samt kommunene Frosta, Levanger og Verdal som egne rettssubjekt. TILBUDSGRUNNLAG ELEKTRONISK JOURNAL, ARKIV OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "samt kommunene Frosta, Levanger og Verdal som egne rettssubjekt. TILBUDSGRUNNLAG ELEKTRONISK JOURNAL, ARKIV OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEM"

Transkript

1 samt kmmunene Frsta, Levanger g Verdal sm egne rettssubjekt. TILBUDSGRUNNLAG ELEKTRONISK JOURNAL, ARKIV OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEM

2 1. INNLEDNING Presentasjn av kmmunene Om gjennmføring av prsjektet Prsedyre: Åpen anbudsknkurranse Krav til prisangivelse Generelt Glideskalaregulering Betalingsbetingelser Sikkerhetsstillelse, garanti Regningsarbeid Opsjner g delpriser Vedlikehldsavtale FORMÅLET MED PROSJEKTET Prsjektet mfatter: Frespørselen gjelder i hvedsak: KRAV TIL LEVERANDØR OG PRODUKT Krav til saksbehandlerfunksjnalitet (saksflyt) Krav til saksversikten Krav til dkumentflyten Krav til saksflyt Krav til Dkumentmaler Krav til utvalgsbehandling TILLEGGSKRAV TIL JOURNAL- OG ARKIVSYSTEMET Systemets arkivstruktur Krav til lgiske arkiv Krav til lgiske arkivdeler Elektrniske dkumenter tilgjengelig via kmmunenes nettsted TEKNISKE KRAV OG SPESIFIKASJONER Installasjn g knvertering Skannerløsning (psjn) Krav til tilgangsstyring g brukeradministrasjn IT-utrustning Andre tekniske krav OPPLÆRING System Dkumentasjn Brukerstøtte Vedlikehld av 17

3 1. Innledning Dette dkumentet innehlder knkurransegrunnlaget fr tilbud på elektrnisk jurnal, arkiv g saksbehandlingssystem (heretter kalt JAS) fr Innherred samkmmune, samt kmmunene Frsta, Levanger g Verdal Presentasjn av kmmunene Kmmunene Frsta, Levanger g Verdal, sm ligger midt inne i Frstatingsreginen/ Innherred i Nrd-Trøndelag fylke. Dagens innbyggertall er ca , frdelt slik: Levanger: , Verdal: g Frsta: Alle 3 kmmuner har vært igjennm større rganisasjnsutviklingsprsjekt de senere år. Levanger kmmune innførte en flat struktur fr ledelse av kmmunen fra Frsta g Verdal innførte samme type mdell fra Alle 3 kmmuner er således rganisert i resultatenheter/virksmhetsmråder med str grad av delegert myndighet fra rådmann g plitisk nivå. Alle kmmunene har fattet vedtak i Kmmunestyret, sm sier at kmmunene Frsta, Levanger g Verdal vil gjennm Innherred samkmmune etablere et frsøk m sterkt frpliktende interkmmunalt samarbeid g sm en drivkraft fr reginens utvikling, med følgende visjn g hvedmål: Samkmmunemdellen kjennetegnes av at flere ppgaver løses gjennm et sterkt frmalisert samarbeid med høy grad av frpliktelse (sterk grad av integrering). Samkmmunen vil være et eget rettssubjekt. Å etablere en samkmmune innebærer at ppgaver g myndighet verføres fra enkeltkmmunene til et nytt plitisk rgan med representanter utgått fra de respektive kmmunestyrer. Organet vil således være indirekte valgt. Ansvaret fr ppgaver, utvikling g planlegging, samt myndighet til å fatte enkeltvedtak verføres fra enkeltkmmunene g til samkmmunen. Felles IKT-løsninger fr de fire kmmunene er et av de mråder sm er freslått lagt inn under samkmmunen. Samkmmunen vil være perativ fra Ved inngåelse av avtalen vil likevel kmmunene være nødt til å pptre sm egne rettssubjekt, g dermed antagelig måtte inngå separate avtaler. Vi ber m at tilbyder skisserer løsning på dette dilemmaet. 3 av 17

4 Kmmunene har pr. i dag følgende saksbehandlings- g arkivsystemer: Kmmune Nåværende system Frsta Frum Winsak, Ephrma Levanger Acs Websak, Acs Verdal Kntr 2002, IBM Innherred samkmmune 1.2. Om gjennmføring av prsjektet Innherred Samkmmune g de eksisterende kmmunene skal innføre likt JASsystem, g innhenter tilbud på dette. Når avtale med leverandør er underskrevet, begynner arbeidet med å videreføre g utarbeide rutiner g maler, g igangsette pplæring av de ansatte sm berøres av endringen. Dette skal gjøres i samarbeid med leverandør. Det er en klar frventning m at innføringen av JAS skal gi muligheter fr effektivisering g kvalitetsheving. Et nytt JAS-system tenkes innført fr alle saksbehandlere i samkmmunen g de eksisterende kmmuner. Det valgte system må derfr kunne tas i bruk av alle enhetene. Samkmmunen g de eksisterende kmmunene skal ha felles, standardiserte rutiner fr saksbehandling, utvalgsbehandling, arkivtjenester g skanning på lik linje med de enkelte kmmunene. Tilbudte systemløsninger skal være uavhengig av intern rganisering sm fleksibelt kan tilpasses kmmunenes behv. Det er de fire kmmunene sm har ansvaret fr å kjøre prsjektet. Tilbyder skal ha arbeidsgiveransvar fr knsulenter g eventuelle underleverandører Prsedyre: Åpen anbudsknkurranse Prsjektledelsen har gitt en gruppe bestående av en representant fra hver kmmune fullmakt til å innhente tilbud på JAS-system, inkludert bistand i implementeringsperiden. Tilbudet skal innehlde eksakt pris på prgramvaren, samt årlige vedlikehldskstnader. Anskaffelsen gjennmføres ved knkurranse med frhandling. Etter mttatte tilbud, vil tilbydere kunne bli invitert til frhandling. Selv m anskaffelsen gjennmføres etter frhandlinger, freligger det ingen plikt til å frhandle. Knfidensialitet Mttatte tilbud behandles knfidensielt, jfr. Frskrift m ffentlig anskaffelser mv. av 15. juni 2001, 3-2 g 3-3. Spørsmål i frbindelse med anskaffelsesprsessen Alle henvendelser i frbindelse med anskaffelsen skal fremsettes skriftlig g sendes på e-pst til ppdragsigver ved kntaktpersner nevnt nedenfr. Presentasjn av tilbudet Oppdragsgiver vil etter vurdering av tilbudene invitere aktuelle tilbydere til nærmere presentasjn g avklaringer av sitt tilbud. 4 av 17

5 Tilbudene skal innleveres/sendes i tre eksemplarer i hver sin knvlutt på nrsk, innen i knvlutt til: Innherred Samkmmune Pstbks 130 (eller Håkn den gdes gate 22 ved fysisk innlevering) 7601 Levanger Knvlutten SKAL være merket "Tilbud JAS-System" g leverandørens navn. Elektrnisk kpi sendes til alle kntaktpersnene. Dersm avvik i versjnene vil papirkpien gjelde før den elektrniske. Kntaktpersner: Frsta kmmune v/per Helge Genberg, tlf , e-pst: Verdal kmmune v/eystein Ness, tlf e-pst: Levanger kmmune v/reidun Jhansen, tlf e-pst: Vedståelsesfrist: 4 mnd. fra tilbudsfrist altså Tilbudsåpning: Det blir ikke avhldt ffentlig tilbudsåpning. Kmmunene dekker ikke eventuelle kstnader tilbyder får ved utarbeidelse, levering g ppfølging av tilbudet. Kriterier fr valg av tilbud Tilbydere sm har levert inn krrekt tilbud g sm tilfredsstiller minimums- g kvalifiseringskravene, vil knkurrere på grunnlag av det øknmisk mest frdelaktige tilbudet i henhld til følgende tildelingskriterier i uspesifisert rekkefølge: Pris Service g garantier Kvalitet på prduktet Sliditet på firmaet Tilbud sm er mangelfulle kan bli avvist. Tilbud vil ikke bli returnert Krav til prisangivelse Generelt Det skal tilstrebes en prissetting med bruk av delpriser fr de enkelte funksjner/mduler g samlet. Der det p.g.a. manglende pplysninger er vanskelig å prissette tjenesten eller utstyr, skal det ppgis enhetspriser avhengig av mengde/antall. Alle priser skal være eksklusive merverdigavgift, men inklusive tll, skatter g avgifter. 5 av 17

6 Glideskalaregulering Dersm det i tilbudet tas frbehld m prisjusteringer, skal glideskala g indeks(er) ppgis. Basis fr regulering skal være det sist kjente fra en ffentlig kjent lønnsstatistikk. Videre skal det ppgis tidspunkt(er) fr glideskalaavregning Betalingsbetingelser I tilbudet kan det frutsettes følgende betalingsterminer: % av kntraktssummen ved kntraktsinngåelse 2. 30% av kntraktssummen ved ferdig installering av system 3. Resten av kntraktssummen inkl. pris- g valutajusteringer, fradrags- g tilleggspster betales når systemet er vertatt g garantitiden begynner å løpe. Her frutsettes en testperide på minimum fire måneder Sikkerhetsstillelse, garanti Leverandøren skal stille sikkerhet i frm av bankgaranti fr riktig ppfyllelse av kntrakt g fr innbetalt frskudd ihht. Statens standardavtaler fr ITanskaffelser. Leverandøren skal stille bankgaranti på 10% av kntraktssummen i garantiperiden. Garanti-institusjn skal være nrsk bank eller frsikringsselskap. Garantitiden skal være t år. Bankgarantien frigis etter at det er avhldt garantifrretning g begge parter aksepterer at den andre part har ppfylt sine frpliktelser Regningsarbeid Selv m det frutsettes at alle persnell- g bearbeidingskstnader er inkludert i tilbudet, skal det ppgis priser g betingelser fr arbeid utført etter regning. Dersm kmmunene må utføre arbeid sm i følge kntrakten skal utføres av leverandøren, vil kmmunene fakturere arbeidet med samme timepris sm leverandøren Opsjner g delpriser Tilbyder kan sm psjn tilby funksjner g utstyr sm vil frbedre eller supplere frespurt løsning på en verdifull måte. I tillegg kan det sm resultat av evt. Kntraktsavklaringer, være aktuelt å la enkelte funksjner/mduler inngå sm psjner med utsatt frist fr avgjørelse. Det skal angis seneste bestillingsdat, fr at de tilbudte psjner skal kunne leveres med i hvedleveransen til angitt pris. Opsjner skal følge samme kntraktsbetingelser sm hvedleveransen Vedlikehldsavtale Pris g beskrivelse av innhld i vedlikehlds- g serviceavtaler skal inngå i tilbudet. Prgram g maskinvare prises fr seg, med utgangspunkt i driftsfrm. Vedlikehldsutgifter frutsettes ikke påløpt før endelig vertakelse av systemene. 6 av 17

7 2. FORMÅLET MED PROSJEKTET Innherred Samkmmune, Verdal kmmune, Levanger kmmune g Frsta kmmune skal anskaffe, implementere g ta i bruk elektrnisk saksbehandling. Begrepet "elektrnisk saksbehandling" tillegges ulikt innhld i ulike sammenhenger. I denne frbindelsen mener vi: Å benytte et JAS-system til elektrnisk registrering g arkivering av dkumenter, samt de rutiner sm gjelder fr dkumentflyt mellm saksbehandler, leder g arkiv Prsjektet mfatter: Alle utgående dkumenter g ntater mellm avdelingene skal fulltekstlagres Innkmne dkument skal skannes Nye rutiner g maler skal utvikles, dkumenteres g innføres. Ansvarsfrdeling g saksgang skal klargjøres g dkumenteres. Innherred samkmmunes arkiv g dkumentbehandling skal være elektrnisk fra høst Frespørselen gjelder i hvedsak: Nytt elektrnisk saksbehandlings- g arkivsystem med mduler fr arkiv, saksbehandling, utvalgsbehandling g skanning, Systemet skal ha e- pstintegrasjn, integrasjn mt intranett/lnternett, g være tilrettelagt fr bruk av digitale signaturer eller ha planer fr dette. Mdul fr styrer, råd g utvalg Ansettelsessak Jbbsøk Byggesak Delingssak Plansak Kbling til GIS g GAB ihenhld til Gelk-standard fr bygg, deling g plansak. Installasjn, innføring g pplæring. Knvertering av hele databasen Service- g vedlikehldsavtale Brukerstøtte Systemet skal kunne integreres pp i mt internett direkte når det gjelder mdulene Jbbsøk/Byggesak Alle frhld rundt bruk, installasjn, knfigurering g drift skal dkumenteres, gså elektrnisk, g gdkjennes av IKT-seksjnen. Leveransen skal testes g gdkjennes i eksisterende miljø. Frmålet er å verifisere at leveransen har de egenskaper sm frutsatt. Ingen deler av leveransen skal settes i prduksjn før den er gdkjent. Leverandøren g ppdragsgiver skal ppnevne hver sin testleder. Leverandøren skal utarbeide en testplan sm detaljert fastslår hvrdan testen skal gjennmføres. Oppdragsgiver skal ha det endelige ansvaret fr å gdkjenne testens innhld. Det er leverandørens ansvar å på frhånd ha gjennmført 7 av 17

8 tilstrekkelig testing fr å sikre seg at leveransen ppfyller ppdragsgivers spesifikasjner. Under installasjn g knfigurering av systemet skal minst 2 persner fra IKTseksjnen være tilstede. Persnene skal få gjennmgang i ppbyggingen g bruken av dkumentasjnen, samt teknisk instruksjn m løsningen sm er detaljert nk til å kunne frestå daglig drift g vedlikehld. Løsningen vil ikke bli gdkjent dersm denne avviker fra kravspesifikasjnen g resultatet av testen. Dkumentasjnen må ppdateres slik at den samsvarer med den løsningen sm settes i prduksjn. 8 av 17

9 3. Krav til leverandør g prdukt Krav til dkumentasjn HMS-erklæring Firmabeskrivelse Fretaksnummer Referanseliste (kmplett liste ver kmmuner sm bruker det tilbudte systemet) Bekreftelse m at skatter g avgifter er betalt. Nark 4.1 egenmelding med gdkjennelse Liste ver eventuelle underleverandører g hva disse skal levere. Hvr kildekden er/skal depneres (hs en tiltrdd 3. part) 3.1. Krav til saksbehandlerfunksjnalitet (saksflyt) I knkurransegrunnlaget er funksjnalitet g brukervennlighet satt pp sm det viktigste tildelingskriteriet. Gd funksjnalitet fr en bruker er helt avhengig av et gdt, intuitivt, appetittlig g brukervennlig grensesnitt med lav brukerterskel. Det hjelper ikke at systemet har funksjnaliteten, hvis den ikke er lett å finne, lett å frstå, lett å bruke g lett å lære. Det er helt sentralt at saksbehandlere g ledere pplever at systemet har funksjnalitet sm støtter dem i deres daglige arbeid, g at bruken av systemet ikke krever mer innsats enn den gevinsten sm systemet gir Krav til saksversikten Følgende skal kunne spres på en enkel måte: Histriske fakta fr den enkelte sak, både uavsluttete g avsluttete. Hva har vært gjrt med saken, når har det skjedd, g av hvem. Det skal være mulig å registrere (arkivverdige) merknader på saksnivå. Oversikt ver saksprteføljen, dvs på hvilket stadium g hs hvem befinner sakene seg. Følgende stadier er ønskelig å se: Nye saker (ikke påbegynt eller åpnet). Saker sm ligger hs saksbehandler g venter på handling fra vedkmmende. Saker sm er til gdkjenning internt. Saker sm befinner seg eksternt, f. eks. eller hs en arkivskaper. Det skal være mulig å la sakens dkumenter g referanser til andre vedlegg (fra Internett, saksarkivet med mer) følge saken 3.3. Krav til dkumentflyten Følgende skal være mulig når det gjelder dkumentflyt: Et dkumentet sm er under prduksjn, skal kunne sendes fram g tilbake i linjen (saksbehandler leder-utvalgssekretær-saksbehandler) det nødvendige antall ganger. Saksbehandler, leder g utvlgssekretær skal kunne se hvr dkumentet befinner seg til enhver tid. 9 av 17

10 Dkumentet skal bli sperret fr endringer når det (videre)sendes. Et alternativ til dette er at det autmatisk pprettes en ny versjn ved hver (videre)frsendelse. All funksjnalitet fr krrektur g merknader i tilknyttet tekstbehandlingssystem skal kunne brukes på et dkument sm er under prduksjn. Det skal være mulig å registrere (arkivverdige) merknader i jurnalpsten. Mttaker av et dkument skal bli varslet m at han/hun har mttatt et dkument. (F.eks. ved at det plasseres under en egen fane eller at det er markert på annen måte at det er innkmmet.) Det skal være mulig å gi en frpliktende «signatur» i alle ledd. Det skal være mulig å la vedlegg til hveddkumentet g referanser til andre vedlegg (fra Internett, saksarkivet med mer) følge dkumentet 3.4. Krav til saksflyt Saksflyt er en type funksjnalitet sm vil gjøre det mulig å frdele arbeidsppgaver elektrnisk i rganisasjnene, g å følge pp g hlde versikt ver hvr ppgaven til enhver tid befinner seg. På denne måten vil det kunne være mulig fr kmmunene g ha en kntrllert, intern arbeidsprsess på tvers av lkasjner. Følgende skal være mulig fr saksflyt, med milepæler g kntrller: Det skal være mulig å legge pp en saksflyt (både frhåndsdefinert g ad-hc) med frhåndsdefinerte aktiviteter g milepæler å frhåndsdefinere både sekvensiell saksflyt g samtidig saksflyt å legge inn kntrllfunksjnalitet fr de enkelte aktiviteter, fr eksempel at saken ikke går videre i systemet før alle aktiviteter er utført å legge inn tidsbestemte aktiviteter, fr eksempel hvis en sak ikke er åpnet på et angitt antall dager, så skal den autmatisk sendes videre i systemet til en alias eller lignende å verstyre den frhåndsdefinerte saksflyten av autrisert persnale 3.5. Krav til Dkumentmaler Det skal finnes dkumentmaler fr de dkumenter sm benyttes i kmmunene. Det skal være mulig å definere nye dkumentmaler. Det skal være mulig å legge inn t kategrier standardtekst i dkumentmalene, tekst sm kan endres av saksbehandler g tekst sm ikke kan endres av saksbehandler. Dkumenter skal kunne valgfritt prduseres til frtrykte ark eller med srt lg fr elektrnisk versendelse. Det bør være tilgang til funksjner fr pprettelse g frhåndsregistrering av et dkument både fra tekstbehandler g fra Nark-systemet. Hvis dkumenter frhåndsregistreres fra tekstbehandler skal det være unødvendig å skifte til Narksystemet. Brukeren skal ved pprettelse g lukking av et dkument autmatisk spørres m nødvendige pplysninger fr å registrere dkumentet. 10 av 17

11 Dkumentmalene skal innehlde felt sm krrespnderer med felt i Nark-systemet. Disse feltene skal kunne tilpasses kmmunenes behv g være dynamiske i frhld til den aktuelle dkumentmalen sm tas i bruk. Infrmasjn fra felt i Nark-systemet skal kunne verføres autmatisk til krrespnderende felt i dkumentmalen. Infrmasjn fra et felt i dkumentmalen bør kunne verføres autmatisk til krrespnderende felt i Nark-systemet. Ved gradering av dkumenter, skal henvisning til paragraf kunne skrives inn/velges av saksbehandler g systemet plasserer teksten på angitt sted i dkumentmalen Krav til utvalgsbehandling - Registrere g styre saksgangen i saker sm er til behandling i ett eller flere plitiske rganer - Hlde versikt ver hvilke saker sm er ferdig utredet av adm. - Hjelpe utvalgets sekretær, eventuelt leder med å sette pp sakskartet til det enkelte møte. - Prdusere saksdkumenter sm skal sendes de plitiske medlemmene av utvalg. - Registrere hvem sm deltar i møtet - Prdusere møteprtkll sm viser hvilke innstillinger g vedtak sm blir utferdiget i møtet - Prdusere innstillinger til verrdnet plitisk rgan eller melding m vedtak - Div. rapprter Utvalgsmdulen skal være tett integrert med de øvrige mduler. Opplysinger skal kunne verføres til fra utvalgsmdulen på en enkelt g effektiv måte. Alle pplysninger i systemet skal være lett tilgjengelige fr bruker uavhengig av hvilken del av systemet man går inn i. Tilgang begrenses kun fra prinsipper sm gjelder fr brukeradministrasjn. 11 av 17

12 4. Tilleggskrav til jurnal- g arkivsystemet 4.1. Systemets arkivstruktur Hver av kmmunene er å betrakte sm egne, selvstendige arkivskapere gså etter at de har tatt i bruk et felles jurnal-, arkiv- g saksbehandlingssystem. I tillegg vil Samkmmunen gså være en selvstendig arkivskaper. Systemet skal kunne mfatte flere lgiske arkiv, g hvert lgisk arkiv skal kunne deles pp i flere lgiske arkivdeler. Til hver arkivdel skal det kunne knyttes et primært rdningsprinsipp. Den enkelte arkivdel skal kunne innehlde elektrniske g/eller papirbaserte dkumenter. Oppdeling i lgiske arkiv g lgiske arkivdeler skal ikke gjøre at systemet ppleves sm tungvint ved registrering, søking g utskrift av rapprter Krav til lgiske arkiv Systemet skal tilfredsstille Nark-4.-kravene til «arkiv», både de sm står i K7.8 i del I g i kap i del II. Det skal være mulig å definere nødvendige lgiske arkiv i systemet. Brukerne skal autmatisk være tilknyttet sitt lgiske arkiv ved pålgging. Det skal være mulig fr utvalgte brukere å skifte tilhørighet på en enkel måte. Det skal være lett å se hvilket arkiv man står i. Det skal være mulig å avgrense søk til å gjelde bare ett eller nen bestemte arkiv. Det skal være mulig å skrive ut rapprter fr ett arkiv, flere arkiv g alle arkivene under ett Krav til lgiske arkivdeler Systemet skal tilfredsstille Nark-4.1-kravene til «arkivdel», både de sm står i kravene i del I g i kap i del II. Det skal være mulig å definere flere ulike lgiske arkivdeler under hvert lgiske arkiv i systemet. Det skal være mulig å sette avskjermingskde på en hel arkivdel, ikke bare på saksnivået fr de sakene sm inngår i arkivdelen (dette er aktuelt fr bl.a enkelte persnarkiver). Det skal være enkelt å skifte mellm arkivdeler knyttet til ett arkiv ved registrering av saker g dkumenter, både fr arkivmedarbeidere, ledere g saksbehandlere. Det skal være lett å se hvilken arkivdel man står i. Det skal være mulig å skrive ut rapprter fr en arkivdel, flere arkivdeler g alle arkivdelene under ett. Det skal være mulig å avgrense søk til å gjelde bare en eller nen bestemte arkivdeler Elektrniske dkumenter tilgjengelig via kmmunenes nettsted Det bør være mulig å gjøre ffentlig tilgjengelige dkumenter direkte tilgjengelige fra ffentlig jurnal på Internett. Hvis det finnes en ffentlig tilgjengelig variant av et dkument sm innehlder taushetsbelagte pplysninger, bør den ffentlig tilgjengelige varianten kunne gjøres direkte tilgjengelig fra ffentlig jurnal på Internett. 12 av 17

13 5. Tekniske krav g spesifikasjner 5.1. Installasjn g knvertering Knvertering av eksisterende databaser Det frutsettes at alle data fra dagens arkivsystem i kmmunene skal knverteres. Leverandøren må kunne dkumentere at det er mulig. Knverteringen skal fregå uten tap av data. Dataene skal være knsistente etter knvertering. Når knverteringen er fretatt ber vi m at det gis tilstrekkelig tid, fr kntrll av data. "Verdal kmmune har skannet byggesaksarkivet. Arkivet inkl. dkumenter i tiff-frmat er lagret i kmmunens sak/arkivsystem (IBM Kntr 2000 v.4.1). I frbindelse med knvertering av dette arkivet kan det være aktuelt å legge det inn i et eget lgisk arkiv (ref. pkt. 4.1). Det kan gså være aktuelt å gjøre andre tilpasninger fr å gjøre tilgangen til arkivet hensiktsmessig. Opplegg fr knvertering av arkivet skal gjennmgås g gdkjennes av kmmunen før den gjennmføres." Skannerløsning (psjn) Kmmunene ønsker en skannerløsning, sm kan håndtere alle innkmmende dkumenter. Dkumentene skal skannes til bildefrmat (TIFF), men det skal gså være mulig å knvertere innskannede dkumenter til PDF-frmat. Systemet skal ha mulighet fr å mfrme teksten i innskannede dkumenter til maskinredigerbar frm v.h.a. OCR-tlking av den innskannede teksten. Primært ønsker vi at systemet skal støtte OCR-tlking i ettertid, når det er aktuelt å gjenbruke (deler av) teksten i et nytt dkument. Skannerløsningen skal kunne håndtere både dkumenter med bakgrunnsfarge g tsidige dkumenter. Det skal være mulig å skanne dkumenter både bunkevis, enkeltvis g det skal være mulighet fr nettverksskanning. Tilbudet skal gså mfatte pris på selve skannerne (maskinvaren) (psjn). Vi ber tilbyderne sette pp frslag til hvilke skannertyper (hvilke skannere) sm passer best fr de ulike lkasjnene, gitt infrmasjnen m saks- g dkumentmengde ver. Systemet g maskinvaren skal kunne ta bunkeskanning g tsidig skanning. Sikkerhet Det skal bare være mulig å ha tilgang til dkumentene i det elektrniske arkivet via saksbehandlingssystemet, g ikke gjennm utfrsker Krav til tilgangsstyring g brukeradministrasjn Systemet må kunne differensiere de enkelte brukeres lese- g skriverettingheter, både i frhld til dere adm. tilhørighet g deres rller g faktiske behandlingsansvar sm ledere g saksbehandlere. Sikre at uvedkmmende får innsyn i avskjermet infrmasjn, sikre at rett persn i rett rlle gis rett tilgang til å utføre ppgaver, samt sikre allmennhetens lvbestemte rett til innsyn. 13 av 17

14 5.2. IT-utrustning Kmmunene har følgende utstyr i drift i dag: Server: Windws 2000/2003 Database: Oracle, MS-SQL Arbeidsstasjner: Windws 98, Windws 2000 g Windws XP. E-pstsystem: Micrsft Exchange Kntrstøtteverktøy: Micrsft Office 97, XP g 2000 LAN: 100 Mb Ethernet WAN: 10 Mb Ethernet 5.3. Andre tekniske krav Kmmunene krever at systemet har akseptabel respnstid på alle vanlig søke- g arbeidsperasjner gitt IT-utrustningen sm beskrevet ver, eventuelt med tilleggsutrustning beskrevet g kstnadsfestet av leverandør. Hvis systemet har andre krav eller tilleggskrav til IT-utrustning, skal leverandøren ppgi dette i tilbudet. Det skal gså ppgis hva det vil kste kmmunene å skaffe den IT-utrustningen sm trengs, samt eventuelle årlige lisensutgifter sm påløper. Disse kstnadene vil inngå sm en del av kmmunenes ttale vurdering av leverandørens tilbud. Type krav Systemet skal ha dkumentert åpenhet Systemet skal ha dkumentert åpenhet Systemet skal ha dkumentert åpenhet i f.h.t. andre perativsystem Systemet skal ha dkumentert åpenhet i f.h.t. MS Office g andre kntrstøtteverktøy Kmmunenes arkivutrustning slik den er/planlegges er tilstrekkelig fr det tilbudte systemet. Akseptabel respnstid på alle vanlig søke- g arbeidsperasjner gitt IT-utrustningen sm beskrevet Mulig å ppfylle (ja/nei) Utviklingsbehv Kmmentar/pris 14 av 17

15 Type krav Andre krav eller tilleggskrav til ITutrustning med priser g eventuelle årlige lisensutgifter sm påløper, er ppgitt i tilbudet. Mulig å ppfylle (ja/nei) Utviklingsbehv Kmmentar/pris 15 av 17

16 6. OPPLÆRING Det skal freligge gde håndbøker i bruk g drifting av systemet. Det skal freligge elektrniske håndbøker. Før pplæring starter bør det pprettes en testdatabase. Innherred Samkmmune, Verdal kmmune, Levanger kmmune g Frsta kmmune tar i samarbeide med leverandør stilling til mfang av pplæring g lkaliteter. Vi vil ha pris pr. dagskurs, eventuelt ½ dagskurs der dette er angitt, eventuelt gså pris pr. undervisningstime. Opplæringen skal skje i en av kmmunenes lkaler. Type pplæring arkivledere/arkivarer superbrukere saksbehandlere/ledere systemansvarlige teknisk persnell e-læring Andre typer kurs/pplæring er beskrevet i tilbudet Mulig å ppfylle (ja/nei) Antall dager pr kurs Kmmentar/pris 6.1. System Dkumentasjn Det skal finnes skriftlig dkumentasjn på nrsk fr systemet. Dkumentasjnen skal mfatte brukerdkumentasjn fr arkivansvarlige, utvalgssekretærer, ledere g saksbehandlere, systemdkumentasjn med databasemdell g driftsdkumentasjn. Type dkumentasjn Brukerdkumentasjn fr arkivansvarlige,utvalgssekretær, ledere g saksbehandlere. Driftsdkumentasjn fr installasjn, drift, knfigurering g vedlikehld av faste data. Systemdkumentasjn sm skal gi innsikt i g frståelse av systemet. Dkumentasjnen bør på en versiktlig måte vise hvrdan systemet er bygget pp g hvrledes kravene til funksjnalitet er ivaretatt. Bruker-, drifts- g systemdkumentasjn (eventuell annen dkumentasjn) er vedlagt tilbudet. Mulig å ppfylle (ja/nei) Beskrivelse Kmmentar/pris 16 av 17

17 6.2. Brukerstøtte Kmmunene ber m tilbud på g beskrivelse av leverandørens brukerstøtteapparat. Organiseringen av brukerstøtteapparatet samt pplegg/rutiner fr brukerstøtte skal beskrives, sm f.eks. innmelding av feil, tilbakemeldinger fra leverandøren samt feilrettinger. Vi ser fr ss at det kan være behv fr intensiv brukerstøtte i en peride når saksbehandlere g ledere skal begynne å bruke systemet. Erfaringer med g rganisering av denne typen brukerstøtte skal beskrives Vedlikehld Tilbyder bes beskrive hvilken plicy sm finnes fr systemvedlikehld g prisfastsettelse fr nye versjner av systemet. Tilbyder skal infrmere m hvilke nye versjner av systemet sm planlegges i den neste fireårsperiden, samt hvilke frutsetninger sm er knyttet til ppgraderinger, dvs. hvilke andre prdukter sm må ppgraderes hvis man velger å ta nye versjner i bruk. 17 av 17

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder Vedlegg 8.1 Til pkt 8 i knkurransegrunnlaget «Krav til Tilbudets innhld» Spørsmål sm skal besvares g dkumenters av Tilbyder i frbindelse med anskaffelse av System fr behandling av skleskysselever i Vestfld

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning Vedlegg 1 Kravspesifikasjn Leie av lkaler fr ikt backup-løsning 1 Innhld 1 INNLEDNING... 3 1.1 Frmål med anskaffelsen... 3 1.2 Oppbygging av kravspesifikasjnen... 3 1.3 Instruksjner fr utleierens besvarelse...

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Året som gikk og året som kommer

Året som gikk og året som kommer Sak&prtaldagene 2014 Lennart, Inghild g Sjur Året sm gikk g året sm kmmer Dagsrden Året sm gikk Året sm går radmap 2014 Utnyttelse g effekt av løsningene Årene sm kmmer Elements Planene fr ESA9 g ephrte6

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Regin øst/jernbaneverket Utbygging B3-1 B3 Krav til tilbud g spesielle knkurranseregler Innhld 1 Bruk av tekniske spesifikasjner, fa 8-3 / 17-3...2 2 Utlevering av knkurransegrunnlaget...2

Detaljer

Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling

Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling Til tilbydere Dat: 02.05.2014 Bruk av permitteringer g utenlandsk arbeidskraft i fiskefredling Knkurransegrunnlag Åpen anbudsknkurranse (FOA del I g II) Sak 14/1774 ENDRINGSLOGG Versjn 2.0 8.mai 2014 Følgende

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

DEL I TILBUDSINSTRUKS

DEL I TILBUDSINSTRUKS DEL I TILBUDSINSTRUKS FORESPØRSEL VEDRØRENDE SYKESIGNALANLEGG SOLGÅRDEN SYKEHJEM TIL ASKER KOMMUNE Knkurranse nr 540 540 sykesignalanlegg Slgården sykehjem - Tilbudsinstruks Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjn Innhld 1 Innledning... 2 1.1 Frmål med anskaffelsen... 2 1.2 Oppdragets mfang (billett- g kvalitetskntrll)... 2 2 Gjennmføring... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Oppdragsgivers ansvar...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av AV- og møteromsutstyr

Rammeavtale for kjøp av AV- og møteromsutstyr Rammeavtale fr kjøp av AV- g møtermsutstyr Kundens spesifikasjn av leveranser på rammeavtalen R Bilag 1 til Rammeavtalen Innhldsfrtegnelse 1 Innledning... 3 2 Kundens frmål g bakgrunn fr anskaffelsen...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING. Prosjekt: Vestfoldbanen

TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING. Prosjekt: Vestfoldbanen TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING Prsjekt: Vestfldbanen Innleien skal dekke et midlertidig behv g både vikarbyråer g prduksjnsbedrifter kan inngi

Detaljer

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen VEDLEGG 1 Avtale m drift av g/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjner i Drammensreginen mellm Renvasjnsselskapet fr Drammensreginen IKS, rg nr. 984 459 947, P.B. 154 Bragernes, 3001 Drammen,

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET INNHOLDSFORTEGNELSE 1OPPDRAGET... 3 1.1Oppdragsgiver... 3 1.2Anskaffelsens frmål

Detaljer

KUN TIL INTERN BRUK!

KUN TIL INTERN BRUK! Internt dkument V1 CHAR 04.11.2013 Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til pilt Magasinmdul MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til magasinmdul arbeidsdkument fr referansegruppen MagasinMdul (pilt) Figurer hentet fra kntekstdiagram fr magasin. Merk at magasinmdulen

Detaljer

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Willy Røstum Thelin BEHANDLING UTTALELSE

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Willy Røstum Thelin BEHANDLING UTTALELSE SINTEF Byggfrsk Pstadresse: Pstbks 4760 Trgarden 7465 Trndheim Ntat Frslag til endringer i SINTEF Teknisk Gdkjenning (TG) fr styrking av drift g vedlikehld av minirenseanlegg Fretaksregister: NO 948 007

Detaljer

AVTALE vedrørende kjøp av

AVTALE vedrørende kjøp av KONTRAKTSVILKÅR Side 1 av 10 AVTALE vedrørende kjøp av 1 stk. ultralyd hjerte med psjn på 1 stk. ultralyd bryst/endkrinlgi mellm Akershus universitetssykehus HF 1478 LØRENSKOG Og Org. nr: 983 971 636 (heretter

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Telefoni- og sentralbordtjenester. Versjon 1.0

Prosedyrebeskrivelse Telefoni- og sentralbordtjenester. Versjon 1.0 Prsedyrebeskrivelse Telefni- g sentralbrdtjenester Versjn 1.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 INVITASJON... 3 1.2 KONTRAKTSTYPE... 3 1.3 KONTRAKTENS VARIGHET... 3 1.4 ANSKAFFELSEN VERDI... 3

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prsjekter fr implementering av FU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd, (FHF) lyser ut inntil 7,4 mill. kr til

Detaljer

Effektiv innfordring i Agresso

Effektiv innfordring i Agresso ERP Innfrdring 31. Mars 2014 Effektiv innfrdring i Agress ERP Innfrdring Hva er utfrdringene med dagens løsninger? Ved å bruke eksterne inkassbyråer så gir man brt ptensielle inntekter i frm av renter

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Rammeavtale økonomiske og finansielle tjenester knyttet til Transportreformen

Rammeavtale økonomiske og finansielle tjenester knyttet til Transportreformen Til tilbydere Vår dat: 26.09.2014 Rammeavtale øknmiske g finansielle tjenester knyttet til Transprtrefrmen Knkurransegrunnlag Åpen anbudsknkurranse (FOA del I g III) Sak 14/563 ENDRINGSLOGG Versjn 1.1

Detaljer

MATVARER ANBUDSINNBYDELSE INVEST KOMMUNENE (INDERØY, VERRAN OG STEINKJER KOMMUNE) ANBUD 7/07. Steinkjer mai 2007 1. GENERELLT

MATVARER ANBUDSINNBYDELSE INVEST KOMMUNENE (INDERØY, VERRAN OG STEINKJER KOMMUNE) ANBUD 7/07. Steinkjer mai 2007 1. GENERELLT INVEST KOMMUNENE (INDERØY, VERRAN OG STEINKJER KOMMUNE) ANBUDSINNBYDELSE MATVARER ANBUD 7/07 Steinkjer mai 2007 INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ MATVARER TIL INDERØY, VERRAN OG STEINKJER KOMMUNE

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av lån

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av lån KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse av lån INNHOLD Tilbyder må kntrllere at det mttatte knkurransegrunnlaget innehlder alle tekstsider, bilag g øvrige dkumenter sm angitt nedenfr g i

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én jurnal fr hele helsetjenesten Utstilling g presentasjn ved HMR 19.-20. april 2017 Ellen Annette Hegstad, Delprsjektleder Helseplattfrmen 2 Om Helseplattfrmen «Helseplattfrmen» er prgrammet sm skal anskaffe

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner Hvedkntrmdellen - sertifiseringsløsning fr større rganisasjner Hvedkntrmdellen er en sertifiseringsløsning fr rganisasjner sm har flere underliggende enheter g sm ønsker en rasjnell løsning fr miljøledelse.

Detaljer

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak Regelverk fr tilskuddsrdning Kapittel 761 pst 79 Opplysningene m kapittel, pst, divisjn g ppdrags- eller frmålskde kan endres uten departementets gdkjenning. Oppdragskde nr 870059 (Kun fr intern bruk i

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Rutine for elektronisk elevarkiv i grunnskolen

Rutine for elektronisk elevarkiv i grunnskolen 4 Rutine fr elektrnisk elevarkiv i grunnsklen Definisjner Arkivdel en definert del av et arkiv rdnet etter ett g samme prinsipp. Objekt fysiske eller lgiske enheter sm arkivmateriale kan mhandle, g sm

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM 2010 178391 Eidsivating lagmannsrett LE 2011 50469 (11 050469ASD ELAG/ 11 138706ASK-ELAG/).

Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM 2010 178391 Eidsivating lagmannsrett LE 2011 50469 (11 050469ASD ELAG/ 11 138706ASK-ELAG/). Eidsivating lagmannsrett Dm Avsagt: 012011 i sak LE-2011-50469 Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM2010178391 Eidsivating lagmannsrett LE201150469 (11050469ASDELAG/ 11 138706ASK-ELAG/). Parter: Helse Sør-Øst

Detaljer

Økt bruk av realkompetansevurdering. i grenseflaten mellom utdanningspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk

Økt bruk av realkompetansevurdering. i grenseflaten mellom utdanningspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk Økt bruk av realkmpetansevurdering fr arbeidssøkere i grenseflaten mellm utdanningsplitikk g arbeidsmarkedsplitikk 1 Økt bruk av realkmpetansevurdering av arbeidssøkere Camilla Alfsen, Vx Ingunn Hagen,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser I en begrenset idéknkurranse skulle innklagede velge ut 5 leverandører til å delta i knkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet i lvens 5 til etterprøvbarhet

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 9,5 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 9,5 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd lyser ut inntil 9,5 mill. kr til prsjekter fr implementering av FU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd, (FHF) lyser ut inntil 9,5 mill. kr til

Detaljer

tilsagnsperioden som er angitt for hvert fag i tabellen under. Det tas forbehold om

tilsagnsperioden som er angitt for hvert fag i tabellen under. Det tas forbehold om Saksbehandler: Mrten Skaug Vår dat: 19.11.2015 Deres dat: Vår referanse: 2015/3473 62718/2015 Deres referanse: Universitetet i Bergen Pstbks 7800 5020 Bergen Organisasjnsnummer: 874 789 542 Tilsagnsbrev

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer