Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT ROR Redigert Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes Samhandlingsrefrmen har vist seg å være svært mfattende, g den innebærer fremdeles utfrdringer sm ikke er implementert i kmmunene i ROR pr i dag. Arbeidet i planperiden danner grunnlaget fr videre interkmmunale løsninger i ROR g tettere samarbeid med Helse Møre g Rmsdal. Det er søkt m midler fra direktratet g fra HF fr å frlenge prsjektet til Prsjektleder avslutter sin stilling i prsjektet sm avtalt g beskrevet fra start i Det leveres derfr en sluttrapprt selv m ROR viderefører prsjektet. Sekretariat: Mlde Næringsfrum, Trget 4, 6413 Mlde, Tlf: , Fax: E-pst:

2 Grunnlaget fr prsjektet i ROR: Strtingsmelding nr 47 ( ) har nå trådt i kraft fra 1/1-2012, g det er frventet større endringer i ppgavefrdeling mellm stat g kmmune. Fr kmmunene frdrer Samhandlingsrefrmen krav til betydelige mstillinger, g grunnlaget fr prsjektet var at kmmunene i nedslagsmrådet til Mlde Sykehus ønsket å samarbeide fr å kartlegge grunnlag, utfrdringer g samarbeidsløsninger fr å kunne implementere refrmen på best mulig måte. Prsjektet er et verrdnet prsjekt sm skal favne de fleste mråder. Refrmen gir kmplekse utfrdringer, alt fra tjenestemråder sm i flkehelsearbeid, (frebyggende tjenester), øyeblikkelig hjelp innleggelser i kmmunen, tilrettelegging fr intermediærpasienter/rehabilitering, medisinsk behandling/ppfølging (pliklinikker), bservasjnspst (før/etter innlegging), raskere utskriving til kmmunene. IKT løsninger, velferdsteknlgi, helsejuss g rekrutteringsutfrdringer. Etter hvert gså pptrapping av spesialisthelsetjeneste fr psykiatri g rus i kmmunene. Prsjektet vil i hvedsak ha fkus på de mråder sm ROR kmmunene i fellesskap ønsker å finne løsninger på, dette vil gså klargjøre egne utfrdringer fr kmmunene. Prsjektperide Mai 2011-Mai 2013 Prsjektleder Hege-Beate Edvardsen Prsjektleder er engasjert i prsjektperiden, g administrativt plassert i Mlde kmmune Prsjektstyring/rganisering Overrdnet Styringsgruppe: medlemsmøtet i ROR Prsjektgruppe: en representant fra alle samarbeidskmmunene samt representant fra helsefretaket. Innspill fra KS Styringsgruppe i hver kmmune: ulikt ppbygd men med representanter fra administrasjnen, fagpersner g evt. tillitsvalgte g plitikere Arbeidsgrupper: underprsjekter i hver kmmune Budsjett 2011: Lønn/ssiale utgifter prsjektleder 8 mnd kr ,- Reise/kurs/litteratur kr ,- Andre driftsutgifter/møter/knsulenter kr ,- Ttalt budsjett 1. driftsår (2011) kr ,- 2012: Lønn/ssiale utgifter prsjektleder 12 mnd kr ,- Reise/kurs/litteratur kr ,- Andre driftsutgifter/møter/knsulenter kr ,- Ttalt budsjett 2. driftsår (2012) kr ,- 2013: Lønn/ssiale utgifter prsjektleder 4 mnd kr ,- Reise/kurs/litteratur kr ,- Andre driftsutgifter/møter/knsulenter kr ,- Ttalt budsjett 3. driftsår (2013) kr ,- Finansiering Tilskudd fra Helsedepartementet gjennm rdning med tilskudd til samhandlingstiltak g lkalmedisinske senter m.m. Kr ,- mttatt i 2010, kr ,- i 2011 g i Ttalt ,- Sekretariat: Mlde Næringsfrum, Trget 4, 6413 Mlde, Tlf: , Fax:

3 Status Organisering: se i tabell ver Strategier g tiltak: 1. Øke bredden g mulighetene i tilbudet ved interkmmunalt samarbeid. Hvem er ansvarlige, hvem har myndighet til å avgjøre g handle? Jevnbyrdige parter, tydelige g frpliktende avtaler Styrke samarbeidet mellm helsefretaket g kmmunene, samt kmmunene imellm. Samarbeide med utdanningsinstitusjnene g KS fr å styrke kmpetansen g imøtekmme framtidige utfrdringer. 2. Hvrdan gjennmføre endringene, hvilke tiltak må iverksettes? Gjøre nytte av statistikker g avtaler fr å tydeliggjøre utfrdringer g behv fr tilrettelegging. Planarbeid, frister g gjennmføring Plitisk g administrativ frankring 3. Sette frister fr endring pp mt øknmiske frutsetninger Viktig med statistikker g løpende kntrllberegninger Klare kstnadsnøkler, både mellm helsefretak g kmmuner. Samt kmmunene imellm. Tydeliggjøring av hvem sm står fr diagnstisering g sm skal være behandlere. Hvem har kmpetansen, g hvrdan utnytte den på best mulig måte? 4. Vurdere g samkjøre underprsjekt. 5. Inngå frpliktende planer g avtaler fr videre samarbeid g tilrettelegging. 6. Evaluere etter milepæler, g krrigere retning underveis. Sekretariat: Mlde Næringsfrum, Trget 4, 6413 Mlde, Tlf: , Fax:

4 Gjennmføring: Prsjektet har vært gjennmført sm planlagt fra Det har vært prsjektleder i 100% stilling. Prsjektleder har jbbet tett pp mt prsjektgruppe med medlemmer fra administrativt nivå i hver kmmune. Gruppen har gså hatt fast medlem fra KS g fra Helsefretaket. Kmmunerepresentanten har igjen jbbet med tverrfaglig styringsgruppe i sin kmmune. Prsjektleder har rapprtert halvårsvis til styret i ROR. I starten var prsjektleder med på styremøtene g gav en krt statusrapprt/ tk pp evt prblemstillinger. Det siste året gikk kmmunikasjnen med styret i ROR via e-pst. Det har vært ne utfrdring på å frankre prsessene i bla høringsuttalelser fra ROR til plitisk nivå i hver kmmune. Fr at ROR skal fremstå mer samlet, g med større styrke i tilbakemeldinger, både til direktrat/departement g til Helse Midt Nrge, anser prsjektleder g prsjektgruppa det sm nødvendig å få styrket denne frankringen. Våren 2013 ble utfrdringen tatt pp med styreleder i ROR. Det jbbes videre med saken. Oppnådde resultat: Samhandlingsrefrmen er en str samfunnsrefrm. Det har skjedd lv-g frskriftsendringer av betydning fr kmmunal drift av Helse g msrgstjenester, samt i flkehelseperspektiv. Mye av tjenesteprduksjn flyttes fra 2. linje tjenesten g ut i kmmunal sektr, der ligger det øknmiske insentiv g kmpetansemessige utfrdringer sm kan være vanskelig å frutse knsekvenser av i en tidlig fase. Prsjektgruppa har jbbet med å klarlegge gråsner i ansvars g ppgavefrdeling i helsetjenestene sm følge av refrmen. Samtidig skulle det ses på muligheter fr interkmmunale løsninger fr å sikre gd kvalitet g effektivitet i tjenesteutøvelsen Overskrifter på fkusmråder har bl.a. vært: 1. Infrmasjn fra sentrale myndigheter a. Lvendringer/frskrifter b. Høringssvar 2. Samarbeidsavtale a. Prsjektleder representerte ROR i arbeidsutvalget sm utfrmet avtalen. Alle vedlegg ble tatt på høring i kmmunene, samt i en egen arbeidsgruppe i ROR sm leverte sin tilbakemelding inn til utvalget 3. Faglige utfrdringer: Arbeidsgruppe i reginen med Høgsklene, Alle reginrådene, HF g Mørefrsking 4. Kmpetanseplanlegging; prsjekt i ROR i samarbeid med KS 5. Styringsdata kurs 6. IKT-meldingsløftet 7. Gjennmgang g felles fkus på underprsjekter i hver kmmune 8. Flkehelseknferanse a. Samarbeid med Fylkeskmmunen, KS g Mørefrsking i. Helse i plan i alle kmmuner 9. Pasientflyt- praktisk samarbeid mellm kmmuner g HF; Samhandlingsmøter x 2 pr år a. Større møte med representanter fra praksisfelt g ledelse i alle kmmunene i ROR g fra HF 10. Samarbeid/inf fra bla: Sekretariat: Mlde Næringsfrum, Trget 4, 6413 Mlde, Tlf: , Fax:

5 a. Høgsklene b. Aptek c. Lærings g Mestringssenteret d. Psykisk helse/ rus e. Med mer Evaluering fra prsjektgruppa: Alle kmmuner melder m at prsjektet har dannet gdt grunnlag i hver kmmune fr videre implementering av refrmen. Det har vært viktig med en prsjektleder sm har krdinert g viderefrmidlet infrmasjn, høringssvar, fagfkus/tema fr tilrettelegging av nye tjenester med mer. Kmmunerepresentantene melder at ingen av dem har hatt tid til å srtere mengden av infrmasjn g samarbeidsmøter sm følge av refrmen, g at det har vært viktig g fått dette rganisert via prsjektet. Vi har dannet gde kntaktpunkt / møteplasser / infrmasjnsflyt mellm kmmuner, reginalt, med KS, Helsefretaket, fylkeskmmunen g Høgsklen. Møtene i prsjektgruppa har gitt ROR kmmunene samlet fkus på tema g mråder sm har vært viktige i prsessen fr å planlegge g tilrettelegge kmmunale tilbud sm kmmer under refrmen g flkehelseperspektiv. Stre utfrdringsmråder har vært løst i felles prsjekt: bla Kmpetanseplanlegging g Kurs i Styringsdata. Det er enighet i gruppa m at prsjektgruppa bør videreføre sine møter uavhengig av m ROR får midler fra direktratet. Alle kmmunene melder gså at de ønsker mer knkrete samarbeidsmråder nå, g jbbe videre med hvrdan de kan rganisere interkmmunale løsninger ut fra det grunnlaget sm er dannet til nå. Fr detaljert beskrivelse av ppnådd resultat/ delmål se rapprter fr tilbakemelding til styret i ROR vedlagt rapprten. Plan fr videre framdrift: Hvem skal være ansvarlig fr infrmasjnsflyt, krdinering, representasjn fr ROR i faglige fra/arbeidsgrupper g frankring i prsjektgruppa? Det anbefales fra prsjektleder at prsjektgruppa frtsetter sine faste møter, med KS g HF sm eksterne faste medlemmer. Hvem sm skal være ansvarlig fr innkalling g saksliste tas pp sm sak på møte i gruppa 26/4/13 Det anbefales gså at medlemmer fra gruppa frdeler på deltakelse i de ulike utvalg prsjektleder sitter i fr ROR pr.i dag. Sekretariat: Mlde Næringsfrum, Trget 4, 6413 Mlde, Tlf: , Fax:

6 Hvilke fagfkus bør det jbbes videre med i 2013? Henviser til prsjektrapprt fra januar 2013 der følgende mråder er satt pp sm viktige fagfelt fr 2013: Øknmi Kvalitet Kmpetanse Muligheter Riktige satsningsmråder Hvrdan redusere behv fr g bruk av spesialisthelsetjenester Det må frtsatt jbbes med fastlegene g kmmunenes felles utfrdringer. Fastlegefrskriften ble klar smmeren 2012, g det jbbes fremdeles med fkus på samarbeid mellm kmmune - fastlege g helsefretak. Dette punktet er under stadig bearbeidelse Ny turnusrdning sm frdrer mer samarbeid mellm kmmuner g HF Hvrdan øke samarbeidet med behandlerne fr å sikre gd kvalitet? Øke kjennskap til bruk av styringsdata fr å bedre øknmistyring Vi ønsker mer fkus på Planarbeid fr helsefremmende / flkehelsearbeid. Bla ved å utvide samarbeid med kntaktpersner i fylket sm har kunnskap m dette fkusmrådet med å jbbe med styringsdata ang flkehelse Vi ønsker å jbbe mer med å vurdere rekrutteringsplaner i samsvar med kmpetansearbeid Organisering av ø-hjelps tilbud Hvrdan rganisere tilbud fr rus/psykiatri IKT- fullføre prsjekt ang meldings-utbredding Revisjn av avtalen blir utført høst 2013, viktig at alle enheter blir kjent med den g det nye avvikssystemet g kmmer med tilbakemeldinger underveis. Utdanning g frsking Hvilken kmpetanse trenger vi framver Statusbeskrivelse av utdanningskapasitet g rganisering av utvalgte helsefaglige utdanninger Kmpetansebehv g kmpetanseutfrdringer i kmmunene Knytte strategisk kmpetanse plan til verrdnet. Sette i gang tiltak i løpet av 2013 Felles arenaer fr kmpetanseutvikling Øknmi: Det er søkt m samhandlingsmidler fra direktratet g fra Helse Midt fr 2013 Tilbakemelding ang midlene vil kmme til Plan g Utvikling i Mlde kmmune v/ Eirik Heggemsnes. Hvrdan disse skal frvaltes må prsjektgruppa avklare i samråd med styret i ROR. Sekretariat: Mlde Næringsfrum, Trget 4, 6413 Mlde, Tlf: , Fax:

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke Finnmark Årsrapprt 2011 fra Finnmark fylkeskmmune - piltfylke 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennmførte i periden 2005 2008 et piltprsjekt fr kmmunene innen universell utfrming (uu). I regjeringens

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester? OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kngsvinger.kmmune.n/ Innhld Hvrfr Omstilling 2012?...

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer