Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse"

Transkript

1 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert :

2 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side : 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING FORMÅL BAKGRUNN HOVEDENDRINGER I VERSJON BRUKSOMRÅDE OG BESKRIVELSE AV VEDLIKEHOLDSKONTRAKTEN KONTRAKTSSTRUKTUR OG INNHOLD FORARBEID GENERELT ORGANISERING OG ARBEIDSFORM UTARBEIDELSE AV TILBUDSFORESPØRSEL SPESIFIKASJON AV PROGRAMVAREN SPESIFIKASJON AV VEDLIKEHOLDSTJENESTENE GENERELT FEILRETTING ØVRIGE VEDLIKEHOLDSTJENESTER OPPSTARTS- OG AVSLUTNINGSAKTIVITETER SPRÅK OG ARBEIDSLOKALER KUNDENS ANSVAR ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER VEDERLAGSMODELLER FAKTURERING OG PRISREGULERING SANKSJONSBESTEMMELSER OG REFUSJONSORDNINGER... 11

3 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side : 3 av 11 1 Innledning 1.1 Frmål Dette dkument gir en krtfattet veiledning i bruk av Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare, heretter kalt vedlikehldskntrakten. Frmålet med denne veiledningen er å gi en beskrivelse av anvendelsesmrådet fr vedlikehldskntrakten g hvrdan brukerne skal frhlde seg ved inngåelse av vedlikehldskntrakten. Det er frutsatt at videreutvikling av prgramvaren reguleres av en separat rammeavtale fr utviklingstjenester. Begrunnelsen fr dette fremgår nedenfr g av veiledningen fr rammeavtalen. 1.2 Bakgrunn Høsten 1999 ble en ny kntraktsstandard fr systemutvikling g systemleveranser, kalt PS2000 kntraktsstandarden, lansert. Kntraktsstandarden er ett av resultatene av et strt frskningsprgram - Prsjektstyring år 2000 (PS2000) - i regi av NTNU, SINTEF g sentrale aktører i næringsliv g ffentlig frvaltning. Versjn 3 av PS2000 kntraktsstandarden ble lansert i 2007 av Den Nrske Datafrening. Datafreningen har gjennm Faggruppen fr IT-kntrakter ansvaret fr videre utvikling g frvaltning av PS2000 kntraktsstandarden g tilhørende kntraktsstandarder. Kntraktsstandarder fr prgramvarefrvaltning ble lansert i 2002 g kntraktsstandard fr IT-drift i Frvaltning av kntraktsstandardene er basert på følgende mdell sm dekker hele livssyklusen fr en prgramvarebasert løsning: Behvet fr å utgi kntraktsstandarder fr frvaltning, herunder vedlikehld g videreutvikling, er begrunnet ut fra følgende:

4 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side : 4 av 11 - Kstnaden ved frvaltning er ver tid høyere enn utviklings- g leveransekstnadene - Det finnes ingen andre kntraktsstandarder fr videreutvikling i markedet - Alle utviklede systemer er gjenstand fr et kntinuerlig endringsbehv - Det reelle funksjnalitetsbehv erkjennes fte etter en tids bruk av en leveranse Arbeidet ble gjennmført i 2001 g 2002 med en referansegruppe hvr både leverandører g kunder var representert. Referansegruppen bestd av representanter fra: - Cap Gemini Ernst &Yung - IFS Nrge - TietEnatr Cnsulting - aetat Arbeidsdirektratet - Cmputas - Nrske Skg - Rikstrygdeverket - EDB Fundatr - Hewlett-Packard Nrge - IBM Nrge - Kluge Advkatfirma - Delitte & Tuche Advkater - Rettsvesenets IT- g fagtjeneste - Vinmnplet - PROMIS - Advkatfirmaet Selmer I tillegg har medlemmer av Nrsk Senter fr Prsjektledelse deltatt gjennm representanter fra Statil, Dvre Internatinal g Metier Scandinavia. Arbeidet med å revidere vedlikehldskntrakten, basert på erfaringer med bruk fra 2002 g frem til 2007, er gjennmført våren 2008 slik at versjn 2 kunne utgis i august Revisjnen er fretatt av en arbeidsgruppe nedsatt av Datafreningens styre fr Faggruppen fr IT-kntrakter, med representasjn fra både kunde-, leverandør- g rådgiversiden: - Capgemini Nrge AS - Cmputas AS - Frsvaret FLO/IKT - Gjensidige Frsikring - NAV Arbeids- g velferdsdirektratet - SIMONSEN Advkatfirma DA - PROMIS AS PROMIS AS ved Jørgen Petersen har ledet arbeidsgruppen. I tillegg har klleger i de vennevnte rganisasjner g Kathrine Breistøl i Timebx AS fungert sm referansegruppe g avgitt høringsinnpill. Mer infrmasjn m Datafreningen g faggruppens arbeid kan fås ved henvendelse til Den Nrske Datafrening ( eller PROMIS AS (

5 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side : 5 av Hvedendringer i versjn 2 Basert på erfaringer med bruk av kntraktsstandarden i periden fra den ble utgitt første gang i 2002 g frem til 2008, ble det definert følgende liste med frbedringsmråder sm nå er ivaretatt i versjn 2: - Sentrale rller i leverandørens rganisasjn er inkludert - Reguleringen av feilretting er utvidet med avgrensninger av hva sm ikke skal anses sm feil, krav til reaksjnstid g tilkallingstid, lggføring samt utvidede krav i frbindelse med verlevering av feilrettinger - Krav til leverandørens vedlikehld av dkumentasjn er definert - Regulering av beredskapstjenester er utvidet - Krav til leverandørens frpliktelser ved ppstart g avslutning av kntrakten er inkludert - I reguleringen av kundens ansvar er krav i frbindelse med brukerdkumentasjn, arbeidslkaler g frvaltning av standard prgramvare g teknlgi tatt inn. - Krav til kundens etablering g ppretthldelse av tekniske miljøer er utvidet - Administrative bestemmelser g sanksjnsbestemmelser er gjrt mer nyansert - Eksempler på kmmersielle satser g andre tall sm er gjenstand fr frhandlinger er fjernet fra del III (bilagene); g i den grad det er behv fr slike, er de tatt inn i denne veiledningen, sm eksempler på nrmal praksis Ellers er det kun fretatt nen mindre krreksjner g justeringer. Versjn 2.1 innehlder i tillegg endringer knyttet til regulering av lønns- g arbeidsvilkår, persnpplysninger g infrmasjnssikkerhet. 1.4 Bruksmråde g beskrivelse av Vedlikehldskntrakten Vedlikehldskntrakten ivaretar vedlikehld av prgramvare sm er utviklet eller tilpasset fr kunden under et eget prsjekt. Selve prgramvaren kan bestå av både standardprgramvare g spesielt utviklet prgramvare. Vedlikehldskntrakten er tilrettelagt fr å etterfølge et utviklings- eller tilpasningsprsjekt regulert av PS2000 kntraktsstandarden. Imidlertid er det ingen frutsetning at PS2000 kntraktsstandarden er benyttet fr å levere den prgramvaren sm skal vedlikehldes. Vedlikehldskntrakten skal brukes fr vedlikehld av prgramvaren. Det innebærer at drift av prgramvaren eller drift av kundens IT-utrustning må reguleres i egen avtale. Vedlikehldskntrakten dekker heller ikke endring eller videreutvikling av selve prgramvaren. Slike ppdrag kan partene regulere innenfr en separat rammeavtale fr utviklingstjenester. Det er imidlertid ikke en frutsetning at det er inngått en separat rammeavtale fr utvikling eller at samme leverandør leverer tjenestene på begge avtalene, men dette kan fte være en frdel fr å sikre et helhetlig frvaltningsregime. Dersm det er ulike leverandører, har begge leverandører plikt til å samarbeide slik at knsekvensene fr vedlikehldet hensyntas i rammeavtalen g vice versa. Begrunnelsen fr å skille videreutvikling g vedlikehld i t ulike avtaler er sm følger: - Vedlikehld fkuserer på å ppretthlde prgramvarens funksjn g utnyttelse - Videreutvikling benyttes fr å dekke nye eller endrede behv g krav

6 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side : 6 av 11 - Ved å skille videreutviklingen fra vedlikehldet blir det lettere å vurdere m videreutviklingen gså krever endring i vedlikehldstjenestene - Vedlikehld tilbys fte til fast pris, mens videreutvikling prises fr hver ppdragsavtale basert på mfang, tilbud g risik. - En annen begrunnelse fr å utarbeide separate avtaler fr vedlikehld g videreutvikling er at kunden i mange tilfeller kan ha tilstrekkelig kmpetanse til selv å vedlikehlde prgramvaren, men sjelden har kapasitet til å freta videreutvikling dersm dette behvet blir mfattende. Ettersm Vedlikehldskntrakten er skreddersydd fr prgramvarevedlikehld, gir den et gdt utgangspunkt fr å få en riktig strukturert avtale med regulering av de relevante tjenester knyttet til vedlikehld. Vedlikehldskntrakten er bygget pp med halvfabrikata bilag. Dette både frenkler utarbeidelsen av bilag g legger til rette fr at man regulerer alle de frhld sm de generelle betingelser freskriver skal være nærmere angitt i bilag. Fr ytterligere å frenkle avtaleinngåelsen er det i bilagene satt pp frslag til detaljregulering av tjenestene, eventuelt hvilke tjenester g frpliktelser sm bør reguleres, g det er lagt inn frslag til ulike sanksjnsmekanismer. 2 Kntraktsstruktur g innhld Kntrakten er delt inn i Del I Kntraktsdkument Del II Generelle kntraktsbestemmelser Del III Bilag Kntraktsdkumentet består av en frside med nøkkelinfrmasjn m kunde, leverandør g inngått kntrakt g er skilt ut sm en egen del fr å gi partene en frihet til å velge frm g innhld på dette verrdnede dkumentet. Sm et minimum må alle deler av kntrakten refereres g rangrdningen mellm disse beskrives. Kntraktsdkumentet utarbeides når partene har ppnådd enighet m kntraktsbestemmelsene. De generelle kntraktsbestemmelsene skal kunne brukes med få eller ingen endringer, mens bilagene beskriver de spesifikke frhld fr den enkelte kntrakt. Eventuelle endringer til de generelle kntraktsbestemmelsene skal fremgå klart av kntraktens Del I. De generelle kntraktsbestemmelsene innehlder: - beskrivelse av leverandørens g kundens ansvar g plikter - administrative bestemmelser - beskrivelse av de ulike vedlikehldstjenestene med referanse til spesifikk dkumentasjn i bilag - endringshåndtering - øknmiske vilkår - juridiske bestemmelser, herunder sikkerhet, taushetsplikt, rettigheter, mislighld g avslutning av kntrakten. Bilagene innehlder:

7 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side : 7 av 11 - versikt ver prgramvaren g alle kmpnenter sm inngår, samt standard prgramvare g teknlgi sm er en frutsetning fr å kunne vedlikehlde prgramvaren - spesifikk dkumentasjn av vedlikehldstjenestene: frebyggende vedlikehld feilretting (herunder hva sm anses sm feil g hvrdan de skal håndteres) leveranse av nye versjner av prgramvaren (herunder håndtering av standard prgramvare) dkumentasjn, brukerstøtte g ppretthldelse av kmpetanse beredskapsrdninger g eventuelt annen bistand til kundens frvaltning aktiviteter sm skal gjennmføres ved ppstart g avslutning av Vedlikehldskntrakten ansvar fr standard prgramvare g teknlgi samt de tekniske miljøene - kundens ansvar g administrative frhld - vederlagsmdell g frslag til sanksjnsmekanismer Bilagene innehlder frslag til tekst sm utdyper g eksemplifiserer spesifikke frhld rundt vedlikehldsfrpliktelsene. Bestemmelser sm er avhengige av typen prgramvare g de krav kunden har til bruken av prgramvaren, er lagt til bilag basert på henvisning fra de generelle kntraktsbestemmelser. På de mråder hvr de generelle kntraktsbestemmelser henviser til en spesifikk beskrivelse, men hvr ulike alternativer fr en spesifikk beskrivelse kan være aktuelle, er det gitt en veiledning eller frslag til ulike frmer fr regulering i <klammeparenteser>. Tilsvarende er det gitt råd m hva sm bør utdypes der det ikke er mulig å gi en generell anbefaling. Det må påpekes at bilagsteksten må utfylles g gjennmgås grundig fr å regulere spesifikke kntraktsfrhld. I den sammenheng fungerer den freliggende bilagsteksten ikke sm en standard, men primært sm en referanse fra de generelle kntraktsbestemmelser g sm erfaringsbaserte eksempler på mulig innhld. 3 Frarbeid 3.1 Generelt Ved frberedelse til inngåelse av vedlikehldskntrakten, bør kunden inkludere følgende mmenter: - Finnes det relevante retningslinjer i gjeldende IT-strategi/virksmhetsplan? - Hva finnes av egne ressurser g hva slags kmpetanse har de? - Ønsker kunden å bygge pp egen kmpetanse, g kan deler av vedlikehldet utføres av egne ressurser? - Skal vedlikehldskntrakten mfatte ett system eller en prtefølje av systemer, vil det bli vesentlige endringer av mfanget i kntraktsperiden, g er mfanget fr vedlikehldsavtalen vel definert i frhld til kundens ttale systemprtefølje? 3.2 Organisering g arbeidsfrm Kunden bør allkere dedikerte persner til å representere kunden verfr leverandøren, i tillegg til de rller sm eksplisitt fremgår av vedlikehldskntrakten. Dette frdi det er

8 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side : 8 av 11 nødvendig med et visst apparat fr å frvalte arbeidet g følge pp leverandørens etterlevelse av vedlikehldskntrakten. 3.3 Utarbeidelse av tilbudsfrespørsel Ved utsendelse av anbuds- eller tilbudsfrespørsel bør de generelle kntraktsbestemmelser g bilag, så langt de lar seg utfylle fra kundens side, være inkludert sm et grunnlag fr ptensielle leverandørers anbud eller tilbud. I ffentlige anskaffelser må dette sees i sammenheng med lv m ffentlige anskaffelser med tilhørende frskrifter, sm igjen er basert på EØS-rettslige bestemmelser. Uavhengig av m avtalen skal inngås i privat eller ffentlig sektr, er det uansettfrdelaktig fr alle parter at tilbud innhentes på et så kmplett grunnlag sm mulig. Dette løses best ved at kunden, sammen med tilbudsfrespørselen, sender ut kntraktsbestemmelser med bilag sm er utfylt så langt kunden har mulighet til. På denne måten vil leverandørenes tilbud bli lettere å sammenhlde g frhåpentligvis mer kmplette. Det anbefales at vedlikehldskntrakt inngås samtidig med leveransekntrakt i de situasjner det er ønskelig at samme leverandør sm utvikler, tilpasser g leverer prgramvare gså vedlikehlder den i etterkant. I tillegg anbefales det at det inngås en rammeavtale m videreutvikling samtidig med vedlikehldskntrakten slik at kundens behv fr ytterligere tilpasning g videreutvikling av prgramvaren kan ivaretas i parallell med vedlikehldet. I slike situasjner er det naturlig at det inngås kntrakt med samme leverandør på vedlikehld g videreutvikling (ref. punkt 1.4). 4 Spesifikasjn av prgramvaren Avtalens bilag 1 skal identifisere utviklet, tilpasset g standard prgramvare med tilhørende dkumentasjn sm vedlikehldstjenestene definert i bilag 2 skal knyttes til. I tillegg skal prgramvare g teknlgi sm er en frutsetning fr vedlikehldstjenestene identifiseres. Om nødvendig må det gså avklares m vedlikehldstjenestene skal knyttes til bruk av prgramvaren i ulike teknisk miljøer. Dersm vedlikehldsavtalen mfatter en prtefølje av systemer, så kan systemene være i ulike livsfaser. Dersm systemer innenfr prteføljen nærmer seg fasen fr minimalt vedlikehld, kan det være tilstrekkelig med en delmengde av vedlikehldsytelsene eller med lavere kvalitetskrav fr disse. Dersm deler av systemprteføljen er utviklet med ulike varianter av teknlgisk plattfrmer g utviklingsverktøy, bør det vurderes m det skal gjennmføres en knslidering før vedlikehldskntrakten etableres. Alternativt kan en slik knslidering inngå sm en del av ppstartsaktivitetene; ref. bilag 2. 5 Spesifikasjn av vedlikehldstjenestene 5.1 Generelt I avtalens bilag 2 er det sentralt fr kunden på frhånd å ha tatt stilling til hvilket ytelsesnivå g hvilke frutsetninger sm må kreves fr vedlikehldskntrakten. Det skal angis ønsket serviceperide, eventuelt kan det angis nen alternativer sm leverandørene kan gi tilbud på. Det kan være at leverandørene har standardiserte nivåer fr serviceperide g ytelsesnivå, g det kan derfr være kstnadsreduserende å la leverandørene tilby andre nivåer sm psjner til kundens krav.

9 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side : 9 av 11 Flere av tjenestene sm inngår i vedlikehldstjenestene, vil kunne ha stre variasjner i innhld g disse må derfr underlegges en nærmere beskrivelse. Dette kan gjelde frebyggende vedlikehld, brukerstøtte g beredskap. 5.2 Feilretting Når det gjelder feilretting, må kunden ta stilling til hvr rask reaksjnstid g tilkallingstid sm er nødvendig. Kravene til tid bør settes avhengig av hvr kritisk prgramvaren er fr kunden, typisk mellm ½-time g 4 timer fr reaksjnstid g det dbbelte fr tilkallingstid fr A- g eventuelt B-feil. Når feilretting er påbegynt er det gså nen frister sm partene må ta stilling til; hvilken frist leverandøren bør få fr å kunne hevde at kunden har angitt uriktig feilkategri g hvr lang tid leverandøren skal frsøke å reprdusere en feil før tilleggsvederlag kan kreves. Typiske tider vil her kunne variere en del, men er nrmalt innenfr 8 timer, det vil si en arbeidsdag. Tidsangivelse før tilleggsvederlag kan kreves fr reprduksjn av feil er typisk 4-8 timer. Det mest sentrale kravet til tid, sm kunden må ha tatt stilling til, er kravet til feilrettingstid. Det er nrmalt dette kravet det er knyttet sanksjner til g sm dermed er sentralt både i frhld til etterlevelse av kntrakten g fr leverandørenes kstnadspåslag fr vedlikehldstjenestene. I utgangspunktet settes kravet til feilrettingstid kun fr A-feil, da andre feil nrmalt kan vente til neste peridiske prduksjnssetting. Typisk er kravet mellm 4 g 16 timer (det vil si 2 arbeidsdager) fr A-feil. Kunden må akseptere at krav til krt feilrettingstid er kstnadsdrivende, da leverandøren må ha en helt annen beredskap fr å kunne være i stand til å ppfylle kravet. Fr B-feil kan kravene til feilrettingstid variere betydelig.. Kunden bør her gså hensynta kapasitet i egen rganisasjnen samt hyppighet g rutiner i tilknytning til prduksjnssetting. Fr øvrig må dette gså ses i sammenheng med størrelsen på sanksjnene i bilag 6, ne sm er mtalt i kapittel Øvrige vedlikehldstjenester Når det gjelder nye versjner av prgramvare er en standardfrmulering lagt inn, men denne kan endres ved behv. Når det gjelder krav til å vedlikehlde dkumentasjn g kmpetanse, må det spesifiseres mer knkret i frhld til type dkumentasjn g spesifikke kmpetansekrav. Fr brukerstøtte må det angis et antall timer sm skal være inkludert i det faste vederlaget, eventuelt hvem sm skal kunne benytte seg av denne, g hvr mange persner leverandøren minimum skal ha tilgjengelig fr brukerstøtte. Her vil mfanget variere mye i frhld til behv, kundens egen kmpetanse g bemanning. Det bør beskrives m dette er første-, annen- eller tredjelinje brukerstøtte, igjen avhengig av hva kunden selv har av bemanning g hva sm er dekket av andre avtaler. Tilleggstjenester er definert sm knsulentbistand sm kunden skal kunne bestille etter behv. Nrmalt er dette svært begrenset dersm det i parallell er en gjeldende rammeavtale fr videreutvikling. Når det gjelder beredskap er det freslått nen reguleringer fr utvidelse av serviceperiden g videre utvidet beredskap, ne sm typisk er ønskelig i frbindelse med større prduksjnssettinger. Her må det angis hvr mye tid sm minimum kan belastes både ved tilkalling g telefnisk assistanse, typisk 2-4 timer henhldsvis 0,5-1 time. Utvidet beredskap skal avtales med et visst antall dagers varsel, typisk 5-10 arbeidsdager.

10 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side :10 av Oppstarts- g avslutningsaktiviteter Oppstartsaktivitetene er nrmalt de aktivitetene sm skal gjennmføres fra kntrakten signeres g til leverandøren vertar ansvaret fr vedlikehldstjenestene. Her er det behv fr en grundig vurdering av hvrdan dette skal gjennmføres, g da det i liten grad er etablert standarder fr dette i markedet, er det her ikke freslått knkrete reguleringer, men kun listet pp frhld sm må inkluderes. Dersm vedlikehldskntrakten er en videreføring av en tidligere kntrakt sm utløper, g avslutningsaktiviteter ikke er regulert i denne avtalen, er det viktig å etablere avtaleverk fr å sikre seg støtte i ppstartsfasen fra den leverandør sm eventuelt avslutter sitt avtalefrhld. Det må angis hvr lenge etter at kntrakten er pphørt, leverandøren plikter å tilby bistand til kunden, typisk 3-12 måneder. 5.5 Språk g arbeidslkaler I et stadig mer internasjnalt leverandørmarked fr vedlikehldstjenester kan det være viktig å på frhånd ha avklart krav til språk g arbeidslkaler. Vedrørende språk kan det være ulike krav til ulike vedlikehldstjenester avhengig av de kmpetansekrav til språk en har definert fr egne ansatte. Kravene til språk fr brukerstøtte g installasjnsdkumentasjn kan fr eksempel være annerledes enn kravene til detaljert systemdkumentasjn. Vedrørende arbeidslkaler må det besluttes m vedlikehldsaktivitetene skal fregå hs kunden eller i leverandørens lkaler. Fr mange leverandører kan det være aktuelt å bruke ressurser utenlands, g kunden må definere eventuelle frutsetninger fr slik ressursbruk. 6 Kundens ansvar I bilag 3 beskrives kundens ansvarsmråder g grenseppgangen mt leverandørens ansvar. Kunden må beskrive hvilke frmer fr dkumentasjn sm kunden selv tar ansvar fr. Den dkumentasjnen sm leverandøren skal få ansvar fr, må gså beskrives. Videre må det fremgå m kundens arbeidslkaler skal benyttes av leverandøren g eventuelt behv fr tilrettelegging. Fr de ulike tekniske miljøene sm kreves fr vedlikehldstjenestene, må det besluttes hvrdan arbeidsdelingen mellm kunde g leverandør skal være. Dette kan gså være relevant fr standard prgramvare, fr eksempel hvem sm skal beslutte retningslinjer fr bruk, g hvem sm skal gjøre nødvendig basis knfigurering. Fr slike ppgaver er det nødvendig med en klar grenseppgang g beskrivelse. I utgangspunktet har kunden ansvar fr basis teknlgi, men dette kan endres hvis ønskelig. 7 Administrative bestemmelser I bilag 4 er det lagt pp til månedlig rapprtering g månedlige møter mellm partene. Dette kan endres hvis ønskelig. I tillegg er det frutsatt at partene gjennmfører kvartalsvise møter hvr evaluering av kvalitet g etterlevelse av kntrakten står i fkus, g videre årlige møter hvr eventuelle endringer i kmmende års vedlikehldstjenester gjennmgås. Ellers skal kundens g leverandørens kntaktpersner angis i dette bilaget, i tillegg til leverandørens kritiske bemanning g underleverandører. Dette er nrmalt ne av det siste sm fylles ut før signering.

11 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side :11 av 11 8 Vederlag g betalingsbetingelser 8.1 Vederlagsmdeller Vederlagsmdellen i bilag 5 må vurderes nøye fr de enkelte elementer, g krav til sanksjner må vurderes i frhld til både hvilken risikpremie kunden er villig til å betale g i frhld til hvilken verdi sanksjnene faktisk vil ha. Fr mer vurdering av bruk av sanksjner g deres størrelse, henvises det til kapittel 9. Nrmalt vil vedlikehld prises til et fast vederlag per år, g i mange tilfeller vil vederlaget kunne være avtagende etter det første året. Ptensielle leverandører knkurrerer da på vederlagsnivå kmbinert med pris på ppstartsprsjektet. Nye leverandører vil fte måtte prise ppstartsprsjektet høyere enn eksisterende leverandør, ne sm da må hensyntas i vurderingen av pris. Timepriser skal gså angis, men de benyttes nrmalt kun i frbindelse med tilleggstjenester. Videre må det angis hvrdan beredskap skal prises i frhld til timeprisene. Typiske satser er % av timepris ved hvilende vakt g % ved utrykning utenm serviceperiden. Det må vurderes m satsene skal økes fr søndager g ffentlige høytidsdager. 8.2 Fakturering g prisregulering Lengden på faktureringsperiden må fastsettes. Det er frutsatt at betaling skal skje tidligst midt i periden fr å unngå frhåndsfakturering. Det må angis hvilken prisindeks sm skal benyttes fr å regulere prisene i kntrakten, fra når reguleringen kan gjøres gjeldende, g i tillegg til hvr lang tid i frkant prisregulering må varsles. Knsumprisindeksen er fte benyttet, men andre alternativer sm gså kan benyttes, er lønnsindekser sm Teknas lønnsstatistikk eller SSBs lønnsindekser fr infrmasjnssektren. 9 Sanksjnsbestemmelser g refusjnsrdninger Størrelsen på sanksjnene må, slik det fremgår av innledende tekst i bilag 6, tilpasses i frhld til hvilke sanksjnsrdninger sm kan iverksettes fr samme frhld. Nrmalt vil kunden freslå størrelsen på sanksjner, men dette kan gså benyttes sm et element i knkurransen mellm leverandører. Fr høye sanksjnskrav kan medføre tilbud med frbehld eller unødvendig høy risikpremie på vedlikehldsvederlaget. Sanksjnene er i alle tilfeller relatert til en angitt sanksjnsperide g vederlaget i denne periden, typisk på 1 til 3 måneder. I innledende tekst i bilaget er det gså presisert at det er freslått alternative sanksjnsmekanismer, sm regulerer henhldsvis antall alvrlige feil g feilrettingstid. Dersm flere benyttes i samme kntrakt, bør størrelsen på refusjnene tilpasses dette frhld fr å unngå utilsiktet dbbeltsanksjnering. Freslått sanksjnsmekanisme knyttet til antall avdekkede feil, benyttes nrmalt bare når vedlikehldet utføres av samme leverandør sm har stått fr utviklingen.

Dataforeningens rammeavtale om utviklingstjenester. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens rammeavtale om utviklingstjenester. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Dataforeningens rammeavtale om utviklingstjenester Veiledning for kontraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 2.10 Dato oppdatert : 105.11.201008 Dataforeningens rammeavtale om utviklingstjenester

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning Vedlegg 1 Kravspesifikasjn Leie av lkaler fr ikt backup-løsning 1 Innhld 1 INNLEDNING... 3 1.1 Frmål med anskaffelsen... 3 1.2 Oppbygging av kravspesifikasjnen... 3 1.3 Instruksjner fr utleierens besvarelse...

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Rammeavtale Utviklingstjenester

Rammeavtale Utviklingstjenester Bilag 5 til Rammeavtalen BESKRIVELSE AV PRIS, PRISPRINSIPPER OG BETALINGSBETINGELSER Avtalereferanse: NT-008X-14 Rammeavtale Utviklingstjenester Innhldsfrtegnelse Bilag 5 til Rammeavtalen: Beskrivelse

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET INNHOLDSFORTEGNELSE 1OPPDRAGET... 3 1.1Oppdragsgiver... 3 1.2Anskaffelsens frmål

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt ffentlighet Arkivsaksnr.: 17/553-6 Orientering m g status i prsjektet Digitale dmstler Direktørens sakssammendrag: Styret ble gitt en

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjn Innhld 1 Innledning... 2 1.1 Frmål med anskaffelsen... 2 1.2 Oppdragets mfang (billett- g kvalitetskntrll)... 2 2 Gjennmføring... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Oppdragsgivers ansvar...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Om veiledningen... 4 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet... 4 1.3 Sammendrag av hva sm må gjøres...

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Samarbeid om systemløsning - kan vi, vil vi, tør vi?

Samarbeid om systemløsning - kan vi, vil vi, tør vi? Samarbeid m systemløsning - kan vi, vil vi, tør vi? v/prsjektleder Kari Mette Kallevig E-pst: kari.kallevig@baerum.kmmune.n 31.kt. 2012 NOKIOS 2012 Visjn BK: Åpenhet Respekt Mt Bærum kmmunes visjn: Åpenhet,

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING. Prosjekt: Vestfoldbanen

TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING. Prosjekt: Vestfoldbanen TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING Prsjekt: Vestfldbanen Innleien skal dekke et midlertidig behv g både vikarbyråer g prduksjnsbedrifter kan inngi

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Regin øst/jernbaneverket Utbygging B3-1 B3 Krav til tilbud g spesielle knkurranseregler Innhld 1 Bruk av tekniske spesifikasjner, fa 8-3 / 17-3...2 2 Utlevering av knkurransegrunnlaget...2

Detaljer

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Willy Røstum Thelin BEHANDLING UTTALELSE

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Willy Røstum Thelin BEHANDLING UTTALELSE SINTEF Byggfrsk Pstadresse: Pstbks 4760 Trgarden 7465 Trndheim Ntat Frslag til endringer i SINTEF Teknisk Gdkjenning (TG) fr styrking av drift g vedlikehld av minirenseanlegg Fretaksregister: NO 948 007

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling

Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling Til tilbydere Dat: 02.05.2014 Bruk av permitteringer g utenlandsk arbeidskraft i fiskefredling Knkurransegrunnlag Åpen anbudsknkurranse (FOA del I g II) Sak 14/1774 ENDRINGSLOGG Versjn 2.0 8.mai 2014 Følgende

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret Trysil kmmune Saksframlegg Dat: 20.09.2016 Referanse: 20927/2016 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Bjørn Myhre/Ståle Elgshøen Mulighetsstudie fr nytt svømmebasseng Saksnr Utvalg Møtedat Hvedutvalg fr frvaltning

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av AV- og møteromsutstyr

Rammeavtale for kjøp av AV- og møteromsutstyr Rammeavtale fr kjøp av AV- g møtermsutstyr Kundens spesifikasjn av leveranser på rammeavtalen R Bilag 1 til Rammeavtalen Innhldsfrtegnelse 1 Innledning... 3 2 Kundens frmål g bakgrunn fr anskaffelsen...

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

AVTALE vedrørende kjøp av

AVTALE vedrørende kjøp av KONTRAKTSVILKÅR Side 1 av 10 AVTALE vedrørende kjøp av 1 stk. ultralyd hjerte med psjn på 1 stk. ultralyd bryst/endkrinlgi mellm Akershus universitetssykehus HF 1478 LØRENSKOG Og Org. nr: 983 971 636 (heretter

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

FORSLAG TIL NY ORGANISERING Eiendomsavdelingen fase 2

FORSLAG TIL NY ORGANISERING Eiendomsavdelingen fase 2 UNVERSTETET OSLO UNVERSTETSDREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: Møtenr. 2/2013 Møtedat: 17.6.2013 Ntatdat: 3.6.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer