uttale seg om søkere har faglige forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene i løpet av fastsatt midlertidig ansettelsesperiode. De sakkyndige skal normalt arbeide som komité, men komiteen kan bestemme at de sakkyndige skal gi individuelle vurderinger. Er det dissens i komiteen, skal begrunnelsen for de forskjellige standpunktene fremgå av uttalelsen. Den sakkyndige bedømmelsen skal normalt foreligge innen tre måneder etter at de oppnevnte har mottatt nødvendig materiale mv. Dersom bedømmelsen ikke kan leveres innen denne fristen, skal dette meldes til fakultetet og begrunnes Søkeres rett til å komme med merknader til den sakkyndige bedømmelsen Bedømmelseskomiteens vurdering sendes til søkeren så snart den foreligger. Det er ikke adgang til å påklage de sakkyndiges uttalelse, men søkeren kan komme med innsigelser mot saksbehandlingen eller merknader til de sakkyndiges uttalelse innen to uker etter at uttalelsen er sendt til søkeren. 5

6 Merknader til de sakkyndiges uttalelse legges fram for bedømmelseskomiteen for eventuell tilleggsuttalelse, før den sakkyndige bedømmelsen med merknader og eventuell tilleggsuttalelse sendes til instituttrådet Innsyn i den sakkyndige bedømmelse og merknader Når dokumentene er sendt til innstillende myndighet, kan det gis merinnsyn i den sakkyndige bedømmelsen og eventuelle merknader. 5.3 Innstilling Innstillingsmyndighet og rangering Instituttrådet gir innstilling. Der det ikke er institutter, gis innstilling av en innstillingskomite oppnevnt av fakultetsstyret. Dersom det er tre eller flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal minst tre innstilles i den rekkefølgen de bør komme i betraktning. Dersom det er færre kvalifiserte søkere, skal disse rangeres Grunnlaget og vurderinger for innstilling Innstilling skjer ut fra sakkyndig bedømmelse etter krav gitt i utlysing og stillingsbeskrivelse. Instituttrådet eller innstillingsutvalget kan gjennomføre intervju, prøveforelesninger eller andre prøver for de søkerne som er rangert høyest av den sakkyndige komiteen. Det skal utarbeides en egen rapport om resultatet av disse prøvene. Hovedhensikten med intervju, prøveforelesninger eller andre prøver er å avklare om hver enkelt av de rangerte søkerne er egnet for stillingen eller ikke. De som ikke er egnet til stillingen, tas ut av tilsettingsprosessen. Eventuelle intervju og prøveforelesninger kan også være utslagsgivende for endelig rangering av søkere som ifølge den sakkyndige komiteen har tilnærmet like kvalifikasjoner, men skal ikke brukes til å overprøve komiteens rangering eller vurdering dersom komiteen mener det er betydelig forskjell mellom søkerne med hensyn til deres samlede kvalifikasjoner Utforming av innstilling Innstillingen skal være en skriftlig uttalelse om søkernes utdanning, vitenskapelige og andre formelle kvalifikasjoner, arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen. Instituttrådet gir innstilling til fakultetsstyret om ansettelse. Universitets- og høyskoleloven ( 6-3) fastslår at "innstilling skjer ut fra sakkyndig bedømmelse etter den stillingsbeskrivelse som er gitt i utlysing og betenkning." I tillegg kan det tas hensyn til eventuelle supplerende vurderinger, eventuelle merknader fra søkerne og oppsummering av eventuelle prøveforelesninger og intervjuer. Slike tilleggsvurderinger skal være i samsvar med universitetets generelle prinsipper for kvalifikasjonsvurdering og kjønnskvotering. Dersom instituttrådet, innstillingsutvalget eller fakultetsstyret mener at den sakkyndige komiteens vurderinger ikke er forsvarlig begrunnet, skal saken sendes tilbake til komiteen for presisering og utdyping. Innstillingen skal også inneholde merknader om særlige forhold som er kommet frem under ansettelsesprosedyren, dersom slike kan ha betydning for vurderingen av ansettelsen Innsyn i innstillingen En søker har rett til å gjøre seg kjent med hvem som er innstilt til stillingen og den rekkefølgen de er innstilt i. Søkere har rett til å gjøre seg kjent med om det er dissens blant medlemmene av instituttrådet og i tilfelle hvor mange stemmer hver av de innstilte søkerne har fått. 6

7 Det skal tilstrebes størst mulig åpenhet i tilsettingsprosessen. Den sakkyndige bedømmelsen og eventuelle merknader er offentlig når den er meddelt søkerne. Innstillingen sendes Likestillingskomiteen, sammen med de sakkyndiges uttalelse i de tilfellene det er søkere av begge kjønn. Komiteen gis anledning til uttalelse innen 3 virkedager, jf. komiteens mandat. Likestillingskomiteen kan be om å få presisert hvordan hensynet til likestilling er ivaretatt. 5.4 Ansettelse Ansettelsesmyndighetens kontrollfunksjon Ansettelse skjer på grunnlag av innstilling. Ansettelsesmyndigheten må vurdere om innstillingen bygger på et forsvarlig, saklig grunnlag ut fra de kvalifikasjonskravene og det som fremgår av utlysning og stillingsbeskrivelse, sakkyndig bedømmelse og eventuelle andre prøver. Er ansettelsesorganet i tvil om den sakkyndige bedømmelsen er adekvat og forsvarlig, skal ansettelsesorganet gjøre det som er nødvendig for å avklare og eventuelt korrigere en slik uoverensstemmelse, men ikke selv foreta en sakkyndig bedømmelse. Dette kan skje ved at ansettelsesorganet: - ber om en tilleggsuttalelse fra den sakkyndige komiteen, - eller oppnevner en komité som foretar en gjennomgang av selve bedømmelsen for å vurdere om denne er bygget på en riktig bedømmelsesnorm, - eller oppnevner flere sakkyndige eller en ny sakkyndig komité Bruk av kvalifikasjonsprinsippet Ansettelsesorganet skal ansette den søkeren som er best kvalifisert for den ledige stillingen. Ved valget mellom søkere som i følge den sakkyndige komiteen er tilnærmet like godt kvalifiserte, skal det legges vekt på likestillingshensyn ved ansettelse, hvis det ene kjønnet er underrepresentert på vedkommende fagområde Saksbehandlingen i ansettelsesorganet Ansettelse i universitetsstyret og fakultetsstyret skjer i møte. Ansettelse i ansettelsesutvalg skjer ved at saksdokumentene sendes til ansettelsesutvalgets medlemmer, som hver for seg gir uttalelse. Lederen av ansettelsesutvalget gir sin uttalelse til slutt. Det holdes møte når ett medlem av ansettelsesutvalget krever det, eller når det er dissens blant ansettelsesutvalgets medlemmer. Hvis det i et ansettelsesorgan ikke er enighet om en ansettelse, kan hvert medlem iht pkt 3.4 kreve saken avgjort av universitetsstyret. Kravet må fremsettes i det møtet ansettelsessaken behandles, og det skal grunngis skriftlig. Ansettelsesorganet er beslutningsdyktig når det er fulltallig i møte, eller når samtlige medlemmer av ansettelsesutvalg ved sirkulasjon har gitt uttalelse i saken. Medlemmer av et ansettelsesorgan kan ikke hindre vedtak ved å utebli fra behandlingen eller nekte å underskrive møteprotokoll. Dersom noen av ansettelsesorganets medlemmer ikke deltar i behandlingen av en sak eller ikke underskriver møteprotokollen, er ansettelsesorganet beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar og skriver under. Ved stemmelikhet har lederen av ansettelsesorganet dobbeltstemme. 7

8 Vedtak i ansettelsesorganer protokolleres. Hvert medlems stemme oppgis. Medlemmene har anledning til å grunngi sine standpunkt ved protokolltilførsel. Slik protokolltilførsel skal gis innen avslutningen av ansettelsesorganets behandling av saken i møtet Innsyn i ansettelsesorganets behandling En søker har som part rett til innsyn i ansettelsesorganets vurderinger og resultatet av en eventuell avstemning om ansettelsen. Det skal tilstrebes størst mulig åpenhet i prosessen. 6. Særskilte regler for vitenskapelige ansettelsesforhold 6.1 Midlertidige bistillinger ved UiB Det kan foretas midlertidig ansettelse i bistilling i inntil 20 prosent av undervisnings- og forskerstilling. Det er en forutsetning for midlertidig bistilling ved UiB, at den som ansettes har hovedstilling hos annen arbeidsgiver. Ved opphør av hovedstilling opphører også den midlertidige bistillingen uten oppsigelse. Det skal foretas sakkyndig bedømmelse etter stillingsbeskrivelse som er tilpasset den vitenskapelige kompetanse som er nødvendig for den midlertidige stillingen. 6.2 Sidegjøremål utenfor UiB Sidegjøremål utenfor UiB må registreres, godkjennes og avtales iht Regler for sidegjøremål for ansatte ved UiB. 6.3 Eksternt finansierte oppdrag Etter tjenestemannslovens forskrift 2 nr 4 kan det gjøres unntak fra tjenestemannslovens regler om utlysning, innstilling og ansettelse for stillinger i eksternt finansierte oppdrag. Ved anvendelse av tjenestemannslovens forskrift 2 nr 4 skal begrepet eksternt finansierte oppdrag fortolkes som; arbeid som er tidsavgrenset og primært skal utføres på vegne av en annen virksomhet som i det hele, eller i det alt vesentlige, finansierer oppdraget. Med eksternt finansiert personale forstås ansatte som er midlertidig ansatt for å utføre arbeid i slike oppdrag og som finansieres ved inntektsoverføring fra den annen virksomhet. Ved UiB skal unntaksregelen praktiseres på følgende måte: - Stillinger som har en varighet over tre år skal alltid lyses ut - Sakkyndig bedømmelse skal skje iht reglene i pkt eller For utlyste stillinger kan innstilling foretas av instituttleder, eller etter delegasjon av prosjektleder ansatt ved UiB. - Ansettelse i stillinger i eksternt finansierte oppdrag kan skje i ansettelsesutvalget. 6.4 Særlig uavhengig stilling Vitenskapelig ansatte i faste stillinger som professorer og førsteamanuenser er som hovedregel ansatte i særlig uavhengige stillinger. Det er egne retningslinjer ved UiB om dette (jnr. 2011/4819, ) Vitenskapelig ansatte er etter retningslinjene unntatt fra reglene om registrering av arbeidstid og kan bare unntaksvis registrere og kreve godtgjøring for overtid. 6.5 Rettigheter til arbeidsresultater og publisering Rettigheter til arbeidsresultater Ved UiB har som hovedregel ansatte eierskap til resultatene av eget arbeid, jf. universitetets IPR-reglement (sak 74/10 i universitetsstyret). 8

9 Dersom UiB skal inngå avtaler med tredjepart om forskningssamarbeid eller forskningsfinansiering, skal det avklares hvordan de ansattes rettigheter skal håndteres dersom tredjepart har andre regler for rettigheter enn det UiB har Publisering for ansatte i bistillinger ved UiB Ansatte i bistillinger ved UiB skal, med mindre annet er avtalt med hovedarbeidsgiver, oppgi UiB som adresse på publikasjoner som er knyttet til forskning gjort i bistillingen. Hvis det inngår forskning i hovedstillingen, kan hovedarbeidsgivers adresse også oppgis. Ansatte i rene undervisningsstillinger ved UiB skal ikke benytte UiB som adresse på publikasjoner. 6.7 Forskningstermin Alle fast tilsatte i vitenskapelig stilling som professor eller førsteamanuensis har rett til et års forskningstermin etter 6 års tjeneste, eller 1/2 år etter 3 års tjeneste. Forutsetning for å kunne benytte forskningstermin er at det er en plan for terminen, som godkjennes av instituttleder. Av praktiske grunner kan det være nødvendig å utsette en forskningstermin, men slik termin kan ikke avslås. Instituttene må legge opp planene slik at det er mulig å avvikle forskningstermin etter denne reglen. Det er egne regler for rett til forskningstermin for valgte ledere etter gjennomførte valgperioder. Under forskningsterminen har den ansatte full lønn og er fritatt for undervisning, tilstedeværelsesplikt, kliniske og administrative plikter. De som har forskningstermin skal konsentrere sin arbeidsinnsats om forskningen som danner grunnlaget for søknaden om forskningstermin. Det er ikke adgang til å påta seg arbeid, oppdrag, undervisning, eksamen, veiledning, verv eller annet som kan hindre eller sinke konsentrasjonen om forskningsoppgavene uten etter samtykke fra instituttet/fakultetet. Det skal sendes beretning til fakultetet innen to måneder etter forskningsterminens avslutning. 7. Opprykk For opprykk ved UiB gjelder forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Det er vedtatt i universitetsstyrets vedtak i sak (54/10) at: - Universitetsstyrets myndighet til å nedsette bedømmelseskomité i saker om opprykk til professor delegeres til fakultetsstyrene og styret for museet. - Universitetsstyret fastsetter den årlige søknadsfristen til å søke opprykk til professor til Når særlige grunner foreligger, kan rektor godkjenne at fristen fravikes. 8. Avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff, jf uhl Vedtaksorgan Ansettelsesorganet selv avgjør sak etter tjenestemannsloven 17 nr. 3 om avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff. For stillinger hvor ansettelsesutvalg er ansettelsesorgan, avgjøres slike saker i fakultetsstyret Rett til mindretallsanke iht tjenestemannsloven 18 nr. 2 Er det i et ansettelsesorgan ikke flertall for å fatte vedtak om oppsigelse, avskjed eller ordensstraff, kan hvert medlem av mindretallet kreve at saken bringes inn til universitetsstyret selv for avgjørelse. Det samme gjelder hvor et mindretall ønsker en ilagt ordensstraff skjerpet. Krav om dette må fremsettes i det møte hvor vedtaket skulle treffes. For vedtak i universitetsstyret gjelder ikke reglene om rett til mindretallsanke etter tjenestemannsloven 18 nr Klageorgan Ansatt som har fått avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff, kan påklage vedtaket til universitetsstyret. Er vedtaket gjort av universitetsstyret, er departementet klageorgan. 9

FORSLAG OM Å FRAVIKE KRAVET OM SAKKYNDIG BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL STIPENDIATSTILLINGER

FORSLAG OM Å FRAVIKE KRAVET OM SAKKYNDIG BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL STIPENDIATSTILLINGER UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 96 Saksnr.: 2014/12244 Møte: 11. desember 2014 FORSLAG OM Å FRAVIKE KRAVET OM SAKKYNDIG BEDØMMELSE AV SØKERNE

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd 1 av 6 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Opprykk til professor - utfyllende bestemmelser Styret behandlet sak om utfyllende regler til 2-1 Framgangsmåte

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2014/3261 Møte: 8. mai 2014

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2014/3261 Møte: 8. mai 2014 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2014/3261 Møte: 8. mai 2014 REGLEMENT FOR ANSETTELSE I VITENSKAPELIGE STILLINGER OG FAGLIGE/ADMINISTRATIVE

Detaljer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Personal- og organisasjonsavdelingen Arkiv nr: 16/04533

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSE TIL UTLYST PROFESSORSTILLING

RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSE TIL UTLYST PROFESSORSTILLING U N I V E R S IT E T E T I B E R G E N Det samfunnsvitenskapelige fakultet RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSE TIL UTLYST PROFESSORSTILLING Det samfunnsvitenskapelige fakultet har utarbeidet egne retningslinjer

Detaljer

Sakkyndig vurdering. fra et HR-perspektiv. Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no. Forum for forskning 29.4.

Sakkyndig vurdering. fra et HR-perspektiv. Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no. Forum for forskning 29.4. Sakkyndig vurdering fra et HR-perspektiv Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no Forum for forskning 29.4.204 Tema Fra et HR-perspektiv gjennomgå hva som forventes

Detaljer

Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO

Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO Orientering for søkere og bedømmelseskomiteer Avdeling for personalstøtte Redaksjon: Avdeling for personalstøtte Produksjon: Foto: Ståle Skogstad Form: Alv

Detaljer

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. VIRKEOMRÅDE Disse bestemmelser gjelder ved tilsetting i alle professorater der tilsettingsmyndigheten

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.08.2010 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Revidering av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisings- og forskerstillinger

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 17/ 2014 08.04.2014 Dato: 31.03.2014 Arkivsaksnr: 2014/2402-LIG Reglement for

Detaljer

stilling ved Universitetet i Stavanger

stilling ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for sakkyndig vurdering av søkere til professor- stilling ved Universitetet i Stavanger Vedtatt av styret for Universitetet i Stavanger 2008 Universitetsdirektørens forslag av 16.09.2008

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT INSTITUTTRÅDSMØTE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT INSTITUTTRÅDSMØTE UNIVERSITETET I BERGEN INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP Bergen, 11.04.2014 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT INSTITUTTRÅDSMØTE Instituttrådet innkalles med dette til ekstraordinært

Detaljer

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 1 av 6 Personalavdelingen Notat 05.10.2015 Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Kunnskapsdepartementet

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter høyskoler 6-3 sjette ledd i

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 10 Møtenr.: 4/2017 Møtedato: 20. juni 2017 Notatdato: 6. juni 2017

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 90/15 24.09.2015 Dato: 07.09.2015 Arkivsaksnr: 2015/10007 Revisjon av retningslinjer for tildeling av forskningstermin Bakgrunn Etter

Detaljer

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2006-02-09 nr 129: Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings forskerstillinger Skriv ut DATO: FOR-2006-02-09-129 DEPARTEMENT:

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT NTNU Hovedarkivet Saksyr. 1.a y3 Universiteter og høgskoler under universitets- og høgskoleloven Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler Forsvarsdepartementet

Detaljer

Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vedtatt i fakultetsstyret 20. mars 2012 1 I tillegg til denne veiledningen er følgende

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år.

Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år. Regler for instituttorganene Fastsatt av universitetsstyret 18.06.09 1. Instituttorganene Instituttene skal ha: - instituttleder - instituttråd Et institutt kan ha valgt eller ansatt instituttleder. Vedtak

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 95 Saksnr.: 2014/12250 Møte: 11. desember 2014 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE

Detaljer

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Del I: Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement, Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorater og Retningslinjer for vurdering av

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 29-30.03.2017 Dato: 23.03.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler 1.4.200 (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av 4.3.1983 og forvaltningsloven

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Midlertidig tilsetting Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Hovedregel fast tilsetting Aml 14-9, 1. ledd Arbeidstaker skal ansettes fast Tjml 3 nr. 2 Tjenestemann skal tilsettes

Detaljer

Retningslinjer for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Retningslinjer for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Retningslinjer for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vedtatt i fakultetsstyret 20. mars 2012 1 I tillegg til denne veiledningen

Detaljer

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO Forskrift fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. mars 2015 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 6-4 første avsnitt

Detaljer

NTNU S-sak 24/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 24/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 24/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger Tilråding: På bakgrunn av

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

1. VITENSKAPELIG KOMPETANSE

1. VITENSKAPELIG KOMPETANSE NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG VEILEDNING FOR BEDØMMING AV SØKERE TIL PROFESSORATER OG PROFESSOROPPRYKK Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for humanistiske fag 27. november 2006 med endringer

Detaljer

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010.

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010. Personalreglement for ansettelser, permisjoner m.v. ved Gjeldende fra 1. august 2010. Innholdsfortegnelse Del I Generelt... 3 1 Virkeområde... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 3 3 Unntak fra reglementsbestemmelsene...

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Stillingsstruktur. for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger

Stillingsstruktur. for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger Stillingsstruktur for undervisnings- forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger INNLEDNING Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger fastsetter generelle kriterier for ansettelse

Detaljer

Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger ved UiB

Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger ved UiB Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: 201 Styresak: 1"/ Sak nr.: 13/5145 Møte: 28.05.2014 Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger ved

Detaljer

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016 Valgreglement for NMBU... 2 Kapittel

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN

U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 51/14 09.09.2014 Dato: 27.08.2014 Arkivsaksnr: 2014/8618-ARSE Endringer for tilsettingsrådet

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 13.01.2004 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/143 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002/2004 SAK: TILSETTINGSMYNDIGHET FRA 2004 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Detaljer

Utforming av sakkyndig vurdering ved tilsetting i stilling som professor /førsteamanuensis samt opprykk til professor etter kompetanse

Utforming av sakkyndig vurdering ved tilsetting i stilling som professor /førsteamanuensis samt opprykk til professor etter kompetanse Utforming av sakkyndig vurdering ved tilsetting i stilling som professor /førsteamanuensis samt opprykk til professor etter kompetanse Hjelpemiddel for sakkyndig komite (bedømmelseskomite) 1. Komiteens

Detaljer

Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016

Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016 Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016 I forbindelse med tilsetting i undervisnings- og forskerstilling ved Kunsthøgskolen i Oslo skal det foretas sakkyndig vurdering som grunnlag

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS REGLER OM TILSETTING I TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER OG UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER KAP I KAP II KAP III KAP 1V KAP V KAP VI KAP VII

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for FoU-tiltak

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for FoU-tiltak UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 40/16 28.04.2016 Dato: 17.03.2016 Arkivsaksnr: 2015/10007 Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Saksnr: 23/2016 ephorte: Møtedato: 15.06.2016 Notatdato:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

UTLYSNING AV TO FASTE LEKTORSTILLINGER

UTLYSNING AV TO FASTE LEKTORSTILLINGER Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 42/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Anders

Detaljer

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler Høringsnotat Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 1. Bakgrunn Da lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) trådte i kraft

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Organisasjon Saksnr: D-sak 2 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 1. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Personalreglement for vitenskapelige stillinger

Personalreglement for vitenskapelige stillinger Del I: Personalreglement for vitenskapelige stillinger Vedtatt av Universitetsstyret i møte 18.08.2009 (S-sak 50/09) Trer i kraft 01.10.2009 Side 1 av 17 Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder

Detaljer

NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR JURIDISKE FAG

NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR JURIDISKE FAG NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR JURIDISKE FAG Veiledning for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk i rettsvitenskap vedtatt 19. oktober 2016 1. Premisser for det sakkyndige arbeidet I tillegg

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

1. DEFINISJONER KUNNGJØRING AV STILLINGER (PERSONALREGLEMENTET 3, 4 OG

1. DEFINISJONER KUNNGJØRING AV STILLINGER (PERSONALREGLEMENTET 3, 4 OG Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø Fastsatt av: Universitetsstyret Dato: 15. juni 2011, med endring av 25.mars 2013 for pkt.

Detaljer

Instituttstyret på IFIKK

Instituttstyret på IFIKK Instituttstyret på IFIKK Tilsettinger fra A-Å av seniorrådgiver/jurist Greta Holm Innhold Gangen i tilsettingssaker ved fakultetet Instituttstyret som innstillende organ- hva betyr det? Habilitet Strategisk

Detaljer

Delegasjonsreglement for NMBU

Delegasjonsreglement for NMBU Delegasjonsreglement for NMBU Gjeldende fra 01.01.17. Vedtatt av universitetsstyret i møte 24.11.2016. Arkivnr: 16/05633 1 Myndighetsutøvelse og delegasjon Dokumentet gir en oversikt over hvordan myndighet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10.

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10. UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008 Mandag 6.10.2008 TIL STEDE: Instituttleder: Hanne Gram Simonsen Nestleder:

Detaljer

OVERSENDELSE AV NASJONALE MORMER FOR PROFESSORVURDERING

OVERSENDELSE AV NASJONALE MORMER FOR PROFESSORVURDERING IMB, IKM, ISM, IFA Deres ref.: Vår ref.: 199901605-7/ASR/223 Dato: 14.10.2003 OVERSENDELSE AV NASJONALE MORMER FOR PROFESSORVURDERING Vedlagt oversendes nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Instituttstyret på IMV

Instituttstyret på IMV Instituttstyret på IMV Tilsettinger fra A-Å av seniorrådgiver/jurist Greta Holm Innhold Gangen i tilsettingssaker ved fakultetet Instituttstyret som innstillende organ- hva betyr det? Habilitet 3 Ulike

Detaljer

Reglement for valg til styret, fakultetsråd og instituttråd, samt ved valg av instituttledere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Reglement for valg til styret, fakultetsråd og instituttråd, samt ved valg av instituttledere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Reglement for valg til styret, fakultetsråd og instituttråd, samt ved valg av instituttledere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fastsatt av Styret 15. mars 2005 (S-sak 20/05) med hjemmel

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG sreglement for HiG ble vedtatt av styret 15.12.2014, gjeldende fra 15.12.2014. 1 GENERELT Styrets delegasjon av myndighet er gjort i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, 9-1

Detaljer

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Nynorsk Sámegiella Lytt til teksten Normalvisning Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter høyskoler 6-3 sjette ledd har

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer