Kunngjøring av ledig stilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunngjøring av ledig stilling"

Transkript

1 Kunngjøring av ledig stilling I Fellesannonsen i Trønder-Avisa er det kun en henvisning til de kunngjøringstekster som er lagt ut på internett, eller som kan hentes ut fra informasjonen. Det er viktig at de fullstendige kunngjøringstekstene bl.a. er: beskrivende gir informasjon om innholdet i stillingen, herunder oppgaver, ansvar, arbeidstidsordninger avgrensende må særskilte krav være oppfylt, herunder utdanning, førerkort, egen bil osv. Hvordan vil dette i tilfelle være begrensende for arbeidsgiver? veiledende har vi ønske om utdanning, praksis eller annet? Hvordan binder en slik opplisting arbeidsgiver? utfordrende/motiverende klarer vi å skape ønsket interesse for den stillingen vi skal ansette I dette notat finner du bl.a følgende: tilsettingsprosessen i Steinkjer kommune ansettelsessaker - flytskjema eksempler på kunngjøring Karsten Saugestad avdelingsleder for økonomi og personal

2 TILSETTINGSPROSESSEN I STEINKJER KOMMUNE. Dette skriv regulerer tilsettingsprosessen i Steinkjer kommune, og da særlig hvordan forholdet til arbeidstakerorganisasjonene og deres medbestemmelsesrett kan ivaretas. I tillegg beskrives en detaljert framdriftsplan for tilsettinger som skal sikre at alle som har interesser i tilsettingssakene, er kjent med hvor i løypa saken ligger og kan planlegge ut fra dette. Tilsettingsmyndigheten i Steinkjer kommune er generelt tillagt rådmannen. Rådmannen har delegert denne videre til avdelingsleder for økonomi og personal med unntak for stillinger som avdelingsledere og for stillinger i rådmannens strategigruppe. Ansettelser skjer på bakgrunn av administrativt vedtak i henhold til delegert myndighet. Den leder som har ansvar for den stilling som skal tilsettes, skal ha betydelig innflytelse på hvilke forhold som skal tillegges vekt ved tilsettingen, samt hvem som skal tilsettes. Avdelingsleder for økonomi og personal har imidlertid et ansvar for at rettigheter i forhold til tariffavtale og ev. lov (fortrinnsrett) blir ivaretatt. Avdelingsleder for økonomi og personal vil allikevel ikke foreta annen tilsetting enn som anbefalt av vedkommende leder uten at dette er diskutert med lederen. Den leder som har en ledig stilling, bestiller en kunngjøring fra personalkontoret. Dette innebærer at lederen fyller ut behovsskjema og utkast til kunngjøringstekst. Slik bestilling leveres via Outlook til adressen Personal (se global adresseliste). Stillinger som meddeles innen fredag kl. 1200, tas inn i Fellesannonsen påfølgende onsdag. Vedkommende leder skal ut fra den tidsplan som det bl.a. informeres om i dette skriv og de orienteringen som sendes fra personalkontoret, ha kjennskap til framdrifta i ansettelsessaken. Forvaltningen av den administrative ansettelsen forutsetter god struktur og godt planlagte rutiner, ikke minst hva angår informasjon til arbeidstakerorganisasjonene. Rutinene vil være slik: Informasjon om ledige stillinger og antatt ansettelsestidspunkt. Arbeidstakerorganisasjonene orienteres om de stillinger som utlyses for ansettelse. Slik orientering går ut samme uke som stillingene kunngjøres i media. Internt utlyste stillinger tilpasses denne praksisen. Det anføres for hver enkelt stilling når ansettelsen forventes å skje. Organisasjonene får slik orientering om de stillinger som skal tilsettes 4-5 uker før ansettelsen skjer. Søknadsfrister settes alltid til mandager 2 (3) uker før ansettelsesdato. Orienteringen sendes de organisasjoner som naturlig kan organisere de utlyste stillingene. Ved ansettelse i lederstillinger, vil orienteringen tilsvarende sendes de foreninger som organiserer arbeidstakere innenfor vedkommende tjenesteområde. Fast ansettelsesdag. Ansettelser skjer kun på fastsatte dager i henhold til oppsatt halvårsplan. Dersom denne planen fravikes, skal arbeidstakerorganisasjonene orienteres slik at formell medbestemmelse allikevel kan ivaretas. ansettelse (administrativt vedtak) skjer på tirsdager som fast ansettelsesdag 2

3 prosessen fram til ansettelse skjer, innebærer uttalelse fra de aktuelle arbeidstakerorganisasjonene, uttalelse fra avdelingen eller enheten, innstilling til ansettelse og frist for eventuell innsigelse. Ansettelsesprosessen skjer etter slikt skjema: Utvidet søkerliste sendes uttaleberettigede organisasjoner og vedkommende leder senest torsdag uttalelse fra aktuelle arbeidstakerorganisasjoner leveres personalkontoret innen tirsdag kl uttalelse fra avdelingen/enheten leveres personalkontoret innen tirsdag kl Avdelingsleder/tjenesteenhetsleder skal før uttalelsen leveres ha vurdert de uttalelser som arbeidstakerorganisasjonene har avgitt. Vedkommende leder må selv innhente disse uttalelsene fra personalkontoret innstilling til ansettelse foreligger torsdag kl. 1400, og oversendes uttaleberettiget organisasjon til orientering. (søkere har rett til å gjøre seg kjent med innstillingen, jfr. forskrift vedrørende partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning. Eventuelle spørsmål om innstillingen henvises til personalkontoret som gir disse opplysningene). eventuelt innsigelse til innstillingen fra en uttaleberettiget organisasjon må være levert personalkontoret innen påfølgende tirsdag kl Slikt krav må meddeles skriftlig (eget brev, fax, mail m.v.) en innsigelse gir vedkommende organisasjon rett til å få drøftet saken med vedkommende leder og personalkontoret før ansettelse skjer. Når det gjelder endelig avgjørelse har arbeidsgiver styringsrett. dersom det ikke har kommet innsigelse på innstillingen innen tirsdag kl. 1400, er innstillingen vedtatt i henhold til delegert myndighet. Kommunen vil legge vekt på å oversende nødvendige dokumenter på en rask og hensiktsmessig måte. I den grad det er mulig, vil e-post/mail nyttes. Utvidet søkerliste, søknadsdokumentene og innstillingen er unntatt fra offentligheten. Innsyn i disse er regulert i egen forskrift om partsoffentlighet i ansettelsessaker. Utvalg av tillitsvalgte har innsynsrett i henhold til Hovedavtalen. For organisasjoner som ikke har utvalg av tillitsvalgte, gjelder tilsvarende for hovedtillitsvalgt. Den enkelte organisasjon og avdelingsleder/tjenesteenhetsleder har ansvar for at andre ikke får innsyn i utvidet søkerliste samt søknadsdokumentene. Steinkjer den Karsten Saugestad avdelingsleder for økonomi og personal 3

4 ANSETTELSESSAKER FLYTSKJEMA uke dag/kl aktivitet 1 onsdag kunngjøring av ledig stilling 1 fredag informasjon til uttaleberettigede organisasjoner om utlyste stillinger samt antatt ansettelsesdato 4 mandag søknadsfrist 4 torsdag utsending av utvidet søkerliste til uttalelse 5 tirsdag kl uttalefrist for arbeidstakerorganisasjonene 6 tirsdag kl uttalefrist for avdelingen/enheten 6 torsdag kl innstilling foreligger 7 tirsdag kl innsigelsesfrist 7 tirsdag kl vedtak om ansettelse med mindre innsigelse er levert 4

5 EKSEMPEL Idnr. xx Ledig stilling som førskolelærer. Ved avdeling for skole og barnehage, xxx barnehage og yyy barnehage, er det ledig til sammen 50% stilling for førskolelærer. Stillingen er opprettet i tilknytning til barn med særlige behov. Den som tilsettes skal gi ekstra hjelp og støtte til barn med særlige behov 16 t/uke. De 16 timene fordeles med 2 dager pr. uke i hver av de 2 barnehagene. Det stilles krav om førskolelærerutdanning. Søkere med spesialpedagogisk tilleggsutdanning vil bli foretrukket. Den som tilsettes må legge fram politiattest av ny dato. Den som tilsettes må disponere privat bil i tjenesten. Tilsetting skjer på kommunale vilkår. Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til NN, tlf. 741 xxxxx Id.nr. må oppgis i søknaden. Søknader uten påført Id.nr. vil ikke bli registrert/vurdert. Søknadsfrist: xx.xx.xx Det gjøres oppmerksom på at deltidsansatte i faste stillinger kan ha avtalefesta fortrinnsrett til stillingsutvidelse i henhold til Hovedtariffavtalen 2.3. Dersom tilsetting foretas ved bruk av slik fortrinnsrett, vil tilsetting kunne skje i alternativ stilling. Søknad med kortfattet CV sendes Steinkjer kommune, avdeling for økonomi og personal, serviceboks 2530, 7729 Steinkjer. Kopi av vitnemål og attester vil bli avkrevd den som tilsettes. Søknader vil ikke bli returnert. 5

6 EKSEMPEL (utdrag statlig område) Idnr. xx LEDIG STILLING SOM LÆRER VED XXX SKOLE Ved xxx skole er 44,12 % stilling som lærer ledig fra xx.xx.xx... Ved tiltredelse må gyldig tuberkulinattest framvises. Tilsettingen er betinget av at det framlegges politiattest i samsvar med opplæringslovens Tilsetting skjer på statlige vilkår. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor tlf 741 xxxxx, eller avdelingsleder NN, tlf 741 xxxxx Id.nr. må oppgis i søknaden. Søknadsfrist: xx.xx.xx Id.nr. må oppgis i søknaden. Søknader uten påført Id.nr. vil ikke bli registrert/vurdert. Søknad med kortfattet CV sendes Steinkjer kommune, avdeling for økonomi og personal, serviceboks 2530, 7729 Steinkjer. Kopi av vitnemål og attester vil bli avkrevd den som tilsettes. Søknader vil ikke bli returnert. 6

7 KUNNGJØRINGER EKSEMPEL Id.nr. xx 1 Trøa er en boenhet for to voksne og ett barn med psykisk utviklingshemming. De har til dels store bistandsbehov når det gjelder kommunikasjon og selvhjelpsferdigheter. Tunet er en boenhet for seks personer med multifunksjonshemming. Til sammen er det 22,5 årsverk ved boenhetene. Boliger nord er en tjenesteenhet i avdelingen for bistand og omsorg. I boliger nord er det seks boenheter med til sammen 26 leiligheter og 52,24 årsverk. Hver enkel boenhet har egen turnus, men ved noen av boenhetene er det felles nattvakt. Det drives kontinuerlig arbeid med å utvikle samarbeidet mellom boenhetene. 2 Miljøterapeut Ved tjenesteenhet Boliger nord, Trøa/Tunet, er det ledig 100 % stilling som miljøterapeut, vikariat fram til xx.xx.xx. Det er muligheter for fast ansettelse. 3 Miljøterapeuten skal gi råd og veiledning i dagliglivets gjøremål og oppfølging i forhold til skole, arbeid- og fritidsaktiviteter til beboerne. Miljøterapeuten har veiledningsansvar i henhold til sosialtjenesteloven kap 6A. Det må påregnes arbeid på andre boenheter innen enheten ved behov. 4 Det stilles krav om 3 årig helse-/sosialfaglig utdanning og kompetanse/erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemmede barn og voksne. Søkere med erfaring fra arbeid med mennesker med utfordrende atferd vil bli foretrukket. Det er også ønskelig med videreutdanning innen veiledning og kjennskap til lov om sosiale tjenester kap 6a.. Den stilles krav om førerkort for bil i tjenesten. 5 Du må like utfordringer og ansvar, og ha evne til å arbeide selvstendig og være kreativ i arbeidet. Videre ønsker vi at du er positiv, fleksibel, faglig oppdatert og interessert i målrettet miljøarbeid. Vi kan tilby et aktivt og spennende fagmiljø med positive arbeidstakere, i et fagmiljø som er tverrfaglig sammensatt. Vi har egen opplæringsplan og veiledning i forhold til lov om sosiale tjenester kap 6a, med varierte arbeidsoppgaver og fleksibilitet når det gjelder turnus. Tilsetting skjer på kommunale vilkår 6 Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til tjenesteenhetsleder NN, tlf. 741 xxxxx. 7 Id.nr. må oppgis i søknaden. Søknaden uten påført Id.nr. vil ikke bli registrert/vurdert. Søknadsfrist: xx.xx.xx. Det gjøres oppmerksom på at deltidsansatte i faste stillinger kan ha avtalefestet fortrinnsrett til stillingsutvidelse i henhold til den kommunale Hovedavtalen 2.3. Dersom tilsetting foretas ved bruk av slik fortrinnsrett, vil tilsetting kunne skje i alternativ stilling. Søknad med kortfattet CV sendes Steinkjer kommune, avdeling for økonomi og personal, serviceboks 2530, 7729 Steinkjer. Kopi av vitnemål og attester vil bli avkrevd den som tilsettes. Søknader vil ikke bli returnert. 7

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

ARBEIDSGIVERHÅNDBOK. for. Steinkjer kommune. Revidert juli 2011. Personaltjenesten

ARBEIDSGIVERHÅNDBOK. for. Steinkjer kommune. Revidert juli 2011. Personaltjenesten ARBEIDSGIVERHÅNDBOK for Steinkjer kommune Revidert Personaltjenesten Personaltjenesten 0 Innholdsfortegnelse I Arbeidsgiverrollen II Rekruttering, introduksjon og avvikling III Lønn, pensjon, forsikringer

Detaljer

PERSONALHA NDBOK. For Leka kommune 2014

PERSONALHA NDBOK. For Leka kommune 2014 ONALHA NDBOK For Leka kommune 2014 18.12.2013 Innhold Kap 1... 7 Tilsettingssaker-saksgang-beslutningsmyndighet m.m... 7 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 7 Kap 2... 8 Hovedlinjer for Leka kommunes

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13.

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 5 2.0 Hovedlinjer for Løten kommunes personalpolitikk... 6 2.1 Personalpolitiske

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.1.6.0 Rutiner for omstilling Utgave: 1.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 07.02.2011 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av Retningslinjer for omstilling i Troms

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 04.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 743 87 000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år.

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. VEDTEKTER 05.09.2011 Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. 1. BARNEHAGENS EIERORM OG GJELDENDE LOVVERK Barnehagens driftsform er aksjeselskap Eiers/eierrepresentantens

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer