Styremøte 5. mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte 5. mars 2015"

Transkript

1 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl Saker.: 11 /15 23/15

2 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15 Årsregnskap g revisjnsberetning Sak 13/15 Styrets årsberetning Sak 14/15 Årsrapprt 2014 Sak 15/15 Handlingsplan 2015 Sak 16/15 Gjennmgang kmiteer g fra Sak 17/15 Budsjett 2015 g 2016 Sak 18/15 Kntingent 2015 Sak 19/15 Generalfrsamling g medlemsmøte Sak 20/15 Hnrar styret g revisr Sak 21/15 Valgkmite Sak 22/15 Orienteringer Sak 23/15 Eventuelt 2

3 Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Saksutredning Referat fra styremøtet 29. januar 2015 er tidligere tilsendt, g følger gså vedlagt til endelig gdkjenning. Det er ikke innkmmet merknader til referatet. Frslag til vedtak Referat fra styremøte 29. januar 2015 gdkjennes. Vedlegg: Referat fra styremøtet 29. januar 2015,3 sider. 3

4 Sak 12/15 Årsregnskap g revisjnsberetning Årsregnskapet. Regnskapet fr 2014 kmmer ut med et underskudd på kr Dette er bedre enn frventet, da det var budsjettert med et underskudd på kr Frbedringen i resultat skyldes i hvedsak tre ting: At Kllektivtrafikknferansen gikk med verskudd. Ne lavere lønnskstnader enn budsjettert da man bare hadde en ansatt i februar g fram til 24. mars. Ne lavere kstnader på kntrleie enn budsjettert. Grunnet avtale m reduksjn av husleie sm var avsatt fr Kllektivtrafikkfreningen har pr egenkapital på Det er ikke et mål fr freningen å bygge pp stre verskudd. Freningen hadde derfr anledning til både å budsjettere g gå med underskudd i Det er gså viktig fr styret å være ppmerksm på at resultatet fr Kllektivtrafikknferansen ble ne dårligere enn man frventet i frrige styremøte. Dette kmmer av at freningen ikke har fradrag fr merverdiavgift på kstnader sm dekkes av andre inntekter enn medlemskntingenten. Når inntektene kmmer fra deltageravgiftene på Kllektivtrafikknferansen, må det betales mva på kstnadene, ne revisr gjrde ppmerksm på i begynnelsen av februar. Resultatet fr knferansen g regnskapet er derfr justert etter dette. Revisr vil avgi revisjnsberetning så snart styret har sendt kpi av styreprtkll hvr det fremkmmer at regnskapet er gdkjent g signert finansregnskap g styreberetning. Frslag til vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig gdkjent. Vedlegg: Årsregnskapet fr 2015, 6 sider 4

5 Sak 13/15 Styrets årsberetning Frslag til styrets årsberetning fr 2014: Virksmhetens art g hvr den drives Kllektivtrafikkfreningen, etablert i 2007, er en nasjnal samarbeidsrganisasjn fr kllektivselskapene/administrasjnsselskaper g fylkeskmmuner, g er pådriver fr prfesjnell, effektiv g kundevennlig kllektivtrafikk. Kmpetansebygging, erfaringsutveksling g samarbeidstiltak mellm medlemmene, samt utadrettet virksmhet fr å ivareta deres interesser g gi kllektivtrafikken en nasjnal stemme er kjernen i virksmheten. Freningens sekretariat var i 2014 lkalisert hs Ruter i Drnningens gate 40, Osl. Selskapets utvikling, resultat g frtsatt drift Selskapet hadde i 2014 inntekter på kr Driftskstnader var på kr Selskapets årsresultat ble negativt, med minus kr Underskuddet er dekket inn ved bruk av egenkapital, sm pr var på kr Kllektivtrafikkfreningen ble i april 2014 fusjnert med Freningen 177. I generalfrsamlingen 10. arpil 2014 ble derfr vedtektene endret ne, fr å tilpasse seg fusjnen. Styret bekrefter at frutsetning m frtsatt drift er til stede. Etter styrets ppfatning gir årsregnskapet, ført av Sjølyst Regnskap ANS, en rettvisende versikt ver utvikling g resultat av fretakets virksmhet g dets stilling pr Det har ikke inntrådt frhld etter regnskapsårets utgang sm er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling. Finansiell risik Kllektivtrafikkfreningen er finansiert gjennm årlige medlemskntingenter. Den finansielle risiken er sm nrmalt liten fr denne typen rganisasjner. Arbeidsmiljø, likestilling g diskriminering Etter styrets ppfatning har arbeidsmiljøet i Kllektivtrafikkfreningen vært bra. Sekretariatsleder sluttet , g ny daglig leder var på plass Freningen hadde ved utgangen av 2014 t ansatte i sekretariatet pluss en innleid persn fra Hedmark Trafikk. Avtalen med Hedmark trafikk m innleie av ekstern arbeidskraft terminerte Sykefraværet har vært lavt i Det har ikke blitt rapprtert m skader eller ulykker ved arbeidsplassen. Kllektivtrafikkfreningen har sm mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling. Begge de t ansatte er kvinner, g det har vært en mann innleid i 80 % stilling stre deler av Styret består av en kvinne g fire menn. Kllektivtrafikkfreningen vil frhindre diskriminering sm følge av nedsatt funksjnsevne, etnisitet, nasjnal pprinnelse, hudfarge, religin eller livssyn. 5

6 Ytre miljø Kllektivtrafikkfreningens virksmhet medfører hverken frurensing eller utslipp utver hva sm er vanlig i tilsvarende virksmheter. Frslag til vedtak: Årsberetningen ble enstemmig vedtatt. 6

7 Sak 14/15 Årsrapprt 2014 Vedlagt ligger frslag til årsrapprt fr Frslag til vedtak: Årsrapprten ble enstemmig vedtatt. Vedlegg: Årsrapprt fr Kllektivtrafikkfreningen fr 2014, 8 sider. 7

8 Sak 15/15 Handlingsplan 2015 Styret i Kllektivtrafikkfreninga gjennmførte i januar 2015 en strategiprsess, der man så på: 1. Nåsituasjnen. 2. Hvilke tema vi ønsker å priritere framver. 3. Fkusmråder 4. Mål fr hvert tema. Det resulterte i et ntat sm mhandlet internt samarbeid, kunden i sentrum, eksternt samarbeid, kllektivtrafikkens stemme, kmmunikasjn, klima/miljø g rganisering sm styret behandlet g diskuterte i sitt møte 29. januar Styret var enige m å jbbe med tre hvedmråder framver: Flere g mer frnøyde kunder. Gjøre hverandre bedre. Øke ppmerksmheten m kllektivtransprt. Man var gså enige m at det er viktig fr fr freningen å synliggjøre aktiviteten til freningen på disse mrådene: Hva Kllektivtrafikkfreningen bidrar til fr kllektivtrafikken. Hva medlemmene har fått g får ut av samarbeidet g det å være medlem. Styret vedtk: «Styret ber ut fra signalene i strategiseminaret g diskusjnen i styremøtet sekretariatet m å utfrme et frslag til handlingsplan sm er en knkretisering av Handlingsprgram Handlingsplana behandles i styremøtet 5. mars g i generalfrsamling 19. mars. Styret vil gså starte et arbeid med et internt strategidkument fr Kllektivtrafikkfreningen sm planlegges behandlet på neste års generalfrsamling.» Frslag til vedtak: Vedlagte frslag til Handlingsplan fr Kllektivtrafikkfreningen 2015 vedtas med de endringer sm km fram i møtet. Vedlegg: Handlingsplan fr Kllektivtrafikkfreningen 2015, 7 sider. 8

9 Sak 16/15 Gjennmgang kmiteer g fra Status: Kllektivtrafikkfreningen har i dag tre ulike kmitéer, flere fra g en del fra sm ønskes etablert. De ulike fra har erfaringsutveksling g kmpetanseheving sm frmål, mens kmiteene arbeider målrettet fr gde felles løsninger innfr de ulike fagmrådene g har ppgaver knyttet til handlingsprgrammet. Sm beskrevet i Handlingsplan 2015 har Kllektivtrafikkfreningen : I dag følgende kmitéer: Markedskmitéen Kntraktskmitéen Materiellkmitéen I dag følgende fra: Miljøfrum Markedsfrum Skleskyssfrum Øknmifrum Båt- g ferjefrum Strbymøtene Fått innspill m å pprette: Tpplederfrum. Analytikerfrum. Kmpliancefrum. Bestillingstransprtfrum. Prduksjnsfrum. Kllektivtrafikkfreningen har sm vi ser venfr en rekke samarbeid i frm av kmitéer g fra. Tilbakemeldingene fra deltagerne i de ulike kmitéer/fra er svært psitive, g signalene er at deltagerne har mye igjen fr å samarbeide på denne måten. Kllektivtrafikkfreningen har frskjellige mål med arbeidet i kmiteer g fra. Kllektivtrafikkfreningen har en målsetting m å finne gde felles løsninger gjennm kmitéene sm har ppgaver knyttet til handlingsprgrammet, mens det i fraene er erfaringsutveksling g kmpetanseheving sm er målet. Fraene g kntrakts- g materiellkmitéen har deltagere fra alle medlemmer sm ønsker det, nen medlemmer har flere deltagere samme sted. Markedskmiteen er mindre g har deltagere fra nen av medlemmene. Kmitéene har større ansvar enn fraene, g det frventes en større innsats av sekretariatet fr å legge til rette fr arbeidet i kmiteene. Alle fra vil heretter bli rganisert med en prgramkmité sm er ansvarlig fr å frberede møtene. Dette fr hele tiden å finne gde g dagsaktuelle tema sm gjør det interessant å delta, g sm 9

10 fremmer erfaringsutveksling g kmpetanseheving. Det enkelte frum bestemmer selv m prgramkmitéen velges fr hvert enkelt møte eller fr en peride på et år. Sekretariatet har vært inne på tanken m å lage et hierarki av kmiteer g fra, der ulike fra knyttes pp mt en kmité. Det er imidlertid ikke enkelt, da f.eks. båt- g fergefrum vil kunne knyttes pp mt både materiell- g kntraktskmiteen. Det samme gjelder skleskyssfrum. Sekretariatet har derfr gått brt fra den tanken. Sekretariatet ser det sm mer naturlig at de ulike fra kan gi faglige innspill til kmitéene det er naturlig å ha samarbeide med, ut fra hva de ulike kmitéene har behv fr i sitt arbeid. Det har gså kmmet innspill på m en bør «skifte mannskap» i kmiteene. Så langt har det blitt valgt leder på ubestemt tid både i frum g i kmitéer. Sekretariatet har ikke klare synspunkter på m ledere bør skiftes etter eksempelvis t år, eller m vi skal frtsette gjeldende praksis. I frbindelse med repprettelsen av markedskmitéen i 2014 ble alle medlemmene ppfrdret m å spille inn navn til kmitéen. Kmitéen ble satt pp med 8 persner, med de andre sm vara. Det er tenkt å bytte nen av de sm er faste medlemmer i dag, med nen av varamedlemmene etter t år. Dette fr at alle medlemmene får mulighet til å delta i kmitéarbeidet. Dette kan være en mdell sm kan vurderes gså fr andre kmitéer. Fraene har deltagere fra alle medlemmer sm ønsker det. Sekretariatet anbefaler følgende fr eksisterende kmitéer g fra: Markedskmitéen. Ble reetablert med nytt styre i Har ca. 5-6 møter i året. Frtsetter arbeidet. Ser på rullering av medlemmer i Er knyttet pp mt arbeidet i markedsfrum ved at deres leder deltar i kmitéen. Kntraktskmitéen. Jbber gdt. Har ca. 3 møter i året inkl. anskaffelsesseminar. Frtsetter arbeidet. Materiellkmitéen. Har vært lite aktiv, g brukes derfr til høringer etc. inntill det kmmer pp viktige g aktuelle saker sm tilsier mer aktivitet i kmitéen. Miljøfrum. Har ca. 3 møter i året. Danner prgramkmité g frtsetter arbeidet. Har ansvar i frhld til revidering av miljøprgrammet i Markedsfrum. Ble etablert i Har ca. 4 møter i året. Danner prgramkmité g frtsetter arbeidet. Er knyttet pp mt arbeidet i markedskmitéen gjennm at leder i markedsfrum møter i markedskmitéen. Skleskyssfrum. Har et eller t årlige møter. I 2015 blir det et møte. Danner prgramkmité g frtsetter arbeidet. 10

11 Øknmifrum. Har et årlig møte. Danner prgramkmité g frtsetter arbeidet. Båt- g fergefrum. Har 2-3 årlige møter. Danner prgramkmité g frtsetter arbeidet. Har samarbeidet med Vegdirektratet i frhld til kntrakter ved vergang til bruttkntrakter på RV-fergene. Det er kmmet spørsmål m vi bør innlede samtaler med Vegdirektratet m ei samarbeidsavtale ifm arbeidet i båt- g fergefrum. Strbymøtene. Dette er en møteplass fr de stre byene i Nrge sm har pågått i flere år uavhengig av Kllektivtrafikkfreningen. Det er ønskelig fra daglig ledere i nen av selskapene at dette arbeidet blir innlemmet i Kllektivtrafikkfreningens virke. Det har pprinnelig vært Osl, Bergen, Trndheim g Stavanger sm har samarbeidet. Nå er gså Kristiansand g Buskerudbyen kmmet med. Det er gså kmmet spørsmål m hvrfr ikke Grenland da blir invitert med. Fra de deltagende byene er det viktig å ha fkus på strbyspørsmål. Det må ses nærmere på hvrdan man samarbeider, hva sm er målet g hvem sm bør delta. Sekretariatet har vurdert følgende nye frum: Tpplederfrum. Det er signalisert et behv fr en møteplass fr tpplederne i Kllektivtrafikkfreningens rganisasjner. Det freslås derfr å starte pp et tpplederfrum i Frumet arrangeres sm seminar ver t dager (lunsj til lunsj), g freløpig arrangeres det en gang i året rett før smmeren. Nettverksbygging blir viktig, g det faglige innhldet skal rettes inn mt ledelse. Analytikerfrum. De største selskapene har egne markedsanalytikere. Disse kan ha mye å lære brt til de rganisasjnene sm ikke har denne kmpetansen selv. Sekretariatet freslår derfr å sette i gang et analytikerfrum, sm knyttes pp til både markedsfrum g markedskmiteen g arbeidet sm skal gjøres i markedsprsjektet. I første mgang arrangeres det en enkelt samling fr analytikere, der man ser på muligheten av: 1. Erfaringsutveksling g kmpetanseheving i gruppen av markedsanalytikere, g se på felles løsninger g felles praksis mellm selskapene. 2. Hvilke muligheter man har fr å frmidle kmpetanse til selskap uten denne spisskmpetansen. Kmpliancefrum. På anskaffelsesseminaret i februar 2015 hadde vi en sekvens med etikk, åpenhet g krrupsjnssaker i kllektivnæringen. Her hadde vi innledere fra Transparency Nrge g fra ATB sm jbber med antikrrupsjnsarbeid. Ruter har jbbet mye med disse prblemstillingene, g det har kanskje gså andre av medlemmene. Etter dette seminaret ønsket nen av de sm jbber med kmpliance å sette dette arbeidet sterkere på dagsrden i regi av Kllektivtrafikkfreningen gjennm et Kmpliancefrum. Ambisjnsnivået kan ligge på et møte i året i første mgang. Dette er et arbeid sm bør knyttes pp mt kntraktskmiteens arbeid, samt flere fra sm skleskyssfrum g båt-g fergefrum. 11

12 Bestillingstransprtfrum. Det er kmmet innspill fra Finnmark fylkeskmmune m å sette i gang et bestillingstransprtfrum. Dette ble diskutert i styret, sm syntes temaet var litt smalt. Det kan være naturlig å se på alle ffentlige bestillingstransprtløsninger i et slikt samarbeid, fr å frsøke å finne gde løsninger fr kllektivtransprt i distriktene. Dette bør utredes nærmere før en ser på igangsetting av et slikt frum. Prduksjnsfrum. Det er kmmet innspill m et prduksjnsfrum, ne sm må utredes nærmere før en eventuell avgjørelse m igangsetting. Ut fra venstående saksutredning anbefaler sekretariatet følgende ppfølging av fra g kmitéer: Det etableres prgramkmité fr alle fra. Det enkelte frum bestemmer selv m prgramkmitéen velges fr en peride eller fr et g et møte. Lederskap i kmitéer skal rulleres, g leder velges fr 2 år m gangen. Deltagelse, rganisering g målsetting med strbymøtene ses på i egen sak. Det innledes samtaler m et tettere samarbeid mellm Vegdirektratet g Båt- g fergefrum. Kllektivtrafikkfreningen setter i gang følgende frum: Tpplederfrum. Analytikerfrum, sm knyttes pp mt markedskmitéens arbeid g markedsfrum. Kmpliancefrum, sm knyttes pp mt kntraktskmitéens arbeid, båt- g fergefrum samt skleskyssfrum. Bestillingstransprtfrum g prduksjnsfrum utredes nærmere før det tas en avgjørelse m de settes i gang. Frslag til vedtak: Det innledes samtaler m et tettere samarbeid mellm Vegdirektratet g Båt- g fergefrum. Styret vedtar å sette i gang følgende frum: Tpplederfrum. Analytikerfrum, sm knyttes pp mt markedskmitéens arbeid g markedsfrum. Kmpliancefrum, sm knyttes pp mt kntraktskmitéens arbeid, båt- g fergefrum samt skleskyssfrum. 12

13 Sak 17/15 Budsjett 2015 g 2016 Vedlagt følger budsjettfrslag fr 2015 g fr Begge er i 2015-krner. Budsjettet fr 2015 tar utgangspunkt i årsregnskapet fr 2014 g har i tillegg budsjettert med en ekstra stilling i sekretariatet med halvårsvirkning, dvs. fra I budsjettet fr 2016 er det lagt inn 3 stillinger i sekretariatet med helårsvirkning. Knsulenthnrar finnes på knt 6720 g Knt 6720 er fr alle rdinære knsulentppdrag, g knt 6790 fr prsjektet kmpetanseheving, der man har inngått avtale med Hedmark trafikk m kjøp av tjenester i 2015 fr å sette i gang et intrduksjnskurs g hspiteringsrdning. Knsulenthnrar, knt 6720, er fr 2015 budsjettert sm følger: Knsulenthnrar 6720: Strategidkument Markedsprsjekt Miljøprgrammet Kllektivtrafikknferansen Kmpetanseheving Div seminarer Ttalt: Det skal i 2015 utarbeides et strategidkument sammen med NHO transprt, miljøprgrammet skal rulleres, markedsprsjektet skal igangsettes, g fr Kllektivtrafikknferansen får vi gså tillegg med mva. Gjennm året arrangeres det mindre seminarer der man gså av g til trenger ne innleid kmpetanse. Det er verd å merke seg det sm står i sak m årsregnskap 2014 hva gjelder mva. Det er ikke fradrag fr MVA på kstnader sm ikke er relatert til den daglige rganisasjnens virksmhet, men sm er relatert til prsjekter man har inntekter på sm Kllektivtrafikknferansen. Kstnadssiden vil derfr øke, spesielt i frhld til regnskap Lkalleie, knt 6300, øker i frhld til regnskap Dette frdi det i regnskapet 2014 ble kreditert en avsetning i husleie fra 2013, samt at man øker med 1 kntrplass med halvårsvirkning 2015 g helårsvirkning Møtekstnader har gså økt. Dette er delvis frdi man har fått mva på det sm har med Kllektivtrafikknferansen å gjøre, g delvis frdi man har ambisjner m at denne knferansen skal bli større. Her jbber man uansett fr å gå minimum i balanse, slik at økte kstnader vil gså medføre økte inntekter sm det gså er tatt høyde fr. Andre kstnader er hldt på et lavt nivå, slik at selv med økt ambisjnsnivå i frhld til antall ansatte frsøker vi å hlde reisekstnader g deltageravgifter på et nenlunde likt nivå med tidligere år. Inntektssida må gså økes når utgiftssida økes. Styret har signalisert at det ikke er ne mål å bygge pp egenkapital, g at ne av denne kan brukes i 2015 g Det er likevel slik at man må 13

14 planlegge fr inntektsøkning, g det er derfr freslått å ta denne ne trinnvis med 15 % økning i medlemskntingenten fr 2015, g 20 % økning fr Dersm det skulle være ønskelig med en ne mindre økning i medlemskntingenten er det mulig å øke underskuddet fr begge år, g saldere det med bruk av egenkapital. Dersm styret ønsker det, vil det være svært viktig å sikre prsessen fram mt økning av medlemskntingenten fr 2017 slik at man kan budsjettere med balanse på dette tidspunktet. Frslag til vedtak: Freslåtte budsjett fr 2015 g 2016 vedtas med de endringer sm km fram i møtet. Vedlegg: Budsjett 2015 g 2016, 1 side. 14

15 Sak 18/15 Kntingent Generalfrsamlingen vedtk i 2014: «Styrets frslag til kntingent fr 2014 ble enstemmig vedtatt. Kntingenten fr 2014 skal være et fast beløp pr medlem på kr g i tillegg 26 øre pr innbygger.» I sak 15/15 behandlet styret Handlingsplan 2015 g i sak 17/15 Budsjett 2015 g Det er en frutsetning fr gjennmføringen av Handlingsplan 2015, sm gså legger føringer fr det videre strategiske arbeidet i Kllektivtrafikkfreningen utver i 2015, at sekretariatet tilføres mer ressurser. Kllektivtrafikkfreningen har en egenkapital på kr etter et underskudd i 2014 på kr Kllektivtrafikkfreningen skal ikke drive med stre verskudd, g har en egenkapital sm styret har signalisert man kan bruke ne av. Det er likevel ikke slik at en bør legge seg på et høyt driftsnivå uten å sørge fr at inntektene øker tilsvarende. Det er derfr viktig å øke kntingenten ne gså i 2015, selv m det legges pp til å budsjettere med underskudd gså i Daglig leder freslår at kntingenten øker med ca. 15 % fr 2015, til et fast beløp på kr g kr. 30 øre pr. innbygger. Frslag til innstilling: Kntingenten fr 2015 skal være et fast beløp pr medlem på kr g i tillegg 30 øre pr innbygger Vedlegg: 15

16 Sak 19/15 Generalfrsamling g medlemsmøte Innkalling til generalfrsamling ble sendt ut pr. mail g brev , med frist til fr innkmne frslag. Det er ikke kmmet saker til generalfrsamlingen. Møtet blir sm følger: Sted: Ruter, Drnningens gate 40, Osl Tid: Medlemsmøte kl Generalfrsamling Middag kl Freløpig sakliste 1. Åpning 2. Knstituering - Gdkjenning av innkalling, delegater g fullmakter - Valg av møteleder, referent g t persner til å underskrive prtkllen - Gdkjenning av dagsrden 3. Årsberetning 4. Rapprt fra fagkmiteene 5. Årsregnskap g revisjnsberetning 6. Hnrar til styret g revisr 7. Handlingsprgram fr kmmende styreperide 8. Kntingent 9. Vedtektsendringer 10. Behandling av innkmne frslag 11. Valg (styre, revisr(er), valgkmite) 12. Avslutning Sak 9 går ut, da det ikke er vedtektsendring i år. Sm dere ser har vi satt pp medlemsmøte i frkant av generalfrsamlingen. Dette er fr å kunne rientere på en gd måte m Kllektivtrafikkfreningens arbeid g ppgaver. Ellers har det kmmet innspill fra Steinar Sæterdal m at det er ønskelig at vi tar pp temaet med felles billettløsninger g IO. Det blir sm vanlig middag etter medlemsmøte g generalfrsamling., Frslag til vedtak: Styret tar saken til rientering, g har følgende innspill til medlemsmøtet Vedlegg: Innkalling til generalfrsamling

17 Sak 20/15 Hnrar styret g revisr Generalfrsamlingen 2014 vedtk følgende: Reisekstnader i frbindelse med styreaktivitet dekkes mt regning. Det utbetales et hnrar på kr. til styreleder. Nestleder g styret kr Varamedlemmer mttar møtegdtgjørelse på kr pr møte, inntil kr Hnrar til revisr er avtalt mellm Kllektivtrafikkfreningen g Christiania Revisin i avtale signert 29. mai Styrehnrar ble innført i fjr, g ble utbetalt fr året før. Styret må avgjøre m de ønsker en trinnvis økning i styrehnrar, eller m de vil freslå fr generalfrsamlingen å videreføre satsene fra i fjr inntil videre. Innstilling: Reisekstnader i frbindelse med styreaktivitet dekkes mt regning. Det utbetales et hnrar på. kr. til styreleder. Nestleder g styret kr... Varamedlemmer mttar møtegdtgjørelse på kr.. pr møte, inntil kr.... Hnrar til revisr er avtalt mellm Kllektivtrafikkfreningen g Christiania Revisin i avtale signert 29. mai

18 Sak 21/15 Valg - valgkmite Valgkmiteen har bestått av tre medlemmer, men det har tidligere ikke vært retningslinjer fr hvrdan den velges. I år består valgkmiteen av: Børre Jhnsen, ØKT, leder, ikke på valg Eva S. Fsshagen, Sgn g Fjrdane fylkeskmmune, medlem, på valg Arne Fredheim, Hedmark Trafikk, medlem, på valg Kjetil Gaulen, varamedlem, på valg Dette betyr at det er mange fra kmiteen sm er på valg, g man risikerer at hele kmiteen unntatt leder blir skiftet ut. Et viktig prinsipp er at det ikke er valgkmiteen sm innstiller på hvem sm skal sitte der. Det er naturlig at kmiteen består av tre medlemmer, g det er viktig med ne kntinuitet g at man ikke skifter ut mer enn en m gangen. Daglig leder freslår følgende praksis, sm er vanlig i mange rganisasjner: Valgkmiteen består av tre persner g t vara. Hvert år går en persn ut av kmiteen g erstattes av første vara. Hvert år velges en ny vara. Denne blir 2. vara, g rykker neste år pp 1. vara, så til kmiteen sv. Den persnen med lengst ansiennitet leder kmiteen, g går ut av kmiteen året etter. Dersm styret går fr en slik praksis, er det naturlig at man frespør m nen av de sittende medlemmene ønsker å være med videre slik at en sikrer kntinuitet i vergangsfasen. Frslag til vedtak: Det enkelte medlem avgjør selv hvem de lar seg representere av i valgkmiteen. Valgkmiteen skal bestå av 3 medlemmer, sm rdinært skal sitte i 3 år, samt 2 varamedlemmer. Hvert år velges et nytt varamedlem sm går inn sm 2. vara, g deretter rykker pp først sm første vara, deretter sm rdinært medlem. Leder er den med lengst ansiennitet, g denne går ut av kmiteen året etter. Styret freslår nye medlemmer i valgkmiteen. Fr 2016 freslås følgende til valgkmiteen: Medlemmer: Varamedlemmer: Leder 18

19 Sak 22/15 Sak 23/15 Orienteringer Eventuelt 19

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer)

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer) PROTOKOLL Årsmøte i Nrsk Blues Unin Sted: Anker Htel, Osl Dat: 17. mars 2013 1. Valg av møteleder, bisitter, referent g tellekrps Styrets frslag: a) Møteleder: Elisabeth Weisser-Svendsen b) Bisitter: Anders

Detaljer

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo. KORD ALA^N^D FYLKESKOMMUNE Saknr.22>\3 P Dk.nr.3" Prtkll 0 6 JUN 2013 Arkivnr. 0\'?)^C=(^ Saksh. *^ liksp. U.li. fr årsmøte i Bibliteksentralen AL a-d-pi-vidi^^i-a^ Årsmøtet i Bibliteksentralen AL (BS)

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Referat fra styremøte 27. januar 2016

Referat fra styremøte 27. januar 2016 Referat fra styremøte 27. januar 2016 Tilstede: Medlemmer: Frfall: Adm.: Odd Aksland, Siv Wiken (på skype), Bernt Reitan Jenssen i sak, Kurt Bnes, Erik Gundersen g Eirik Strand Oddmund Sylta Olv Grøtting

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 Vedtekter fr Nrsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

Vedtekter for Den norske emballasjeforening

Vedtekter for Den norske emballasjeforening Bilag sak 06, vedtekter inkl. freslåtte endringer Vedtekter fr Den nrske emballasjefrening 1 Frmål Den nrske emballasjefrening er et samarbeids- g krdineringsrgan fr emballasjeprdusenter/ leverandører,

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Saksliste: Tinget 2016

Saksliste: Tinget 2016 Saksliste: Tinget 2016 Lørdag 18. juni 2016. Kl. 1000 Frbundstinget starter! Åpning g hilsener Åpning av Frbundstinget ved President Harald Bråthen Hilsninger Krte rienteringssaker Status i strategi. g

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Godkjent referat fra møte i Faglig forum 25. november 2014

Godkjent referat fra møte i Faglig forum 25. november 2014 Referat fra møte i Faglig frum tirsdag 25.nvember 2014. Gdkjent referat fra møte i Faglig frum 25. nvember 2014 Tilstede: Signe Nåmdal (leder FF Miljødirektratet), Eva Degré (Miljødirektratet), Cecilie

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Trmsø Årsrapprt fra Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2006-2007 Del I: Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets mandat g sammensetning Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon.

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon. Vår saksbehandler: Olav Reiersen E-pst: lav.reiersen@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 12.02.2015 Vår referanse: 2015/90 Deres dat: Deres referanse: Referat møte 1-2015 i Faglig ra d fr teknikk g industriell

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Osl Ntat Til: EL Enhet fr lederstøtte Dat: 23.05.2016 Saksnr..: 2016/4546 INGERJU Høringssvar fra HF m rapprt fra arbeidsgruppe 4 etter arbeidet til Strategic

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Sm følge av at Felles strategi fr samarbeid g eierstyring i Salten er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Reginråd

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Møtedat: 28.08.2013 Fra saksnr.: 12/13 Fra/til kl. 16:15/19:05 Til saksnr.: 15/13 Møtested: Møterm Øvre Sund kl 16.00 Utvalgets medlemmer Kjell Sandvik leder, Karin

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fsen Helse Interkmmunalt selskap Utvalg: Styret fr Fsen Helse IKS Møtested: Bjugn Helsesenter, møterm Universet Møtedat: 6.6.2014 Tid: 10:00-15.00 Frfall meldes til daglig leder Berit Wiklund

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Tirsdag 29. april 2014 Klokken 16.30-18.30 Kirkesenteret i Akersbakken 30

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Tirsdag 29. april 2014 Klokken 16.30-18.30 Kirkesenteret i Akersbakken 30 Sentrum g St. Hanshaugen Menighetsråd Prtkll Tirsdag 29. april 2014 Klkken 16.30-18.30 Kirkesenteret i Akersbakken 30 Innkalt Funksjn Møtt E-pst Telefn Kari Haaland Osberg (Nest)Leder X kari@nashba.n 915

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Årsplan fr Institutt fr ssilgi g samfunnsgegrafi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Innledning Hensikten med årsplanen fr 2007 er å gjøre rede fr instituttets pririteringer innen

Detaljer

Hvorfor endre organisasjonsmodell?

Hvorfor endre organisasjonsmodell? Hvrfr endre rganisasjnsmdell? Skape større engasjement i sner/klubber gjennm å mtivere fr å gjennmføre utviklingsaktiviter g dermed heve kvaliteten på spillerne, trenerne, lederne g dmmerne i klubbene.

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014 Saknr. 14/2828-1 Saksbehandler: Claes Næsheim Tannhelsetjenesten - behv fr justering av takstnivået i 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprtkll Utvalg: Kmmunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dat: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjn Listetilhørighet Møtte fr: Paul Henriksen medlem A Rlf Strand varamedlem A Anne May

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer