Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010"

Transkript

1 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR Innhld Innhld INNLEDNING... 2 Bakgrunn KUNNSKAPSPRØVEN Første kunnskapsprøve Andre kunnskapsprøve Tredje kunnskapsprøve PRAKTISK PRØVE... 5 Tips til planlegging av frberedelser g gjennmføring Første praktiske prøve Andre praktisk prøve Tredje praktiske prøve VEDLEGG Oppfølgingsskjema ikke bestått kunnskapsprøve/ikke bestått praktisk prøve... 9 Egne ntater:...11

2 1. INNLEDNING Bakgrunn AFR har mange henvendelser fra tilsluttede bedrifter, sm ber m råd g tips til hvrdan den enkelte finansbedrift kan gjøre sitt beste fr å følge pp den enkelte kandidat ved ikke bestått prøve, ref. regelverkets 3-1 d) g sm det da skal lages utviklingsplaner fr. Enkelte spørsmål er i grenseland mellm regelverket sm håndteres av AFR g persnalplitiske spørsmål sm skal håndteres av den enkelte bedrift. Finansnæringens arbeidsgiverfrening har behandlet spørsmålene rundt finansbedriftenes ansvar i FAnytt nr. 5 sm er tilgjengelig på deres hjemmesider: Den enkelte finansbedrift har gså ansvar fr: Kmpetanseutvikling Tilrettelegging av prsesser der medarbeiderens hldninger g praktiske ferdighet utvikles. Bevisstgjøring/utvikling av nærmeste leder slik at denne kan ivareta sitt utviklings- g ppfølgingsansvar på en gd måte. Praktiske funksjner knyttet til testing g praktisk prøve i autrisasjnen. Nen utviklet tidlig rutiner g retningslinjer mens andre bedrifter per februar 2010 ikke hadde kmmet helt i gang med arbeidet g søkte infrmasjn m hva nærmeste leder kan g bør gjøre g hva bedriftsansvarlige kan g bør gjøre fr å ivareta den enkelte kandidat. AFR er pptatt av at det er likest mulig praksis mellm finansbedriftene, g har derfr tatt initiativet til en arbeidsgruppe med representanter fra tilsluttede finansbedrifter, sm skulle se på m man kunne finne frem til nen felles anbefalte retningslinjer, råd g tips til bruk fr planlegging, tilrettelegging g ppfølging av kandidater sm ikke består kunnskapsprøven eller den praktiske prøven. Sammensetning av arbeidsgruppen Trude Brevik Damm, Sparebanken Vest Hanne Fjellheim, Handelsbanken Liv Krkan Murud, Sparebanken Hedmark SpareBank 1 Siv Seglem, AFR (ved beskrivelse av gjeldende regelverk g rammeverk) Arbeidsgruppen har hatt 4 møter / telefnmøter g har arbeidet frem freliggende dkument sm den enkelte finansbedrift kan hente tips fra fr egne rutiner g retningslinjer. AFR har hatt ansvar fr å beskrive regelverket der dette er gjrt g fr å distribuere dkumentet til alle bedriftsansvarlige i tilsluttede bedrifter. Arbeidsgruppen håper dkumentet kan kmme til nytte. Det er i alles interesse at kandidater behandles gdt g mest mulig likt g at gde råd deles. Vi ppfrdrer til å sende gde innspill til neste versjn av dkumentet til 11. mai 2010 Versjn 2: 3. Juni 2010 Side 2

3 2 KUNNSKAPSPRØVEN Finansbedrifter sm er tilsluttet rdningen, skal sikre at deres ansatte sm driver med finansiell rådgivning g ledere sm har faglig ppfølgingsansvar fr disse, autriseres (Regler 2 1). Kandidater sm meldes inn i rdningen får tilgang til kartleggingstesten. Deretter meldes kandidatene pp til kunnskapsprøven på de tidspunkter g etter de rutiner sm er avtalt mellm bedrift g autrisasjnsrdningen (Regler 2 3). Oppdatert regelverk finnes på AFRs hjemmesider: Regler fr autrisasjn av finansielle rådgivere Kmpetansekrav g mfang Det er den ffentlige fagplanen på AFRs hjemmesider sm er retningsgivende fr hva en kandidat skal kunne g sm ligger til grunn fr spørsmålene i databasen til kunnskapsprøven. I styringsgruppens innstilling er mfanget av pensum/arbeidsmengde fr å nå kmpetansekravene i kunnskapsprøven anslått til ca 30 studiepeng. Behvet vil variere med den enkelte kandidats bakgrunnskunnskap g tidligere utdanning g erfaring. Det er mange gde pplæringspplegg i de ulike finansbedriftene med kmbinasjner av pensumlitteratur, e-læring, studiegrupper, felles kursing, bruk av ressurspersner internt g eksternt, videfrelesninger m.v. Dette beskrives ikke nærmere i dkumentet, men vi ppfrdrer alle til å ta på alvr at en vellykket gjennmføring krever gd planlegging tilpasset finansbedriften g kandidatene. Tilrettelegging av kunnskapsprøven i frbindelse med særskilte behv. I h.h.t. 3-6 i regelverk kan det etter søknad tildeles tilleggstid på inntil 1 time fr kandidater med særskilte behv. Det kan gså etter søknad tilrettelegges fr at prøven kan besvares rent manuelt. Søknadene avgjøres av den enkelte bedrift g innrapprteres til sekretariatet. Kandidater kan ved begrunnelse g dkumentasjn av særskilte behv få tilpasset kunnskapsprøven. Særskilte behv defineres sm: 1) Lese/skrivevansker 2) Medisinske årsaker (Ryggplager/allergier/andre fysiske plager) 3) Andre begrunnede årsaker Behvet må dkumenteres med ppdatert legeattest eller ppdatert attest fra andre sakkyndige. Attesten må innehlde en spesifikasjn av de ulemper kandidaten har i eksamenssituasjnen, samt hvilke tilrettelegginger sakkyndig mener kandidaten har behv fr. Finansbedriften avgjør søknaden g ppbevarer underlag / dkumentasjn. Avgjørelsen innrapprteres til AFRs sekretariat, jf nærmere beskrivelse på AFR sine sider fr bedriftsansvarlige. Versjn 2: 3. Juni 2010 Side 3

4 2.1 Første kunnskapsprøve Ved bestått: Kandidaten infrmeres m prsessen g tidsanslag frem mt praktisk prøve. Ved ikke bestått: I henhld til regelverket 3 1 d) skal det gå minimum en måned mellm prøvene. Dersm prøven ikke bestås, har leder i samråd med kandidaten ansvar fr at det blir satt pp en utviklingsplan frem mt neste prøve. En gd rutine er å følge pp at nærmeste leder tar ansvar fr at det i samarbeid med kandidaten utarbeides en skriftlig utviklingsplan med utgangspunkt i resultatet fra første prøves emnemråder. Det bør gjøres avtaler m pplæringstiltak med relevante ressurser innenfr de ulike fagemnene (persnlig øknmi, makrøknmi, finansmarkeder, prduktgrupper, etikk g regelverk) m ekstrardinær pplæring fr alle sm ikke har bestått eller fr enkeltgrupper, avhengig av resultater. Dette kan være i frm av klassermsundersvisning, kllkviearbeid, videknferanser sv. Regelverkets 3-6 regulerer tilrettelegging av kunnskapsprøven fr kandidater med særskilte behv, se side 2 i dette dkument. Det bør stilles krav til kandidaten m at denne selv har ansvar fr å gjennmføre utviklingstiltak etter utarbeidet plan g å delta på eventuelt tilbud m ekstrapplæring. Det bør avklares med kandidaten m det er andre utfrdringer enn de faglige sm kandidaten bør jbbe med, fr eksempel lesing g tlking av tekst, trening på dispnering av tid gjennm bruk av kartleggingstesten eller annen frm fr øvelse i selve eksamensfrmen. 2.2 Andre kunnskapsprøve Ved bestått: Sensr 2 infrmerer kandidaten m prsessen g tidsanslag frem mt praktisk prøve. Ved ikke bestått: I henhld til regelverkets 3 1 d) skal det gå minimum en måned mellm prøvene. Tiden frem mt neste prøve etter annen gangs stryk bør vurderes nøye. Det er viktig å gi kandidaten gd tid g ppfølging før tredje g siste frsøk på kunnskapsprøven. Bedriftsansvarlig bør kntakte kandidaten g nærmeste leder g avtale et eget møte der målet fr møtet vil være å skape trygghet rundt kandidaten g avdekke eventuelle nye støttetiltak sm vil kunne hjelpe kandidaten til å bestå på tredje frsøk. Det må gjøres tydelig fr kandidaten hva sm vil være knsekvensene dersm tredje frsøk ikke bestås, jf Regelverket 2 1. Den skriftlige utviklingsplan leder skal sette pp sammen med kandidaten, bør ta utgangspunkt i statistikk fra de t første prøvene. Det bør gjøres avtaler m pplæringstiltak med relevante ressurser i de ulike fagemnene (persnlig øknmi, makrøknmi, finansmarkeder, Versjn 2: 3. Juni 2010 Side 4

5 prduktgrupper, etikk g regelverk) m ekstrardinær pplæring fr alle sm ikke har bestått eller fr enkeltgrupper, avhengig av resultater. Dette kan være i frm av klassermsundersvisning, kllkviearbeid, videknferanser sv. Det bør stilles krav til kandidaten m at denne selv har ansvar fr å gjennmføre utviklingstiltak etter utarbeidet plan g delta på eventuelt tilbud m ekstrapplæring. Det bør avklares med kandidaten m det er andre utfrdringer enn de faglige sm kandidaten bør jbbe med, fr eksempel lesing g tlking av tekst, trening på dispnering av tid eller annen frm fr øvelser i selve eksamensfrmen. 2.3 Tredje kunnskapsprøve Ved bestått: Sensr 2 infrmerer kandidaten m prsessen g tidsanslag frem mt praktisk prøve. Ved ikke bestått: Ved ikke bestått etter tredje frsøk vil dette bli en persnalsak sm må håndteres etter bedriftens retningslinjer. 3 PRAKTISK PRØVE I kunnskapsprøven ble nødvendige fagkunnskap vurdert. I den praktiske prøven skal kandidatene dkumentere at de mestrer å gjennmføre finansiell rådgivning i praksis g at de har tilstrekkelig bevissthet m etiske dilemmaer. Den praktiske prøven gjennmføres i bedriften. Dette er nærmere mtalt i Rammeverk fr praktisk prøve Fr å gå pp til praktisk prøve gjelder følgende: 1) Det må dkumenteres at kunnskapsprøven er bestått. 2) Kandidaten må ha ett års relevant yrkeserfaring. Med dette menes at vedkmmende må ha ett års erfaring fra kundebehandling g/eller rådgivning i en finansbedrift. Dersm medarbeideren er nyansatt g mangler ett års relevant yrkeserfaring, gjelder følgende: 1) Bedriften må lage en utviklingsplan slik at medarbeideren gjennm sitt første år i bedriften får den nødvendige pplæring/trening sm skal til fr å kunne bestå kunnskapsprøven g den praktiske prøven. 2) Den praktiske prøven kan tidligst avlegges i siste kvartal av det året hvr relevant yrkeserfaring pparbeides. Om det av pplæringshensyn er nødvendig, må prøvene selvsagt avlegges senere enn dette. Det er viktig å huske på at praktisk prøve er en eksamenssituasjn fr den enkelte kandidat. Gde frberedelser fra alle invlverte parter er derfr viktig. Kravene til likebehandling hs kandidatene skal tilstrebes g regler/rammeverk fr praktisk prøve må derfr verhldes. I de finansbedrifter der man har et sensrkrps må man arbeide med case g ulike eksamenssituasjner sm kan ppstå slik at sensrene har en felles ppfatning av prblemstillinger g grenseganger i vurderingsarbeidet i den praktiske prøven. Versjn 2: 3. Juni 2010 Side 5

6 Tips til planlegging av frberedelser g gjennmføring Det anbefales at det legges pp til et strukturert treningspplegg i den enkelte finansbedrift. Hvr mye den enkelte bør trene er avhengig av frkunnskaper g erfaring. Vi ser at i de finansbedrifter hvr det trenes gdt har man gde resultater på de praktiske prøvene. Mange trener sine medarbeidere mellm 2 til 4 treninger på hele kundesamtalen. Man kan dele pp treningsøktene slik at det er praktisk gjennmførbart, g slik at man fr eksempel tar fatt i enkelte deler eller spesielt vanskelige deler av praktisk prøve g trener kun på det, sm f. eks. gde spørsmål fr å avdekke risik eller frklaring av risik i løsningsfrslaget på en måte sm kunden frstår i kundemøtets del 2, men det er viktig å trene på helheten gjennm begge delene av samtalen. Den sm er med på å trene kandidaten bør ha gd faglig kmpetanse g innsikt i sensrskjemaet. Avhengig av størrelse på bedriften benyttes sensrer, ledere sm er autrisert samt investeringsrådgivere g rådgivere i disse treningsppleggene. Vi anbefaler at ledere autriseres før sine medarbeidere da dette styrker frståelse g gd ppfølging av medarbeidere i frhld til kmpetansenivå g treningsmfang. Evaluering av praktisk prøve våren 2010 har vist at en av de viktigste enkeltårsakene til m en kandidat selv klarer praktisk prøve, er at nærmeste leder selv er autrisert, frdi lederen da vet hva sm vil kreves av rådgiveren i autrisasjnsprøvene g er bedre i stand til å planlegge g tilrettelegge fr kandidaten,. En del bedrifter har, i tillegg til den trening sm er skissert ver, en tentamen med sin leder g/eller en kvalifisert persn sm skissert ver fr å sikre at nødvendig kmpetanse er på plass før man benytter seg av et frsøk. Dette sikrer gså kstnader ved unødig bruk av ressurser i frhld til reiseutgifter, tid fr sensrer i frberedelse g etterarbeid. Nen bedrifter har laget egne treningscase sm er på samme vanskelighetsnivå sm de praktiske casene fr å sikre at den enkelte trener på rett nivå til prøven. Det er gså viktig at man bruker reelle kundemøter, planlegger g gjennmfører disse i tråd med sensrskjemaet. Dette gir trening i rett bruk g ikke minst at det kan være med å bidra til at den enkelte gjennmfører kundesamtaler etter denne malen gså etter at man har bestått den praktiske prøven! Det er viktig at kandidaten har trent g er trygg på saksbehandlersystemet / støttesystemet sm benyttes i den enkelte bedrift. Dette har str betydning fr prduksjn av dkumentasjn g det løsningsfrslaget kandidaten skal presentere i møte 2. Må - kravene i sensrskjemaet er transparente i frhld til MiFID regelverket. Dette betyr at rett bruk av dkumenter i frhld til regelverk er viktig. Det kan fr eksempel gjelde skjema fr rammeavtale fr investeringstjenester i frhld til MiFID regelverket. Husk gså på at kandidaten trener på etisk dilemma før prøven. Kandidaten bør gjøres ppmerksm på etikkheftet sm finnes på AFR sin hjemmeside. Dette er pensum både til kunnskapsprøven g praktisk prøve. I treningsøktene må man gså sikre at medarbeider er gdt kjent med retningslinjene fr gd rådgivningskikk g hvrdan disse bør tlkes g praktiseres. I mange bedrifter er kandidatens nærmeste leder til stede når tilbakemelding fra sensr 2 blir gitt, fysisk eller per telefn Enkelte praktiserer at leder alltid er til stede fr å følge pp medarbeideren uansett m denne består eller ikke. Det viser seg å være en gd løsning fr at leder blir kjent med hva sm er frbedringspunkter g det gir gså en gd versikt ver hvilke mråder kandidaten leverer gdt på. Andre praktiserer at leder er med når det Versjn 2: 3. Juni 2010 Side 6

7 blir gitt tilbakemelding ved ikke bestått fr å ivareta at en ppfølgingsplan blir så gd sm mulig. 3.1 Første praktiske prøve Ved bestått: sensr 2 g sensr 1 redegjør fr hvedpunkter i sine vurderinger. Sensr 2 gir beskjed til bedriftsansvarlig m resultatet fr registrering i nasjnal database. Ved ikke bestått: Sensr 2 g sensr 1 redegjør fr sine vurderinger g det er viktig at kandidaten pplever tilbakemeldingen så grundig at han/hun er i stand til å krrigere feil til neste frsøk. Kandidaten må gjøres ppmerksm på klagefristene, se Klageskjema på AFRs hjemmesider. Det skal gis skriftlig tilbakemelding på fastsatt skjema fra sensrene innen 2 dager etter avhldt praktisk prøve. Erfaringer viser at den skriftlige tilbakemeldingen må være tydelig i sin begrunnelse, g samstemt med den muntlige tilbakemeldingen. Sensr 2 melder resultatet til bedriftsansvarlig g sender med skriftlig dkumentasjn sendt sm tilbakemelding til kandidaten g dennes leder. Klagefristen fr kandidaten er 1 uke etter mttatt skriftlig tilbakemelding fra sensr 2. Nærmeste leder er ansvarlig fr ppfølging av kandidaten frem mt neste prøve. Den skal ikke avhldes før etter minimum en måned (Regler 3 1 d)). Det må tilrettelegges et gdt treningspplegg sm er i tråd med sensrenes vurdering av hva sm skal til fr å bestå neste prøve, se gså under 3.0 T Tips til planlegging av frberedelser g gjennmføring. Det er viktig at sensr 2 samler inn alle dkumenter kandidaten har brukt under den praktiske prøven. Disse dkumentene kan etterspørres av den interne klageinstansen ved en eventuell klage på resultatet. Tilsvarende gjelder gså dersm saken går videre til behandling hs AFR. Dkumentene bør ppbevares til kandidaten er autrisert. Like viktig er det at slike dkumenter ppbevares sikkert g slettes når det ikke lenger er bruk fr dem. 3.2 Andre praktisk prøve Ved bestått: sensr 2 g sensr 1 redegjør fr hvedpunkter i sine vurderinger. Sensr 2 gir beskjed til bedriftsansvarlig m resultatet fr registrering i nasjnal database. Ved ikke bestått De samme punktene sm gjelder etter første frsøk ref pkt. 3.3 Nen kandidater ønsker å skifte sensrpar mellm første g andre frsøk. Fleksibilitet i frhld til hva kandidaten ønsker bør tilstrebes, men det må vurderes i den enkelte finansbedrift i frhld til kapasitet g lgistikkmuligheter. Versjn 2: 3. Juni 2010 Side 7

8 Bedriftsansvarlig bør være tett på kandidaten g dennes leder fr å sikre at en ppfølgingsplan kan være med å bidra til gd g rett trening i periden før siste frsøk. Det er vanlig at de fleste finansbedrifter invlverer flere enn nærmeste leder ved stryk. Den enkelte bedrift må vurdere hvem sm eventuelt bør invlveres i saken fr eksempel leders leder, bedriftsansvarlig, HR direktør eller andre sm bør kjenne til status g være med å tilrettelegge fr et gdt treningspplegg fr kandidaten. 3.3 Tredje praktiske prøve Ved bestått: sensr 2 g sensr 1 redegjør fr hvedpunkter i sine vurderinger. Sensr 2 gir beskjed til bedriftsansvarlig m resultatet fr registrering i nasjnal database. Dersm kandidaten ikke består prøven på første g andre frsøk, bør en tredje gang gi vedkmmende anledning til å bli bedømt av andre sensrer enn de t første gangene. Ved ikke bestått Ved ikke bestått etter tredje frsøk vil dette bli en persnalsak sm må håndteres etter bedriftens retningslinjer Versjn 2: 3. Juni 2010 Side 8

9 4 VEDLEGG 4.1 Oppfølgingsskjema ikke bestått kunnskapsprøve/ikke bestått praktisk prøve OPPFØLGING AV MEDARBEIDER ETTER IKKE BESTÅTT VED 1. ELLER 2. GANGS FORSØK KUNNSKAPSPRØVE AFR OPPFØLGINGSPLAN FOR: ANSATTNR.. AVDELING: LEDER: ANNEN SERTIFISERT MEDARBEIDER DERSOM LEDER IKKE ER AUTORISERT.. Eksempel Rutine: 1. Bedriftsansvarlig ringer leder fr å sikre at medarbeiders leder er kjent med resultatet 2. Leder gjennmfører ppfølgingssamtalen med medarbeider fr å sikre at det blir laget en knkret tiltaksplan fr hva det skal settes fkus på i tiden frem til andre/tredje frsøk 3. Dersm leder ikke har gjennmført kunnskapsprøven med bestått resultat, skal en autrisert finansiell rådgiver eller leder være tilstede fr å sikre at de faglige emnene blir grundig evaluert 4. Leder avgjør sammen med medarbeider når denne skal meldes pp til ny eksamen, g dat meldes bedriftsansvarlig 5. Kpi av ppfølgingsskjemaet sendes bedriftsansvarlig g/eller HR avdeling. Versjn 2: 3. Juni 2010 Side 9

10 Emnemråde Resultat frsøk nr 1 Resultat frsøk nr 2 Her føres inn tiltak dersm medarbeider ikke følger seg trygg på emnet. Eksempel på tiltak; arbeide med fagemnene sammen med leder, plasseringsrådgiver eller annen medarbeider sm har klart prøven, delta i kllkviegrupper på avdelingen eller reginen. Evt. andre tilpassede aktiviteter Frist Ansvarlig 1 Persnlig øknmi 2 Makrøknmi 3 Finansmarkeder, metder g prtefølje 4 Prduktgrupper 5 Etikk g rådgivningsprsessen 6 Regelverk Ttal scre på prøven Plan fr når medarbeider vil ta neste kunnskapsprøve. Sted g dat Signatur medarbeider Signatur leder Versjn 2: 3. Juni 2010 Side 10

11 Egne ntater: Versjn 2: 3. Juni 2010 Side 11

Anbefalte rutiner ved ikke bestått

Anbefalte rutiner ved ikke bestått V 3.0 februar 2016 Anbefalte rutiner ved ikke bestått Planlegging, tilrettelegging og oppfølging ved ikke beståtte prøver Finansnæringens autorisasjonsordninger Hansteens gate 2, Finansnæringens hus Postboks

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Høyt & lavt Bø i Telemark AS. TILSYNSRAPPORT NR. 17/925-3 med pålegg

Høyt & lavt Bø i Telemark AS. TILSYNSRAPPORT NR. 17/925-3 med pålegg Høyt & lavt Bø i Telemark AS TILSYNSRAPPORT NR. 17/925-3 med pålegg 2018 Innhld 1 Innledning... 2 2 Metdikk... 2 3 Pålegg... 2 4 Andre frhld... 3 5 Veiledning m nytt regelverk... 4 Dat fr tilsyn: 28.09.2017

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Sekretariatet har utviklet et opplæringsprogram alle tillitsvalgte plikter å gjennomføre (link til tillitsvervet).

Sekretariatet har utviklet et opplæringsprogram alle tillitsvalgte plikter å gjennomføre (link til tillitsvervet). MALDOKUMENT Rutine fr behandling av persnpplysninger i bedrift xxxx 1. Rutinens frmål Persnpplysningslven stiller krav til internkntrll i frm av etablering g vedlikehld av planlagte g systematiske tiltak.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Rammeverk for praktisk prøve

Rammeverk for praktisk prøve Rammeverk for praktisk prøve : Innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar 2009. Det er FinansNorge og Verdipapirfondenes forening som står bak ordningen. For å bli

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Veileder for leverandører, Konsulenttjenester HR, OU og rekruttering

Veileder for leverandører, Konsulenttjenester HR, OU og rekruttering 08. juli 2016 Veileder fr leverandører, Knsulenttjenester HR, OU g rekruttering 1. Prsedyre fr miniknkurranse Avrp på denne avtalen kan fretas av de kunder sm følger av vedlegg «Kunder/tiltredelse». Kunden

Detaljer

Rammeverk for praktisk prøve

Rammeverk for praktisk prøve Rammeverk for praktisk prøve : innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar 2009. Det er FinansNorge og Verdipapirfondenes forening som står bak ordningen. For å bli

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS RAMMEVERK for praktisk prøve GOS : Innledning Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) etablerte felles fagplaner og felles rammeverk for praktisk prøve 31.01.2013 i styringsgruppen

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Regin øst/jernbaneverket Utbygging B3-1 B3 Krav til tilbud g spesielle knkurranseregler Innhld 1 Bruk av tekniske spesifikasjner, fa 8-3 / 17-3...2 2 Utlevering av knkurransegrunnlaget...2

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Sekretariatet har utviklet et opplæringsprogram alle tillitsvalgte plikter å gjennomføre (link til tillitsvervet).

Sekretariatet har utviklet et opplæringsprogram alle tillitsvalgte plikter å gjennomføre (link til tillitsvervet). MALDOKUMENT Rutine fr behandling av persnpplysninger i bedrift xxxx 1. Rutinens frmål Persnpplysningslven stiller krav til internkntrll i frm av etablering g vedlikehld av planlagte g systematiske tiltak.

Detaljer

«Et godt midlertidig hjem» Kompetanseutviklingsprogram i mottak for enslige mindreårige asylsøkere

«Et godt midlertidig hjem» Kompetanseutviklingsprogram i mottak for enslige mindreårige asylsøkere «Et gdt midlertidig hjem» Kmpetanseutviklingsprgram i mttak fr enslige mindreårige asylsøkere Innledning Versjn: 24.05.2018 Dette er et kmpetanseutviklingsprgram utviklet av RVTS Sør. Prgrammet er fr ansatte

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Veiledning faglig leder

Veiledning faglig leder Veiledning faglig leder Innhld: 1. Infrmasjn m lærefrhldet 2. Opplæringsplattfrm OLKWEB Dkumentasjn 3. Vurdering 4. Bedriftens plikter sm gdkjent lærebedrift Side 1 1.Infrmasjn m lærefrhldet Lærekntrakten

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET Høgsklen i Sørøst-Nrge Telemark Praksis i utlandet 2017 PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET BARNEHAGELÆRERUTDANNING Innhld PRAKSIS 3. STUDIEÅR -HØSTSEMESTERET... 3 Praksis i utlandet... 3 Innledning... 3 Oppgaver

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Bilag til SSA-T/SSA-V/SSA-D. Bilag 4. Prosjekt- og fremdriftsplan. Anskaffelse av analyse- og informasjonsplattform /345746

Bilag til SSA-T/SSA-V/SSA-D. Bilag 4. Prosjekt- og fremdriftsplan. Anskaffelse av analyse- og informasjonsplattform /345746 Bilag til SSA-T/SSA-V/SSA-D Bilag 4 Prsjekt- g fremdriftsplan Anskaffelse av analyse- g infrmasjnsplattfrm Anskaffelsesnummer Saksnummer 20170021 2017/345746 Bilag 4: Prsjekt- g fremdriftsplan

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Unntatt offentlighet jfr forvaltningsloven 13

Unntatt offentlighet jfr forvaltningsloven 13 Unntatt ffentlighet jfr frvaltningslven 13 Skjema fr vurdering av praksispplæring 2. studieår Skjema gjennmgås sammen med studenten g underskrives innen siste dag i praksis. Skjerpede frister fr sensur

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautkein kmmune ved rådmann Bredbukstnesveien 6 9520 Kautkein ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehagelven: Kmmunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lv m barnehager Kautkein kmmune 13.09.17

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Plan for utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan for Nordre Follo

Plan for utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan for Nordre Follo Saksframlegg Saksbehandler: Stein Egil Drevdal Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/147-1 Plan fr utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan fr Nrdre Fll Vedlegg: 1. Prgramplan Nrdre Fll 2. Gevinst 3. SØF-rapprt 01/17,

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Unntatt offentlighet jfr forvaltningsloven 13

Unntatt offentlighet jfr forvaltningsloven 13 Unntatt ffentlighet jfr frvaltningslven 13 Skjema fr vurdering av praksispplæring 1. studieår Skjema gjennmgås sammen med studenten g underskrives innen siste dag i praksis. Skjerpede frister fr sensur

Detaljer

Det er fire faser i saksbehandling i Kontaktpunkt i tråd med OECDs retningslinjer og Kontaktpunktets saksbehandlingsregler ( Retningslinjene ).

Det er fire faser i saksbehandling i Kontaktpunkt i tråd med OECDs retningslinjer og Kontaktpunktets saksbehandlingsregler ( Retningslinjene ). RAMMER FOR MEKLING I KONTAKTPUNKTET MELLOM X OG X SAKENS BAKGRUNN GENERELLE RAMMER FOR MEKLING I OECD KONTAKTPUNKT Faser: Det er fire faser i saksbehandling i Kntaktpunkt i tråd med OECDs retningslinjer

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling Tvang ved etablering Referent Trnd Hatling Bredt sammensatt gruppe Klinikere (leger/sykepleiere), pårørende, jurister (juridisk fakultet), SSB (tvangsstatistikken), underviser på høgskle (antrplg), UiTø

Detaljer

OVERORDNET RUTINE FORANKRET I HMS RETNINGSLINJER FOR ØYER KOMMUNE FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE

OVERORDNET RUTINE FORANKRET I HMS RETNINGSLINJER FOR ØYER KOMMUNE FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE Øyer kmmune Persnalhåndbka OVERORDNET RUTINE FORANKRET I HMS RETNINGSLINJER FOR ØYER KOMMUNE FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE INNHOLD A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom FNO, Verdipapirfondenes

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin Høgsklen i Innlandet - Hedmark 7.3. 2017 Veileder til utfrming av ppgaver i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du sm ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin 1. Start i

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Værøy kommune

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Værøy kommune Rutiner fr varsling av kritikkverdige frhld i Værøy kmmune Innhld 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett g plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:... 4 2.3 Fremgangsmåten ved

Detaljer

1. Til første økt Utfordringer mulighet i arbeidsliv ved Marfans syndrom

1. Til første økt Utfordringer mulighet i arbeidsliv ved Marfans syndrom Referat fra arbeidsgruppemøte 04.02. 2019 1. Til første økt Utfrdringer mulighet i arbeidsliv ved Marfans syndrm Tilstede: Simen, Marit, Atle, Arild, Trine, Gry g Trnd Diskusjn m følgende: Hvrfr skal vi

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer