Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS"

Transkript

1 Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune

2 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN Krt versikt ver prsjektet...10 Prblemstilling 1: Er anskaffelsen utført i tråd med krav i lv g frskrift m ffentlige anskaffelser? Prsessen/fakta...12 Regelverk...14 Vurdering...16 Anbefalinger...18 Prblemstilling 2: Er ansvars- g fullmaktsfrhldene i prsjektet avklart g dkumentert? Rammeverk...20 Fakta...22 Vurdering...23 Anbefaling...23 Prblemstilling 3: Hvrdan er rapprtering g ppfølging av fremdrift g kstnader ivaretatt? Rammeverk...24 Fakta...25 Vurdering...28 Anbefaling...31 Prblemstilling 4: Er avvik g endringer krrekt håndtert g dkumentert med hensyn til beskrivelse, gdkjenning g ppfølging? Rammeverk...32 Fakta...33 Vurdering...33 Prblemstilling 5: Er det ført tilfredsstillende kntrll med leveranser g attestasjn av faktura? Rammeverk...35 Fakta...35 Vurdering

3 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Prblemstilling 6: Har kntraktsfrhldene i prsjektet fungert tilfredsstillende? Rammeverk...37 Fakta...37 Vurdering...37 Anbefaling...38 HOVEDKONKLUSJON SINSEN... Errr! Bkmark nt defined. ANSKAFFELSE 2: ØKERN Krt versikt ver prsjektet...39 Prblemstilling 1: Er anskaffelsene utført i tråd med krav i lv g frskrift m ffentlige anskaffelser? Prsessen/fakta...41 Regelverk...42 Vurdering...45 Anbefaling...48 Prblemstilling 2: Er ansvars- g fullmaktsfrhld, rller g rutiner i prsjektet entydig definert g kmmunisert? Innledning...49 Rammeverk...49 Fakta...54 Vurdering: Prsjekt- g byggeleder...56 Vurdering: Omsrgsbygg...59 Anbefaling...60 Prblemstilling 3: Hvrdan er styring, ppfølging g rapprtering av fremdrift ivaretatt? Innledning...61 Rammeverk...61 Fakta...61 Vurdering: Prsjekt- g byggeleder...66 Vurdering: Omsrgsbygg...70 Prblemstilling 4: Hvrdan er styring, ppfølging g rapprtering av øknmi ivaretatt? Innledning...71 Rammeverk...71 Fakta

4 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Vurdering: Prsjekt- g byggeleder...74 Vurdering: Omsrgsbygg...79 Anbefaling...82 Prblemstilling 5: Andre prblemstillinger sm er avdekket under granskningen ) Utvidelse av Langemyhrs ppdrag ) Overføring av ppdrag vedrørende prsjekteringsledelse ) Innlemming av leveranse sm ligger utenfr Langemyhrs kntrakt...84 Prblemstilling 6: Hvrdan har kntraktsfrhldene fungert? Innledning...85 Rammeverk...85 Fakta...85 Vurdering: Kntraktsfrhld Langemyhr...85 Vurdering: Kntraktsfrhld Prsjekt- g byggeleder...86 Anbefaling

5 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER Oppdraget Firstventura AS er bedt av Omsrgsbygg Osl KF å granske 2 prsjekter hvr Harald Langemyhr AS har vært engasjert sm ttalentreprenør: Sinsen Barnehage sm gjelder ppføring av t nye bygg i en barnehage Økern Sykehjem g Dagsenter sm er en mbygging av deler av et verneverdig sykehjem Oppdraget er avgrenset til å vurdere Omsrgsbyggs g innleide rådgiveres gjennmføring, ppfølging g beslutninger i saken: Anskaffelsene frem til signering av kntrakt Gjennmføringen i kntraktsperiden Regelverket fr ffentlige anskaffelser Undersøkelsen avdekker et betydelig antall alvrlige brudd på regelverket fr ffentlige anskaffelser i begge sakene. Sm eksempler kan vi trekke frem: Oversittet vedståelsesfrist i begge anskaffelser. Dette innebærer at anskaffelsene er å anse sm ulvlige direkteanskaffelser. 1 Flere brudd på sentrale prinsipper i regelverket, jfr LOA 5. Begge anskaffelsene er gjennmført g evaluert med støtte fra eksterne arkitekter. Gjennmføringen av begge prsessene har betydelige mangler i frhld til regelverket fr ffentlige anskaffelser. Vi stiller derfr spørsmål ved m de eksterne rådgiverne har hatt tilstrekkelig kmpetanse på dette regelverket. 2 Omsrgsbygg har akseptert innstillingen fra de eksterne rådgiverne i begge tilfeller uten å stille kntrllspørsmål til evalueringen. 1 Etter dagens regelverk vil dette kunne medføre vertredelsesgebyr 2 Frhldene har ikke hatt øknmiske eller fremdriftsmessige knsekvenser fr Omsrgsbygg, g vi har derfr knstatert feilene uten å ta stilling til m feilen ligger på Omsrgsbygg eller ekstern rådgiver. Dersm Omsrgsbygg ønsker å gå videre med saken, bør gså dette undersøkes nærmere. Videre har vi kmmet med en anbefaling til fremtidig frbedring av frhldet. 5

6 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra I etterkant av de pprinnelige anskaffelsene er det på Økern avdekket hendelser sm gså kan være i strid med regelverket fr ffentlige anskaffelser. Dette gjelder: Viderefakturering av pågående arbeider på del Øst via Langemyhr sm var ttalentreprenør på del Vest. Transprtering av kntrakt fr prsjekteringsledelse Bestilling av endringsrdre vedrørende takarbeider Ansvars- g fullmaktsfrhld Ytelsesbeskrivelsene sm inngår i kntraktene pålegger et strt ansvar på prsjektleder g byggeleder. Det er vår vurdering at ansvars- g fullmaktsfrhldene har vært klare fra start i begge prsjektene. I Sinsen-prsjektet er det ikke avdekket vesentlige prblemer rundt dette. Når det gjelder Økern, har vi gjrt følgende vurderinger: Prsjektleder har gått ut ver sine fullmakter i frbindelse med endring av rutiner. Frhldet ble krrigert av Omsrgsbygg. Prsjektleder endret rutiner fr bestilling av endringer. Vår vurdering er at den nye rutinen innehlder vesentlige svakheter. Prsjektleder har ikke ivaretatt sitt ansvar fr å hlde prsjektets rutiner ppdatert. Omsrgsbygg har ikke kmmunisert de øknmiske fullmaktene til resten av prsjektrganisasjnen Omsrgsbygg har deltatt frhldsvis aktivt i prsjektet g det kan ikke utelukkes at dette kan medføre uklarheter knyttet til ansvar, rller g fullmakter Styring g ppfølging av fremdriften i prsjektene Begge prsjektene har frsinket levering i frhld til pprinnelig ferdigstillelsesdat. I begge prsjektene har Langemyhr vært frsinket med å levere detaljerte fremdriftsplaner. Det er fra Langemyhrs side fremført faglig relevante argumenter i frhld til både frsinket leveranse g at det ikke har vært mulig å fremlegge detaljert fremdriftsplan. Vi har ikke grunnlag fr å ta stilling til 6

7 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra m dette er bevisst trenering fra Langemyhr, men knstaterer at det har vært utfrdringer rundt fremdrift g fremdriftsplaner i begge de undersøkte prsjektene. Fr Sinsen er det vår vurdering at det har vært aktiv ppfølging av fremdrift g at denne har vært tilfredsstillende gitt kntraktens begrensede virkemidler. Når det gjelder fremdriftsprblemene på Økern, har vi gjrt følgende vurderinger: En vesentlig del av frsinkelsene har sammenheng med lang tid fra varsling av taklekkasje til krrekt bestilling av endring. En annen vesentlig årsak til frsinkelse er manglende arbeidsgrunnlag g sen bestilling av vinduer g dører. Vi vurderer prsjekt- g byggeleder sm ne passive i frhld til å få på plass krrekte bestillinger med underlag fr på den måten å drive prsjektet videre. Prsjekt- g byggeleder burde ut i fra sin faglige kmpetanse stilt spørsmål til antall arbeidere/frbrukte timer i frhld til prduksjn på byggeplass. Den månedlige rapprteringen fra byggeleder fremstår sm mangelfull i frhld til frslag til tiltak g vurdering av disse. Omsrgsbygg sin ppfølging av prsjekt- g byggeleder har ikke vært tilfredsstillende Styring g ppfølging av øknmi g endringsrdrer i prsjektene I Sinsen prsjektet er det vår vurdering at Omsrgsbyggs prsjektansvarlig har fulgt pp prsjekt-/byggeleder på en tilfredsstillende måte g at ppfølging, rapprtering g endringsrdrestyring i frhld til Langemyhr samlet sett har vært gd. I Økern-prsjektet har utfrdringene rundt øknmisk styring av endringsrdrer vært betydelige g vi har gjrt følgende vurderinger: Den månedlige rapprteringen fra byggeleder fkuserer i liten grad på prsjektets utfrdringer knyttet til øknmi. Den gir således mangelfull styringsinfrmasjn til Omsrgsbygg. Opprinnelig bestilling av takarbeider er ikke i samsvar med gjeldende rutine 7

8 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Prsjektleder delegerer beslutning m takutbedring videre til arkitekt g Langemyhr uten tilstrekkelig kntrll g ppfølging i ettertid. Byggeleders kntrller på byggeplassen vurderes sm ikke tilstrekkelige i frhld til å avdekke eller frebygge muligheter fr mislighld fra Langemyhr Opprinnelig prsjektansvarlig hs Omsrgsbygg har signert flere endringer sm i ettertid har vist seg å være av en slik størrelse at de lå utenfr vedkmmendes øknmiske fullmakt Dat fr signering av endringsrdre er ikke ppgitt fra Omsrgsbygg. Det freligger eksempler på at flere endringer er startet g fakturert før frmell signering av endringsrdre. Omsrgsbygg har utbetalt faktura før de er attestert av byggeleder. Omsrgsbygg fretar utbetalinger sm ikke stemmer verens med byggeleders attestasjn g bidrar dermed til å undergrave byggeleders autritet Omsrgsbygg burde hatt tydeligere ppfølging av prsjekt- g byggeleder Prsjekt-/byggeleders ppfyllelse av kntrakt Det er påpekt en rekke svakheter ved utførelsen av kntraktsfrpliktelsene. Det utelukkes ikke at dette er tilstrekkelig til å kvalifisere fr vesentlig mislighld g mulig erstatningskrav fra Omsrgsbygg. 8

9 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Anbefalinger Basert på funnene i granskningen utkrystalliserer det seg en del tiltak sm vi vil anbefale Omsrgsbygg å iverksette: 1) Kmpetanse i frhld til regelverket fr ffentlige anskaffelser er generelt en utfrdring ved bruk av tekniske rådgivere. Omsrgsbygg bør primært kmpensere fr dette ved hjelp av gde rutiner g kmpetanseheving internt, eventuelt med støtte fra eksterne rådgivere sm innehar relevant kmpetanse. 2) Det må iverksettes økt fkus på riktig bruk av kntrlltiltak g kmpetanse i risikprsjekter (eksempel: verneverdige bygg g vannskader) g det bestilles arbeid eller endringer på timebasis 3) Rllen sm prsjektansvarlig pp mt prsjekt-/byggeleder må tydeliggjøres i en tidlig fase av prsjektene 4) Det må legges pp til økt bruk av milepæler, knyttet pp til betalingsplanen i kntraktene. 5) Kntrakter g arbeidsmetdikk i Omsrgsbygg bør standardiseres fr å utvikle felles beste praksis fr prsjektgjennmføring. 9

10 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Anskaffelse 1: Sinsen Krt versikt ver prsjektet Prsjektet Sinsen barnehage er et byggeprsjekt av t nye bygninger i tilknytning til eksisterende barnehage. I tillegg kmmer pparbeidelse av utendørs lekeareal, ny avkjørsel g ny parkeringsplass, samt ny støyskjerm mt jernbane. Anskaffelsen er gjennmført sm en knkurranse med frhandling. 5 leverandører leverte tilbud. Etter evaluering ble Byggmester H. Langemyhr AS tildelt kntrakt. Det ble inngått en generalentreprisekntrakt med Byggmester H. Langemyhr AS. Bakgrunnen fr valg av generalentreprise sm gjennmføringsfrm var den økte interessen innen bransjen fr å utvikle nye/alternative samarbeidsrettede gjennmføringsfrmer fr å søke å kmme brt fra den tradisjnelle knfliktrientering g subptimalisering sm i lang tid har rådet byggebransjen. I henhld til kntrakten skulle Langemyhr starte arbeidet senest under frutsetning av at igangsettelsestillatelse frlå, g ferdigstillelsesdat var satt til Fremdrift har vært hvedprblemet i dette prsjektet. Det startet tidlig, ved at igangsettelsestillatelse ikke frelå før Dette medførte frskyvning av ferdigstillelse fra til Det ble videre fra Langemyhrs side stadig påberpt frbehld m byggetid av ulike årsaker. Fremdriftsplan ble etterlyst i byggemøter gjennm hele prsjektet. Den frsinkede fremdriften fr byggene ble hentet inn, slik at man i løpet av høsten var iht fremdriftsplan. Før jul 2007 blir det likevel klart at man ikke vil klare å hlde ferdigstillelsesdat, g på nyåret 2008 blir det fremsatt via advkat fra byggmester en varsling m at ferdigstillelse av hvedsakelig utmhusarbeider blir ca 5 måneder frsinket. 10

11 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Prblemstillingen rundt manglende fremdrift i prsjektet ble tidlig aktualisert g er fulgt pp av prsjekt-/byggeleder g prsjektansvarlig gjennm hele prsjektperiden, uten at dette har løst prblemet. 11

12 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Prblemstilling 1: Er anskaffelsen utført i tråd med krav i lv g frskrift m ffentlige anskaffelser? Prsessen/fakta Prsjektansvarlig har hatt hvedansvaret fr gjennmføring av anskaffelsen. Rådgivende arkitekt på prsjektet har fretatt evalueringsarbeidet i knkurransen g levert innstilling til Omsrgsbygg (heretter kalt Omsrgsbygg). Anskaffelsen er påbegynt 2 ganger pga. manglende interesse i markedet. Anskaffelsen ble pprinnelig kunngjrt på Dffin Ingen leverandører meldte sin interesse innen tilbudsfristen sm var Omsrgsbygg gikk dermed ver til en direkte anskaffelse hvr 5 leverandører ble direkte invitert til å levere tilbud. Grunnlaget fr knkurransen var det samme. Anskaffelsen er gjennmført etter LOA g FOA del I g del III på avtalerettslig grunnlag, jfr. Klagenemnden fr ffentlige anskaffelser (heretter kalt KOFA) avgjørelse 2007/126. Anskaffelsesprsedyren sm er benyttet er knkurranse med frhandling. I invitasjnen (knkurransegrunnlaget) til knkurransen fremgår det at tilbyderen skal være bundet av sitt tilbud i 60 dager fra tilbudsfristens utløp. Tilbudsfristen var g alle 5 leverte tilbud. Alle 5 leverandører ble vurdert å ppfylle kvalifikasjnskravene, g evaluering av tilbud/tildelingskriterier ble gjennmført fr alle. Det ble gjennmført frhandlinger med de 2 beste tilbyderne (mtalt sm avklaringsmøter g tilbakemeldinger i arkitektens innstilling). 12

13 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra I innstilling fra arkitekt ble det anbefalt å inngå kntrakt med Langemyhr, frdi de etter evaluering hadde det øknmisk mest frdelaktige tilbudet. Omsrgsbygg sender ut tildelingsbrev datert til alle leverandørene hvr det rienteres m at Omsrgsbygg har besluttet å tildele kntrakt til Harald Langemyhr. En av leverandørene ba m nærmere begrunnelse i brev datert Kntrakt ble inngått g signert med H. Langemyhr AS den I brev av gir Omsrgsbygg nærmere begrunnelse fr tildelingen til den leverandøren sm krevde det i brev datert Den samme leverandøren krever i brev datert m ytterligere redegjørelse fr vurderingen av tilbudet pp mt Langemyhrs tilbud i henhld til tildelingskriteriene i knkurransen. Omsrgsbygg besvarer denne henvendelsen i brev datert Leverandørens advkat ba i brev av m å få ytterligere pplysninger i saken. Leverandøren leverte klage til KOFA datert KOFA fattet avgjørelse i saken

14 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Regelverk Offentlige anskaffelser er i dag regulert av lv m ffentlige anskaffelser 16.juli 1999 (heretter kalt LOA) g frskrift m ffentlige anskaffelser 7.april 2006 (trådte i kraft fra ). Denne anskaffelsen er utført i 2006 g har derfr fulgt frskrift m ffentlige anskaffelser 15.juni 2001 (heretter kalt FOA) sm var gjeldene på det tidspunktet. LOA 5 stiller sm grunnleggende krav at kjøp av varer, tjenester g bygge- g anleggskntrakter, så langt sm råd skal bygge på knkurranse, g ppdragsgiver skal sikre at hensyn til «frutberegnelighet, gjennmsiktighet g etterprøvbarhet» blir ivaretatt gjennm hele prsessen. Valg av tilbydere g tildeling av kntrakter skal skje på bjektivt, ikke-diskriminerende grunnlag, g prsessen g viktige beslutninger skal dkumenteres. Offentlige innkjøp skal være basert på «frretningsmessighet g likebehandling». Innkjøp (herunder gså bygge- g anleggsarbeid) er detaljregulert i FOA. Oppdragsgiver skal i knkurranser fastsette en vedståelsesfrist, sm angir den tiden tilbudene er bindende, jfr. FOA Kntrakt med den valgte leverandør må være signert fr utløpet av vedståelsesfristen. Dersm kntrakt ikke blir signert før utløp av vedståelsesfristen har ppdragsgiver ingen bindende tilbud, g knkurransen må ansees avsluttet. Dersm kntrakt allikevel blir inngått, er dette å anse sm en ulvlig direkte anskaffelse, jfr. KOFA sakene 2006/143, 2006/89, 2005/296 g 2005/306. Etter FOA 12-5, jfr kan ppdragsgiver stille minimumskrav til leverandørene (kvalifikasjnskrav). Kravene skal sikre at leverandørene er egnet til å ppfylle kntraktsfrpliktelsene. Hvert krav må dkumenteres g ppdragsgiver må vurdere m leverandøren ppfyller kravene. Dersm leverandøren ikke ppfyller nen av kravene skal de avvises fra knkurransen, jfr. FOA (1) a. Alle leverandører sm skal få vurdert sine tilbud, må ppfylle kvalifikasjnskravene. Dette gjelder uavhengig av hvilken anskaffelsesprsedyre sm blir benyttet. 14

15 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Om leverandøren har ppfylt kvalifikasjnskravene må skje ved en vurdering av m den tilbudte dkumentasjn er nk til å ppfylle det materielle kvalifikasjnskravet. KOFA eller dmstlene kan da bare prøve m ppdragsgivers skjønn er saklig g frsvarlig, g i samsvar med LOA 5 sine grunnleggende krav til frutberegnelighet, likebehandling g gjennmsiktighet, samt m evalueringen er basert på riktig faktisk grunnlag. Etter frskriftens 16-3 (2) skal utvelgelse til frhandlinger skje på bakgrunn av den freliggende infrmasjn m leverandørenes stilling g tekniske, øknmiske g finansielle kapasitet (kvalifikasjner). Så lenge knkurransegrunnlaget ikke på frhånd har begrenset antallet leverandører det skal frhandles med, vil ppdragsgiver ha et fritt skjønn med hensyn til hvr mange sm skal velges ut til frhandlinger. Maksimalt kan ppdragsgiver velge ut alle leverandører sm tilfredsstiller kvalifikasjnskravene, dvs sm ikke avvises. Etter 16-3 (3) skal det inviteres minst 3 leverandører frutsatt at det finnes et tilstrekkelig antall egnede (kvalifiserte), men det skal likevel bare frhandles med leverandører sm har reell mulighet til å få kntrakten. Ved vurderingen av m en leverandør har reell mulighet til å få kntrakten, kan ppdragsgiver gså se hen til vedkmmendes tilbud. Dette er frutsatt av klagenemnda i avgjørelsene 2003/96, 2004/2, 2004/76 g 2004/207. Etter FOA 13-1 er det krav m å kunngjøre knkurranse sm følger FOA del III. I vurderingen av m tilbyder har reelle muligheter til å få kntrakten berr på en knkret helhetsvurdering. Etter 16-3 (4) kan alle sider av tilbudene endres gjennm frhandlinger, herunder prisen. Ved knkurranse med frhandlinger vil tilbudene frutsetningsvis kunne frbedres i løpet av frhandlingsprsessen, g rangeringen av tilbudene kan sm følge av dette bli endret. I sak 2004/2 uttaler KOFA: Klagenemnda finner det ikke gdtgjrt at en prisfrskjell på ti prsent skal gi grunnlag fr å knkludere med at klager i denne saken ikke ville hatt reell mulighet til å få tildelt kntrakten etter gjennmførte frhandlinger, jf klagenemndas uttalelse i sak 2004/76 premiss 28, der det samme ble sagt m en prisfrskjell på 18 %. 15

16 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra I klagesak 2004/207 har klagenemnden kmmet til at 50 % prisfrskjell ikke var nk til å si at vedkmmende ikke hadde reell mulighet til å få kntrakten. Dersm en leverandør skriftlig anmder m en nærmere begrunnelse m hvrfr deres tilbud ikke er valgt, skal ppdragsgiver innen 15 dager gi en nærmere begrunnelse, jfr. FOA 3-8 (4). Vurdering Det er i anskaffelsen benyttet en rådgivende arkitekt sm har fretatt all gjennmgang av tilbudene, fretatt evalueringen g laget innstilling. Dette er en ppgave sm er svært viktig i anskaffelsesprsessen g regelverket fr ffentlige anskaffelser innehlder mange bestemmelser sm må verhldes i dette arbeidet. Den gjennmførte prsessen viser seg å ha betydelige mangler i frhld til regelverket fr ffentlige anskaffelser, slik at det må stilles spørsmål ved m den eksterne rådgiveren har hatt tilstrekkelig kmpetanse på dette regelverket. Innstillingen fra den eksterne rådgiveren er akseptert av Omsrgsbygg uten at det er stilt kntrllspørsmål. KOFA har fattet avgjørelse i saken basert på de anførslene sm klager hadde g de frhld sm er vurdert av KOFA vil ikke bli vurdert av ss. KOFA knkluderte med brudd på følgende: Osl kmmune v/omsrgsbygg Osl KF har brutt kravene til etterprøvbarhet g gjennmsiktighet i lv m ffentlige anskaffelser 5 ved at evalueringen av tilbudene pp mt tildelingskriteriet Kmpetanse ikke er tilstrekkelig dkumentert. Osl kmmune v/omsrgsbygg Osl KF har brutt kravet til likebehandling i lv m ffentlige anskaffelser 5 ved å legge til grunn at valgte leverandør har persnell med lengre praktisk erfaring enn klager. Osl kmmune v/omsrgsbygg Osl KF har brutt kravet til frutberegnelighet i lv m ffentlige anskaffelser 5 ved at evalueringen av tilbudene pp mt tildelingskriteiret Byggetid har vært i strid med pplysninger gitt i knkurransegrunnlaget. 16

17 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Osl kmmune v/omsrgsbygg Osl KF har brutt frskrift m ffentlige anskaffelser 3-8 (4) g 17-3 (2) ved at det ikke ble gitt en tilstrekkelig begrunnelse fr valg av tilbud. KOFA knkluderte med at reglene ikke var brutt i frhld til følgende anførsler: Valgte leverandørs reviderte tilbud skulle vært avvist Vurderingen av tildelingskriteriet pris fremstår sm vilkårlig Vurderingen av deler av tildelingskriteriet kmpetanse fremstår sm vilkårlig Klagenemnda hadde ikke grunnlag fr å ta stilling til m vilkårene fr psitiv g negativ kntraktsinteresse var tilstede Utver KOFA sine vurderinger har vi følgende vurderinger: Alle leverandører sm ønsker å delta i knkurransen må ppfylle kvalifikasjnskravene. Alle kvalifikasjnskravene g dkumentasjnen sm må leveres sm bevis fr ppfyllelse er ppgitt i invitasjnen (knkurransegrunnlaget). Det er ikke fremlagt dkumentasjn på at det er fretatt en frvarlig vurdering av disse frhld. Det er pplyst fra rådgivende arkitekt at de kun har fretatt en sjekk av at den ønskede dkumentasjn er levert, men at en fullstendig realitetsvurdering pp mt kravene ikke er fretatt. Vi anser dette sm brudd på kravene til etterprøvbarhet g gjennmsiktighet, jfr. LOA 5 g FOA 12-5, jfr Det er i knkurransen kun frhandlet med de 2 leverandørene sm hadde best pristilbud, ref. følgende frmulering i mail fra rådgivende arkitekt det ble da besluttet av prsjektleder g Omsrgsbygg å føre frhandlinger med de 2 laveste anbyderne sm hadde rimelig mulighet til kntrakt. I knkurransen var det i utgangspunktet ikke satt ne antall sm det skulle frhandles med. Det var derfr en plikt til å frhandle med minimum 3 leverandører, med mindre nen av leverandørene ikke hadde reell mulighet til å få tildelt kntrakten. Vi kan ikke se at det freligger dkumentasjn på at vurderingen av reell mulighet er fretatt. 17

18 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Dette vurderer vi å være brudd på kravet til etterprøvbarhet g gjennmsiktighet, jfr. LOA 5. KOFA har lagt en streng vurdering til grunn når de har vurdert begrepet reell mulighet til å bli tildelt kntrakt. Prisfrskjeller pp til 50 % har ikke vært tilstrekkelig fr å si at leverandøren ikke har reell mulighet til å få kntrakten etter frhandlinger. I denne saken var prisfrskjellene mellm det laveste g høyeste tilbud ca. 21 %. At det ikke er frhandlet med 3 laveste anbyder vurderer vi å være brudd på likebehandlingsprinsippet, jfr. LOA 5 g brudd på frhandlingsplikten, jfr. FOA I invitasjnen var det pplyst at vedståelsesfristen fr tilbudene var 60 dager fra tilbudsfristens utløp. Tilbudsfristen var Det betyr at vedståelsesfristen utløp Kntrakten med Langemyhr er inngått/signert Vi har fått pplyst at det ikke er bedt m frlenget vedståelsesfrist, g det er heller ikke dkumentert i saken. Vår vurdering er at det ikke frelå gyldige tilbud i knkurransen g at kntraktsigneringen innebærer en ulvlig direkte anskaffelse. Vi anser dette å være brudd på kravene til frutberegnelighet g knkurranse i LOA 5 g kunngjøringsplikten i FOA En av leverandørene ba i brev datert m nærmere begrunnelse m hvrfr deres tilbud ikke var valgt. Oppdragsgiver ga nærmere begrunnelse i brev Det gikk i dette tilfellet 27 dager fra anmdningen m nærmere begrunnelse g til svaret frelå. Vi anser dette sm brudd på FOA 3-8 (4). Anbefalinger Det bør vurderes m eksterne firma skal ha nen rlle i den del av anskaffelsesprsessen sm er regelstyrt. Dersm eksterne firma skal utføre ppgaver knyttet til den regelstyrte anskaffelsesprsessen, anbefaler vi at det sikres på en bedre måte at det eksterne firma har nødvendig kmpetanse. Det anbefales å styrke pplæringen på regelverket fr ffentlige anskaffelser internt i OBY g spesielt på de prsjektansvarlige. 18

19 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Det anbefales at løpende kvalitetssikring av anskaffelsesprsessene innføres. Det anbefales å utvikle nen standard evalueringsmetder fr både kvalifikasjnskrav g tildelingskriterier. 19

20 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Prblemstilling 2: Er ansvars- g fullmaktsfrhldene i prsjektet avklart g dkumentert? Omsrgsbygg (Omsrgsbygg) har fr prsjektet satt pp en prsjektrganisasjn. Selve anskaffelsesprsessen ble gjennmført av Omsrgsbyggs Prsjektavdeling g ble verført til Barnehageavdelingen i det man gikk ver i gjennmføringsfasen. I gjennmføringsfasen er prsjektet ledet av en prsjektansvarlig (PA) sm er ansatt i Omsrgsbygg. Det er kjøpt prsjektledelse g byggeledelse fra eksternt firma. Rllen sm prsjektleder (PL) g byggeleder (BL) er ivaretatt av samme persn. Rammeverk Rllen sm prsjektansvarlig hs Omsrgsbygg er nedfelt i stillingsbeskrivelsen, der vi siterer følgende fra pkt 3, nr 2. Ansvar fr å ivareta byggherrerllen ved å lede definerte prsjekter g evt. annen aktivitet sm rganiseres sm prsjekter Ansvar fr å nå avtalte prsjektmål innen avtalt budsjett g fremdrift Kntraktsppfølging av innleide knsulenter Videre fremgår det av pkt 5. Oppgaver at prsjektansvarlig skal: Støtte g veilede ekstern prsjekt-/byggeleder verfr resten av prsjektrganisasjnen Kntrllere g gdkjenne utbetalinger av bestilte leveranser Gjennmføre kntrll med tids- g kstnadsutvikling Sørge fr nødvendige g rettidige beslutninger g vedtak i prsjektet Overvåke prsess fr å kunne treffe tiltak fr å avverge eller frminske skadevirkninger av uheldige frhld i prsjektet Frtløpende rapprtere til verrdnet alle større avvik fra planen, med frslag til tiltak... 20

21 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Omsrgsbygg har gjennm miniknkurranse kjøpt prsjekt- g byggeledelse fra eksternt firma. Til grunn fr kjøpet ligger rammeavtale mellm Omsrgsbygg g eksternt firma, datert Denne bygger på g presiserer NS Sm del av rammeavtalen ligger Omsrgsbyggs ytelsesbeskrivelse fr prsjekt g byggeledelse. prsjektleder sin rlle fremkmmer av ytelsesbeskrivelsen sm innehlder følgende innledende avsnitt: Prsjektleder er Omsrgsbyggs daglige representant i tildelt prsjekt g har initiativplikt verfr alle nødvendige ppgaver i prsjektet. Prsjektleder skal frankre, planlegge, rganisere, styre, rapprtere g ha kntrllansvar fr den ttale prsess, slik at mål g styringsparametre innfris. Prsjektleder rapprterer til Omsrgsbyggs prsjektansvarlige fr prsjektet Ansvarsmråder vil være planlegging g gjennmføring av prsjekter fra tildeling av prsjekt til vertakelse g ppfølging under garantitiden, innenfr tildelt kstnadsramme, fastsatt tidsplan g frventet kvalitet. Fullmakt vil være i henhld til enhver tid gjeldende fullmaktsstruktur. Arbeidsppgavene er pplistet i ytelsesbeskrivelsen. Se vedlegg 1. Byggeleder sin rlle fremkmmer gså av ytelsesbeskrivelsen: Byggeleder representerer Omsrgsbygg g dets interesser på byggeplassen. Byggeleder rapprterer til Prsjektleder. Arbeidsppgavene er pplistet i ytelsesbeskrivelsen. Se vedlegg 1. Det er utarbeidet PA-bk sm angir prsjektadministrative g frretningsmessige rutiner fr prsjektet. 21

22 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Kntraktsfrhldet med Harald Langemyhr AS (Langemyhr), er en generalentreprise basert på NS Fakta Entreprenøren har i frbindelse med tvist m fremdriften i prsjektet anført at de anser bestillingsrutinene sm er innført i prsjektet sm en begrensning i prsjekt-/byggeleder sin rett til å bestille endringsarbeider ver en viss størrelse, jfr. brev fra entreprenørens advkat datert Vi siterer: Bestillingsprsedyren fremkmmer av PA-bken fr Sinsen barnehage pkt. 7.4, sm bestemmer at; Alle bestillinger skal skje skriftlig. Bestillinger skal kun kmme fra Omsrgsbygg eller de/den sm har skriftlig fullmakt fra Omsrgsbygg. Omsrgsbygg utarbeidet skjema fr tilleggsbestillinger sm ivaretk denne prsedyren, g det fremgår eksplisitt at gyldig bestilling kun freligger når rubrikken benevnt sm Bestilling/gdkjenning er fylt ut. Endringsmeldinger fra byggeleder hvr slik utfylling manglet, kunne derfr ikke benyttes sm arbeidsunderlag fr Langemyhr. Enkelte ganger ble rubrikken fr bestilling i skjemaet fylt ut av BL, men da fremgikk det særskilt at dette var gjrt etter fullmakt. Dette illustreres av ARK-005, sm vedlegges sm bilag 3. Dette viser at byggeleder ikke var utstyrt med en generell stillingsfullmakt sm byggeleder fr Omsrgsbygg, men at det var gitt klare instrukser fr den nærmere utøvelsen av fullmakten. Felles fr bestillingene fretatt av byggeleder var at det gjaldt lave beløp, g Langemyhr måtte derfr frhlde seg til at arbeider sm ga prisknsekvens av en viss størrelse måtte bestilles direkte fra Omsrgsbygg. Omsrgsbygg sine rdinære fullmaktsregler har vært anvendt i prsjektet. Fullmaktsfrhldene fr de enkelte rllene i prsjektet er ikke beskrevet i PAbken. 22

23 Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Vurdering Ut fra ytelsesbeskrivelsen (kntrakten) har prsjekt-/byggeleder påtatt seg et betydelig ansvar i frbindelse med gjennmføringen av prsjektet. I dette prsjektet er det valgt en persn til rllen sm prsjekt-/byggeleder. I ytelsesbeskrivelsen er prsjektleder g byggeleder rllen adskilt, bl.a. ved at byggeleder skal rapprtere til PL. Beskrivelsen av arbeidsppgavene i ytelsesbeskrivelsen vil da ikke passe i frhld til realitetene i prsjektet, men vi kan ikke se at dette har hatt nen betydning i saken. I denne saken er vår vurdering at prsjektet sine ansvars- g fullmaktsfrhld er tilfredsstillende avklart g dkumentert fr prsjektansvarlig g prsjekt- /byggeleder. Fr de andre aktørene i prsjektet, herunder Langemyhr, pptrer ikke fullmaktsfrhldene sm entydige. Anbefaling Omsrgsbygg bør i fremtidige prsjekt vurdere å tydeliggjøre fullmaktsregimet fr alle aktørene i prsjektene. Det kunne med frdel blitt mtalt i PA-bken. 23

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Regin øst/jernbaneverket Utbygging B3-1 B3 Krav til tilbud g spesielle knkurranseregler Innhld 1 Bruk av tekniske spesifikasjner, fa 8-3 / 17-3...2 2 Utlevering av knkurransegrunnlaget...2

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser I en begrenset idéknkurranse skulle innklagede velge ut 5 leverandører til å delta i knkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet i lvens 5 til etterprøvbarhet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjn Innhld 1 Innledning... 2 1.1 Frmål med anskaffelsen... 2 1.2 Oppdragets mfang (billett- g kvalitetskntrll)... 2 2 Gjennmføring... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Oppdragsgivers ansvar...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING. Prosjekt: Vestfoldbanen

TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING. Prosjekt: Vestfoldbanen TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING Prsjekt: Vestfldbanen Innleien skal dekke et midlertidig behv g både vikarbyråer g prduksjnsbedrifter kan inngi

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling

Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling Til tilbydere Dat: 02.05.2014 Bruk av permitteringer g utenlandsk arbeidskraft i fiskefredling Knkurransegrunnlag Åpen anbudsknkurranse (FOA del I g II) Sak 14/1774 ENDRINGSLOGG Versjn 2.0 8.mai 2014 Følgende

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Rammeavtale Utviklingstjenester

Rammeavtale Utviklingstjenester Bilag 5 til Rammeavtalen BESKRIVELSE AV PRIS, PRISPRINSIPPER OG BETALINGSBETINGELSER Avtalereferanse: NT-008X-14 Rammeavtale Utviklingstjenester Innhldsfrtegnelse Bilag 5 til Rammeavtalen: Beskrivelse

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Trøgstad kmmune Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Skjønhaug Skleanlegg Entreprise 1 Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Skjønhaug Skleanlegg Dkument nr.: 100-1 B02 2015-02-27 Intern gdkjent DAur

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET INNHOLDSFORTEGNELSE 1OPPDRAGET... 3 1.1Oppdragsgiver... 3 1.2Anskaffelsens frmål

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Terminal Jekteviken Puddefjrdsbren, Entreprise 1 Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Oppdragsnr.:5146498

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen VEDLEGG 1 Avtale m drift av g/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjner i Drammensreginen mellm Renvasjnsselskapet fr Drammensreginen IKS, rg nr. 984 459 947, P.B. 154 Bragernes, 3001 Drammen,

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

KUN TIL INTERN BRUK!

KUN TIL INTERN BRUK! Internt dkument V1 CHAR 04.11.2013 Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk

Detaljer

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond Tjeldsund kmmunes retningslinjer fr kmmunalt næringsfnd Innhld 1. Målsetting... 3 2. Søknadsprsess... 3 2.1 Søknad... 3 2.2 Søknadsfrist... 3 2.3 Hvem kan søke m støtte... 4 2.4 Hva kan det søkes støtte

Detaljer

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Willy Røstum Thelin BEHANDLING UTTALELSE

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Willy Røstum Thelin BEHANDLING UTTALELSE SINTEF Byggfrsk Pstadresse: Pstbks 4760 Trgarden 7465 Trndheim Ntat Frslag til endringer i SINTEF Teknisk Gdkjenning (TG) fr styrking av drift g vedlikehld av minirenseanlegg Fretaksregister: NO 948 007

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM 2010 178391 Eidsivating lagmannsrett LE 2011 50469 (11 050469ASD ELAG/ 11 138706ASK-ELAG/).

Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM 2010 178391 Eidsivating lagmannsrett LE 2011 50469 (11 050469ASD ELAG/ 11 138706ASK-ELAG/). Eidsivating lagmannsrett Dm Avsagt: 012011 i sak LE-2011-50469 Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM2010178391 Eidsivating lagmannsrett LE201150469 (11050469ASDELAG/ 11 138706ASK-ELAG/). Parter: Helse Sør-Øst

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

byggeplan GS-veg Bedriftsvegen

byggeplan GS-veg Bedriftsvegen SHA-plan fr bygge- g anleggsfasen Rapprt Oppdrag: Emne: Rapprt: Oppdragsgiver: 814560 byggeplan GS-veg Bedriftsvegen Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø fr prsjekteringsfasen SHA-plan Skien kmmune

Detaljer

Ålgård nye kirke. Tilbudsinnbydelse- konkurransegrunnlag - tilbudsskjema. Innkjøp av kirkestoler

Ålgård nye kirke. Tilbudsinnbydelse- konkurransegrunnlag - tilbudsskjema. Innkjøp av kirkestoler Ålgård nye kirke Tilbudsinnbydelse- knkurransegrunnlag - tilbudsskjema FOR Innkjøp av kirkestler Innhldsfrtegnelse 1 TILBUDSINNBYDELSE... 4 2 ORIENTERING... 5 2.1 Knkurransegrunnlaget... 5 2.2 Organisering...

Detaljer

Rammeavtale økonomiske og finansielle tjenester knyttet til Transportreformen

Rammeavtale økonomiske og finansielle tjenester knyttet til Transportreformen Til tilbydere Vår dat: 26.09.2014 Rammeavtale øknmiske g finansielle tjenester knyttet til Transprtrefrmen Knkurransegrunnlag Åpen anbudsknkurranse (FOA del I g III) Sak 14/563 ENDRINGSLOGG Versjn 1.1

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautkein kmmune ved rådmann Bredbukstnesveien 6 9520 Kautkein ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehagelven: Kmmunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lv m barnehager Kautkein kmmune 13.09.17

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer