Høgskolen i Telemark Styret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Styret"

Transkript

1 Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven 3-6 har det vært nedsatt et partssammensatt utvalg til å utarbeide frslag til varslingsrutiner ved Høgsklen i Telemark (HiT). Utvalget la fram sitt frslag Frslaget har vært sendt på høring til driftsenhetene. På grunnlag av innspill g kmmentarer sm har kmmet fram i frbindelse med høringsrunden, er det gjrt frslag m nen endringer i utvalgets frslag til varslingsrutiner. Tilråding Med frbehld m mulige endringer sm følge av drøftingsmøte med rganisasjnene , tilrår jeg at styret gjør slikt vedtak: Bakgrunn 1. Styret fastsetter varslingsrutiner ved Høgsklen i Telemark i samsvar med frslag Styret gir høgskledirektøren fullmakt til å gjøre eventuelle språklige g redaksjnelle justeringer i varslingsrutinene. 3. Styret gir rektr fullmakt til å gdkjenne den endelige versjnen av varslingsrutinene. I arbeidsmiljølven (aml) 2-4 heter det: (1) Arbeidstaker har rett til å varsle m kritikkverdige frhld i virksmheten. (2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være frsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksmhetens rutiner fr varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre ffentlige myndigheter. (3) Arbeidsgiver har bevisbyrden fr at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen. Videre heter det i lvens 3-6: Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- g sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner fr intern varsling eller sette i verk andre tiltak sm legger frhldene til rette fr intern varsling m kritikkverdige frhld i virksmheten i samsvar med 2-4, dersm frhldene i virksmheten tilsier det. I D-sak 36/07 ble det lagt fram sak m varslingsrutiner i statstjenesten. På grunnlag av det sm ble lagt fram i nevnte sak, gjrde høgskledirektøren slikt vedtak:

2 2 1. Det blir sett ned eit partssamansett utval med t medlemmer frå kvar av partane til å arbeide ut framlegg m interne varslingsrutinar fr Høgsklen i Telemark. 2. Utvalet skal gjere framlegg m rutinar fr varsling av kritikkverdige tilhøve g fr ppfølginga av slik varsling. Utgangspunktet fr framlegget skal vere ei vurdering av behvet i høgsklen. Arbeidet skal byggje på retningsliner fr varslingsrutinar i statstenesta, utarbeidde av Frnyings- g administrasjnsdepartementet, Etiske retningslinjer fr statstjenesten g anna relevant materiale. Utvalet får frist til til å leggje fram tilråding. Fristen kan bli vurdert på nytt når retningslinene frå FAD vert endeleg fastsette. Det partssammensatte utvalget sm har vært nedsatt, la fram sitt frslag , jf. vedlegg 1. Sm det går fram, bygger utvalgets arbeid bl.a. på Retningslinjer fr utarbeidelse av lkale varslingsrutiner i staten, jf. vedlegg 2. Frslaget ble sendt på høring til driftsenhetene med svarfrist Det har kmmet svar fra følgende driftsenheter: Avdeling fr allmennvitenskapelige fag (AF) i internt ntat m/ vedlegg, jf. vedlegg 3. Avdeling fr helse- g ssialfag (HS) i internt ntat , jf. vedlegg 4. Avdeling fr teknlgiske fag (TF) i internt ntat , jf. vedlegg 5. Vurdering Av de høringsinstansene sm har svart, har verken HS eller TF merknader til frslaget til varslingsrutiner. Når det gjelder AF, har avdelingen lagt ved kmmentarer fra Nils Ivar Agøy, sm er medlem i lkal-amu ved studiested Bø, g fra Tne Reiten sm er leder av lkal-amu g vernembud ved samme studiested. Selv m Agøy er medlem av lkal-amu ved studiested Bø, ppfatter jeg det slik at han uttaler seg sm ansatt ved høgsklen, g ikke på vegne av lkal-amu i Bø. Men det går gså fram at lederen i lkal-amu har lest gjennm Agøys innspill g stiller seg bak en del av kmmentarene sm der framkmmer. Avdelingen viser til innspillene fra Agøy g Reiten, g uttaler at den ikke har kmmentarer utver dette. Jeg legger derfr til grunn at avdelingen slutter seg til innspillene fra Agøy g Reiten g at høringssvaret i så måte kmmer fra avdelingen. Nedenfr vil jeg kmmentere AFs innspill knyttet til hvert enkelt punkt i frslaget til varslingsrutiner (nedenfr kalt varslingsrutinene). Pkt. 1 Innledning. AF mener dette bør kuttes ut eller plasseres helt til slutt i varslingsrutinene. Til dette er å bemerke at det ikke er uvanlig innledningsvis å redegjøre fr det lvmessige grunnlaget fr interne regler/retningslinjer. Fr øvrig viser jeg til at det i dkumentet Varsling m kritikkverdige frhld på arbeidsplassen sm er Arbeidstilsynets generelle veileder fr varsling bl.a. heter: Rutinene bør ha en referanse til relevante lver g regler g eventuelt si ne m hvilke etiske nrmer sm særlig vektlegges i virksmheten (virksmhetens etiske plattfrm). Ut fra dette mener jeg at pkt. 1 bør behldes sm nå. HiT har freløpig ikke fastsatt verrdnede etiske retningslinjer. Dersm høgsklen hadde hatt slike retningslinjer, ville det trlig vært naturlig innledningsvis gså å vise til disse.

3 3 Pkt. 2 Frmål. AF stiller spørsmål m de freslåtte varslingsrutiner helt ut innfrir det sm står i 1. g 3. kulepunkt under Frmål. Det blir gså stilt spørsmål ved m det sm er nevnt under Frmål kan inngå i en innledning. Tanken med dette punktet, slik jeg ppfatter det, er å tydeliggjøre hensikten med varslingsrutinene, g jeg mener at det bør stå sm det gjør. Når det gjelder 1. g 3. kulepunkt, trr jeg det er vanskelig å si m disse lver mer enn det varslingsrutinene kan innfri før en har fått ne erfaring med hvrdan disse virker i praksis. Pkt. 3 Definisjn. AF synes begrepet definisjn virker fremmedgjørende, g at dette punktet, slik det er frmulert, kan ppfattes sm m alt sm er galt skal mfattes av varslingsrutinene. Jeg er enig i at definisjn ikke er nen gd verskrift på dette punktet. Jeg vil freslå at punktet i stedet får verskriften Hva er varsling? Da blir det gså mer i språklig stil med verskriften i de påfølgende punktene. Når det gjelder punktets innhld, er det i tråd med det sm står i pkt. 4 i retningslinjene. Jeg viser i den frbindelse til retningslinjenes pkt. 4 der det står: Varsling er å si fra m kritikkverdige frhld i virksmheten. Første avsnitt i pkt. 3 i det freliggende frslag til varslingsrutiner er altså helt i samsvar med retningslinjene. Om hva sm menes med kritikkverdige frhld, står det i retningslinjene bl.a.: Arbeidsmiljølvens varslingsregler mfatter alle tilfeller der arbeidstakeren sier fra m frhld sm arbeidstakeren blir kjent med gjennm arbeidsfrhld g sm er eller kan være i strid med: Lver g regler Virksmhetens retningslinjer g instrukser Alminnelig ppfatning av hva sm er frsvarlig eller etisk akseptabelt Jeg mener at det sm står i retningslinjene er fulgt pp i andre avsnitt i pkt. 3 i varslingsrutinene. Men fr at det skal bli enda mer samsvar mellm retningslinjer g varslingsrutiner, freslår jeg at siste setning i andre avsnitt i pkt. 3 endres til: Videre innebærer det frhld sm kan være i strid med alminnelig ppfatning av hva sm er frsvarlig eller etisk akseptabelt, dvs. at alminnelig ppfatning er tatt inn i setningen. I retningslinjene er det fr øvrig gitt eksempler på hva sm menes med kritikkverdige frhld. Dette er ikke gjrt i frslaget til varslingsrutiner fr HiT, g jeg mener det er riktig. Dersm det skal listes pp knkrete frhld i regler eller retningslinjer, bør det kun gjøres dersm listen kan gjøres uttømmende. Det er umulig å sette pp en uttømmende liste ver hva sm kan tenkes å være kritikkkverdige frhld. AF peker ellers på at pkt. 3 ikke samsvarer med det sm står i pkt. 5. Dette kmmer jeg tilbake til i kmmentarene under pkt. 5. Pkt. 4 Når kan det varsles? AF mener at punktet er verflødig.

4 4 Det er jeg ikke enig i. Når en skal varsle, er nevnt sm et eget punkt i retningslinjenes pkt. 4, Huskeliste til bruk fr utarbeidelse av varslingsrutiner, g det heter m dette: Dersm du har varlingsplikt, må du varsle straks/så snart du har blitt ppmerksm på/kjent med frhldet, jf. aml. 2-3 nr. 2, bkstav b g d. Fr øvrig er det du sm bestemmer m g når du ønsker å varsle m kritikkverdige frhld. Aml 2 nr. 3, sm det er referert til, mhandler arbeidstakers medvirkningsplikt. Iht. aml 2-3 nr. 2 bkstav b skal arbeidstaker straks underrette bl.a. arbeidsgiver når han blir ppmerksm på feil eller mangler sm kan medføre fare fr liv g helse. Iht. aml. 2-3 nr. 2 bkstav d skal arbeidstaker sørge fr at arbeidsgiver eller vernembud blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det frekmmer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. Pkt. 5 Hvem kan varsle? AF mener at dette punktet, slik det nå er frmulert, virker frvirrende, g at det like gjerne kunne stå at alle kan varsle m kritikkverdige frhld uansett m de er ansatt ved høgsklen eller ikke. I retningslinjenes kap. 3 står det bl.a. følgende m hvem sm kan varsle: Alle sm er ansatt i staten har rett til å varsle. Det vil likevel ikke være avgjørende m det er en ansatt sm varsler. Dette gjelder særlig dersm varslet avdekker alvrlige kritikkverdige frhld sm skader virksmheten, ansatte eller samfunnet. Virksmhetens varslingsrutiner vil i slike tilfeller få anvendelse så langt de passer. Og videre i kap. 4, sm mhandler nevnte huskeliste fr utarbeidelse av lkale varslingsrutiner: Rutinen gjelder sm utgangspunkt alle sm har et ansettelsesfrhld i statstjenesten. Eksterne persner uten tilknytning til statstjenesten kan gså varsle m ethvert kritikkverdig frhld i virksmheten, særlig dersm dette er knyttet til bruken av tilskuddsmidler på budsjett. Fr denne gruppen persner gjelder retningslinjene så langt de passer. Ut fra dette synes det klart at det i retningslinjene er gjrt et skille mellm virksmhetens egne ansatte g eksterne persner. Dette mener jeg bør kmme til uttrykk i varslingsrutinene. Når det gjelder eksterne varslere, vil varslingsrutinene gjelde så langt de passer, g akkurat dette bør nk kmme klarere fram. Jeg vil derfr freslå at det i siste avsnitt i pkt. 5 føyes til følgende setning: Fr disse gjelder varslingsrutinene så langt de passer. Pkt. 6 Vern mt gjengjeldelse. AF mener at dette punktet, slik det nå er frmulert, stiller krav sm ingen kan ppfylle. Det pekes på at det er umulig å garantere at ikke ledere eller medarbeidere møter varslere med negative reaksjner. Til dette vil jeg bemerke at dette er et viktig punkt sm mhandler risiken ved å varsle. Om dette heter det i kap. 4 i retningslinjene: Gjengjeldelse mt arbeidstaker sm varsler er frbudt, jf. aml. 2-5 nr. 1, første punktum. I kap. 3 i retningslinjene er gjengjeldelse nærmere utdypet, g det heter: Det er i strid med arbeidsmiljølven å reagere negativt mt en ansatt sm varsler m kritikkverdige frhld på en frsvarlig måte. Sm gjengjeldelse i en slik sammenheng må regnes:

5 5 At vedkmmende blir fratatt arbeidsppgaver eller blir frbigått i frhld til muligheter fr faglig utvikling g lønnsutvikling. Mbbing g trakassering. Fr øvrig alle negative sanksjner sm er en følge av varslingen. Arbeidsgiver har ansvaret fr at varsleren ikke møtes med negative reaksjner, verken fra ledere eller medarbeidere. Arbeidsgiver har gså bevisbyrden dersm den ansatte legger fram pplysninger sm gir grunn til å tr at det har funnet sted en gjengjeldelse, jf. arbeidsmiljølven 2-5. Det er mulig at det under dette punktet i varslingsrutinene bør tas inn en nærmere frklaring på hva gjengjeldelse er. Sm det går fram, er det i retningslinjene nevnt hva sm må regnes sm gjengjeldelse. Men jeg mener at det gså kan være andre eksempler. Det er derfr vanskelig å sette pp en uttømmende liste ver dette. Det sm etter min mening er det viktigste, er det sm står i retningslinjene m at arbeidsgiver har ansvaret fr at varsleren ikke møtes med negative reaksjner. Dersm varsleren selv mener vedkmmende har blitt utsatt fr negative reaksjner, er det pp til arbeidsgiver eventuelt å kunne bevise at så ikke har skjedd. Ellers er jeg enig i at det er umulig å utstede garantier m at varslere ikke vil bli møtt med negative reaksjner. Men slike negative reaksjner vil i så fall være et brudd på arbeidsmiljølven, jf. retningslinjene. Høgsklens rutiner fr varsling kan ikke være mindre frpliktende enn det lven faktisk bestemmer. Jeg mener derfr at frmuleringen i pkt. 6 må behldes sm nå. Pkt. 7 Hvem skal det varsles til? AF mener at det ikke er så lett å avgjøre hva sm er varsling til allmennheten sammenlignet med annen ekstern varsling. Dette bør derfr klargjøres. Jeg viser til at det i retningslinjene skilles mellm intern varsling g ekstern varsling. Om intern varsling heter det i kap. 3 bl.a.: Intern varsling er varsling innenfr virksmheten jf. virksmhetsbegrepet i Hvedavtalen 40. Utgangspunktet bør være at man varsler i linjen. Det vil si til nærmeste verrdnede eller til den persn eller enhet sm har myndighet til å gjøre ne med prblemet. Dersm det er uhensiktsmessig å gå til nærmeste fresatte, kan den ansatte gå videre i linjen Å si fra til vernembud eller tillitsvalgt regnes gså sm intern varsling. Frlaget til varslingsrutiner er, så vidt jeg kan se, i tråd med dette. Om ekstern varsling heter det bl.a.: Ekstern varsling er varsling til tilsyns- eller kntrllmyndigheter, sm fr eksempel pliti, Mattilsynet, Datatilsynet, Arbeidstilsynet, Likestillings- g diskrimineringsmbudet, Sivilmbudsmannen, Riksrevisjnen eller lignende instanser Varsling til verrdnet myndighet er ikke mtalt sm et alternativ i lven g frarbeidene, g adgangen til slik varsling må mtales i de interne rutinene da dette regnes sm ekstern varsling.

6 6 er varsling til allmennheten sm aviser, radi, TV, blgging på Internett eller lignende Ekstern varsling er altså enten varsling til tilsyns- g kntrllmyndighet, verrdnet myndighet eller til allmennheten. Dette mener jeg kmmer fram i frslaget til varslingsrutiner, men fr å gjøre det enda klarere, freslår jeg at pkt. 7 frmuleres sm følger f..m. 4. avsnitt: Ekstern varsling er: varsling til tilsyns- eller kntrllmyndigheter (fr eksempel Arbeidstilsynet g bedriftshelsetjenesten) eller til verrdnet myndighet, varsling til allmennheten (media m.v.). Ved varsling til allmennheten må det utøves særlig aktsmhet. Slik varsling bør nrmalt ikke skje før det er varslet internt, eventuelt til tilsyns- eller kntrllmyndighet eller verrdnet myndighet, uten at saken er tatt pp. Pkt. 8 Hvrdan kan varsling skje? AF mener at pplistingen av måter å varsle på er verflødig. Videre mener avdelingen at siste setning i 2. avsnitt er vanskelig å frstå da vurdering av m tilbørlige hensyn er tatt, lgisk sett ikke kan skje før det allerede er varslet. I kap. 4 i retningslinjene heter det m dette: Varsling kan gjøres skriftlig eller muntlig, fr eksempel per telefn, e-pst, i brev eller ved persnlig fremmøte. I varslingsrutinene er det tatt utgangspunkt i dette, men jeg er enig i at pplistingen er uhensiktsmessig, jf. det sm tidligere er uttalt m at dersm en skal ta inn slike pplistinger, bør de være uttømmende. Jeg vil derfr freslå at første avsnitt i pkt. 8 endres til: Varsling kan gjøres skriftlig eller muntlig, g ellers på den måten sm varsleren finner mest hensiktsmessig. Når det gjelder siste setning i 2. avsnitt, vises igjen til retningslinjenes kap. 4 der det bl.a. står følgende m hvilke krav sm stilles til varsling: Framgangsmåten ved varsling skal være frsvarlig, jf. aml. 2-4 nr. 2 første punktum, jf. Innstillingen fra arbeids- g ssialkmitėen Inst. O nr. 6 ( ) side 10 flg. Hva sm er frsvarlig framgangsmåte vil avhenge av en knkret g skjønnsmessig helhetsvurdering hvr vurderingstemaet i hvedsak vil være m du har frsvarlig grunnlag fr kritikken g m du har tatt tilbørlig hensyn til arbeidsgivers saklige interesser med hensyn til måten det varsles på. Frmuleringen i frslaget til varlingsrutiner er således i tråd med retningslinjene på dette punktet. Kjernen i dette punktet dreier seg m frsvarlig framgangsmåte ved varsling. Dette er gså nærmere utdypet i Arbeidstilsynets veileder. Der det bl.a. heter: Påstander m kritikkverdige frhld kan være en belastning både fr den det varsles m, g fr klleger g miljøet på arbeidsplassen. Fr virksmheten vil ubegrunnede varslinger kunne føre til str g kanskje upprettelig skade. Fr å unngå at arbeidsgiver g virksmheten skades unødig, skal arbeidstaker derfr velge en frsvarlig framgangsmåte ved varslingen. Etter min mening er det dette sm kmmer til uttrykk i pkt. 8, g jeg ser derfr ikke grunn til å endre dette.

7 7 Pkt. 9 Saksbehandling ved intern varsling. I AFs innspill blir det pekt på at 1. kulepunkt er frvirrende. Det stilles spørsmål m hva sm skjer dersm varsleren ikke kmmer med slik anmdning sm nevnt i dette punktet. Når det gjelder 7. kulepunkt, stilles det spørsmål ved uttrykket etterfrskning g m høgsklen er kmpetent til å drive etterfrskning. I 8. kulepunkt mener avdelingen at det gis løfter ut ver det sm kan hldes når det står at varslerens identitet kun skal være kjent fr den persn sm mttar varslet, g eventuelt fr de persner sm skal ta del i den nærmere undersøkelse av saken. Når det gjelder 1. kulepunkt i pkt. 9 i varslingsrutinene, må det ses i sammenheng med pkt. 7 der det framgår at ved intern varsling kan det varsles til nærmeste verrdende, dvs. i linjen, til vernembud eller tillitsvalgt. Om dette heter det i Arbeidstilsynets veileder bl.a.: Ofte vil det være naturlig å varsle i linjen, dvs. til nærmeste leder. Intern varsling kan gså skje til ledere høyere pp i linjen, eventuelt til virksmhetens øverste leder. Arbeidstaker kan eventuelt varsle internt til ledelsen via tillitsvalgt, vernembud, kllega eller annen rådgiver. Penget er at arbeidstaker bør sørge fr at nen i virksmheten sm har påvirkningsmulighet, beslutningsmyndighet eller ansvar i frhld til de spørsmål eller persner det gjelder, får vite m frhldene slik at arbeidsgiver får en mulighet til å rydde pp. Første kulepunkt i pkt. 9 mhandler bl.a. en situasjn der varsling skjer via vernembud eller tillitsvalgt. Jeg er imidlertid enig i at frmuleringen etter anmdning fra varsleren kan virke frvirrende g bør strykes. Det sm er viktig, er at arbeidstakeren sier fra m det aktuelle frhldet til nen sm har påvirkningsmyndighet, g at arbeidsgiver blir kjent med dette g får mulighet til å rdne pp. Generelt kan sies at spørsmålet m hvilke saksbehandlingsregler sm skal gjelde ved varsling, vil avhenge av situasjnen. Ofte kan en samtale med nærmeste leder, vernembud eller tillitsvalgt løse saken på en enkel måte. Det 7. kulepunktet mhandler hensynet til den/de det blir varslet m. Om dette heter det i retningslinjenes kap. 3 bl.a.: Hvis arbeidsgiver bestemmer seg fr å frfølge saken, skal den det blir varslet m, i utgangspunktet gjøres kjent med varslet g med hvilke pplysninger sm er gitt. På denne måten får vedkmmende anledning til å kmme med sin versjn av saken. Det må likevel tas frbehld i saker hvr det, av hensyn til den videre etterfrskning, er viktig at vedkmmende ikke gjøres kjent med varslet. Sm det går fram, er frmuleringen i frslaget til varslingsrutiner i samsvar med det sm er uttrykt i retningslinjene. Når begrepet etterfrskning er brukt, er det med tanke på saker av en slik art at pliti er kblet inn, fr eksempel i saker der det freligger mistanke m øknmiske misligheter m.v. Når det her er snakk m etterfrskning, er det altså ikke tenkt at det er høgsklen sm driver denne etterfrskningen. Punktet bør ikke endres. Når det gjelder spørsmålet m frtrlighet, heter det i retningslinjenes kap. 3 bl.a.: Varslerens identitet skal ikke være kjent av flere enn det sm er abslutt nødvendig fr den videre saksbehandlingen. Rutinene skal si klart fra m hvem sm skal kjenne varslerens identitet g at andre ikke vil få vite hvem sm har varslet. Rutinene skal pplyse m at det kan bli nødvendig å gjøre varlerens identitet kjent fr de persner sm vil ta del i den nærmere undersøkelse av saken.

8 8 Dette er etter min mening fulgt pp i det 8. kulepunkt i pkt. 9. Pkt. 10 Annym varsling. AF mener at dette punktet burde nevnes tidligere i varslingsrutinene. Videre pekes det på at det unntaksvis kanskje bør erstattes av ne mer beskrivende, samt at det kan være aktuelt å nevne knkrete frhld sm gjør at annym varsling har sine ulemper. Jeg er ikke enig i at muligheten fr annym varsling bør nevnes tidligere da jeg mener at dette må være å anse sm unntaket fra det sm er hvedregelen fr framgangsmåten ved varsling, Jeg viser i denne frbindelse til retningslinjene, der det bl.a. heter: Med annym varsling menes varsling uten at varslerens identitet er kjent fr den sm mttar varslet. Annym varsling bør bare benyttes unntaksvis, ettersm det vil være vanskelig fr virksmheten å følge pp varslingen på en rdentlig måte. Sm påpekt, har annym varsling klare ulemper. Fr at dette skal fram i varslingsrutinene, freslår jeg at første setning i pkt. 10 endres til lyde: Annym varsling er mulig men bør kun benyttes unntaksvis, ettersm det vil være vanskelig fr virksmheten å følge pp varslingen på rdentlig måte. Pkt. 11 Hva bør varslet innehlde? Etter AFs mening passer ikke pplistingen i dette punktet så bra med det sm er sagt m at det ikke skal være frmelle krav til hva varslet skal innehlde. Avdelingen mener gså at dersm det er snakk m muntlig henvendelse til nærmeste leder m ne sm har bygd seg pp ver tid, er både 1., 2. g 3. kulepunkt irrelevante, g 4. kulepunkt kan være lite relevant. Om hva varslet bør innehlde, heter det i kap. 4 i retningslinjene bl.a.: Det kan ikke settes frmelle krav til innhldet i et varsel. Det gjelder enten varslet blir gitt muntlig eller skriftlig, åpent eller annymt. Arbeidsgivers evne til å følge pp varslet g sette en stpper fr de kritikkverdige frhld henger imidlertid sammen med hvr utfyllende varslet er. J mer utfyllende et varsel er med hensyn til arten av det kritikkverdige frhldet, tid, sted, hva sm ble gjrt, hvem sm var til stede, hvem varsler anser fr ansvarlig med videre, j lettere g raskere kan arbeidsgiver reagere. De kulepunktene sm er listet pp i pkt. 11 er i samsvar med de punktene sm er nevnt i retningslinjene kap. 4 når det gjelder hva varslingen bør innehlde. Jeg vil derfr tilrå at disse blir stående. Pkt. 12 Frhldet til persnpplysningslven m.v. AF stiller spørsmål ved m dette punktet bør være med i varslingsrutinene. Frhldet til persnpplysningslven er mtalt i retningslinjene, g det heter bl.a.: Varslingsrutinene må derfr utfrmes slik at kravene til pplysningenes kvalitet er i samsvar med persnpplysningslven. Jeg mener at det ut fra dette er riktig å ha med et eget punkt i varslingsrutinene med henvisning til persnpplysningslvens bestemmelser.

9 9 Fr øvrig er det slått fast i retningslinjene at varslingsrutinene skal være tilgjengelige fr alle det måtte angå. Jeg mener det er riktig at dette tas inn i retningslinjene med pplysning m hvr rutinene er å finne. Generelle kmmentarer. I sine generelle kmmentarer tar AF pp spørsmålet m språk, samt at varslingsrutinene mer synes å være skrevet fr administrasjnen. Avdelingen er innfrstått med at varslingsrutinene må innehlde retningslinjer fr saksbehandlingen, men spør m disse kan samles til slutt. I tilknytning til dette viser jeg til frrdet i retningslinjene, der det går fram at varslingsrutinene bl.a. både må beskrive på hvilken måte ansatte kan varsle, samt at rutinene må innehlde saksbehandlingsregler fr håndtering av et varsel m kritikkverdige frhld. Ut fra dette finner jeg det naturlig at varslingsrutinene har et eget punkt m saksbehandling ved intern varsling, slik sm freslått. Videre mener jeg at punktet har en naturlig innplassering der det nå står. Når det gjelder spørsmål m språk, er jeg enig i at det sikkert kan være grunn til å se på m det kan gjøres språklige g redaksjnelle endringer sm gjør varslingsrutinene mer lettfattelige uten at det skjer på bekstning av det substansielle innhldet. Jeg vil freslå at høgskledirektøren gis fullmakt til å gjøre eventuelle språklige g redaksjnelle endringer, g at rektr gis fullmakt til å gdkjenne den endelige versjnen av varslingsrutinene. Avsluttende merknader. De frslag til endringer sm er nevnt i saksframstillingen venfr, er innarbeidet i vedlagte frslag til varslingsrutiner, merket frslag , jf. vedlegg 7. Jeg tilrår at det fastsettes varslingsrutiner ved HiT i samsvar med dette frslaget. Nils Røttingen høgskledirektør Vedlegg: 1. Varslingsrutiner fr Høgsklen i Telemark frslag fra partssammensatt utvalg. 2. Retningslinjer fr utarbeidelse av lkale varslingsrutiner i staten. 3. Internt ntat m/ vedlegg fra Avdeling fr allmennvitenskapelige fag. 4. Internt ntat fra Avdeling fr helse- g ssialfag. 5. Internt ntat fra Avdeling fr teknlgiske fag. 6. Interne varslingsrutiner ved Høgsklen i Telemark - frslag

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Varslingsrutiner ved HiST

Varslingsrutiner ved HiST Varslingsrutiner ved HiST Innledning Denne rutinebeskrivelsen tar utgangspunkt i Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer for utarbeidelse av lokale varlingsrutiner i statlige virksomheter.

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Godkjent av Høgskolestyret 25. september 2008 VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Arbeidsmiljølovens varslingsregler trådte i kraft 1. januar 2007 Viktige

Detaljer

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK:

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen : SAKSFRAMLEGG Referanse 31.07.2012 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker

Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker Arkivsaksnr.: 16/2393 Lnr.: 6002/17 Ark.: X22 Saksbehandler: fagleder personal Anders Vik Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Trepartsorganet

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: : Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. (Eventuelt forfall meldes hit straks). Varamedlemmer

Detaljer

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder I enhver virksomhet kan det forekomme kritikkverdige forhold. Ansatte i virksomheten er ofte de nærmeste til å oppdage dette. Formålet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007.

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007. INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007. RETTIGHETER FOR VARSLERE Jeg viser til interpellasjon til kommunestyrets møte 24. januar 2007 fra Venstre, vedrørende rettigheter for varslere. Venstres

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Behandlet i drøftingsmøte med tillitsvalgte 17.august 2007. Godkjent på styremøte 16.10.2007 Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører I. INNLEDNING Formål

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Saksframlegg. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune

Saksframlegg. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 007 Arkivsaksnr: 2008/3747-1 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

Når voksne krenker barn

Når voksne krenker barn Når vksne krenker barn Vrådal ktber 2017 Senirrådgiver: Helga Lilleland Illustrasjner fra «Kidza har rett», Barnas skyggerapprt til Fn`s barnekmite Siste elevundersøkelse: 1,8 prsent av elevene i grunnsklen

Detaljer

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for Sør-Trøndelag fylkeskommune SØR- TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Varslerproblematikken ble satt på dagsorden våren 2005 med bl.a. krav om lovvern mot represalier

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda Hjemmelsgrunnlag Universitets- g høysklelven med tilhørende frskrift Straffelven Definisjner Falsk frklaring

Detaljer

Høringssvar fra UiB - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Høringssvar fra UiB - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Universitetsledelsen Barne-, likestillings- g inkluderingsdepartementet Deres ref Vår ref Dat 15/3432 2015/11504-INGNIL 20.01.2016 Høringssvar fra UiB - frslag til felles likestillings- g diskrimineringslv

Detaljer

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varslingsrutiner for de som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 24.11.2017, sak 32/2017 1.

Detaljer

Varsling.

Varsling. Varsling 1 Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer. Hva er varsling og hva menes med kritikkverdige

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Vi ønsker en åpen, offensiv og ansvarlig organisasjon der medarbeiderne oppmuntres til å varsle om kritikkverdige forhold, uten å være redd for negative

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

Rutiner for VARSLING. om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE

Rutiner for VARSLING. om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE Rutiner for VARSLING om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 23.09.2010 Innholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Arbeidstakers rett til å varsle...3 3 Fremgangsmåte

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN.

RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN. Intern varslingsrutine for Andøy kommune Side 1 av 5 RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN. Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Februar 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Varsling i Ringebu kommune

Varsling i Ringebu kommune Varsling i Ringebu kommune Lovhjemmel Arbeidsmiljøloven, spesielt: 1-1 Lovens formål 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt 2-A Varsling 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 2

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda NOKUTs rutiner ved mistanke m falske dkumenter Eksempel fra Pakistan Eksempel fra Russland Eksempel fra Diplma

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold Varsling av kritikkverdige forhold Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 17/7 den 15.2.2017 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett og plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:...

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautkein kmmune ved rådmann Bredbukstnesveien 6 9520 Kautkein ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehagelven: Kmmunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lv m barnehager Kautkein kmmune 13.09.17

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold Vest politidistrikt Type dokument: Dokumentnr: RU-100-48 Side: 1 av 6 RUTINE Tittel: HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Gjelder for: Politidistriktet Saksbehandler: HMS - Rådgiver Utgitt dato:

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Varsling.

Varsling. Varsling 1 Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Videre kan det gjelde forhold av arbeidsmiljømessig karakter. Forhold som skaper fare for personers liv og helse. Hva er varsling

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

REGLEMENT. Generelt studiereglement for deltakere på kurs og utdanninger. Versjon

REGLEMENT. Generelt studiereglement for deltakere på kurs og utdanninger. Versjon REGLEMENT Generelt studiereglement fr deltakere på kurs g utdanninger Versjn 160922 Innhld 1 FORMÅL... 3 2 VIRKEOMRÅDE... 3 3 RETTIGHETER... 3 4 PLIKTER... 4 5 ARBEIDS- OG LÆRINGSMILJØET... 4 6 OPPMØTE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling 1 Retningslinjer for varsling i Loppa kommune 1. Formål Loppa kommune skal være en organisasjon som fremmer åpenhet. De ansatte i kommunen skal føle trygghet i sitt ansettelsesforhold, og oppleve å bli

Detaljer

Gjelder fra: 18.05.2010

Gjelder fra: 18.05.2010 Personalenheten Rett til å varsle/vern om varslere Rutine Utgave: 1 Sist revidert: Utarbeidet av: Rose Mari Haug Gjelder fra: 18.05.2010 Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Sidenr. 1 av 5 Lovhenvisninger:

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutiner for varsling 1. Innledning Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLING - En veileder fra KS Bedrift Varslingsveileder for bedriftene Innledning Varsling er ikke noe nytt, men temaet har fått fornyet

Detaljer

Hva gjør du når du får et varsel om kritikkverdige forhold på bordet?

Hva gjør du når du får et varsel om kritikkverdige forhold på bordet? Hva gjør du når du får et varsel om kritikkverdige forhold på bordet? #Oppdatert 2017 19. oktober, Radisson Blu Hotel, Bergen Partner advokat Torkel Tveit og advokat Ellen A. Gooderham Innhold Kort om

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Retningslinjer for varsling Vedtatt i administrasjonsutvalget

Retningslinjer for varsling Vedtatt i administrasjonsutvalget Retningslinjer for varsling Vedtatt i administrasjonsutvalget 12.03.09 Innholdsfortegnelse FORORD - RETNINGSLINJER FOR VARSLING I SIRDAL KOMMUNE... 3 1. VARSLINGSRETT OG VARSLINGSPLIKT INNHOLDET I RETTEN...

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer