Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker"

Transkript

1 Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker

2 Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, Emnerd: Kmmunikasjnsstrategi, Kriseutvalget ved atmulykker. Resymé: Kriseutvalget skal aktivt arbeide fr å imøtekmme samfunnets infrmasjnbehv slik at liv, helse, miljø g viktige samfunnsinteresser beskyttes - ved en atmulykke g hendelser hvr atmulykker ikke kan utelukkes - ved bruk eller trussel m bruk av kjernefysiske g radilgiske stridsmidler i terrr, krise g krig Reference: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Nrwegian Radiatin Prtectin Authrity, Language: Nrwegian. Key wrds: Cmmunicatin strategy. Abstract: In the acute phase f a nuclear accident, the Crisis Cmmittee fr Nuclear Accidents shall determine the actin t be taken; in the subsequent phase, it will act as advisr t the authrities. The main bject f its wrk is t prtect life, health, the envirnment and imprtant scial interests. This is the cmmittees cmmunicatin strategy. 6 sider. Utgitt Opplag 300 Frm, mslag: LbMedia, Osl. Trykk: LbMedia, Osl. Statens strålevern, Pstbks 55, 1332 Østerås. Telefn , telefax ISSN

3 Hva er Kriseutvalget? Nåværende rganisering av nrsk atmulykkesberedskap ble vedtatt i kngelig reslusjn av (Atmulykkesberedskap. Sentral g reginal rganisering). Beredskapsrganisasjnen ved atmulykker består av Kriseutvalget ved atmulykker (KU), KUs faglige rådgivere, KUs sekretariat, KUs infrmasjnsgruppe g Fylkesmennene, sm representerer det reginale ledd av atmulykkesberedskapen. Hvedmålet fr beredskapsrganisasjnens innsats er å beskytte liv, helse, miljø g viktige samfunnsinteresser. Beredskapsrganisasjnen er pprettet fr å stille ekspertise til rådighet fr å håndtere atmulykker i fredstid. I tillegg skal den håndtere atmulykker g virkninger av atmvåpen verfr sivilbeflkningen ved sikkerhetsplitiske kriser/krig/terrrhandlinger. Mandatet pålegger gså Kriseutvalget å håndtere situasjner g hendelser hvr atmulykke ikke kan utelukkes. Beredskapsrganisasjnen har utarbeidet planverk fr alle nivåer. Kriseutvalget ved atmulykker består av representanter fra 6 etater (Statens strålevern, Direktratet fr sivilt beredskap, Ssial- g helsedirektratet, Plitidirektratet, Statens næringsmiddeltilsyn (inngår i Mattilsynet fra ) g Frsvarets verkmmand). Statens strålevern har i tillegg til et fast medlem gså lederen fr Kriseutvalget. Ved en atmulykke har Kriseutvalget fullmakt til å innhente infrmasjn, data g prgnser, g skal sørge fr samrdnet infrmasjn til myndigheter, publikum g media. Kriseutvalget har fullmakt til å iverksette frhåndsbestemte tiltak i akuttfasen av en atmulykke. Kriseutvalget skal kunne møte når sm helst på døgnet i løpet av t timer. Kriseutvalgets faglige rådgivere består av representanter fra sentrale fagetater med ppgaver g spesiell kmpetanse innen atmulykkesberedskapen. Statens strålevern er sekretariat fr Kriseutvalget g dets faglige rådgivere g sammenstiller g frmidler infrmasjn fra Kriseutvalget til beredskapsrganisasjnen, andre nasjnale myndigheter, myndigheter i andre land g internasjnale rganisasjner. Strålevernet har døgnkntinuerlig vakttelefn. Fylkesmennene er Kriseutvalgets reginale ledd. Fylkesmannens ppgaver er samrdning g iverksetting av tiltak, frmidling av infrmasjn g skal være et bindeledd mellm sentralt g lkalt nivå. Kriseutvalget kan i akutt-tilfeller innkalle sin egen infrmasjnsgruppe (KU-inf) fr å styrke infrmasjnsarbeidet rettet mt media g beflkning. Medlemmene i KU-inf rekrutteres fra de samme etater sm Kriseutvalget g Kriseutvalgets faglige rådgivere. Infrmasjnsgruppen ledes, varsles g innkalles av sekretariatet ved Statens strålevern. Kriseutvalgets arbeid i akuttfasen Kriseutvalget skal i akuttfasen innhente g bearbeide infrmasjn g måledata g utarbeide versikt ver situasjnen g prgnser fr hvrdan situasjnen vil utvikle seg. Kriseutvalget skal fatte beslutninger m tiltak med sikte på å beskytte liv, helse, miljø g andre viktige samfunnsinteresser.

4 I en akuttfase vil det ppstå stre infrmasjnsbehv i samfunnet. Kriseutvalget skal sørge fr samrdnet infrmasjn til myndigheter, publikum g medier. Kriseutvalget bestemmer innhldet i den infrmasjn sm går ut. Kriseutvalget vil på den ene siden ha behv fr å få infrmasjn raskt ut til myndigheter, publikum g media, men vil gså stå verfr en str infrmasjnspågang fra media g andre. I en akuttfase skal KU-inf bistå Kriseutvalget med å: utarbeide infrmasjnsstrategier freslå g iverksette infrmasjnstiltak fr KU i de ulike fasene av en ulykke bistå Kriseutvalget med frmidling av krdinert infrmasjn til publikum g medier. Kriseutvalgets arbeid i det løpende beredskapsarbeidet Kriseutvalgets ppgaver i det løpende beredskapsarbeidet er å vedlikehlde g krdinere beredskapsrganisasjnen, materiell g tjenester med tanke på en mest mulig effektiv innsats ved en atmulykke. Kriseutvalget skal hlde kntakt med ansvarlige myndigheter på alle nivåer, bistå med infrmasjn g råd i frbindelse med beredskapsspørsmål, g tjene sm et frum fr løpende gjensidig infrmasjnsutveksling mellm medlemsinstitusjnene. Kriseutvalget skal hlde løpende versikt ver det aktuelle trusselbildet. Et viktig virkemiddel fr å kunne betjene samfunnets infrmasjnsbehv, både i det løpende beredskapsarbeidet g i en akuttfase, er å ferdigstille g tilrettelegge infrmasjn med praktiske råd m hvrdan beflkningen skal frhlde seg i en situasjn med (fare fr) radiaktiv frurensning, bakgrunnsinfrmasjn m stråling g knsekvenser fr helse g miljø, g m ulike kilder. Slik infrmasjn legges ut på Strålevernets hjemmeside. I det løpende beredskapsarbeidet skal KU-inf blant annet: Bistå KU med å utarbeide infrmasjnsstrategier ved atmulykker Delta i det løpende beredskapsarbeid med å frmidle infrmasjn Gjennmføre kmpetansehevende tiltak Utarbeide standard infrmasjnsmateriale Delta i øvelser Kriseutvalgets arbeid i en senfase I en senfase skal Kriseutvalget gi faglig krdinerte råd angående langsiktige tiltak, fr eksempel ytterligere planmessige målinger g restriksjner i prduksjn g msetning av matvarer. Det kan i denne fasen være aktuelt å sammenkalle relevante myndigheter til knferanser der tiltakene kan samrdnes.

5 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Overrdnet mål: Kriseutvalget skal aktivt arbeide fr å imøtekmme samfunnets infrmasjnsbehv slik at liv, helse, miljø g viktige samfunnsinteresser beskyttes - ved en atmulykke g hendelser hvr atmulykker ikke kan utelukkes - ved bruk eller trussel m bruk av kjernefysiske g radilgiske stridsmidler i terrr, krise g krig Hvedmål: Den infrmasjn sm Kriseutvalget gir: A. Skal være samrdnet, rask g mest mulig utfyllende. Hvr utfyllende infrmasjn Kriseutvalget kan gi avhenger av krisens art g frløp g hvilken fase i krisen man er i. Kriseutvalget skal ha en lav terskel fr å infrmere sine målgrupper (beflkning, media, myndigheter nasjnalt g i utlandet g internasjnale rganisasjner). Det skal legges vekt på å gå tidlig ut i riksdekkende media med tilgjengelig infrmasjn selv m denne ikke er utfyllende. Etter hvert sm Kriseutvalget samler inn g vurderer ny infrmasjn skal denne på raskeste måte viderefrmidles til målgruppene. Ferdig utarbeidet infrmasjn med praktiske råd m hvrdan beflkningen bør frhlde seg i en situasjn med (fare fr) radiaktiv frurensning må freligge til enhver tid g gjøres tilgjengelig fr målgruppene. Bakgrunnsinfrmasjn m stråling g knsekvenser fr helse g miljø må freligge til enhver tid g gjøres tilgjengelig fr alle målgrupper. Bakgrunnsinfrmasjn m kilder sm kan bidra til radiaktiv frurensning av nrske mråder eller sm kan ramme nrske interesser, må freligge til enhver tid g gjøres tilgjengelig fr alle målgrupper. Samrdnet infrmasjn krever intern krdinering med alle ledd i beredskapsrganisasjnen slik at Kriseutvalget fremstår utad med en enhetlig prfil g budskap.

6 All infrmasjn skal kvalitetssikres av KU før den viderefrmidles av beredskapsrganisasjnen. Kriseutvalgets leder, eller en annen persn eller persner sm utpekes av KU, skal være KUs talsmann i møte med nrsk g internasjnal presse. Gde kmmunikasjnssystemer g rutiner skal sikre effektiv internkmmunikasjn i beredskapsrganisasjnen (fr eksempel fax, e-pst, web). B. Skal være relevant g tilpasset målgruppene. Fr at infrmasjnen skal være relevant g tilpasset målgruppene må Kriseutvalget ha kjennskap til målgruppenes behv. KU kan ppnå slik kjennskap ved å blant annet: Iverksette beflkningsundersøkelser Iverksette undersøkelser blant media Ha kntinuerlig kntakt g kmmunikasjn med andre berørte nrske myndigheter på sentralt g reginalt nivå Ha jevnlig kmmunikasjn med samarbeidspartnere i utlandet g internasjnale rganisasjner Evaluere øvelser g reelle hendelser med tanke på hvrdan målgruppenes infrmasjnsbehv ble ivaretatt Valg av kmmunikasjnskanaler skal bygge på en vurdering av Kriseutvalgets ulike målgrupper. I frhldet til allmennheten vil de primære kmmunikasjnskanalene være media g internett, men gså direkte kntakt via telefn g e-pst. I frhldet til media vil aktuelle kmmunikasjnskanaler være presseknferanser, intervjuer, pressemeldinger, internett g telefnkntakt. I frhldet til berørte nrske myndigheter vil aktuelle kmmunikasjnskanaler være direkte kntakt via telefn eller møter, e-pst, fax g web-baserte løsninger. Disse kmmunikasjnskanalene vil så langt det er mulig gså benyttes i frhldet til samarbeidspartnere i utlandet g internasjnale rganisasjner.

7 C. Skal bidra til å ppretthlde g styrke KU sm fretrukket infrmasjnskilde. Nen viktige prinsipper fr å ppretthlde g styrke Kriseutvalget sm fretrukket infrmasjnskilde er Åpenhet. Kriseutvalget skal frmidle all infrmasjn sm er eller kan frventes å være relevant fr målgruppene. Praktisk g frståelig infrmasjn m beskyttelsestiltak g m hvrdan flk skal frhlde seg i en krisesituasjn. Klart, frståelig g knsistent budskap ver tid. Infrmasjn til rett tid. KU må være tilgjengelig fr pågang fra media g enkeltmennesker i en krise (innstrøm). KU-inf skal ha ppdatert planverk g vaktrdning fr infrmasjnshåndtering i krise. Medlemmene av Kriseutvalgets infrmasjnsgruppe (KU-inf) rekrutteres fra de samme etater sm Kriseutvalget g faglige rådgivere. Det er en målsetting at media viderefrmidler infrmasjn fra KU. Kriseutvalgets ansvar fr krdinert innsats g infrmasjn i en akuttfase bør gjøres kjent på frhånd hs målgruppene. Kriseutvalget skal prfileres bevisst gjennm massemedia, både i krise g sm en del av det løpende beredskapsarbeidet Infrmasjnsmateriell m beredskapsrganisasjnen skal freligge g gjøres tilgjengelig fr alle målgrupper.

8 ISSN Pstbks 55, 1332 Østerås Telefn: Telefaks: Internett:

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelsen

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

NSRs valgprogram 2009 2013

NSRs valgprogram 2009 2013 NSRs valgprgram 2009 2013 OM NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Nrske Samers Riksfrbund (NSR) er en samisk hvedrganisasjn sm driver aktivt kultur-, samfunns- g pplysningsarbeid gjennm sine lkallag, g stiller til

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). Vegdatafrskrift

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Virkemiddel i fornyelsesarbeidet

Virkemiddel i fornyelsesarbeidet Frrd Denne veilederen gir nen råd m interkmmunalt IKT-samarbeid, bl.a. basert på de mange erfaringene med IKT-samarbeid innenfr rammen av Frskningsrådets Høykm-prgram. Veilederen er blitt til etter et

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester? OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kngsvinger.kmmune.n/ Innhld Hvrfr Omstilling 2012?...

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer