RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE"

Transkript

1 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING

2 Reglene m varsling skal bidra til å styrke ytringsfriheten i ansettelsesfrhld. Reglene skal fremme åpenhet g bidra til et gdt ytringsklima i virksmheten. Det skal legges til rette fr at ansatte skal kunne si fra m kritikkverdige frhld i virksmheten, slik at disse pphører. 1. Ansattes ytringsfrihet: Ansatte i Trmsø kmmune har sm alle andre, en grunnleggende rett til å ytre seg m kmmunens virksmhet g m andre frhld. Et ytringsklima sm er åpent fr frie g kritiske ytringer, vil være et virkemiddel fr arbeidsgiver til å avdekke g rdne pp i misligheter. 2. Varsling m kritikkverdige frhld: Ansatte i Trmsø kmmune ppfrdres til å varsle m kritikkverdige frhld i kmmunen. Med varsling menes når arbeidstaker melder fra m kritikkverdige frhld på arbeidsplassen til nen sm har mulighet til å gjøre ne med frhldet, ved at han/hun går videre med saken. Med intern varsling menes tilfeller der arbeidstaker sier fra til klleger, vernembud, tillitsvalgte, representant fr ledelsen eller andre i virksmheten. Med ekstern varsling menes uttalelser, pplysninger, dkumenter sv. sm gis til media, faglige frum, tilsynsmyndigheter sv. utenfr virksmheten. Med kritikkverdige frhld menes kriminelle (dvs. straffesanksjnerte) frhld, mislighld av andre lvbestemte påbud eller frbud, brudd med kmmunens etiske retningslinjer samt alminnelige etiske standarder sm det er bred tilslutning til i samfunnet. Fr at det skal være tale m varsling, må det i tillegg gjelde pplysninger sm ikke er allment tilgjengelige, men sm arbeidstaker har kmmet til i kraft av ansettelsesfrhldet Følgende frhld regnes ikke sm varsling etter bestemmelsen i arbeidsmiljølven: Ytringer m frhld sm en arbeidstaker mener er kritikkverdig ut fra sin persnlige etiske verbevisning. Kritikk av frhld sm ikke er ulvlig eller uetisk Plitiske g faglige ytringer regnes ikke sm varsling etter bestemmelsen i arbeidsmiljølven, men vil være regulert gjennm vernet i Grunnlven 100 g de begrensninger i ytringsfriheten sm følger av den ulvfestede ljalitetsplikten g regler m taushetsplikt m.v.

3 3. Måten det skal varsles på: Varsling skal skje på en frsvarlig måte. Varsling må skje i henhld til gjeldende regler m taushetsplikt. Varsling i samsvar med Trmsø kmmunes rutiner m varsling vil alltid være frsvarlig fremgangsmåte. Varsling til vernembud eller tillitsvalgte vil alltid være frsvarlig fremgangsmåte. Varsling til tilsynsmyndigheter eller andre ffentlige myndigheter vil alltid være frsvarlig fremgangsmåte. I kravet til frsvarlighet ligger at det skal fretas en avveining mellm hensynet til arbeidstakers ytringsfrihet g arbeidsgivers interesser. Hensynet til ytringsfriheten skal veie tyngst, g det skal mye til fr at ytringsfriheten skal vike. Vurderingstema er hvrvidt arbeidstaker har saklig grunnlag fr kritikken g m arbeidstaker har tatt tilbørlig hensyn til arbeidsgivers g virksmhetens legitime interesser med hensyn til måten det varsles på. Arbeidstaker skal være i gd tr m at det faktisk freligger kritikkverdige frhld dette innebærer at en arbeidstaker ikke skal gå ut med grunnløse eller svakt funderte påstander Varslingen (ytringen) skal bygge på et frsvarlig grunnlag: Faktiske pplysninger Vurderinger g slutninger sm arbeidstaker gir uttrykk fr. Varsling skal ikke skje på en måte sm unødvendig skader samarbeidsklima, arbeidsmiljøet eller enkeltpersner i virksmheten, fr eksempel ved gjentatte grunnløse påstander rettet mt klleger. Mtiv fr varsling skal være bedring av kritikkverdige frhld. Varsling skal ikke skje i skadehensikt. 4. Plikt til å varsle: I visse tilfeller har arbeidstaker ikke bare en rett til å varsle, men gså en plikt til å varsle. Etter arbeidsmiljølven gjelder dette i følgende tilfeller:

4 Ansatte sm blir ppmerksm på feil g mangler sm kan medføre fare fr liv eller helse, skal straks å underrette arbeidsgiver g vernembudet g i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere Ansatte sm blir kjent med at det frekmmer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen, skal underrette arbeidsgiver g vernembudet så snart vedkmmende blir kjent med frhldet Ansatte skal melde fra til arbeidsgiver dersm arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdm sm arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller frhldene på arbeidsstedet Etter etiske retningslinjer fr Trmsø kmmune har alle et selvstendig ansvar fr å ta pp frhld sm en får kjennskap til på arbeidsplassen, sm kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller mgivelsene tap eller skade. Dette kan være brudd på sikkerhetsbestemmelser eller andre frhld sm medfører fare fr liv eller helse. Det kan gså være krrupsjn eller frbrytelser eller misligheter. 5. Frbud mt gjengjeldelser: En ansatt sm varsler m kritikkverdige frhld, skal ikke utsettes fr gjengjeldelser. Enhver ugunstig behandling sm er en reaksjn på ytringen, skal i utgangspunktet regnes sm gjengjeldelse. Frbudet mt gjengjeldelse vil gjelde alle frmer fr gjengjeldelse, sm fr eksempel trakassering, ubegrunnet mplassering, dårligere lønnsutvikling, fratakelse av arbeidsppgaver, ppsigelse g avskjed. Frbudet utelukker ikke at arbeidsgiver kan kmme med mtargumenter, men arbeidsgivers reaksjner må ikke ha karakter av trakassering. Kritiske ytringer sm er en del av den alminnelige interne kmmunikasjnen skal gså regnes g behandles i frhld til bestemmelsen m frbud mt gjengjeldelse. Dersm det viser seg at det ikke frelå kritikkverdige frhld, er varsler vernet mt gjengjeldelse såfremt vedkmmende har vært i gd tr. Dersm arbeidstaker legger fram pplysninger sm gir grunn til å tr at handlingen er en lvstridig gjengjeldelse, så må arbeidsgiver sannsynliggjøre at lvstridig gjengjeldelse ikke har funnet sted. ---

5 FØLGENDE RUTINER LEGGES TIL GRUNN FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE: Hvem det skal varsles til: Intern varsling Ansatte ppfrdres til varsle m kritikkverdige frhld gjennm eksisterende kanaler. Dette innebærer at saker sm hvedregel skal søkes løst på et lavest mulig rganisasjnsnivå i kmmunen, frtrinnsvis på det nivå saken gjelder. Varsling via rdinær tjenestevei: Arbeidstaker skal primært varsle enhetsleder (evt. nærmeste leder). Det kan gså varsles til enhetsleder (nærmeste leder) via tillitsvalgt, vernembud, kllega, advkat eller annen fullmektig. I tilfeller der de frhld det varsles m gjelder nærmeste leder eller varselet ikke blir fulgt pp i enheten, kan det varsles til byråden eller annen representant fr ledelsen sm har påvirknings- eller beslutningsmyndighet i frhld til de spørsmål sm varslingen gjelder. Enhetsleder/byråden skal ivareta rettssikkerheten til den sm varsler g den det blir varslet m. (Se fr øvrig vedlegg 5: Saksbehandlingsregler i varslingssaker) Ansatte sm av ulike årsaker ikke ønsker å varsle via rdinær tjenestevei, kan kntakte kmmunens varslergruppe. Det samme gjelder i tilfeller der saker det er varslet m har stppet pp. Behandling av varselet: Leder sm mttar varsling, ber m skriftlig redegjørelse dersm dette ikke freligger. Skjema fr varsling av kritikkverdige frhld kan benyttes. Skjemaet skal være tilgjengelig på alle enheter, samt på kmmunens intranettsider. Varsler innkalles til møte fr å belyse saken. Slikt møte hldes innen 1 uke etter at varselet er mttatt. Varsler skal rienteres m videre saksgang g at den det varsles m nrmalt vil ha innsyn i saken. Varslers identitet behandles frtrlig i den utstrekning innsynsretten til den det varsles m gjør det mulig. Varsler har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen tillitspersn g skal pplyses m dette. Dersm det dreier seg m åpenbart grunnløse påstander/ikke kritikkverdige frhld, kan leder beslutte å avslutte saken. I slike tilfeller kan lederen gså la

6 være å infrmere den varslingen gjelder dersm det vurderes frsvarlig g hensiktsmessig. Varsler skal gis skriftlig tilbakemelding m at saken er avsluttet. Dersm leder går videre med saken: Leder innkaller snarest mulig den varselet gjelder til et møte der han eller hun rienteres m innhldet i påstandene sm er fremsatt. Vedkmmende har, med visse unntak, rett til innsyn i sakens dkumenter. Vedkmmende skal gis anledning til å redegjøre muntlig g skriftlig fr sitt syn på saken. Vedkmmende har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen tillitspersn g skal pplyses m dette. Det kan gså være aktuelt å innkalle andre til samtale fr å pplyse saken. Det skal skrives referat fra møter med varsler, den det varsles m g eventuelt andre man har samtale med. Leder kan la seg bistå av instanser g saksbehandlere i kmmunen sm har kmpetanse innenfr det mrådet varselet gjelder. Dersm den det varsles m tilbakeviser påstandene sm grunnløse g dette understøttes av øvrige pplysninger sm freligger, kan leder beslutte å avslutte saken. Både varsler g den sm varslet gjelder, skal gis skriftlig tilbakemelding m dette. Dersm leder går videre med saken: Leder frtar m nødvendig ytterligere undersøkelser g gjør en vurdering av saken. Dersm saken tilsier det, skal leder rientere byråden. Dersm det knkluderes med at det ikke freligger kritikkverdige frhld, skal den varselet gjelder, rienteres skriftlig m dette. Dersm knklusjnen er at det freligger kritikkverdige frhld, vurderes m dette skal få persnalmessige knsekvenser g/eller m det skal iverksettes andre tiltak. Dreier det seg m mistanke m straffbare frhld, vurderes m frhldet skal plitianmeldes. I slike tilfeller må det vurderes hvrvidt den det varsles m skal gjøres kjent med varselet før en eventuell anmeldelse. Leder gir varsler skriftlig rientering når saken er ferdigbehandlet

7 Varsling til kmmunens varslergruppe: Ansatte kan melde fra m kritikkverdige frhld til kmmunens varslergruppe. Varslergruppa er sammensatt av persner med kmpetanse blant annet innenfr mrådene arbeidsmiljø, HMS. Navn g kntaktinf fr medlemmene av gruppa finnes på kmmunens intranettsider under: Håndbøker g skjemaer Persnalenheten Planer g retningslinjer, samt Kvalitetslsen. Varslergruppa kan kntaktes direkte, via telefn, e-pst eller brev. Av hensyn til ppfølging av saken, ppfrdres varsleren å ppgi sin identitet. Medlemmer av varslergruppa bør ha mulighet til å kmmunisere med varsleren g evt. den det varsles m fr å få saken belyst ytterligere. Varslergruppa skal være bjektiv g skal bidra til at rettsikkerheten til den sm varsler g den det varsles m ivaretas. (Se fr øvrig vedlegg 5: Saksbehandlingsregler i varslingssaker) Varslergruppa er ikke et knfliktløsningsrgan. Knflikter løses i henhld til kmmunens rutiner/retningslinjer fr knflikthåndtering. Behandling av varselet: Varslergruppa ber m skriftlig redegjørelse dersm dette ikke freligger. Skjema fr varsling av kritikkverdige frhld kan benyttes. Varsler innkalles til møte fr å belyse saken. Slikt møte hldes innen en uke etter at varselet er mttatt. Varsler skal rienteres m videre saksgang g at den det varsles m nrmalt vil ha innsyn i saken. Varslers identitet behandles frtrlig i den utstrekning innsynsretten til den det varsles m gjør det mulig. Varsler har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen tillitspersn g skal pplyses m dette. Dersm det dreier seg m åpenbart grunnløse påstander/ikke kritikkverdige frhld, kan varslergruppa beslutte å ikke gå videre med saken. I slike tilfeller kan varslergruppa gså la være å infrmere den varslingen gjelder dersm det vurderes frsvarlig g hensiktsmessig. Varsler skal gis skriftlig tilbakemelding m at saken er avsluttet. Varslergruppa rienterer byråden m saken. Varslergruppa kan bevare knfidensialitet m identiteten til varsler g den det varsles m. Dersm varslergruppa går videre med saken:

8 Varslergruppa innkaller snarest mulig den varselet gjelder til et møte der han eller hun rienteres m innhldet i påstandene sm er fremsatt. Vedkmmende har, med visse unntak, rett til innsyn i sakens dkumenter. Vedkmmende skal gis anledning til å redegjøre muntlig g skriftlig fr sitt syn på saken. Vedkmmende har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen tillitspersn g skal pplyses m dette. Det kan gså være aktuelt å innkalle andre til samtale fr å pplyse saken. Det skal skrives referat fra møter med varsler, den det varsles m g eventuelt andre man har samtale med. Varslergruppa kan la seg bistå av instanser g saksbehandlere i kmmunen sm har kmpetanse innenfr det mrådet varselet gjelder. Dersm den det varsles m tilbakeviser påstandene sm grunnløse g dette understøttes av øvrige pplysninger sm freligger, kan varslergruppa beslutte å ikke gå videre med saken. Både varsler g den sm varslet gjelder, skal gis skriftlig tilbakemelding m dette. Varslergruppa rienterer byråden m saken. Varslergruppa kan bevare knfidensialitet m identiteten til varsler g den det varsles m. Dersm varslergruppa går videre med saken: Varslergruppa fretar m nødvendig ytterligere undersøkelser g gjør en vurdering av saken. Varslergruppas vurdering frelegges byråden sm har det videre ansvar fr ppfølging av saken. Dersm saken tilsier det, kan varslingsgruppa henvende seg til plitisk ledelse. Dersm det knkluderes med at det ikke freligger kritikkverdige frhld, skal den varselet gjelder, rienteres skriftlig m dette. Dersm knklusjnen er at det freligger kritikkverdige frhld, vurderes m dette skal få persnalmessige knsekvenser g/eller m det skal iverksettes andre tiltak. Dreier det seg m mistanke m straffbare frhld, vurderes m frhldet skal plitianmeldes. I slike tilfeller må det vurderes hvrvidt den det varsles m skal gjøres kjent med varselet før en eventuell anmeldelse. Byråden gir tilbakemelding til varslergruppa når saken er avsluttet. Varslergruppa gir varsler skriftlig rientering m at saken er ferdigbehandlet.

9 Vedlegg 1: Dersm varsleren eller varslergruppa mener at saken ikke er gdt nk ivaretatt, kan det rettes en henvendelse til andre sm fører tilsyn med administrasjnens virksmhet (sm fr eksempel kmmunens kntrllutvalg, arbeidstilsynet m.v.) VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE 1. Ansatte ppfrdres til å varsle m kritikkverdige frhld i Trmsø kmmune. 2. Varslingen skal være frsvarlig g det skal ikke gjengjeldes sm følge av varslingen. 3. Varsling i samsvar med Trmsø kmmunes rutiner m varsling er frsvarlig. 4. Varsling til tilsynsmyndigheter eller andre ffentlige myndigheter er gså alltid frsvarlig. 5. Dette varselet leveres til enhetsleder, nærmeste leder, tillitsvalgt eller vernembud. 6. Varselet kan gså leveres til kmmunens varslergruppe: Gruppa har følgende medlemmer: Juridisk rådgiver Gørild Høyer, Persnalenheten Rådgiver Svein-Arne Jhansen, Fag- g utviklingsenheten Persnalknsulent Eva H Stenvll, Mrtensnes sykehjem Hvedvernembud Håvard Sandberg Representant fra arbeidstakerrganisasjnene.. 7. Arbeidsgiver ppfrdrer varsler å ppgi sitt navn. Dette fr å kunne innhente ytterligere pplysninger, samt gi varsler tilbakemelding m hva sm gjøres med varselet. 8. Det vil så langt mulig bli bevart taushet m din identitet. Dersm din identitet ikke kan beskyttes, vil du bli gjrt kjent med dette. 9. Du vil bli innkalt til et møte innen 1 uke etter at varselet er mttatt. Jeg ønsker å varsle m følgende kritikkverdige frhld:. Jeg mener følgende bør gjøres (dersm varsler ønsker å kmme med frslag):.

10 Varslet av:.. Dat:.. Vedlegg 2: INTERN OPPFØLGING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Dat Varsel mttatt av:.. Varselet gjelder:. Undersøkelser gjennmført: Knklusjn: Tilbakemelding gitt til varsler: Nødvendig infrmasjn gitt til den eller de det er varslet m: Tiltak: Videre ppfølging planlagt:

11 Saken avsluttet: Vedlegg 3: MEDLEMMER AV VARSLERGRUPPA: Navn Stilling Telefn Gørild Høyer Juridisk rådgiver E-pstadresse Navn Stilling Telefn Svein-Arne Jhansen Rådgiver E-pstadresse Navn Stilling Telefn Eva H Stenvll Persnalknsulent Epstadresse Navn Stilling Telefn Håvard Sandberg Hvedvernembud Epstadresse

12 Navn Stilling Telefn Representant arbeidstakerrganisasjnene Epstadresse Vedlegg 4: ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSER OM VARSLING: 2-4 Varsling av kritikkverdige frhld i virksmheten (1) Arbeidstaker har rett til å varsle m kritikkverdige frhld i virksmheten. (2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være frsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksmhetens rutiner fr varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre ffentlige myndigheter. (3) Arbeidsgiver har bevisbyrden fr at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen. 2-5 Vern mt gjengjeldelse ved varsling (1) Gjengjeldelse mt arbeidstaker sm varsler i samsvar med 2-4 er frbudt. Dersm arbeidstaker fremlegger pplysninger sm gir grunn til å tr at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør ne annet. (2) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mt arbeidstaker sm gir til kjenne at retten til å varsle etter 2-4 vil bli brukt, fr eksempel ved å fremskaffe pplysninger. (3) Den sm er blitt utsatt fr gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve ppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Oppreisningen fastsettes til det beløp sm retten finner rimelig under hensyn til partenes frhld g mstendighetene fr øvrig. Erstatningen fr øknmisk tap kan kreves etter alminnelige regler. 3-6 Plikt til å legge til rette fr varsling Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse- miljø- g sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner fr intern varsling eller sette i verk andre tiltak sm legger frhldene til rette fr intern varsling m kritikkverdige frhld i virksmheten i samsvar med 2-4, dersm frhldene i virksmheten tilsier det.

13 Vedlegg 5: SAKSBEHANDLINGSREGLER I VARSLINGSSAKER Offentlighetslven gir i utgangspunktet innsyn i all infrmasjn sm kmmer til eller prduseres i frvaltningen med enkelte unntak: Det kan gjøres unntak fr interne dkumenter ( 14). Slike dkumenter blir fte laget på ppfrdring fra ledelsen, men dkumenter fra enkeltmedarbeidere sm skrives på eget initiativ regnes gså sm interne. En varsling vil være et internt dkument g det må fretas en knkret vurdering hvrvidt varslingen kan unntas ffentlighet. Opplysninger underlagt taushetsplikt er unntatt fra innsyn ( 13). Frvaltningslven 13 pålegger taushetsplikt m nens persnlige frhld. Varsling eller bakgrunnsinfrmasjn m private frhld vil dermed unntas fra innsyn. De fleste varsler vil imidlertid mhandle kritikkverdige frhld i utøvelse av arbeidet. Slike frhld er ikke av privat karakter, selv m de er persnlig belastende eller eventuelt usanne. Heller ikke pplysninger m straffbare frhld under utøvelsen av arbeidet er i utgangspunktet taushetsbelagte. Unntak fr prfesjnsbestemt taushetsplikt ( 13) gjelder dersm varslet gis til advkat eller revisr. Imidlertid vil frutsetningen fte være at den sm mttar varselet skal gå videre med det, g da vil taushetsplikten ikke lenger gjelde. Eventuelt krav m annymitet vil imidlertid måtte respekteres. Unntak fr melding, tips eller liknande dkument m lvbrt ( 24 annet ledd). Det må være brudd på lv eller frskrift, men ikke nødvendig at frhldet er straffbart. Det er tilstrekkelig med mistanke m lvbrudd. Frvaltningslven: Dersm det på bakgrunn av varsling er aktuelt å gi en tjenestelig sanksjn av en slik art at den mfattes av frvaltningslvens definisjn ev enkeltvedtak ( 2 andre ledd), må reglene i fvl. kapittel IV følges - herunder reglene m kntradiksjn (partenes rett til å uttale seg m pplysninger sm kmmer fram i saken) g partsinnsyn. Selv m en avgjørelse ikke er enkeltvedtak, vil det være gd frvaltningsskikk å følge reglene i fvl. 16 g 17. Frhåndsvarsel ( 16) gis før vedtak treffes, slik at parten gis anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Lven gir ingen fast frist, slik at det er mulig å gjøre undersøkelser før den det varsles m blir infrmert. Ofte vil det være gd saksbehandlingsskikk å få ne bekreftet eller avkreftet av parten så tidlig sm mulig. Utrednings- g infrmasjnsplikt ( 17). Frvaltningsrganet skal påse at saken er så gdt pplyst sm mulig før vedtak treffes. Den sm er part har anledning til å gjøre seg kjent med pplysninger frvaltningen har eller mttar, g skal gis anledning til å

14 uttale seg m disse. Lven angir ikke når dette skal gjøres, men nrmalt bør dette gjøres så snart frvaltningen får tilgang til pplysningene. En part har sm hvedregel rett til å gjøre seg kjent med sakens dkumenter ( 18). 19 gjør likevel unntak fr pplysninger sm gjelder andre frhld sm av særlige grunner ikke bør meddeles videre. Det må skje en avveining av m det ut fra persnvernhensyn er rimelig å unnta pplysningene fra innsyn, g m det er frsvarlig å gjøre det i lys av behvet fr å sikre sakens pplysning, g at parten får ivaretatt sine interesser i saken. Også spørsmålet m vern av kilden, må avgjøres ut fra en slik knkret helhetsvurdering. Sm utgangspunkt kan det legges til grunn at hvis de pplysninger sm er gitt ikke entydig er bekreftet g dkumentert på annen måte, g de vil kunne bli tillagt ikke helt ubetydelig vekt ved avgjørelsen, må parten ha krav på å få vite hvem sm er kilden. Persnpplysningslven: Når pplysninger/varsel m knkrete persner mttas, får disse rettigheter etter persnpplysningslven 20. Denne viser til 18 g 19 sm ikke gir den det varsles m direkte innsyn i varselet. Sett i sammenheng vil likevel hvedinnhldet i varselet måtte pplyses. Det er imidlertid visse unntak i 23. Særlig aktuelt er bkstav b, m unntak fr pplysninger det er påkrevd å hemmelighlde av hensyn til frebygging, etterfrskning, avsløring g rettslig frfølging av straffbare handlinger. ---

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er gitt betydelig

Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er gitt betydelig ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I GRIMSTAD KOMMUNE Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er:

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er: RETNINGSLINJER FOR VARSLING I CERMAQ GRUPPEN Retningslinjene gjelder for alle selskaper i Cermaq Gruppen. Daglig leder i selskapene er ansvarlig for at retningslinjene implementeres og gjøres kjent for

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Etikk: temahefte 1. Varsling av kritikkverdige

Etikk: temahefte 1. Varsling av kritikkverdige Etikk: temahefte 1 Varsling av kritikkverdige forhold Forord Varsling i arbeidslivet er et tema som tiltrekker seg stor oppmerksomhet. Vi kan stadig lese historier i aviser om arbeidstakere som varsler

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer