Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX"

Transkript

1 Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde: FeF frpakter brt fiskeretten på anadrm strekning i XXXX vassdrag i XXX kmmune. Fylkesmannen angir anadrm strekning. 3 Frpaktningsperiden, adgang til ppsigelse, g refrhandlinger: Frpaktningsperiden regnes fra g med XXXXXXX til g med XXXXXXX. Denne kntrakten kan sies pp skriftlig av begge parter. Ved ppsigelse pphører kntrakten det året ppsigelsen skjer. Eventuell ppsigelse skal skje minimum tre måneder før årsskiftet. Frhandlinger m ny avtaleinngåelse kan starte 6 måneder før denne kntrakten utløper. Frpakter har ingen frtrinnsrett til inngåelse av ny frpaktningskntrakt. Børselv JFF Frpakter med fr eksempel 50 års frpaktning med gdkjent driftsplan har frtrinnsrett ved frnyelse. Driftsplan er eiendmmen til den sm har laget den. Nye frpaktere kun når man frasier seg retten til frnyelse eller frening pphører. Berlevåg JFF, NJFF Finnmark Psitiv til en varighet på 10 år. Dette gir mulighet til langsiktighet. Lakseelvene i Finnmark (LIF), Vestre Jakbselv JFF FeF må spesifisere sin adgang til ppsigelse g presisere at dette kun kan gjøres ved definerte g grve brudd. Eiby JFF Frpaktningsperiden gjelder fr 10 år, fm 1.1.xxxx tm xxxx. Om ikke avtalen er mislighldt frnyes kntrakten med en ny peride. Dersm en part ønsker å refrhandle avtalens innhld eller si pp avtalen, skal dette varsles 6 mnd. før årsskifte eller kntraktens utløp. 4 Frpaktningsavgift: Det betales en årlig avgift sm er i henhld til de til enhver tid gjeldende retningslinjer vedtatt av FeF. Frpaktningsavgiften beregnes ut fra brutt krtsalg inklusive verdien av frikrt. Frikrt til reindriftsutøvere g ungdm ikke medregnet. Avgiftssatsen kan endres med 3 måneders skriftlig varsel.

2 Frpaktningsavgiften betales etterskuddsvis etter påkrav fra FeF. Ved fr sen betaling påregnes rente i henhld til gjeldende lvgivning. Børselv JFF FeF vil bare ha mer g med dette frslaget bygge pp et større byråkrati. FeFs ppgave bør kun være å se til at lver g frskrifter følges. Berlevåg JFF Vi freslår at hver frening får 10 frikrt sm det ikke betales avgift fr. Berlevåg JFF, NJFF Finnmark Frpaktningsavgiften er i høyeste laget. Se innspill retningslinjer. LIF, Vestre Jakbselv JFF Kan ikke gdta at avgiften kan endres på 3 mnd varsel. Dette er en frretningskntrakt g der er det vanlig med ett års varighet. Lakselv Grunneier frening Kan ikke gdta at FeF skal kunne øke frpaktningsavgiften med 3 måneders varsel. Satsene er i prsent g inntektene øker dermed i takt med krtsalget. Dersm det skjer endringer i frpaktningsavgiften må det gså skje endringer i satsene på krtavgifter. Eiby JFF Frpakter betaler årlig frpakteravgift av salgsinntekt fiskekrt ihht. de til enhver tid gjeldende satser ppført i avtalen. Frpakter skal hvert år kunne benytte XX antall egne frikrt, sm er bestemt g gdkjent av begge parter, til medlemmer av styret g/eller ppsynet. Frpaktningsavgiften beregnes ut fra nett krtsalg samt verdien av frikrt. Frikrt til egne, reindriftsutøvere g ungdm under 12 år er her ikke medregnet. Frpaktningsavgiften utgjør 15 % av salgsinntekt fiskekrt ppad til ,- g 25 %av salgsinntekt fiskekrt sm verstiger ,-. Avgiftssatsene kan endres ved inngåelse eller frnyelse av ny frpaktningskntrakt. 5 Frpakters rettigheter: I medhld av frpaktningskntrakten har frpakter rett til å selge fiskekrt, frestå ppsyn, lage fiskeregler g drive skjøtsel av vassdraget. Rammene fr dette fremgår av denne kntrakt, FeFs retningslinjer g Finnmarkslven. Frpakter gis rett til å lage driftsplan fr vassdraget. LIF, Vestre Jakbselv JFF Vi kan ikke se at vi etter høringsutkastet har disse rettighetene. Frslaget til retningslinjer går langt i å umyndiggjøre frpakterne g frata dem enhver frm fr lkalt eierskap g mulighet fr lkal tilpasning av elvefrvaltningen. Eiby JFF Frpakter gis rett til å lage driftsplan fjernes, se punkt Frpakters plikter:

3 Frpakter skal frvalte utøvelsen av fisket i samråd med FeF i henhld til det til enhver tid gjeldende lvverk g de retningslinjer sm FeF fastsetter. Fiskekrtinntektene skal i all hvedsak dispneres til drift av frpakta vassdrag. Frpakter plikter å rette seg etter pålegg fra FeF innen de tidsfrister sm blir angitt. Det er frpakters ansvar å hlde seg ppdatert på lvverk, FeFs retningslinjer g FeFs pålegg. Berlevåg JFF Fiskekrtinntekter må gså kunne brukes til aktiviteter innen rekruttering til jak, fangst, fiske g friluftsliv inklusiv interesse fr å frvalte vassdragene. 6.1 Krtsalg: Frpakter plikter å selge fiskekrt i henhld til de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Alle fiskekrt skal være persnlige. Frpakter sm selger krt fr mer enn krner , skal bruke et webbasert krtsalgssystem sm kntinuerlig viser msetning. FeF skal ha innsyn i dette systemet. Berlevåg JFF, NJFF Finnmark, Eiby JFF Frpakter plikter å selge fiskekrt i henhld til de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Alle fiskekrt skal være persnlige. Frpakter sm selger krt fr mer enn kr ,- plikter å innrapprtere salgsinntekter hver måned eller benytte et webbasert krtsalgssystem sm kntinuerlig viser msetning. FeF har rett til innsyn i dette systemet. 6.2 Rapprteringsfrister til FeF: a) Årsberetning g regnskap sendes inn når det er gdkjent, g senest 1. mars påfølgende år. Regnskap skal føres etter mal fra nrsk regnskapsstandard. Berlevåg JFF Det kan bety bruk av regnskapsbyrå g en kstnad på kr. Kravet er k, men det gir ikke en grei versikt. Vi freslår FeF tar i bruk det tidligere elveregnskapet. b) Infrmasjn m fiskeregler, krttyper, evt. begrensninger i antall krt g priser samt infrmasjn m kntaktpersn skal være levert innen 1. mars. c) Oversikt ver krtsalget skal være levert innen 1. nvember. d) Fangsrapprt skal være levert innen 1 måned etter fisketiden er ver fr respektive fiskearter g senest innen 15. ktber. Børselv JFF Det bør være en frist fr alle den 15. ktber. LIF, Vestre Jakbselv JFF Mange freninger har vedtektsfestet at årsmøtet skal hldes innen mars måned. FeF må derfr utsette fristen til 15. april. Det må være en felles sluttraprteringsfrist fr alle fiskeslagene. Berlevåg JFF, NJFF-Finnmark, Eiby JFF

4 D)Fangstrapprt skal være levert til FeF innen 1 måned etter fisketiden er ver fr respektive fiskearter g senest innen 15. ktber. Frpaktere sm selger fiskekrt sm gjelder flere fiskeslag med felles fangstppgave leverer fangstrapprt innen 20. ktber. 6.3 Årsberetning: Årsberetningen skal innehlde infrmasjn m gjennmført ppsyn g tilretteleggingstiltak gjrt i vassdraget samt annen infrmasjn sm er relevant fr FeF. 6.4 Driftsplan: Frpakteren skal i samråd med FeF utarbeide driftsplan fr vassdraget innen 2 år fra avtaleinngåelse. Driftsplanens innhld skal være i tråd med ffentlige krav. Driftsplanen skal sendes på lkal høring g gdkjennes av FeF. Planen skal rulleres etter behv. Berlevåg JFF Driftsplan skal utarbeides av brtfrpakter i samarbeid med frpakter Dersm FeF pålegger frvaltere å utføre arbeidet faktureres kr Fr rullering faktureres kr NJFF-Finnmark, Eiby JFF Driftsplan skal utarbeides av brtfrpakter i samarbeid med frpakter. Laksefiskelven Oppsyn: Frpakteren plikter å bekste g rganisere et tilfredsstillende ppsyn i vassdraget, gså utenm fiskesesngen. FeFs retningslinjer fr det frivillige ppsynet skal følges. Oppsynet skal ha nødvendig pplæring g legitimasjn fra freningen sm tilkjennegir at de er ppsyn. LIF, Vestre Jakbselv JFF Dette har fungert gdt. Vi kan ikke frstå hvrfr FeF skal avgiftsbelegge gratiskrtene til avlønning. Vi ser stre utfrdringer med avlønning av ppsynet når FeF øker frpaktningsavgiften g reduserer muligheten fr inntjening ved å innføre makspris på døgnkrt. 6.6 Synliggjøring av FeF: FeFs lg skal være gdt synlig på aktuelle publiseringssteder sm internettsider, ppslag, brsjyrer, dkumenter g annen brukerinfrmasjn tilknyttet frpaktningen av vassdraget. Krt infrmasjn fra FeF sm synliggjør hvilke tiltak sm har fått støtte fra tilskuddsrdningen, skal trykkes på alle fiskekrt. Berlevåg JFF, NJFF-Finnmark Frpakter bør infrmere m tiltak sm er utført med tilskudd fra FeF. LIF, Vestre Jakbselv JFF Det bør ikke være frpakters ansvar å frmidle FeFs bruk av tilskuddsrdningen, med mindre man selv er blitt begunstiget. Eiby JFF Frpakter bør bruke FeFs lg sm en naturlig del av all publisering av vassdraget.

5 6.8 Særlige bestemmelser 7 FeFs plikter g rettigheter FeF kan gi pålegg knyttet til rganisering av fisket når dette anses nødvendig fr å bringe rganiseringen i tråd med gjeldende lvgivning g retningslinjer. FeF skal veilede frpakter m de regler sm gjelder, herunder hva sm frventes av frpakter i frhld til denne kntrakt. Børselv JFF FeF plikter å følge Finnmarkslven. FeF skal veilede frpakter m driftsplan g rganisering av fisket der dette anses nødvendig g etter behv. FeF lager en generell mal fr driftsplan fr mindre elver g bistår frpakterne med dette arbeidet. 7.1 Driftsplan FeF skal veilede i arbeidet med driftsplaner. Eiby JFF FeF plikter å utarbeide driftsplan ihht. pkt Oppsyn FeF kan gi pålegg m ppsynets rganisering, herunder m samarbeidsrganer. LIF Vi ønsker at FeF presiserer hva de mener med samarbeidsrganer. Vestre Jakbselv JFF FeF må presisere hva samarbeidsrganer innebærer. Kan vanskelig se at FeF skal pålegge ne angående ppsyn uten medfølgende ressurser. Lakselv Grunneier frening Hva innebærer samarbeidsrganer? 7.3 Rettighetsmråde FeF kan innskrenke frpaktet strekning. Børselv JFF FeF kan ikke innskrenke strekningen. Dersm bestandssituasjnen krever dette kan Miljødirektratet sammen med lakserådet, FeF g frpakter freta stenging. Berlevåg JFF FeF kan ikke innskrenke frpaktet strekning uten først å rådføre seg med frpakter. En frkrtelse av strekning vil være kntraktsbrudd g grunnlag fr refrhandling av kntrakten. LIF, Lakselv Grunneierfrening, Vestre Jakbselv JFF, Det må presiseres hvilke frutsetninger FeF legger til grunn fr en eventuell innskrenking i frpaktet strekning. NJFF-Finnmark, Eiby JFF

6 FeF kan ikke innskrenke frpaktet strekning uten først å varsle g be m refrhandling av avtalen, se pkt Innsyn g kntrll FeF har rett til å kntrllere freningens regnskap g freta andre undersøkelser fr å kntrllere at de innsendte ppgaver g drift er i samsvar med de avtalte vilkår. Videre har FeF rett til innsyn i alle saker sm vedrører utøvelsen av frpaktningen. Børselv JFF Det spørs m FeF har rett til så mfattende kntrll. Datatilsynets regler må følges. Årsregnskap, fangst, bestandsrapprtering g årsberetning bør være tilstrekkelig. Berlevåg JFF FeF skal dekke alle kstnader frbundet med innsyn g kntrll av regnskap hs regnskapsbyrå Infrmasjn m tilskuddsrdning FeF plikter årlig å utarbeide en krt tekst til bruk på fiskekrt sm synliggjør hvilke tiltak sm har blitt gitt støtte fra FeFs tilskuddsrdning fregående år. Børselv JFF FeF har plikt til å rientere alle freninger m bestandsfremmende g næringsrettede tiltak freningen kan søke på g ppnå tilskudd til. Berlevåg JFF, NJFF-Finnmark, Eiby JFF FeF kan utarbeide en krt tekst til frpakters bruk under publisering av vassdraget fr å synliggjøre hvilke tiltak sm er støttet fra FeFs tilskuddsrdning 7.6. Desinfisering FeF skal i samarbeid med frpakter ha ansvar fr å pprette stasjn(er) fr rganisert desinfisering av fiskeutstyr fr vassdraget. Herunder skal FeF bidra til gd infrmasjn m desinfisering til fiskere g brukere av vassdraget. Berlevåg JFF, NJFF-Finnmark FeF skal i samarbeid med frpakter ha ansvar fr å pprette stasjn(er) fr rganisert desinafisering av fiskeutstyr fr vassdraget. Herunder skal FeF bidra til gd infrmasjn m desinfisering til fiskere g brukere av vassdraget. 8 Bestemmelser ved pphør av kntrakt: Driftsløsøre knyttet til frpaktning av vassdraget (eksempelvis uted, skilt, søppelbøtter, m.v.) verføres vederlagsfritt til den sm måtte verta driften av vassdraget. Driftsløsøre kjøpt inn før denne kntrakten undertegnes frhandles det særskilt m i frhld til verføring. Privatpersner annyme?

7 FeF må frtelle i klartekst hvilke eiendeler sm vertas ved skifte av frpakter. Børselv JFF Vi anser punkt 8 g 11 sm urimelig g ugyldige g disse kan ikke gdtas. LIF, Vestre Jakbselv JFF FeF viser selv hvr gdt gjeldende regime har fungert når de viser til en økning i fangst på 27 % g i inntekter på 113 % i periden Vi kan ikke akseptere at verdier skap både i g ved elva skal verføres vederlagsfritt til en ny frpakter. Dette vil gså føre til at tilretteleggingen vil bli minimal i årene sm kmmer. Båtsfjrd JFF Hver frpakter må kmpenseres fr de verdier sm verføres. Hver frening sin avtale. Stabbursdalen grunneierfrening Oveføring av verdier mellm frpaktere kan etter vår vurdering ikke være frhld sm beskrives i kntrakten. Lakselv grunneierfrening Dersm dette blir gjennmført vil det trlig føre til svært få tiltak på tilretteleggingsfrnten. Berlevåg JFF, NJFF-Finnmark, Eiby JFF A) Driftsløsøre direkte knyttet til frpaktning av vassdraget (eks. uted, skilter, søppelbøtter, m.v.) kan verføres etter nærmere avtale- g da primært vederlagsfritt til ny frpakter av vassdraget. B)Annen driftsløsøre g aktiva anses sm frpakters eiendm, men kan etter nærmere avtale vertas av ny frpakter av vassdraget. Berlevåg JFF, NJFF-Finnmark Oppsynshytter er freningens eiendm g kan kjøpes ut ved bytte av frpakter etter en kstnadsnøkkel sm beregnes ut fra materialkstnad, arbeid g dugnad. Andre verdier/driftsutstyr sm er skapt av freningen skal tilhøre freningene. 9 Ansvarsbestemmelser: FeF er ikke ansvarlig fr lån sm frpakter tar pp. FeF er ikke ansvarlig fr arbeidsfrhld sm frpakter inngår. FeF er ikke erstatningsansvarlig fr skade sm skyldes frpakter. LIF, Vestre Jakbselv JFF Hvis frpakter må ta pp lån fr å gjennmføre ppussing/pprustning må lånefrpliktelsene vertas av ny frpakter. FeF bør være med sm rådgiver g finansiør ved slike stre investeringer. 10 Mislighld: Vesentlig mislighld av kntrakten fra frpakters side anses sm kntraktsbrudd g gir FeF rett til å heve kntrakten med umiddelbar virkning. Sm vesentlig mislighld regnes alltid:

8 a) Manglende innbetaling av frpaktningsavgift, frutsatt at det er gitt skriftlig varsel med en måneds betalingsfrist. b) Frpaktning i strid med gdkjent driftsplan, gjeldende lvverk, eller FeFs pålegg etter at frpakter er gitt rimelig frist til å rette pp i frhldet. c) Eventuelt andre frhld sm må anses sm vesentlige. Gjentatte kntraktsbrudd av mindre vesentlig karakter kan gså anses sm vesentlig mislighld sm gir grunnlag fr å heve kntrakten eller diskvalifiserer til frnying av kntrakten. Før FeF kan heve kntrakten skal frpakter få rimelig tid til å rette pp frhldene. Vestre Jakbselv JFF Ordlyden i 10 b) g c) er uklar. Begrep sm rimelig frist, anses sm vesentlig g rimelig tid gir et alt fr usikkert handlingsrm fr frpakter. Her bør man frhlde seg til standard tvisteløsninger i alminnelige kntrakter mellm ffentlig ppdragsgiver g privat leverandør. LIF, Lakselv Grunneier frening Ordlyden i 10 b) g c) er uklar. begrep sm rimelig frist, anses sm vesentlig g rimelig tid gir et alt fr usikkert handlingsrm fr frpakter. Disse begrepene må knkretiseres g være uten rm fr tlkning. 11 Oppsynshytter: Det skal inngås egne avtaler m ppsynshytter sm er etablert eller blir etablert i medhld av frpaktningskntrakten. Dette vil være en sideavtale til frpaktningskntrakten. Eventuelle inntekter fra ppsynshyttene skal reguleres i særskilt avtale. Ved eventuelt skifte av frpakter/frvalter av vassdraget, følger ppsynshytta med frpaktningen/frvaltningen etter avtale. Fr denne kntrakten inngår følgende ppsynshytter (gnr/bnr/fnr): Hytte nr 1: Hytte nr 2: Eiby JFF Punkt utgår g erstattes av freslått tekst i punkt 8. Berlevåg JFF Vakthytter er freningens eiendm Vakthyttenes ulike status må gjenspeiles i kntraktene. Henviser til punkt 8. Avtalen er pprettet g underskrevet i t eksemplarer. Partene behlder hvert sitt eksemplar. Lakselv, den

9 Fr frpakter Fr FeF Vedlegg: FeFs retningslinjer fr frpaktning av anadrme vassdrag, vedtatt xx.xx.xxxx. Eventuelle avtaler m ppsynshytter vedlegges Generelt Vadsø JFF støtter fult innspillene fra Fellesstyret i Skallelv g Lakseelvene i Finnmark.

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Etablering av et Polsk BA selskap av utlenginder

Etablering av et Polsk BA selskap av utlenginder Etablering av et Plsk BA selskap av utlenginder Intrduksjn Denne artikkelen tar sikte på å frklare prsedyren fr å sette pp en virksmhet i frm av et Plsk BA selskap (begrenset ansvar selskap), sm er et

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer