Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt"

Transkript

1 Dat: 1 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgram: Digital samhandling reginalt g nasjnalt Srt tekst = felles tekst fra mal ppdatert pr Blå tekst = frslag prgramspesifikk tekst Versjner Versjn Navn Rlle Kmmentar Dat 1.0 Frnyingsstyret Prgrameier 3.april Frnyingsstyret Prgrameier Oppdatert med ny standardtekst g fjerning av dynamisk tekst. 6.mai 2013

2 Dat: 2 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN PROGRAMEIER BAKGRUNN, DRIVERE, MÅLBILDE OG INTERESSENTER PROGRAMMETS OMFANG, AVHENGIGHETER OG RAMMER PROGRAMMETS RESULTATMÅL, EFFEKTMÅL OG GEVINSTER PROGRAMSTYRETS MYNDIGHET, ANSVAR OG OPPGAVER GJENSIDIGE FORPLIKTELSER... 16

3 Dat: 3 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER Nr. Dkumentnavn Dk.id. Versjn Arkiv Dat 1 Strategidkument fr Helse Sør-Øst - Plan fr strategisk utvikling (RHF styresak ) 2 IKT strategi g handlingsplan (RHF styresak ) 3 Prtefølje, prgram g prsjektstyring i Helse Sør-Øst (PPM-systemet) v v I Clarity 4 IKT styringssystem (under utarbeidelse) 5 Oppdragsdkument 2013 fra HOD til Helse Sør-Øst 6 Samhandlingsrefrmen, St. meld. nr. 47, Prgramdirektiv fr Nasjnalt meldingsløft Nasjnal helse- g msrgsplan ( ). Meld. St Frskrift m kmmunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten g kmmunal betaling fr utskriftsklare pasienter (Fr nr 1115) Frskrift m infrmasjnssikkerhet ved elektrnisk tilgang til helsepplysninger i behandlingsrettede helseregistre (helseinfrmasjnssikkerhetsfrskriften, FOR nr 628) Nasjnal strategi fr elektrnisk samhandling i helse- g msrgssektren ; Samspill Styresak , Handlingsplan : Dkumentflyt i pasientarbeidet/henvisningsrutiner i helsefretakene Referat fra Styringsgruppen i Nasjnalt Meldingsløft

4 Dat: 4 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Nr. Dkumentnavn Dk.id. Versjn Arkiv Dat 14 Mandat fr meldingsløftet i Helse Sør-Øst Reginalt meldingsløft i Helse Sør-Øst. Handlingsplaner g budsjett Fretaksprtkll Helse Sør-Øst RHF, Krav g rammer fr 2013 m.v. 17 Meldingsutbredelse i kmmunesektren, Nrsk Helsenett 18 Strtingsmelding nr «En innbygger en jurnal» Veiledning i rller fr prsjekt-, prgram- g prteføljestyring (PPM-systemet) Fretaksprtkll Helse Sør-Øst RHF. Krav g rammer m.v. fr 2013 Freløpig versjn

5 Dat: 5 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: 1 PROGRAMMETS NAVN Digital samhandling reginalt g nasjnalt 2 PROGRAMEIER Prgrammet eies av frnyingsstyret. Frnyingsstyret har ansvar fr å utarbeide g gdkjenne prgrammandatet. Mandatet ppdateres i frbindelse med årlig budsjettprsess, ved endringer i IKT strategi fr reginen g ved eventuelle andre viktige endringer i føringer fr prgrammet. Prgramstyret kan freslå endringer i prgrammets mandat til frnyingsstyret. 3 BAKGRUNN, DRIVERE, MÅLBILDE OG INTERESSENTER 3.1 Bakgrunn Prgrammet er et priritert satsningsmråde i Helse Sør-Øst ref. Plan fr strategisk utvikling g IKT Strategi g handlingsplan. Dette prgram er etablert fr å ivareta frpliktelsene fra meldingsløftet, men skal i tillegg håndtere flere andre nasjnale initiativer. Prgramdirektiv fr det nasjnale meldingsløftet, sm er frankret i handlingsplanen «Samspill 2.0», ble besluttet i nvember Gjennm det reginale Meldingsløftet i Helse Sør-Øst, sm har pågått i periden , er det gjrt et mfattende grunnarbeid fr etablering av digital kmmunikasjn mellm reginens helsefretak g legekntrer g kmmuner. Det reginale Meldingsløftet ble avsluttet i 2012 g restleveransene ble verført til prgrammet Digital samhandling. Fretaksprtkllen 2013 er gså tydelig på at eksisterende ppgaver skal fullføres. Restleveransene fra det reginale meldingsløftet er: - Digital labratrierekvisisjn g digital radilgihenvisning - disse meldingstypene blir i Helse Sør Øst håndtert i prsjektet «Interaktiv henvisning g rekvirering» (IHR). - Elektrniske pleie- g msrgsmeldinger - fullføres sm prsjekt i prgram fr Digital samhandling. - Elektrnisk kmmunikasjn mellm egne Helsefretak (ikke påbegynt) - Elektrnisk sykemelding (ikke påbegynt) - Dialgmelding

6 Dat: 6 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Ytterligere nasjnale initiativ fra Helsedirektratet er Kjernejurnal g Helsenrge.n. Kjernejurnal skal prduksjnsettes i første versjn høsten 2013, g vil i første mgang innehlde infrmasjn sm er viktig fr akuttmedisinsk behandling. Helsenrge.n har vært i prduksjn i ca. et år, g er ment å skulle bli en felles prtal fr hele helsesektren mt publikum g pasienter. Sykehusenes systemer er pr i dag ikke tilrettelagt fr brukermedvirkning, men det er vesentlig at dette skjer innenfr rammene av Helsenrge.n. Gjennm prgram fr digital samhandling ønsker Helse Sør-Øst å innta en praktiv rlle fr å kunne utnytte ptensialet i de nasjnale løsningene så snart frhldene ligger til rette fr det. Strtingsmelding nr. 9/2012 «En innbygger - en jurnal» [18] handler i hvedsak m digital samhandling, g bærer fram visjnen m et felles jurnalsystem fr hele helse- g msrgssektren. Strtingsmeldingen er imidlertid gså tydelig på at man fram til man kmmer så langt må fullføre igangværende satsninger g sørge fr at man gså har en effektiv digital samhandling i de årene fram mt realisering av visjnen. Sm en del av dette skal det gså utarbeides en nasjnal plan fr meldingsutbredelse, sm skal verta etter «Samspill 2.0» sm nasjnalt plangrunnlag fr fullføring av meldingsutbredelse. Fretaksprtkllen 2013 definerer gså Helse Sør-Østs frpliktelser innen digital samhandling. Innhenting av data til nasjnale helseregistre skjer i dag hvedsakelig manuelt. Det vil være betydelige gevinster å hente ved å kunne gå ver til elektrnisk samhandling. 3.2 Drivere Behv sett fra klinisk- g ledelsesperspektiv Dagens samhandling understøtter ikke i tilstrekkelig grad behvene fra klinikkene g ledelsen sm er spesifisert i IKT-strategi g handlingsplan: Behv fr økt pasientsikkerhet Behv fr økt kvalitet Behv fr økt effektivitet Behv fr enklere g mer effektiv samhandling Behv fr å støtte sammenhengende behandlingsfrløp Behv fr å balansere hensyn til persnvern g pasientsikkerhet, m nødvendig ved endringer i lvverk Behv fr tilgang til ledelsesinfrmasjn fr virksmhetsstyring i sykehus Behv fr trygg g sikker drift av kjernefunksjnene i sykehusene Behv knyttet til IKT-infrastruktur g standardisering 3.3 Strategisk målbilde IKT Strategi g handlingsplan ppsummerer følgende m digital samhandling: Innføring av IKT-løsninger sm understøtter samhandling skal føre til at pasientfrløpet betjenes mer effektivt med høyere kvalitetsmessig verføring av infrmasjn. I tillegg til nasjnale føringer sm stiller krav m økt samhandling, vil IKT-løsninger møte samfunnets frventninger til at helsetjenesten kan dele infrmasjn g tilby selvbetjeningsløsninger fr pasienter g pårørende. Gi pasienter g pårørende innsyn i egen jurnal g kliniske resultater

7 Dat: 7 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Etablere løsninger sm kan snakke fritt med hverandre uten frsinkelser g uten unødighinder Sikkerhet må bygges på en ttalvurdering sm balanserer mellm hensynet til pasientsikkerhet g hensyn til persnvern Etablere løsninger fr å kmmunisere med andre etater, sm NAV g Helf Sørge fr at infrmasjn fra reginens systemer blir tilgjengelig i nasjnal Kjernejurnal g helsenrge.n Sikre implementering av jurnalsystemer med standardiserte skjemaer g meldinger sm kan sendes mellm de ulike aktørene på tvers av behandlingsnivå Utrede muligheter fr å innføre sektrvergripende systemløsninger sm understøtter samhandling på tvers av behandlingsnivåene Pasientfrløpet betjenes mer effektiv med høyere kvalitetsmessig verføring av infrmasjn Møte samfunnets frventninger til at helsetjenesten kan dele infrmasjn g tilby selvbetjeningsløsninger fr pasienter g pårørende Arbeidsprsesser må standardiseres reginalt En rekke prsjekter i helsefretakene der samhandling er tema g mål, må sluttføres g prduksjnsettes 3.4 Interessentversikt Det er mange interessenter sm er viktige fr at prgrammet skal kunne ppnå de strategiske målene. Prgramstyret må sikre et gdt samspill med de ulike interessentgruppene. Prgramstyret må sikre en mer mfattende interessentanalyse, blant annet i frbindelse med detaljering av kmmunikasjnsplan i prgramdirektivet. 4 PROGRAMMETS OMFANG, AVHENGIGHETER OG RAMMER 4.1 Krt beskrivelse av prgrammet Prgrammet skal arbeide fr å sikre ppnåelse av det strategiske målbildet. Prgram fr digital samhandling skal: - sikre at Helse Sør-Øst ppfyller nasjnale frpliktelser g krav i frhld til Nasjnalt meldingsløft, Kjernejurnal, Helsenrge.n g nasjnale helseregistre. - representere Helse Sør-Øst i de nasjnale prsjektene fr digital samhandling g sikre nødvendig kmmunikasjn g avklaringer i Helse Sør-Øst. - sikre at Helse Sør-Østs strategiske mål blir ivaretatt, herunder standardisere reginale arbeidsprsesser. Prgrammet skal levere i henhld til vedtatte nasjnale eller reginale standarder. Der hvr disse ikke finnes, skal nødvendige reginale standarder defineres sm en del av prgrammet. 4.2 Omfang Omfanget av prgrammet kan beskrives i nedenstående figur:

8 Dat: 8 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Restleveranser fra det nasjnale meldingsløftet Følgende ppgaver er verført fra det reginale meldingsløftet: NHN adresseregister Det nasjnale adresseringsprsjektet (OSEAN) styres av Nrsk Helsenett. Prsjektet er en del av nasjnalt meldingsløft, g alle samhandlingsparter må svare pp sine frpliktelser fr å få etablerte NHN adresseregister sm master fr adresseinfrmasjn fr alle aktører i helse-nrge. Interaktiv henvisning g rekvirering Dette prsjektet har sm mål å få etablert meldingstypene digital labratrierekvisisjn g digital radilgihenvisning. Å få etablert elektrniske meldinger fr disse meldingstypene er gså en del av det nasjnale meldingsløftet fra Pleie- g msrgsmeldinger Elektrniske pleie- g msrgsmeldinger ble fra 2011 tatt inn i det nasjnale (g reginale) meldingsløftets mandat. Etter innføringen av Samhandlingsrefrmen har disse meldingene fått enda større aktualitet frdi de kan erstatte de ressurskrevende g usikre rutinene sm ble etablert ved innføring av refrmen i januar Elektrnisk kmmunikasjn mellm Helsefretak Elektrnisk kmmunikasjn mellm Helsefretak var en del av det nasjnale meldingsløftet fra 2008, men er ikke realisert pga. manglende standarder g det frhld at OUS hittil ikke har vært i stand til å mtta elektrniske henvisninger. Behvene fr tiltak på dette mrådet er tatt pp i Styresak 135 fra 2008 g i 2012 i prsjektet «Glemt av sykehuset».

9 Dat: 9 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Elektrnisk sykmelding Dialgmelding Elektrnisk sykmelding var en del i det nasjnale meldingsløftet, men er hittil ikke realisert fra sykehussiden. Alle legekntrer sender i dag elektrniske sykmeldinger, g det er ønskelig, særlig fra NAV sin side, å få etablert disse løsningene på sykehusene. Dialgmelding er i bruk i kmmunikasjn mellm sykehus g kmmune, g mellm legekntrer g kmmune (sm del av PLO meldingene). Det er et sterkt ønske fra fastlegene m å få tatt funksjnaliteten i bruk i dialgen mellm legekntrer g sykehus, særlig i tilknytning til henvisningsprsessen. Oppfølging av restleveransene fra meldingsløftet gjøres gjennm Samrdnet utbredelse av meldinger (SUM). Dette initiativet er en direkte videreføring av det nasjnale meldingsløftet, g drives av Nrsk Helsenett SF. Andre pågående nasjnale prgrammer I frhld til nasjnale prgrammer innenfr digital samhandling skal prgrammet planlegge, styre g krdinere nødvendige aktiviteter i Helse Sør-Øst fr å svare pp fretaksgruppens frpliktelser. Dette gjelder ppgaver relatert til: Publikumsprtaler (Helsenrge.n) Kjernejurnal Å kunne tilby publikumsrettede tjenester gjennm Helsenrge.n vil stille krav til endringer i sektrens fagsystemer g innføring av nye arbeidsprsesser. Etter hvert sm utviklings- g migreringsplanene fr Kjernejurnal kmmer på plass, bør det utvikles et veikart sm gir grunnlag fr å planlegge hvilke endringer sm må gjøres i fagsystemer g standard meldinger fr å sikre best mulig digital samhandling gjennm hele kjernejurnalens planlagte utviklingsløp. Innrapprtering til helse- g kvalitetsregistre Flkehelseinstituttet har allerede freslått elektrnisk innrapprtering til flere av sine registre. Kreftregisteret er allerede i gang. Det vil være en frdel både fr sykehus g de mange registrene at innrapprtering til de mange registrene standardiseres g planlegges samlet. Prgrammet skal gså støtte Helse Sør-Øst sin deltakelse i NUIT (Nasjnalt utvalg fr IT-priritering), samt utarbeidelse av nasjnal handlingsplan fr meldingsutveksling (sm skal verta etter «Samspill 2.0» sm nasjnalt styringsdkument på mrådet). Dette arbeidet er initiert av Strtingsmelding nr. 9/12. Prgrammet har et ansvar fr å utarbeide felles reginale arbeidsprsesser, inkl. internkntrll, samt retningslinjer fr hvilke frihetsgrader det enkelte helsefretak skal ha vedrørende arbeidsprsesser. Der hvr vedtatte nasjnale eller reginale standarder fr kdeverk ikke finnes så skal nødvendige standarder defineres sm en del av prgrammet. 4.3 Avgrensninger Dette prgrammet skal levere på nåværende ambisjnsnivå fr de nasjnale prsjektene. Oppfølgingen av Strtingsmelding nr. 9/12 «En innbygger - en jurnal» vil føre til nye initiativ sm knytter sammen

10 Dat: 10 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Kjernejurnal g Helsenrge.n. Disse initiativene vil ventelig kmme etter at den innledende utredningen er gjennmført i Prgrammet skal følge med på eventuelle endringer g legge frem evt. knsekvenser fr Frnyingsstyret. 4.4 Avhengigheter Prgramstyret må sikre en mfattende analyse av interne g eksterne avhengigheter, blant annet i frbindelse med detaljering av prgramdirektiv g ved gjennmføring av det enkelte prsjekt. 4.5 Tidsramme g verrdnet gjennmføringsplan Prgrammets tidshrisnt er fra januar 2013 til 2016, g er følgelig planlagt gjennmført innenfr fase 1 av IKT strategi g handlingsplan. Nen av prsjektene er i gang g er vertatt fra Meldingsløftet, mens andre prsjekt/aktiviteter er planlagt å starte i løpet av Innføring av nye løsninger skjer etter piltering i utvalgte HF/avdelinger g utbredelse tilpasses situasjnen på det enkelte HF, avhengig av rganisatriske g teknlgiske frhld. Frdi prgrammet i str grad har sin virksmhet definert gjennm nasjnale prgrammer g pririteringer relatert til digital samhandling, vil mange av aktivitetene planlegges i frhld til behvene g kravene fra fretaksprtkllen, knklusjner fra NUIT, Helse- g Omsrgsdepartementet, g lver g frskrifter. Et nasjnalt mål er at basismeldingene skal være på plass i (Strtingsmelding nr. 9/12 kap. 6.2). Prgram fr digital samhandling har definert følgende bilde sm synliggjør leveransene (med tilhørende steg) g implementeringsrekkefølge.

11 Dat: 11 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgramstyret må sikre at prgrammet etterlever prinsippet m at ibruktakelse bør skje så snart sm mulig fr å få best mulig nytteeffekt. 4.6 Øknmisk langtidsplan (ØLP) g budsjett Øknmisk langtidsplan Øknmisk langtidsplan (ØLP) legger de verrdnede føringer fr den øknmiske rammen til prteføljen g fr det enkelte prgram fr de neste 5 år. Det årlige arbeidet med ØLP starter i januar g styrebehandles nrmalt i Helse Sør-Øst RHF i juni. I denne prsessen vil det være en dialg med prgramstyrene m behv i det enkelte prgram, g dette innebærer at prgrammene må ha et langsiktig perspektiv i sine vurderinger. Langtidsbudsjettet revurderes årlig g skiller mellm investeringsmidler g driftsmidler, reginal g helsefretak finansiering, samt frdeling på det enkelte år i prgramperiden. Årsbudsjett Prgrammet tildeles ved vergang til nytt kalenderår et endelig budsjett fr det kmmende året. Dette kan avvike fra langtidsbudsjettet; blant annet frdi bevilgningene i statsbudsjettet kan være annerledes enn frutsatt i frbindelse med ØLP. Budsjettet viser innenfr hvilke rammer prgramstyret skal planlegge g styre prgrammet. Prgramstyrets fullmakter innenfr budsjettrammen er nærmere beskrevet i pkt PROGRAMMETS RESULTATMÅL, EFFEKTMÅL OG GEVINSTER 5.1 Resultatmål Resultatmål er de knkrete resultatene (mfang g kvalitet) prgrammet skal levere innenfr gitte tids- g kstnadsrammer. Prgrammets resultatmål er i IKT strategi g handlingsplan beskrevet sm følger: Innføre pleie g msrgsmeldinger (PLO) Innføre integrert g helhetlig adressering Innføre interaktiv henvisning g rekvirering (IHR ) Elektrnisk kmmunikasjn mellm helsefretak Samrdninger mt eresept g elektrniske sykemeldinger Tilpasninger til Nasjnal Kjernejurnal Publikumsprtaler / Helsenrge.n Frnyingsstyret har gjrt følgende presisering av resultatmål: Hele fretaksgruppen har innført elektrniske pleie- g msrgsmeldinger (PLO) til de kmmunene sm kan kmmunisere elektrnisk. Hele fretaksgruppen har innført elektrnisk publisering til NHN adresseregister g har tilgang til ppdatert g enhetlig adressering. Det er innført lab- g radilgisvar i hele fretaksgruppen. Det er innført digital klinisk henvisning g tilknyttet dialgmelding, rekvirering/henvisning innenfr labratriefag g radilgi, epikrise, labratriesvar g radilgisvar mellm helsefretak i Helse Sør-Øst.

12 Dat: 12 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Elektrnisk sykmelding er tatt i bruk i hele fretaksgruppen. Helse Sør-Øst har gjennmført nødvendige endringer i fagsystemer g meldinger slik at elektrnisk samhandling i Helse Sør-Øst videreutvikles i takt med de økede muligheter sm nasjnale satsninger gir i frbindelse med Kjernejurnal g Helsenrge.n. Det er gjennmført nødvendige endringer i fagsystemer g meldinger g elektrnisk innrapprtering til kvalitetsregistre er etablert. Svare pp reginens frpliktelser i frhld til Strtingsmelding 9/12 g fretaksprtkllen Prgrammet må videreutvikle resultatmål basert på drivere, behv g mål beskrevet i kapittel 3, samt resultatmålene gjengitt ver, g dette arbeidet skal gjennmføres ved bruk av reginale virkemidler g i samarbeid med linjen. 5.2 Effektmål g gevinstrealisering Effektmålene beskriver hvilken frbedring sm ønskes ppnådd g sm gir en nytteeffekt/gevinst realisering fr pasienten, virksmheten g/eller samfunnet. Prgrammets effektmål er i IKT strategi g handlingsplan beskrevet sm følger: Helhetlige pasientfrløp støttet av effektive digitale løsninger Bedre pasientsikkerhet gjennm tilgjengelig g ppdatert pasientinfrmasjn fr alle aktører i samhandlingskjeden Digitale løsninger er frankret i nasjnale standarder g felles kmpnenter. Der hvr nasjnale standarder ikke finnes, benyttes reginale standarder Helse Sør-Øst RHF fyller sin rlle i utviklingen av digital samhandling nasjnalt g reginalt i samarbeid med Helsedirektratet, NHN g de andre RHF Digital samhandling i kntinuerlig utvikling sm tilpasser seg endringer i rammebetingelser g teknlgi ikke islert til enkeltprsjekter fr å innføre en bestemt teknlgi Prgrammet skal utdype effektmålene g definere realistiske g målbare kvalitative g kvantitative gevinster. Arbeidet skal gjennmføres i samarbeid med linjen, både helsefretakene g Sykehuspartner. Videre skal prgrammet sikre gjennmføring av «før» målinger i helsefretakene g Sykehuspartner. Prgrammet må sikre utarbeidelse av gevinstrealiseringplan, g prgrammandatet vil ppdateres når denne freligger. Frist fr dette arbeidet er 15.desember Primæransvaret fr selve gevinstrealiseringen ligger hs helsefretakene, men prgrammet har et ansvar fr å støtte helsefretakene i implementering g gevinstrealisering samt å følge pp at målinger blir gjennmført g at nytteeffekten blir ppnådd til avtalt tid i henhld til gevinstplan.

13 Dat: 13 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: 6 PROGRAMSTYRETS MYNDIGHET, ANSVAR OG OPPGAVER 6.1 Overrdnede føringer g reginale virkemidler Frnyingsstyret utnevner prgramstyreleder g den prinsipielle sammensetningen av prgramstyret. Prgramstyret ivaretar den perative styringen av prgrammet, herunder gdkjenning av styrende dkumenter, planverk, budsjetter, gdkjenne beslutningspunkter etc. Prgramstyret utnevner prgramledelsen. Prgramledelsen planlegger g gjennmfører prgrammet i henhld til mandat g øvrige vedtatte styrende dkumenter. Prgramledelsen rapprterer til prgramstyret. Prgramstyret må sikre at prgrammet frhlder seg til reginale standarder g retningslinjer fr gjennmføring av prsjekter g prgrammer i Helse Sør-Øst (PPM-systemet), nasjnale standarder g retningslinjer samt lver g frskrifter. Styringsnivåene ifm prgrammer g prsjekter (ref. PPM) er sm illustrert i figuren under: PPM-systemet er dkumentert i Clarity. 6.2 Ytterligere føringer i IKT-styringssystem I tillegg til de verrdnede føringene sm gjelder fr alle deler av reginens virksmhet så er det utarbeidet reginale styrende dkumenter fr IKT-mrådet. Prgramstyret må sikre at prgrammet frhlder seg til disse føringene, herunder de til enhver tid gjeldende arkitekturkrav g infrmasjnssikkerhetskrav. Videre presiseres det at prgrammet skal frhlde seg reginal frvaltningsmdell når den er vedtatt.

14 Dat: 14 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: 6.3 Prgramstyrets ansvar g ppgaver Prgramstyret er ansvarlig fr realisering av prgrammets strategiske mål innenfr prgrammandatets rammer g fr å sikre gde arbeidsfrhld fr prgrammet. Prgramstyret utarbeider g beslutter et prgramdirektiv basert på føringer i dette mandatet g mal fra frnyingsstyrets prgramkntr (FPK). Direktivet fra prgramstyret gir prgrammet nærmere instrukser m hvrdan prgrammet skal gjennmføres fr å ppfylle prgrammets mandat. Prgramdirektivet skal behandles i frnyingsstyret sm rienteringssak. Prgramstyret styrer prgrammet g tar nødvendige beslutninger innenfr prgrammets mandat g prgramstyrets myndighet. Prgramstyret skal sikre styring g ppfølging av fremdrift, kstnad, risik g kvalitet. Prgrammet har ansvar fr g myndighet til, å starte pp, styre g avslutte, underliggende prsjekter fr å sikre nødvendige leveranser i henhld til prgrammets mandat g PPM-mdellen. Prgramstyret skal sikre at prgrammet til enhver tid har en ppdatert beslutningsversikt fr alle sine prsjekter. Oversikten skal vise hvilken prsjektfase prsjektet er, tildelte prsjektmidler i den enkelte fase, samt beslutningsdat g besluttende rgan fr h.h.v. vergang til nye prsjektfaser, anskaffelser, standardisering av prsesser g kdeverk g implementeringsrekkefølge fr helsefretakene Prgrammet skal rientere frnyingsstyret m nye prsjekter sm er igangsatt (B2 beslutning) innenfr prgramstyrets fullmakt. Prgramstyret skal frhlde seg til den rlle- g ansvarsdeling sm er beskrevet i PPM g eventuelle tilleggsinstrukser fra frnyingsstyret. Prgramstyrets ansvar g ppgaver i henhld til PPM er sm følger: - Prgramstyret skal sikre at prgrammet etableres iht. Helse Sør-Østs mdell fr prsjekt-, prgram-, g prteføljestyring. - Prgramstyret er ansvarlig fr prgrammets resultater, g bistår g følger pp prgramleder fr å sikre at prgrammet når sine mål. Prgramstyret skal ivareta det strategiske ansvaret innenfr sitt mandat g sikre at arbeidet er krdinert med virksmhetenes samlede strategi - Prgramstyret skal dispnere g følge pp tildelte budsjettmidler sm er tildelt av frnyingsstyret i tråd med det strategiske målbildet fr prgrammet. - Prgramstyret har ansvar fr at prgrammets mandat knkretiseres i underliggende prsjekter slik at prgrammets mål realiseres. Prgramstyret gdkjenner prgramdirektiv, beslutningsunderlag, prgramstyringsdkumenter, prgrammets resultat g sluttrapprt i de ulike prgramfasene. - Prgramstyret ppretter g avslutter prsjekter innen sitt prgrammandat, gdkjenner prsjekters mandat, direktiver g resultat, samt eventuelt endrer prsjektenes innhld m nødvendig. Dersm et eksisterende prsjekt med etablerte styrings- g beslutningslinjer underlegges prgrammet vil knsekvensen av dette være at prsjektet må følge prgrammets rapprteringsg styringsstruktur. - Prgramstyret er ansvarlig fr rapprtering til frnyingsstyret iht. gjeldende krav fr rapprtering. - Prgramstyret fretar nødvendige pririteringer g løser eventuelle pririteringsknflikter sm måtte ppstå ift. fr eksempel tid, kst g kvalitet. - Leder av prgramstyret er ansvarlig fr å gjennmføre g lede møter i prgramstyret. - Prgramstyret følger pp saker fra prgramstyremøtene sm de er ansvarlige fr, g sikrer at egen rganisasjn lever pp til sine frpliktelser verfr prgrammet g underliggende prsjekter.

15 Dat: 15 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: - Prgramstyret skal sikre at beslutninger er frankret på rett nivå før beslutninger fattes, fr eksempel beslutninger sm Påvirker andre prgrammer/prsjekter Krever faglig avklaring i aktuelt fagfrum Krever behandling i frnyingsstyret - Andre sentrale ppgaver er: støtte prgrammet g prgramleder sikre at ressurs- g kmpetansebehv dekkes støtte prgrammet g underliggende prsjekter i egen rganisasjn være praktiv ift. saker sm prgrammet bør være ppmerksmme på/må løse tidlig sikre at prgrammet ikke går utver sitt mandat gi styringssignaler g andre innspill til prgramleder Prgramstyret utnevner prgramleder g gir prgramleder myndighet til å styre prgrammet. Prgramleder styrer prsjektlederne i de reginale prsjektene. Prgrammets rganisering må tilfredsstille PPM-systemets krav rlle- g ansvarsdeling, de pliktige rllene i et prgram g et prsjekt g de krav sm freligger til kmpetanse g pplæring i relevante retningslinjer g metdikk. Prgrammet har ansvar fr at deltakerne har den rette kmpetansen m dette. 6.4 Prgramstyrets myndighet PPM-systemet skal legges til grunn fr beslutningspunkter fr prgrammets g prsjektenes vergang fra en fase til den neste. Beslutningspunktene fr prgramstyring (P1-P5 i PPM) skal alltid behandles i frnyingsstyret. I frbindelse med beslutningspunktene fr prsjektstyring (B1-B8 i PPM) må prgramstyret vurdere hvrvidt beslutningen er innenfr prgramstyrets fullmakt. Dersm beslutningen går utver prgramstyrets fullmakt så skal prgramstyret gi en innstilling til frnyingsstyret. Dersm beslutningen går utver frnyingsstyrets fullmakt vil frnyingsstyret gi en innstilling til ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF, fr eventuell videre behandling i styret. Øknmiske beslutninger I frbindelse med anskaffelser vil Helse Sør-Østs linjefullmakter gjelde g ikke den linjefullmakten sm prgramstyrets leder har i eget helsefretak/helse Sør-Øst RHF. Faglige beslutninger Prgramstyret har ikke myndighet til alene å beslutte felles systemvergripende reginale prinsipper, prsesser g kdeverk, men skal gi innstilling til frnyingsstyret. Prgrammet skal ha en dialg med relevante faglige fra g deres kmmentarer skal vedlegges fra prgramstyret ved versendelse av saksgrunnlag til FPK. Organisatriske beslutninger Prgramstyret har ikke myndighet til å beslutte frslag m eventuelle rganisatriske endringer i helsefretakene, men skal gi en innstilling til frnyingsstyret sm vil vurdere videre saksgang.

16 Dat: 16 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Beslutninger m rekkefølge fr implementering i helsefretak Prgramstyret har ikke myndighet til å alene beslutte pririteringsrekkefølge fr implementering av løsninger i det enkelte helsefretak. Prgramstyret skal gi en innstilling til frnyingsstyret fr beslutning. Beslutninger vedrørende ekstern kvalitetssikring Det er Helse Sør-Øst RHF sm skal utpeke ekstern kvalitetssirkel fr prgrammet. Prgramstyret har ansvar fr ekstern kvalitetssikring av underliggende prsjekter i henhld til PPM, men avtale m ekstern kvalitetssikring skal gjøres i samarbeid med frnyingsstyrets prgramkntr. 7 GJENSIDIGE FORPLIKTELSER Nedenfr er beskrevet de viktigste rller g frpliktelser de ulike aktørene har i frhld til prgrammet: 7.1 Helse Sør-Øst RHF sine frpliktelser Helse Sør-Øst RHF har følgende frpliktelser verfr prgrammet: Prgrammets ppdragsgiver gjennm frnyingsstyret Krdinering på tvers av helsefretak Overrdnet styring av helsefretakene Overrdnet styring av Sykehuspartner 7.2 Frnyingsstyrets sine frpliktelser Frnyingsstyret har følgende frpliktelser verfr prgrammet: Beslutte prgrammandat g ppnevne prgramstyre Iverksette eventuelle krrigerende tiltak fr å sikre at målsettingene nås Freta/sikre beslutninger sm er utenfr prgramstyrets myndighet Priritere ressurser mellm prgrammene ved eventuelle ressursknflikter 7.3 Prgrammets frpliktelser verfr mgivelsene Prgrammet har følgende frpliktelser: Utføre de ppgaver sm er nødvendig fr å nå målene i prgrammandatet Følge de retningslinjer sm er nedsatt i prgrammandatet Overhlde den vedtatte beslutningsstrukturen 7.4 Det enkelte helsefretaks frpliktelser Det enkelte helsefretak vil ha følgende frpliktelser verfr prgrammet:

17 Dat: 17 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Samkjøre mrådeplaner med frnyingsstyrets pririteringer, rekkefølge g tidsplaner fr prgrammene Utarbeide gevinstrealiseringplan g gjennmføre «før» målinger i samarbeid med prgrammet Planlegge g implementere innføring av reginale standarder i egen virksmhet Finansiere lkale prsjekter Intern kmmunikasjn i HFet Opplæring av ansatte Gdkjenning av tjenestepris Sikre gevinstrealisering til avtalt tid i henhld til gevinstplan Etablere en lkal styringsstruktur fr utviklingsarbeidet lkalt sm invlverer samhandlings- fagg IKT ledelse. Styringsstruktur g ledelsesfrankring lkalt bør være i samsvar med gjeldende styringsmdell fr IKT i reginen. Være prsesseier g resultatansvarlig fr samhandlingen mellm sykehus/hf g legekntrer internt mellm sykehusets ulike enheter mellm ulike sykehus/hf Være kntaktpunkt med legekntrer g kmmuner i spørsmål m innhld i meldingene Implementere endringene i egen rganisasjn 7.5 Sykehuspartners frpliktelser Sykehuspartner har følgende frpliktelser verfr prgrammet: Leveranseansvar teknlgiløsninger Frvaltnings- g driftsansvar fr de berørte fagsystemene Tildele prsjektressurser til prgrammet Utarbeide gevinstrealiseringsplan g gjennmføre «før» målinger fr SP gevinster i samarbeid med prgrammet Beregne tjenestepris Kmmunikasjn med Nrsk Helsenett m utfrming g leveranse av teknlgiløsninger Eier av avtaler med leverandører av EPJ g fagsystemer Rådgivende ifm. tekniske arkitekturløsninger 7.6 Andre aktørers frpliktelser Lvisenberg g Diaknhjemmet behandles sm helsefretakene i samme pptaksmråde innenfr rammene av gjeldende avtaler.

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Møteinnkalling / agenda - Fornyingsstyret

Møteinnkalling / agenda - Fornyingsstyret Frnyingsprgrammet Møteinnkalling / agenda - Frnyingsstyret Tid & sted: Onsdag 3.april 2013, kl. 16.00-20.00 Møteleder: Møtedeltagere: Fra Frnyingsstyrets prgramkntr: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi De reginale helsefretakenes felles IKT-strategi Felles satsningsmråder g tiltak Nasjnal IKTs strategiplan fr 2013-2016 Versjn: 0.66 Dat: 14.09.12 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjnal satsning på

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter Felles adresseregister fr eksterne rekvirenter - Opplæring i reginal elektrnisk pasientjurnal fr ansatte ved Sykehuset Telemark Én pasientjurnal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Felles adresseregister

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter Felles adresseregister fr eksterne rekvirenter Opplæring i reginal elektrnisk pasientjurnal fr ansatte ved Sykehuset i Vestfld Én pasientjurnal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Felles adresseregister

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt ffentlighet Arkivsaksnr.: 17/553-6 Orientering m g status i prsjektet Digitale dmstler Direktørens sakssammendrag: Styret ble gitt en

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter Felles adresseregister fr eksterne rekvirenter Opplæring i reginal elektrnisk pasientjurnal fr ansatte ved Sunnaas sykehus Én pasientjurnal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Felles adresseregister

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én jurnal fr hele helsetjenesten Utstilling g presentasjn ved HMR 19.-20. april 2017 Ellen Annette Hegstad, Delprsjektleder Helseplattfrmen 2 Om Helseplattfrmen «Helseplattfrmen» er prgrammet sm skal anskaffe

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Dat 12.03.2014 Emne Referat møte i frnyingsstyret Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder),

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedat Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Gerg F. Ranhff, Camilla Glasø, Kristin Bang, Jan Gunnar Brch, Inger Sørby, Hanne Glad,

Detaljer

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon Versjn 1.0 Dat 12.12.2012 Referat Møte: Krdineringsmøte Helse Midt-Nrge g KmUt Møtedat: 22.01.2012 Sted: Møteleder: Referent: Til stede: Frfall: Neste møte: Vedlegg: St. Olavs hspital HF (1902 bygget Møterm

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kmmune Fremtidig reginal struktur i Arbeids- g tjenestelinjen i NAV 1. Regininndelingen Hvilke kmmentarer har dere til frslaget m inndelingen i reginer? NAV sin regininndeling

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Hvorfor skal Helse-Nord satse på strukturert journal? InnoMed møteplass

Hvorfor skal Helse-Nord satse på strukturert journal? InnoMed møteplass Hvrfr skal Helse-Nrd satse på strukturert jurnal? InnMed møteplass16.01.12 Lars Vrland Adm.dir i Helse Nrd RHF Styresak 25-2011 Standardisering av behandlingslinjer, prsesser, arbeidsflyt g frløpsmaler

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat Møtedat: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Finn Henry Hansen, 95721825 Bdø, 2.6.2017 Styresak 76-2017 Reginalt samarbeidsutvalg et rgan fr samarbeid mellm KS Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF, revidert

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842)

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842) Fr mer infrmasjn m høringen - se nettsiden m høringen Sm grunnlag fr å kunne besvare spørsmålene ber vi m at respndentene leser høringsutkastet. Spørsmålene sm stilles er både av generell g spesifikk karakter.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Vedlegg 2 styresak 088-2010 IKT Prosjektportefølje 2011

Vedlegg 2 styresak 088-2010 IKT Prosjektportefølje 2011 Vedlegg 2 styresak 088-2010 IKT Prsjektprtefølje Innledning Frmålet med dette ntatet er å gi en krtfattet versikt ver de freslåtte pririterte prsjektene, det være seg videreføring av pågående eller ppstart

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter,

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Premissene for god økonomistyring og internkontroll

Premissene for god økonomistyring og internkontroll Premissene fr gd øknmistyring g internkntrll Flkevalgtpplæring Nvember 2015 Lars-Andrè Hanssen g Alf-Erlend Vaskinn KmRev NORD IKS Interkmmunalt revisjnsselskap Hvedkntr i Harstad 34 eiere Trms g Nrdland

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner Hvedkntrmdellen - sertifiseringsløsning fr større rganisasjner Hvedkntrmdellen er en sertifiseringsløsning fr rganisasjner sm har flere underliggende enheter g sm ønsker en rasjnell løsning fr miljøledelse.

Detaljer

Høring fra KS - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3

Høring fra KS - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Høringssvar: Høringsutkast Tjenestebasert adressering - Del 3 Tjenestetyper Hå kmmune vil støtte høringssvaret sm er utarbeidet av KS: Høring fra KS - Utkast til standard fr tjenestebasert adressering

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg :

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg : KmUT Midt-Nrge Versjn 1.0 Dat 20.03.2015 Side 1 av 5 Møtetittel : KmUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Tanja Skjevik, Martin Stenseth,,Åse Mette Haldrsen, Grethe

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

ekommunestrategi og skisse til organisering av IKT- samarbeidet

ekommunestrategi og skisse til organisering av IKT- samarbeidet ekmmunestrategi g skisse til rganisering av IKT- samarbeidet Lkal digital agenda fr Det Digitale Vestre Agder Styringsgruppas innstilling til kmmunestyrene vedtatt 18.1.2013 Innhldsfrtegnelse: 1 Sammendrag...

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Ny personidentifikator (PID), moderniseringsprogram for Folkeregisteret

Ny personidentifikator (PID), moderniseringsprogram for Folkeregisteret Til: Kpi: Skattedirektratet v/bris Schürmann Vigdis Olsen Dat: 14.des.2012 Saksnr: 10/7967 Fra: Helsedirektratet Saksbehandler: Liv Slveig Lundgaard/Mna H Ofigsbø Ansvarlig: Nrunn Elin Saure Ntat Ny persnidentifikatr

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Dialogavtale for 2018 mellom styret og administrerende direktør

Dialogavtale for 2018 mellom styret og administrerende direktør Sak 10/2017 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedat 10/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF 8.2.2017 Saksansvarlig: Jrhill Andreassen Saksbehandler: Marit Lind Dialgavtale fr 2018 mellm styret g administrerende

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kmmunale arkiv Dat: 22. januar 2015 Til stede: Frfall: Referent: Wenche Risdal Lund (IKA Kngsberg), Tm Oddby (LLP), Bjørn Bering (Nrsk kulturråd), Vilde Rnge (Riksarkivet),

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 2 Faglig organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 2 Faglig organisering UNIVERSITETS- g FUSJONSPROSJEKTET Delprsjekt 2 Faglig rganisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas frbehld m justeringer i mandatet sm følge av dette. 1 Bakgrunn Det vises til styresakene

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer