RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE"

Transkript

1 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING

2 Reglene m varsling skal bidra til å styrke ytringsfriheten i ansettelsesfrhld. Reglene skal fremme åpenhet g bidra til et gdt ytringsklima i virksmheten. Det skal legges til rette fr at ansatte skal kunne si fra m kritikkverdige frhld i virksmheten, slik at disse pphører. 1. Ansattes ytringsfrihet: Ansatte i Trmsø kmmune har sm alle andre, en grunnleggende rett til å ytre seg m kmmunens virksmhet g m andre frhld. Et ytringsklima sm er åpent fr frie g kritiske ytringer, vil være et virkemiddel fr arbeidsgiver til å avdekke g rdne pp i misligheter. 2. Varsling m kritikkverdige frhld: Ansatte i Trmsø kmmune ppfrdres til å varsle m kritikkverdige frhld i kmmunen. Med varsling menes når arbeidstaker melder fra m kritikkverdige frhld på arbeidsplassen til nen sm har mulighet til å gjøre ne med frhldet, ved at han/hun går videre med saken. Med intern varsling menes tilfeller der arbeidstaker sier fra til klleger, vernembud, tillitsvalgte, representant fr ledelsen eller andre i virksmheten. Med ekstern varsling menes uttalelser, pplysninger, dkumenter sv. sm gis til media, faglige frum, tilsynsmyndigheter sv. utenfr virksmheten. Med kritikkverdige frhld menes kriminelle (dvs. straffesanksjnerte) frhld, mislighld av andre lvbestemte påbud eller frbud, brudd med kmmunens etiske retningslinjer samt alminnelige etiske standarder sm det er bred tilslutning til i samfunnet. Fr at det skal være tale m varsling, må det i tillegg gjelde pplysninger sm ikke er allment tilgjengelige, men sm arbeidstaker har kmmet til i kraft av ansettelsesfrhldet Følgende frhld regnes ikke sm varsling etter bestemmelsen i arbeidsmiljølven: Ytringer m frhld sm en arbeidstaker mener er kritikkverdig ut fra sin persnlige etiske verbevisning. Kritikk av frhld sm ikke er ulvlig eller uetisk Plitiske g faglige ytringer regnes ikke sm varsling etter bestemmelsen i arbeidsmiljølven, men vil være regulert gjennm vernet i Grunnlven 100 g de begrensninger i ytringsfriheten sm følger av den ulvfestede ljalitetsplikten g regler m taushetsplikt m.v.

3 3. Måten det skal varsles på: Varsling skal skje på en frsvarlig måte. Varsling må skje i henhld til gjeldende regler m taushetsplikt. Varsling i samsvar med Trmsø kmmunes rutiner m varsling vil alltid være frsvarlig fremgangsmåte. Varsling til vernembud eller tillitsvalgte vil alltid være frsvarlig fremgangsmåte. Varsling til tilsynsmyndigheter eller andre ffentlige myndigheter vil alltid være frsvarlig fremgangsmåte. I kravet til frsvarlighet ligger at det skal fretas en avveining mellm hensynet til arbeidstakers ytringsfrihet g arbeidsgivers interesser. Hensynet til ytringsfriheten skal veie tyngst, g det skal mye til fr at ytringsfriheten skal vike. Vurderingstema er hvrvidt arbeidstaker har saklig grunnlag fr kritikken g m arbeidstaker har tatt tilbørlig hensyn til arbeidsgivers g virksmhetens legitime interesser med hensyn til måten det varsles på. Arbeidstaker skal være i gd tr m at det faktisk freligger kritikkverdige frhld dette innebærer at en arbeidstaker ikke skal gå ut med grunnløse eller svakt funderte påstander Varslingen (ytringen) skal bygge på et frsvarlig grunnlag: Faktiske pplysninger Vurderinger g slutninger sm arbeidstaker gir uttrykk fr. Varsling skal ikke skje på en måte sm unødvendig skader samarbeidsklima, arbeidsmiljøet eller enkeltpersner i virksmheten, fr eksempel ved gjentatte grunnløse påstander rettet mt klleger. Mtiv fr varsling skal være bedring av kritikkverdige frhld. Varsling skal ikke skje i skadehensikt. 4. Plikt til å varsle: I visse tilfeller har arbeidstaker ikke bare en rett til å varsle, men gså en plikt til å varsle. Etter arbeidsmiljølven gjelder dette i følgende tilfeller:

4 Ansatte sm blir ppmerksm på feil g mangler sm kan medføre fare fr liv eller helse, skal straks å underrette arbeidsgiver g vernembudet g i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere Ansatte sm blir kjent med at det frekmmer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen, skal underrette arbeidsgiver g vernembudet så snart vedkmmende blir kjent med frhldet Ansatte skal melde fra til arbeidsgiver dersm arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdm sm arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller frhldene på arbeidsstedet Etter etiske retningslinjer fr Trmsø kmmune har alle et selvstendig ansvar fr å ta pp frhld sm en får kjennskap til på arbeidsplassen, sm kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller mgivelsene tap eller skade. Dette kan være brudd på sikkerhetsbestemmelser eller andre frhld sm medfører fare fr liv eller helse. Det kan gså være krrupsjn eller frbrytelser eller misligheter. 5. Frbud mt gjengjeldelser: En ansatt sm varsler m kritikkverdige frhld, skal ikke utsettes fr gjengjeldelser. Enhver ugunstig behandling sm er en reaksjn på ytringen, skal i utgangspunktet regnes sm gjengjeldelse. Frbudet mt gjengjeldelse vil gjelde alle frmer fr gjengjeldelse, sm fr eksempel trakassering, ubegrunnet mplassering, dårligere lønnsutvikling, fratakelse av arbeidsppgaver, ppsigelse g avskjed. Frbudet utelukker ikke at arbeidsgiver kan kmme med mtargumenter, men arbeidsgivers reaksjner må ikke ha karakter av trakassering. Kritiske ytringer sm er en del av den alminnelige interne kmmunikasjnen skal gså regnes g behandles i frhld til bestemmelsen m frbud mt gjengjeldelse. Dersm det viser seg at det ikke frelå kritikkverdige frhld, er varsler vernet mt gjengjeldelse såfremt vedkmmende har vært i gd tr. Dersm arbeidstaker legger fram pplysninger sm gir grunn til å tr at handlingen er en lvstridig gjengjeldelse, så må arbeidsgiver sannsynliggjøre at lvstridig gjengjeldelse ikke har funnet sted. ---

5 FØLGENDE RUTINER LEGGES TIL GRUNN FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE: Hvem det skal varsles til: Intern varsling Ansatte ppfrdres til varsle m kritikkverdige frhld gjennm eksisterende kanaler. Dette innebærer at saker sm hvedregel skal søkes løst på et lavest mulig rganisasjnsnivå i kmmunen, frtrinnsvis på det nivå saken gjelder. Varsling via rdinær tjenestevei: Arbeidstaker skal primært varsle enhetsleder (evt. nærmeste leder). Det kan gså varsles til enhetsleder (nærmeste leder) via tillitsvalgt, vernembud, kllega, advkat eller annen fullmektig. I tilfeller der de frhld det varsles m gjelder nærmeste leder eller varselet ikke blir fulgt pp i enheten, kan det varsles til byråden eller annen representant fr ledelsen sm har påvirknings- eller beslutningsmyndighet i frhld til de spørsmål sm varslingen gjelder. Enhetsleder/byråden skal ivareta rettssikkerheten til den sm varsler g den det blir varslet m. (Se fr øvrig vedlegg 5: Saksbehandlingsregler i varslingssaker) Ansatte sm av ulike årsaker ikke ønsker å varsle via rdinær tjenestevei, kan kntakte kmmunens varslergruppe. Det samme gjelder i tilfeller der saker det er varslet m har stppet pp. Behandling av varselet: Leder sm mttar varsling, ber m skriftlig redegjørelse dersm dette ikke freligger. Skjema fr varsling av kritikkverdige frhld kan benyttes. Skjemaet skal være tilgjengelig på alle enheter, samt på kmmunens intranettsider. Varsler innkalles til møte fr å belyse saken. Slikt møte hldes innen 1 uke etter at varselet er mttatt. Varsler skal rienteres m videre saksgang g at den det varsles m nrmalt vil ha innsyn i saken. Varslers identitet behandles frtrlig i den utstrekning innsynsretten til den det varsles m gjør det mulig. Varsler har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen tillitspersn g skal pplyses m dette. Dersm det dreier seg m åpenbart grunnløse påstander/ikke kritikkverdige frhld, kan leder beslutte å avslutte saken. I slike tilfeller kan lederen gså la

6 være å infrmere den varslingen gjelder dersm det vurderes frsvarlig g hensiktsmessig. Varsler skal gis skriftlig tilbakemelding m at saken er avsluttet. Dersm leder går videre med saken: Leder innkaller snarest mulig den varselet gjelder til et møte der han eller hun rienteres m innhldet i påstandene sm er fremsatt. Vedkmmende har, med visse unntak, rett til innsyn i sakens dkumenter. Vedkmmende skal gis anledning til å redegjøre muntlig g skriftlig fr sitt syn på saken. Vedkmmende har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen tillitspersn g skal pplyses m dette. Det kan gså være aktuelt å innkalle andre til samtale fr å pplyse saken. Det skal skrives referat fra møter med varsler, den det varsles m g eventuelt andre man har samtale med. Leder kan la seg bistå av instanser g saksbehandlere i kmmunen sm har kmpetanse innenfr det mrådet varselet gjelder. Dersm den det varsles m tilbakeviser påstandene sm grunnløse g dette understøttes av øvrige pplysninger sm freligger, kan leder beslutte å avslutte saken. Både varsler g den sm varslet gjelder, skal gis skriftlig tilbakemelding m dette. Dersm leder går videre med saken: Leder frtar m nødvendig ytterligere undersøkelser g gjør en vurdering av saken. Dersm saken tilsier det, skal leder rientere byråden. Dersm det knkluderes med at det ikke freligger kritikkverdige frhld, skal den varselet gjelder, rienteres skriftlig m dette. Dersm knklusjnen er at det freligger kritikkverdige frhld, vurderes m dette skal få persnalmessige knsekvenser g/eller m det skal iverksettes andre tiltak. Dreier det seg m mistanke m straffbare frhld, vurderes m frhldet skal plitianmeldes. I slike tilfeller må det vurderes hvrvidt den det varsles m skal gjøres kjent med varselet før en eventuell anmeldelse. Leder gir varsler skriftlig rientering når saken er ferdigbehandlet

7 Varsling til kmmunens varslergruppe: Ansatte kan melde fra m kritikkverdige frhld til kmmunens varslergruppe. Varslergruppa er sammensatt av persner med kmpetanse blant annet innenfr mrådene arbeidsmiljø, HMS. Navn g kntaktinf fr medlemmene av gruppa finnes på kmmunens intranettsider under: Håndbøker g skjemaer Persnalenheten Planer g retningslinjer, samt Kvalitetslsen. Varslergruppa kan kntaktes direkte, via telefn, e-pst eller brev. Av hensyn til ppfølging av saken, ppfrdres varsleren å ppgi sin identitet. Medlemmer av varslergruppa bør ha mulighet til å kmmunisere med varsleren g evt. den det varsles m fr å få saken belyst ytterligere. Varslergruppa skal være bjektiv g skal bidra til at rettsikkerheten til den sm varsler g den det varsles m ivaretas. (Se fr øvrig vedlegg 5: Saksbehandlingsregler i varslingssaker) Varslergruppa er ikke et knfliktløsningsrgan. Knflikter løses i henhld til kmmunens rutiner/retningslinjer fr knflikthåndtering. Behandling av varselet: Varslergruppa ber m skriftlig redegjørelse dersm dette ikke freligger. Skjema fr varsling av kritikkverdige frhld kan benyttes. Varsler innkalles til møte fr å belyse saken. Slikt møte hldes innen en uke etter at varselet er mttatt. Varsler skal rienteres m videre saksgang g at den det varsles m nrmalt vil ha innsyn i saken. Varslers identitet behandles frtrlig i den utstrekning innsynsretten til den det varsles m gjør det mulig. Varsler har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen tillitspersn g skal pplyses m dette. Dersm det dreier seg m åpenbart grunnløse påstander/ikke kritikkverdige frhld, kan varslergruppa beslutte å ikke gå videre med saken. I slike tilfeller kan varslergruppa gså la være å infrmere den varslingen gjelder dersm det vurderes frsvarlig g hensiktsmessig. Varsler skal gis skriftlig tilbakemelding m at saken er avsluttet. Varslergruppa rienterer byråden m saken. Varslergruppa kan bevare knfidensialitet m identiteten til varsler g den det varsles m. Dersm varslergruppa går videre med saken:

8 Varslergruppa innkaller snarest mulig den varselet gjelder til et møte der han eller hun rienteres m innhldet i påstandene sm er fremsatt. Vedkmmende har, med visse unntak, rett til innsyn i sakens dkumenter. Vedkmmende skal gis anledning til å redegjøre muntlig g skriftlig fr sitt syn på saken. Vedkmmende har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen tillitspersn g skal pplyses m dette. Det kan gså være aktuelt å innkalle andre til samtale fr å pplyse saken. Det skal skrives referat fra møter med varsler, den det varsles m g eventuelt andre man har samtale med. Varslergruppa kan la seg bistå av instanser g saksbehandlere i kmmunen sm har kmpetanse innenfr det mrådet varselet gjelder. Dersm den det varsles m tilbakeviser påstandene sm grunnløse g dette understøttes av øvrige pplysninger sm freligger, kan varslergruppa beslutte å ikke gå videre med saken. Både varsler g den sm varslet gjelder, skal gis skriftlig tilbakemelding m dette. Varslergruppa rienterer byråden m saken. Varslergruppa kan bevare knfidensialitet m identiteten til varsler g den det varsles m. Dersm varslergruppa går videre med saken: Varslergruppa fretar m nødvendig ytterligere undersøkelser g gjør en vurdering av saken. Varslergruppas vurdering frelegges byråden sm har det videre ansvar fr ppfølging av saken. Dersm saken tilsier det, kan varslingsgruppa henvende seg til plitisk ledelse. Dersm det knkluderes med at det ikke freligger kritikkverdige frhld, skal den varselet gjelder, rienteres skriftlig m dette. Dersm knklusjnen er at det freligger kritikkverdige frhld, vurderes m dette skal få persnalmessige knsekvenser g/eller m det skal iverksettes andre tiltak. Dreier det seg m mistanke m straffbare frhld, vurderes m frhldet skal plitianmeldes. I slike tilfeller må det vurderes hvrvidt den det varsles m skal gjøres kjent med varselet før en eventuell anmeldelse. Byråden gir tilbakemelding til varslergruppa når saken er avsluttet. Varslergruppa gir varsler skriftlig rientering m at saken er ferdigbehandlet.

9 Vedlegg 1: Dersm varsleren eller varslergruppa mener at saken ikke er gdt nk ivaretatt, kan det rettes en henvendelse til andre sm fører tilsyn med administrasjnens virksmhet (sm fr eksempel kmmunens kntrllutvalg, arbeidstilsynet m.v.) VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE 1. Ansatte ppfrdres til å varsle m kritikkverdige frhld i Trmsø kmmune. 2. Varslingen skal være frsvarlig g det skal ikke gjengjeldes sm følge av varslingen. 3. Varsling i samsvar med Trmsø kmmunes rutiner m varsling er frsvarlig. 4. Varsling til tilsynsmyndigheter eller andre ffentlige myndigheter er gså alltid frsvarlig. 5. Dette varselet leveres til enhetsleder, nærmeste leder, tillitsvalgt eller vernembud. 6. Varselet kan gså leveres til kmmunens varslergruppe: Gruppa har følgende medlemmer: Juridisk rådgiver Gørild Høyer, Persnalenheten Rådgiver Svein-Arne Jhansen, Fag- g utviklingsenheten Persnalknsulent Eva H Stenvll, Mrtensnes sykehjem Hvedvernembud Håvard Sandberg Representant fra arbeidstakerrganisasjnene.. 7. Arbeidsgiver ppfrdrer varsler å ppgi sitt navn. Dette fr å kunne innhente ytterligere pplysninger, samt gi varsler tilbakemelding m hva sm gjøres med varselet. 8. Det vil så langt mulig bli bevart taushet m din identitet. Dersm din identitet ikke kan beskyttes, vil du bli gjrt kjent med dette. 9. Du vil bli innkalt til et møte innen 1 uke etter at varselet er mttatt. Jeg ønsker å varsle m følgende kritikkverdige frhld:. Jeg mener følgende bør gjøres (dersm varsler ønsker å kmme med frslag):.

10 Varslet av:.. Dat:.. Vedlegg 2: INTERN OPPFØLGING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Dat Varsel mttatt av:.. Varselet gjelder:. Undersøkelser gjennmført: Knklusjn: Tilbakemelding gitt til varsler: Nødvendig infrmasjn gitt til den eller de det er varslet m: Tiltak: Videre ppfølging planlagt:

11 Saken avsluttet: Vedlegg 3: MEDLEMMER AV VARSLERGRUPPA: Navn Stilling Telefn Gørild Høyer Juridisk rådgiver E-pstadresse Navn Stilling Telefn Svein-Arne Jhansen Rådgiver E-pstadresse Navn Stilling Telefn Eva H Stenvll Persnalknsulent Epstadresse Navn Stilling Telefn Håvard Sandberg Hvedvernembud Epstadresse

12 Navn Stilling Telefn Representant arbeidstakerrganisasjnene Epstadresse Vedlegg 4: ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSER OM VARSLING: 2-4 Varsling av kritikkverdige frhld i virksmheten (1) Arbeidstaker har rett til å varsle m kritikkverdige frhld i virksmheten. (2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være frsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksmhetens rutiner fr varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre ffentlige myndigheter. (3) Arbeidsgiver har bevisbyrden fr at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen. 2-5 Vern mt gjengjeldelse ved varsling (1) Gjengjeldelse mt arbeidstaker sm varsler i samsvar med 2-4 er frbudt. Dersm arbeidstaker fremlegger pplysninger sm gir grunn til å tr at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør ne annet. (2) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mt arbeidstaker sm gir til kjenne at retten til å varsle etter 2-4 vil bli brukt, fr eksempel ved å fremskaffe pplysninger. (3) Den sm er blitt utsatt fr gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve ppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Oppreisningen fastsettes til det beløp sm retten finner rimelig under hensyn til partenes frhld g mstendighetene fr øvrig. Erstatningen fr øknmisk tap kan kreves etter alminnelige regler. 3-6 Plikt til å legge til rette fr varsling Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse- miljø- g sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner fr intern varsling eller sette i verk andre tiltak sm legger frhldene til rette fr intern varsling m kritikkverdige frhld i virksmheten i samsvar med 2-4, dersm frhldene i virksmheten tilsier det.

13 Vedlegg 5: SAKSBEHANDLINGSREGLER I VARSLINGSSAKER Offentlighetslven gir i utgangspunktet innsyn i all infrmasjn sm kmmer til eller prduseres i frvaltningen med enkelte unntak: Det kan gjøres unntak fr interne dkumenter ( 14). Slike dkumenter blir fte laget på ppfrdring fra ledelsen, men dkumenter fra enkeltmedarbeidere sm skrives på eget initiativ regnes gså sm interne. En varsling vil være et internt dkument g det må fretas en knkret vurdering hvrvidt varslingen kan unntas ffentlighet. Opplysninger underlagt taushetsplikt er unntatt fra innsyn ( 13). Frvaltningslven 13 pålegger taushetsplikt m nens persnlige frhld. Varsling eller bakgrunnsinfrmasjn m private frhld vil dermed unntas fra innsyn. De fleste varsler vil imidlertid mhandle kritikkverdige frhld i utøvelse av arbeidet. Slike frhld er ikke av privat karakter, selv m de er persnlig belastende eller eventuelt usanne. Heller ikke pplysninger m straffbare frhld under utøvelsen av arbeidet er i utgangspunktet taushetsbelagte. Unntak fr prfesjnsbestemt taushetsplikt ( 13) gjelder dersm varslet gis til advkat eller revisr. Imidlertid vil frutsetningen fte være at den sm mttar varselet skal gå videre med det, g da vil taushetsplikten ikke lenger gjelde. Eventuelt krav m annymitet vil imidlertid måtte respekteres. Unntak fr melding, tips eller liknande dkument m lvbrt ( 24 annet ledd). Det må være brudd på lv eller frskrift, men ikke nødvendig at frhldet er straffbart. Det er tilstrekkelig med mistanke m lvbrudd. Frvaltningslven: Dersm det på bakgrunn av varsling er aktuelt å gi en tjenestelig sanksjn av en slik art at den mfattes av frvaltningslvens definisjn ev enkeltvedtak ( 2 andre ledd), må reglene i fvl. kapittel IV følges - herunder reglene m kntradiksjn (partenes rett til å uttale seg m pplysninger sm kmmer fram i saken) g partsinnsyn. Selv m en avgjørelse ikke er enkeltvedtak, vil det være gd frvaltningsskikk å følge reglene i fvl. 16 g 17. Frhåndsvarsel ( 16) gis før vedtak treffes, slik at parten gis anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Lven gir ingen fast frist, slik at det er mulig å gjøre undersøkelser før den det varsles m blir infrmert. Ofte vil det være gd saksbehandlingsskikk å få ne bekreftet eller avkreftet av parten så tidlig sm mulig. Utrednings- g infrmasjnsplikt ( 17). Frvaltningsrganet skal påse at saken er så gdt pplyst sm mulig før vedtak treffes. Den sm er part har anledning til å gjøre seg kjent med pplysninger frvaltningen har eller mttar, g skal gis anledning til å

14 uttale seg m disse. Lven angir ikke når dette skal gjøres, men nrmalt bør dette gjøres så snart frvaltningen får tilgang til pplysningene. En part har sm hvedregel rett til å gjøre seg kjent med sakens dkumenter ( 18). 19 gjør likevel unntak fr pplysninger sm gjelder andre frhld sm av særlige grunner ikke bør meddeles videre. Det må skje en avveining av m det ut fra persnvernhensyn er rimelig å unnta pplysningene fra innsyn, g m det er frsvarlig å gjøre det i lys av behvet fr å sikre sakens pplysning, g at parten får ivaretatt sine interesser i saken. Også spørsmålet m vern av kilden, må avgjøres ut fra en slik knkret helhetsvurdering. Sm utgangspunkt kan det legges til grunn at hvis de pplysninger sm er gitt ikke entydig er bekreftet g dkumentert på annen måte, g de vil kunne bli tillagt ikke helt ubetydelig vekt ved avgjørelsen, må parten ha krav på å få vite hvem sm er kilden. Persnpplysningslven: Når pplysninger/varsel m knkrete persner mttas, får disse rettigheter etter persnpplysningslven 20. Denne viser til 18 g 19 sm ikke gir den det varsles m direkte innsyn i varselet. Sett i sammenheng vil likevel hvedinnhldet i varselet måtte pplyses. Det er imidlertid visse unntak i 23. Særlig aktuelt er bkstav b, m unntak fr pplysninger det er påkrevd å hemmelighlde av hensyn til frebygging, etterfrskning, avsløring g rettslig frfølging av straffbare handlinger. ---

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutiner for varsling 1. Innledning Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007.

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007. INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007. RETTIGHETER FOR VARSLERE Jeg viser til interpellasjon til kommunestyrets møte 24. januar 2007 fra Venstre, vedrørende rettigheter for varslere. Venstres

Detaljer

Varslingsrutiner ved HiST

Varslingsrutiner ved HiST Varslingsrutiner ved HiST Innledning Denne rutinebeskrivelsen tar utgangspunkt i Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer for utarbeidelse av lokale varlingsrutiner i statlige virksomheter.

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Behandlet i drøftingsmøte med tillitsvalgte 17.august 2007. Godkjent på styremøte 16.10.2007 Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører I. INNLEDNING Formål

Detaljer

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for Sør-Trøndelag fylkeskommune SØR- TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Varslerproblematikken ble satt på dagsorden våren 2005 med bl.a. krav om lovvern mot represalier

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Godkjent av Høgskolestyret 25. september 2008 VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Arbeidsmiljølovens varslingsregler trådte i kraft 1. januar 2007 Viktige

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Gjelder fra: 18.05.2010

Gjelder fra: 18.05.2010 Personalenheten Rett til å varsle/vern om varslere Rutine Utgave: 1 Sist revidert: Utarbeidet av: Rose Mari Haug Gjelder fra: 18.05.2010 Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Sidenr. 1 av 5 Lovhenvisninger:

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLING - En veileder fra KS Bedrift Varslingsveileder for bedriftene Innledning Varsling er ikke noe nytt, men temaet har fått fornyet

Detaljer

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE 1 VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE Innledning Formålet med denne veilederen: Formålet med denne veilederen er å veilede ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold og å veilede dem

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Søknad om motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark Nes kmmune - Buskerud Rukkedalsvn. 46 Kmmunehuset 3540 Nesbyen Telefn: 32 06 83 00 Telefaks: 32 06 83 21 E-pst: pstmttak@nes-bu.kmmune.n Hjemmeside: http://www.nes-bu.kmmune.n Søknad m mtrferdsel i utmark

Detaljer

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK:

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen : SAKSFRAMLEGG Referanse 31.07.2012 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

Lederkurs 2012. Quality Spa & Resort Son Hotel. Lojalitetsplikt, ytringsfrihet og varsling v/ Marianne Gjerstad. Advokatfirma RAUGLAND as MNA

Lederkurs 2012. Quality Spa & Resort Son Hotel. Lojalitetsplikt, ytringsfrihet og varsling v/ Marianne Gjerstad. Advokatfirma RAUGLAND as MNA Lederkurs 2012 Advokatfirma Quality Spa & Resort Son Hotel Lojalitetsplikt, ytringsfrihet og varsling v/ Marianne Gjerstad Ytringsfrihet Grl. 100 Ytringsfrihed bør finde Sted. (...) Frimodige Ytringer

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

TEMA. Begrepsavklaring Hvorfor er varsling satt på dagsordenen Varslerens dilemma Rettsregler Min historie. Kari E. Breirem 11.

TEMA. Begrepsavklaring Hvorfor er varsling satt på dagsordenen Varslerens dilemma Rettsregler Min historie. Kari E. Breirem 11. TEMA Begrepsavklaring Hvorfor er varsling satt på dagsordenen Varslerens dilemma Rettsregler Min historie Kari E. Breirem 11.september 2008 1 Definisjon -hvem tidligere eller nåværende organisasjonsmedlem

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

Sikkerhetsforums årskonferanse 2008. Kari Breirem 12.juni 2008

Sikkerhetsforums årskonferanse 2008. Kari Breirem 12.juni 2008 Sikkerhetsforums årskonferanse 2008 Tema Varsling begrepsavklaring Varsling på dagsordenen hvorfor? Varslerens dilemma Rettstilstanden Hvem er varsler Tidligere eller nåværende ansatte som har vært/er

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: : Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. (Eventuelt forfall meldes hit straks). Varamedlemmer

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

INDUSTRIJURISTSEMINARET 2007

INDUSTRIJURISTSEMINARET 2007 INDUSTRIJURISTSEMINARET 2007 AKTUELLE TEMA INNENFOR ARBEIDSRETTEN Advokat Nina Melsom, NHO OVERSIKT OVER TEMA SOM BLIR BEHANDLET: Nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven (fra 1. januar 2007) Forslaget

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE Sprtsklubben Herd ønsker å sikre at alle barn g unge sm deltar i våre aktiviteter g arrangementer kan gjøre dette innenfr trygge rammer. VÅR VISJON

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Varsling - ditt eller mitt ansvar? Frokostseminar 17. september 2015 Advokatene Christel Søreide, Georg Abusdal Engebretsen og Jannicke Eilertsen

Varsling - ditt eller mitt ansvar? Frokostseminar 17. september 2015 Advokatene Christel Søreide, Georg Abusdal Engebretsen og Jannicke Eilertsen Varsling - ditt eller mitt ansvar? Frokostseminar 17. september 2015 Advokatene Christel Søreide, Georg Abusdal Engebretsen og Jannicke Eilertsen Agenda 01 02 03 04 05 Hva er varsling? Retten til å varsle

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2 NÅR SANT SKAL SIES Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag... 2 2. En åpen bedriftskultur... 2 En åpen bedriftskultur bygger på trygghet... 2 Hvordan kan bedriften

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling 1 Retningslinjer for varsling i Loppa kommune 1. Formål Loppa kommune skal være en organisasjon som fremmer åpenhet. De ansatte i kommunen skal føle trygghet i sitt ansettelsesforhold, og oppleve å bli

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda Hjemmelsgrunnlag Universitets- g høysklelven med tilhørende frskrift Straffelven Definisjner Falsk frklaring

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Veileder til Intern varslingsrutine ved UMB

Veileder til Intern varslingsrutine ved UMB Veileder til Intern varslingsrutine ved UMB 1. Innledning Arbeidsmiljølovens(aml) bestemmelser om varsling i 2-4 og 2-5 trådte i kraft fra 01.01.07. Arbeidsgiver har plikt til å legge forholdene til rette

Detaljer

VOLD I NÆRE RELASJONER

VOLD I NÆRE RELASJONER VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN del 1 barn/unge RØYKEN KOMMUNE 2015 Hvr begynner jeg? 0-tleranse mt vld Vedtatt av kmmunestyret 18. juni 2015 Vld i nære relasjner 19.06.2015 1 Innhld 1 Innledning...

Detaljer

Rutine for elektronisk elevarkiv i grunnskolen

Rutine for elektronisk elevarkiv i grunnskolen 4 Rutine fr elektrnisk elevarkiv i grunnsklen Definisjner Arkivdel en definert del av et arkiv rdnet etter ett g samme prinsipp. Objekt fysiske eller lgiske enheter sm arkivmateriale kan mhandle, g sm

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Varslings- og klageadgang i Innovi

Varslings- og klageadgang i Innovi Varslings- og klageadgang i Innovi Dokumentet er bygget opp i 2 deler: DEL A- Generelt om varsling og klager Del B- Prosedyrer ved varsling og klage DEL A: Generelt om varsling og klager i Innovi Bakgrunn

Detaljer

Serveringsbevilling - søknad

Serveringsbevilling - søknad Hurdal kmmune : 63 92 01 00 E-pst: pstmttak@hurdal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.hurdal.kmmune.n Serveringsbevilling - søknad Bevillingstype Det søkes m Ny bevilling Endret bevilling Er virksmheten verdratt?

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Rutiner for VARSLING. om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE

Rutiner for VARSLING. om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE Rutiner for VARSLING om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 23.09.2010 Innholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Arbeidstakers rett til å varsle...3 3 Fremgangsmåte

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

Veiledning for disponeringsomgangene

Veiledning for disponeringsomgangene FPH del B Frvaltning av befal Veiledning fr dispneringsmgangene 1 Innledning 1.1 Hensikt g bakgrunn Disse verrdnede retningslinjene skal bidra å bedre kvaliteten på dispneringsmgangene gjennm å gi infrmasjn

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Hltålen kmmune Hvsletta 7380 ÅLEN : 72 41 76 00 E-pst: epst@hltalen.kmmune.n Hjemmeside: http://www.hltalen.kmmune.n Søknad m serveringsbevilling Bevillingstype Det søkes m Ny bevilling Endret bevilling

Detaljer