Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning"

Transkript

1 KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem

2 Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning Bakteppe Sjekkliste Behvsavklaring Frankring Prsjektrganisering Behvsdefinering Kravspesifikasjn Knkurransegjennmføring Systeminnføring Gevinstrealisering g evaluering VEDLEGG: Anskaffelse av sak-/arkivsystem - Huskeliste fr Arkivleder...10 KS-ARKIVGRUPPE: Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem

3 Side 3 av 13 1 Innledning Dette dkumentet er utarbeidet av EKOR AS på bestilling fra KS ved Line Richardsen, med bakgrunn i referat fra et møte i KS Arkivgruppe den 16.juni Ønske m å etablere en slik sjekkliste har utgangspunkt i et behv fr å synliggjøre hva en anskaffelse av et sak-/arkivsystem innebærer. Sjekklisten skal gjøre den enkelte kmmune bedre i stand til å gjennmføre slike prsjekter på en måte sm sikrer gde prsesser g ønskede resultater. 2 Bakteppe De fleste kmmuner har innført fullelektrnisk sak- g arkivsystem basert på Nark 4. Disse løsningene knytter saksbehandling g arkivering sterkt sammen. Den viktigste frskjellen mellm Nark 4 g Nark 5 er at denne tette kblingen er tnet ned, ved at det kun stilles bligatriske krav til arkivfunksjnaliteten. Dette åpner fr en rekke nye muligheter, samtidig sm det gså blir mer krevende fr kmmunene å være kravstiller g gjennmføre en anskaffelse. I bruk sm et sak- g arkivsystem er det i praksis svært liten frskjell mellm et Nark 4 system g en løsning basert på det kmplette kravsettet i Nark 5 (Nark 5 kmplett) Kmmunen kan frtsette å bruke sin eksisterende sak/arkivløsning (Nark 4- systemet) på samme måte sm før. En ppgradering til Nark 5 av eksisterende sak/arkivløsning må vurderes ut fra behv g tilbudte funksjnalitetsfrbedringer ved ppgradering. En kmmune kan ha flere jurnaler g flere arkiv. Det er fullt mulig å ha flere saksbehandlingssystemer (fagsystemer) med hvert sitt elektrniske arkiv basert på kravene til Nark 5 kjerne, eller systemene kan dele ett g samme elektrniske arkiv basert på Nark 5 kjerne. En kan gså ha en blanding av selvstendige g delte kjerner i en kmmune. KS-ARKIVGRUPPE: Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem

4 Side 4 av 13 Gjennmføring av en anskaffelse bør rganiseres sm et prsjekt, der man setter sammen en tverrfaglig prsjektgruppe sm dekker tjenestene arkiv, anskaffelse g IT, g samtidig tar med seg de fagmiljøene sm har behv fr bedre saksbehandlingsstøtte. En ffentlig anskaffelsesprsess er strengt regulert med en rekke krav, frister g bestemmelser mkring hva en får gjøre g ikke får gjøre. DIFI har laget prtalen, fr å bidra med støtte i en slik prsess. Utgangspunktet fr et prsjekt vil være en grundig gjennmgang av behvene i kmmunen, sett pp mt de muligheter sm anskaffelsen av en Nark 5-basert løsning vil medføre. Sjekklisten under er tenkt sm en huskeliste fr deg sm vurderer å anskaffe et nytt Nark 4/5 (kmplett) gdkjent sak -/arkiv system. 3 Sjekkliste 3.1 Behvsavklaring Trenger vi et nytt sak -/arkiv system? Kan brukerprblemene løses med mer pplæring, eller ved å anskaffe mer saksbehandlervennlige grensesnitt på eksisterende løsning fra eksisterende leverandør? Kan arkivdanningsutfrdringene løses ved å utnytte arkivet i eksisterende Nark løsning gså til dkumentasjn fra andre systemløsninger (fagsystemer), økt fkus på rutineutarbeidelse g bedre frmidling g ppfølging av ansvar fr etterlevelse av rutiner? Eller vil det være mer hensiktsmessig å anskaffe et nytt elektrnisk arkiv basert på kjernekravene i Nark 5 fr denne dkumentasjnen? Kan eksisterende løsning utnyttes bedre gjennm å tilpasse saksprsessene, lage flere maler, bruke webskjemaløsninger, e.l. Hva kan vi lære av tidligere anskaffelser? Er det følte behvet fr systembytte et resultat av: mangelfull funksjnalitet i eksisterende løsning dårlige vedlikehldskntrakter mangelfull behvsspesifikasjn mangler i prsjektrganisering utfrdringer med innføring g bruk andre frhld? Hvrfr har ikke resultatene (gevinstene) av anskaffelsen blitt sm frventet? Hva gjrde en bra, hva fungerte, hva gikk galt g hvrfr? Er det behv fr å hente inn ekstern kmpetanse fr å støtte prsessen på veien videre? 3.2 Frankring Spørsmålene ver g tilhørende diskusjner danner beslutningsgrunnlaget fr m det skal skje en anskaffelse. Det er viktig at beslutningen er slid frankret gjennm en beslutning KS-ARKIVGRUPPE: Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem

5 Side 5 av 13 hs den administrative ledelsen. Fr å kunne freta en gd frankring må det utarbeides et beslutningsgrunnlag sm innehlder: En klar frmålsbeskrivelse (hvrfr gjøres dette g hva er frventet resultat) En gevinstplan. Hvr skal de ønskede resultatene/gevinstene hentes ut? Hvem (persn/ rlle) bærer ansvaret fr realiseringen av gevinstene når systemet settes i drift? 3.3 Prsjektrganisering En anskaffelse bør defineres g rganiseres sm et prsjekt. Dette innebærer å definere prsjektets: Mål Organisering/rller Omfang g avgrensning Rammebetingelser Prsjektfrmen har den frdelen at en tidlig får synliggjrt hva sm kreves av innsats både i tid g penger. En får gså klare rammer fr gjennmføringen, ne sm er med på å sikre fremdriften. Prsessen med analyse, spesifikasjn, anskaffelse g innføring kan ses på sm delfaser i et prsjekt. Kritiske suksessfaktrer: Gd prsjektledelse g prsjektstyring kmpetanse g avsatt tid til arbeidsppgaven fr prsjektleder g prsjektmedarbeidere styring etter fremdrifts, -milepæls, - g resultatplan Klar rganisering g rllefrdeling Styringsgruppe (med prsjekteier) Prsjektgruppe Referansegrupper Klare prsjektmål Klare rammer Avklare frventninger hs brukere g ledere budsjetter bruk av interne ressurser bruk av ekstern-/ innleid kmpetanse systemkstnad (pris) knfigurering/ systemtilpasninger lisens (er) vedlikehld KS-ARKIVGRUPPE: Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem

6 Side 6 av 13 installasjn/integrasjn test migrering pplæring/utrulling tid/fremdrift Klar avgrensning (frventningsstyring) avgrensning mt andre prsjekter avgrensning mt andre behv 3.4 Behvsdefinering Denne fasen har sm hvedfunksjn å fange pp behvene g samle dem på en måte sm kan danne grunnlaget fr en kravspesifikasjn. Behvsfasen skal være en åpen g bred prsess fr å få belyst så mange relevante prblemstillinger sm mulig. Dette krever at en er i stand til å engasjere et bredt spekter av kmpetanse g kunnskap i kmmunen sm kan gi innsikt i frhld rundt: Organisering g samhandlingsprsesser Eksisterende saksbehandlingsprsesser Eksisterende IT-støtte Juridiske rammebetingelser Selve arbeidet er gså en viktig i frhld til å invlvere g engasjere mennesker, sørge fr at deres ønsker g behv blir hørt, g dermed frebygge mtstand når prsjektet er avsluttet g systemet skal settes i drift. Dette kan praktisk gjøres gjennm en utstrakt bruk av referansegrupper i denne prsjektfasen. Resultatet fra en behvsdefinering bør gi svar på spørsmål sm: Hvrdan skal løsningen støtte pp under våre strategiske planer på andre virksmhetsmråder (e-frvaltning, IKT,.l.)? Hva skal systemet brukes til? Hva skal det ikke brukes til? Hvem skal bruke det? Hvrdan skal det fungere sammen med de systemene vi allerede har? Hvilke(t) system(er) skal det erstatte? Hvrdan skal eksisterende arkiv g arkivdeler (elektrniske g papirbaserte) håndteres i den nye løsningen (peridisering, digitalisering, migrering, depnering, avlevering)? Hvilke saksprsesser skal benytte løsningens dkumentlager/ arkiv? Hvrdan skal arkivdelene håndteres i ny løsningen (bevarings g kassasjnsbestemmelser rdningsprinsipp.l.)? Hvilke rutiner g hvilken ansvarsfrdeling skal en ha mellm saksbehandlere g arkiv/dkumentsenter (arkivdanning)? KS-ARKIVGRUPPE: Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem

7 Side 7 av 13 Hvrdan skal systemeierskap, ansvar fr systemfrvaltning (videreutvikling) g driftsansvar frdeles (internt g mt eksterne kntraktsparter)? Hva trengs av pplæring, g hvrdan skal pplæringen rganiseres fr å sikre ptimal bruk (effektive arbeidsprsesser) g gde arkiver (arkivdanning)? Hva trengs av avlæring (rutiner sm blir verflødige med nytt system)? I en slik prsess kan det gså være frnuftig å se seg rundt i markedet, vurdere alternative løsninger g de standardsystemene sm finnes. Ta gså kntakt med andre kmmuner fr å høste av deres erfaringer. Prsessen kan innebære at det må gjennmføres større kartleggingsarbeider fr å få den versikten sm er nødvendig fr å besvare spørsmålene ver. Kartlegging av arkivdeler g rutinebeskrivelser står meget sentralt. Frskriften til arkivlven sier at alle ffentlige virksmheter har plikt til å ha en arkivplan: "Eit ffentleg rgan skal til en kvar tid ha ein ajurført samleplan, ein arkivplan, sm viser kva arkivet mfatter g krleis det er rganisert. Arkivplanen skal gså vise kva slags instruksar, reglar, planar mv sm gjeld fr arkivarbeidet." En viktig del av behvsanalysen vil derfr fte være å ppdatere / lage en fullstendig arkivplan. IKKE TA SNARVEIER I DENNE FASEN. DET KOSTER DEG DYRT SENERE! 3.5 Kravspesifikasjn Selv m sak -/arkivsystemer har et sett med ferdigstilt funksjnalitet finnes det stre rm fr individuelt ppsett av løsningene. En er derfr nødt til å spesifisere sine egne behv så gdt sm mulig frut fr anskaffelsen. Dkumentasjnen fra behvsdefinisjnen brukes her sm underlag til å lage kravspesifikasjnen. Vær ppmerksm på at utfrming av kravspesifikasjnen er avhengig av anskaffelsesfrm. En gd kravspesifikasjn: Gir en klar versikt ver priritering av funksjnalitet (skal, bør g psjner) Beskriver både funksjnelle g ikke-funksjnelle krav til ny løsning Innehlder krav til vedlikehld, pplæring g andre ytelser relatert til systemanskaffelsen Stiller kravene pp i kravtabeller rganisert etter kravtype Er åpen nk til å gi rm fr innspill fra leverandørene (avhengig av anskaffelsesfrm) Et rigid nk til å danne et grunnlag fr å kunne få tilbud sm det går an å evaluere pp mt hverandre Det er viktig å merke seg at kravspesifikasjnen er Bilag 1 i Statens Standardavtaler fr IKTanskaffelser. Kvaliteten på kravspesifikasjnen avgjør dermed det juridiske utgangspunktet fr leveransen etter inngått kntrakt. 3.6 Knkurransegjennmføring Gjennmføring av anskaffelsen mfatter utarbeidelse av knkurransegrunnlag, kunngjøring, leverandørvalg g kntraktsinngåelse. KS-ARKIVGRUPPE: Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem

8 Side 8 av 13 Knkurransegrunnlaget i en utlysning bør sm minimum innehlde: En beskrivelse av valgt knkurransefrm Overrdnede milepæler med tidsangivelse fr videre prsess De samlede kravsettene Frslag til kntrakt fr leveranse g vedlikehld (t ulike kntrakter) Ønsket pris -g gjennmføringsmdell Evalueringskriterier TIldelingskriterier Prsessen i denne fasen er avhengig av valgt knkurransefrm. Regelverket sm regulerer ffentlige anskaffelser er kmplisert g det kan være lett å trå feil her. Vi anbefaler at kmmunene knytter til seg spisskmpetanse fr å sikre en gjennmføring sm er i tråd med regelverket. Leverandørenes løsningsfrslag innehlder fte ny infrmasjn eller frslag til løsninger sm ikke nødvendigvis ble avdekket frut fr utlysning. Sett derfr av tilstrekkelig tid i denne fasen til å gjennmgå innkmmende tilbud. Bruk tid på utarbeidelse av kntraktene frut fr signering. Dette er det viktigste dkumentet hvis/når en blir uenige m ne underveis. Husk at vedlikehldskntrakten er minst like viktig sm leveransekntrakten. Vurder m det er behv fr å inngå brukerstøtteavtale med leverandøren. Bruk ikke pris sm eneste tildelingskriterium. Et sak-/arkivsystem skal en leve med i mange år g det en eventuelt sparer i prsjektet kan en risikere å måtte betale fr mange ganger senere. 3.7 Systeminnføring Anbefalinger: Organiser et mttaksprsjekt internt. Etabler en egen prsjektrganisasjn med representanter fra kunde g leverandørsiden g sørg fr rllene til de enkelte deltakerne er beskrevet. Ha et pplegg (helst beskrevet sm en del av kntrakten) fr håndtering av endringer. Sørg fr et skikkelig pplegg fr testing g avsignering/utkvittering av levert funksjnalitet. Husk å ha frskjellige installasjner (minimum 2 miljøer/databaser) fr test, pplæring g prduksjn Sørg fr en datfestet vergang til drift. Installasjn av løsning i driftsmiljø. Avsignering/utkvittering av leveranse -g start på vedlikehldskntrakt. Overføring av systemansvaret til linjen. Oppløsning av prsjektrganisasjnen Prsjektet avsluttes når leverandøren har levert det sm er avtalt i leveransekntrakten g prsjektet går ver i drift med tilhørende vedlikehldsavtale. KS-ARKIVGRUPPE: Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem

9 Side 9 av Gevinstrealisering g evaluering Prsjektgruppen er ppløst g alle videre ppgaver gjennmføres i linjen. Realisering av identifiserte gevinster (i beslutningsgrunnlaget frut fr prsjektetablering) kan starte. Det anbefales gså at man etablerer en frmalisert evalueringsprsess, fr senere å kunne dra nytte av erfaringene man gjrde i prsjektet. Evalueringsgruppen kan gså bidra til å identifisere gevinster sm det ikke var ppmerksmhet rundt ved prsjektets ppstart. UTEN REALISERING AV GEVINSTER HAR ANSKAFFELSEN VÆRT BORTKASTET! KS-ARKIVGRUPPE: Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem

10 Side 10 av 13 4 VEDLEGG: 4.1 Anskaffelse av sak-/arkivsystem - Huskeliste fr Arkivleder Arkivleders rlle Arkivleder har en meget viktig rlle sm fagpersn i et sak-/arkivprsjekter. Arkivleder har hvedansvaret fr arkivdanningen i kmmunen, g er faglig ressurspersn fr alle arkivrelaterte frhld. Arkivleder må sørge fr å være en aktiv deltaker g premissgiver i et sak- /arkivprsjekt fra første stund Arkivplan Arkivplanen med sine versikter ver rutiner fr arkivdanningen, versikt ver arkivskapere, elektrniske systemer g de ulike arkivdeler g behandlingen av disse utgjør en kjerne i et hvert arkivprsjekt. Uten en slik versikt mangler en veikartet fr å kunne anskaffe g innføre en løsning. Jbb tett sammen med IT- funksjnen fr å få versikt ver systemene sm er i bruk. IT- har samme behv fr versikt her. IT-funksjnens jbb er å frvalte systemene g sørge fr skikkelig drift. Arkivtjenestens ansvar er å sørge fr at systemene er i tråd med de arkivmessige kravene i frhld til jurnalføring, arkivering, bevaring, avlevering sv. Selv m perspektivet er frskjellig, er behvene nært relatert. Sikkerhetsansvarlig er gså en samarbeidspartner, det samme er den sm er ansvarlig fr persnpplysningslven. Disse er gså pålagt å utføre tilsvarende kartlegging. Bruk arkivplanen sm hjelpemiddel fr å definere behv til ny arkivløsning Hvilke arkivdeler skal håndteres i ny løsning? Hvrdan skal dette settes pp? Hva skal rdningsprinsippet fr arkivdelene være? Har kmmunen gdkjente bevarings- g kassasjnsregler fr innhldet i systemet? Hvis ikke må disse utarbeides g gdkjennes av Riksarkivaren før det etableres rutiner fr bruk av disse reglene i systemet. Er fremtidige arkivrutiner utarbeidet i tråd med Riksarkivarens frskrift kapittel IX? Hvrdan ivaretar kmmunens eksisterende fagsystem krav til dkumentfangst, jurnalføring g arkivering? Er det utarbeidet bevarings- g kassasjnsregler fr fagsystemene? Hva gjøres med det eksisterende systemet? Tilgjengelighet til g ppslag i avsluttet system Tilgangsstyring etter at aktiv bruk av systemet er avsluttet Depnering/ avlevering uttrekk fra systemet g verføring til arkivdept Nedgradering/ avgradering av pplysninger g dkumenter i systemet Gdkjenningsprsesser sm ble brukt i systemet mens det var i bruk Inn i avleveringsuttrekket? Hvrdan? Håndtering av egenutviklet funksjnalitet/egendefinerte felt/funksjner Inn i avleveringsuttrekket? Hvrdan Valg av perideskille (skarpt/verlappende). Definer periden. Gå gjennm eksisterende system KS-ARKIVGRUPPE: Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem

11 Side 11 av 13 Sørg fr at avslutt saker g jurnalpster er avsluttet i systemet Sjekk alle restanser freta aktiv g intensivert restansekntrll Sett alle jurnalpststatuser til J eller A (avhengig av hva kmmunen har besluttet skal være arkivertstatus). Husk samsvar mellm jurnalsystemet g tilhørende arkiv. Hvis kmmunene har papirbasert arkiv: Sjekk at evt papirdkument er skrevet ut g at papirarkivet er kmplett. Hvis kmmunen har elektrnisk arkiv: Sørg fr at det elektrniske arkivet er kmplett. Sørg fr å hente inn alle utlånte dkumenter g saker sm saksbehandlere ikke har bruk fr mer. Avslutning av en kmmunes arkiver når flere kmmuner har felles database må planlegges, g alle invlverte kmmuner må delta i planleggingen. Dkumenter svært detaljert i arkivplanen hva sm er gjrt. Husk at det er etter hvert er den eneste hukmmelsen sm finnes! Hva gjøres i mellmperiden - utfasing av gammelt g innfasing av nytt? Gjennmfør restansekntrllen Følge pp alle statuser sm ikke er endelige g få saker satt til status - A. Jurnalpster skal settes til status J eller A (avhengig av hva sm er definert sm sluttstatus) Lage rutiner fr håndtering av løpende saker g saker sm gjenåpnes Viktig å avklare: Viktig å huske: Kan deptet håndtere digitalt skapte arkiv? Har kmmunen avtale med arkivdept? Dekker avtalene digitalt skapt arkiv? Husk at fagsystem ikke kan slettes før det freligger et kassasjnsvedtak fra Riksarkivaren. Husk gså at Datatilsynets bestemmelser m sletting eller sanering av data gjelder ikke før Riksarkivaren har fattet kassasjnsvedtak fr systemet Hva gjøres i nytt system? Bygge pp grunnregistrene (adresse, brukere, rller, rettigheter, skjerming sv) Definere tilgangsstyringstype g -grupper Test av nytt system Innføring Testperide Har det funksjnene vi har avtalt? Sjekke m knverterte system ppfører seg sm de skal. Særlig m dataene er kmplette, g søkbare, m de sm skal være redigerbare frtsatt er det, m utvalgs-/møtebehandlingsmdulen er sm den skal være g m rettighetsstyring g skjerming Sette i drift de funksjner vi har avtalefestet Gjennmføre pplæring KS-ARKIVGRUPPE: Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem

12 Side 12 av 13 Freta et avleveringsuttrekk g et perideskille Akseptansetest (kan ikke gjennmføres før man har kjørt en peride) Gdkjenningsdat Legg f.eks. inn en dat sm sier at når alle saksbehandlere er på, g driftet i et år Tidligere 14 dager etter installasjnsdat, bør være et senere tidspunkt hvr alle saksbehandlere er på g deretter i vanlig drift ett år Garantiperide Driftsstart I Statens Standardavtaler er slike ting spesifisert, men det er ingenting i veien med å ha egne vedlegg/bilag eller ikke gdta deler av standardavtalen. Kntrll av dater mellm avtalen g bilagene Hva gjøres med papirarkivet? Har alle dkumenter kmmet til arkiv? Har alle utlån kmmet tilbake? KS-ARKIVGRUPPE: Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem

13 Side 13 av 13 Hilsen alle ss i EKOR AS Besøk ss på: Les m vårt fag på: Kntakt: tlf: , epst: - din partner innen elektrnisk arkivering KS-ARKIVGRUPPE: Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Året som gikk og året som kommer

Året som gikk og året som kommer Sak&prtaldagene 2014 Lennart, Inghild g Sjur Året sm gikk g året sm kmmer Dagsrden Året sm gikk Året sm går radmap 2014 Utnyttelse g effekt av løsningene Årene sm kmmer Elements Planene fr ESA9 g ephrte6

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kmmunale arkiv Dat: 22. januar 2015 Til stede: Frfall: Referent: Wenche Risdal Lund (IKA Kngsberg), Tm Oddby (LLP), Bjørn Bering (Nrsk kulturråd), Vilde Rnge (Riksarkivet),

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedat Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Gerg F. Ranhff, Camilla Glasø, Kristin Bang, Jan Gunnar Brch, Inger Sørby, Hanne Glad,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

samt kommunene Frosta, Levanger og Verdal som egne rettssubjekt. TILBUDSGRUNNLAG ELEKTRONISK JOURNAL, ARKIV OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEM

samt kommunene Frosta, Levanger og Verdal som egne rettssubjekt. TILBUDSGRUNNLAG ELEKTRONISK JOURNAL, ARKIV OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEM samt kmmunene Frsta, Levanger g Verdal sm egne rettssubjekt. TILBUDSGRUNNLAG ELEKTRONISK JOURNAL, ARKIV OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEM 1. INNLEDNING...3 1.1. Presentasjn av kmmunene...3 1.2. Om gjennmføring

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner Hvedkntrmdellen - sertifiseringsløsning fr større rganisasjner Hvedkntrmdellen er en sertifiseringsløsning fr rganisasjner sm har flere underliggende enheter g sm ønsker en rasjnell løsning fr miljøledelse.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Samarbeid om systemløsning - kan vi, vil vi, tør vi?

Samarbeid om systemløsning - kan vi, vil vi, tør vi? Samarbeid m systemløsning - kan vi, vil vi, tør vi? v/prsjektleder Kari Mette Kallevig E-pst: kari.kallevig@baerum.kmmune.n 31.kt. 2012 NOKIOS 2012 Visjn BK: Åpenhet Respekt Mt Bærum kmmunes visjn: Åpenhet,

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER OG STANDARDROM REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Geir Ingebrigtsen Linda Bjørnsund Anne Hensrud Rune Haaverstad

Detaljer

Høring fra KS - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3

Høring fra KS - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Høringssvar: Høringsutkast Tjenestebasert adressering - Del 3 Tjenestetyper Hå kmmune vil støtte høringssvaret sm er utarbeidet av KS: Høring fra KS - Utkast til standard fr tjenestebasert adressering

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt ffentlighet Arkivsaksnr.: 17/553-6 Orientering m g status i prsjektet Digitale dmstler Direktørens sakssammendrag: Styret ble gitt en

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

FORSLAG TIL NY ORGANISERING Eiendomsavdelingen fase 2

FORSLAG TIL NY ORGANISERING Eiendomsavdelingen fase 2 UNVERSTETET OSLO UNVERSTETSDREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: Møtenr. 2/2013 Møtedat: 17.6.2013 Ntatdat: 3.6.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjn Innhld 1 Innledning... 2 1.1 Frmål med anskaffelsen... 2 1.2 Oppdragets mfang (billett- g kvalitetskntrll)... 2 2 Gjennmføring... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Oppdragsgivers ansvar...

Detaljer

Samdok samla SamfunnsDokumentasjon

Samdok samla SamfunnsDokumentasjon Samdk samla SamfunnsDkumentasjn D E L P R O S J E K T Status pr 1. ktber 2013 ntat til strategigruppa Delprsjekt Frfatter Status pr 1. ktber 2013 ntat til strategigruppa Dat 2 av 5 1. Hva er gjrt så langt?

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én jurnal fr hele helsetjenesten Utstilling g presentasjn ved HMR 19.-20. april 2017 Ellen Annette Hegstad, Delprsjektleder Helseplattfrmen 2 Om Helseplattfrmen «Helseplattfrmen» er prgrammet sm skal anskaffe

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

ekommunestrategi og skisse til organisering av IKT- samarbeidet

ekommunestrategi og skisse til organisering av IKT- samarbeidet ekmmunestrategi g skisse til rganisering av IKT- samarbeidet Lkal digital agenda fr Det Digitale Vestre Agder Styringsgruppas innstilling til kmmunestyrene vedtatt 18.1.2013 Innhldsfrtegnelse: 1 Sammendrag...

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Dette er Helseplattformen

Dette er Helseplattformen Dette er Helseplattfrmen 3 Om Helseplattfrmen «Helseplattfrmen» er prgrammet sm har ansvaret fr anskaffelse, innføring g gevinstrealisering av ny elektrnisk pasientjurnal fr helsetjenesten i Midt-Nrge.

Detaljer

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling Tvang ved etablering Referent Trnd Hatling Bredt sammensatt gruppe Klinikere (leger/sykepleiere), pårørende, jurister (juridisk fakultet), SSB (tvangsstatistikken), underviser på høgskle (antrplg), UiTø

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer