Sak 23/17. Representantskapsmøte Reviderte retningslinjer for ekstern revisor og revidert styreinstruks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 23/17. Representantskapsmøte Reviderte retningslinjer for ekstern revisor og revidert styreinstruks"

Transkript

1 Sak 23/17 Representantskapsmøte Reviderte retningslinjer fr ekstern revisr g revidert styreinstruks Vedlagt følger styreinstruks gdkjent i styremøte , hvr punkt 2.2., 5. kulepunkt er endret fra minst fire til minst ett årlig møte mellm styret g revisr uten administrasjnen til stede. Det freslås i samme punkt at det legges inn henvisning til at revisr i tillegg møter revisjnsutvalget hvert kvartal. Styret gdkjente den freslåtte endring i møtefrekvens fr revisr i styret. Knsekvensendringer fr retningslinjer fr ekstern revisr ble gdkjent i styremøte Reviderte retningslinjer fr ekstern revisr vedlegges til etterretning. Etter lvendringer sm trådte i kraft 1. juli 2017 er det nå adgang til elektrnisk signering av selskapsdkumentasjn, herunder styreprtkller. Admincntrl er tilrettelagt fr signering ved bruk av Bank ID. I siste avsnitt i punkt 5 i styreinstruksen er det i vedlagte utkast freslått en ny setning sm åpner fr at styreprtkllen kan underskrives ved elektrnisk signatur. Finansfretakslvens nye bestemmelser sier at styret nå skal vedta sin egen instruks slik at denne tas kun til representantskapets rientering. Frslag til vedtak: Representantskapet tar reviderte retningslinjer fr ekstern revisr til etterretning. Representantskapet tar revidert styreinstruks til rientering. Hønefss, 28. september 2017 Oscar Engeli (sign.)

2 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Retningslinjer fr ekstern revisr Gdkjent av Styret: Fremlagt fr representantskapet :

3 Dkumenthistrikk Behandlet Dat Vedtatt 1. gang Revidert g gdkjent Revidert g gdkjent Bakgrunn g frmål SpareBank 1 Ringerike Hadeland ( Banken ) har sm målsetting at samarbeidet med ekstern revisr skal ligge innenfr de rammer sm følger av lvmessige reguleringer g anerkjente prinsipper fr virksmhetsstyring. Banken har derfr etablert retningslinjer fr frhldet til ekstern revisr. Med Knsernet menes Banken g dens datterselskaper. Referanser til ekstern revisr inkluderer alle avdelinger i revisjnsselskapet g andre selskap tilknyttet revisjnsselskapet uavhengig av hvrdan de er rganisert g hvr de er lkalisert. 2. Rapprtering Ekstern revisr velges av g rapprterer til Representantskapet. Opphører revisrs ppdrag før utløpet av tjenestetiden, skal styret uten pphld sørge fr at Representantskapet velger ny revisr. 3. Valg av ekstern revisr Den ppdragsansvarlige revisr sm revisjnsselskapet utpeker i Banken kan maksimalt ha en funksjnstid i Knsernet på 7 år. Ved utløpet av periden skal det nrmalt innhentes tilbud fra flere revisjnsselskaper. Styret innstiller på valg av revisr i Knsernet til representantskapet i Banken. Valg av revisr i datterselskap skal gdkjennes av generalfrsamlingen i selskapet. Minst én gang per år skal styret vurdere følgende frhld: Revisrs uavhengighet Kvalitet på revisjnstjenester Budsjettert g faktisk revisjnshnrar. Resultatet av denne gjennmgangen skal meddeles representantskapets leder. 4. Tjenester fra ekstern revisr Ekstern revisr skal ikke utføre rådgivningsppgaver eller andre tjenester sm kan være egnet til å påvirke eller reise tvil m revisrs uavhengighet g bjektivitet. Ekstern revisr må ikke under nen mstendighet: Sette seg i en situasjn hvr han i ettertid må revidere seg selv/eget arbeid. Ivareta funksjner sm i realiteten er en del av knsernets strategiarbeid, frretningsmessige dispsisjner, drift, ledelse, kntrll eller internrevisjn Over tid erstatte manglende kapasitet g kmpetanse i Banken g/eller datterselskap Retningslinjer fr ekstern revisr Side 2 av 4

4 Ta beslutninger fr Knsernet, herunder delta i eller påvirke beslutningsprsessen eller levere vesentlige premisser fr Bankens eller datterselskaps sentrale beslutninger, eller pptre sm fullmektig Sette seg i en situasjn hvr revisrs uavhengighet g bjektivitet ikke fremstår sm trverdig. 5. Frhåndsgdkjennelse av tjenester Fr de tjenester sm ligger innenfr de ppgaver ekstern revisr kan påta seg gjelder følgende rutiner fr gdkjennelse: Alle tjenester skal gdkjennes av Banksjef Øknmi/Finans Styret skal gdkjenne alle ppdrag med kstnadsramme ver NOK eller dersm sum tilleggstjenester verstiger 50% av rdinært revisjnshnrar fr det aktuelle selskap. 6. Kmmunikasjn med styret g deltagelse på styremøter Ekstern revisr skal påse at styret blir infrmert m vesentlige prblemstillinger relatert til revisjnen av Knsernet. Ekstern revisr skal verfr styret i Banken presentere sin revisjnsplan fr Knsernet g gjennmgå sin vurdering av Knsernets interne kntrll, herunder identifiserte svakheter g frslag til frbedringer. I styremøtet sm behandler freløpig årsregnskap skal revisr redegjøre fr den gjennmførte revisjnen, gjennmgå endringer i regnskapsprinsipper, ppsummere sin vurdering av vesentlige regnskapsestimater g redegjøre fr vesentlige frhld hvr det har vært uenighet mellm revisr g administrasjnen. På dette møtet skal revisr fremlegge versikt ver andre tjenester enn lvpålagt revisjn sm er levert til Knsernet g bekrefte sin uavhengighet. Styret skal ha minst én gang hvert år ha møte med revisr uten at adm. banksjef eller andre fra administrasjnen er til stede. Revisjnsutvalget skal ha tilsvarende møter med revisr minst hvert kvartal. 7. Ansettelsesplicy Ledende ansatte i Knsernet sm er i psisjn til å påvirke regnskapet kan tidligst bli en del av ekstern revisrs team i Knsernet t år etter at ansettelsesfrhldet i Knsernet pphører. 8. Gdkjennelse av hnrar Styret innstiller verfr representantskapet på gdkjennelse av ekstern revisrs gdtgjørelse etter anbefaling fra adm. banksjef. 9. Orientering m revisrs hnrar i representantskapet Styret vil årlig infrmere representantskapet m hnrar til ekstern revisr frdelt på revisjnstjenester g andre typer tjenester. Retningslinjer fr ekstern revisr Side 3 av 4

5 10. Valg av revisr i datterselskaper Knsernet skal ha samme revisjnsselskap i alle selskaper i knsernet. 11. Representantskap Ekstern revisr velges av g rapprterer til Representantskapet g skal møte i Representantskapet når regnskapet fr Banken g Knsernet behandles g ellers når saker sm behandles er av en slik art at det anses hensiktsmessig. Fr øvrig har revisr alltid rett til å delta i representantskapets møter. Retningslinjene gdkjent:, den, 2017 Styrets leder Retningslinjene akseptert:, den, 2017 Ansvarlig revisr Retningslinjer fr ekstern revisr Side 4 av 4

6 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Styreinstruks Gdkjent av styret:

7 Dkumenthistrikk Behandlet Dat Vedtatt 1. gang Vedtatt revidert g gdkjent Vedtatt revidert g gdkjent Vedtatt revidert g gdkjent Vedtatt revidert g gdkjent Vedtatt revidert g gdkjent STYREINSTRUKS FOR SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Vedtatt i styrets møte Generelt Denne styreinstruks er vedtatt av styret i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Instruksen gjelder fr styrets arbeid g saksbehandling g er bindende fr styrets medlemmer samt administrerende banksjef. Styrets rettigheter g plikter er generelt beskrevet i Finansfretakslven, bankens vedtekter, representantskapets beslutninger, allment aksepterte retningslinjer fr gd virksmhetsstyring (Crprate Gvernance), denne styreinstruks g ellers av de vedtak sm gjøres i styremøtene. Frmålet med styreinstruksen er å gi regler m styrets arbeid g saksbehandling. Fr å sikre at instruksen er tilpasset bankens virksmhet, skal den gjennmgås årlig eller ved behv. 2. Styrets ppgaver Til styrets ppgaver hører: 2.1. Strategippgaver Styret skal fastsette verrdnet strategi fr banken i samarbeide med administrasjnen. Styreinstruks Side 2 av 10

8 Styret skal fastsette de finansielle g andre hvedmål i samarbeide med administrasjnen. Styret skal gdkjenne bankens budsjetter, handlingsplaner g investeringsplaner. Styret skal årlig vedta en plan fr styrets arbeid tilpasset bankens situasjn g utfrdringer, med fkus på aktiviteter sm skal sikre at styrets medlemmer gjennm nødvendige drøftinger g avklaringer fatter gde vedtak g ppnår eierskap til bankens retningsvalg g strategier. Styret skal gdkjenne bankens kredittstrategi, g har i den frbindelse særskilte ppgaver: verrdnet ansvar fr gdkjenning g revidering av kredittstrategien påse at kredittstrategien er implementert g bestemmelsene i styringsdkumentene etterleves påse at rganisering av kredittfunksjnen er i tråd med kravene i kredittstrategien sikre tilstrekkelig egenkapital g tapsavsetninger i tråd med krav fra regulatriske myndigheter 2.2. Kntrllppgaver Styret skal hlde seg rientert m bankens øknmiske stilling g plikter, g påse at det gjennmføres betryggende kntrll med bankens virksmhet, regnskap g frmuesfrvaltning, blant annet gjennm jevnlig evaluering av bankens risikekspnering, vedtatte strategier samt løpende ppfølging av kritiske prsesser. Styret skal freta peridevis gjennmgang av resultater sammenhldt med vedtatte budsjetter, handlingsplaner g fastlagte måltall. Styret skal hvert år nedsette et revisjnsutvalg med tre medlemmer sm velges av g blant styrets medlemmer. Et av medlemmene skal tilfredsstille kmpetansekravene fr å ivareta revisjnsutvalgets ppgaver i henhld til lv g frskrifter. Revisjnsutvalget skal være et frberedende g rådgivende arbeidsutvalg fr styret. Styret fastsetter instruks fr utvalget g utnevner utvalgets leder. Revisjnsutvalget er ansvarlig verfr det samlede styret g det enkelte styremedlems ansvar endres ikke sm følge av revisjnsutvalgets arbeid. Styret skal hvert år nedsette et risikutvalg med tre medlemmer sm velges av g blant styrets medlemmer. Risikutvalget skal være et frberedende Styreinstruks Side 3 av 10

9 arbeidsutvalg fr styret. Styret fastsetter instruks fr utvalget g utnevner utvalgets leder. Styret skal minst én gang hvert år ha møte med revisr uten at daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen er tilstede. Revisjnsutvalget har tilsvarende møter med revisr hvert kvartal. Styret skal treffe beslutninger i saker sm medfører øknmiske dispsisjner, herunder avhendelser, sm verstiger de fullmakter sm til enhver tid er delegert til administrasjnen i henhld til eget bevilgningsreglement. Styret skal treffe beslutninger i saker sm fr øvrig er vesentlig i frhld til bankens virksmhet, eller er av uvanlig art. Styret skal treffe beslutninger i saker der dette er spesifikt freskrevet i lver eller frskrifter. Styret skal påse at plicy fr risikstyring er etablert g dkumentert i samsvar med lver, frskrifter, vedtekter g retningslinjer gitt av representantskapet, g har i den frbindelse følgende særskilte ppgaver: gdkjenne g regelmessig vurdere retningslinjer fr å påta banken risiki gdkjenne g regelmessig vurdere retningslinjer fr å identifisere, styre, vervåke g kntrllere risiki sm banken er eller kan bli ekspnert fr påse at banken har en klar rganisasjnsstruktur fastsette retningslinjer fr skille mellm bankens frskjellige funksjner g fr frebygging av interesseknflikter, herunder påse at klar ansvarsdeling mellm styret g daglig ledelse er fastsatt i instrukser fr styret g daglig leder Påse at det freligger skriftlige avtaler sm sikrer at banken gis rett til innsyn i g kntrll med utkntraktert virksmhet. Styret har delegert til adm. banksjef å frestå den øvrige frvaltningen av banken, men styret skal føre tilsyn med frvaltningen ved å påse at: frvaltningen sm frestås av adm. banksjef etter delegasjn fra styret, skjer på en betryggende måte adm. banksjef benytter hensiktsmessige g effektive styrings g kntrllsystemer styrets beslutninger følges pp det gjennmføres etterrapprtering m utviklingen av investeringer av vesentlig størrelse i frhld til bankens virksmhet det freligger tilfredsstillende ppfølging av prinsipper g retningslinjer fastsatt av styret, blant annet i frhld til bankens Styreinstruks Side 4 av 10

10 knsesjner, etisk adferd, intern kntrll, lvetterlevelse, helse, miljø g sikkerhetskrav samt samfunnsansvar pålegg fra ekstern g intern revisr etterkmmes g at revisrs anbefalinger gis behørig ppmerksmhet. Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig fr å kunne utføre sine ppgaver Organisasjnsppgaver Styret ansetter g avsetter adm. banksjef g leder fr risikstyring, samt fastsetter deres stillingsinstrukser. Styret skal gdkjenne den verrdnede rganiseringen av banken, g fastsette retningslinjer fr virksmheten. Styret skal hvert år nedsette et gdtgjørelsesutvalg sm velges av g blant styrets medlemmer. Utvalget skal frberede alle saker m gdtgjørelsesrdninger sm skal avgjøres av styret. Styret skal etablere g gdkjenne plicy fr fastsettelse av lønn g annen gdtgjørelse til ledende ansatte Egenppgaver Styret skal årlig gjennmgå sin arbeidsfrm g vurdere innhldet i styreinstruksen samt bankens prinsipper fr eierstyring g selskapsledelse. Styret skal minimum årlig evaluere sitt arbeid g sin kmpetanse knyttet til fretakets risikstyring g internkntrll. I prsessen fr valg til styret, skal styreleder beskrive hvilken kmpetanse styret sm helhet besitter g gi sin vurdering av dette til valgkmiteen. Nye styremedlemmer skal ved tiltredelse gis en grundig innføring i bankens virksmhet, rganisasjn g rammebetingelser. Uttalelser på vegne av styret gjøres av styreleder med mindre ne annet er avtalt i hvert enkelt tilfelle Kmmunikasjnsppgaver Styret skal i årsrapprten infrmere blant annet m hvrdan internkntrllen i banken er rganisert g m gdtgjørelse til adm. banksjef g fr øvrig gi de Styreinstruks Side 5 av 10

11 pplysninger sm til enhver tid er fastsatt i henhld til gd regnskapsskikk g standarder fr børsnterte fretak i Nrge. 3. Adm. banksjef Adm. banksjef står fr den daglige ledelse av bankens ttale virksmhet g skal etter lven følge de retningslinjer g pålegg styret har gitt. Adm. banksjef har ansvaret fr at styret får alle de pplysninger sm er nødvendige fr at styret skal kunne utøve sine ppgaver i henhld til styreinstruksen. Adm. banksjef skal minst hver måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning m bankens virksmhet, stilling g resultatutvikling. Ansvarsdeling mellm styret g daglig leder er fastsatt i instruks fr styret g instruks fr daglig leder. 4. Styrets saksbehandling Styrets leder har ansvaret fr all frberedelse, innkalling, teknisk gjennmføring g ppfølging av styrets arbeid. Saker sm skal behandles av styret skal frberedes av administrerende banksjef i samråd med styrets leder. Innkalling til møtene skjer skriftlig med angivelse av de saker sm skal behandles g med rimelig frist. Saksdkumentene kan sendes ut frtløpende g skal så vidt mulig være det enkelte styremedlem i hende senest én uke før styremøtet skal finne sted. Unntak fra dette gjelder der det er særlig viktig at pplysninger inntatt i saksdkumentene ikke blir kjent fr uvedkmmende g det er fare fr at dette kan skje dersm dkumentene sendes ut på frhånd eller det freligger andre tungtveiende grunner. Det samme unntaket kan gjelde i saker hvr et styremedlem anses fr inhabil, men da etter en individuell vurdering av styreleder. Saksdkumentene skal frberedes g fremlegges slik at styret kan få et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. Styret avgjør hvrdan sakene skal presenteres. Styrets leder skal påse at det avhldes møter så fte sm bankens virksmhet tilsier det, møter i året, eller når et styremedlem krever det. Styrets leder skal freslå en møteplan fr det enkelte kalenderår sm skal vedtas senest i styremøte i desember fregående år. Styreinstruks Side 6 av 10

12 Styret behandler saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan frelegges g behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap g årsberetning, samt fastsettelse av lønn g annen gdtgjørelse til administrerende banksjef g leder fr risikstyring skal behandles i møte. Møter avhldes i bankens lkaler når ikke annet er bestemt. Styrebehandlingen ledes av styrets leder. Deltar ikke styrets leder eller nestleder, velger styret en leder fr styrebehandlingen. Ved møtestart skal styrets leder søke avklart eventuelle habilitetsmessige frhld knyttet til de saker sm skal behandles. Med mindre tjenestelige eller lvpålagte hensyn tilsier det er selve saksbehandlingen innen styret frtrlig. Styrets medlemmer skal følgelig ikke verfr andre tilkjennegi hvilke synspunkter sm fremkmmer fra styrets saksbehandling. Adm. banksjef har rett g plikt til å delta i styrets behandling av saker g til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak. Adm. banksjef avgjør i samråd med styrets leder deltakelsen fra bankens øvrige ledelse. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede eller på annen måte deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer sm deltar i behandlingen av en sak, har stemt fr. Ved stemmelikhet gjelder det sm møtelederen har stemt fr. De sm har stemt fr et frslag sm innebærer en endring, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer. Ved valg g ansettelse anses den valgt eller ansatt sm får flest stemmer. Styret kan på frhånd bestemme at det skal hldes ny avstemming dersm ingen får flertall av de avgitte stemmer. Styrets leder skal sørge fr at saker sm bringes direkte inn fr styret av selskapets internrevisjn behandles på frsvarlig måte. 5. Prtkller g ppfølging av styremøter Det skal føres prtkll ver styrebehandlingen. Styrets leder, eller den sm i styrets leders sted leder styrebehandlingen, har ansvaret fr at det føres prtkll. Styreinstruks Side 7 av 10

13 Av prtkllen skal følgende pplysninger fremgå: Tid g sted fr møtet Møtedeltakerne Behandlingsmåten Eventuell inhabilitet fr nen av styremedlemmene Om styret var beslutningsdyktig De saker sm ble behandlet i møtet med versikt ver saksdkumenter utsendt frut fr styremøtet, referat av styrebehandlingen g m vedtak i hver enkelt sak Infrmasjn m dissenser, hvem sm har dissentert g begrunnelsen fr dissensene Dersm prtkllen ikke undertegnes i styremøtet, skal styrets leder sørge fr at utkast til prtkll fra styremøtet sendes til alle styremedlemmer senest t uker etter at møtet er avhldt. Styrets prtkll vedtas g underskrives på neste møte. Prtkllen skal underskrives av alle de medlemmer sm har deltatt i styrebehandlingen. Styremedlemmer sm ikke har deltatt i møtet skal gjøre seg kjent med de vedtak sm er fattet g skal undertegne prtkllen sm en bekreftelse fr at de har gjrt seg kjent med de vedtak sm er fattet. Styremedlemmer kan underskrive prtkllen ved bruk av elektrnisk signatur. 6. Inhabilitet g taushetsplikt Styremedlemmer g administrerende banksjef må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål sm har slik særlig betydning fr egen del eller fr nen nærstående at vedkmmende må anses fr å ha fremtredende persnlig eller øknmisk særinteresse i saken, eller vedkmmende har særlig tilknytning til en ffentlig eller privat institusjn sm har fremtredende særinteresse i spørsmålet sm behandles. Den enkelte plikter selv å påse at han ikke er inhabil ved behandlingen av en sak. Et styremedlem eller administrerende banksjef må heller ikke delta i behandlingen av en sak m lån eller annen kreditt til seg selv eller m sikkerhetsstillelse fr egen gjeld eller frsikring av egne verdier. Det samme gjelder styremedlemmers g administrerende banksjef nærstående eller selskaper der vedkmmende er styremedlem. Styret g andre sm representerer banken utad, må ikke freta ne sm er egnet til å gi nen en urimelig frdel på bankens bekstning. Styremedlemmer skal på eget initiativ pplyse m enhver interesse den enkelte eller vedkmmendes nærstående kan ha i avgjørelsen av et spørsmål. Dette gjelder uavhengig av m interessen kan anses sm en særinteresse sm Styreinstruks Side 8 av 10

14 medfører inhabilitet etter franstående punkt. Med mindre styremedlemmet selv velger å fratre ved behandlingen eller avgjørelsen av en sak, skal styret beslutte m vedkmmende skal fratre. Ved vurderingen skal det legges vekt på alle frmer fr persnlige, øknmiske eller andre interesser hs styremedlemmet g behvet fr allmennhetens tillit til bankens virksmhet. Styrets vurderinger av habilitetsspørsmål skal prtklleres. Styret skal gdkjenne avtaler mellm banken g et styremedlem eller administrerende banksjef. Styret skal gså gdkjenne avtaler mellm banken g tredjemann, der et styremedlem eller administrerende banksjef måtte ha en særlig interesse. Styret skal sørge fr at avtaler mellm banken g et styremedlem, administrerende banksjef, en eier av egenkapitalbevis eller dennes mrselskap blir frelagt representantskapet til gdkjennelse dersm bankens ytelse har en virkelig verdi sm utgjør mer enn en tjuedel av summen av grunnfndskapitalen g eierandelskapitalen i banken, i samsvar med Finansfretakslven 8 8. Fregående avsnitt gjelder ikke fr avtaler m kreditt innenfr rdinær virksmhet g innen administrasjnens fullmakt, eller dersm avtalen er unntatt etter Finansfretakslven 8 8 første ledd. Medlemmer av styret g administrerende banksjef har i henhld til Finansfretakslven 9 6 taushetsplikt m kunders g andres frretningsmessige eller persnlige frhld de sm medlem av styret får kjennskap til, med mindre ne annet uttrykkelig fremgår av lvgivningen. Styret fastsetter retningslinjer m taushetsplikt fr ansatte, tillitsvalgte g enhver sm utfører ppdrag fr banken m pplysninger m bankens g dens virksmhet. Alle styredkumenter, herunder regnskap, g behandlingen i styret er knfidensielle g skal behandles deretter. Styrets dkumenter sm innehlder sensitive pplysninger skal innleveres til banken fr destruksjn etter bruk. Styrets medlemmer skal avgi særskilt taushetserklæring. 7. Sekretærfunksjn Administrerende banksjef skal påse de praktiske ppgaver rundt styrets arbeid. Disse er: Utsending av innkalling g dagsrden Krdinering g utsendelse av styrepapirer Oppfølging av styrevedtak Føring av prtkller fra styrets møter Hlde selskapets prtkller à jur Hlde registrene i Brønnøysund àjur Styreinstruks Side 9 av 10

15 Nødvendig infrmasjn til Osl Børs 8. Frmaliteter Styrets leder skal ved hvert enkelt styremedlems tiltredelse påse at vedkmmende styremedlem gjør seg kjent med g aksepterer denne instruks. Sm bekreftelse på dette skal styremedlemmet undertegne ett eksemplar av instruksen. Administrerende banksjef ppretter et arkiv fr undertegnede styreinstrukser. 9. Endringer Endringer i denne instruks vedtas av styret med vanlig flertall. Hønefss, Sign: Styreinstruks Side 10 av 10

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Godkjent av Styret i Statoil ASA 10. februar 2010)

INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Godkjent av Styret i Statoil ASA 10. februar 2010) INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Godkjent av Styret i Statoil ASA 10. februar 2010) 1. Generelt (1) Denne styreinstruksen er vedtatt av styret i Statoil ASA 10. februar. Instruksen gjelder for styrets

Detaljer

Styreinstruks for Yara International ASA

Styreinstruks for Yara International ASA 1 OF 5 Styreinstruks for Yara International ASA Fastsatt av: Styret Gyldig fra: 10. februar 2015 1. Formål Styreinstruksen har som formål å gi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling innenfor

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Vedtekter for Den norske emballasjeforening

Vedtekter for Den norske emballasjeforening Bilag sak 06, vedtekter inkl. freslåtte endringer Vedtekter fr Den nrske emballasjefrening 1 Frmål Den nrske emballasjefrening er et samarbeids- g krdineringsrgan fr emballasjeprdusenter/ leverandører,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Sist endret 5. september 2012, med virkning fra 1. desember 2012)

INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Sist endret 5. september 2012, med virkning fra 1. desember 2012) 1. Generelt INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Sist endret 5. september 2012, med virkning fra 1. desember 2012) (1) Denne styreinstruksen er vedtatt og sist endret av styret i Statoil ASA 5. september

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSTANDERSKAPET 27. NOVEMBER 2015

INNKALLING TIL MØTE I FORSTANDERSKAPET 27. NOVEMBER 2015 Medlemmene av frstanderskapet Medlemmene av styret Medlemmene av kntrllkmiteen Ansvarlig revisr Knsernledelsen i Sparebanken Møre HOVEDKONTOR Keiser Wilhelmsg. 29-33 Pstbks 121 6001 Ålesund Tlf.: 70 11

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

UTKAST Møteprotokoll

UTKAST Møteprotokoll UTKAST Møteprtkll Styre: Sykehuspartner Møtested: Grev Wedels pl 5 Dat: 30. august 2010 Tidspunkt: 13.00-17.15 Følgende medlemmer møtte: Karl Glad Styreleder Steinar Marthinsen Nestleder Fra kl 1320 Kristin

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 12. juli 2008 VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 1 BAKGRUNN MEDLEMMER Garthafjrden hyttemråde består av t kategrier, eiendmmer med Pliktig medlemskap i hyttefreningen g eiendmmer med Frivillig

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo. KORD ALA^N^D FYLKESKOMMUNE Saknr.22>\3 P Dk.nr.3" Prtkll 0 6 JUN 2013 Arkivnr. 0\'?)^C=(^ Saksh. *^ liksp. U.li. fr årsmøte i Bibliteksentralen AL a-d-pi-vidi^^i-a^ Årsmøtet i Bibliteksentralen AL (BS)

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

VEDTEKTER - BMW CAR CLUB NORWAY

VEDTEKTER - BMW CAR CLUB NORWAY VEDTEKTER - BMW CAR CLUB NORWAY 1a Klubbens navn g frmål Klubbens navn er BMW Car Club Nrway (BMW CCN heretter) Klubbens frmål er: Å rganisere eiere g sympatisører av BMW-biler (fra tre hjul g mer), utvikle

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Styreinstruks og instruks for daglig leder

Styreinstruks og instruks for daglig leder Styreinstruks og instruks for daglig leder Vedtatt i styremøte den [dato, år] Innhold 1 FORMÅL MED STYREINSTRUKSEN...3 2 STYRETS ARBEID OG SAKSBEHANDLING...3 2.1 STYRETS MYNDIGHET... 3 2.2 STYRETS ARBEID

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Sist endret 16. desember 2015)

INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Sist endret 16. desember 2015) INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Sist endret 16. desember 2015) 1. INNLEDNING 1.1 Formål og anvendelsesområde 1.1.1 Formålet med styreinstruksen er å gi regler om styrets arbeid og saksbehandling, jf

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22. januar 2002. Revidert i styremøte den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006. Revidert i styremøte den 27. september 2012, jf. styresak 100-2012.

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

Møteseddel/forhåndsstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 16. april 2015 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndsstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 16. april 2015 og avgi stemme for: Referansenr.: PIN-kde: Innkalling til rdinær generalfrsamling Ordinær generalfrsamling i Orkla ASA avhldes 16. april 2015 kl. 15.00 i Ingeniørenes Hus, Krnprinsens gate 17, Osl Dersm vennevnte aksjeeier

Detaljer

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer)

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer) PROTOKOLL Årsmøte i Nrsk Blues Unin Sted: Anker Htel, Osl Dat: 17. mars 2013 1. Valg av møteleder, bisitter, referent g tellekrps Styrets frslag: a) Møteleder: Elisabeth Weisser-Svendsen b) Bisitter: Anders

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Tirsdag 29. april 2014 Klokken 16.30-18.30 Kirkesenteret i Akersbakken 30

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Tirsdag 29. april 2014 Klokken 16.30-18.30 Kirkesenteret i Akersbakken 30 Sentrum g St. Hanshaugen Menighetsråd Prtkll Tirsdag 29. april 2014 Klkken 16.30-18.30 Kirkesenteret i Akersbakken 30 Innkalt Funksjn Møtt E-pst Telefn Kari Haaland Osberg (Nest)Leder X kari@nashba.n 915

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/716-1 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 44/16 Kommunestyret 07.04.2016 Ark.: Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 INSTRUKS FOR STYRET I HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 1. Innledning Instruksen for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er utarbeidet

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Protokoll AU- møte 6 2013-2015 7.april 2014

Protokoll AU- møte 6 2013-2015 7.april 2014 Prtkll AU- møte 6 2013-2015 7.april 2014 Tid: kl. 1700-2000 Sted: Trggata 1 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Jhan Garnes, Odrun Katrine Bergland, Snja Jacbsen (vara), Hanne Cecilie Widnes (adm) g Jan

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer