Endelig TILSYNSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig TILSYNSRAPPORT"

Transkript

1 Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april

2 Innhldsfrtegnelse Sammendrag Innledning Om tilsynet med Tinn kmmune Fylkesmannen fører tilsyn med ffentlige skler Tema fr tilsynet Generelle saksbehandlingsregler fr enkeltvedtak Rettslige krav Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens knklusjn Enkeltvedtak m spesialundervisning Rettslige krav Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens knklusjn Enkeltvedtak m særskilt språkpplæring Rettslige krav Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens knklusjn Retting av lvbrudd

3 Sammendrag Tema g frmål Felles nasjnalt tilsyn handler m sklens arbeid med elevenes utbytte av pplæringen g består av tre mråder fr tilsyn: Sklens arbeid med elevenes utbytte av pplæringen, frvaltningskmpetanse g sklebasert vurdering. Temaet fr dette tilsynet er frvaltningskmpetanse. Gjennmføring Tilsyn med Tinn kmmune ble åpnet gjennm brev 7. januar 201. Veiledning g frmøte ble gjennmført 20. januar. Gjennmføringen av intervjuer ble avhldt 18.februar. Fylkesmannens vurderinger g knklusjner er basert på skriftlig dkumentasjn g pplysninger fra intervju. Funn Det er avdekket regelbrudd. Vi viser til kapittel 6, Frhåndsvarsel m retting av lvbrudd. Status på rapprten g veien videre Fylkesmannen gjennmførte et sluttmøte på Rjukan barneskle 13. april På dette møtet kunne Tinn kmmune uttale seg både m Fylkesmannens tlkning, det faktiske grunnlaget sm var lagt til grunn g våre vurderinger g knklusjner. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra i møtet er det vår ppfatning at Tinn kmmune ikke ønsker å klage på det Fylkesmannen har kmmet frem til. Fristen fr skriftlig uttalelse var satt til 22. april. Vi har mttatt en rettelse fra rektr på Miland skle, sm legges til grunn i endelig rapprt. Vi har gså mttatt dkumentasjn fra Atrå barne- g ungdmsskle, sm tas med i denne rapprten. 3

4 1. Innledning Fylkesmannen åpnet tilsyn med frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging i Tinn kmmune. Det ble innhentet enkeltvedtak m spesialundervisning g særskilt språkpplæring fra Rjukan barneskle, sm gså har fylt ut g sendt inn egenvurderingsskjema. I tillegg ble det bedt m enkeltvedtak m spesialundervisning fra andre skler i kmmunen: Atrå, Hvin, Miland g Rjukan ungdmsskle. Det er kmmunen sm har det verrdnede ansvaret fr at kravene i pplæringslven blir verhldt, jf. pplæringslven første ledd. Kmmunen er derfr adressat fr denne freløpige tilsynsrapprten. 2. Om tilsynet med Tinn kmmune 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med ffentlige skler Fylkesmannen fører tilsyn med ffentlige skler jf. pplæringslven 14-1 første ledd, jf. kmmunelven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på pplæringsmrådet er lvlighetstilsyn jf. kmmunelven 60 b. Fylkesmannens tilsyn med ffentlige skler er myndighetsutøvelse g skjer i samsvar med frvaltningsrettens regler fr dette. I de tilfeller Fylkesmannen knkluderer med at et rettslig krav ikke er ppfylt, betegnes dette sm lvbrudd, uavhengig av m det er pplæringslven eller frskrifter fastsatt i medhld av denne, sm er brutt. 2.2 Tema fr tilsynet Temaet fr tilsynet er sklens frvaltningskmpetanse i avgjørelser m særskilt tilrettelegging av pplæringen. Særskilt tilrettelegging fr elever innebærer avvik fra rdinært pplæringstilbud g er enkeltvedtak etter lven. Hvedpunkter i tilsynet er: - Generelle saksbehandlingsregler fr enkeltvedtak - Enkeltvedtak m spesialundervisning - Enkeltvedtak m særskilt språkpplæring Enkeltvedtak m tegnspråkpplæring g punktskriftpplæring har vi ikke sett på i dette tilsynet, ettersm det ikke er nen elever sm har dette på tilsynstidspunktet. Det verrdnede frmålet med det nasjnale tilsynet er å bidra til at elever får et gdt utbytte av pplæringen. Fr å sikre at dette gjelder fr alle elever, er elever med behv fr særskilt tilrettelegging gitt egne rettigheter i pplæringslven. Tilsynet skal bidra til at kmmunen sm skleeier sørger fr at sklen sikrer elevens rettssikkerhet gjennm å invlvere elever g freldre i vurderingene før sklen tar avgjørelser m avvik fra rdinært pplæringstilbud følger reglene fr innhld i enkeltvedtak sørger fr å vurdere g kartlegge elevens behv på en faglig frsvarlig måte 4

5 fatter vedtak sm gir gde føringer fr å tilrettelegge innhldet i pplæringen Manglende frvaltningskmpetanse i avgjørelser m særskilt tilrettelegging av pplæringen kan medføre at elevene ikke får ivaretatt sine rettigheter. Det kan gså medføre at avgjørelsene ikke gir gde faglige føringer fr innhldet i pplæringen. Elevene står da i fare fr å få en pplæring sm ikke gir et frsvarlig utbytte. Det er bare utvalgte deler av saksbehandlingsreglene fr enkeltvedtak sm kntrlleres i tilsynet. Opplæringslven g frskrift til lven har gså krav sm gjelder spesialundervisning, punktskriftpplæring g særskilt språkpplæring sm ikke er inkludert i dette tilsynet. 3. Generelle saksbehandlingsregler fr enkeltvedtak 3.1 Rettslige krav: Nedenfr har vi ppgitt de rettslige kravene sm gjelder generelt fr saksbehandling av enkeltvedtak. Vi viser gså til hvilke bestemmelser i pplæringslven g/eller frvaltningslven kravene er knyttet til. Elever g freldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak m avvik fra rdinært pplæringstilbud. Dersm freldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før sklen gjør et vedtak. De skal ha anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist, jf. frvaltningslven 16. Sklen skal gi frhåndsvarslet skriftlig. Varslet til freldre gjelder fr elever under 18 år. Når eleven er ver 15 år, skal sklen varsle eleven selv m eleven er representert av freldre. Sklen kan la være å varsle dersm eleven eller freldre har - søkt eller bedt m vedtaket - hatt anledning til å gi sine synspunkter i saken - fått kjennskap på annen måte til at sklen skal gjøre et vedtak g har hatt rimelig tid til å uttale seg Frhåndsvarslet skal gjøre rede fr hva saken gjelder, g gi pplysninger m hvilke bestemmelser vedtaket bygger på, g hvilke frhld rundt elevens sklesituasjn sm er grunnlaget fr vedtaket. Frhåndsvarslet skal innehlde det sm er nødvendig fr at elever g freldre kan ivareta sine interesser på en frsvarlig måte, jf. frvaltningslven 16. Varslet må derfr innehlde de faktiske frhldene: Hva det varslende vedtaket vil innebære fr eleven, hvilke type avvik fra rdinær pplæring det dreier seg m g hvilke frhld sm er grunnlaget fr vedtaket. Enkeltvedtaket skal innehlde begrunnelse fr vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske frhld sm er lagt til grunn, g hvilke hensyn sm er vektlagt. Eleven eller freldrene har rett til å klage på enkeltvedtaket. Fr å gi eleven eller freldrene en reell mulighet til å argumentere fr sitt syn, må vedtaket være skriftlig g begrunnet, jf. frvaltningslven 24 g 27. Begrunnelsen skal vise til de regler g 5

6 faktiske frhld vedtaket bygger på, g hvilke hensyn sklen har lagt mest vekt på, jf. frvaltningslven 25. Sklen trenger ikke å begrunne vedtaket dersm vedtaket innvilger en søknad, g sklen ikke har grunn til å tr at elevene g freldrene vil være misfrnøyd med vedtaket. Enkeltvedtaket skal innehlde infrmasjn m klageadgang, klagefrist, klageinstans g fremgangsmåte ved klage. Det er et krav at brevet med enkeltvedtaket skal pplyse m de frmelle frhld sm gjelder dersm eleven eller freldrene vil klage, jf. frvaltningslven 27. Nærmere regler fr saksbehandling ved klage går frem av frvaltningslven Sklen må pplyse m at klagefristen er tre uker fra eleven eller freldrene fikk vedtaket, at klagen skal sendes til sklen, g hvem sm er klageinstans. Klageinstans ved de ulike aktuelle typer enkeltvedtak går frem av pplæringslven Enkeltvedtaket skal innehlde infrmasjn m retten til å se sakens dkumenter. Freldrene g elevene har rett til å gjøre seg kjent med dkumentene sm inngår i saken, jf. frvaltningslven 27. Brevet m enkeltvedtaket skal infrmere m denne retten. I nen tilfeller har sklen grunn til å gjøre unntak fra innsynsretten. Nærmere m innsynsretten g unntak fra innsyn går frem av frvaltningslven 18 g Fylkesmannens funn g vurderinger: Elever g freldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak m avvik fra rdinært pplæringstilbud. Frmålet med frhåndsvarselet er å sikre at saken er så gdt pplyst sm mulig før sklen fatter vedtak, g ivareta elevenes g fresattes rettsikkerhet g anledning til å uttale seg m frhld sm angår dem. Ledelsen viser i egenvurderingsskjemaet til at det alltid er en dialg med freldrene før vedtak blir gjrt. Fylkesmannen har i dette tilsynet sett t typer enkeltvedtak: vedtak m spesialundervisning g vedtak m særskilt språkpplæring. Når det gjelder spesialundervisning blir fresatte innkalt til et frmøte. Det er valgt en fremgangsmøte der freldre søker m spesialundervisning, g sklen hjelper til med å utfrme søknaden. Det er denne søknaden sm gjennmgås på frmøtet med freldrene. Selv m det frmelt sett ikke er nødvendig at freldre søker m spesialundervisning på denne måten, så sikrer praksisen en dialg med freldrene. Før vedtak m særskilt språkpplæring fattes har kmmunen en praksis der samtykke innhentes før det fattes vedtak m særskilt språkpplæring. På den måten får freldre/fresatte en mulighet til å uttale seg. Det pplyses i intervju at det alltid sørges fr at tlk er med på samtalen der samtykke innhentes. Frhåndsvarslet skal gjøre rede fr hva saken gjelder, g gi pplysninger m hvilke bestemmelser vedtaket bygger på, g hvilke frhld rundt elevens sklesituasjn sm er grunnlaget fr vedtaket. I innkallingen til møtet der søknaden m spesialundervisning gjennmgås med freldrene står det at spesialpedaggisk krdinatr ved sklen nå har 6

7 skrevet en søknad på vegne av freldre g etter anbefaling fra PPT, g at søknaden mhandler e-timer. Det vises ikke til hvilke frhld sm ligger til grunn fr denne vurderingen, g det vises heller ikke til hvilke bestemmelser det varslede vedtaket bygger på. Under intervju pplyses det at dette vil være infrmasjn sm fremkmmer i samtalen med freldrene på møtet. Fylkesmannen vurderer det sm tilstrekkelig at pplysningene sm varselet skal innehlde, fremkmmer i møtet med freldre/fresatte. Hensikten med varselet er å gi freldre innsikt i saken g mulighet til å uttale seg, g det får de på dette møtet. I skjemaet m samtykke til særskilt språkpplæring pplyses det m at eleven på bakgrunn av kartlegging har et behv fr særskilt språkpplæring, g det henvises til pplæringslven 2-8. Det er imidlertid ikke gjrt rede fr innhldet i lvbestemmelsen, g det er heller ikke sagt ne ytterligere m hvilke tester/resultater sm ligger til grunn fr vurderingen. Det vises til at dette er pplysninger sm gjennmgås muntlig med freldre/fresatte på møtet der samtykket gis, g at det alltid er tlk til stede dersm det er behv. Vi finner at denne praksisen sikrer at freldre får pplysninger m saken, g gis anledning til å uttale seg. Enkeltvedtaket skal innehlde begrunnelse fr vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske frhld sm er lagt til grunn, g hvilke hensyn sm er vektlagt. Fylkesmannen har mttatt kpi av i alt åtte enkeltvedtak fra Rjukan barneskle, der seks mhandler spesialundervisning. Vi ba gså m å få tilsendt vedtak m spesialundervisning fra Atrå, Hvin, Miland g Rjukan ungdmsskle. Både Atrå g Hvin har sendt elevsaker, der vedtakene er fattet i en annen kmmune. Vedtakene m spesialundervisning fra Rjukan barneskle: Vedtakene er gjennmgående krte. I alle vedtakene er det vist til hjemmelen fr vedtaket, 5-1, men det gjøres ikke rede fr hva bestemmelsen innehlder. Vedtakene gjør i en tekstdel krt rede fr hvrfr eleven trenger spesialundervisning. Vedtakene har alle et avsnitt der det står: Tinn kmmune har lagt følgende prinsipper til grunn fr enkeltvedtaket: Opplæringslven 5-1 m «rett til spesialundervisning», prinsippet m tilpasset undervisning, en helhetsvurdering med utgangspunkt i alle registrerte behv, sklen sine styrkingsressurser, sakkyndig vurdering fra PPT, individuell pplæringsplan fr eleven g spesialpedaggiske rapprter. Vedtakene sier i liten grad hvilke hensyn sm sklen har lagt vekt på, når avgjørelsen m spesialundervisning er blitt tatt. Vedtak fra Rjukan ungdmsskle: Vedtaket på Rjukan ungdmsskle ligner i str grad vedtakene fra Rjukan barneskle, g det ser ut sm m samme mal er brukt. Vedtaket viser til 5-1 sm hjemmel, men gjør ikke rede fr hva bestemmelsen sier. Også her brukes den samme generelle listen ver hva sm er lagt til grunn fr enkeltvedtaket. Den individuelle tekstdelen er større, g refererer både til søknaden m spesialundervisning g hva sm står der, g krt hva sakkyndig vurdering fra PPT sier. Fruten å referere til søknad g hva sakkyndig vurdering sier, finner man i liten grad hvilke knkrete vurderinger rektr har gjrt, g hva sm er vektlagt, når avgjørelsen er tatt. Dersm det er vurderingene i sakkyndig vurdering sm i sin helhet er lagt til grunn fr avgjørelsen, bør det kmme klart frem. 7

8 Vedtak fra Miland barneskle: Vedtaket fra Miland barneskle viser til samme hjemmel sm de andre, 5-1. Heller ikke her sies det hva sm står i bestemmelsen. Dette vedtaket skiller seg fra de andre vi har mttatt, ved at det under tittelen «Vedtaket bygger på», vises knkret til hvilke sakkyndige vurderinger g hvilke tester g bservasjner sm er lagt til grunn fr avgjørelsen. I tillegg er det en tekstdel med histrikken til eleven. I vedtaket står det et punkt sm heter «begrunnelse», men under dette punktet gjøres det rede fr vanskene til elevene, ikke den knkrete begrunnelsen fra rektr m hvrfr eleven har behv fr spesialundervisning, hvrfr sklen har valgt akkurat dette mfanget g denne rganiseringen g hvilke hensyn det er lagt vekt på. Dersm begrunnelsen bygger på det sm står i sakkyndig vurdering, må dette sies tydelig slik at sakkyndig vurdering fremstår sm en del av enkeltvedtaket. På samme måte sm de andre vedtakene fra andre skler, så er begrunnelsene knappe i frhld til å vise hvilke knkrete hensyn sm er vektlagt i akkurat denne saken. I vedtaket står følgende setning til slutt «Vedtaket er i tråd med søknaden». Vi frstår det slik at det siktes til den såkalte søknaden fra freldrene, sm er utarbeidet på sklen g der freldrene gir tillatelse til at det fretas en sakkyndig utredning. Fylkesmannen minner m at det er den sakkyndige vurderingen jfr. pplæringslven 5-3 sm skal freligge før det fattes vedtak m spesialundervisning, g sm vedtaket skal bygge på. Dersm vedtaket fra kmmunen avviker fra sakkyndig vurdering, må dette begrunnes særskilt, jfr. ppll 5-3 siste ledd. Det blir derfr frvirrende at man i vedtaket viser til at vedtaket m spesialundervisning er i tråd med søknaden. Vedtak fra Hvin skle: Vedtaket viser til hjemmelen fr spesialundervisning, men sier ikke ne m innhldet i bestemmelsen eller kriteriene fr hva sm skal til fr at spesialundervisning er en rettighet. Det vises til sakkyndig vurdering fr hvilke tester g resultater sm ligger til grunn. Dersm begrunnelsen fr avgjørelsen i enkeltvedtaket er den samme sm i sakkyndig vurdering, bør det kmme klart frem enten ved gjengivelse eller ved at det står at sakkyndig vurdering er en del av enkeltvedtaket. Det står at «IOP blir nå utarbeidet, i samsvar med sakkyndig vurdering datert», men det viktige er å få frem at vedtaket tar pp i seg sakkyndig vurdering, g at IOP deretter utledes av enkeltvedtaket. Det kmmer heller ikke frem i enkeltvedtaket hvilke hensyn rektr har lagt vekt på, i avgjørelsen m at eleven trenger spesialundervisning. Vedtak fra Atrå barne- g ungdmsskle: Vedtaket viser til hjemmel fr spesialundervisning, men sier ingen ting m innhldet i bestemmelsen. Vedtaket er helt generelt utfrmet, g sier ikke ne m de faktiske frhldende fr dette barnet g hvilke hensyn rektr har lagt vekt på. Ny mal: Under tilsynet mttk Fylkesmannen en kpi av en ny kmmunal mal fr spesialundervisning. Denne malen tar pp i seg punktene m hjemmel, begrunnelse g hvilke hvedhensyn sm har vært avgjørende. 8

9 På bakgrunn av de innsendte vedtakene ser vi at avgjørelsene alltid er hjemlet i pplæringslven 5-1, sm er den bestemmelsen sm gir eleven rett til spesialundervisning. Malen sm vi fikk under tilsynet har med seg rdlyden i denne bestemmelsen, mens ingen av vedtakene har det. Det er ikke et abslutt krav m at rdlyden i bestemmelsen skal være med i vedtaket, dette er kun et krav når det er nødvendig fr å sette parten i stand til å frstå vedtaket. Med unntak av vedtaket fra Atrå, ser vi at samtlige vedtak begrunnes, på den måten at det gjøres rede fr elevens histrikk, g hvilke fakta sm avgjørelsen bygger på. Det sm gjennmgående er vanskelig å se er hvilke knkrete hensyn sm rektrene har lagt vekt på, når de har tatt avgjørelsen. Vedtakene m særskilt språkpplæring: Vedtakene innehlder hjemmel fr vedtaket, g mtaler gså hva særskilt språkpplæring innebærer under tittelen «rettslig grunnlag». Vedtakene sier lite m hvilke faktiske frhld sm er lagt til grunn, g hvilke hensyn sm er vektlagt. Det står en standardisert setning m at «sklen har på bakgrunn av kartlegging av nrskkunnskapene til (elevens navn) knkludert med at eleven har rett til særskilt språkpplæring. Dette er ikke tilstrekkelig. Vedtaket må minimum vise til hvilke tester sm er gjennmført g krt hvrfr man på bakgrunn av disse vurderer at eleven må ha særskilt språkpplæring. I vedtaket må det gså begrunnes hvrfr man velger den innretningen på særskilt språkpplæring sm man gjør. Enkeltvedtaket skal innehlde infrmasjn m klageadgang, klagefrist, klageinstans g fremgangsmåte ved klage. Alle enkeltvedtakene innehlder et standardisert avsnitt med infrmasjn m klageadgang, klagefrist, klageinstans g fremgangsmåten ved klage. Enkeltvedtaket skal innehlde infrmasjn m retten til å se sakens dkumenter. Vedtaket fra Hvin skle g barnehage (sm er fra 2016) er det eneste av de innhentede vedtakene m spesialundervisning sm innehlder retten til å se sakens dkumenter. Vedtakene m særskilt språkpplæring innehlder en passus m at «bestemmelsene fr å se dkumenter i saken finner du i frvaltningslven 18 g 19.» Viktig at man sier hva sm står i disse bestemmelsene, ikke bare henviser til dem. 3.3 Fylkesmannens knklusjn: Elever g freldre varsles før det fattes enkeltvedtak m avvik fra rdinært pplæringstilbud. Frhåndsvarslene gjør rede fr hva saken gjelder, hvilke bestemmelser vedtaket bygger på, g hvilke frhld rundt elevens sklesituasjn sm utgjør grunnlaget fr vedtaket. Enkeltvedtakene m spesialundervisning innehlder henvisning til hjemmelen g hvilke faktiske frhld sm er lagt til grunn. Det vises i liten grad til hvilke hensyn sm er vektlagt. Enkeltvedtakene m særskilt språkpplæring innehlder hjemmelen fr vedtaket, g hva bestemmelsen innebærer men i liten grad hvilke faktiske frhld sm er lagt til grunn, g hvilke hensyn sm er vektlagt. 9

10 Enkeltvedtakene innehlder infrmasjn m klageadgang, klagefrist, klageinstans g fremgangsmåte ved klage. De fleste enkeltvedtakene har ikke infrmasjn m retten til å se sakens dkumenter 4. Enkeltvedtak m spesialundervisning 4.1 Rettslige krav: Nedenfr har vi ppgitt de rettslige kravene i tilsynet sm gjelder fr enkeltvedtak m spesialundervisning. Vi viser gså til hvilke bestemmelser i pplæringslven g/eller frvaltningslven kravene er knyttet til. Kravene kmmer i tillegg til de generelle saksbehandlingsreglene sm er mtalt ver i kapittel 3. Freldre / elever ver 15 år skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behvet fr spesialundervisning. Sklen må hente inn samtykke fra freldrene til elever under 15 år, før PPT fretar sakkyndig vurdering av behvet fr spesialundervisning, jf. pplæringslven 5-4. Elever sm har fylt 15 år, skal selv gi samtykke i saker m spesialundervisning g m at freldre skal rienteres (frutsatt at de er samtykkekmpetente). Dersm freldrene/eleven selv har bedt m spesialundervisning, ligger samtykket implisitt i søknaden. Freldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg m innhldet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. Freldrene har rett til å gjøre seg kjent med innhldet i den sakkyndige vurderingen g til å uttale seg før sklen fatter et enkeltvedtak, jf. pplæringslven 5-4. Sklen kan gi begrensinger i denne retten, jf. frvaltningslven 19 g reglene m taushetsplikt. Sklen g PPT har ansvar fr at samarbeidet med eleven g freldrene blir ivaretatt på en gd måte på de ulike trinnene i prsessen. Freldrene må få se den sakkyndige vurderingen g få rimelig tid til å uttale seg m innhldet. Elever sm etter sakkyndig vurdering har behv fr spesialundervisning, skal ha et enkeltvedtak. Etter den sakkyndige vurderingen må sklen fatte et vedtak. Dette gjelder både dersm sklen innvilger spesialundervisning g dersm sklen ikke innvilger dette. Kravet m enkeltvedtak gjelder både når PPT anbefalte spesialundervisning g når de ikke anbefalte dette. En avgjørelse m spesialundervisning gjelder rettigheter fr en bestemt persn g er derfr et enkeltvedtak, jf. frvaltningslven 2 g kapittel IV g V. Avvik fra en sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket. Dersm sklens vedtak avviker fra den sakkyndige vurderingen, må sklen begrunne dette. Begrunnelsen skal vise hvrfr eleven likevel får et pplæringstilbud sm ppfyller elevens rett til spesialundervisning, jf. pplæringslven 5-3. Sklen må få klart frem hva avviket består i, g hva pplæringstilbudet innebærer fr eleven. Begrunnelsen må være slik at freldrene frstår hvilke vurderinger sm ligger til grunn fr at sklen ikke følger tilrådningen i den sakkyndige vurderingen. 10

11 Enkeltvedtaket skal innehlde pplysninger m hvilke mfang, innhld g rganisering spesialundervisningen skal ha, g kmpetansekrav fr de sm skal gjennmføre pplæringen. Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hva sm gir et frsvarlig pplæringstilbud, ta stilling til innhldet i pplæringen g gjøre rede fr andre særlige frhld sm er viktig fr pplæringen, jf. pplæringslven 5-3. Sklens vedtak m spesialundervisning skal bygge på den sakkyndige vurderingen. Enkeltvedtaket må vise antall timer med spesialundervisning, hvilke fag g mråder spesialundervisningen skal dekke, m det skal være avvik fra LK06, hvrdan undervisningen skal rganiseres, g hvilken kmpetanse persnalet skal ha. 4.2 Fylkesmannens funn g vurderinger: Det er innhentet enkeltvedtak m spesialundervisning fra alle sklene i Tinn. Det er imidlertid bare lærere g ledelse ved Rjukan barneskle sm har fylt ut egenvurderingsskjemaet g svart på alle spørsmålene. Det er altså kun enkeltvedtakenes innhld sm sådan, sm har blitt vurdert fr alle sklene. Freldre skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behvet fr spesialundervisning. Opplæringslven 5-4 andre ledd innehlder krav til t samtykker fra fresatte. Det skal samtykkes både før det blir gjrt sakkyndig vurdering, g før det blir fattet vedtak. Før PPT setter i gang arbeidet med en sakkyndig vurdering, må sklen sørge fr at det freligger et samtykke fra fresatte. Dersm eleven eller fresatte selv har bedt m spesialundervisning, trenger de ikke gi samtykke til en sakkyndig vurdering. Samtykket vil da ligge implisitt i søknaden. Rjukan barneskle har en samtykkeerklæring, der det gis tillatelse til at eleven testes g kartlegges. Det blir gså gitt samtykke til vedtak, ved sklens praksis med å la freldre i samarbeid med sklen, «søke» spesialundervisning. Freldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg m innhldet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. Tilbudet m spesialundervisning skal, så langt det er mulig, utfrmes i samarbeid med fresatte g eleven, g det skal legges str vekt på deres syn. Sklen må derfr sørge fr å ha en rutine sm sikrer at fresatte gis mulighet til å uttale seg til PPT m innhldet i den sakkyndige vurderingen. I dette ligger at eleven /fresatte må få kpi av vurderingen g rimelig tid til å uttale seg m innhldet. PPT har gjennmgang med freldrene før enkeltvedtak fattes. 11

12 Elever sm etter sakkyndig vurdering har behv fr spesialundervisning, skal ha et enkeltvedtak. Gjennm Fylkesmannens tilsyn er det ikke avdekket eksempler på elever sm har behv fr spesialundervisning g sm ikke har fått enkeltvedtak. Det er imidlertid avdekket eksempler på elever der det går ufrhldsmessig lang tid fra enkeltvedtaket er fattet, g frem til IOP freligger. Vi viser til rapprten vedrørende elevenes utbytte av pplæringen. Det skal gså gjøres vedtak dersm sakkyndig vurdering knkluderer med at det ikke freligger behv fr spesialundervisning. Fylkesmannen har i frkant av tilsynet ikke fått tilsendt enkeltvedtak med avslag m spesialundervisning. I elev-saken m spesialundervisning vi fikk tilsendt fra Miland skle, står det at eleven har vært henvist til PPT tidligere på grunn av mulige språkvansker, men at sakkyndig vurdering knkluderte med ikke rett på spesialpedaggisk hjelp. Dette var i barnehagen. Vi ba m å få tilsendt vedtaket med dette avslaget. I en mail fra kmmunalsjef står det at «Det ser ikke ut sm det er fattet et vedtak m at barnet ikke har rett til spesialpedaggisk hjelp». Knklusjnen i den sakkyndige vurderingen var at barnet ikke hadde behv fr spesialpedaggisk hjelp etter 5-7. Vi vil understreke at uavhengig av knklusjnen i den sakkyndige vurderingen, skulle den endelige avgjørelsen vært fattet sm et enkeltvedtak, med begrunnelse g klagerett fr de fresatte. Avvik fra en sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket. Sklen pplyser at det ikke har vært aktuelt å gjøre avvik fra sakkyndig vurdering i enkeltvedtakene. Vedtakene fra Miland g Rjukan ungdmsskle er gså i tråd med de sakkyndige vurderingene. Fylkesmannen har derfr ikke vurdert m avvik fra sakkyndig vurdering begrunnes særskilt i vedtakene. Enkeltvedtaket skal innehlde pplysninger m hvilke mfang, innhld g rganisering spesialundervisningen skal ha, g kmpetansekrav fr de sm skal gjennmføre pplæringen. Rjukan barneskle: Alle enkeltvedtakene Fylkesmannen har gjennmgått innehlder pplysninger m innhld g mfang av spesialundervisning. I fem av de seks vedtakene er det ikke angitt tydelig m eleven skal ha avvik fra LK06 eller ikke. I alle vedtakene er det angitt kmpetansekrav til de sm skal gjennmføre pplæringen. Rjukan ungdmsskle: I dette vedtaket kmmer innhld g mfang klart frem. Kmpetansekrav på de sm skal gjennmføre undervisningen er angitt. Dette er en elev sm har flere avvik fra kmpetansemålene, g vedtaket er tydelig på hvilke fag det er avvik i, g hva slags mål eleven skal ha i stedet. Miland skle: I dette vedtaket pplyses det m innhld g rganisering. Under punktet «rganisering» vises det til at kntaktlærer er spesialpedagg g skal ha eleven tre undervisningstimer alene g t timer i liten gruppe. Eleven har ikke avvik fra LK06, ne sm er tydelig angitt. Hvin skle: Vedtaket innehlder mfanget av spesialundervisningen, angitt i timer. Det står gså hvilke fag det skal gis spesialundervisning i. I vedtaket står det «det blir lagt særlig vekt på å differensiere, tilpasse g spesifisere kmpetansemål fr.. i IOP». Det 12

13 er uklart fr Fylkesmannen m det innebærer at det skal være avvik fra LK06 eller ikke. Det står ingen ting m kmpetansekrav fr de sm skal gjennmføre pplæringen. Atrå barne- g ungdmsskle: Vedtaket innehlder mfang angitt i timer, at undervisningen skal rganiseres i klassen g liten gruppe, g at pplæringen skal utføres av en pedagg. Det er ikke mulig å se av vedtaket m eleven skal ha avvik fra LK06. I vedtaket står det at «knkrete tiltak blir beskrevet i IOP». Det er viktig at avgjørelsen ligger på vedtaksnivå, g ikke på nivået sm skal utarbeide IOP. IOP bygger på det sm avgjøres i vedtaket. Viser til «Endelig rapprt m elevens utbytte av pplæringen», der dette er tilsynstema. 4.3 Fylkesmannens knklusjn: Freldrene gir samtykke før det settes i gang utredning av behvet fr spesialundervisning. Freldrene/eleven har mulighet til å uttale seg m innhldet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. Elever sm etter sakkyndig vurdering har behv fr spesialundervisning, får enkeltvedtak. Enkeltvedtakene innehlder pplysninger m mfang, innhld g rganisering av spesialundervisningen. Ikke alle vedtak er tydelige på m eleven har avvik fra LK06. Med ett unntak, er det i vedtakene angitt kmpetansekrav fr de sm skal gjennmføre pplæringen. 5. Enkeltvedtak m særskilt språkpplæring 5.1 Rettslige krav: Nedenfr har vi ppgitt de rettslige kravene i tilsynet sm gjelder fr enkeltvedtak m særskilt språkpplæring. Vi viser gså til hvilke bestemmelser i pplæringslven g/eller frvaltningslven disse kravene er knyttet til. Kravene kmmer i tillegg til de generelle saksbehandlingsreglene sm er mtalt ver i kapittel 3. Elever sm har rett til særskilt språkpplæring, skal ha et enkeltvedtak. Elever med annet mrsmål enn nrsk g samisk har rett til særskilt nrskpplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i nrsk til å følge rdinær pplæring i sklen, jf. pplæringslven 2-8. Om nødvendig har elevene gså rett til mrsmålspplæring, tspråklig fagpplæring eller begge deler. Sklen må sørge fr å kartlegge nrskferdigheter før sklen vedtar særskilt språkpplæring. En avgjørelse m særskilt språkpplæring gjelder rettigheter fr en bestemt persn g er derfr et enkeltvedtak, jf. frvaltningslven 2 g kapittel IV g V. 13

14 Enkeltvedtaket skal innehlde pplysninger m mfanget av pplæringen, hvilke læreplaner eleven skal følge, rganiseringen av pplæringen g kmpetansekrav fr de sm skal gjennmføre pplæringen. Eleven skal kartlegges før vedtak m særskilt språkpplæring, jf. pplæringslven 2-8. Kartleggingen vil danne grunnlag fr å vurdere behvet fr språkpplæring g fr å kunne ta stilling til mfanget (antall timer g varighet), fr kbling mt rdinær pplæring g eventuelt behvet fr tspråklig pplæring i fag eller mrsmålspplæring. Skleeier må gså ta stilling til hvilken læreplan eleven skal benytte: læreplan i grunnleggende nrsk fr språklige minriteter, eller rdinær læreplan i nrsk. Sklen skal bruke en egen læreplan fr mrsmålspplæring fr elever sm får slik pplæring. Organiseringen må gå klart frem av vedtaket. Kmmunen kan rganisere tilbudet m særskilt språkpplæring i egne grupper fr nyankmne elever i inntil t år, jf. pplæringslven 2-8. Vedtak kan bare gjøres fr ett år m gangen. Det er en frutsetning at sklen vurderer at egne grupper er det beste fr eleven. Denne vurderingen må kmme frem av vedtaket. I vedtaket kan sklen gså gjøre avvik fra læreplanverket. På bakgrunn av mfang, valg av læreplan g rganisering må sklen i vedtaket ta stilling til hvilken kmpetanse sm kreves av persnalet fr å gjennmføre pplæringen. Det skal fattes enkeltvedtak m pphør av særskilt språkpplæring når eleven verføres til den rdinære pplæringen. Sklen må kartlegge elever sm får særskilt språkpplæring, underveis i pplæringen, jf. pplæringslven 2-8. Dette fr å vurdere m elevene har tilstrekkelige ferdigheter i nrsk til å følge rdinær pplæring på sklen. Før sklen verfører eleven til å følge rdinær pplæring, må sklen fatte et enkeltvedtak m pphør av særskilt språkpplæring. Dette gjelder rettigheter fr en bestemt persn g er derfr et enkeltvedtak, jf. frvaltningslven 2 g kapittel IV g V. 5.2 Fylkesmannens funn g vurderinger: Elever sm har rett til særskilt språkpplæring, skal ha et enkeltvedtak. På bakgrunn av innsendt materiale finner vi det sannsynliggjrt at Rjukan barneskle fatter vedtak fr elever sm har rett til særskilt språkpplæring. Enkeltvedtaket skal innehlde pplysninger m mfanget av pplæringen, hvilke læreplaner eleven skal følge, rganiseringen av pplæringen g kmpetansekrav fr de sm skal gjennmføre pplæringen. Vedtakene innehlder pplysninger m mfanget av pplæringen gjennm antall årstimer. Utgangspunktet fr vedtakene er sklens kartlegging av elevens kunnskaper i nrsk. Vedtakene angir hvilken læreplan elevene skal følge. Det er gså angitt kmpetansekrav til de sm skal gjennmføre pplæringen. I de vedtakene Fylkesmannen har fått tilsendt står at det er til det beste fr eleven at pplæringen fregår i et særskilt pplæringstilbud fr nyankmne elever, g at 14

15 pplæringen vil bli gitt i egen velkmstklasse. Det står gså angitt hvr mange timer særskilt nrskpplæring eleven skal ha til sammen, g hvr mange timer pplæring i velkmstklassen med tspråklig assistent. De t innsendte vedtakene har strt sett samme rdlyd der det beskrives hvr mange timer eleven skal ha i velkmstklasse, g hvr mange timer eleven skal ha i særskilt nrskpplæring. Det skal fattes enkeltvedtak m pphør av særskilt språkpplæring når eleven verføres til den rdinære pplæringen. Sklen pplyser at det ikke er fattet enkeltvedtak m pphør av særskilt språkpplæring. Vedtakene er fattet fr ett år m gangen. Sklen har en mal m pphør av særskilt språkpplæring, sm tilfredsstiller kravene til enkeltvedtak. 5.3 Fylkesmannens knklusjn: Elever sm har rett til særskilt språkpplæring, får enkeltvedtak. Enkeltvedtakene innehlder pplysninger m mfanget av pplæringen, hvilke læreplaner eleven skal følge, rganiseringen av pplæringen g kmpetansekrav fr de sm skal gjennmføre pplæringen. 6. Retting av lvbrudd Dersm lvbrudd ikke rettes innen fristen i endelig tilsynsrapprt, vil Fylkesmannen vedta pålegg m retting. Viser til kmmunelven 60 d, sm sier at før pålegg benyttes, skal kmmunen gis en rimelig frist til å rette frhldet. Fr at tilsynet skal lukkes må Tinn kmmune gi en frklaring m hvrdan lvbruddene er tenkt rettet, samt dkumentasjn sm viser dette innen 20.august. Vi ber m å få tilsendt nye vedtak m spesialundervisning g særskilt språkpplæring, sm viser endringene. Dersm ne er uklart, er det bare å ta kntakt. 15

16 Følgende pålegg kan bli vedtatt: Generelle saksbehandlingsregler fr enkeltvedtak 1. Tinn kmmune må sørge fr at saksbehandlingen ppfyller frvaltningslvens krav til enkeltvedtak, jf. frvaltningslven 25 g 27. Kmmunen må i denne frbindelse se til at: a. Enkeltvedtakene innehlder en begrunnelse sm viser til - faktiske frhld sm er lagt til grunn - hvilke hensyn sm er vektlagt b. infrmasjn m retten til å se sakens dkumenter. Enkeltvedtak m spesialundervisning 2. Tinn kmmune må sørge fr at vedtak m spesialundervisning ppfyller kravene i pplæringslven 5-3. Tinn kmmune må i denne frbindelse se til at Enkeltvedtakene innehlder pplysninger m: - Eventuelle avvik fra LK06 i spesialundervisningen - kmpetansekrav fr de sm skal gjennmføre spesialundervisningen Skien, 27. april 2016 Berit Aarnes Berit Men Helga Lilleland Kmmunen har rett til innsyn i sakens dkumenter, jf. frvaltningslven 18 16

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- g utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sklens arbeid med elevenes utbytte av pplæringen Trysil kmmune Innbygda skle Arkivkde: 14/4622 Tidsrm: juli 2014 april 2015

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- g utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sklens arbeid med elevenes utbytte av pplæringen Å snes kmmune Å snes ungdmsskle Arkivkde: 2016/2016 Tidsrm: juni 2016 desember

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautkein kmmune ved rådmann Bredbukstnesveien 6 9520 Kautkein ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehagelven: Kmmunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lv m barnehager Kautkein kmmune 13.09.17

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Tiltakskjedemodellen - skole

Tiltakskjedemodellen - skole Orkdal kmmune Agdenes kmmune Oppvekst Tiltakskjedemdellen - skle Tiltakskjedemdellen er en arbeidsmdell fr samarbeid mellm fresatte, skle g PPT, g er inndelt i ulike faser. Den er sklens dkumentasjn av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fet kommune Hovinhøgda skole 13. april 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 3. Hovinhøgda skole...

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Vestnes kmmune v/ administrasjnssjef Tne Raldsnes Rådhuset 6390 Vestnes ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av pplæringa Vestnes kmmune Helland skule Saksnr.: 2014/6037 Mlde

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kmmunen sm barnehagemynde - barnehagelva 8, barnehagelva 18 g Frskrift m midlertidig g varig dispensasjn fra utdanningskravet fr styre g pedaggisk leder 1. Hjartdal kmmune 21.05.14

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig intrduksjnsprgram på full tid Skaun kmmune 25. ktber 2014 1 Innhld 1. Tilsynets tema g frmål... 3 Frmålet med tilsynet... 3 Hjemmel fr Fylkesmannens tilsyn...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Arendal kommune - Rykene skole Vår referanse: 2014/5140 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Spesialrådgiver,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr. TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole Arkivnr. 2016/878 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino Kommune v/rådmann Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i skolen Fredrikstad kommune

Minoritetsspråklige barn i skolen Fredrikstad kommune Minritetsspråklige barn i sklen Fredrikstad kmmune Frvaltningsrevisjnsrapprt Rlvsøy 29. august 2016 østfld kmmunerevisjn iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn... 6

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved. Hammerfest kommune ved rådmann Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hammerfest kommune - Fuglenes skole 19.12.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

Ekstern vurdering i Nearegionen

Ekstern vurdering i Nearegionen Ekstern vurdering i Neareginen Rapprt fra ekstern vurdering på Selbustrand skle i uke 4/2017 Vurderingstema: Elevvurdering med fkus på elevens medvirkning Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke 4 2017

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mt mbbing Stavanger Kristne Grunnskle 1 Hva er mbbing? Definisjn: Mbbing er når en persn gjentatte ganger blir utsatt fr fysisk eller psykisk mishandling. Mbbing er gjentatt negativ eller

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet

Samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet OSLO KOMMUNE Samarbeidsavtale m intrduksjnsprgrammet Mellm Osl Vksenpplæring g bydelene i Osl kmmune Oppdatert: Januar 2016 Juni 2017: Revidering av vedlegg 1 g 2 Vedlegg 1: SAMARBEIDSRUTINER [Oppdatert

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tøndergård skole og ressurssenter 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet med Tøndergård

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune ved fylkesrådmannen Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 12.06.2017

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rissa kommune 10. oktober

TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rissa kommune 10. oktober TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig intrduksjnsprgram på full tid Rissa kmmune 10. ktber 2014 1 Innhldsversikt 1. Tilsynets tema g frmål... 3 Frmålet med tilsynet... 3 Hjemmel fr Fylkesmannens tilsyn...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nittedal kommune Holumskogen skole 11. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT. Skulebasert vurdering. Førde kommune Førde barneskule. Sak 2015/548

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT. Skulebasert vurdering. Førde kommune Førde barneskule. Sak 2015/548 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Skulebasert vurdering Førde kmmune Førde barneskule Sak 2015/548 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Førde kmmune Førde barneskule...

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

NOKUT Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Joachim Gümüs Kallevig Seksjonssjef NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NOKUT Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Joachim Gümüs Kallevig Seksjonssjef NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT Gdkjenning av utenlandsk fag- g yrkespplæring Jachim Gümüs Kallevig Seksjnssjef NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Dagens tema Krt m NOKUT Situasjnen nå Juridiske frhld Gdkjenningsrdningen

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Ammerud skole 5. februar 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Ammerud skole... 3 1.2

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter 27.01.2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017 Stasjnsfjellet skle Handlingsplan fr et trygt, gdt g inkluderende miljø 2016/2017 Revidert 02.2017 Innhld 1. Mål fr sklemiljøet... 2 2. Felles frståelse av krenkende adferd... 2 Mbbing:... 2 Diskriminering:...

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Persbråten videregående skole 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Larvik kommune Frøy skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Frøy skole...

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

FOKUS-skolenes arbeid med flerspråklige elever

FOKUS-skolenes arbeid med flerspråklige elever FOKUS-sklenes arbeid med flerspråklige elever NAFOs SKOLEEIERNETTVERK 14.5.2012 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff, Verket, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, samt Silviagårdens Förskla g

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer