ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDELIG TILSYNSRAPPORT"

Transkript

1 Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai

2 Innhldsfrtegnelse Sammendrag Innledning Om tilsynet med Bamble kmmune Fylkesmannen fører tilsyn med ffentlige skler Tema fr tilsynet Generelle saksbehandlingsregler fr enkeltvedtak Rettslige krav Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens knklusjn Enkeltvedtak m spesialundervisning Rettslige krav Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens knklusjn Enkeltvedtak m særskilt språkpplæring Rettslige krav Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens knklusjn Frist fr retting av brudd på regelverket Skleeiers frist til å rette

3 Sammendrag Tema g frmål Felles nasjnalt tilsyn handler m sklens arbeid med elevenes utbytte av pplæringen g består av tre mråder fr tilsyn: Sklens arbeid med elevenes utbytte av pplæringen, frvaltningskmpetanse g sklebasert vurdering. Temaet fr dette tilsynet er frvaltningskmpetanse. Gjennmføring Tilsyn med Bamble kmmune ble åpnet gjennm brev Veiledning g frmøte ble gjennmført 8.februar. Gjennmføringen av intervjuer med Langesund ungdmsskle ble avhldt 14.februar. Det ble avhldt sluttmøte 6.april. Frist fr tilbakemelding etter freløpig rapprt var 9.mai. Det km ikke inn nen tilbakemeldinger på freløpig rapprt. Fylkesmannens vurderinger g knklusjner er basert på skriftlig dkumentasjn g pplysninger fra intervju med ledelsen ved Langesund ungdmsskle. Frist fr retting g brudd på regelverk Fylkesmannen har knstatert lvbrudd. I denne rapprten gis Bamble kmmune en frist til å rette. Frist fr retting er 1.ktber Skleeier må innen denne daten sende inn en erklæring m at bruddet på regelverket er rettet g en redegjørelse fr hvrdan bruddet er rettet. 3

4 1. Innledning Fylkesmannen har tilsyn med tema frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging i Bamble kmmune. Det er innhentet enkeltvedtak m spesialundervisning g særskilt språkpplæring fra Langesund ungdmsskle, sm gså har fylt ut g sendt inn egenvurderingsskjema. I tillegg ble det bedt m enkeltvedtak m spesialundervisning g særskilt språkpplæring fra alle skler i kmmunen: Grasmyr ungdmsskle, Rønhlt, Herre, Rugtvedt, Stathelle g Langesund barneskle. Det er kmmunen sm har det verrdnede ansvaret fr at kravene i pplæringslven blir verhldt, jf. pplæringslven første ledd. Kmmunen er derfr adressat fr denne tilsynsrapprten. I denne tilsynsrapprten er det fastsatt frist fr retting av brudd på regelverket sm er avdekket under tilsynet. Fristen er 1.ktber. Dersm brudd på regelverket ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Telemark vedta pålegg m retting med hjemmel i kmmunelven 60 d. Et eventuelt pålegg m retting vil ha status sm enkeltvedtak g vil kunne påklages, jf. frvaltningslven kapittel VI. 2. Om tilsynet med Bamble kmmune 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med ffentlige skler Fylkesmannen fører tilsyn med ffentlige skler jf. pplæringslven 14-1 første ledd, jf. kmmunelven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på pplæringsmrådet er lvlighetstilsyn jf. kmmunelven 60 b. Fylkesmannens tilsyn med ffentlige skler er myndighetsutøvelse g skjer i samsvar med frvaltningsrettens regler fr dette. I de tilfeller Fylkesmannen knkluderer med at et rettslig krav ikke er ppfylt, betegnes dette sm lvbrudd, uavhengig av m det er pplæringslven eller frskrifter fastsatt i medhld av denne, sm er brutt. 2.2 Tema fr tilsynet Temaet fr tilsynet er sklens frvaltningskmpetanse i avgjørelser m særskilt tilrettelegging av pplæringen. Særskilt tilrettelegging fr elever innebærer avvik fra rdinært pplæringstilbud g er enkeltvedtak etter lven. Hvedpunkter i tilsynet er: - Generelle saksbehandlingsregler fr enkeltvedtak - Enkeltvedtak m spesialundervisning - Enkeltvedtak m særskilt språkpplæring Enkeltvedtak m tegnspråkpplæring g punktskriftpplæring har vi ikke sett på i dette tilsynet, ettersm det ikke er nen elever sm har dette på tilsynstidspunktet. 4

5 Det verrdnede frmålet med det nasjnale tilsynet er å bidra til at elever får et gdt utbytte av pplæringen. Fr å sikre at dette gjelder fr alle elever, er elever med behv fr særskilt tilrettelegging gitt egne rettigheter i pplæringslven. Tilsynet skal bidra til at kmmunen sm skleeier sørger fr at sklen sikrer elevens rettssikkerhet gjennm å invlvere elever g freldre i vurderingene før sklen tar avgjørelser m avvik fra rdinært pplæringstilbud følger reglene fr innhld i enkeltvedtak sørger fr å vurdere g kartlegge elevens behv på en faglig frsvarlig måte fatter vedtak sm gir gde føringer fr å tilrettelegge innhldet i pplæringen Manglende frvaltningskmpetanse i avgjørelser m særskilt tilrettelegging av pplæringen kan medføre at elevene ikke får ivaretatt sine rettigheter. Det kan gså medføre at avgjørelsene ikke gir gde faglige føringer fr innhldet i pplæringen. Elevene står da i fare fr å få en pplæring sm ikke gir et frsvarlig utbytte. Det er bare utvalgte deler av saksbehandlingsreglene fr enkeltvedtak sm kntrlleres i tilsynet. Opplæringslven g frskrift til lven har gså krav sm gjelder spesialundervisning, punktskriftpplæring g særskilt språkpplæring sm ikke er inkludert i dette tilsynet. 3. Generelle saksbehandlingsregler fr enkeltvedtak 3.1 Rettslige krav: Nedenfr har vi ppgitt de rettslige kravene sm gjelder generelt fr saksbehandling av enkeltvedtak. Vi viser gså til hvilke bestemmelser i pplæringslven g/eller frvaltningslven kravene er knyttet til. Elever g freldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak m avvik fra rdinært pplæringstilbud. Dersm freldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før sklen gjør et vedtak. De skal ha anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist, jf. frvaltningslven 16. Sklen skal gi frhåndsvarslet skriftlig. Varslet til freldre gjelder fr elever under 18 år. Når eleven er ver 15 år, skal sklen varsle eleven selv m eleven er representert av freldre. Sklen kan la være å varsle dersm eleven eller freldre har - søkt eller bedt m vedtaket 5

6 - hatt anledning til å gi sine synspunkter i saken - fått kjennskap på annen måte til at sklen skal gjøre et vedtak g har hatt rimelig tid til å uttale seg Frhåndsvarslet skal gjøre rede fr hva saken gjelder, g gi pplysninger m hvilke bestemmelser vedtaket bygger på, g hvilke frhld rundt elevens sklesituasjn sm er grunnlaget fr vedtaket. Frhåndsvarslet skal innehlde det sm er nødvendig fr at elever g freldre kan ivareta sine interesser på en frsvarlig måte, jf. frvaltningslven 16. Varslet må derfr innehlde de faktiske frhldene: Hva det varslende vedtaket vil innebære fr eleven, hvilke type avvik fra rdinær pplæring det dreier seg m g hvilke frhld sm er grunnlaget fr vedtaket. Enkeltvedtaket skal innehlde begrunnelse fr vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske frhld sm er lagt til grunn, g hvilke hensyn sm er vektlagt. Eleven eller freldrene har rett til å klage på enkeltvedtaket. Fr å gi eleven eller freldrene en reell mulighet til å argumentere fr sitt syn, må vedtaket være skriftlig g begrunnet, jf. frvaltningslven 24 g 27. Begrunnelsen skal vise til de regler g faktiske frhld vedtaket bygger på, g hvilke hensyn sklen har lagt mest vekt på, jf. frvaltningslven 25. Sklen trenger ikke å begrunne vedtaket dersm vedtaket innvilger en søknad, g sklen ikke har grunn til å tr at elevene g freldrene vil være misfrnøyd med vedtaket. Enkeltvedtaket skal innehlde infrmasjn m klageadgang, klagefrist, klageinstans g fremgangsmåte ved klage. Det er et krav at brevet med enkeltvedtaket skal pplyse m de frmelle frhld sm gjelder dersm eleven eller freldrene vil klage, jf. frvaltningslven 27. Nærmere regler fr saksbehandling ved klage går frem av frvaltningslven Sklen må pplyse m at klagefristen er tre uker fra eleven eller freldrene fikk vedtaket, at klagen skal sendes til sklen, g hvem sm er klageinstans. Klageinstans ved de ulike aktuelle typer enkeltvedtak går frem av pplæringslven Enkeltvedtaket skal innehlde infrmasjn m retten til å se sakens dkumenter. Freldrene g elevene har rett til å gjøre seg kjent med dkumentene sm inngår i saken, jf. frvaltningslven 27. Brevet m enkeltvedtaket skal infrmere m denne retten. I nen tilfeller har sklen grunn til å gjøre unntak fra innsynsretten. Nærmere m innsynsretten g unntak fra innsyn går frem av frvaltningslven 18 g 19. 6

7 3.2 Fylkesmannens funn g vurderinger: Elever g freldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak m avvik fra rdinært pplæringstilbud. Frmålet med frhåndsvarselet er å sikre at saken er så gdt pplyst sm mulig før sklen fatter vedtak, g ivareta elevenes g fresattes rettsikkerhet g anledning til å uttale seg m frhld sm angår dem. Ledelsen pplyser at eleven g freldre kalles inn til en samtale etter at sklen har fått den sakkyndige vurderingen. I denne samtalen er tema hva enkeltvedtaket skal innehlde g hvrdan undervisningen skal tilrettelegges. Før det fattes vedtak m særskilt språkpplæring er det en velkmstsamtale der eleven g fresatte infrmeres. Det benyttes alltid tlk på dette møtet. Frhåndsvarslet skal gjøre rede fr hva saken gjelder, g gi pplysninger m hvilke bestemmelser vedtaket bygger på, g hvilke frhld rundt elevens sklesituasjn sm er grunnlaget fr vedtaket. Eleven g freldrene varsles muntlig på møtet sm hldes i frkant av vedtaket. Fylkesmannen vurderer det sm tilstrekkelig at pplysningene sm varselet skal innehlde, fremkmmer i møtet med freldre/fresatte. Hensikten med varselet er å gi elev g fresatte innsikt i saken g mulighet til å uttale seg, g det får de her. Det samme vil gjelde møtet sm hldes i frkant av avgjørelsen m særskilt språkpplæring. Enkeltvedtaket skal innehlde begrunnelse fr vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske frhld sm er lagt til grunn, g hvilke hensyn sm er vektlagt. Fylkesmannen har bedt m g mttatt vedtak m spesialundervisning g vedtak m særskilt språkpplæring fra alle sklene i Bamble. Vedtakene m spesialundervisning fra Langesund ungdmsskle: Vedtakene henviser til pplæringslven 5-1, men rdlyden i bestemmelsen er ikke tatt med. Henvisningen er ett av fire kulepunkter under tittelen Langesund ungdmsskle har lagt følgende til grunn fr vedtaket, der det står: PP-tjenestens tilrådning, pplæringslven 5-1, prinsippet m tilpasset pplæring g erfaring fra skleåret. Det står lite eller ingen ting i vedtakene m hvilke faktiske frhld sm er lagt til grunn fr avgjørelsen, brtsett fra henvisningen til PP-tjenestens tilrådning. Det står heller ikke ne m hvilke hensyn det er lagt vekt på. Rønhlt: Henviser til hjemmel i pplæringslven sm ett av fem punkter det står at vedtaket er fattet på bakgrunn av. Ordlyden i bestemmelsen er ikke tatt med. De øvrige punktene er: prinsippet m tilpasset, likeverdig g inkluderende pplæring, sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten, årsrapprt fr spesialundervisning g kvalitet i det rdinære pplæringstilbudet. Det står ikke hvilke faktiske frhld sm er lagt til grunn eller hvrdan sklen har vektlagt. Grasmyr: Henviser til hjemmel i pplæringslven 5-1, men har ikke med rdlyden. Står sm ett av fem kulepunkt under tittelen «Sklen har lagt følgende til grunn fr vedtaket. De øvrige fire punktene er: PP-tjenestens tilråding, prinsippet m tilpasset pplæring, 7

8 ressurssituasjnen ved sklen g årsrapprten. Det står ingen ting i vedtakene m hvilke faktiske frhld sm er lagt til grunn g hvilke hensyn sm er lagt vekt på. Herre: Vedtakene henviser til pplæringslven 5-1, men rdlyden i bestemmelsen er ikke tatt med. Henvisningen er ett av fire kulepunkter under tittelen Herre skle har lagt følgende til grunn fr vedtaket, der det står: PP-tjenestens tilrådning, pplæringslven 5-1, prinsippet m tilpasset pplæring g ressurssituasjnen ved sklen. Det står ikke hvilke faktiske frhld sm er lagt til grunn fr avgjørelsen, brtsett fra henvisningen til PP-tjenestens tilrådning. Det står heller ikke ne m hvilke hensyn det er lagt vekt på. Langesund barneskle: Henviser til pplæringslven 5-1 innledningen, men har ikke med rdlyden. Nevner PP-tjenestens tilrådning sm ett av tre kulepunkter sm ligger til grunn fr vedtaket. Har ikke med hvilke faktiske frhld sm er tatt med, eller hva sm er vektlagt. Stathelle: Henviser til hjemmel i pplæringslven 5-1, men har ikke med rdlyden. Det står ingen ting g hvilke faktiske frhld sm er lagt til grunn, eller hva sm er vektlagt. Det vises til PP-tjenestens tilrådning under hva sklen har lagt til grunn fr vedtaket, Rugtvedt: Henviser til hjemmel i pplæringslven 5-1, men har ikke med rdlyden. Står sm ett av fire kulepunkt under tittelen «Sklen har lagt følgende til grunn fr vedtaket. De øvrige fire punktene er: PP-tjenestens tilråding, prinsippet m tilpasset pplæring g ressurssituasjnen ved sklen. Det står ingen ting i vedtakene m hvilke faktiske frhld sm er lagt til grunn g hvilke hensyn sm er lagt vekt på. Vedtakene m særskilt språkpplæring: Alle vedtakene vi har sett innehlder et avsnitt sm heter rettslig grunnlag. Her henvises det til lvhjemmelen, samt en gjennmgang av hva særskilt språkpplæring innebærer. I tillegg gjøres det rede fr innføringstilbud g hvrdan dette reguleres. Det står gså m regelverket fr avvik fra læreplanverket. Gjennmgående sier vedtakene hva slags kartlegging sm er gjrt av eleven, men det står sjelden utfyllende m hva sm er vektlagt i vurderingen av innretningen på språkpplæring sm eleven får. Enkeltvedtaket skal innehlde infrmasjn m klageadgang, klagefrist, klageinstans g fremgangsmåte ved klage. Alle enkeltvedtakene innehlder et standardisert avsnitt med infrmasjn m klageadgang, klagefrist, klageinstans g fremgangsmåten ved klage. Enkeltvedtaket skal innehlde infrmasjn m retten til å se sakens dkumenter. Det er sendt inn vedtak fra samtlige skler i kmmunen. Ingen av vedtakene m spesialundervisning hadde med retten til å se sakens dkumenter. I vedtakene m særskilt språkpplæring står det: Bestemmelsene fr å se dkumenter i saken finner du i frvaltningslven 18 g 19. Dette frutsetter at eleven/fresatte finner frem til bestemmelsene i frvaltningslven, g klarer å lese ut av dem at de har rett til å se sakens dkumenter. 8

9 3.3 Fylkesmannens knklusjn: Elever g freldre varsles før det fattes enkeltvedtak m avvik fra rdinært pplæringstilbud. Frhåndsvarslene gjør rede fr hva saken gjelder, hvilke bestemmelser vedtaket bygger på, g hvilke frhld rundt elevens sklesituasjn sm utgjør grunnlaget fr vedtaket. Enkeltvedtakene m spesialundervisning innehlder henvisning til hjemmelen. Den står fte nevnt sm ett av flere punkter, g rdlyden er ikke tatt med. Det vises ikke til hvilke faktiske frhld sm er lagt til grunn ut ver at sakkyndig vurdering er nevnt. Det vises ikke til hvilke hensyn sm er vektlagt. Enkeltvedtakene m særskilt språkpplæring innehlder hjemmelen fr vedtaket, g hva bestemmelsen innebærer. De fleste vedtakene sier gså hva slags tester sm ligger til grunn fr avgjørelsen av m eleven har behv fr særskilt språkpplæring. I liten grad sier vedtakene ne m hvilke hensyn sm er vektlagt når man har valgt mfanget g innretningen på språkpplæringen. Enkeltvedtakene innehlder infrmasjn m klageadgang, klagefrist, klageinstans g fremgangsmåte ved klage. Enkeltvedtakene har ikke tilstrekkelig infrmasjn m retten til å se sakens dkumenter 4. Enkeltvedtak m spesialundervisning 4.1 Rettslige krav: Nedenfr har vi ppgitt de rettslige kravene i tilsynet sm gjelder fr enkeltvedtak m spesialundervisning. Vi viser gså til hvilke bestemmelser i pplæringslven g/eller frvaltningslven kravene er knyttet til. Kravene kmmer i tillegg til de generelle saksbehandlingsreglene sm er mtalt ver i kapittel 3. Freldre / elever ver 15 år skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behvet fr spesialundervisning. Sklen må hente inn samtykke fra freldrene til elever under 15 år, før PPT fretar sakkyndig vurdering av behvet fr spesialundervisning, jf. pplæringslven 5-4. Elever sm har fylt 15 år, skal selv gi samtykke i saker m spesialundervisning g m at freldre skal rienteres (frutsatt at de er samtykkekmpetente). Dersm freldrene/eleven selv har bedt m spesialundervisning, ligger samtykket implisitt i søknaden. Freldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg m innhldet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. Freldrene har rett til å gjøre seg kjent med innhldet i den sakkyndige vurderingen g til å uttale seg før sklen fatter et enkeltvedtak, jf. pplæringslven 5-4. Sklen kan gi begrensinger i denne retten, jf. frvaltningslven 19 g reglene m taushetsplikt. 9

10 Sklen g PPT har ansvar fr at samarbeidet med eleven g freldrene blir ivaretatt på en gd måte på de ulike trinnene i prsessen. Freldrene må få se den sakkyndige vurderingen g få rimelig tid til å uttale seg m innhldet. Elever sm etter sakkyndig vurdering har behv fr spesialundervisning, skal ha et enkeltvedtak. Etter den sakkyndige vurderingen må sklen fatte et vedtak. Dette gjelder både dersm sklen innvilger spesialundervisning g dersm sklen ikke innvilger dette. Kravet m enkeltvedtak gjelder både når PPT anbefalte spesialundervisning g når de ikke anbefalte dette. En avgjørelse m spesialundervisning gjelder rettigheter fr en bestemt persn g er derfr et enkeltvedtak, jf. frvaltningslven 2 g kapittel IV g V. Avvik fra en sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket. Dersm sklens vedtak avviker fra den sakkyndige vurderingen, må sklen begrunne dette. Begrunnelsen skal vise hvrfr eleven likevel får et pplæringstilbud sm ppfyller elevens rett til spesialundervisning, jf. pplæringslven 5-3. Sklen må få klart frem hva avviket består i, g hva pplæringstilbudet innebærer fr eleven. Begrunnelsen må være slik at freldrene frstår hvilke vurderinger sm ligger til grunn fr at sklen ikke følger tilrådningen i den sakkyndige vurderingen. Enkeltvedtaket skal innehlde pplysninger m hvilke mfang, innhld g rganisering spesialundervisningen skal ha, g kmpetansekrav fr de sm skal gjennmføre pplæringen. Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hva sm gir et frsvarlig pplæringstilbud, ta stilling til innhldet i pplæringen g gjøre rede fr andre særlige frhld sm er viktig fr pplæringen, jf. pplæringslven 5-3. Sklens vedtak m spesialundervisning skal bygge på den sakkyndige vurderingen. Enkeltvedtaket må vise antall timer med spesialundervisning, hvilke fag g mråder spesialundervisningen skal dekke, m det skal være avvik fra LK06, hvrdan undervisningen skal rganiseres, g hvilken kmpetanse persnalet skal ha. 4.2 Fylkesmannens funn g vurderinger: Det er innhentet enkeltvedtak m spesialundervisning fra alle sklene i Bamble. Det er imidlertid bare Langesund ungdmsskle sm har fylt ut egenvurderingsskjemaet g svart på alle spørsmålene. Det er altså kun enkeltvedtakenes innhld sm sådan, sm har blitt vurdert fr alle sklene. Freldre skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behvet fr spesialundervisning. Opplæringslven 5-4 andre ledd innehlder krav til t samtykker fra fresatte. Det skal samtykkes både før det blir gjrt sakkyndig vurdering, g før det blir fattet vedtak. Før PPT setter i gang arbeidet med en sakkyndig vurdering, må sklen sørge fr at det freligger et samtykke fra fresatte. Dersm eleven eller fresatte selv har bedt m spesialundervisning, trenger de ikke gi samtykke til en sakkyndig vurdering. 10

11 Samtykket vil da ligge sm en frutsetning i henvendelsen. På Langesund ungdmsskle skriver eleven g freldre under på tilmeldingskjemaet til PPT, g samtykket sikres her. Freldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg m innhldet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. Tilbudet m spesialundervisning skal, så langt det er mulig, utfrmes i samarbeid med fresatte g eleven, g det skal legges str vekt på deres syn. Sklen må derfr sørge fr å ha en rutine sm sikrer at fresatte gis mulighet til å uttale seg til PPT m innhldet i den sakkyndige vurderingen. I dette ligger at eleven /fresatte må få kpi av vurderingen g rimelig tid til å uttale seg m innhldet. Sklen har et samarbeidsmøte når den sakkyndige vurderingen er klar. Her har eleven g freldre mulighet til å uttale seg m innhldet. Elever sm etter sakkyndig vurdering har behv fr spesialundervisning, skal ha et enkeltvedtak. Gjennm Fylkesmannens tilsyn er det ikke avdekket eksempler på elever sm har behv fr spesialundervisning g sm ikke har fått enkeltvedtak. Avvik fra en sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket. Rektr svarer i egenvurderingsskjemaet at sklen strekker seg langt fr å imøtekmme tilrådingen fra PPT. Vi viser til rapprt m elevenes utbytte 3.5, der det kmmer frem eksempler på at det tilrådes avvik fra LK06 i sakkyndig vurdering, men at dette ikke er synlig i enkeltvedtaket. Det er ikke begrunnet i enkeltvedtaket dersm sklen avviker fra sakkyndig vurdering, g det kmmer heller ikke frem av enkeltvedtaket dersm sklen har bestemt avvik. Enkeltvedtaket skal innehlde pplysninger m hvilke mfang, innhld g rganisering spesialundervisningen skal ha, g kmpetansekrav fr de sm skal gjennmføre pplæringen. Langesund ungdmsskle: Vedtakene innehlder pplysninger m mfang g kmpetansekrav. I en av sakene står det at nen av timene skal det være en assistent, men det er ikke angitt frdeling mellm assistent g pedagg. Det står hvilke fag eleven skal ha spesialundervisning i. Vi ser frmuleringen «det er faglærer i nrsk g engelsk sm har spesialundervisninga» men det fremkmmer ikke hvrdan dette er tenkt rganisert. Det vises til IOP. Herre: Vedtakene har med mfang g kmpetansekrav, men sier ingen ting m innhld g rganisering. Det vises til IOP g at spesialundervisningen skal utfrmes i samarbeid med eleven g fresatte. Rønhlt: Har pplysninger m mfang g kmpetansekrav, men ikke hvilke fag det skal gi spesialundervisning i eller hvrdan dette skal rganiseres. 11

12 Langesund barneskle: Har pplysninger m mfang g kmpetansekrav, men ikke innhld g rganisering. Det står ikke alltid hvilke fag det gis spesialundervisning i. Vedtaket henviser til IOP. Grasmyr: Vedtakene har med mfang g kmpetansekrav, i tillegg til at det sies hvilke fag det gis spesialundervisning i. Ut ver dette står det ingen ting m hvrdan det er tenkt rganisert. Vedtakene har med en generell frmulering m at «spesialundervisningen vil være en del av det ttale pplæringstilbudet g kan gis i klassen med en eller flere pedagger til stede, i grupper med andre elever eller individuelt». Rugtvedt: Vedtakene har med mfang g kmpetansekrav, g hvilke fag det gis spesialundervisning i. Det står ne m rganisering, blant annet at en elev gis 266 timer spesialundervisning g dette skal være i liten gruppe på inntil åtte elever med pedagg eller tlærer. Stathelle: Har med mfang g kmpetansekrav. Vi har gså sett vedtak der det står hvilke fag det gis spesialundervisning i. I tillegg sies det ne m hvrdan dette skal rganiseres, f.eks. at «ressursen vil bli gitt ukentlig i frm av tlærer i tre uketimer g nrsk g t i matematikk». 4.3 Fylkesmannens knklusjn: Freldrene gir samtykke før det settes i gang utredning av behvet fr spesialundervisning. Freldrene/eleven har mulighet til å uttale seg m innhldet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. Elever sm etter sakkyndig vurdering har behv fr spesialundervisning, får enkeltvedtak. Enkeltvedtakene innehlder pplysninger m mfang g kmpetansekrav. De fleste enkeltvedtakene er gjennmgående svake på innhld g rganisering av spesialundervisninger, g tilfredsstiller ikke lvkravene på dette. 5. Enkeltvedtak m særskilt språkpplæring 5.1 Rettslige krav: Nedenfr har vi ppgitt de rettslige kravene i tilsynet sm gjelder fr enkeltvedtak m særskilt språkpplæring. Vi viser gså til hvilke bestemmelser i pplæringslven g/eller frvaltningslven disse kravene er knyttet til. Kravene kmmer i tillegg til de generelle saksbehandlingsreglene sm er mtalt ver i kapittel 3. 12

13 Elever sm har rett til særskilt språkpplæring, skal ha et enkeltvedtak. Elever med annet mrsmål enn nrsk g samisk har rett til særskilt nrskpplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i nrsk til å følge rdinær pplæring i sklen, jf. pplæringslven 2-8. Om nødvendig har elevene gså rett til mrsmålspplæring, tspråklig fagpplæring eller begge deler. Sklen må sørge fr å kartlegge nrskferdigheter før sklen vedtar særskilt språkpplæring. En avgjørelse m særskilt språkpplæring gjelder rettigheter fr en bestemt persn g er derfr et enkeltvedtak, jf. frvaltningslven 2 g kapittel IV g V. Enkeltvedtaket skal innehlde pplysninger m mfanget av pplæringen, hvilke læreplaner eleven skal følge, rganiseringen av pplæringen g kmpetansekrav fr de sm skal gjennmføre pplæringen. Eleven skal kartlegges før vedtak m særskilt språkpplæring, jf. pplæringslven 2-8. Kartleggingen vil danne grunnlag fr å vurdere behvet fr språkpplæring g fr å kunne ta stilling til mfanget (antall timer g varighet), fr kbling mt rdinær pplæring g eventuelt behvet fr tspråklig pplæring i fag eller mrsmålspplæring. Skleeier må gså ta stilling til hvilken læreplan eleven skal benytte: læreplan i grunnleggende nrsk fr språklige minriteter, eller rdinær læreplan i nrsk. Sklen skal bruke en egen læreplan fr mrsmålspplæring fr elever sm får slik pplæring. Organiseringen må gå klart frem av vedtaket. Kmmunen kan rganisere tilbudet m særskilt språkpplæring i egne grupper fr nyankmne elever i inntil t år, jf. pplæringslven 2-8. Vedtak kan bare gjøres fr ett år m gangen. Det er en frutsetning at sklen vurderer at egne grupper er det beste fr eleven. Denne vurderingen må kmme frem av vedtaket. I vedtaket kan sklen gså gjøre avvik fra læreplanverket. På bakgrunn av mfang, valg av læreplan g rganisering må sklen i vedtaket ta stilling til hvilken kmpetanse sm kreves av persnalet fr å gjennmføre pplæringen. Det skal fattes enkeltvedtak m pphør av særskilt språkpplæring når eleven verføres til den rdinære pplæringen. Sklen må kartlegge elever sm får særskilt språkpplæring, underveis i pplæringen, jf. pplæringslven 2-8. Dette fr å vurdere m elevene har tilstrekkelige ferdigheter i nrsk til å følge rdinær pplæring på sklen. Før sklen verfører eleven til å følge rdinær pplæring, må sklen fatte et enkeltvedtak m pphør av særskilt språkpplæring. Dette gjelder rettigheter fr en bestemt persn g er derfr et enkeltvedtak, jf. frvaltningslven 2 g kapittel IV g V. 5.2 Fylkesmannens funn g vurderinger: Elever sm har rett til særskilt språkpplæring, skal ha et enkeltvedtak. På bakgrunn av innsendt materiale finner vi det sannsynliggjrt at Bamble fatter vedtak fr elever sm har rett til særskilt språkpplæring. Viser til det sm står i rapprten m elevens utbytte av pplæringen, under særskilt språkpplæring. 13

14 Enkeltvedtaket skal innehlde pplysninger m mfanget av pplæringen, hvilke læreplaner eleven skal følge, rganiseringen av pplæringen g kmpetansekrav fr de sm skal gjennmføre pplæringen. Vedtakene m særskilt språkpplæring innehlder pplysninger m mfanget av pplæringen. Et mindretall av vedtakene sier hvilken læreplan elevene skal følge, men ikke alle. Ingen av de kntrllerte vedtakene angir kmpetansekrav fr de sm skal gjennmføre pplæringen. Flere av vedtakene sier en del m hvrdan pplæringen skal rganiseres, men dette gjelder ikke alle. Det kmmer gdt frem av de fleste vedtakene at elevene er kartlagt, g resultatet av kartleggingen. Det er gså tydelig at Bamble kmmune både vurderer g gir både særskilt nrskpplæring, tspråklig fagpplæring g mrsmålspplæring. Det er sendt med vedtak sm er avgjørelser både på spesialundervisning g særskilt språkpplæring. I de vedtakene vi har sett blir det utydelig hvilket faktum g hvilke vurderinger sm ligger til grunn fr hva. Det skal fattes enkeltvedtak m pphør av særskilt språkpplæring når eleven verføres til den rdinære pplæringen. Langesund ungdmsskle pplyser at det ikke er fattet enkeltvedtak m pphør av særskilt språkpplæring, men at infrmasjnen er gitt fresatte muntlig i møte. 5.3 Fylkesmannens knklusjn: Elever sm har rett til særskilt språkpplæring, får enkeltvedtak. Enkeltvedtakene innehlder pplysninger m mfanget av pplæringen, men ikke alltid hvilke læreplaner eleven skal følge, rganiseringen av pplæringen g kmpetansekrav fr de sm skal gjennmføre pplæringen. 6. Frist fr retting av brudd på regelverket Fylkesmannen har knstatert lvbrudd. I denne rapprten gis Bamble kmmune en frist til å rette brudd på regelverket, jf. kmmunelven 60 d. Frist fr retting er 1.ktber. Skleeier må innen denne daten sende Fylkesmannen en erklæring m at bruddet på regelverket er rettet g en redegjørelse fr hvrdan bruddet er rettet. Dersm brudd på regelverket ikke rettes innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg m retting. Et eventuelt pålegg m retting vil ha status sm vedtak g vil kunne påklages, jf. frvaltningslven kapittel VI. 14

15 Vi varsler at følgende pålegg kan bli vedtatt: Generelle saksbehandlingsregler fr enkeltvedtak 1. Bamble kmmune må sørge fr at saksbehandlingen ved sklene ppfyller frvaltningslvens krav til enkeltvedtak, jf. frvaltningslven 24, 25 g 27. Kmmunen må i denne frbindelse se til at: a. Enkeltvedtaket innehlder en begrunnelse sm tydelig viser til - hjemmelen fr enkeltvedtaket g innhldet av reglene - faktiske frhld sm er lagt til grunn - hvilke hensyn sm er vektlagt b. Enkeltvedtaket innehlder infrmasjn m retten til å se sakens dkumenter. Enkeltvedtak m spesialundervisning 2. Bamble kmmune må sørge fr at sklene ved behv fr spesialundervisning ppfyller pplæringslven 5-3 g 5-4, jf. frvaltningslven 2 g kapittel IV g V. Bamble kmmune må i denne frbindelse se til at: a. Enkeltvedtak m spesialundervisning innehlder begrunnelse fr eventuelle avvik fra sakkyndig vurdering. b. Enkeltvedtaket innehlder pplysningen m - fag/mråder g m eventuelle avvik fra LK06 i spesialundervisningen - rganisering av spesialundervisningen - kmpetansekrav fr de sm skal gjennmføre spesialundervisningen Enkeltvedtak m særskilt språkpplæring 3. Bamble kmmune må sørge fr at sklene ved behv fr g pphør av behv fr særskilt språkpplæring ppfyller frvaltningslven 2 g kapittel IV g V g pplæringslven 2-8. Kmmunen må i denne frbindelse se til at: a. Enkeltvedtaket innehlder pplysningen m - hvilken læreplan eleven skal følge - rganisering av den særskilte språkpplæringen b. Det fattes enkeltvedtak m pphør av særskilt språkpplæring når eleven verføres til den rdinære pplæringen. 15

16 7. Skleeiers frist til å rette: Sm nevnt i kapittelet venfr er skleeier gitt frist fr å rette bruddene på regelverket sm er knstatert i denne rapprten. Det er mulig å ta kntakt med leder av tilsynet ved spørsmål m rettingen g fristen sm er satt. Frist fr tilbakemelding er 1. ktber Kmmunen har rett til innsyn i sakens dkumenter, jf. frvaltningslven 18. Skien, 15.mai 2017 Liv Tne Gundersen Berit Aarnes Helga Lilleland 16

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- g utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sklens arbeid med elevenes utbytte av pplæringen Trysil kmmune Innbygda skle Arkivkde: 14/4622 Tidsrm: juli 2014 april 2015

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- g utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sklens arbeid med elevenes utbytte av pplæringen Å snes kmmune Å snes ungdmsskle Arkivkde: 2016/2016 Tidsrm: juni 2016 desember

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautkein kmmune ved rådmann Bredbukstnesveien 6 9520 Kautkein ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehagelven: Kmmunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lv m barnehager Kautkein kmmune 13.09.17

Detaljer

Tiltakskjedemodellen - skole

Tiltakskjedemodellen - skole Orkdal kmmune Agdenes kmmune Oppvekst Tiltakskjedemdellen - skle Tiltakskjedemdellen er en arbeidsmdell fr samarbeid mellm fresatte, skle g PPT, g er inndelt i ulike faser. Den er sklens dkumentasjn av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fet kommune Hovinhøgda skole 13. april 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 3. Hovinhøgda skole...

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino Kommune v/rådmann Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Vestnes kmmune v/ administrasjnssjef Tne Raldsnes Rådhuset 6390 Vestnes ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av pplæringa Vestnes kmmune Helland skule Saksnr.: 2014/6037 Mlde

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kmmunen sm barnehagemynde - barnehagelva 8, barnehagelva 18 g Frskrift m midlertidig g varig dispensasjn fra utdanningskravet fr styre g pedaggisk leder 1. Hjartdal kmmune 21.05.14

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved. Hammerfest kommune ved rådmann Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hammerfest kommune - Fuglenes skole 19.12.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Arendal kommune - Rykene skole Vår referanse: 2014/5140 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Spesialrådgiver,

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig intrduksjnsprgram på full tid Skaun kmmune 25. ktber 2014 1 Innhld 1. Tilsynets tema g frmål... 3 Frmålet med tilsynet... 3 Hjemmel fr Fylkesmannens tilsyn...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr. TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole Arkivnr. 2016/878 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tøndergård skole og ressurssenter 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet med Tøndergård

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet

Samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet OSLO KOMMUNE Samarbeidsavtale m intrduksjnsprgrammet Mellm Osl Vksenpplæring g bydelene i Osl kmmune Oppdatert: Januar 2016 Juni 2017: Revidering av vedlegg 1 g 2 Vedlegg 1: SAMARBEIDSRUTINER [Oppdatert

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i skolen Fredrikstad kommune

Minoritetsspråklige barn i skolen Fredrikstad kommune Minritetsspråklige barn i sklen Fredrikstad kmmune Frvaltningsrevisjnsrapprt Rlvsøy 29. august 2016 østfld kmmunerevisjn iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn... 6

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nittedal kommune Holumskogen skole 11. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune ved fylkesrådmannen Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 12.06.2017

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT. Skulebasert vurdering. Førde kommune Førde barneskule. Sak 2015/548

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT. Skulebasert vurdering. Førde kommune Førde barneskule. Sak 2015/548 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Skulebasert vurdering Førde kmmune Førde barneskule Sak 2015/548 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Førde kmmune Førde barneskule...

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Ekstern vurdering i Nearegionen

Ekstern vurdering i Nearegionen Ekstern vurdering i Neareginen Rapprt fra ekstern vurdering på Selbustrand skle i uke 4/2017 Vurderingstema: Elevvurdering med fkus på elevens medvirkning Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke 4 2017

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter 27.01.2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rissa kommune 10. oktober

TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rissa kommune 10. oktober TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig intrduksjnsprgram på full tid Rissa kmmune 10. ktber 2014 1 Innhldsversikt 1. Tilsynets tema g frmål... 3 Frmålet med tilsynet... 3 Hjemmel fr Fylkesmannens tilsyn...

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mt mbbing Stavanger Kristne Grunnskle 1 Hva er mbbing? Definisjn: Mbbing er når en persn gjentatte ganger blir utsatt fr fysisk eller psykisk mishandling. Mbbing er gjentatt negativ eller

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

NOKUT Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Joachim Gümüs Kallevig Seksjonssjef NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NOKUT Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Joachim Gümüs Kallevig Seksjonssjef NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT Gdkjenning av utenlandsk fag- g yrkespplæring Jachim Gümüs Kallevig Seksjnssjef NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Dagens tema Krt m NOKUT Situasjnen nå Juridiske frhld Gdkjenningsrdningen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Larvik kommune Frøy skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Frøy skole...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Persbråten videregående skole 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Ammerud skole 5. februar 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Ammerud skole... 3 1.2

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Bjørnholt skole 29. april 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Bjørnholt skole - ungdomstrinnet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Tilsynsperiode: juni 2014 juni 2015 TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Hadeland videregående

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging Eigersund kommune Grøne Bråden skole 1 Innhold: 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole 16. september 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Dyrløkkeåsen

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer