Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF."

Transkript

1 Versjn nr HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal sikre at den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger er i henhld til internasjnale g nasjnale lver, frskrifter g ICH Guideline fr Gd Clinical Practice (ICH GCP) spesifisert under pkt. 6.1 i retningslinje - Overrdnet retningslinje. 2 OMFANG Retningslinjen er veiledende fr alle kliniske legemiddelutprøvinger sm gjennmføres ved Osl universitetssykehus HF. Dersm spnsr er ekstern, f.eks. et legemiddelfirma, kan spnsrs retningslinjer eller SOP-er benyttes, frutsatt at disse er i tråd med internasjnale g nasjnale lver, frskrifter g ICH GCP. 3 ANSVAR Spnsr har et verrdnet ansvar fr å utarbeide g vedlikehlde denne retningslinjen. Ved Osl universitetssykehus HF er spnsrs ansvar g plikter delegert til avdelingsleder der hvedutprøver/nasjnal krdinerende utprøver har sitt ansettelsesfrhld. Nærmere beskrivelse av spnsransvaret g videre delegering av spnsrppgaver er beskrevet i denne retningslinjen. 4 ROLLE-, ANSVARS- OG OPPGAVEFORDELING De viktigste funksjner/rller i gjennmføringen av kliniske legemiddelutprøvinger er spnsr, samarbeidende helsefretak, hvedutprøver, nasjnal krdinerende utprøver, studiemedarbeidere g mnitr. En krt beskrivelse av funksjnene g tilhørende rller, ansvar g ppgaver et gitt nedenfr. Spnsr En persn, et firma, en institusjn eller rganisasjn sm er ansvarlig fr iverksetting, ledelse g/eller finansiering av en klinisk studie. Helsefretaket ved øverste leder vil sm hvedregel være spnsr. Dvs.: Helsefretaket der hvedutprøver er ansatt vil være spnsr ved enkeltsenterstudier. Helsefretaket der nasjnal krdinerende utprøver er ansatt, vil være spnsr ved multisenterstudier. Fr legemiddelutprøving på ppdrag fr industrien eller annen ideell rganisasjn/frskergruppe i Nrge eller utlandet, vil ppdragsgiver sm hvedregel være spnsr. Spnsr kan delegere sine ppgaver i frbindelse med kliniske legemiddelutprøvinger til en enkeltpersn, virksmhet, institusjn eller rganisasjn (eks. CRO). Slik delegering må være skriftlig. Det verrdnede ansvaret kan ikke delegeres. Ved Osl universitetssykehus HF er spnsrs ansvar g plikter delegert til avdelingsleder der hvedutprøver/nasjnal krdinerende utprøver har sitt ansettelsesfrhld. ICH GCP kapittel 5, spnsrppgaver definert i frskriften m klinisk utprøving av legemidler g helsefrskningslven 5 g 6 med frskrift. SOP 1.3 Versjn 1.0. Skrevet ut: Side 1 av 6

2 Versjn nr. 1.1 Sørge fr at: - internkntrllsystem med skriftlige retningslinjer etableres g vedlikehldes - det tilrettelegges fr frsvarlig rganisering, igangsetting, gjennmføring, frmidling, avslutning g etterfrvaltning av kliniske legemiddelutprøvinger - ICH GCP krav følges - frskningsdata behandles frsvarlig - det ppnevnes en ansvarshavende persn fr frskningsbibank i henhld til helsefrskningslven 26 - det freligger nødvendig frsikring av frsøkspersnene - utprøvingspreparat inkludert sammenlikningspreparat med eventuelt tilhørende utstyr gjøres gratis tilgjengelig fr pasienten - mnitrering utføres - det i multisenterstudier inngås skriftlig avtale med samarbeidende helsefretak/andre samarbeidsparter fr å sikre direkte tilgang til alle studiesentre, kildedata, dkumenter g rapprter fr mnitrering, auditering g ev. inspeksjner - Ved Osl universitetssykehus er særskilte spnsrppgaver delegert til avdelingsleder: Sørge fr at eventuelle hvedutprøvere har de nødvendige kvalifikasjner til å utføre ppgaver i studien Sørge fr at utprøvingspreparat inkludert sammenligningspreparat med ev. tilhørende utstyr gjøres gratis tilgjengelig fr pasienten Sikre at eventuelle avvik følges pp ved behv i henhld til retningslinje Samarbeidende helsefretak i multisenterstudier Samarbeidende HF der hvedutprøver i multisenterstudier er ansatt. Samarbeidende helsefretak har ansvar fr den del av studien sm fregår i eget HF. Helsefrskningsfrskriften jf. 3, 4 g 6. Hvedutprøver Hvedutprøver er en utprøver sm leder utprøvingen ved det enkelte utprøvingssted (HF). Hvis det er en enkeltsenterstudie har hvedutprøver tilsvarende rlle, ansvar g ppgaver sm beskrevet under avsnittet nasjnal krdinerende utprøver. Hvedutprøver skal enten være lege eller tannlege. Hvedutprøver skal i tillegg ha tilstrekkelig kvalifikasjner fr å kunne lede g gjennmføre utprøvingen i eget HF. Hvedutprøver skal kunne dkumentere ICH GCP-kunnskap. Hvedutprøver kan delegere ppgaver til studiemedarbeidere g samarbeidsparter. Slik delegering må være skriftlig. Det verrdnete ansvaret kan ikke delegeres. ICH GCP kapittel 4 g (hved) utprøverppgaver definert i frskriften m klinisk utprøving av legemidler samt helsefrskningsfrskriften 5 så langt den passer. SOP 1.3 Versjn 1.0. Skrevet ut: Side 2 av 6

3 Versjn nr. 1.1 Sørge fr: - å frankre studien i eget helsefretak jf. interne rutiner. - å inngå avtaler med lkale samarbeidsparter i studien g skriftlig delegere ppgaver til medarbeidere, se Retningslinje fr samarbeidsavtaler, infrmasjnsrutiner g delegering av ppgaver - at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, persnvern- g infrmasjnssikkerhetsmessige frhld ivaretas i den daglige driften ved utprøvingsstedet - at utprøvingen gjennmføres i henhld til gdkjent frskningsprtkll - å tilrettelegge fr mnitrering, ev. audit g inspeksjn - å melde avvik i henhld til interne retningslinjer Nasjnal krdinerende utprøver Nasjnal krdinerende utprøver krdinerer de nrske sentrene sm deltar i en multisenterutprøving. Nasjnal krdinerende utprøver er ansvarlig fr krdineringen av utprøvingen nasjnalt, herunder å sørge fr REK gdkjenning g rapprtering. Nasjnal krdinerende utprøver skal være et bindeledd mellm spnsr g de nrske sentra. Nasjnal krdinerende utprøver kan være hvedutprøver ved eget HF g vil da ha samme ansvar sm beskrevet under avsnittet hvedutprøver. Nasjnal krdinerende utprøver har samme ansvar sm prsjektleder etter helsefrskningsfrskriften 5 g 6. Sørge fr: - å innhente gdkjenning fra REK g SLV g sørge fr rapprtering g melding av endringer - å frankre studien i eget helsefretak jf. interne rutiner. - å infrmere samarbeidende helsefretak - å søke ytterligere gdkjenning fr spesielle utprøvinger sm f.eks. genmdifiserte rganismer, genterapi, genetiske undersøkelser - at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskaplige, persnvern- g infrmasjnssikkerhetsmessige frhld ivaretas i den daglige driften - at utprøvingen gjennmføres i henhld til gdkjent frskningsprtkll - å tilrettelegge fr mnitrering, ev. audit g inspeksjn - å melde avvik i henhld til interne retningslinjer Ved utprøverinitierte legemiddelutprøvinger utgått fra et HF er følgende spnsrppgaver delegert til nasjnal krdinerende utprøver (multisenterstudier) eller hvedutprøver (enkeltsenterstudier): - Utfrme prtkllen, pasientinfrmasjn g samtykkeerklæring, ev. Investigatr s Brchure g/eller farmasøytisk-kjemisk dkumentasjn, CRF/spørreskjema samt studiespesifikke retningslinjer, jf. Retningslinje SOP 1.3 Versjn 1.0. Skrevet ut: Side 3 av 6

4 Versjn nr. 1.1 fr søknadsprsess, gdkjenninger g ppstart, Retningslinje fr utarbeidelse av Case Reprt Frm (CRF) g spørreskjema, g Retningslinje fr randmisering, blinding g avblinding. - Nytte- g risikfrhldet ved å gjennmføre studien skal frtløpende vurderes under frsøket. - Vurdering av alvrlige uønskede medisinske hendelser, Serius Adverse Events (SAE) g melding av Suspected Unexpected Serius Adverse Reactin (SUSAR) til SLV jf. Retningslinje fr rapprtering av uønskede medisinske hendelser g bivirkninger. - Legemiddelhåndtering jf. Retningslinje fr legemiddelhåndtering - Infrmere alle samarbeidsparter i studien m endringer i prtkll, infrmasjnsskriv, framdrift g andre vesentlige endringer i frbindelse med gjennmføring av den kliniske utprøvingen, jf. Retningslinje fr samarbeidsavtaler, infrmasjnsrutiner g delegering av ppgaver. - Sørge fr nødvendig pplæring av alle utprøvere g studiepersnell i henhld til prtkll g retningslinjer i den enkelte studie, jf. Retningslinje fr pplæring. - Infrmere alle hvedutprøvere m mistenkte bivirkninger sm er alvrlige g uventede, jf. Retningslinje fr samarbeidsavtaler, infrmasjnsrutiner g delegering av ppgaver. - Sørge fr at frskningsansvarlig ved øvrige samarbeidende HF/part(er) er tilstrekkelig rientert m studien g at det inngås skriftlige avtaler med alle hvedutprøvere/ senter, jf. Retningslinje fr samarbeidsavtaler, infrmasjnsrutiner g delegering av ppgaver. - Opprette en Trial Master File (TMF) fr studien sm inkluderer dkumenter fra hvert enkelt helsefretak (studiesenter). I tillegg pprettes en Investitgatr s Site File (ISF) ved hvert studiesenter, jf. Retningslinje fr studiearkiv. - Avslutte g arkivere studien jf. Retningslinje fr avslutning av kliniske legemiddelutprøvinger. Fr studier med ekstern spnsr, skal ev. delegering av spnsrppgaver til nasjnal krdinerende utprøver reguleres i en egen avtale mellm spnsr g deltakende HF/nasjnal krdinerende utprøver. - Ved Osl universitetssykehus HF er i tillegg følgende spnsrppgaver delegert til hvedutprøver ved enkeltsenterstudier/nasjnal krdinerende utprøver ved multisenterstudier: Vurdere hvrvidt uavhengige data-/sikkerhets-mnitreringskmité skal pprettes i studien Underskrive på vegne av spnsr (Osl universitetssykehus HF) på alle søknader, meldinger g rapprter, m ikke annet er spesielt nevnt. Sørge fr at det blir tegnet nødvendig frsikring via legemiddelansvarsfreningen Studiemedarbeider Studiemedarbeidere, eksempelvis utprøvere g studiesykepleiere, utfører ppgaver i kliniske utprøvinger etter skriftlig delegering fra hvedutprøver. Utprøver er lege eller tannlege sm utfører klinisk utprøving. Utføre ppgaver etter nærmere delegering fra hvedutprøver. Studiemedarbeidere sm er helsepersnell har fr øvrig et selvstendig ansvar etter helsepersnellven 4 m krav til frsvarlighet. Skal spesifiseres i delegeringslgg eller tilsvarende dkument. SOP 1.3 Versjn 1.0. Skrevet ut: Side 4 av 6

5 Versjn nr. 1.1 Mnitr Den persn sm utfører mnitrering i henhld til definisjnen av mnitrering i ICH GCP. Enhver legemiddelutprøving skal ha en mnitr. Mnitr er en representant eller utøver sin virksmhet på ppdrag fra spnsr. Mnitr skal ha kjennskap til alle relevante lver g regler fr legemiddelutprøving. Mnitr kan ikke være hvedutprøver eller studiemedarbeider i den aktuelle studien. Utføre mnitrering etter gjeldende mnitreringsplan/avtale fr den enkelte studie g i henhld til ICH GCP Gjennmføre mnitreringsbesøk jf. gjeldende Retningslinje fr mnitrering, gjeldende mnitreringsplan/avtale fr den enkelte studie samt rapprtere til spnsr/hvedutprøver gjennm mnitreringsrapprter. 5 AVVIKSBEHANDLING Avvik vedrørende behandling av helsepplysninger skal skje i samsvar med sykehusets interne avvikssystem i virksmhetsprtalen (lenken virker kun fra Intranett). Avviksbehandling fr øvrig skal skje i samsvar med Retningslinje Lukking av avvik. 6 REFERANSER 6.1 EKSTERNE REFERANSER Helsefrskningslven særlig 5 g 6 Helsepersnellven særlig 4 Frskrift m klinisk utprøving av legemidler til mennesker Frskrift m rganisering av medisinsk g helsefaglig frskning særlig 3, 4, 5 g 6. ICH Guideline fr Gd Clinical Practice (GCP) E6 (R1) - særlig kapittel 4 g 5 Veiledning til frskrift av 30. ktber 2009 m klinisk utprøving av legemidler til mennesker versjn 2.0./8.-sept INTERNE REFERANSER Retningslinje fr samarbeidsavtaler, infrmasjnsrutiner g delegering av ppgaver. Mal ekstern avtale i multisenterstudier Retningslinje Søknadsprsess, gdkjenninger g ppstart. Retningslinje Utarbeidelse av Case Reprt Frm (CRF) g spørreskjema. Retningslinje Randmisering, blinding g avblinding. Retningslinje Rapprtering av uønskede medisinske hendelser g bivirkninger. Retningslinje Legemiddelhåndtering Retningslinje Plan fr pplæring SOP 1.3 Versjn 1.0. Skrevet ut: Side 5 av 6

6 Versjn nr. 1.1 Retningslinje Studiearkiv Retningslinje Avslutning av kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinje Mnitrering Retningslinje Lukking av avvik 7 VEDLEGG 8 DEFINISJONER Retningslinje Definisjner SOP 1.3 Versjn 1.0. Skrevet ut: Side 6 av 6

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014.

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014. Gjensidise (D Gj ensidige Frsikring ASA Org.nr. NO995 568 217 Marthas Have Huseierfrening Sigurd Iversensvei 41 0281 Osl Frnyelse Fakturanummer 56785760013001 Frsikringsnummer 56785760 Hvedfrfall l1.l

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

FORVENTET KUNNSKAP OM REGELVERK OG ANNEN DOKUMENTASJON VED PRØVE/SAMTALE. Stilling Pensum Verifikasjonsmetode Ansvarlig leder Accountable Manager

FORVENTET KUNNSKAP OM REGELVERK OG ANNEN DOKUMENTASJON VED PRØVE/SAMTALE. Stilling Pensum Verifikasjonsmetode Ansvarlig leder Accountable Manager Vedlegg 1. EASA OPS OPERATØRER FORVENTET KUNNSKAP OM REGELVERK OG ANNEN DOKUMENTASJON VED PRØVE/SAMTALE Stilling Pensum Verifikasjnsmetde Ansvarlig leder Accuntable Manager Samtale Generell kjennskap 1

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer