Rutinebeskrivelser for tilsetting i rekrutteringsstillinger, samt eksternt finansierte forskerstillinger ved MOF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutinebeskrivelser for tilsetting i rekrutteringsstillinger, samt eksternt finansierte forskerstillinger ved MOF"

Transkript

1 Utarbeidet av: Marianne Seim og Eli Winther Godkjent av: Gerd Johannessen Oppdatert: Rutinebeskrivelser for tilsetting i rekrutteringsstillinger, samt eksternt finansierte forskerstillinger ved MOF a) stipendiater bevilgningsfinansiert b) stipendiater eksternt finansiert c) postdoktorer (både bevilgnings og eksternt finansiert) d) forskere (eksternt finansierte stillinger) Det er kun mulig med tilsetting i en åremålsperiode i samme stillingskategori ved Universitetet i Bergen. Hovedregelen er at alle stillinger skal kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse, altså, der den person som ut fra en helhetlig vurdering er best kvalifisert, skal ansettes. Unntaksvis kan det tilsettes uten forutgående kunngjøring når eksterne midler er knyttet til en bestemt navngitt stipendiat / postdoktor / forsker (øremerkede midler). Det må kunne dokumenteres at den som ansettes oppfyller stillingens kompetansekrav, og de andre elementene i rutinen skal derfor gjennomføres (bedømming, innstilling, tilsetting). Ved tilsetting i eksternt finansierte stillinger kreves dokumentasjon som viser at oppdragsgiver dekker alle direkte og indirekte kostnader. Saksgangens rekkefølge er viktig og nødvendig. (Det er dessverre ikke mulig å gå utenom rutinene, ved å hoppe over et trinn, for å få fortgang i saken. Da dette vil øke arbeidsmengden for både institutt og fakultet.) Regelsamlingen UiB: Utfyllende bestemmelser til retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved UiB Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige mellomstillinger Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat (Lovdata) Personalreglementet for vitenskapelige stillinger/personalreglementet for Universitetet i Bergen Skjema og maler (intranett / administrasjon) Statens personalhåndbok elwi Side

2 a) Stipendiater bevilgningsfinansiert Stipendiater skal ha tilsvarende 100 % stilling i 3 år, eventuelt 4 års tilsetting med 25 % plikttjeneste. Det er krav om 50 % stipendiatstilling for opptak til PhD. - programmet. Tidslinje: Utlysing + Start dato Utlys1/3 Tilsett 1/9 Utlys1/10 Tilsett ¼ Søknad s-frist 22/3 (3 uker) 22/10 (3 uker) 21/4-5/5 12/5 26/5 (2 ukers frist) 21/11-5/12 12/12 24/12 (2 ukers frist) Komitebehandlin g Komitevurdering til søkere Innstilling Tilsettings -råd 1/6 15/6 22/6 Tilbud om tilsetting Aksept og opplysnin gs-skjema 1/7 Før 10/8 (frist 2 uker) 15/1 1/2-7/2 14/2 Før 28/2 (frist 2 uker) Arbeid s- avtale 20/8 20/3 * Stipendiater finansiert med midler fra Kunnskapsdepartementet, såkalt grunnbevilgning. * et lyser normalt ut bevilgningsfinansierte stipendiatstillinger to ganger pr år (februar og september). * et oppdaterer fortløpende en liste over tilsatte stipendiater og ledige stipendiatstillinger. Oppgave/aktivitet Utføres av: Tidspunkt/frist Linker 1. Utarbeider en standard utlysingstekst på nynorsk og engelsk som skal godkjennes av Tilsettingsrådet MOF 1/2 og 1/9 Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat 2. Sender utlysningstekst til tjenestemannsorganisasjonene / likestillingsrådgiver. De har svarfrist på tre arbeidsdager. 3. Utlysningstekst sendes til JobbNorge 15/2 og 15/9 (Frist 3 dager) 20/2 og 20/9 b.no 4. Kunngjør stillinger med 1/3 og 1/10 elwi Side

3 tre ukers søknadsfrist i JobbNorge, NAV, Bergens Tidende og UiBs webside. 5. Mottak av søknader og utskrift av søknader et 22/3 og 22/10 6. Bekreftelse på mottatt søknad 7. Eventuell utsendelse etter forespørsel fra søker utvidet søkerliste 8. Detaljert og utvidet saksbehandlerlister 9. Kopiere søknader og lister til komiteer som skal vurdere søkerne (sendes automatisk i Jobb Norge) et Innen 21/4 og 21/11 Innen 21/4 og 21/ Sakkyndig komité oppnevnes. Komitébehandling 11. Utsendelse av komitévurdering til søkerne, med to ukers frist til å komme med merknad. 12. Eventuelle kommentarer fra søkere, skal sendes komiteen for tilsvar. Komité 21/4 5/5 21/11 5/12 12/5 12/ Innstilling Forskningsutvalget Snarest 1/6 15/1 14. Saksforelegg til Tilsettingsrådet et 15. Vedtak om tilsetting Tilsettingsrådet MOF 16. Sende tilbud om tilsetting til søkerne (kopi til institutt) -vedlegg: *Opplysningsskjema *Akseptskjema *Opptak til forskerutdanningen *Kontrakt om overdragelse etter mottatt innstilling 15/6 22/6 1/2-7/2 1/7 15/2 Vedlegg til tilsettingsbrev (stå på intranett/ administrasjon) Opplysningsskjema Akseptskjema Opptak til forskerutdannningen elwi Side

4 av rettigheter *Tjenestemannsloven *Velkomstbrosjyre til nytilsatte NB: *Offer of Employment og *First-time Residence or Work Permit til søkere utenfor EU-området. Brev til arbeidstakere utenfor Norge bør sendes med DHL 17. Mottak av akseptskjema, opplysningsskjema og kontrakt for overdragelse av rettigheter Før 20/8 Før 28/2 Phd-hefte norsk Phd-hefte engelsk Kontrakt om overdragelse av rettigheter: UiB NFR EU Tjenestemannsloven Velkomstbrosjyre til nytilsatte-norsk Velkomstbrosjyre til nytilsatte-engelsk Offer of Employment og First-time Residence Work Permit EØS /EFTA skjema 18. Oppretter personalmappe i ephorte 19. Melding til søkere som ikke får tilbud (står på venteliste) 20. Sender arbeidsavtale til søkerne (kopi til institutt) Gir melding via pagaweb til lønnskontoret *Stipendiater i ltr. 45 tilsvarer fiktiv tjenesteansiennitet på åtte år (LR. 20 alternativ 3). *Stipendiater med fullført turnustjeneste lønnes i LR. 20 alternativ 3 ltr. 47, fiktiv tjenesteansiennitet 9 år. *Stipendiater med fullført spesialistutdannelse avlønnes i LR 20 alternativ 15 ltr /8 20/3 Hovedtariffavtale i staten elwi Side

5 Lønn er ikke gjenstand for forhandling. For stipendiater som kombinerer stipendiatstilling med spesialistutdanning, kan stipendperioden omgjøres til 50 % stilling i seks (6) år uten undervisningsplikt. Dette må avtales før tiltredelse i stillingen 21. Mottak av signert arbeidsavtale 22. Lokale mottaksrutiner for nytilsatte 7/9 7/11 Nytilsatt ved UiB (intranett / administrasjon) elwi Side

6 b) Stipendiater eksternt finansiert 1. Utarbeide utlysingstekst på nynorsk og engelsk. vedlagt dokumentert finansieringskilde Sendes fortløpende til fakultetsadm. Mal for utlysingstekster (intranett må stå på Administrasjon før man klikker på linken) 2. Kvalitetssikring av * finansiering * utlysningstekst * lønnsplassering * kjønnskvotering Hovedtariffavtale i staten 3. Utarbeide og oversende saksforelegg med anmodning om utlysning, utlysningstekst, og bekreftet finansiering til Tilsettingsrådet MOF 4. Vedtak om utlysning / godkjenning av utlysningstekst 5. Sender utlysningstekst til fagforeningene / likestillings-rådgiver. De har svarfrist på tre arbeidsdager. 6. Utlysningstekst sendes til JobbNorge. Merk faktura med kostnadssted og ephorte nummer. Kopi til institutt. 7. Kunngjør stillinger med tre ukers søknadsfrist i JobbNorge, NAV, Bergens Tidende og UiBs webside. Samt sender beskjed til at utlysning nå ligger ute. 8. Kunngjøring utover det som er standard utlysning, må meldes til fakultetet ved anmodning Tilsettingsråd MOF En gang i uken Sendes ut fredager 3 arbeidsdager (Frist 3 dager) Onsdager før kl Påfølgende lørdag elwi Side

7 om utlysning. Kostnader til utlysning dekkes av prosjektet 9. Mottak av søknader i jobb Norge og utskrift av søknader 10. Generering av offentlig og utvidet søkerliste. Legges på saken i ephorte 11. Bekreftelse på mottak av søknad 12. Sende utvidet søkerliste til søkere etter forespørsel (sendes automatisk i Jobb Norge) 13. Øremerkede stillinger: Henvendelse fra institutt til fakultet. Brev vedlagt skjema; Tilsetting i eksternt finansiert virksomhet og dokumentasjon på at eksterne midler er knyttet til en navngitt stipendiat. Tilsetting i eksternt finansiert virksomhet 14. Foreslå sakkyndig komité på tre medlemmer 15. Oppnevne sakkyndig komité 16. Sende ut oppnevningsbrev til komiteen som skal vurdere søkerne, med søknader og vedlegg. 17. Komitébehandling (sendes instituttet) 18. Utsendelse av komitévurdering til søkerne, med to ukers frist til merknad. 19. Eventuelle kommentarer fra søkerne sendes komiteen for tilsvar Dekanus 1 uke 2 uker etter komitebehandling, 2 ukers frist 20. Innstilling leder elwi Side

8 (Innstilling skal bygge på den sakkyndige komiteens vurdering, Intervju og innhenting av referanser og eventuell prøveforelesning) etter frist for kommentar fra søkere Ingen kan tilsettes uten at intervju er foretatt, og referanser er innhentet. 21. Oversendelse av søknader, komitébehandling, eventuelle kommentarer og innstilling til fakultet etter innstillingen er ferdig 22. Saksforelegg til Tilsettingsrådet et 23. Vedtak om tilsetting Tilsettingsrådet MOF 24. Sende tilbud om tilsetting til søkerne (kopi til institutt) (dersom det er avtalt på når søker skal tiltre i stillingen, og opplysningsskjema er utfylt kan punkt 44 og 48 slås sammen i en prosess) -vedlegg: *Opplysningsskjema *Akseptskjema *Opptak til forskerutdannningen *Kontrakt om overdragelse av rettigheter *Tjenestemannsloven *Velkomstbrosjyre til nytilsatte NB: *Offer of Employment og First-time Residence or Work Permit til søkere utenfor EUområdet. Brev til arbeidstakere utenfor Norge bør sendes med DHL etter mottatt innstilling 3 dagers frist 1 uke etter mottatt tilbakemelding fra tilsettingsrådet Vedlegg til tilsettingsbrev (stå på intranett/ administrasjon) Opplysningsskjema Akseptskjema Opptak til forskerutdannningen Phd-hefte norsk Phd-hefte engelsk Kontrakt om overdragelse av rettigheter (3 ulike kontrakter) Tjenestemannsloven Velkomstbrosjyre til nytilsatte-norsk Velkomstbrosjyre til nytilsatte-engelsk Offer of Employment og First-time Residence Work Permit elwi Side

9 25. Mottak av akseptskjema, opplysningsskjema og kontrakt for overdragelse av rettigheter 26. Opprette personalmappe i ephorte 27. Melding / avslag på søknader i JobbNorge Etter tilsetting er foretatt 28. Sende arbeidsavtale til søkerne (kopi til institutt) Gir melding via pagaweb til lønnskontoret Innen 20 i måneden før tilsetting Hovedtariffavtale i staten *Stipendiater i ltr. 45 tilsvarer fiktiv tjenesteansiennitet på åtte år (alternativ 3. LR. 20). *Stipendiater med fullført turnustjeneste avlønnes i LR. 20 alternativ 3. fiktiv tjenesteansiennitet 9. ltr 47. *Stipendiater med fullført spesialistutdannelse avlønnes i ltr 55 LR 20 alternativ 15. Lønn er ikke gjenstand for forhandling. 29. Mottak av signert arbeidsavtale 30. Lokale mottaksrutiner for nytilsatte Snarest Nytilsatt ved UiB (intranett / administrasjon) elwi Side

10 c) Postdoktorer (både bevilgnings og eksternt finansiert) Postdoktorer skal ha en tilsettingsperiode på mellom 2 og 4 år (Pliktarbeid kan pålegges ved tilsetting utover to årsverk, ved samme institusjon) For å muliggjøre moderat kjønnskvotering i postdoktorstillinger, skal det fremgå av innstillingen om de aktuelle søkernes kvalifikasjoner er tilnærmet like eller ikke dersom det er søkere av begge kjønn. 1. Utarbeide utlysingstekst på nynorsk og engelsk. vedlagt dokumentert finansieringskilde Sendes fortløpende til fakultetsadm. Mal for utlysingstekster (intranett må stå på Administrasjon før man klikker på linken) 2. Kvalitetssikring av * finansiering * utlysningstekst * lønnsplassering * kjønnskvotering Hovedtariffavtale i staten 3. Utarbeide og oversende saksforelegg vedlagt anmodning om utlysning, utlysningstekst, og bekreftet finansiering til Tilsettings-rådet MOF 4. Vedtak om utlysning og godkjenning av utlysningstekst 5. Sender utlysningstekst til fagforeningene / likestillingsrådgiver. De har uttalelsesfrist på tre arbeidsdager. 6. Utlysningstekst sendes til JobbNorge 7. Kunngjør stillinger med tre ukers søknadsfrist i JobbNorge, NAV, Bergens Tidende, EU portalen og UiBs webside. Kopi til instituttet. Tilsettingsråd MOF En gang i uken 3 arbeidsdager (Frist 3 dager) Onsdager før kl Påfølgende lørdag elwi Side

11 8. Kunngjøring utover det som er standard utlysning, må meldes til fakultetet ved anmodning om utlysning. Dersom stillingen er eksternfinansiert dekkes kostnader til utlysning dekkes av prosjektet 9. Mottak av søknader i Jobb Norge og utskrift av søknader. 10. Generering av offentlig og utvidet søkerliste. Legges på saken i ephorte 11. Bekreftelse på mottak av søknad 12. Sende utvidet søkerliste til søkere etter forespørsel 13. Foreslå sakkyndig komité på tre medlemmer 14. Dekan godkjenner komité på fullmakt i brev til institutt 15. Oppnevningsbrev sendes til komiteen sammen med søknader og vedlegg 16. Komitébehandling (sendes instituttet) 17. Utsendelse av komitévurdering til søkerne, med to ukers frist til merknad. 18. Eventuelle kommentarer fra søkerne sendes komiteen for tilsvar (sendes automatisk i Jobb Norge) leder etter komitebehandling, 2 ukers frist etter frist for kommentar fra søkere 19. leder innstiller på leder elwi Side

12 bakgrunn av søknader, komitévurdering, intervju, referanseinnhenting. 20. Oversendelse av søknader, komitébehandling, eventuelle kommentarer og innstilling til fakultet etter innstillingen er ferdig 21. Saksforelegg til Tilsettingsrådet et 22. Vedtak om tilsetting Tilsettingsrådet MOF etter mottatt innstilling 3 dagers frist 23. Sende tilbud om tilsetting til søkerne (kopi til institutt) -vedlegg: *Opplysningsskjema *Akseptskjema *Kontrakt om overdragelse av rettigheter *Tjenestemannsloven *Velkomstbrosjyre til nytilsatte NB: Offer of Employment og *First-time Residence or *Work Permit til søkere utenfor EU-området. Brev til arbeidstakere utenfor Norge bør sendes med DHL 1 uke etter mottatt tilbakemelding fra tilsettingsrådet Vedlegg til tilsettingsbrev (stå på intranett/ administrasjon) Opplysningsskjema Akseptskjema Opptak til forskerutdannningen Phd-hefte norsk Phd-hefte engelsk Kontrakt om overdragelse av rettigheter (3 ulike kontrakter) Tjenestemannsloven Velkomstbrosjyre til nytilsatte-norsk Velkomstbrosjyre til nytilsatte-engelsk 24. Mottak av akseptskjema, opplysningsskjema og kontrakt for overdragelse av rettigheter Offer of Employment og First-time Residence Work Permit 25. Opprette personalmappe i ephorte elwi Side

13 26. Sende avslag via JobbNorge til søkere som ikke får tilbud Etter tilsetting er foretatt 27. Sende arbeidsavtale til søkerne (kopi til institutt) Gir melding via pagaweb til lønnskontoret Hovedtariffavtale i staten 28. Mottak av signert arbeidsavtale 29. Lokale mottaksrutiner for nytilsatte Nytilsatt ved UiB (intranett / administrasjon) elwi Side

14 d) Forskere (eksternt finansierte stillinger) Midlertidig tilsatte forskere som har tidsbegrensede arbeidsavtaler blir ikke forlenget i stillingen på grunn av graviditet og foreldrepermisjon. Midlertidige forskerstillinger kan forlenges med bakgrunn i at finansieringsmidler og prosjekt forlenges. Etter mer enn fire år i stillingen får en midlertidig ansatt, som ikke er ansatt i åremålsstilling, samme stillingsvern som en fast ansatt tjenestemann. Dermed kan det foreligge et vanlig løpende arbeidsforhold. Administrativ tilsetting på opptil 9 måneder uten utlysning kan foretas i forskerstilling. 1. Utarbeide utlysingstekst på nynorsk og engelsk, og legger ved dokumentert finansieringskilde Sendes fortløpende til fakultetsadm. Mal for utlysingstekster (intranett må stå på Administrasjon før man klikker på linken) 2. Kvalitetssikring av * finansiering * utlysningstekst * lønnsplassering * kjønnskvotering Hovedtariffavtale i staten 3. Utarbeide og oversende saksforelegg vedlagt anmodning om utlysning, utlysningstekst, og bekreftet finansiering til Tilsettingsrådet MOF 4. Vedtak om utlysning / godkjenning av utlysningstekst 5. Sende utlysningstekst til fagforeningene / likestillings-rådgiver. De har svarfrist på tre arbeidsdager. 6. Utlysningstekst sendes til JobbNorge. Be om at de merker faktura med kostnadssted og ephorte nummer. Tilsettingsråd MOF En gang i uken 3 arbeidsdager (Frist 3 dager) Onsdager før kl Kunngjør stillinger med Påfølgende elwi Side

15 tre ukers søknadsfrist i JobbNorge, NAV, Bergens Tidende og UiBs webside. Kopi til institutt. lørdag 8. Kunngjøring utover det som er standard utlysning, må meldes til fakultetet ved anmodning om utlysning. Kostnader til utlysning dekkes av prosjektet 9. Mottak av søknader i Jobb Norge og utskrift av søknader 10. Generering av offentlig og utvidet søkerliste. Legges på saken i ephorte 11. Bekreftelse på mottak av søknad 12. Sende utvidet søkerliste til søkere etter forespørsel 13. Foreslå sakkyndig komité på tre medlemmer 14. Oppnevne sakkyndig komité 15. Sende ut oppnevningsbrev til komiteen som skal vurdere søkerne, med søknader og vedlegg 16. Komitébehandling (sendes instituttet) 17. Utsendelse av komitévurdering til søkerne, med to ukers frist til å komme med merknad 18. Eventuelle kommentarer fra søkerne sendes komiteen for tilsvar 19. Innstilling (som skal bygge på den sakkyndige komiteens vurdering, Intervju og innhenting av referanser og (sendes automatisk i Jobb Norge) Dekanus Komité leder 1 uke 2 uker etter komitebehandling, 2 ukers frist etter frist for kommentar fra søkere Rekruttering elwi Side

16 eventuell prøveforelesning) Ingen kan tilsettes uten at intervju er foretatt, og referanser er innhentet. 20. Oversendelse av søknader, komitébehandling, eventuelle kommentarer og innstilling til fakultet 21. Saksforelegg til Tilsettingsrådet et 22. Vedtak om tilsetting Tilsettingsrådet MOF 23. Sende tilbud om tilsetting til søkerne (kopi til institutt) -vedlegg: *Opplysningsskjema *Akseptskjema *Kontrakt om overdragelse av rettigheter *Tjenestemannsloven *Velkomstbrosjyre til nytilsatte NB: *Offer of Employment og First-time Residence or Work *Permit til søkere utenfor EUområdet. Brev til arbeidstakere utenfor Norge bør sendes med DHL etter innstillingen er ferdig etter mottatt innstilling 3 dagers frist 1 uke etter mottatt tilbakemelding fra tilsettingsrådet Vedlegg til tilsettingsbrev (stå på intranett/ administrasjon) Opplysningsskjema Akseptskjema Kontrakt om overdragelse av rettigheter (3 ulike kontrakter) Tjenestemannsloven Velkomstbrosjyre til nytilsatte-norsk Velkomstbrosjyre til nytilsatte-engelsk 24. Mottak av akseptskjema, opplysningsskjema og kontrakt for overdragelse av rettigheter Offer of Employment og First-time Residence Work Permit 25. Opprette personalmappe i ephorte med lenke til tilsettingssaken elwi Side

17 26. Melding/ avslag til søkere som ikke får tilbud Etter tilsetting er foretatt 27. Sende arbeidsavtale til søkerne (kopi til institutt) Gir melding via pagaweb til lønnskontoret 28. Mottak av signert arbeidsavtale 29. Lokale mottaksrutiner for nytilsatte etter mottatt aksept og opplysningsskjema Innen 1 mnd etter tilsetting Fortrinnsvis innen den 20 i måneden før arbeidsstart. Hovedtariffavtale i staten Nytilsatt ved UiB (intranett / administrasjon) elwi Side

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Regler for personell til oppdragsstillinger ved universitet og høgskoler

Regler for personell til oppdragsstillinger ved universitet og høgskoler Tabell 1b REKRUTTERINGSPROSESSEN prosjektfinansiert stilling (Bergensmodellen) Regler for personell til oppdragsstillinger ved universitet og høgskoler Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 POLICY FOR BRUK AV POSTDOKTORER VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004)

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Disse retningslinjer er i samsvar med Retningslinjer for tilsetting i stilling som

Detaljer

Åremålsperioden for stipendiat og postdoktor

Åremålsperioden for stipendiat og postdoktor PK-nettverk 25.4.2018 Åremålsperioden for stipendiat og postdoktor - Avslutning og endringer Hjemmel for åremålsstillingene UHL 6-4. Ansettelse på åremål (1) Ansettelse på åremål kan benyttes for:. f)

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 95 Saksnr.: 2014/12250 Møte: 11. desember 2014 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

CASE (fødsels- og omsorgspermisjon)

CASE (fødsels- og omsorgspermisjon) CASE (fødsels- og omsorgspermisjon) Prosjektleder har fått eksterne midler til et 3-årig prosjekt. Prosjektet omfatter finansiering av tre stillinger: 1 stipendiat i 3 år 1 postdoktor i 3 år 1 avdelingsingeniør

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Saksnr: 23/2016 ephorte: Møtedato: 15.06.2016 Notatdato:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet Dato: 25.08.2015 Styresak: 42/15 Arkivsaksnr: 2015/9300-SUO Møtedato: 08.09.2015 Rekruttering ved Det humanistiske fakultet -

Detaljer

Rutiner for innstillingskomiteer ved ansettelser i stipendiatstillinger

Rutiner for innstillingskomiteer ved ansettelser i stipendiatstillinger Oppdatert 09.04.2018 Rutiner for innstillingskomiteer ved ansettelser i stipendiatstillinger Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet har utarbeidet en veiledning til hjelp for innstillingskomiteer

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: Orienteringssak 1 - f) Møtedato: 10. desember 2015 Oversikt over antall kunngjøringer, nytilsettinger og fratredelser

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN

U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 51/14 09.09.2014 Dato: 27.08.2014 Arkivsaksnr: 2014/8618-ARSE Endringer for tilsettingsrådet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. TILSETTINGSSAK 2. PERSONALMAPPE 3. ANNEN PERSONALDOKUMENTASJON I ESA 4. PERSONALDOKUMENTASJON UTENOM ESA Troms fylkeskommune

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 07.09.2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus Tilstede: Gruppe A Dekan

Detaljer

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger. PROTOKOLL Med hjemmel i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, 14-9 (3) har medlemsbedrifter i Abelia/NHO adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid,

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Tabell 1a REKRUTTERINGSPROSESSEN UiB-stillinger (finansiert over grunnbudsjettet) Mottak av søknader. Bedømmelse Innstilling Tilsetting Lønnsplasseri

Tabell 1a REKRUTTERINGSPROSESSEN UiB-stillinger (finansiert over grunnbudsjettet) Mottak av søknader. Bedømmelse Innstilling Tilsetting Lønnsplasseri Tabell 1a REKRUTTERINGSPROSESSEN UiB-stillinger (finansiert over grunnbudsjettet) Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling Personalreglement for tekniske

Detaljer

Indre Fosen kommune RETNINGSLINJE FOR REKRUTTERING OG ANSETTELSE I INDRE FOSEN KOMMUNE. Personalavdelingen

Indre Fosen kommune RETNINGSLINJE FOR REKRUTTERING OG ANSETTELSE I INDRE FOSEN KOMMUNE. Personalavdelingen Indre Fosen kommune RETNINGSLINJE FOR REKRUTTERING OG ANSETTELSE I INDRE FOSEN KOMMUNE 2018 Personalavdelingen Innholdsfortegnelse 1 Formål:...3 2 Del 1 Før utlysning...3 2.1 Behovsvurdering...3 2.2 Drøfting

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

Sakkyndig vurdering. fra et HR-perspektiv. Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no. Forum for forskning 29.4.

Sakkyndig vurdering. fra et HR-perspektiv. Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no. Forum for forskning 29.4. Sakkyndig vurdering fra et HR-perspektiv Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no Forum for forskning 29.4.204 Tema Fra et HR-perspektiv gjennomgå hva som forventes

Detaljer

Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert i kommunens forskjellige tilsettingsorganer.

Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert i kommunens forskjellige tilsettingsorganer. Ansettelsesreglement Revidert av kommunestyret 09.05.2007. Endret (pkt. 5.1) av Administrasjonsutvalget 01.09.2010 Ansettelsesreglementet for Kvinesdal kommune ble vedtatt i Kvinesdal kommunestyre den

Detaljer

Arkivref: 2013/4634 KGA000 ARKTISKE Dato: IJNIVERSITET

Arkivref: 2013/4634 KGA000 ARKTISKE Dato: IJNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet N 0 R BE 5 Arkivref: 2013/4634 KGA000 ARKTISKE Dato: 19.09.2013 IJNIVERSITET SAK JF 52/13 Til: fakultetsstyret Møtedato: 28.10.2013 Vedtagelse av betenkning - postdoktor i

Detaljer

UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks:

UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks: www.uit.no 2 www.uit.no 3 Innhold www.uit.no 4 www.uit.no 5 1.1 Aktuelle stillingskoder ved Helsefak ostdoktor 1352 assistent 1018, 1019,1020 1.2 Definisjoner/forkortelser www.uit.no 6 www.uit.no 7 2.1

Detaljer

PK nettverksmøte 25.juni

PK nettverksmøte 25.juni PK nettverksmøte 25.juni Agenda Nye rutiner for 2.3.4 brev Nye rutiner for oversendelse av kunngjøringstekster til fagforeningene Nye/ korrigerte standardtekster/ rutiner/ skjemaer Publisering av nye/

Detaljer

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. VIRKEOMRÅDE Disse bestemmelser gjelder ved tilsetting i alle professorater der tilsettingsmyndigheten

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

ANSETTELSER M.M. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst vår 2020

ANSETTELSER M.M. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst vår 2020 ANSETTELSER M.M. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst 2019 - vår 2020 Ansettelser Er et arbeidsgiveransvar Baserer seg på bestemmelser i lover, forskrifter, avtaler, reglement og tjenesteordninger

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. MARS 2006

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. MARS 2006 ØKONOMISK INSTITUTT 09.03.06 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. MARS 2006 Til stede: Diderik Lund (møteleder), Tore Nilssen (unntatt sak 25/2006), Aanund Hylland, Tone Ognedal, Kjetil Storesletten,

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Veiledning for bedømmelseskomité til stipendiatstilling VEILEDNING FOR DEN SAKKYNDIGE KOMITÉ VED BEDØMMELSE AV SØKERE TIL STILLING SOM STIPENDIAT

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Midlertidig tilsetting Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Hovedregel fast tilsetting Aml 14-9, 1. ledd Arbeidstaker skal ansettes fast Tjml 3 nr. 2 Tjenestemann skal tilsettes

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 42 Saksnr.: 2017/13485 Møte: 13. juni 2018

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 42 Saksnr.: 2017/13485 Møte: 13. juni 2018 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 42 Saksnr.: 2017/13485 Møte: 13. juni 2018 HANDLINGSPLAN FOR REDUSERT MIDLERTIDIGHET - STATUS Bakgrunn Sak

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGHET I PERSONALSAKER VED UIB

RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGHET I PERSONALSAKER VED UIB Universitetet i Bergen RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGHET I ERSONALSAKER VED UIB Sakstype ehorte Tilgangskode Offentlig Ikke offentlig Merknad Amming tjenestefri ved amming T Attester Disiplinærsaker/ tilrettevising

Detaljer

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet.

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet. FORSLAG TIL REGLEMENT FOR VITENSKAPELIG ANSATTE 1. Virkeområdet for reglene Reglene gjelder for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som er regulert i eller i medhold av universitets- og

Detaljer

Veiledning for bedømmelse av søkere til stipendiatstillinger

Veiledning for bedømmelse av søkere til stipendiatstillinger U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Senter for vitenskapsteori Institutt for fremmedspråk Institutt for arkeologi, historie,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSE TIL UTLYST PROFESSORSTILLING

RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSE TIL UTLYST PROFESSORSTILLING U N I V E R S IT E T E T I B E R G E N Det samfunnsvitenskapelige fakultet RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSE TIL UTLYST PROFESSORSTILLING Det samfunnsvitenskapelige fakultet har utarbeidet egne retningslinjer

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE 1. DEFINISJONER... 3 2. OMFANG... 3 3. OPPRETTELSE/NEDLEGGELSE AV STILLINGSHJEMLER... 3 4. STILLINGSVURDERING/KUNNGJØRING... 3 5. TILSETTINGSMYNDIGHET... 6 6. INTERVJUGRUPPAS

Detaljer

Personalreglement ved AHO

Personalreglement ved AHO Personalreglement ved AHO Innholdsfortegnelse KAP 1 GENERELT... 2 1 Reglementets virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Habilitet... 2 4 Taushetsplikt... 2 5 Verv i AHOs innstillings- og tilsettingsmyndighet...

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner med håndtering av internasjonale vitnemål

Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner med håndtering av internasjonale vitnemål Det medisinsk-odontologiske fakultet Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner med håndtering av internasjonale vitnemål Spørreskjema: 1. Omfang Omtrent

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING 3. UTLYSING AV STILLINGER ÅFJORD KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING 3. UTLYSING AV STILLINGER ÅFJORD KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Åfjord kirkelige fellesråd er arbeidsgiver i henhold til kirkeloven 14. Reglementet

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Fakultetsnotat. Til: Fakultetsstyret Med.fak.sak:2010/1016 Saksbehandler: Mette Groseth Langballe. Oslo, 9.februar 2010

Fakultetsnotat. Til: Fakultetsstyret Med.fak.sak:2010/1016 Saksbehandler: Mette Groseth Langballe. Oslo, 9.februar 2010 Fakultetsnotat Til: Fakultetsstyret Med.fak.sak:2010/1016 Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 9.februar 2010 STIPENDIAT- OG POSTDOKTORSTILLINGER Kunnskapsdepartementet og UiO har nå en tett oppfølging

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Sak: Fakultetsstyret Sirkulasjonssak Frist dato: Så snart som mulig og senest fredag 25. november 2016 Forslag til kunngjøring av stilling

Detaljer

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO Forskrift fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. mars 2015 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 6-4 første avsnitt

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET EKSTRAORDINÆR FAKULTETSSTYRESAK TIL BEHANDLING PÅ SIRKULASJON

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET EKSTRAORDINÆR FAKULTETSSTYRESAK TIL BEHANDLING PÅ SIRKULASJON UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET EKSTRAORDINÆR FAKULTETSSTYRESAK TIL BEHANDLING PÅ SIRKULASJON I VEDTAKSSAK Sak 76/15 Utlysning Senterleder (professor/førsteamanuensis

Detaljer

Ansvarlig Dokument Innhold UOFF Merknader

Ansvarlig Dokument Innhold UOFF Merknader Høgskolen i Telemark RUTINE 3 TILSETTINGSSAK ephorte-sak 2009/305 Versjon: 3 Dato: 13.11.2012 Utarbeidet av: Jorunn Pedersen Innhold: 1. Oppretting av tilsettingssak 2. Dokumenter i tilsettingssaker på

Detaljer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Personal- og organisasjonsavdelingen Arkiv nr: 16/04533

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

KUNNGJØRINGSMAL INNHOLDET I DENNE BOKSEN BLIR TEKSTEN I AFTENPOSTEN: INNHOLDET I DENNE BOKSEN BLIR TEKSTEN SOM KOMMER PÅ UiOs SIDER OG PÅ NAV:

KUNNGJØRINGSMAL INNHOLDET I DENNE BOKSEN BLIR TEKSTEN I AFTENPOSTEN: INNHOLDET I DENNE BOKSEN BLIR TEKSTEN SOM KOMMER PÅ UiOs SIDER OG PÅ NAV: KUNNGJØRINGSMAL INNHOLDET I DENNE BOKSEN BLIR TEKSTEN I AFTENPOSTEN: INNHOLDET I DENNE BOKSEN BLIR TEKSTEN SOM KOMMER PÅ UiOs SIDER OG PÅ NAV: STILLING SOM POSTDOKTOR (SKO 1352) VED INSTITUTT FOR LITTERATUR,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. TILSETTINGSSAK 2. PERSONALMAPPE 3. ANNEN PERSONALDOKUMENTASJON I ESA 4. PERSONALDOKUMENTASJON UTENOM ESA 5. INNSYNSRETT/SIKKERHETSPROSEDYRER

Detaljer

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt.

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt. Instruks Ansettelse i nye og ledige stillinger som professor II eller førsteamanuensis ved UiO, kombinert med samtidig ansettelse i hovedstilling ved OUS OUS nivå 1 / Personal Dokument-ID: 2671 Versjon:

Detaljer

NTNU S-sak 50/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.08.2009 PA/pw Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 50/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.08.2009 PA/pw Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 50/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.08.2009 PA/pw Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Rekruttering og personalreglement NOTAT Tilråding: 1. Styret slutter seg til forslaget

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING TILSETTINGSREGLEMENT Etter mal fra KA. Tilsetting er et arbeidsgiveransvar. Det er arbeidsgiverorganet selv som bestemmer hvor tilsettingsmyndigheten skal være lagt. De fleste fellesråd vil legge tilsettingsmyndigheten

Detaljer

Stipendiaters rettigheter

Stipendiaters rettigheter Stipendiaters rettigheter Jan Øystein Haavig Bakke Doktorkandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU DIONS-seminar om stipendiaters rettigheter, NTNU Dragvoll, 2006-11-28 Doktorkandidatenes interesseorganisasjon

Detaljer

Fullmaktskart ved tilsettinger

Fullmaktskart ved tilsettinger 1.9.2014 Fullmaktskart ved tilsettinger - For ansatte - Universitetet i Oslo Fullmaktskart ved tilsettinger Stillingsgruppe Innstillingsmyndighet Tilsettingsmyndighet Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Del I: Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement, Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorater og Retningslinjer for vurdering av

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: HR-seksjon DMF/Albert Verhagen O-sak

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR STIPENDIATERS ARBEIDSOPPGAVER VED HSL-FAKULTETET

UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR STIPENDIATERS ARBEIDSOPPGAVER VED HSL-FAKULTETET UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR STIPENDIATERS ARBEIDSOPPGAVER VED HSL-FAKULTETET Fastsatt av: Fakultetsstyret for HSL-fakultetet Dato: 18.3.2013 Ansvarlig enhet: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler Høringsnotat Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 1. Bakgrunn Da lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) trådte i kraft

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET ONSDAG 7. FEBRUAR 2018 kl i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET ONSDAG 7. FEBRUAR 2018 kl i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et. UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET ONSDAG 7. FEBRUAR 2018 kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et. Leder: Nestleder: Grruppe

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Fakultet for kunst, musikk og design

UNIVERSITETET I BERGEN Fakultet for kunst, musikk og design UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: 86/18 13.12.2018 Dato: 05.12.2018 Arkivsaksnr: 18/10929 HANDLINGSPLAN REKRUTTERING AV ANSATTE Bakgrunn for saken Strategi for ble vedtatt av fakultetsstyret

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Oppnevning av bedømmelseskomite for stipendiatstilling i museologi ved Seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Oppnevning av bedømmelseskomite for stipendiatstilling i museologi ved Seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Arkivref: 2014/2404 IBA004 Dato: 17.07.2014 Sak M 29/14 SAK M 29/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 26. august 2014 Oppnevning av bedømmelseskomite for stipendiatstilling i museologi ved Seksjon

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel. utlysningstekst Off/utvidet søkerliste (utvidet søkerliste kan legges som vedlegg)

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel. utlysningstekst Off/utvidet søkerliste (utvidet søkerliste kan legges som vedlegg) Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel Ber om utlysing av stilling (engasjement/vikar) i Forslag til

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1

Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1 Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1 Punkt nr. i rapporten Arbeidsgruppens forslag (litt forkortet) UiOs posisjon 5.1. Tiltak som institusjonen

Detaljer

Retningslinjer for ansettelse i postdoktorog stipendiatstillinger ved UiO

Retningslinjer for ansettelse i postdoktorog stipendiatstillinger ved UiO Retningslinjer for ansettelse i postdoktorog stipendiatstillinger ved UiO Hensikten med disse retningslinjene er å samle bestemmelser som knytter seg til ansettelsesprosessen for postdoktor og stipendiat

Detaljer

Endringer i Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

Endringer i Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO Endringer i Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO Bakgrunn En klage til LDO har gjort UiO oppmerksom på noen konsekvenser av forholdet mellom Forskrift om ansettelsesvilkår

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Organisasjon Saksnr: D-sak 2 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 1. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 19.04.16 2/10 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Virkeområde... 3 2 Definisjoner... 3 3 Ansettelser... 3 4 Familieansettelser...

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo SØKNADS- OG AVTALESKJEMA FOR OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAMMET VED DET MEDISINSKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO Denne avtalen viser til Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

NTNU S-sak 24/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 24/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 24/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger Tilråding: På bakgrunn av

Detaljer

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11. Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU desember

Detaljer

Skjema Søknad om opptak til ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen

Skjema Søknad om opptak til ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen Skjema 1.1.1 Søknad om opptak til ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen Søknad om opptak til ph.d.- program i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen (UiB)

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Rekruttering av dekan ved Det medisinske fakultet for perioden valgt eller ansatt dekan

Rekruttering av dekan ved Det medisinske fakultet for perioden valgt eller ansatt dekan Rekruttering av dekan ved Det medisinske fakultet for perioden 2019-2022 - valgt eller ansatt dekan (V-SAK 4 i møte i universitetsstyret 5. desember 2017) Frode Vartdal, dekan Det medisinske fakultet Det

Detaljer