Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter"

Transkript

1 Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prsjekter fr implementering av FU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd, (FHF) lyser ut inntil 7,4 mill. kr til implementering av FU i bedrifter innenfr FHFs PIB-rdning (prsjekt i bedrift). Utlysningen fr 2014 mfatter følgende tema: 1. Trskefisk industri, inntil 1,0 mill kr Utvikle teknlgi fr måling av resthldbarhet på ferskfisk med VIS/NIR (synlig g nærinfrarød) spektrskpi. 2. Fartøyteknlgi, inntil 1,8 mill kr Tema A: Skånsm mbrdtaking g autmatisering av prsesslinje frem til g med utbløding Tema B: Installering, uttesting g feilretting av ny g fleksibel teknlgi fr mbrdprduksjn av skinn- g beinfrie singelfrsne prdukter 3. Knvensjnell industri, inntil 2,6 mill kr Effektivisere knvensjnell industri gjennm utvikling av nye løsninger fr autmatisering g rbtisering av prduksjn til saltfisk g klippfisk pakking. 4. Pelagisk industri, inntil 2,0 mill kr Utvikling av ny teknlgi fr ensretting av pelagisk fisk i standard kartng. Søknadsfrist: 15. januar, 2014 Om rdningen «Prsjekt i Bedrift» Et verrdnet mål fr FHF er å skape merverdi fr sjømatnæringen gjennm næringsrettet frskning g utvikling. «Prsjekt i Bedrift» skal bidra til å øke nytten av FU-investeringene gjennm direkte invlvering av bedrifter i knkrete utviklingsprsjekter innenfr pririterte mråder i FHFs handlingsplan. Ordningen er frankret i FHFs verrdnede strategi g skal bidra til å styrke implementeringen av FU-resultater i sjømatsektren. Søker kan være en nrsk sjømatbedrift frtrinnsvis i nært samarbeid med en eller flere teknlgileverandører. Med sjømatbedrift menes bedrift sm mfattes av fiskeriunntaket i EØSavtalen. Søker kan gså være teknlgileverandører under frutsetning av at prsjektet gjennmføres i et nært g frpliktende samarbeid med sjømatbedrift(er). Støtte kan gis til frprsjekter, til deler av prsjekter eller til hele prsjekter. Det kan være aktuelt med samfinansiering med Innvasjn Nrge. Støttegraden skal være innenfr rammen av EØS-avtalen. Endelig støttegrad vil bli avklart gjennm utarbeidelse av ferdig prsjektbeskrivelse. Dette skjer i samarbeid med FHF, IN g deltakende bedrifter. I følge frskrift m avgift til frskning g utvikling i fiskeri- g havbruksnæringen 4 kan avgiftsmidlene ikke nyttes sm privat egenandel i brukerstyrte prsjekter. Innkmne søknader behandles knfidensielt. 1

2 Føringer: Prsjektene skal være i tråd med FHFs standardvilkår. Ved behv kan det gjøres unntak fra pkt 4.2. Unntak fra FHFs standardvilkår skal være presisert i tilsagnsbrevet fra FHF. Ved å akseptere et tilsagn fra FHF, aksepterer tilskuddsmttakere vilkårene sm angis i tilsagnsbrevet. FHF vil i dialg med deltakende bedrifter pprette styringsgrupper til innvilgede prsjekter. FHF frventer at tilskuddsmttaker diskuterer innretningen på aktivitetene i prsjektet med styringsgruppen g FHF før den endelige prsjektbeskrivelsen ferdigstilles. FHF infrmerer på sine nettsider m alle prsjekter sm får tilsagn. Før FHF gir tilsagn, må søker selv levere infrmasjn til FHFs nettsider. FHF har etter Frskrift m avgift til frskning g utvikling i fiskeri- g havbruksnæringen 4, plikt til å ffentliggjøre resultatene fra prsjekter sm har mttatt støtte, slik at resultatene kmmer hele næringen til gde. Når prsjektet avsluttes, skal det derfr leveres sluttrapprt sm FHF skal gdkjenne g sm vil bli publisert (se «Retningslinjer fr sluttrapprtering til FHFs PIB-rdning»). Krav til søknaden: En krtfattet søknad sendes til innen: 15. januar, Søknaden skal ha følgende vedlegg: Prsjektskisse (se «Mal fr prsjektskisse til FHFs PIB-rdning (Prsjekt i Bedrift)»), budsjett g finansieringsplan (se «Mal fr budsjett, finansieringsplan g fremdriftsplan FHFs PIB-rdning»), CV fr prsjektleder g dkumentasjn fra samarbeidspartnere. Søker må dkumentere faglige g øknmiske frutsetninger fr å gjennmføre prsjektet. Prsjektskissen må være så kmplett at det kan fretas en evaluering basert på nedenstående kriterier. Det må angis hvilket tema det søkes på. Maksimalt antall sider fr prsjektskissen: 7 Prsedyre fr behandling: Søknadene vil bli vurdert i henhld til følgende evalueringskriterier (ikke rangert): Prsjektfrslaget må støtte pp under FHFs visjn; Næringsrettet FU fr en bærekraftig g lønnsm sjømatnæring i vekst Næringsnytte HMS, miljøgevinst, lønnsmhet, kvalitet, effektivitet, implementerbarhet Prsjektkvalitet Gjennmføringsevne, finansiell styrke, tidsplan, øknmisk ramme, tilknytning til relevante aktiviteter, relevans Innkmne søknader vil bli vurdert av Innvasjn Nrge g FHF. Fr å sikre best mulig samrdning av virkemiddelbruken g nytteverdi fr næringen, vil de søkerne sm får best vurdering innen hvert tema bli invitert til å levere fullstendig prsjektbeskrivelse. Prsjektbeskrivelsen utarbeides i samarbeid mellm søker, FHF g IN g vil danne grunnlag fr tilsagn. 2

3 Endelig beslutning m tildeling av prsjekt fattes av FHF. FHF kan i det enkelte tilfellet fastsatte nærmere vilkår fr å beskytte interessene til nrsk sjømatnæring. Disse skal avtales før prsjekt tildeles, g vil fremkmme i tilsagnsbrevet fra FHF. Søknader sm blir priritert vil bli fulgt pp på rdinær måte av FHF innenfr rammen av FHFs standardvilkår g eventuelle presiseringer sm er gjrt i tilsagnsbrevet. FHF frbehlder seg retten til å: avvise innkmne skisser sm ikke er i tråd med FHFs visjn eller målsetningen med satsingen be m avklaringer før g under evalueringen avlyse knkurransen eller freta ny utlysning FHF følger frvaltningslven: «Oppdragsgiver plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til pplysninger m tekniske innretninger g fremgangsmåter eller drifts- g frretningsmessige frhld det vil være av knkurransemessig betydning å hemmelighlde». 3

4 Nærmere beskrivelse av bakgrunn g innhld tema/målsetting 1. Trskefisk industri: FHF lyser ut kr til et bedriftsrettet prsjekt fr utvikling av teknlgi fr måling av resthldbarhet på ferskfisk med VIS/NIR (synlig g nærinfrarød) spektrskpi. Utlysningen er en del av FHF sin satsing på å utvikle teknlgi fr måling av resthldbarhet på fersk fisk. Objektive kvalitetsvurderinger av fisk er etterspurt både fra industri, kntrllmyndigheter g frbrukere. FHF ønsker å utvikle et håndhldt kmmersielt instrument basert på VIS/NIR spektrskpi fr bestemmelse av resthldbarhet sm fungerer fr filet av trsk (Gadus mrhua). Den nye teknlgien skal være brukervennlig g tilpasset bruk i sjømatnæringen. Kapasitet, fysisk størrelse, materialvalg g design må derfr være tilpasset krav til kmmersiell bruk i alle deler av verdikjeden fr fersk trsk. Prsjektet må inkludere følgende 3 faser: Fase 1: Kravspesifikasjner, designkriterier, knseptutvikling, detalj-prsjektering g 3D-tegninger. Fase 2: Bygging av prttype, småskalatest. Fase 3: Testing i str skala, feilretting, implementering g realisering av næringsnytte. FHF vil i samarbeid med styringsgruppen freta en evaluering mellm fasene i frhld til videre finansering av prsjektet. Ferdig utviklet prttype skal kunne verdras til deltagende sjømatbedrift til redusert pris. Kntaktpersn FHF, Frank Jakbsen, 4

5 2. Fartøyteknlgi FHF lyser ut inntil kr. til bedriftsrettede prsjekt knyttet til utvikling av teknlgi fr råstffhåndtering m brd i trålere. Utlysningen er en del av FHF sin satsing på utvikling g implementering av teknlgi fr skånsm mbrdtaking, midlertidig levendelagring g autmatisert råstffhåndtering Det vil gi blitt støtte til ett eller t prsjekt iht. beskrivelse Tema A g ett prsjekt iht. beskrivelse Tema B. Tema A: Det gis støtte til Fase 1: knseptutvikling, detaljprsjektering, prissetting g kst-nytte analyser av ny eller frbedret teknlgi fr: - Skånsm mbrdtaking av råstff - Midlertidig levendelagring fr å ppnå bløgging av levende fisk - Srtering levende/død fisk - Autmatisert system fr bedøvning g bløgging - Optimal utbløding - Effektiv lgistikk sm gir gd fleksibilitet g plassutnyttelse Det skal utvikles tekniske løsninger fr en ønsket kmbinasjn av de vennevnte faser i råstffhåndteringen. Løsningene skal være knyttet til et planlagt nybygg eller et fartøy sm skal bygges m. De spesifikke løsningene skal danne grunnlag fr prissetting, kst/nytte analyser g beslutningsgrunnlag fr eventuell implementering Med utgangspunkt i resultater fra Fase1 vurderes utlysing i 2015 eller 2016 fr fase 2 prsjekt, dvs. implementering g uttesting m brd i fartøy. Tema B: Det gis støtte til installering, uttesting g feilretting av ny g fleksibel teknlgi fr mbrdprduksjn av skinn- g beinfrie singelfrsne prdukter: - Srtering på art/størrelse - Prduksjn av skinn- g beinfrie prdukt - Singelfrysing - Emballering i frbrukerpakning (F-pak), distribusjnsfrpakning (D-pak) - Effektiv lgistikk sm gir gd fleksibilitet g plassutnyttelse Det skal installeres tekniske løsninger fr en ønsket kmbinasjn av de vennevnte faser. Installasjnen skal være knyttet til et planlagt nybygg eller et fartøy sm skal bygges m. Kntaktpersn FHF: Rar Pedersen, tlf

6 3. Knvensjnell industri FHF lyser ut inntil kr til et bedriftsrettet prsjekt fr utvikling av ny eller frbedret teknlgi fr å legge klippfisk g saltfisk i kartng g eller i knsumpakke Utlysningen er en del av FHF sin satsing mt «utvikling av nye løsninger fr autmatisert g mer effektiv energistyrt lagring g prduksjn av knvensjnelle prdukter» g er spesielt rettet mt klippfisk- g saltfisk industri i tett samarbeid med en teknlgibedrift. Målet er å bidra til økt lønnsmhet i industrien ved å utvikle ny kstnadseffektiv teknlgi fr pakking av klippfisk/saltfisk. Arbeidet skal ikke mfatte selve srteringen. Autmatisk pakking tas i utgangspunkt når prduktet er ferdig kvalitetssrtert g legges på transprtbånd fr veiing g grading, til klippfisken er pakket i kartng eller i knsumpakke. Den nye teknlgien skal fysisk passe inn i eksisterende prduksjnslinje. Det er en frutsetning at bedriftene har knkrete planer m å implementere en autmatisert pakkelinje. Prsjektet skal deles inn i følgende 2 faser: Fase 1: Revisjn av eksisterende teknlgi eller utvikling av ny teknlgi (griperteknlgi, skjæreteknlgi, maskinsyn, etc.) fr autmatisk pakking av klippfisk g saltfisk. Utarbeidelse av kravspesifikasjn, detaljerte 3D tegninger, priskalkyler g kstnytte analyser. Fase 2: (a) Bygging av prttype med integrert sftware fr autmasjn. (b) Uttesting: -Småskala uttesting, feilretting. -Strskala uttesting i bedrift, feilretting, verdragelse av prtttype, implementering i bedrift. FHF vil i samarbeid med styringsgruppen freta en evaluering mellm fase 1 g fase 2 i frhld til videre finansiering av prsjektet. Prttype skal kunne verdras til en deltakende bedrift til redusert pris. Kntaktpersn FHF, Lrena Gallart Jrnet, (tlf ) 6

7 4. Pelagisk knsumindustri FHF lyser med dette ut inntil ,- kr til et bedriftsrettet prsjekt fr utvikling av teknlgi sm legger pelagisk fisk i standard kassens lengderetning ensretting. Utlysningen er en del av FHF sin satsing på «Fremtidens teknlgiske fabrikk» g er spesielt rettet mt pelagisk knsumindustri i tett samarbeid med en teknlgibedrift. Midlene vil bli tildelt etter gitte retningslinjer fr denne type virkemiddelbruk. Målet er å bidra til økt lønnsmhet fr pelagisk næring. Den nye teknlgien skal fysisk passe inn i eksisterende prduksjnslinje fr et nrsk pelagisk knsumanlegg. Kapasitet, fysisk størrelse, materialvalg g design må derfr være tilpasset krav til kmmersiell drift i str skala. Prsjektet må inkludere følgende 3 faser: Fase 1: Kravspesifikasjner, designkriterier, knseptutvikling, detaljprsjektering, g 3D-tegninger. Fase 2: Bygging av prttype, småskalatest. Fase 3: Testing i str skala, feilretting, implementering, verdragelse av prttype/realisering av næringsnytte. FHF vil i samarbeid med styringsgruppen freta en evaluering mellm hver fase i frhld til videre finansiering av prsjektet. Ferdig utviklet prttype skal danne grunnlag fr prissetting, kst/nytte analyser g beslutningsgrunnlag fr eventuell verdragelse til deltakende pelagisk knsumanlegg. Kntaktpersn, FHF: Lars R. Lvund 7

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

UMBs historiske samlinger

UMBs historiske samlinger UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt 04.06.2012 Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer