PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT FOR ANALYSEARBEIDET 2.1. Organisering 2.2. Mandat 2.3. Metdikk 2.4. Milepælplan 2.5. Øknmi 3. AKSEPTKRITERIER 4. FORSLAG TIL VIDERE BEHANDLING 5. RESULTATENE AV ROS-ANALYSEN 6. FINANALYSE (Skjema 3 skal inn her. Om det blir mange hendelser sm skal finanalyseres, bør det vurderes å ta inn skjema 3 sm vedlegg). 7. OPPSUMMERING AV ANALYSEARBEIDET (Skjema 4 skal inn her). 8. FORSLAG TIL MOTTILTAK (Skadefrebyggende g skadebegrensende tiltak i priritert rekkefølge). 9. FORSLAG TIL VIDERE BEHANDLING

3 1. INNLEDNING 1.1. Målsetting/hensikt ROS-analysen er grunnleggende fr Hammerfest kmmunes beredskapsplaner. ROSanalysen vil være et viktig dkument i kmmunens arbeid med å priritere frebyggende tiltak venfr uønskede hendelser sm kan skje i kmmunen g utarbeide ny brannrdning. ROS-analysen skal dekke de krav sm lvverket setter til slike analyser. Analysen er gjennmført i henhld til nrsk standard Ajurhld Kmmunen skal revidere analysen med 4 års mellmrm, eller når endringer i struktur/rganisering eller andre viktige endringer krever dette. Dette ansvaret er tillagt brannsjefen Definisjner Risik er sannsynligheten fr g knsekvensene av uønskede hendelser Effekt på mennesker (helserisik) Øknmiske verdier Miljømessige verdier Sårbarhet uttrykker systemets evne til å fungere g ppnå sine mål når det utsettes fr påkjenninger Krise er en subjektiv pplevelse av utilstrekkelighet i en gitt situasjn Krisesituasjn er en ufrutsett hendelse med et mfang sm krever større ressurser enn det rdinære hjelpe-, brann- g redningsapparat kan håndtere på en tilfredsstillende måte Risikanalyse er en systematisk fremgangsmåte fr å beskrive g/eller beregne risik Sannsynlighet er å beregne/anslå hvr hyppig hendelsen kan frventes å inntreffe Knsekvens er mulige følger av en uønsket hendelse. 2. ORGANISERING OG MANDAT FOR ANALYSEARBEIDET 2.1. Organisering Brannsjefen i Hammerfest: Er prsjektleder g på vegne av kmmunestyret ansvarlig fr utarbeidelse av ROS-analyse fr brann- g redningstjenesten, herunder 110-sentralen. Er ansvarlig fr utarbeidelse av frslag til frebyggende tiltak g ny brannrdning på grunnlag av denne analysen.

4 Daglig leder fr 110-sentralen er ansvarlig fr å lede arbeidsgruppe 110-sentral g rapprtere til prsjektleder Persnalsjefen er ansvarlig fr å initiere kntakt med medlemmer til styringsgruppen g sørge fr ppstartmøte av denne. Beredskapsrådgiver i Hammerfest: Er ansvarlig fr å implementere ROS-analyse fr brann- g redningstjenesten i kmmunens verrdnede ROS-analyse Skal bistå brannsjefen under utarbeidelsen av ROS-analysen g gjennm dette tiltre begge arbeidsgruppene. Øvrig persnell nevnt i dkumentet skal frhlde seg til ledere av sine arbeidsgrupper evt styringsgruppe Mandat 1. Analysere g beskrive alle frhld sm direkte eller indirekte har betydning fr Hammerfest brann- g redningstjeneste 2. Analysere g beskrive alle frhld sm direkte eller indirekte har betydning fr 110-sentralen i Finnmark 3. Utarbeide grunnlagsmateriale sm brannsjefen kan nytte til utarbeidelse av frebyggende tiltak g ny brannrdning Metde Metdikken frankres i følgende systemfremstilling:

5 Arbeidet gjennmføres sm et prsjekt med følgende rganisering: Kmmunestyret ppdragsgiver Styringsgruppe Brannstyret prsjektansvarlig Brannsjef prsjektleder Rådmann leder Plitiet Styringsgruppe Sivilfrsvaret Arbeidsgruppe Brann/redning Arbeidsgruppe 110-sentral Persnalsjef Kmmunalsjef Arbeidsgruppe Brann/redning Arbeidsgruppe 110-sentral Arne Myrseth leder Gerd Isaksen leder Svein Gamst Svein Gamst Per Egil Nilsen Kjetil Myrvll Kjell Nilsen/A Myrseth Per Ivar Olsen Arne Myrseth er vara fr leder av AU Kjell Nilsen. Arbeidsutvalget (AU) er et valgt styre fr alle kmmunene i Finnmark. Frank Rune Ellingsen Jørn Eriksen sentralen fr Finnmark eies av alle kmmunene i Finnmark. Driften er frankret i en avtale mellm disse kmmunene g Hammerfest hvr Hammerfest er vertskmmune. Det høyeste rgan fr 110-sentralen er rådsmøtet sm gjennmføres medi mai hver måned. Det er i tillegg etablert et arbeidsutvalg (AU) hvr representantene er valgt. På denne bakgrunn skal AU være representert i arbeidsgruppe 110-sentral, videre skal ROS-dkumentet i tillegg til kmmunestyret i Hammerfest legges frem fr rådsmøtet.

6 Prsjektet skal gjennmføres iht nedenstående milepælplan: Det er viktig å merke seg at fastsatte dater er abslutt siste frist fr gjennmføring g ppnåelse av nevnte milepæler. Brannsjefen i Hammerfest er sm prsjektleder ansvarlig fr målppnåelse på vegne av arbeidsgruppe brann/redning samt styringsgruppen, mens daglig leder fr 110- sentralen er ansvarlig fr målppnåelsen fr arbeidsgruppe 110-sentral Øknmien i prsjektet er sm følger: Kstnader fr arbeidsgruppe brann/redning g styringsgruppe bæres av Hammerfest brann- g redningstjeneste. Kstnader fr arbeidsgruppe 110-sentral bæres i frm av rdinær frdelingsnøkkel iht avtale mellm Hammerfest kmmune g de øvrige eiere av 110-sentralen.

7 3. AKSEPTKRITERIER Med akseptkriterier menes de kriterier sm legges til grunn fr beslutninger m akseptabel risik. Akseptkriteriene settes sammen i følgende ligning: risik x sannsynlighet = knsekvens 3.1. Risikmatrise Risik er sannsynligheten fr g knsekvensene av uønskede hendelser Effekt på mennesker (helserisik) Øknmiske verdier Miljømessige verdier Sannsynlighet Knsekvens Ufarlig 1 Mindre farlig 2 Farlig 3 Kritisk 4 Katastrfalt 5 Merknader Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig = Uakseptabel risik = På grensen risik = akseptabel risik 3.2. Klassifisering av sannsynlighet Sannsynlighet er å beregne/anslå hvr hyppig hendelsen kan frventes å inntreffe. BEGREP FREKVENS BESKRIVELSE Lite sannsynlig år Vil mest sannsynlig skje innen 100 år Sannsynlig 1-10 år Vil mest sannsynlig skje innen 10 år Meget sannsynlig En gang i året Vil mest sannsynlig skje innen 1 år Svært sannsynlig < 1 gang pr år Vil mest sannsynlig skje innen 1 mnd

8 3.3. Klassifisering av knsekvens Knsekvens er mulige følger av en uønsket hendelse. BEGREP MENNESKER MILJØ ØKONOMISKE VERDIER Ufarlig Ingen persnskader Ingen skade på miljøet Ingen skade på bygninger Mindre farlig Farlig Kritisk Katastrfalt Mindre persnskader Persnskade, ikke varige men. Persnskade sm resulterer i uførhet. Betydelige skader, varige men. Persnskade sm resulterer i død Ubetydelig skade på miljøet, OK m < 1 uke Miljøskader sm krever tiltak, OK m < 1 år Lkale skader på miljøet, OK m > 1 år Reginale skader på miljøet, OK m > 1 år Prduksjnsstans < 1 uke Mindre skade på bygninger Prduksjnsstans 1-3 uker Alvrlig skade på bygninger Prduksjnsstans 3 uker - 3 mnd Ttal skade på bygning, prduksjnsstans > mnd Ttal skade på viktig bygning eller på mange bygninger. Prduksjnsstans > 1 år 3.4. Samleark ROS-analyse Samlearket nyttes fr å få en nummerert g samlet versikt ver uønskede hendelser. I samme versikten vil det freligge infrmasjn m sannsynlighet g knsekvens sm igjen gir risiken. Samlearket vil gså trekke sammen aktuelle hendelser g samle disse under egne verskrifter, ulykker i bil, fly, båt etc vil f.eks samles under hendelser knyttet til kmmunikasjn. I de følgende klnner vurderes dagens beredskap pp mt aktuelle hendelser g det gis videre frslag til frebyggende tiltak g tiltak ved hendelser. Nr Sted/hendel se Detaljert hendelse Sannsynlighet 1. lite sannsynlig 2. mindre sannsynlig 3. sannsynlig 4. meget sannsynlig Knsekvens 1. ufarlig 2. en viss fare 3. farlig 4. kritisk 5. katastrfalt Helse Miljø Materiell Dagens beredskap 1. tilfredsstillende 2. ufullstendig 3. utilfredsstillende Frebyggende tiltak Tiltak ved hendelse

9 4. FORSLAG TIL VIDERE BEHANDLING ROS-analysen danner grunnlag fr frslag til frebyggende tiltak g ny brannrdning g gjennm den verrdnede ROS-analysen vil den danne grunnlag fr eventuelle endringer av Hammerfest kmmunes beredskapsplan. Den delen av ROS-analysen sm vedrører 110-sentralen behandles i arbeidsutvalget (AU) g fremlegges rådsmøtet Der det freligger hendelser sm anses fr å være fr kritiske sett i frhld til dagens beredskap vil brannsjefen ta hensyn til dette i utarbeidelsen av ny brannrdning. 5. RESULTATENE AV ROS-ANALYSEN Her legges ved en versikt ver alle hendelsene på samlearket. Hver hendelse er i tabellen gjengitt med: nr sted/handling hendelse sannsynlighet knsekvens dagens beredskap frebyggende tiltak tiltak ved hendelse Den detaljerte analysen ligger vedlagt i frm av tabell. 6. KONKLUSJON ROS-analysen legges til grunn fr frslag til frebyggende tiltak g ny brannrdning i Hammerfest kmmune, herunder 110-sentralen fr Finnmark. Den delen av ROS-analysen sm vedrører 110-sentralen legges i tilegg frem fr rådet. Gjennm den verrdnede ROS-analysen vil den danne grunnlag fr eventuelle endringer av Hammerfest kmmunes beredskapsplan. Hammerfest Arne Myrseth

10 Prsjektleder

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse. DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prsjekt fr å bedre helsetilstanden fr kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes g/eller nedsatt gluksetleranse.

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer